Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

7/2001. (II. 23.) OM rendelet

a Békésy György Posztdoktori Ösztöndíjról

A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 10/A. §-ának (1)-(5) bekezdésében foglaltak végrehajtására, az (5) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

(1) A Békésy György Posztdoktori Ösztöndíj (továbbiakban: ösztöndíj) célja, hogy a tudományos (PhD), illetve mester (DLA) fokozat megszerzését követően, a legtehetségesebb és legrátermettebb kutatók és művészek pályájukat a hazai felsőoktatási intézmények (a továbbiakban: fogadó felsőoktatási intézmény) műhelyeiben alapozzák meg, ezáltal elősegítve a vezető oktatói utánpótlás biztosítását a felsőoktatási intézményekben.

(2)[1] Az ösztöndíjpályázatot az Oktatási Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) évente hirdeti meg, és az Oktatási Közlönyben, valamint a minisztérium internetes honlapján teszi közzé. Az ösztöndíj adományozására az oktatási miniszter által 3 éves időtartamra megbízott 3 tagú kuratórium (a továbbiakban: kuratórium) az (1) bekezdésben megfogalmazott célkitűzések figyelembevételével - szakmai értékelés alapján a pályázati felhívás szerinti számban - tesz javaslatot.

(3) Az ösztöndíjat az oktatási miniszter adományozza az Ftv. 10/A. §-ának (1) bekezdésében meghatározott, 3 éves időtartamra. Az ösztöndíj egy alkalommal nyerhető el.

(4) Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a pályázatot elnyert személy és a minisztérium között szerződéssel ösztöndíjas jogviszony jöjjön létre.

(5) A kuratórium működésével és a pályázati rendszerrel kapcsolatos technikai, pénzügyi, adminisztratív, jogi és szervezési feladatokat az oktatási miniszter által kijelölt költségvetési szerv látja el.

2. §

(1) Az ösztöndíjra pályázhatnak azok a tudományos (vagy az Ftv. 119. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint a doktori fokozatnak megfelelő], illetve mester [vagy az Ftv. 123. § (8) bekezdésében említett művészeti díjjal] fokozattal rendelkező magyar és külföldi állampolgárok, akik

a) a felsőoktatási intézményekben közalkalmazotti, szolgálati, illetve egyéb munkaviszony alapján teljes munkaidőben, egyetemi/főiskolai adjunktusi vagy tanársegédi, főiskolai docensi, továbbá tudományos segédmunkatársi vagy tudományos munkatársi munkakörben foglalkoztatottak,

b) a felsőoktatási intézményekhez rendelt MTA kutatócsoportokban, teljes munkaidőben foglalkoztatott tudományos segédmunkatársak vagy tudományos munkatársak, és nem állnak az a) pontban említett jogviszonyban,

c) nem állnak az a) és b) pontban meghatározott jogviszonyok, egyikében sem, feltéve, hogy valamely felsőoktatási intézményben, illetőleg a felsőoktatási intézményhez rendelt MTA kutatócsoportban az ösztöndíj elnyerésére jogosító munkakörbe való kinevezés jogának gyakorlójával megállapodást kötöttek arról, hogy őket az ösztöndíjas szerződés érvénybelépésének időpontjától a megnevezett munkakörben, teljes munkaidőben foglalkoztatja,

d)[2] vállalják, hogy az ösztöndíjas jogviszony időtartama alatt sem felsőoktatási intézményben, sem más munkáltatónál rendszeres jövedelemmel járó jogviszonyt nem létesítenek, illetőleg hogy ilyen jogviszonyukat az ösztöndíj elnyerésének esetében megszüntetik az 1. § (4) bekezdése szerinti szerződés hatálybalépésének időpontjáig, vagy az ösztöndíjas jogviszony idejére munkáltatójuknál fizetés nélküli szabadságot vesznek igénybe. Az e pont szerinti ösztöndíjas az ösztöndíjas jogviszony időtartama alatt a fenti, rendszeres jövedelemmel járó jogviszonyon kívüli egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyt csak a 6. § (3)-(4) bekezdésében meghatározottak szerint létesíthet vagy tarthat fenn.

(2) Amennyiben a pályázat benyújtására az (1) bekezdés c) pontja alapján kerül sor, a kinevezés elmaradása esetén az ösztöndíjas szerződéses jogviszony nem jön létre.

(3)[3] Az ösztöndíjra pályázhatnak azok is, akik külföldön szereztek tudományos fokozatot, művészeti elismerést, de a tudományos fokozat doktori (PhD) vagy mester (DLA) fokozatként történő honosítása, illetve művészeti elismerés esetében az Ftv. 123. § (8) bekezdése szerinti egyenértékűvé nyilvánítás a pályázat benyújtásának időpontjában még nem történt meg. Az ösztöndíjas jogviszony azonban csak akkor jön létre, ha az 1. § (4) bekezdésében meghatározott szerződés hatálybalépésének időpontjáig a tudományos fokozat honosítása, a művészeti elismerés fenti egyenértékűvé nyilvánítása megtörténik.

3. §

(1) A pályázás, a pályázati felhívással egy időben - az 1. § (5) bekezdésében meghatározott költségvetési szerv által - közzétett nyomtatványok alkalmazásával történik.

(2) A pályázathoz mellékelni kell

a) a pályázó korábbi szakmai tevékenységének (oktatási és kutatási/alkotó művészeti) dokumentációját,

b) az intézményi szabályzatoknak megfelelően magas színvonalú, az egyetemi docensi, főiskolai tanári követelmények teljesítésére felkészítő oktatási és kutatási tevékenységét részletező munkatervet,

c) a fogadó felsőoktatási intézmény oktatási, kutatási, illetőleg művészeti szervezeti egységének, illetve felsőoktatási intézményekhez rendelt MTA kutatócsoport vezetőjének - a pályázó munkatervének véleményezését is tartalmazó - szándéknyilatkozatát arról, hogy a pályázóval együtt kíván működni, és a pályázó munkatervének megvalósításához adottak a szakmai feltételek,

d) ha a pályázat benyújtására a 2. § (1) bekezdése c) pontjának alapján kerül sor, akkor a pályázó és a kinevezési jogot gyakorló között megkötött megállapodás egy példányát,

e) legalább két kiemelkedő magyar és/vagy külföldi tudományos személyiség ajánlását,

f) minden olyan dokumentumot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálásának szempontjából fontosnak tart, és

g)[4] a 6. § (3)-(4) bekezdésére tekintettel a 2. § (1) bekezdésének d) pontjában és a 6. § (1) bekezdésében foglalt egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyra vonatkozó nyilatkozatot, továbbá egyéb, a pályázati kiírásban meghatározott dokumentumokat.

4. §

(1) A pályázatot a fogadó felsőoktatási intézmény vezetőjéhez kell benyújtani. Az intézmény vezetője a pályázatot az intézményfejlesztési terve alapján, ennek hiányában részletes szakmai indoklás kíséretében - a pályázó személyét és szakterületét illetően - véleményezi, és eljuttatja az 1. § (5) bekezdésében meghatározott költségvetési szervhez.

(2) A pályázat értékelésének szempontjait a kiíró a pályázat meghirdetésekor, a pályázati feltételek részeként, nyilvánosságra hozza.

(3) A formailag hibás pályázatokat a kuratórium érdemi elbírálás nélkül zárja ki a pályázati eljárásból, és erről értesíti a pályázót.

(4) A pályázatokat a kuratórium által felkért szakértők a pályázati dokumentáció adatai, a pályázó korábbi tevékenysége és a részletes munkaterv alapján értékelik.

(5) A kuratórium a pályázatokról a szakértői értékelések alapján és az intézményi vélemények figyelembevételével dönt.

(6) A kuratórium (3) és (5) bekezdések szerinti döntései ellen fellebbezésnek helye nincs.

5. §

(1) A pályázat nyertesei (a továbbiakban: ösztöndíjasok) az Ftv. 10/A. §-a és e rendelet 1. § (4) bekezdése szerinti szerződésnek megfelelő ösztöndíjban részesülnek. Az ösztöndíj összege a 2. § (1) bekezdésének a)-c) pontjai szerinti pályázói kör esetében a költségvetési törvényben meghatározott egyetemi tanári munkakör garantált illetményének 20%-a, (a továbbiakban: kiegészítő ösztöndíj), a 2. § (1) bekezdésének d) pontja szerinti pályázói kör esetében pedig az egyetemi tanári munkakör garantált illetményének 70%-a (a továbbiakban: teljes ösztöndíj).

(2) Az ösztöndíj pénzügyi fedezetét a minisztériumi költségvetésben megtervezett előirányzat tartalmazza.

(3) Az ösztöndíj a minisztérium és á fogadó felsőoktatási intézmény között megkötött szerződésben foglaltak szerint kerül folyósításra.

6. §

(1)[5] E rendelet 2. § (1) bekezdésének a)-c) pontja szerinti ösztöndíjas vállalja, hogy az ösztöndíjas jogviszony időtartama alatt - a (3)-(4) bekezdésben meghatározott eseteket kivéve - az őt foglalkoztató felsőoktatási intézményben vagy a felsőoktatási intézményhez rendelt MTA kutatócsoportban fennálló, a 2. § (1) bekezdésének a)-c) pontjában meghatározott jogviszonyán kívül egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesít, illetve a korábban keletkezett ilyen jogviszonyát az 1. § (4) bekezdésében meghatározott szerződés hatálybalépésének időpontjáig megszünteti.

(2) Az ösztöndíjas az ösztöndíj folyósításának időszakában központi költségvetési forrásból egyéb ösztöndíjjal nem rendelkezhet.

(3)[6] Az ösztöndíjas az (1) bekezdésben, valamint a 2. § (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyt akkor létesíthet vagy tarthat fenn, ha az a pályázat céljának megvalósulását nem veszélyezteti, továbbá ha a kuratórium ahhoz a pályázat részeként, a 3. § (2) bekezdés g) pontja szerint benyújtott nyilatkozat alapján hozzájárul, illetőleg a pályázat elbírálását követően abban az esetben:

a) ha - az oktatói, kutatói tevékenységet kivéve - a szerzői jogi védelem vagy más jogi oltalom alá eső szellemi tevékenységre irányuló, illetve szakmai testületi tagsági jogviszony létesítését, illetve

b) az oktatói, kutatói tevékenységre, valamint az a) pontban meghatározottakon kívüli tevékenységre irányuló jogviszony létesítését

az ösztöndíjas a kuratóriumnak előzetesen írásban bejelenti, és a létesítéshez a kuratórium hozzájárul.

(4)[7] A (3) bekezdés a) pontja esetében a kuratórium hozzájárulását megadottnak kell tekinteni, ha az a bejelentés kézhezvételétől számított 15 napon belül nem nyilatkozik. A kuratórium a (3) bekezdés b) pontja szerinti határozatát a bejelentés kézhezvételétől számított 30 napon belül hozza meg. A kuratórium (3) bekezdés a) és b) pontja szerinti határozata ellen fellebbezésnek helye nincs.

7. §

Az ösztöndíjas kötelezettséget vállal arra, hogy a fogadó felsőoktatási intézmény szabályzatának megfelelően oktatási tevékenységet és kutatómunkát végez a pályázat részeként benyújtott egyéni munkaterv alapján. Az ösztöndíjas legalább az egyetemi adjunktusokra (főiskolai docensre) vonatkozó intézményi oktatói és kutatói követelményeket köteles teljesíteni.

8. §

(1) Külföldi kutatómunka végzése céljából az ösztöndíjas jogviszony legfeljebb 2 alkalommal, összesen legfeljebb 30 hónapra, az intézmény támogatásával, megszakítható. Megszakításnak minősül az egy naptári évben a szorgalmi időszakra eső, összesen hat hetet meghaladó időtartamú külföldi tartózkodás.

(2)[8] A terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, illetve a gyermekgondozási díj folyósítása ideje alatt az ösztöndíjas jogviszony megszakítható. Megszakítható továbbá az ösztöndíjas jogviszony a sorkatonai (polgári) szolgálat idejére.

(3) A megszakítás időtartamára ösztöndíj nem folyósítható. Az ösztöndíjas időszak a megszakítás időtartamával meghosszabbodik.

(4) Az ösztöndíjas időszak megszakításáról az ösztöndíjasnak a kuratóriumot és egyidejűleg a kifizető helyet értesítenie kell. Az értesítési kötelezettség elmulasztása esetén a megszakítás időszakára folyósított ösztöndíjat vissza kell fizetnie.

9. §

(1) Az ösztöndíjas jogviszony legfeljebb összesen 12 hónapra szüneteltethető. Szüneteltetésnek minősül az egy naptári évben, a szorgalmi időszakra eső összesen nyolc hetet - ezen belül egyszeri alkalommal legfeljebb hat hetet - meghaladó távollét.

(2) A szüneteltetés időszakára ösztöndíj nem folyósítható. Az ösztöndíjas jogviszony időtartamát a szüneteltetés időtartama nem hosszabbítja meg.

(3) Az ösztöndíjas a szüneteltetésre vonatkozó kérelmet a fogadó felsőoktatási intézményhez nyújtja be, a szüneteltetést a fogadó felsőoktatási intézmény jóváhagyását követően a kuratórium engedélyezi, mérlegelve az ösztöndíjas munkatervének teljesíthetőségét, illetőleg előírva annak módosítását.

10. §

Az ösztöndíjas az 1. § (4) bekezdése szerinti szerződésben meghatározott feltételek alapján az ösztöndíj folyósítása 18 hónapjának elteltével jelentést, az ösztöndíj befejezését követően részletes beszámolót készít a vállalt feladatok teljesítéséről, amit tevékenysége eredményeinek dokumentumaival támaszt alá. A jelentést és a beszámolót a kuratórium részére küldi meg.

11. §

(1)[9] Az ösztöndíjas jogviszony megszűnik az egyetemi docensi, főiskolai tanári, tudományos főmunkatársi, egyetemi tanári, tudományos tanácsadói, kutatóprofesszori kinevezéssel.

(2)[10] Megszűnik az ösztöndíjas jogviszony, ha a 2. § (1) bekezdésének a)-c) pontja szerinti ösztöndíjasnak felsőoktatási intézményben, felsőoktatási intézményhez rendelt MTA kutatócsoportban fennálló 2. § (1) bekezdésének a)-c) pontja szerinti jogviszonya megszűnik. Folytatható az ösztöndíj folyósítása abban az esetben, ha az ösztöndíjas felsőoktatási intézményhez rendelt MTA kutatócsoportban fennálló ilyen jogviszonya felsőoktatási intézményben vagy felsőoktatási intézményhez rendelt más MTA kutatócsoportban, illetve felsőoktatási intézményben fennálló ilyen jogviszonya más felsőoktatási intézményben vagy felsőoktatási intézményhez rendelt MTA kutatócsoportban megszakítás nélkül folytatódik. Ehhez szükséges a kuratórium jóváhagyása és a 3. § (2) bekezdésének c) pontja szerinti szándéknyilatkozat megtétele az új fogadó felsőoktatási intézmény oktatási, kutatási, illetve művészeti szervezeti egységének, illetőleg a felsőoktatási intézményhez rendelt MTA kutatócsoport vezetőjének részéről.

(3)[11] Megszűnik az ösztöndíjas jogviszony, ha a 2. § (1) bekezdésének d) pontja szerinti ösztöndíjas felsőoktatási intézménnyel vagy más munkáltatóval rendszeres jövedelemmel járó jogviszonyt létesít. Ha az ösztöndíjas a fogadó felsőoktatási intézménnyel létesít ilyen jogviszonyt - az (1) bekezdésben foglalt kivételekkel - számára a kuratórium döntése alapján kiegészítő ösztöndíj folyósítható.

(4) Meg kell szüntetni az ösztöndíjas jogviszonyt - kuratóriumi döntés alapján -, amennyiben az ösztöndíjas az Ftv. 14. § (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott feltételeknek nem felel meg, illetőleg nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelmeket, vagy megszegi a fogadó felsőoktatási intézmény szabályzataiban foglaltakat. Az ösztöndíjas jogviszony megszüntetését az intézmény is kezdeményezheti.

(5) Meg kell szüntetni az ösztöndíjas jogviszonyt továbbá, ha az ösztöndíjas a megszabott határidőt követően három hónapon belül nem készít időszaki jelentést, vagy azt a kuratórium nem fogadja el.

(6) Megszűnik az. ösztöndíjas jogviszony az ösztöndíjasnak az ösztöndíjról történő lemondásával.

(7)[12] Megszűnik az ösztöndíjas jogviszony az ösztöndíjas halálával, továbbá akkor, ha az ösztöndíjas a 6. § (1) és (3)-(4) bekezdésébe ütköző egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesít.

(8) Az ösztöndíjast az (1)-(6) bekezdésekben meghatározott esetekben, a letöltött ösztöndíjas időszakra vonatkozó beszámolási kötelezettség terheli.

12. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

Pokorni Zoltán s. k.,

oktatási miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította az 5/2006. (II. 24.) OM rendelet 2. § - a. Hatályos 2006.02.27.

[2] Megállapította a 23/2002. (V. 17.) OM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2002.05.20.

[3] Beiktatta a 23/2002. (V. 17.) OM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2002.05.20.

[4] Megállapította a 23/2002. (V. 17.) OM rendelet 2. § - a. Hatályos 2002.05.20.

[5] Megállapította a 23/2002. (V. 17.) OM rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2002.05.20.

[6] Beiktatta a 23/2002. (V. 17.) OM rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2002.05.20.

[7] Beiktatta a 23/2002. (V. 17.) OM rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2002.05.20.

[8] Megállapította a 23/2002. (V. 17.) OM rendelet 4. § - a. Hatályos 2002.05.20.

[9] Megállapította a 23/2002. (V. 17.) OM rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2002.05.20.

[10] Megállapította a 23/2002. (V. 17.) OM rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2002.05.20.

[11] Megállapította a 23/2002. (V. 17.) OM rendelet 5. § (3) bekezdése. Hatályos 2002.05.20.

[12] Megállapította a 23/2002. (V. 17.) OM rendelet 5. § (4) bekezdése. Hatályos 2002.05.20.