5/2006. (II. 24.) OM rendelet

egyes felsőoktatási ösztöndíjakról szóló miniszteri rendeletek módosításáról

A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 10/A. §-a (5) bekezdésében, valamint 10/B. §-a (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

A Széchenyi István Ösztöndíjról szóló 6/2001. (II. 23.) OM rendelet (a továbbiakban: R.1.) 1. §-a (2) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(2) Az ösztöndíjpályázatot az Oktatási Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) évente hirdeti meg, és az Oktatási Közlönyben, valamint a minisztérium internetes honlapján teszi közzé. Az ösztöndíj adományozására az oktatási miniszter által 3 éves időtartamra megbízott 3 tagú kuratórium (a továbbiakban: kuratórium) az (1) bekezdésben megfogalmazott célkitűzések figyelembevételével - szakmai értékelés alapján a pályázati felhívás szerinti számban - tesz javaslatot."

2. §

A Békésy György Posztdoktori Ösztöndíjról szóló 7/2001. (II. 23.) OM rendelet (a továbbiakban: R.2.) 1. §-a (2) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(2) Az ösztöndíjpályázatot az Oktatási Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) évente hirdeti meg, és az Oktatási Közlönyben, valamint a minisztérium internetes honlapján teszi közzé. Az ösztöndíj adományozására az oktatási miniszter által 3 éves időtartamra megbízott 3 tagú kuratórium (a továbbiakban: kuratórium) az (1) bekezdésben megfogalmazott célkitűzések figyelembevételével - szakmai értékelés alapján a pályázati felhívás szerinti számban - tesz javaslatot."

3. §

A Szent-Györgyi Albert Ösztöndíjról szóló 10/2002. (IV. 12.) OM rendelet (a továbbiakban: R.3.) 1. §-a (3) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(3) Az ösztöndíj adományozására az oktatási miniszter által 3 éves időtartamra megbízott 3 tagú kuratórium (a továbbiakban: kuratórium) az (1) bekezdésben megfogalmazott célkitűzések figyelembevételével - szakmai értékelés alapján a pályázati felhívás szerinti számban - tesz javaslatot."

4. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az R.1. 11. §-a (2) bekezdésének második mondata.

(3) E rendeletet a hatálybalépését követően meghirdetett pályázatok tekintetében kell alkalmazni azzal, hogy az e rendelettel az R.1., R.2. és R.3. rendeletekben meghatározott Széchenyi István Kuratórium helyébe lépő kuratórium ellátja a számára ott meghatározott feladatokat az e rendelet hatálybalépése előtt meghirdetett pályázatok eredményeként létrejött ösztöndíjas jogviszonyok tekintetében is.

Dr. Magyar Bálint s. k.,

oktatási miniszter