2001. évi XCI. törvény

a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosításáról[1]

A felsőoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) a következők szerint módosul:

1. § Az Ftv. a következő új 10/B. §-sal egészül ki, egyidejűleg az eredeti 10/B. § számozása 10/C. §-ra, a 10/C. § számozása pedig 10/D. §-ra változik, a 115. § (3) bekezdésének c) pontjában "a 10/B. §-ban" szövegrész helyébe "a 10/C. §-ban" szövegrész lép:

"10/B. § (1) E törvény alapján pályázati rendszerben Szent-Györgyi Albert Ösztöndíj nyerhető el.

(2) Az ösztöndíj elsődleges célja az, hogy a külföldi illetőségű, a nemzetközi tudományos életben elismert oktatók, kutatók közül mind többen végezzenek Magyarországon oktató-kutató tevékenységet a magyar felsőoktatás érdekében.

(3) Felhatalmazást kap az oktatási miniszter, hogy rendelettel állapítsa meg a Szent-Györgyi Albert Ösztöndíj mértékét, odaítélésének rendjét, az ösztöndíjhoz rendelt egyéb szolgáltatásokat, a jogosultak körét, a pályázat feltételeit, az ösztöndíjasok számát, jogait és kötelességeit."

2. § Az Ftv. 11. §-a a következő új (4) bekezdéssel egészül ki, és az eredeti (4)-(6) bekezdés számozása (5)-(7) bekezdésre változik:

"(4) A felsőoktatási intézmények társadalmi, egyházi és a Ptk. 685. § c) pontjában meghatározott gazdálkodó szervezetekkel, továbbá alapítványokkal, közalapítványokkal, köztestületekkel és magánszemélyekkel szerződésben megállapodhatnak doktori ösztöndíjak létesítéséről az intézményi Szabályzat előírásai szerint."

3. § (1) Az Ftv. 27. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A hallgató a felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban áll. A hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre, és - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - az elbocsátásnak, az intézményből való kizárás kimondásának, a hallgatói névsorból való törlésnek, illetve az utolsó évfolyam sikeres befejezését követő első záróvizsga-időszaknak az utolsó napjáig tart. A hallgatói jogviszony megszűnése után az oklevél kiadásáig a jogosultat megilletik a záróvizsga letételéhez fűződő jogok, illetve terhelik a kötelezettségek. Ha a hallgató a hallgatói jogviszony megszűnéséig záróvizsgáját nem teljesíti, a hallgatói jogviszony megszűnésétől az oklevél kiállításához szükséges minden feltétel teljesítéséig az intézményi szabályzatban meghatározott idő telhet el, ami azonban két évnél kevesebb nem lehet."

(2) Az Ftv. 27. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki, és az eredeti (3) bekezdés számozása (4) bekezdésre változik:

"(3) Doktori képzésben a hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre, és a legfeljebb három év időtartamú doktori tanulmányok befejezésének, az elbocsátásnak, az intézményből való kizárás kimondásának, illetve a hallgatói névsorból való törlésnek a napjáig tart."

4. § (1) Az Ftv. 28. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A hallgatói jogviszony az intézményi Szabályzatban meghatározott módon, összesen négy félévig szüneteltethető, amely két félévvel, különleges méltányosságot indokoló okból legfeljebb a képzés időtartamának megfelelő ideig meghosszabbítható."

(2) Az Ftv. 28. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, és az eredeti (2) bekezdés számozása (3) bekezdésre változik:

"(2) Doktori képzésben a hallgatói jogviszony külön jogszabály és az intézményi Szabályzat rendelkezései szerint szüneteltethető."

5. § Az Ftv. 74. §-ának (1) bekezdése a következő o) ponttal egészül ki:

(Az oktatási miniszter a felsőoktatással kapcsolatos állami feladatai körében)

"o) meghatározza a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányainak folytatásához szükséges esélyegyenlőséget biztosító feltételeket, különösen a felvételi vizsgakövetelmények, a képzés szakmai és gyakorlati követelményeinek teljesítése és az akadálymentes környezet megteremtése érdekében;"

6. § (1) Az Ftv. 74/A. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A törvényességi felügyeleti eljárás hivatalból indul. Az oktatási miniszter - törvényességi felügyeleti jogkörében - határidő tűzésével felhívja az érintettet (nem állami felsőoktatási intézmény esetében a fenntartót is) a jogszabálysértés megszüntetésére. Az érintett (nem állami felsőoktatási intézmény esetén a fenntartó is) köteles a felhívásban foglaltakat megvizsgálni, és a megadott határidőn belül az annak alapján tett intézkedéséről vagy egyet nem értéséről a minisztert tájékoztatni."

(2) Az Ftv. 74/A. §-a kiegészül a következő (5) bekezdéssel:

"(5) A törvényességi felügyeleti eljárás részletes szabályait az oktatási miniszter rendeletben határozza meg."

7. § Az Ftv. 95. §-a (4) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A záróvizsgára bocsátás feltétele:)

"b) külön jogszabályban előírt államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzésének igazolása."

8. § Az Ftv. 124/E. §-ának d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában)

"d) első alapképzés: alapképzési szakon az első egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és szakképzettség megszerzésére irányuló képzés - ideértve az állami és egyházi felsőoktatási intézmények külön jogszabályban szabályozott közös képzését is -, amelyre a hallgató felvételi eljárás során először nyer felvételt és az e törvényben foglaltak szerint beiratkozással létesít hallgatói jogviszonyt. A hallgató az első felvételi eljárás során - a vonatkozó jogszabályok szerint - kétszakos képzésre is nyerhet felvételt. Első alapképzésnek minősül továbbá az a képzés, amelyre a hallgató az első beiratkozást követően történő szak-, szakpár-, illetve intézményváltással új felvételi eljárás eredményeképpen beiratkozik, a szak-, illetve intézményváltással felvett szak képesítési követelményében meghatározott képzési időnek a korábbi, első alapképzésben folytatott tanulmányok finanszírozott idejével csökkentett időtartamban. A hallgató és a képzés támogatásának részletes szabályait - a végzettség és a szakképzettség megszerzése előtti szakváltás, illetve a kétszakos képzés esetében - a Kormány rendeletben határozza meg."

9. § (1) Az Ftv. 1. számú, melléklet I. részének A) főcíme a

"Széchenyi István Egyetem, Győr"

szövegrésszel egészül ki.

(2) Az Ftv. 1. számú melléklet II. részének A) főcíme alatt a

"Széchenyi István Főiskola, Győr"

szövegrész hatályát veszti.

10. § (1) Ez a törvény 2002. január 1-jén lép hatályba.

(2) E törvény hatálybalépésétől a Széchenyi István Főiskola Széchenyi István Egyetemként működik, annak jogutódjaként megilletik a Széchenyi István Főiskola jogai és terhelik annak kötelezettségei.

(3) A felsőoktatási intézményhálózat átalakításáról, továbbá a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosításáról szóló 1999. évi LII. törvény 34. §-ának (3) bekezdése hatályát veszti.

Mádl Ferenc s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Áder János s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2001. december 11-i ülésnapján fogadta el.