139/2002. (VI. 25.) Korm. rendelet

a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladatairól és hatásköréről szóló 155/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) feladatairól és hatásköréről a következőket rendeli el:

1. §

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladatairól és hatásköréről szóló 155/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A miniszter ellátja a vidékfejlesztés, valamint az ehhez tartozó kutatás-fejlesztés irányítását."

2. §

(1) A Korm. rendelet 3. §-ának d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"d) az érdekelt miniszterekkel kidolgozza a vidékfejlesztés átfogó stratégiáját, meghatározza rövid, közép- és hosszú távú céljait, elemzi a célok elérését biztosító jogi, műszaki, gazdasági változtatásokat és szükséges szabályozásokat, részt vesz az ezt szolgáló eszközök és programok kialakításában;"

(2) A Korm. rendelet 3. §-ának i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"i) létrehozza és irányítja a SAPARD Hivatalt (a továbbiakban: Hivatal); biztosítja a Hivatal működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, hogy a Hivatal működése során megfeleljen a SAPARD Ügynökséggel szemben támasztott EU követelményeknek és a hazai jogszabályok előírásainak; ellátja az Irányító Hatóság feladatait, továbbá a SAPARD Programmal kapcsolatos egyéb, a Kormány által a miniszterhez utalt feladatokat; a Kormány utólagos jóváhagyása mellett a pénzügyminiszterrel és a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszterrel, illetve megbízottjával együtt aláírja a SAPARD támogatás igénybevételéről, folyósításának feltételeiről szóló éves és többéves megállapodásokat;"

(3) A Korm. rendelet 3. §-ának k) és l) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek, valamint a következő új m), és n) pontokkal egészül ki:

"k) az egyházak vonatkozásában tárcája tevékenységében érvényesíti a kormányprogramban foglaltakat, ellátja az ágazati feladatokat az ebből fakadó kormányzati tevékenységet koordináló Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszterrel együttműködve;

l) a határon túli magyarok vonatkozásában tárcája tevékenységében érvényesíti az Alkotmány 6. §-ának (3) bekezdésében, valamint a kormányprogramban meghatározott szempontokat, az ebből fakadó kormányzati tevékenységet koordináló Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszterrel;

m) gondoskodik az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap fogadására való felkészülés koordinációjáról és az ehhez kapcsolódó intézményrendszer kiépítéséről;

n) kidolgozza a Nemzeti Fejlesztési Terv Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Operatív Programját."

3. §

A Korm. rendelet 5. §-a (1) bekezdésének g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"g) ellátja a hatáskörébe tartozó minőségvédelmi, minőségszabályozási, szabványosítási hatósági minőség-ellenőrzési és élelmiszer-biztonsággal összefüggő feladatokat, közreműködik a nemzeti szabvány kidolgozásában, továbbá a nemzetközi és az európai kötelezettségeken alapuló, a nemzeti szabványosítással és az akkreditálással összefüggő jogalkotói munkában;"

4. §

(1) Ahol a Korm. rendelet gazdasági minisztert említ, ott gazdasági és közlekedési minisztert kell érteni.

(2) Ahol a Korm. rendelet környezetvédelmi minisztert említ, ott környezetvédelmi és vízügyi minisztert kell érteni.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, egyidejűleg a Korm. rendelet 3. §-ának e) pontja, 5. §-ának (3) és (4) bekezdése, valamint 7. §-ának b) pontja hatályát veszti.

Dr. Medgyessy Péter s. k.,

miniszterelnök