Tippek

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

155/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet

a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladatairól és hatásköréről

A Kormány a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) feladatairól és hatásköréről a következőket rendeli el:[1]

1. § (1) A miniszter ellátja a mezőgazdaság, vadgazdálkodás és halászat, az élelmiszeripar, az erdőgazdálkodás és az erdővagyon védelme, az elsődleges faipari termelés, az ezekhez kapcsolódó szolgáltatás, kutatás és fejlesztés, a mezőgazdasági termékforgalom, az agrárkörnyezet-gazdálkodás, a növényvédelem, a növényegészségügy, az állategészségügy, a termőföld minőségének védelme, a térképészet és a földügy, továbbá a mezőgazdasági célú vízgazdálkodás központi irányítását.

(2)[2] A miniszter ellátja az Európai Unió közös agrárpolitikája II. pillérét képező vidékfejlesztés (a továbbiakban: vidékfejlesztés), valamint az ehhez tartozó kutatás-fejlesztés irányítását.

2. § (1) A miniszter ellátja az agrárpiaci rendtartás működésének szervezését, valamint - a fogyasztási cikkek forgalomba hozatala előtti minősítés és a forgalmazás során történő ellenőrzés kivételével - a mezőgazdasági, az élelmiszeripari, az erdőgazdálkodási és az elsődleges faipari termékek minőség-ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat.

(2) A miniszter ellátja a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékeknél az állami tartalékolási tevékenységgel összefüggő kormányzati feladatokat.

3. § A miniszter

a) részt vesz a Kormány gazdasági programalkotó tevékenységében, a gazdasági szabályozórendszer kialakításában; a gazdaságpolitikai döntések megalapozása érdekében ágazati javaslatokat dolgoz ki;

b) az érdekelt miniszterek bevonásával kidolgozza az ágazat támogatási rendszerére vonatkozó javaslatokat, közreműködik az ágazat adó- és pénzügy-politikai rendszerének kialakításában, érvényesíti az állami feladatok ellátását szolgáló pénzeszközökkel, elkülönített állami pénzalapokkal és vagyonnal való hatékony gazdálkodás követelményeit, és e tárgykörökben - a külön jogszabályban foglaltak szerint - intézkedést kezdeményez;

c) az ágazatot érintő kérdésekben javaslatot tesz a Kormánynak, és a nemzetgazdaság érdekeivel összhangban képviseli az ágazat sajátosságait a Kormány döntéseinek meghozatalakor;

d)[3] az érdekelt miniszterekkel kidolgozza a vidékfejlesztés átfogó stratégiáját, meghatározza rövid, közép- és hosszú távú céljait, elemzi a célok elérését biztosító jogi, műszaki, gazdasági változtatásokat és szükséges szabályozásokat, részt vesz az ezt szolgáló eszközök és programok kialakításában;

e)[4]

f) képviseli a Kormányt - a külügyminiszterrel együttműködve - az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezeteiben;

g) közreműködik a privatizációs kormányprogram és a külföldi működőtőke bevonását elősegítő intézkedések kidolgozásában, végrehajtásában;

h)[5] irányítja a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalt;

i)[6] az érintett miniszterekkel együttműködve kidolgozza a Közös Agrárpolitika és a Közös Halászati Politika keretei között a tagállami működés stratégiáját és politikáját, gondoskodik azok megvalósításáról és érvényre juttatásáról;

j)[7] közreműködik az állami tulajdon működtetésére irányuló kormányzati tevékenységben;

k)[8] az egyházak vonatkozásában tárcája tevékenységében érvényesíti a kormányprogramban foglaltakat, ellátja az ágazati feladatokat az ebből fakadó kormányzati tevékenységet koordináló Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszterrel együttműködve;

l)[9] a határon túli magyarok vonatkozásában tárcája tevékenységében érvényesíti az Alkotmány 6. §-ának (3) bekezdésében, valamint a kormányprogramban meghatározott szempontokat, az ebből fakadó kormányzati tevékenységet koordináló Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszterrel;

m)[10] gondoskodik az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap (a továbbiakban: EMOGA), valamint az annak helyébe lépő Európai Mezőgazdasági Garancia Alap (a továbbiakban: EMGA) és Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) fogadására való felkészülés koordinációjáról és az ehhez kapcsolódó intézményrendszer kiépítéséről;

n)[11] kidolgozza és végrehajtja a Nemzeti Fejlesztési Terv agrár- és vidékfejlesztési operatív programját;

o)[12] gondoskodik az EMOGA-ból és az annak helyébe lépő EMGA-ból, illetve EMVA-ból finanszírozott támogatásokat és egyéb intézkedéseket végrehajtó nemzeti intézményrendszer szabályos működtetéséről;

p)[13] ellátja az EMOGA, az EMGA és az EMVA tekintetében az Illetékes Hatóság feladatait;

q)[14] ellátja a Tanács 1698/2005/EKrendeletének75. cikkében meghatározott Irányító Hatóság feladatait.

4. § A miniszter az ágazat általános irányítása körében

a) gondoskodik a Kormány gazdasági programjának ágazati megvalósításáról;

b) kidolgozza az ágazat fejlesztésére vonatkozó koncepciókat és döntési javaslatokat, továbbá szervezi ezek végrehajtását; részt vesz az élelmiszer-nagykereskedelemre és élelmiszer-kiskereskedelemre vonatkozó ágazati politika kialakításában;

c) vizsgálja és elemzi az ágazathoz tartozó gazdasági tevékenységeket, az ágazattal szemben támasztott követelményeket és teljesítésük lehetőségeit, kidolgozza az ágazat fejlesztésének gazdaságpolitikai követelményrendszerét;

d) közreműködik a nemzetközi gazdasági kapcsolatok kialakításában, fejlesztésében, külön felhatalmazás alapján képviseli a Kormányt nemzetközi szervezetekben; a külügyminiszterrel, a gazdasági miniszterrel és a környezetvédelmi miniszterrel közösen ellátja a két- és sokoldalú nemzetközi gazdasági és környezetvédelmi, az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság elnökével egyetértésben pedig a tudományos műszaki együttműködésből adódó ágazati feladatokat;

e) a kutatás-fejlesztés irányításának általános rendszeréhez igazodóan szervezi azoknak a kutatási feladatoknak a végrehajtását, amelyek az ágazati célok megvalósításához szükségesek, továbbá koordinálja azok végrehajtását;

f) a külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően együttműködik a gazdasági miniszterrel, valamint az oktatási miniszterrel a szakirány szerinti alap- és középfokú képzés, az iskolarendszerű és az iskolarendszeren kívüli képzés, továbbképzés és átképzés területén; alapít, fenntart és működtet szakképző intézményeket; az agrár-felsőoktatással összefüggésben gyakorolja a jogszabályokban meghatározott jogköröket; felügyeli és finanszírozza költségvetésében elkülönítetten az agrár-felsőoktatási intézményekben folytatott, a gazdálkodást segítő szaktanácsadási, szolgáltató tevékenységet és annak fejlesztését; a növényi és állati járványos betegségeket megelőző tevékenységet és annak fejlesztését, valamint az ágazati kutató-fejlesztő tevékenységet;

g) érvényesíti ágazata területén a védelmi és biztonsági követelményeket - ideértve a készletezéssel és a nukleáris baleset-elhárítással kapcsolatos feladatokat is -, meghatározza a minősített helyzetek (veszélyhelyzet, szükségállapot, rendkívüli állapot) ágazati feladatait, továbbá gondoskodik azok végrehajtásáról;

h) az egységes információs rendszer keretében gondoskodik az ágazati és területi információs rendszer - ideértve az agrárpiaci információs rendszert is - szervezéséről és működtetéséről, valamint szervező-szolgáltató tevékenységgel, a szaktanácsadási rendszer működtetésével és fejlesztésével segíti az ágazathoz tartozó tevékenységeket, melynek keretében folyamatos tájékoztatást ad a gazdasági folyamatokról, a műszaki fejlődésről és a kutatási eredményekről; a statisztikáról szóló törvényben meghatározottak szerint gondoskodik a feladat- és hatáskörével kapcsolatos statisztikai információrendszer kialakításáról, működtetéséről és fejlesztéséről;

i) közreműködik a Kormány bér- és foglalkoztatáspolitikai, társadalombiztosítási, valamint szociálpolitikai intézkedéseinek kialakításában; ellátja a külön jogszabályban meghatározott humánpolitikai feladatokat;

j) közreműködik az egységes gazdasági országpropaganda kialakításával összefüggő feladatok végrehajtásában, valamint az agrárágazatot is érintő infrastrukturális politika kialakításában és az azokból eredő feladatok ellátásában.

5. § (1) A miniszter az agrárgazdaság irányítása körében

a) irányítja az ágazat területén a vállalkozások fejlesztésével kapcsolatos szakmai tevékenységet, ennek keretében ellátja a vidék mezőgazdasági kultúrájának fejlesztésével összefüggő feladatokat, továbbá közreműködik a falusi turizmus fejlesztésével összefüggő kormányzati feladatok ellátásában;

b)[15] az érdekelt miniszterekkel együttműködve kidolgozza az agrárpiac működési koncepcióját, a külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően ellátja az agrárpiac szabályozásával, az agrárpiaci rendtartással, a piaci intervencióval kapcsolatos, hatáskörébe utalt feladatokat; kezeli a gazdasági és közlekedési miniszter egyetértésével a Gazdaságbiztonsági Tartalékot;

c)[16] a Magyar Kormány képviseletében részt vesz az Európai Unió Közös Mezőgazdasági és Közös Halászati politikájának kialakításában, közreműködik az Európai Unió agrárkereskedelmi politikájával kapcsolatos magyar álláspont kimunkálásában, az agrárminiszteri tanácsban és az ahhoz kapcsolódó bizottságokban képviseli az egyeztetett kormányzati álláspontot; feladatkörében közreműködik a kereskedelempolitikai elvek meghatározásában és azok megvalósítására irányuló szabályozás kidolgozásában;

d) ellátja az erdőgazdálkodási tevékenység és az erdővagyon védelem szakmai, irányítási, szabályozási és hatósági feladatait; együttműködik az érdekelt miniszterekkel az erdővagyont érintő, külön jogszabályban meghatározott területeken;

e) ellátja a mezőgazdaságot és erdőgazdaságot ért rendkívüli és tömeges elemi károk felmérésével és enyhítésével kapcsolatos kormányzati feladatokat;

f) közreműködik az ágazat finanszírozását végző pénzintézetekkel kapcsolatos kormányzati feladatokban, különös tekintettel a földjelzálog-hitelezéssel összefüggő szabályozási feladatokban;

g)[17] ellátja a hatáskörébe tartozó minőségvédelmi, minőségszabályozási, szabványosítási hatósági minőség-ellenőrzési és élelmiszer-biztonsággal összefüggő feladatokat, közreműködik a nemzeti szabvány kidolgozásában, továbbá a nemzetközi és az európai kötelezettségeken alapuló, a nemzeti szabványosítással és az akkreditálással összefüggő jogalkotói munkában;

h) ellátja a Kormány agrármarketing tevékenységével kapcsolatos miniszteri feladatokat;

i) biztosítja a környezet- és természetvédelmi követelményeknek is megfelelő agrár-környezetgazdálkodást, illetve a nem védett élővilág, valamint a táj védelmére vonatkozó ágazati követelmények és fejlesztési politika érvényesülését; ennek során szükség szerint együttműködik az érintett miniszterekkel;

j) közreműködik az agrárágazatot érintő, törvényben meghatározott vámok és jövedéki adók kialakításában, piacvédelmi intézkedések meghozatalában, rendelkezik a törvény által hatáskörébe utalt, elkülönített állami pénzalapokkal, dönt a hatáskörébe tartozó alapokból nyújtandó támogatások odaítéléséről, és ellenőrzi azok felhasználását;

k) a külügyminiszterrel egyetértésben ellátja a külképviseleti hálózatban dolgozó mezőgazdasági szakattasék felügyeletét;

l) ellátja a külön jogszabályok szerint a hatáskörébe utalt ármegállapítási feladatokat.

(2) A vízgazdálkodás körében a miniszter

a) ellátja a mezőgazdasági vízhasznosítással és vízkárelhárítással kapcsolatos kormányzati feladatokat, ideértve a forgalomképes állami tulajdonú vizek és vízi létesítmények mezőgazdasági vízszolgáltatási és vízkár-elhárítási célú fejlesztésének, üzemeltetésének, fenntartásának szervezését, irányítását;

b) irányítja a forgalomképes állami tulajdonú vízi létesítmények üzemeltetésével összefüggésben a belvízkárelhárítást.

(3)[18]

(4)[19]

(5) A miniszter ellátja a külön jogszabályok szerint hatáskörébe utalt hatósági, felügyeleti és egyéb feladatokat.

6. § (1) A miniszter hatósági, illetve igazgatási tevékenysége során

a) a minisztérium szervezete és szakigazgatási intézményei útján ellátja a jogszabályban meghatározott hatósági (engedélyezési, felülvizsgálati, ellenőrzési stb.) és egyéb államigazgatási feladatokat;

b) az ágazathoz tartozó tevékenység tekintetében a külön jogszabályok szerint hatósági ellenőrzést végez;

c) biztosítja a Belügyminisztériummal közösen kötött Együttműködési Megállapodásban rögzített államhatár felmérését, megjelölését, a határjelek felújítását és karbantartását, az államhatárral kapcsolatos nemzetközi kötelezettségek teljesítését;

d)[20]

e)[21] ellátja a külön jogszabályban meghatározottak szerint a mezőgazdaság és ipar területén a géntechnológiai engedélyezéssel összefüggő feladatokat.

(2) A miniszter a jogszabályban meghatározott módon

a) állami elismerésben, illetve minősítésben részesíti a termelésben alkalmazható állat- és növényfajtákat, rendelkezik azok fajtafenntartásáról, a géntartalékok képzéséről és megőrzéséről;

b) rendelkezik a vetőmagvak és szaporítóanyagok minőségének ellenőrzéséről, továbbá előállításuk, forgalomba hozataluk feltételrendszere szabályozásáról;

c) meghatározza a szőlő- és gyümölcstelepítés rendjének, a bor előállítása, forgalomba hozatala feltételrendszerének szabályait;

d) ellátja a veszélyes állatbetegségek és növényi károsítók járványos fellépésének megelőzésével és leküzdésével kapcsolatos feladatokat (beleértve a nemzetközi forgalmazással összefüggő szakmai szabályozást és ellenőrzést is);

e) irányítja az állatfajok és -fajták tenyésztését, tenyésztésszervezési feladatait, kialakítja a tenyésztésszervezés rendjét, irányítja annak működését;

f) engedélyezi az új takarmányok gyártását és forgalomba hozatalát, ellenőrzi a termelt és forgalmazott takarmányok minőségét, valamint előállításuk feltételeinek érvényesülését;

g) érvényesíti az erdőtörvényben meghatározott módon a hosszú távú erdőállomány-gazdálkodási tervekben rögzített és az erdő-felügyelőség által ellenőrzött szakszerű tartamos erdőgazdálkodást;

h) meghatározza az erdőtelepítés és fásítás feltételrendszerének szabályait;

i) gondoskodik az állam halászati jogának hasznosításáról, ellátja a vadászattal kapcsolatos, külön törvényben szabályozott feladatokat;

j) meghatározza a termőföldterületek tagolására és összevonására vonatkozó földvédelmi és talajvédelmi követelményeket, és ellenőrzi azok megtartását;

k) gondoskodik a termőföld minőségének védelméről, valamint a külön jogszabályokban meghatározott védelmi követelmények érvényesítéséről;

l) gondoskodik az ingatlan-nyilvántartás vezetéséről, a földminősítési rendszerről, a földtulajdoni és földhasználói előírások érvényesüléséről, a földforgalom szabályozásáról, a földvédelemről, ellátja a polgári célú állami földmérési, térképészeti (geodéziai, kataszteri, topográfiai, kartográfiai) és a távérzékelési feladatokat, továbbá közreműködik a térinformatikai rendszerek kialakításában, valamint a földhitel rendszerének szabályozásában;

m) ellátja a termőföld termőképességének megőrzését, javítását szolgáló tevékenységek - ideértve a rekultiváció, a talajvédelem, a talajjavítás, a talajvízháztartás-szabályozás, valamint a mezőgazdasági vízszolgáltatás és vízkárelhárítás feladatait - ellenőrzését;

n) ellátja a növényvédő szerek, a növényvédelmi célú termékek és eszközök, valamint a termésnövelő, a talajjavító és a föld minőségének védelmét szolgáló anyagok forgalomba hozatali engedélyezését, minőségének és szakszerű felhasználásának ellenőrzését;

o) ellátja a kizárólag állatgyógyászatban használatos oltó- és kórjelző anyagok, gyógyszerek, gyógyhatású készítmények, az élettani szükségleten felül adott, nem nutritív testidegen takarmánykiegészítő anyagok és segédanyagok törzskönyvezését, forgalomba hozataluk, forgalmazásuk és felhasználásuk feltételrendszerének szabályozását, a készítmények tisztasági, ártalmatlansági és hatékonysági ellenőrzését, valamint a forgalmazás és felhasználás ellenőrzését;

p) gondoskodik - a környezetvédelmi miniszter közreműködésével - a vadászható, halászható vadon élő állatfajok, valamint az őshonos háziállat és haszonnövényfajták és azok génkészlete védelméről, fenntartásának, hasznosításának szabályairól;

q) a szerencsejáték szervezéséről szóló törvénnyel összhangban - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - gondoskodik a lovak teljesítményvizsgálatáról, a lóversenyfogadás szabályozásáról és ezzel összefüggésben az állam képviseletéről;

r) külön jogszabályokban foglaltaknak megfelelően - a gazdasági miniszterrel egyetértésben - engedélyezi az élelmiszerek előállítását, meghatározza a forgalomba hozatal feltételrendszerét, továbbá az előállítás és forgalmazás során ellenőrzi azok minőségét;

s) feldolgozza és elemzi a hatósági jogkörének gyakorlása során birtokába jutott adatokat;

t) ha a belügyminiszter eljárása kizárt, elbírálja a megyei (fővárosi) vagyonátadó bizottság döntése ellen benyújtott jogorvoslati kérelmet, és ellátja e kérdésekben a jogi képviseletet;

u) hatósági jogkörében vezeti a területfejlesztő tervezők névjegyzékét;

v) kialakítja a hatósági eljárás rendszerét és szabályait, megállapítja az igazgatási szolgáltatások díjait;

z) ellátja a jogszabály által hatáskörébe utalt egyéb hatósági és igazgatási feladatokat.

7. § A miniszter felügyeleti tevékenysége során a külön jogszabályok alapján

a) törvény vagy a Kormány által meghatározott gazdálkodó szervezetek tekintetében gyakorolja az alapítói, valamint a tulajdonosi jogokat;

b)[22]

c) felügyeletet gyakorol az általa alapított költségvetési szervek és intézmények felett;

d) a Kormány nevében felügyeletet gyakorol az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezeteinek Magyar Nemzeti Bizottsága felett;

e) az állami feladatellátás szakmai irányítására, szervezésére, szabályozására, ellenőrzésére kiterjedő feladatai mellett ellátja az azzal kapcsolatos költségvetési gazdálkodási (tervezési, pénzellátási, előirányzat-módosítási, beszámolási, pénzügyi, ellenőrzési) teendőket;

f) törvényi felhatalmazás alapján törvényességi felügyeletet gyakorol meghatározott köztestületek felett;

g) ellátja az ágazati tevékenységi körbe tartozó állami gazdálkodó szervezetek korszerűsítésével, átalakulásával, illetőleg privatizációjával kapcsolatos, hatáskörébe utalt feladatokat.

8. § (1) A miniszter a hatáskörébe tartozó feladatok ellátása során együttműködik az érintett miniszterekkel, a gazdasági és szakmai kamarákkal, más köztestületekkel, társadalmi szervezetekkel és érdekképviseleti szervekkel, valamint - az agrárpiaci rendtartás kérdéseiben - a terméktanácsokkal is.

(2) Közreműködik az országos érdekegyeztetés kormányzati feladatainak ellátásában, továbbá az érintett ágazati érdekképviseletek bevonásával konzultatív érdekegyeztető fórumot működtet.

(3) A miniszternek az önkormányzatokkal való kapcsolatát a helyi önkormányzatokról szóló törvény szabályozza.

9. § (1) A miniszter a szakigazgatási irányítás körében

a) megállapítja a szakigazgatási feladatokat, hatásköröket és hatósági jogköröket;

b) meghatározza a szakigazgatási feladatot ellátó dolgozókra vonatkozó képesítési előírásokat;

c) figyelemmel kíséri és ellenőrzi a jogszabályok végrehajtását;

d) a hatósági ügyintézés körében gyakorolja a részére jogszabályban megállapított jogokat.

(2) A miniszter elemi csapás, járványos állatbetegségek, a növények zárlati és veszélyes, illetve járványt okozó egyéb károsítóinak leküzdésére, továbbá a külön jogszabályban meghatározott egyéb esetekben a minisztérium szakigazgatási szerveinek és intézményeinek közvetlen utasítást ad.

9/A. §[23] A miniszter ellátja és végrehajtja a társadalmi bűnmegelőzéssel összefüggő - jogszabályokban és kormányhatározatokban meghatározott - feladatait.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, egyidejűleg a földművelésügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 40/1990. (IX. 15.) Korm. rendelet és az azt módosító 148/1994. (XI. 17.) Korm. rendelet , 193/1996. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. §-a és a 245/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Ahol a Korm. rendelet gazdasági minisztert említ, ott gazdasági és közlekedési minisztert kell érteni. Ahol a Korm. rendelet környezetvédelmi minisztert említ, ott környezetvédelmi és vízügyi minisztert kell érteni.

[2] Megállapította a 304/2004. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. § -a. Hatályos 2004.11.04.

[3] Megállapította a 139/2002. (VI. 25.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2002.06.28.

[4] Hatályon kívül helyezte a 139/2002. (VI. 25.) Korm. rendelet 5. § -a. Hatálytalan 2002.06.28.

[5] Megállapította a 304/2004. (XI. 3.) Korm. rendelet 2. § -a. Hatályos 2004.11.04.

[6] Megállapította a 304/2004. (XI. 3.) Korm. rendelet 2. § -a. Hatályos 2004.11.04.

[7] Számozását módosította a 205/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet 1. § -a. Hatályos 2000.12.19.

[8] Megállapította a 139/2002. (VI. 25.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2002.06.28.

[9] Megállapította a 139/2002. (VI. 25.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2002.06.28.

[10] Megállapította a 274/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. § -a. Hatályos 2005.12.23.

[11] Megállapította az 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet 33. § (2) bekezdése. Hatályos 2004.01.05.

[12] Megállapította a 274/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. § -a. Hatályos 2005.12.23.

[13] Beiktatta a 274/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. § -a. Hatályos 2005.12.23.

[14] Beiktatta a 274/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. § -a. Hatályos 2005.12.23.

[15] Megállapította a 304/2004. (XI. 3.) Korm. rendelet 3. § -a. Hatályos 2004.11.04.

[16] Megállapította a 304/2004. (XI. 3.) Korm. rendelet 3. § -a. Hatályos 2004.11.04.

[17] Megállapította a 139/2002. (VI. 25.) Korm. rendelet 3. § -a. Hatályos 2002.06.28.

[18] Hatályon kívül helyezte a 139/2002. (VI. 25.) Korm. rendelet 5. § -a. Hatálytalan 2002.06.28.

[19] Hatályon kívül helyezte a 139/2002. (VI. 25.) Korm. rendelet 5. § -a. Hatálytalan 2002.06.28.

[20] Hatályon kívül helyezte a 304/2004. (XI. 3.) Korm. rendelet 4. § -a. Hatálytalan 2004.11.04.

[21] Beiktatta a 193/2004. (VI. 14.) Korm. rendelet 1. § -a. Hatályos 2004.06.22.

[22] Hatályon kívül helyezte a 139/2002. (VI. 25.) Korm. rendelet 5. § -a. Hatálytalan 2002.06.28.

[23] Beiktatta a 172/2004. (V. 26.) Korm. rendelet 1. § -a. Hatályos 2004.05.31.