158/2002. (VII. 11.) Korm. rendelet

a külügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 152/1994. (XI. 17.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a külügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 152/1994. (XI. 17.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja:

1. §

Az R. 4/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4/A. § A miniszter közreműködik az Alkotmány 6. § (3) bekezdésében foglalt, a határon túli magyarokra vonatkozó rendelkezés érvényesülését célzó kormányzati tevékenység végrehajtásában."

2. §

Az R. 4/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4/B. § A miniszter a Kormány felhatalmazása alapján gyakorolja az alapítói jogkört a Teleki Alapítvány tekintetében."

3. §

Az R. 6. § b) és c) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Ennek keretében:)

"b) képviseli a Kormányt a Társulási Tanácsban és a Társulási Bizottságban,

c) gondoskodik az integrációs politika érvényesüléséről a külső kapcsolatokban, koordinálja a csatlakozási tárgyalásokra, illetőleg a tagságra való egységes felkészülést célzó kormányzati munkálatokat és a tárcák integrációs célú tevékenységét."

4. §

Az R. a következő 16/A. §-sal egészül ki:

" 16/A. § A miniszter ellátja a hágai Nemzetközi Bíróság Dunával kapcsolatos döntéséből adódó perbeli képviselettel összefüggő nemzetközi jogi és külügyi kormányzati feladatokat."

5. §

Ez a rendelet kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti az R. 8. § (2) bekezdése és a 8. § (1) bekezdés számozása 8. §-ra módosul.

Dr. Medgyessy Péter s. k.,

miniszterelnök