152/1994. (XI. 17.) Korm. rendelet

a külügyminiszter feladat- és hatásköréről

A Kormány a külügyminiszter (a továbbiakban: miniszter) feladatait és hatáskörét a következők szerint határozza meg:

1. § A miniszter javaslatokat dolgoz ki a Magyar Köztársaság külpolitikájára és végrehajtja a kormányprogramban foglalt külpolitikai irányelveket, a külpolitikai döntéseket.

2. §[1] A miniszter összehangolja a Magyar Köztársaság külpolitikai érdekeinek érvényesítését, koordinálja a Kormány tagjainak az ország külpolitikai érdekeit érintő tevékenységét.

3. § A miniszter tájékoztatja a Kormányt a nemzetközi helyzet, valamint a Magyar Köztársaság nemzetközi kapcsolatainak alakulásáról.

4. §[2] A miniszter képviseli a Magyar Köztársaságot, illetve a Kormányt más államokkal, az ENSZ-szel, az Európa Tanáccsal, valamint más nemzetközi politikai, biztonsági kormányközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokban. Koordinálja és irányítja az Észak-atlanti Szerződés Szervezetével, valamint a Nyugat-európai Unióval kapcsolatos tevékenységet. Együttműködik más miniszterekkel a szakmai jellegű nemzetközi szervezetekkel való kapcsolattartásban. A nemzetközi gazdasági szervezetekkel fenntartott kapcsolatokban a gazdasági és közlekedési miniszterrel egyetértésben jár el.

4/A. §[3] A miniszter közreműködik az Alkotmány 6. § (3) bekezdésében foglalt, a határon túli magyarokra vonatkozó rendelkezés érvényesülését célzó kormányzati tevékenység végrehajtásában. Felügyeli a Határon Túli Magyarok Hivatalát.

4/B. §[4] A miniszter a Kormány felhatalmazása alapján gyakorolja az alapítói jogkört a Teleki Alapítvány tekintetében.

4/C. §[5] A miniszter közreműködik az egyházakkal kapcsolatos kormányzati feladatok végrehajtásában.

5. §[6] A miniszter irányítja a Magyar Köztársaság külképviseleteit.

5/A. §[7]

6. §[8] (1)[9]

(2)[10] Az érdekelt miniszterekkel együttműködve gondoskodik a Kormány álláspontjának kialakításáról és képviseletéről az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikája területén, ideértve a fejlesztési együttműködést és a humanitárius segítségnyújtást is.

(3)[11] Az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszterrel együttműködve ellátja az Európai Tanács, valamint az Általános és Külkapcsolati Ügyek Tanácsának általános ügyeket érintő napirendi pontjainak előkészítését.

6/A. §[12]

7. § Az érdekelt miniszterekkel együttműködve kidolgozza a nemzetközi politikai, biztonsági, kulturális, tudományos, gazdasági és pénzügyi szervezetekben való részvétel alapelveit, ellenőrzi azok megvalósulását. Kezdeményezi a két- és többoldalú együttműködést.

8. §[13] (1) A miniszter kidolgozza és végrehajtja az érdekelt miniszterekkel egyetértésben a Kormány nemzetközi fejlesztési együttműködési politikáját. Ennek érdekében Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési Tárcaközi Bizottságot működtet, amely meghatározza a támogatandó partnerországok körét és kijelöli a szektorális (ágazati) prioritásokat.

(2) A miniszter koordinálja és irányítja a nemzetközi fejlesztési együttműködési tevékenységet: a technikai együttműködési, a projekt típusú, a humanitárius és kedvezményes hitel programokat. A programok végrehajtását a nemzetközi normák és a hatályos magyar jogszabályok alapján valósítja meg. A miniszter dönt a nemzetközi fejlesztési együttműködési program költségvetési fedezetének felhasználásáról.

9. §[14] A miniszter közreműködik a Magyarország részére biztosított nemzetközi támogatási programokkal összefüggő megállapodások előkészítésében és létrehozásában.

10. § A miniszter javaslatot tesz nemzetközi szerződések kötésére. Irányítja a nemzetközi szerződéskötési eljárást, figyelemmel kíséri a nemzetközi szerződések végrehajtását. Véleményezi a nemzetközi szerződésnek nem minősülő ún. tárcaegyezményeket. Kiállítja a nemzetközi szerződés létrehozásában eljáró személy meghatalmazását tanúsító okiratot.

11. § A miniszter a nemzetközi jog által megengedett keretek között gondoskodik a Magyar Köztársaság, valamint a Magyar Köztársaság állampolgárai, jogi személyei és jogi személyiség nélküli szervezetei jogainak és érdekeinek védelméről külföldön, valamint gondoskodik arról, hogy a Magyar Köztársaság külképviseletei a nemzetközi szerződésekben és jogszabályokban rögzített más konzuli feladatokat ellássák.

12. §[15] A miniszter javaslatot tesz az államok elismerésére, a diplomáciai és konzuli kapcsolatok felvételére, felfüggesztésére és helyreállítására, illetőleg megszüntetésére. Javaslatot tesz a diplomáciai és hivatásos konzuli képviselet létesítésére, illetőleg megszüntetésére. Gondoskodik a tiszteletbeli konzuli képviselet létesítéséről, illetőleg megszüntetéséről.

13. §[16] A miniszter javaslatot tesz a magyar külképviseletek vezetőinek kinevezésére, illetőleg felmentésére. Kinevezi a tiszteletbeli konzuli képviselet vezetőjét, illetőleg dönt a kinevezés visszavonásáról. Kinevezi a diplomáciai és konzuli személyzetet.

14. § A miniszter javaslatot tesz más államok diplomáciai és hivatásos konzuli képviseletei létesítéséhez való hozzájárulás, e képviseletek vezető személye iránti beleegyezés, illetőleg működési engedély megadása tárgyában hozandó döntésre. Dönt más államok tiszteletbeli konzuli képviseletei létesítéséhez való hozzájárulásáról, valamint az érintett miniszterekkel egyeztetve, más államok tiszteletbeli konzuli képviseletei vezetőinek működési engedélye kiadásáról.

15. § A miniszter kapcsolatot tart a diplomáciai és konzuli képviseletekkel, továbbá más államoknak, a nemzetközi szervezeteknek a Magyar Köztársaságban hivatalosan tartózkodó képviselőivel.

16. § A miniszter nemzetközi jogsegély és megkeresés esetén ellátja a jogszabályban meghatározott feladatokat. Ha jogszabály vagy nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik, államigazgatási ügyben közreműködik a külföldre irányuló vagy külföldről történő megkeresések továbbításában, kétség esetén állást foglal a külföldi megkeresés teljesítéséről.

16/A. §[17] A miniszter ellátja a hágai Nemzetközi Bíróság Dunával kapcsolatos döntéséből adódó perbeli képviselettel összefüggő nemzetközi jogi és külügyi kormányzati feladatokat.

17. § A diplomata és a külügyi szolgálati útlevelek vonatkozásában a miniszter ellátja a jogszabályban a hatáskörébe utalt feladatokat.

18. § A miniszter megállapítja a diplomáciai vagy nemzetközi jogon alapuló egyéb mentességet élvező személyeknek a Magyar Köztársaság területére történő be- és kiutazására, valamint tartózkodására vonatkozó szabályokat. Állást foglal a diplomáciai vagy nemzetközi jogon alapuló egyéb mentesség fennállásának kérdésében.

19. § A jogszabályban meghatározott esetekben a miniszter állást foglal a nemzetközi viszonosság fennállásának kérdésében.

20. § A miniszter közreműködik a külföldiek magyarországi beutazására és tartózkodására vonatkozó szabályok megalkotásában; biztosítja az ezekben a jogszabályokban a minisztérium és a külképviseletek számára meghatározott feladatok végrehajtását; megállapítja a konzuli díjakat.

21. § A miniszter a Külügyminisztérium által ellátja az állam- és kormányfői látogatások előkészítésével és lebonyolításával, valamint az állam- és kormányközi nemzetközi konferenciákkal kapcsolatos diplomáciai és állami protokoll feladatokat.

22. §[18] (1) A miniszter ellátja és végrehajtja a társadalmi bűnmegelőzéssel összefüggő - jogszabályokban és kormányhatározatokban meghatározott - feladatait.

(2) A miniszter ellátja a más jogszabályok által feladat-és hatáskörébe utalt feladatokat, előkészíti, illetve kiadja a szabályozási felelősségi körébe tartozó jogszabályokat.

23. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 45/1990. (IX. 15.) Korm. rendelet hatályát veszti.

Horn Gyula s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 336/2004. (XII. 15.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2004.12.16.

[2] Megállapította a 336/2004. (XII. 15.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2004.12.16.

[3] Megállapította a 336/2004. (XII. 15.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2004.12.16.

[4] Megállapította a 158/2002. (VII. 11.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2002.07.14.

[5] Beiktatta a 160/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 1998.10.08.

[6] Megállapította a 336/2004. (XII. 15.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2004.12.16.

[7] Hatályon kívül helyezte a 336/2004. (XII. 15.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatálytalan 2004.12.16.

[8] Megállapította a 70/2003. (V. 19.) Korm. rendelet 10. §-a. Hatályos 2003.05.19.

[9] Hatályon kívül helyezte a 97/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatálytalan 2004.05.01.

[10] Módosította a 336/2004. (XII. 15.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2004.12.16.

[11] Megállapította a 336/2004. (XII. 15.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2004.12.16.

[12] Hatályon kívül helyezte a 336/2004. (XII. 15.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatálytalan 2004.12.16.

[13] Megállapította a 82/2003. (VI. 7.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2003.06.15.

[14] Megállapította a 82/2003. (VI. 7.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2003.06.15.

[15] Lásd a 2/1995. (III. 24.) KüM rendeletet.

[16] Módosította a 160/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 1998.10.08.

[17] Beiktatta a 158/2002. (VII. 11.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2002.07.14.

[18] Megállapította a 186/2004. (VI. 8.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2004.06.11.