27/2002. (IV. 13.) FVM rendelet

a vetőmagvak előállításáról és forgalmazásáról szóló 89/1997. (XI. 28.) FM rendelet módosításáról

A növényfajták állami elismeréséről, valamint a vetőmagvak és vegetatív szaporítóanyagok előállításáról és forgalmázasáról szóló 1996. évi CXXXI. törvény 29. §-ának (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. §

A vetőmagvak előállításáról és forgalmazásáról szóló 89/1997. (XI. 28.) FM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg az eredeti bekezdés számozása (l)-re változik:

"(2) A vetőmagok előállítása, forgalmazása, minősítése és ellenőrzése során a vetőmag-szaporítások szántóföldi ellenőrzésének követelményeiről szóló MSZ 6353 számú és a mezőgazdasági és a kertészeti növényfajok vetőmag vairól szóló MSZ 7145 számú szabványokban (a továbbiakban: szabvány) foglaltak referenciamódszerként és referenciaértékként irányadóak."

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

Dr. Vonza András s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter