2/2002. (I. 23.) KöM-FVM együttes rendelet

az érzékeny természeti területekre vonatkozó szabályokról

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 53. § (5) bekezdésében, valamint a 85. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeljük el:

A szabályozás célja

1. §

(1) Az érzékeny természeti területek (a továbbiakban: ÉTT) bevezetésének célja a természeti (ökológiai) szempontból érzékeny földrészleteken olyan természetkímélő gazdálkodási módok megőrzése, fenntartása, további földrészletek kijelölése, amelyek támogatással ösztönzött, önként vállalt korlátozások révén biztosítják az élőhelyek védelmét, a biológiai sokféleség, a tájképi és kultúrtörténeti értékek összehangolt megőrzését.

(2) A rendelet célja:

Az ÉTT

a) kijelölése, létesítése és fenntartása,

b) területén folytatott természetkímélő gazdálkodás ösztönzése az általános támogatási feltételeinek meghatározása által.

A rendelet hatálya

2. §

A rendelet hatálya kiterjed

a) a kijelölési és a létesítési eljárásra, valamint e rendelet előírásai alapján kijelölt ÉTT-re, illetve az ÉTT-en létesített mezőgazdasági hasznosítású földrészletekre,

b) az ÉTT tulajdonosaira és használóira.

Az érzékeny természeti területek kijelölésének szempontjai

3. §

(1) ÉTT az ország olyan mezőgazdasági hasznosítású térségeiben jelölhető ki, ahol

a) azt a természeti értékek védelme, állapotuk megőrzése és a degradáció elkerülése szükségessé, továbbá a földrészletek természeti állapota és jelentősége indokolttá teszi;

b) a földrészletek az ökológiai hálózathoz kapcsolódóan az élőhelyek, életközösségek biológiai sokféleségének megőrzéséhez szükséges biológiai kapcsolatok fenntartását, helyreállítását, a sokféleség megőrzését szolgálják;

c) a földrészletek túlnyomó részén hagyományos jellegű gazdálkodási módok, formák a jellemzőek, vagy ezek újbóli elterjesztése lenne indokolt;

d) az a) pontban felsorolt célok megvalósítása érdekében speciális gazdálkodási módszerek, illetve földhasználati, termesztéstechnológiai korlátozásokra van szükség.

(2) ÉTT-et különösen a

a) rét, legelő, nádas, halastó művelési ágú termőföldeken;

b) hagyományos és természetkímélő módon hasznosított, valamint a nem megfelelő hasznosítás által veszélyeztetett, illetve jelentős természeti érték előfordulási helyeként ismert szántó, szőlő, kert, gyümölcsös, fásított terület művelési ágú földrészleteken;

c) az a)-b) pontban meghatározott területek közé ékelődött, legfeljebb 0,15 ha kiterjedésű, természetes, természetközeli állapotú erdőterületeken és művelés alól kivettként nyilvántartott egybefüggő földrészleteken kell kialakítani.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben megfogalmazott szempontok alapján az ÉTT kijelölése az alábbi kategóriákban történik:

a) kiemelten fontos ÉTT: azok a területek, ahol nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő természeti, táji és kultúrtörténeti értékek fordulnak elő, amelyek fennmaradása középtávon (5-10 év) is kétséges a természetkímélő gazdálkodás támogatása nélkül;

b) fontos ÉTT: ahol országos viszonylatban jelentős természeti, táji és kultúrtörténeti értékek fordulnak elő, amelyek fennmaradása vagy állapotának javítása érdekében a természetkímélő gazdálkodás támogatása szükséges;

c) tervezett ÉTT: ahol jelentős az extenzív mezőgazdasági hasznosítású földrészleteken található élőhelyek száma, de a természeti, táji és kultúrtörténeti értékek jelentősége kisebb, illetve olyan területek, ahol az extenzív gazdálkodás ösztönzésével és támogatásával a terület természeti értéke növelhető, a környezet állapota javítható.

(4) A (3) bekezdésben foglalt kategóriák szerint - a jogszabály előkészítése során elvégzett elemzések alapján - kijelölt kiemelten fontos, fontos és tervezett ÉTT térségét a rendelet 1. számú melléklete, az e térségekben lévő települések felsorolását pedig e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(5) Az ÉTT kijelölése során biztosítani kell, hogy - a művelési ágtól függetlenül összefüggően - legalább a 3000 hektárt elérje.

(6) Egy adott ÉTT legfeljebb 25%-a kerülhet országos jelentőségű védett természeti területre. Ennél nagyobb mértéket csak akkor lehet meghatározni, ha a természeti értékek és az extenzív mezőgazdasági termelés megőrzése érdekében elkerülhetetlenül szükséges.

Az ÉTT létesítésének eljárási rendje

4. §

(1) Az 1-2. számú mellékletben kijelölt területeken kívül további ÉTT létesítésére - a (2) bekezdés szerinti tartalommal - bárki tehet javaslatot az illetékes nemzeti park igazgatóságnak (a továbbiakban: igazgatóság).

(2) A létesítésre vonatkozó javaslat tartalmazza:

a) az adott földrészletek, élőhelyek leírását, természeti értékeinek, természetvédelmi jelentőségének rövid bemutatását;

b) a földrészlet pontos lehatárolását, helyrajzi számokra lebontva;

c) a földrészletekre jellemző hagyományos, természetkímélő állattenyésztési és növénytermesztési rendszerek bemutatását;

d) a földrészleteken folytatott extenzív gazdálkodási módok és formák részletes leírását;

e) a földrészletek természeti értékeinek fennmaradását esetlegesen veszélyeztető tényezők, tevékenységek rövid leírását;

f) a földrészletek természeti értékeinek, illetve az extenzív gazdálkodási módok és formák fennmaradását biztosító intézkedéseket;

g) a monitoring és értékelő rendszer tartalmi elemeit.

(3)[1] A javaslat alapján az igazgatóság elvégzi az ÉTT megvalósíthatósági elemzését e rendelet 3. számú melléklete szerinti tartalommal, és a létesítési eljárás megkezdéséről - de legkésőbb a javaslat beérkezést követő 90 napon belül - az igazgatóság tájékoztatja az érintett ingatlanok tulajdonosait (vagyonkezelőit), valamint hirdetményi úton - az érintett települési önkormányzat, az igazgatóság, valamint a földművelésügyi igazgatási hatáskörben eljáró kormányhivatal a helyben szokásos módon - a nyilvánosságot.

5. §

(1)[2] Az ÉTT létesítésének előkészítésekor megvalósíthatósági vizsgálatot (a továbbiakban: vizsgálat) kell tartani, melynek során az igazgatóság a földművelésügyi és földügyi igazgatási hatáskörében eljáró kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) bevonásával - megvizsgálja, hogy indokolt-e az adott földrészletek ÉTT-ké nyilvánítása, a javasolt földrészletek megfelelnek-e az e jogszabályban meghatározott feltételeknek, továbbá ÉTT-ké nyilvánítás esetén az e rendeletben meghatározott célok eléréséhez milyen intézkedések szükségesek, illetve azok megvalósíthatóak-e.

(2) A létesítés előkészítése során az igazgatóság:

a) a természeti állapot részletes felméréséről dönthet;

b) helyszíni bejárást tarthat;

c) szakértő bevonása iránt intézkedhet;

d) gazdasági elemzéseket, hatékonysági vizsgálatot végeztethet;

e) meghatározza azokat az extenzív gazdálkodási módokat, amelyek leghatékonyabban szolgálják a vizsgált ÉTT térségben az e jogszabályban meghatározott célkitűzéseket,

f) meghatározza a 3. § (3) bekezdés szerinti ÉTT kategóriát.

(3) A vizsgálatot követően, annak eredménye tükrében az igazgatóság helyszíni bejárással egybekötött tárgyalást is tarthat, mindazok bevonásával, akiket az ÉTT-ké nyilvánítási eljárás érint.

(4) A létesítés előkészítésébe a természetvédelmi célra alakult társadalmi szervezetek szövetségei által delegált, legfeljebb három személyt is be kell vonni, feltéve, hogy az érintett szervezetek ez irányú igényüket - a delegált személyek nevének és címének megadásával - a 4. § (3) bekezdése szerinti hirdetmény kifüggesztésétől számított 30 napon belül szóban vagy írásban bejelentik az igazgatóságnál.

6. §[3]

Az ÉTT létesítésének előkészítését követően az igazgatóság a létesítésre vonatkozó javaslatát - valamennyi előkészítés során keletkezett irattal együtt - felterjeszti a természetvédelemért felelős miniszterhez (a továbbiakban: miniszter). A miniszter dönt az ÉTT létesítéséről és módosítja az 1-2. számú mellékleteket.

7. §

Az e rendelet szerint létrehozott ÉTT-re - ha e rendelet másként nem rendelkezik - a Tvt. természeti területekre vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

Az ÉTT-en folytatott gazdálkodás támogatása

8. §

(1) Az e rendelet szerint létrehozott ÉTT földrészletein folytatott természetkímélő gazdálkodáshoz a 2253/1999. (X. 7.) Korm. határozattal elfogadott Nemzeti Agrárkörnyezetvédelmi Program végrehajtása érdekében az agrárgazdasági célok költségvetési támogatásáról szóló külön jogszabály szerint támogatás vehető igénybe.

(2) A természetkímélő gazdálkodás előírásait, a támogatás részletes feltételeit és mértékét a 8. § (1) bekezdés szerinti külön jogszabály és a hozzá kapcsolódó pályázati felhívás alapján megkötött szerződés tartalmazza.

(3)[4] A támogatás biztosítása érdekében - térségi ÉTT bontásban - a miniszter pályázati felhívást tesz közzé.

(4) A pályázati felhívás tartalmazza:

a) a támogatásban részesítendő természetkímélő gazdálkodásra vonatkozó választható előírások ÉTT-kénti felsorolását;

b) a támogatási szerződés megkötésének feltételeit, a főbb gazdálkodási kötelezettségek tartalmi követelményeinek meghatározását;

c) az egyes támogatások összegét, folyósításának módját, időtartamát;

d) a b) pont szerinti támogatási szerződés megszegéséhez kapcsolódó hátrányos jogkövetkezményeket;

e) az előírások betartásának ellenőrzésére vonatkozó szabályokat;

f) egyéb, a támogatás szempontjából lényeges információkat.

(5)[5] A felhívást a természetvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában és legalább egy országos és egy - az adott térséget magában foglaló - regionális lapban közzé kell tenni. A felhívást az érintett települések önkormányzati, valamint az igazgatóság és a kormányhivatal hirdetőtáblájára is ki kell függeszteni.

9. §

(1)[6] A támogatási szerződésről - a 8. § (1) bekezdés szerinti külön jogszabályban meghatározottak figyelembevételével - a miniszter intézkedik.

(2) A természetvédelmi célú gazdálkodás üzemtervét az igazgatóság hagyja jóvá, amely nélkül a szerződés érvénytelen.

(3) Az agrártámogatások folyósítására vonatkozó külön jogszabályok tartalmazzák a támogatási szerződés megkötésére, ellenőrzésére, megszüntetésére, továbbá a támogatás folyósításának részleteire vonatkozó - e rendeletben nem szabályozott - előírásokat.

10. §

(1) A támogatási szerződés teljesítésének ellenőrzésére jogosult:

a)[7] a miniszter,

b) az igazgatóság,

c) a támogatást folyósító szerv.

(2) A támogatási szerződés teljesítésének ellenőrzésére az (1) bekezdésben jogosultak ellenőrzési tevékenységüket összehangoltan végzik.

(3) Az 1. §-ban meghatározott cél elérése érdekében a támogatott tevékenységek megvalósítását évente ellenőrizni kell, és amennyiben azok az érvényes szerződés alapján, az előírások szerint megtörténtek, kerülhet sor a kifizetésre.

(4) Az egyes összefüggő ÉTT-en elindított programokat 5 évente természetvédelmi szempontból felül kell vizsgálni (a továbbiakban: felülvizsgálat).

(5) A felülvizsgálatnak ki kell terjednie arra, hogy az egyes földrészleteken végzett tevékenységek, és az egyes előírások teljesítése során az 1. § (1) bekezdésében meghatározott célok elérésében milyen konkrét eredmények, illetve hatások mutathatók ki.

(6) A felülvizsgálat eredményeit a későbbi előírások és tevékenységek meghatározása során figyelembe kell venni.

11. §

(1) A támogatási szerződés előírásainak megszegésére - amennyiben a támogatási szerződés attól eltérően nem rendelkezik - a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A támogatási szerződésben különösen az alábbi hátrányos jogkövetkezmények köthetők ki:

a) a támogatás folyósításának felfüggesztése határozott időtartamra vagy mindaddig, amíg a szerződésszerű állapot helyreállításra nem kerül;

b) a támogatás mértékének csökkentése;

c) a támogatási szerződés rendkívüli, azonnali hatályú felmondása.

(3) Abban az esetben, ha a szerződésszegő magatartás megvalósítja a természet védelmét szolgáló jogszabály előírásának vagy a természet védelmét szolgáló hatósági határozat előírásának a megszegését, a szerződést megszegő - külön jogszabályban meghatározottak szerint - természetvédelmi bírság fizetésére is köteles.

12. §

(1) Az ÉTT az ökológiai hálózat bármely részén - a 3. § (1) bekezdése b) pontjában foglaltak érdekében - kijelölhető.

(2) Az adatszolgáltatási kötelezettséggel érintett adatok és információk körét e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza. Az adatszolgáltatási kötelezettséggel érintett adatok és információk közül az ÉTT-en folytatott természetkímélő gazdálkodásra vonatkozó adatokat, információkat, táblatörzskönyveket a tevékenység folytatója rendszeresen, de évente legalább egy alkalommal az igazgatóság részére megküldi.

(3) A (2) bekezdés szerint, valamint a szerződés szerint szolgáltatott adatok, információk megőrzése, kezelése az igazgatóság feladata.

(4) A (3) bekezdés szerint szolgáltatott adatok, információk - külön jogszabály szerinti államtitok, szolgálati titok, személyes adat, illetve üzleti titok kivételével - nyilvánosak.

Záró rendelkezések

13. §

(1) E rendelet - a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - kihirdetése napján lép hatályba.

(2)[8] Az e rendelettel létrehozott ÉTT körét és indokoltságát, valamint a célok megvalósulását ötévente az igazgatóság - a kormányhivatal bevonásával - felülvizsgálja, és a szükséges módosításokra javaslatot tesz a miniszter számára. Ennek során a 4. § (2)-(3) bekezdéseit, illetve 5. §-ának rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

(3) A rendelet 4. § (1)-(2) bekezdései szerinti javaslatot a 13. § (2) bekezdése szerinti javaslatba kell beépíteni.

Dr. Turi-Kovács Béla s. k.,

környezetvédelmi miniszter

Dr. Vonza András s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet a 2/2002. (I. 23.) KöM-FVM együttes rendelethez

Az ÉTT kijelölt térségei kategóriánként*

1.1. Kiemelten fontos ÉTT-ek térségei

[9]
Nemzeti Park IgazgatóságÉTT megnevezése
ANPIÉszak-Cserehát Aggteleki Nemzeti Park törzsterület, Galyaság
BFNPIMarcal-medence
Tapolcai-medence
Káli-medence
BNPIHevesi-sík
Borsodi-Mezőség
Bodrogköz, Kopaszhegy
Heves-borsodi dombság
BNP puffer területei (Kisgyőr községhatár gyepei, patakvölgyei, Ásottfa-tető "ősi" gyümölcsösei)
Ózd környéke
DDNPIA Balaton déli vízgyűjtőjének szárazulatai, berkek, halastavak, nádasok, gyepek és lapos talajon kialakult szántók
Fás legelők Baranya vármegyében

* A jegyzék a 2001. december 31-ig kijelölt ÉTT-et tartalmazza.

Az ÉTT kijelölt térségeinek térképi adatállománya az illetékes nemzeti park igazgatóságon áll rendelkezésre.

A térségek megnevezése eltérhet a tájegységek földrajzi nevétől.

Nemzeti Park IgazgatóságÉTT megnevezése
DINPITurjánvidék
Gerje-perje sík
Velencei-tó és Sárvíz völgye
Szentendrei-sziget
FHNPIŐrség-Vendvidék
Hanság
HNPISzatmár-Bereg régió
A Hortobágyi NP pufferzónája
KNPIDunavölgyi-sík
A Tisza homokhátsági vízgyűjtője
KMNPIDévaványa környéke
Vásárhelyi-Csanádi puszták
Kis-Sárrét

1.2. Fontos ÉTT-ek térségei

Nemzeti Park IgazgatóságÉTT megnevezése
ANPIPutnoki-dombvidék
Közép-Cserehát
BFNPISümeg-Rigács-Apácatorna-Káptalanfa települések közé eső területek
Dörögdi-medence
Bakonyjákó-Oroszi-Pápasalamon-Nagytevel régió erősen tagolt, erdővel borított része
Tési-fennsík, Gyulafirátót és Várpalota közötti terület
BNPIZempléni-hegység
Hernád-völgy
DDNPI
DINPIHajta és Tápió-mente
Csákvár-Zámoly medence
Által-ér mente
Gerecse és Pilis közti dombvidék
FHNPIMosoni-sík
Rába-mente
HNPIBihari-sík - Nagykunság régiója
Dél- és Kelet-Nyírség
KNPI
KMNPIGyula-Dobozi ártér
Körösszög
Kígyósi területek
Vésztő-Szeghalom környéke

1.3. Tervezett ÉTT-ek térségei

Nemzeti Park IgazgatóságÉTT megnevezése
ANPIA Sajó és a Hernád köze
BFNPI
BNPIKesznyéteni TK
Takta-köz
Nemzeti Park IgazgatóságÉTT megnevezése
DDNPIZákány-Őrtilos környéke
DINPIIpoly-völgy
Csepel-sziget és környéke
Monor-Irsai halomvidék
Sárrét és térsége
Vali-patak völgye
FHNPISzigetköz
HNPIA Jászság régiója
KNPI
KMNPI
Rövidítések magyarázata:
ANPIAggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
BNPIBükki Nemzeti Park Igazgatóság
BFNPIBalaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
DDNPIDuna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
DINPIDuna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
FHNPIFertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
HNPIHortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
KNPIKiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
KMNPIKörös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság

2. számú melléklet a 2/2002. (I. 23.) KöM-FVM együttes rendelethez

Érzékeny természeti területekkel érintett települések felsorolása

I. Kiemelten fontos ÉTT-ek térségei

[10]
VármegyeTelepülés
kódja
Települések neve
1.1.1.Észak-Cserehát
Borsod-Abaúj-Zemplén02820Abaújlak
Borsod-Abaúj-Zemplén10357Abod
Borsod-Abaúj-Zemplén27049Becskeháza
Borsod-Abaúj-Zemplén27429Bódvalenke
Borsod-Abaúj-Zemplén23977Büttös
Borsod-Abaúj-Zemplén08493Csenyéte
Borsod-Abaúj-Zemplén31954Debréte
Borsod-Abaúj-Zemplén29708Felsőgagy
Borsod-Abaúj-Zemplén28307Gagybátor
Borsod-Abaúj-Zemplén03744Gagyvendégi
Borsod-Abaúj-Zemplén19293Galvács
Borsod-Abaúj-Zemplén25672Hidvégardó
Borsod-Abaúj-Zemplén05005Irota
Borsod-Abaúj-Zemplén25742Kány
Borsod-Abaúj-Zemplén17066Keresztéte
[11]
VármegyeTelepülés
kódja
Települések neve
Borsod-Abaúj-Zemplén19576Krasznokvajda
Borsod-Abaúj-Zemplén28219Litka
Borsod-Abaúj-Zemplén02024Martonyi
Borsod-Abaúj-Zemplén11758Meszes
Borsod-Abaúj-Zemplén12371Pamlény
Borsod-Abaúj-Zemplén32683Perecse
Borsod-Abaúj-Zemplén29717Rakaca
Borsod-Abaúj-Zemplén16133Rakacaszend
Borsod-Abaúj-Zemplén08147Szászfa
Borsod-Abaúj-Zemplén09830Szemere
Borsod-Abaúj-Zemplén16902Tornabarakony
Borsod-Abaúj-Zemplén27836Tornaszentandrás
Borsod-Abaúj-Zemplén30517Tornaszentjakab
Borsod-Abaúj-Zemplén03957Viszló
1.1.2Aggteleki Nemzeti Park törzsterület, Galyaság
Borsod-Abaúj-Zemplén02820Abaújlak
Borsod-Abaúj-Zemplén10357Abod
Borsod-Abaúj-Zemplén09362Aggtelek
Borsod-Abaúj-Zemplén08217Alsótelekes
Borsod-Abaúj-Zemplén27049Becskeháza
Borsod-Abaúj-Zemplén27429Bódvalenke
Borsod-Abaúj-Zemplén33303Bódvarákó
Borsod-Abaúj-Zemplén05926Bódvaszilas
Borsod-Abaúj-Zemplén08493Csenyéte
Borsod-Abaúj-Zemplén13356Égerszög
Borsod-Abaúj-Zemplén02741Fáj
Borsod-Abaúj-Zemplén29708Felsőgagy
Borsod-Abaúj-Zemplén31671Felsőtelekes
Borsod-Abaúj-Zemplén05494Gadna
Borsod-Abaúj-Zemplén28307Gagybátor
Borsod-Abaúj-Zemplén03744Gagyvendégi
Borsod-Abaúj-Zemplén19293Galvács
Borsod-Abaúj-Zemplén25672Hidvégardó
Borsod-Abaúj-Zemplén16577Imola
Borsod-Abaúj-Zemplén05005Irota
Borsod-Abaúj-Zemplén15680Jósvafő
Borsod-Abaúj-Zemplén07764Kánó
Borsod-Abaúj-Zemplén10612Komjáti
Borsod-Abaúj-Zemplén19576Krasznokvajda
Borsod-Abaúj-Zemplén28219Litka
Borsod-Abaúj-Zemplén02024Martonyi
Borsod-Abaúj-Zemplén11758Meszes
Borsod-Abaúj-Zemplén33419Perkupa
[12]
VármegyeTelepülés
kódja
Települések neve
Borsod-Abaúj-Zemplén06053Ragály
Borsod-Abaúj-Zemplén32258Szakácsi
Borsod-Abaúj-Zemplén16753Szalonna
Borsod-Abaúj-Zemplén08077Szendrő
Borsod-Abaúj-Zemplén20871Szin
Borsod-Abaúj-Zemplén11493Szinpetri
Borsod-Abaúj-Zemplén16179Szögliget
Borsod-Abaúj-Zemplén07889Szőlősardó
Borsod-Abaúj-Zemplén03160Szuhafő
Borsod-Abaúj-Zemplén24606Szuhogy
Borsod-Abaúj-Zemplén28635Teresztenye
Borsod-Abaúj-Zemplén16902Tornabarakony
Borsod-Abaúj-Zemplén18801Tomanádaska
Borsod-Abaúj-Zemplén27836Tornaszentandrás
Borsod-Abaúj-Zemplén30517Tornaszentjakab
Borsod-Abaúj-Zemplén04914Trizs
Borsod-Abaúj-Zemplén10144Varbóc
Borsod-Abaúj-Zemplén03063Zádorfalva
2.1.1.Marcal-medence
Veszprém31307Adorjánháza
Veszprém27058Békás
Vas29203Boba
Vas27094Celldömölk
Veszprém32814Csögle
Veszprém33871Egeralja
Veszprém10445Egyházaskesző
Veszprém19141Kamond
Vas10913Karakó
Veszprém19734Kemeneshőgyész
Veszprém23700Kiscsősz
Veszprém04288Kispirit
Veszprém16142Külsővat
Veszprém26374Magyargencs
Veszprém22220Marcaltő
Vas14809Mersevát
Veszprém23560Mezőlak
Veszprém04668Mihályháza
Veszprém23551Nagyacsád
Veszprém21403Nagypirit
Veszprém05652Nemesgörzsöny
Vas03674Nemeskeresztúr
Vas02839Nemeskocs
Veszprém31945Pápa
[13]
VármegyeTelepülés
kódja
Települések neve
Vas27793Szergény
Veszprém26204Várkesző
Veszprém24651Vinár
Veszprém23597Zalaszegvár
2.1.2.Tapolcai-medence
Veszprém03267Badacsonytördemic
Veszprém12238Balatonederics
Veszprém09520Gyulakeszi
Veszprém25803Hegymagas
Veszprém07931Kisapáti
Veszprém21962Lesenceistvánd
Veszprém17871Lesencetomaj
Veszprém02787Nemesgulács
Veszprém28422Nemesvita
Veszprém03948Raposka
Veszprém24891Szigliget
Veszprém29434Tapolca
2.1.3.Káli-medence
Veszprém03072Balatoncsicsó
Veszprém03638Balatonhenye
Veszprém33844Balatonrendes
Veszprém02422Hegyesd
Veszprém14553Kapolcs
Veszprém05634Káptalantóti
Veszprém26037Kékkút
Veszprém23454Kővágóőrs
Veszprém25858Köveskál
Veszprém04534Mindszentkálla
Veszprém24040Monostorapáti
Veszprém22512Monoszló
Veszprém30793Salföld
Veszprém07092Szentbékkálla
Veszprém29434Tapolca
Veszprém09733Vigántpetend
3.1.1.Hevesi-sík
Heves06503Átány
Heves27517Besenyőtelek
Heves30261Dormánd
Heves02981Egerfarmos
Heves24235Erdőtelek
Heves03276Füzesabony
Heves14526Heves
[14]
VármegyeTelepülés
kódja
Települések neve
Heves04084Hevesvezekény
Jász-Nagykun-Szolnok24086Jászivány
Jász-Nagykun-Szolnok22798Jászkisér
Heves32179Kál
Heves18281Kisköre
Heves14535Kömlő
Heves31662Mezőtárkány
Heves19567Pély
Heves22196Poroszló
Heves07180Sarud
Heves16160Tarnaszentmiklós
Heves14076Tenk
Heves07083Tiszanána
Heves27623Újlőrincfalva
3.1.2.Borsodi-Mezőség
Borsod-Abaúj-Zemplén03823Ároktő
Borsod-Abaúj-Zemplén06707Borsodivánka
Borsod-Abaúj-Zemplén05865Egerlövő
Borsod-Abaúj-Zemplén04677Emőd
Borsod-Abaúj-Zemplén23719Gelej
Borsod-Abaúj-Zemplén25399Igrici
Borsod-Abaúj-Zemplén13833Mezőcsát
Borsod-Abaúj-Zemplén11323Mezőkeresztes
Borsod-Abaúj-Zemplén19433Mezőkövesd
Borsod-Abaúj-Zemplén18379Mezőnagymihály
Borsod-Abaúj-Zemplén24156Négyes
Heves22196Poroszló
Borsod-Abaúj-Zemplén22169Szentistván
Borsod-Abaúj-Zemplén02291Tiszabábolna
Hajdú-Bihar15644Tiszacsege
Borsod-Abaúj-Zemplén03717Tiszadorogma
Borsod-Abaúj-Zemplén10977Tiszavalk
3.1.3.Bodrogköz, Kopaszhegy
Borsod-Abaúj-Zemplén30784Bodrogkeresztúr
Borsod-Abaúj-Zemplén33808Bodrogkisfalud
Borsod-Abaúj-Zemplén31778Olaszliszka
Szabolcs-Szatmár-Bereg14739Rakamaz
Borsod-Abaúj-Zemplén20516Sárazsadány
Borsod-Abaúj-Zemplén33817Szegi
Borsod-Abaúj-Zemplén31510Szegilong
Borsod-Abaúj-Zemplén21740Tarcal
Szabolcs-Szatmár-Bereg24475Timár
[15]
VármegyeTelepülés
kódja
Települések neve
Borsod-Abaúj-Zemplén18306Tokaj
Borsod-Abaúj-Zemplén15149Vámosújfalu
Borsod-Abaúj-Zemplén05096Viss
Borsod-Abaúj-Zemplén15617Zalkod
3.1.4.Heves -borsodi dombság
Borsod-Abaúj-Zemplén14331Arló
Heves11527Balaton
Borsod-Abaúj-Zemplén25159Bánhorváti
Borsod-Abaúj-Zemplén30669Borsodbóta
Borsod-Abaúj-Zemplén19406Bükkmogyorósd
Heves22099Bükkszentmárton
Borsod-Abaúj-Zemplén28459Csernely
Borsod-Abaúj-Zemplén14289Csokvaomány
Borsod-Abaúj-Zemplén27669Dubicsány
Borsod-Abaúj-Zemplén08004Hét
Borsod-Abaúj-Zemplén32090Királd
Borsod-Abaúj-Zemplén07038Lénárddaróc
Heves28282Nagyvisnyó
Borsod-Abaúj-Zemplén28033Nekézseny
Borsod-Abaúj-Zemplén14492Ózd
Borsod-Abaúj-Zemplén27410Putnok
Borsod-Abaúj-Zemplén15945Sajómercse
Borsod-Abaúj-Zemplén11332Sajónémeti
Borsod-Abaúj-Zemplén27757Sajóvelezd
Borsod-Abaúj-Zemplén02875Sáta
Heves05643Szilvásvárad
Borsod-Abaúj-Zemplén18351Uppony
3.1.5.Bükki Nemzeti Park védőzónája
Heves24022Bátor
Heves04400Bekölce
Heves33260Bélapátfalva
Borsod-Abaúj-Zemplén25195Bogács
Borsod-Abaúj-Zemplén16124Borsodgeszt
Borsod-Abaúj-Zemplén27890Bükkaranyos
Borsod-Abaúj-Zemplén19406Bükkmogyorósd
Borsod-Abaúj-Zemplén08022Bükkszentkereszt
Heves22099Bükkszentmárton
Borsod-Abaúj-Zemplén32887Bükkzsérc
Borsod-Abaúj-Zemplén06974Cserépfalu
Borsod-Abaúj-Zemplén25575Cserépváralja
Borsod-Abaúj-Zemplén14289Csokvaomány
Borsod-Abaúj-Zemplén04686Dédestapolcsány
[16]
VármegyeTelepülés
kódja
Települések neve
Heves20491Eger
Heves12821Egerbakta
Heves26019Egerbocs
Heves16610Egercsehi
Heves16328Felsőtárkány
Borsod-Abaúj-Zemplén05847Harsány
Borsod-Abaúj-Zemplén32993Kács
Borsod-Abaúj-Zemplén06691Kazincbarcika
Borsod-Abaúj-Zemplén22840Kisgyőr
Borsod-Abaúj-Zemplén32498Kondó
Borsod-Abaúj-Zemplén07038Lénárddaróc
Borsod-Abaúj-Zemplén27395Mályi
Borsod-Abaúj-Zemplén14915Mályinka
Heves31282Mikófalva
Borsod-Abaúj-Zemplén30456Miskolc
Heves31565Mónosbél
Heves28282Nagyvisnyó
Borsod-Abaúj-Zemplén28033Nekézseny
Heves18810Noszvaj
Heves27216Ostoros
Borsod-Abaúj-Zemplén26745Parasznya
Borsod-Abaúj-Zemplén21193Radostyán
Borsod-Abaúj-Zemplén21670Sajókápolna
Borsod-Abaúj-Zemplén22479Sajólászlófalva
Borsod-Abaúj-Zemplén16054Sajószentpéter
Borsod-Abaúj-Zemplén04729Sály
Heves05643Szilvásvárad
Borsod-Abaúj-Zemplén18892Szomolya
Borsod-Abaúj-Zemplén08165Tard
Borsod-Abaúj-Zemplén14784Tardona
Borsod-Abaúj-Zemplén30447Tibolddaróc
Borsod-Abaúj-Zemplén21810Varbó
3.1.6.Ózd környéke
Borsod-Abaúj-Zemplén25690Domaháza
Borsod-Abaúj-Zemplén25104Hangony
Borsod-Abaúj-Zemplén14492Ózd
Borsod-Abaúj-Zemplén11332Sajónémeti
Borsod-Abaúj-Zemplén23782Sajópüspöki
Borsod-Abaúj-Zemplén25690Domaháza
Borsod-Abaúj-Zemplén25104Hangony
Borsod-Abaúj-Zemplén14492Ózd
Borsod-Abaúj-Zemplén11332Sajónémeti
Borsod-Abaúj-Zemplén23782Sajópüspöki
[17]
VármegyeTelepülés
kódja
Települések neve
4.1.1.A Balaton déli vízgyűjtőjének szárazulatai, berkek, halastavak, nádasok, gyepek és lapos talajon kialakult szántók
Somogy06080Ádánd
Somogy27377Balatonberény
Somogy33853Balatonboglár
Somogy19460Balatonendréd
Somogy20729Balatonfenyves
Somogy07117Balatonföldvár
Somogy07375Balatonkeresztúr
Somogy33862Balatonlelle
Somogy14562Balatonmáriafürdő
Somogy11916Balatonőszöd
Somogy16601Balatonszabadi
Somogy24907Balatonszárszó
Somogy22822Balatonszemes
Somogy21324Balatonszentgyörgy
Somogy16470Balatonújlak
Somogy24457Bálványos
Somogy17358Buzsák
Somogy03799Csákány
Somogy27270Csömend
Somogy13985Felsőmocsolád
Somogy31644Fiad
Somogy14632Fonyód
Somogy22707Főnyed
Somogy06451Gamás
Somogy23904Gyugy
Somogy18634Hács
Somogy06211Hollád
Somogy33394Kapoly
Somogy05263Karád
Somogy04598Kereki
Zala18421Keszthely
Somogy11174Kéthely
Somogy30827Kisberény
Somogy15510Kőröshegy
Somogy18148Kötcse
Somogy14863Látrány
Somogy26675Lengyeltóti
Somogy32355Libickozma
Somogy10010Lulla
Somogy18500Marcali
Somogy23630Mernye
Somogy21652Nagybajom
[18]
VármegyeTelepülés
kódja
Települések neve
Somogy20598Nagycsepely
Somogy25520Nagyszakácsi
Somogy17561Nemesvid
Somogy10959Nikla
Somogy16823Ordacsehi
Somogy07056Öreglak
Somogy19026Pusztakovácsi
Somogy23311Pusztaszemes
Somogy14942Ságvár
Somogy02051Sávoly
Somogy32133Sérsekszőlős
Somogy17631Siófok
Somogy23092Siójut
Somogy32470Somogybabod
Somogy18078Somogyfajsz
Somogy15626Somogysámson
Somogy27535Somogysimonyi
Somogy06600Somogyszentpál
Somogy32601Somogytúr
Somogy19442Somogyvár
Somogy04835Somogyzsitfa
Somogy18607Szegerdő
Somogy15194Szólád
Somogy05810Szőkedencs
Somogy11101Szőlősgyörök
Somogy13693Táska
Somogy23968Teleki
Somogy17844Tikos
Somogy10153Torvaj
Somogy07205Újvárfalva
Somogy06877Visz
Somogy09645Vörs
Somogy11466Zala
Zala10348Zalakomár
Somogy06008Zamárdi
4.1.2.Fás legelők Baranya megyében
Baranya06868Adorjás
Baranya09663Babarcszőlős
Somogy30474Babócsa
Somogy14395Bakháza
Baranya07603Bánfa
Baranya20464Baranyahídvég
Somogy32799Barcs
[19]
VármegyeTelepülés
kódja
Települések neve
Baranya15495Basal
Somogy06910Bélavár
Baranya30049Besence
Baranya21892Bogádmindszent
Baranya10694Bogdása
Somogy18120Bolhó
Baranya13365Botykapeterd
Baranya07533Bürüs
Baranya19901Csányoszró
Baranya13851Csertő
Somogy05971Csokonyavisonta
Baranya22576Csonkamindszent
Somogy24314Csököly
Baranya11086Cún
Somogy31352Darány
Baranya07773Dencsháza
Baranya32373Diósviszló
Baranya28617Drávacsehi
Baranya28121Drávacsepely
Baranya17419Drávafok
Somogy13611Drávagárdony
Baranya32391Drávaiványi
Baranya09159Drávakeresztúr
Baranya12380Drávapiski
Baranya21698Drávasztára
Somogy15884Drávatamási
Baranya28273Endrőc
Baranya08819Felsőszentmárton
Baranya12751Gerde
Baranya18333Gilvánfa
Somogy14599Görgeteg
Baranya28404Gyöngyfa
Baranya22664Gyöngyösmellék
Somogy08837Háromfa
Somogy16726Hedrehely
Baranya21023Hegyszentmárton
Somogy09946Hencse
Somogy24846Heresznye
Baranya03285Hirics
Baranya33932Hobol
Somogy19150Homokszentgyörgy
Somogy21333Istvándi
Baranya04297Kacsóta
Somogy26453Kadarkút
[20]
VármegyeTelepülés
kódja
Települések neve
Baranya06415Kákics
Somogy06105Kálmáncsa
Somogy08411Kastélyosdombó
Baranya06965Katádfa
Baranya10542Kémes
Baranya06789Kemse
Baranya08572Kétújfalu
Baranya20552Királyegyháza
Baranya18908Kisasszonyfa
Baranya33905Kisdobsza
Baranya08651Kisszentmárton
Baranya12353Kistamási
Somogy09858Komlósd
Baranya08110Kórós
Somogy13745Kőkút
Somogy28291Lábod
Somogy16258Lad
Somogy11040Lakócsa
Baranya18865Lúzsok
Baranya05412Magyarmecske
Baranya04385Magyartelek
Baranya16443Markóc
Baranya15219Marócsa
Baranya07737Merenye
Somogy20905Mike
Baranya29522Molvány
Baranya29540Mozsgó
Baranya18111Nagycsány
Baranya33899Nagydobsza
Somogy32805Nagykorpád
Baranya27164Nagypeterd
Baranya14191Nagyváty
Baranya18236Nemeske
Baranya26329Nyugotszenterzsébet
Baranya20686Okorág
Baranya18661Ózdfalu
Baranya07010Páprád
Baranya17792Patapoklosi
Somogy15592Patosfa
Somogy29197Péterhida
Baranya29762Pettend
Baranya23506Piskó
Somogy28361Potony
Baranya11518Rádfalva
[21]
VármegyeTelepülés
kódja
Települések neve
Somogy05078Rinyabesenyő
Somogy32674Rinyakovácsi
Somogy26754Rinyaszentkirály
Somogy20622Rinyaújlak
Somogy20321Rinyaújnép
Baranya04516Rózsafa
Baranya18050Sámod
Baranya28741Sellye
Baranya23205Siklósbodony
Baranya23807Somogyapáti
Somogy05500Somogyaracs
Baranya25070Somogyhatvan
Baranya21281Somogyviszló
Baranya31714Sósvertike
Baranya02547Sumony
Baranya34032Szaporca
Somogy32841Szentborbás
Baranya32009Szentdénes
Baranya33613Szentegát
Baranya15866Szentlőrinc
Baranya26578Szigetvár
Baranya05528Szörény
Somogy10986Szulok
Somogy16735Tarany
Baranya32072Teklafalu
Baranya13675Tengeri
Baranya32744Tésenfa
Baranya20978Téseny
Baranya26994Tótszentgyörgy
Somogy16407Tótújfalu
Somogy29780Vízvár
Baranya28538Vajszló
Baranya08138Várad
Baranya24952Vásárosbéc
Baranya18519Vejti
Somogy19017Visnye
Baranya17747Zádor
Baranya25122Zaláta
5.1.1.Turjánvidék
Pest23199Alsónémedi
Pest32027Bugyi
Pest09247Dabas
Pest09584Dunaharaszti
[22]
VármegyeTelepülés
kódja
Települések neve
Pest32106Inárcs
Pest32230Kakucs
Bács-Kiskun05856Kunadacs
Bács-Kiskun07728Kunbaracs
Bács-Kiskun31918Kunpeszér
Bács-Kiskun05786Ladánybene
Pest04075Ócsa
Pest05281Örkény
Pest08332Táborfalva
Pest27386Tatárszentgyörgy
5.1.2Gerje-perje sík
Pest27872Abony
Pest31653Albertirsa
Pest11341Cegléd
Pest20640Ceglédbercel
Pest05184Csemő
Pest11004Jászkarajenő
Pest32771Kocsér
Pest32975Kőröstetétlen
Pest24466Mikebuda
Pest19716Nagykőrös
Pest20066Nyársapát
Pest09821Pilis
Jász-Nagykun-Szolnok29346Tiszajenő
Bács-Kiskun30623Tiszakécske
Jász-Nagykun-Szolnok31866Tiszavárkony
Jász-Nagykun-Szolnok07490Tószeg
Pest22008Törtel
5.1.3.Velencei-tó és Sárvíz völgye
Veszprém24068Ősi
Veszprém33127Berhida
Fejér09779Csór
Fejér32018Iszkaszentgyörgy
Fejér13903Nádasdladány
Veszprém25450Öskü
Fejér02699Sárkeszi
Fejér11776Sárszentmihály
Fejér14827Székesfehérvár
Veszprém11439Várpalota
5.1.4.Szentendrei-sziget
Pest23463Budakalász
Budapest09566Budapest
[23]
VármegyeTelepülés
kódja
Települések neve
Pest25362Dunabogdány
Pest18616Dunakeszi
Pest23649Göd
Pest29850Kisoroszi
Pest30809Leányfalu
Pest04905Pócsmegyer
Pest15440Szentendre
Pest26213Szigetmonostor
Pest28866Sződliget
Pest31963Tahitótfalu
Pest24934Vác
Pest33729Verőce
Pest28413Visegrád
6.1.1.Őrség-Vendvidék
Vas13453Őrimagyarósd
Vas10630Őriszentpéter
Zala08767Alsószenterzsébet
Vas22549Alsószölnök
Vas08873Apátistvánfalva
Vas17020Bajánsenye
Vas03911Csákánydoroszló
Zala02583Csesztreg
Zala27492Csőde
Vas04224Csörötnek
Vas15990Daraboshegy
Vas08013Felsőjánosfa
Vas29841Felsőmarác
Zala30890Felsőszenterzsébet
Vas23287Felsőszölnök
Vas30906Gasztony
Vas10676Halogy
Vas18032Hegyhátszentjakab
Vas21838Hegyhátszentmárton
Vas07977Ispánk
Vas31680Ivánc
Vas22716Kemestaródfa
Vas26596Kercaszomor
Zala15112Kerkafalva
Zala22080Kerkakutas
Vas19761Kerkáskápolna
Vas19345Kétvölgy
Vas11147Kisrákos
Vas13028Kondorfa
[24]
VármegyeTelepülés
kódja
Települések neve
Vas13532Körmend
Zala08916Magyarföld
Vas03221Magyarlak
Vas25423Magyarszombatfa
Zala31981Márokfold
Vas06716Nádasd
Vas29869Nagyrákos
Vas31556Nemesmedves
Zala32665Nemesnép
Vas17093Orfalu
Vas23108Pankasz
Vas26736Rábagyarmat
Zala14298Ramocsa
Vas23861Rátót
Vas26806Rönök
Vas16504Szaknyér
Vas20932Szakonyfalu
Vas10223Szalafő
Vas02440Szatta
Vas31583Szentgotthárd
Zala18652Szentgyörgyvölgy
Vas19521Szőce
Vas11633Vasszentmihály
Vas18430Velemér
Vas07940Viszák
Zala23834Zalaháshágy
Zala30313Zalalövő
6.1.2.Hanság
Győr-Moson-Sopron33385Acsalag
Győr-Moson-Sopron29407Agyagosszergény
Győr-Moson-Sopron15042Babot
Győr-Moson-Sopron06196Barbacs
Győr-Moson-Sopron10560Bezi
Győr-Moson-Sopron04367Bogyoszló
Győr-Moson-Sopron15501Bősárkány
Győr-Moson-Sopron27085Cakóháza
Győr-Moson-Sopron04039Csorna
Győr-Moson-Sopron15033Enese
Győr-Moson-Sopron33996Farád
Győr-Moson-Sopron06956Fehértó
Győr-Moson-Sopron09885Fertőd
Győr-Moson-Sopron09487Fertőendréd
Győr-Moson-Sopron15343Fertőszentmiklós
[25]
VármegyeTelepülés
kódja
Települések neve
Győr-Moson-Sopron31440Fertőszéplak
Győr-Moson-Sopron19309Győrsövényház
Győr-Moson-Sopron18403Hegykő
Győr-Moson-Sopron29221Jánossomorja
Győr-Moson-Sopron06646Jobaháza
Győr-Moson-Sopron28334Kapuvár
Győr-Moson-Sopron11262Kóny
Győr-Moson-Sopron26444Maglóca
Győr-Moson-Sopron06770Markotabödöge
Győr-Moson-Sopron15121Osli
Győr-Moson-Sopron22831Petőháza
Győr-Moson-Sopron15422Rábatamási
Győr-Moson-Sopron03753Rábcakapi
Győr-Moson-Sopron30021Sarród
Győr-Moson-Sopron15714Szárföld
Győr-Moson-Sopron03364Szilsárkány
Győr-Moson-Sopron04172Tárnokréti
Győr-Moson-Sopron04589Veszkény
Győr-Moson-Sopron25797Vitnyéd
7.1.1.Szatmár-Bereg régió
Szabolcs-Szatmár-Bereg09353Aranyosapáti
Szabolcs-Szatmár-Bereg26480Barabás
Szabolcs-Szatmár-Bereg25441Benk
Szabolcs-Szatmár-Bereg28246Beregdaróc
Szabolcs-Szatmár-Bereg20677Beregsurány
Szabolcs-Szatmár-Bereg22239Botpalád
Szabolcs-Szatmár-Bereg09681Cégénydányád
Szabolcs-Szatmár-Bereg12928Csaholc
Szabolcs-Szatmár-Bereg29416Csaroda
Szabolcs-Szatmár-Bereg09715Császló
Szabolcs-Szatmár-Bereg26107Csegöld
Szabolcs-Szatmár-Bereg30641Csenger
Szabolcs-Szatmár-Bereg24095Csengersima
Szabolcs-Szatmár-Bereg26851Csengerújfalu
Szabolcs-Szatmár-Bereg18795Darnó
Szabolcs-Szatmár-Bereg18528Eperjeske
Szabolcs-Szatmár-Bereg18971Fehérgyarmat
Szabolcs-Szatmár-Bereg10791Fülesd
Szabolcs-Szatmár-Bereg14377Fülpösdaróc
Szabolcs-Szatmár-Bereg13727Gacsály
Szabolcs-Szatmár-Bereg04996Garbolc
Szabolcs-Szatmár-Bereg03629Géberjén
Szabolcs-Szatmár-Bereg04613Gelénes
[26]
VármegyeTelepülés
kódja
Települések neve
Szabolcs-Szatmár-Bereg13000Gemzse
Szabolcs-Szatmár-Bereg29443Gulács
Szabolcs-Szatmár-Bereg10126Győrtelek
Szabolcs-Szatmár-Bereg19558Gyügye
Szabolcs-Szatmár-Bereg33774Gyüre
Szabolcs-Szatmár-Bereg12061Hermánszeg
Szabolcs-Szatmár-Bereg05616Hetefejércse
Szabolcs-Szatmár-Bereg09654Ilk
Szabolcs-Szatmár-Bereg17075Jánd
Szabolcs-Szatmár-Bereg07843Jánkmajtis
Szabolcs-Szatmár-Bereg13143Jéke
Szabolcs-Szatmár-Bereg32869Kérsemjén
Szabolcs-Szatmár-Bereg19424Kisar
Szabolcs-Szatmár-Bereg08509Kishódos
Szabolcs-Szatmár-Bereg16036Kisnamény
Szabolcs-Szatmár-Bereg29300Kispalád
Szabolcs-Szatmár-Bereg09751Kisszekeres
Szabolcs-Szatmár-Bereg12672Kisvarsány
Szabolcs-Szatmár-Bereg07445Kocsord
Szabolcs-Szatmár-Bereg07445Kocsord
Szabolcs-Szatmár-Bereg22336Komlódtótfalu
Szabolcs-Szatmár-Bereg16665Kölcse
Szabolcs-Szatmár-Bereg23612Kömörő
Szabolcs-Szatmár-Bereg26091Lónya
Szabolcs-Szatmár-Bereg07995Lövőpetri
Szabolcs-Szatmár-Bereg29984Magosliget
Szabolcs-Szatmár-Bereg02088Mánd
Szabolcs-Szatmár-Bereg17826Mándok
Szabolcs-Szatmár-Bereg33224Márokpapi
Szabolcs-Szatmár-Bereg18874Mátészalka
Szabolcs-Szatmár-Bereg20668Mátyus
Szabolcs-Szatmár-Bereg29799Méhtelek
Szabolcs-Szatmár-Bereg32656Mezőladány
Szabolcs-Szatmár-Bereg31750Milota
Szabolcs-Szatmár-Bereg19211Nábrád
Szabolcs-Szatmár-Bereg04710Nagyar
Szabolcs-Szatmár-Bereg21485Nagydobos
Szabolcs-Szatmár-Bereg06488Nagyecsed
Szabolcs-Szatmár-Bereg26976Nagyhódos
Szabolcs-Szatmár-Bereg27988Nagyszekeres
Szabolcs-Szatmár-Bereg33783Nagyvarsány
Szabolcs-Szatmár-Bereg27119Nemesborzova
Szabolcs-Szatmár-Bereg07904Nyírcsaholy
Szabolcs-Szatmár-Bereg11095Nyírlövő
[27]
VármegyeTelepülés
kódja
Települések neve
Szabolcs-Szatmár-Bereg11129Olcsva
Szabolcs-Szatmár-Bereg10834Olcsvaapáti
Szabolcs-Szatmár-Bereg27924Ópályi
Szabolcs-Szatmár-Bereg31769Ököritófülpös
Szabolcs-Szatmár-Bereg29559Panyola
Szabolcs-Szatmár-Bereg27748Pap
Szabolcs-Szatmár-Bereg23685Pátyod
Szabolcs-Szatmár-Bereg32692Penyige
Szabolcs-Szatmár-Bereg17215Porcsalma
Szabolcs-Szatmár-Bereg09061Rápolt
Szabolcs-Szatmár-Bereg17428Rozsály
Szabolcs-Szatmár-Bereg23889Sonkád
Szabolcs-Szatmár-Bereg18005Szamosangyalos
Szabolcs-Szatmár-Bereg22017Szamosbecs
Szabolcs-Szatmár-Bereg16300Szamoskér
Szabolcs-Szatmár-Bereg10436Szamossályi
Szabolcs-Szatmár-Bereg13046Szamosszeg
Szabolcs-Szatmár-Bereg30085Szamostatárfalva
Szabolcs-Szatmár-Bereg31273Szamosújlak
Szabolcs-Szatmár-Bereg31237Szatmárcseke
Szabolcs-Szatmár-Bereg29911Tákos
Szabolcs-Szatmár-Bereg04312Tarpa
Szabolcs-Szatmár-Bereg09423Tiszaadony
Szabolcs-Szatmár-Bereg17817Tiszabecs
Szabolcs-Szatmár-Bereg20172Tiszabezdéd
Szabolcs-Szatmár-Bereg24448Tiszacsécse
Szabolcs-Szatmár-Bereg04446Tiszakerecseny
Szabolcs-Szatmár-Bereg08794Tiszakóród
Szabolcs-Szatmár-Bereg11907Tiszamogyorós
Szabolcs-Szatmár-Bereg13541Tiszaszalka
Szabolcs-Szatmár-Bereg27544Tiszaszentmárton
Szabolcs-Szatmár-Bereg33747Tiszavid
Szabolcs-Szatmár-Bereg27261Tisztaberek
Szabolcs-Szatmár-Bereg20260Tivadar
Szabolcs-Szatmár-Bereg16957Tornyospálca
Szabolcs-Szatmár-Bereg13213Tunyogmatolcs
Szabolcs-Szatmár-Bereg13602Túristvándi
Szabolcs-Szatmár-Bereg08998Túrricse
Szabolcs-Szatmár-Bereg31398Tyúkod
Szabolcs-Szatmár-Bereg10117Újkenéz
Szabolcs-Szatmár-Bereg28981Ura
Szabolcs-Szatmár-Bereg31820Uszka
Szabolcs-Szatmár-Bereg27322Vámosatya
Szabolcs-Szatmár-Bereg08934Vámosoroszi
[28]
VármegyeTelepülés
kódja
Települések neve
Szabolcs-Szatmár-Bereg18324Vásárosnamény
Szabolcs-Szatmár-Bereg16203Záhony
Szabolcs-Szatmár-Bereg06275Zajta
Szabolcs-Szatmár-Bereg28750Zsarolyán
Szabolcs-Szatmár-Bereg13037Zsurk
7.1.2.Hortobágyi Nemzeti Park védőzónája
Borsod-Abaúj-Zemplén03823Ároktő
Hajdú-Bihar02918Balmazújváros
Békés13471Bucsa
Borsod- Abaúj -Zemplén20774Csobaj
Békés09432Ecsegfalva
Hajdú-Bihar15741Egyek
Hajdú-Bihar16568Görbeháza
Hajdú-Bihar03045Hajdúböszörmény
Hajdú-Bihar22406Hajdúnánás
Hajdú-Bihar05175Hajdúszoboszló
Borsod-Abaúj-Zemplén02282Helyőkürt
Hajdú-Bihar04118Hortobágy
Hajdú-Bihar02307Kaba
Jász-Nagykun-Szolnok04923Karcag
Jász-Nagykun-Szolnok17145Kenderes
Jász-Nagykun-Szolnok25919Kisújszállás
Jász-Nagykun-Szolnok22567Kunhegyes
Jász-Nagykun-Szolnok23171Kunmadaras
Hajdú-Bihar28103Nádudvar
Hajdú-Bihar09478Nagyhegyes
Jász-Nagykun-Szolnok21689Nagyiván
Borsod-Abaúj-Zemplén02866Oszlár
Hajdú-Bihar23117Polgár
Heves22196Poroszló
Borsod-Abaúj-Zemplén21272Prügy
Hajdú-Bihar10162Püspökladány
Borsod-Abaúj-Zemplén03708Taktabáj
Borsod- Abaúj -Zemplén18245Taktaharkány
Borsod-Abaúj-Zemplén28787Taktakenéz
Borsod-Abaúj-Zemplén02291Tiszabábolna
Hajdú-Bihar15644Tiszacsege
Szabolcs-Szatmár-Bereg06433Tiszadada
Szabolcs-Szatmár-Bereg12593Tiszadob
Borsod-Abaúj-Zemplén03717Tiszadorogma
Jász-Nagykun-Szolnok29726Tiszafüred
Hajdú-Bihar30845Tiszagyulaháza
Jász-Nagykun-Szolnok28699Tiszaigar
[29]
VármegyeTelepülés
kódja
Települések neve
Borsod-Abaúj-Zemplén13888Tiszakeszi
Szabolcs-Szatmár-Bereg23524Tiszalök
Borsod-Abaúj-Zemplén28398Tiszalúc
Jász-Nagykun-Szolnok15787Tiszaörs
Borsod-Abaúj-Zemplén08633Tiszapalkonya
Borsod-Abaúj-Zemplén30377Tiszatarján
Borsod-Abaúj-Zemplén28352Tiszaújváros
Szabolcs-Szatmár-Bereg07597Tiszavasvári
Hajdú-Bihar32568Újszentmargita
Hajdú-Bihar11925Újtikos
8.1.1.Dunavölgyi-sík
Bács-Kiskun11864Érsekcsanád
Bács-Kiskun33589Érsekhalma
Bács-Kiskun17686Ágasegyháza
Bács-Kiskun21944Akasztó
Bács-Kiskun03522Baja
Bács-Kiskun13408Ballószög
Bács-Kiskun10472Császártöltés
Bács-Kiskun12344Csengőd
Bács-Kiskun07861Dunapataj
Bács-Kiskun14766Dunatetétlen
Bács-Kiskun07612Dunavecse
Bács-Kiskun04109Dusnok
Bács-Kiskun31468Fülöpháza
Bács-Kiskun14058Fülöpszállás
Bács-Kiskun18759Hajós
Bács-Kiskun18458Harta
Bács-Kiskun27845Homokmégy
Bács-Kiskun21999Izsák
Bács-Kiskun19789Kecel
Bács-Kiskun22530Kerekegyháza
Bács-Kiskun09344Kiskőrös
Bács-Kiskun05856Kunadacs
Bács-Kiskun07728Kunbaracs
Bács-Kiskun31918Kunpeszér
Bács-Kiskun28130Kunszentmiklós
Bács-Kiskun30632Miske
Bács-Kiskun32540Nemesnádudvar
Bács-Kiskun16939Orgovány
Bács-Kiskun08679Öregcsertő
Bács-Kiskun18670Páhi
Bács-Kiskun29115Solt
Bács-Kiskun18218Soltszentimre
[30]
Bács-Kiskun
VármegyeTelepülés
kódja
Települések neve
Bács-Kiskun21245Sükösd
Bács-Kiskun25061Szabadszállás
Bács-Kiskun19530Szakmár
Bács-Kiskun19947Szalkszentmárton
Bács-Kiskun25432Tabdi
Bács-Kiskun20525Tass
Pest27386Tatárszentgyörgy
Bács-Kiskun08785Újsolt
Bács-Kiskun33604Újtelek
8.1.2.ATisza homokhátsági vízgyűjtője
Csongrád-Csanád10339Ásotthalom
Csongrád-Csanád23676Balástya
Bács-Kiskun13408Ballószög
Bács-Kiskun25937Balotaszállás
Bács-Kiskun08305Bócsa
Bács-Kiskun32823Bugac
Bács-Kiskun33631Bugacpusztaháza
Csongrád-Csanád32285Csengele
Bács-Kiskun12025Csólyospálos
Csongrád-Csanád05111Csongrád
Bács-Kiskun33598Felsőlajos
Csongrád-Csanád33020Forráskút
Bács-Kiskun33622Fülöpjakab
Bács-Kiskun26383Gátér
Bács-Kiskun08350Harkakötöny
Bács-Kiskun04093Helvécia
Bács-Kiskun08095Imrehegy
Bács-Kiskun17923Jakabszállás
Bács-Kiskun08378Jászszentlászló
Bács-Kiskun30605Kaskantyú
Bács-Kiskun26684Kecskemét
Bács-Kiskun27571Kelebia
Bács-Kiskun18166Kéleshalom
Bács-Kiskun22530Kerekegyháza
Bács-Kiskun20297Kiskunfélegyháza
Bács-Kiskun32434Kiskunhalas
Bács-Kiskun24396Kiskunmajsa
Bács-Kiskun28158Kisszállás
13806Kömpöc
Bács-Kiskun07728Kunbaracs
Bács-Kiskun29027Kunfehértó
Bács-Kiskun31893Kunszállás
Bács-Kiskun05786Ladánybene
[31]
28228
VármegyeTelepülés
kódja
Települések neve
Bács-Kiskun17677Lajosmizse
Bács-Kiskun06202Lakitelek
Bács-Kiskun34096Móricgát
Bács-Kiskun16939Orgovány
Bács-Kiskun18670Páhi
Bács-Kiskun02705Pálmonostora
Bács-Kiskun15431Petőfiszállás
Bács-Kiskun15398Pirtó
Csongrád-Csanád06354Pusztamérges
Bács-Kiskun19983Soltvadkert
Bács-Kiskun11794Szank
Bács-Kiskun25432Tabdi
Pest08332Táborfalva
Bács-Kiskun24998Tázlár
Bács-Kiskun24545Tiszaalpár
Jász-Nagykun-Szolnok21494Tiszasas
Jász-Nagykun-Szolnok14094Tiszaug
Csongrád-Csanád25900Tömörkény
Bács-Kiskun10667Városföld
Bács-Kiskun15158Zsana
9.1.1.Dévaványa környéke
Hajdú-Bihar24828Biharnagybajom
Békés13471Bucsa
Hajdú-Bihar12450Csökmő
Hajdú-Bihar14678Darvas
Békés24819Dévaványa
Békés09432Ecsegfalva
Békés12256Füzesgyarmat
Békés33455Gyomaendrőd
Jász-Nagykun-Szolnok04923Karcag
Békés12618Kertészsziget
Jász-Nagykun-Szolnok25919Kisújszállás
Békés11615Körösladány
Jász-Nagykun-Szolnok04260Mezőtúr
Hajdú-Bihar10162Püspökladány
Hajdú-Bihar23940Sárrétudvari
Békés21883Szeghalom
Hajdú-Bihar33437Szerep
Jász-Nagykun-SzolnokTúrkeve
9.1.2.Vásárhelyi-Csanádipuszták
Csongrád-Csanád16197Ambrózfalva
Csongrád-Csanád14252Apátfalva
[32]
VármegyeTelepülés
kódja
Települések neve
Békés26189Békéssámson
Csongrád-Csanád02121Csanádalberti
Csongrád-Csanád05379Csanádpalota
Csongrád-Csanád08314Hódmezővásárhely
Békés12177Kardoskút
Csongrád-Csanád13666Királyhegyes
Csongrád-Csanád09955Kövegy
Csongrád-Csanád05962Magyarcsanád
Csongrád-Csanád07357Makó
Csongrád-Csanád20914Nagyér
Csongrád-Csanád17233Nagymágocs
Békés23065Orosháza
Csongrád-Csanád06284Pitvaros
Csongrád-Csanád12265Székkutas
Békés16434Tótkomlós
9.1.3.Kis-Sárrét
Békés29610Biharugra
Békés17394Geszt
Békés05032Gyula
Békés24350Újszalonta
Békés10764Körösnagyharsány
Hajdú-Bihar31130Körösszakál
Hajdú-Bihar08943Körösszegapáti
Békés06804Kötegyán
Hajdú-Bihar02167Komádi
Békés23931Méhkerék
Hajdú-Bihar03683Magyarhomorog
Békés04206Mezőgyán
Békés19257Okány
Békés28565Sarkad
Békés25168Sarkadkeresztúr
Békés06257Zsadány

II. Fontos ÉTT-ek térségei

[33]
VármegyeTelepülés
kódja
Települések neve
1.2.1. Putnoki-dombvidék
Borsod-Abaúj-Zemplén28839Alsószuha
Borsod-Abaúj-Zemplén08217Alsótelekes
Borsod-Abaúj-Zemplén06123Dövény
Borsod- Abaúj -Zemplén27669Dubicsány
[34]
VármegyeTelepülés
kódja
Települések neve
Borsod-Abaúj-Zemplén10728Edelény
Borsod- Abaúj -Zemplén31723Felsőkelecsény
Borsod- Abaúj -Zemplén32762Felsőnyárád
Borsod- Abaúj -Zemplén31671Felsőtelekes
Borsod- Abaúj -Zemplén09706Gömörszőlős
Borsod-Abaúj-Zemplén08004Hét
Borsod-Abaúj-Zemplén16577Imola
Borsod-Abaúj-Zemplén05591Izsófalva
Borsod-Abaúj-Zemplén20233Jákfalva
Borsod-Abaúj-Zemplén07764Kánó
Borsod-Abaúj-Zemplén12034Kelemér
Borsod-Abaúj-Zemplén34069Ormosbánya
Borsod-Abaúj-Zemplén27410Putnok
Borsod-Abaúj-Zemplén06053Ragály
Borsod-Abaúj-Zemplén23029Rudabánya
Borsod-Abaúj-Zemplén10171Sajógalgóc
Borsod-Abaúj-Zemplén14313Sajókaza
Borsod-Abaúj-Zemplén32531Serényfalva
Borsod-Abaúj-Zemplén08077Szendrő
Borsod-Abaúj-Zemplén27456Szendrőlád
Borsod-Abaúj-Zemplén03160Szuhafő
Borsod-Abaúj-Zemplén24606Szuhogy
Borsod-Abaúj-Zemplén03063Zádorfalva
Borsod-Abaúj-Zemplén19105Zubogy
1.2.2.Közép-Cserehát
Borsod-Abaúj-Zemplén02820Abaújlak
Borsod-Abaúj-Zemplén26338Abaújszolnok
Borsod-Abaúj-Zemplén10357Abod
Borsod-Abaúj-Zemplén14429Alsógagy
Borsod-Abaúj-Zemplén18184Baktakék
Borsod-Abaúj-Zemplén22521Balajt
Borsod-Abaúj-Zemplén29674Beret
Borsod-Abaúj-Zemplén08493Csenyéte
Borsod-Abaúj-Zemplén11350Damak
Borsod-Abaúj-Zemplén10524Detek
Borsod-Abaúj-Zemplén10728Edelény
Borsod-Abaúj-Zemplén33048Encs
Borsod-Abaúj-Zemplén02741Fáj
Borsod-Abaúj-Zemplén12557Fancsal
Borsod-Abaúj-Zemplén29708Felsőgagy
Borsod-Abaúj-Zemplén23533Felsővadász
Borsod-Abaúj-Zemplén30483Forró
Borsod-Abaúj-Zemplén22123Fulókércs
[35]
VármegyeTelepülés
kódja
Települések neve
Borsod-Abaúj-Zemplén05494Gadna
Borsod-Abaúj-Zemplén28732Gagyapáti
Borsod-Abaúj -Zemplén03744Gagyvendégi
Borsod-Abaúj-Zemplén19293Galvács
Borsod-Abaúj-Zemplén10904Garadna
Borsod-Abaúj-Zemplén11226Hangács
Borsod-Abaúj-Zemplén02468Hegymeg
Borsod-Abaúj-Zemplén24882Hernádpetri
Borsod-Abaúj-Zemplén24970Hernádszurdok
Borsod-Abaúj-Zemplén19840Hernádvécse
Borsod-Abaúj-Zemplén11697Hidasnémeti
Borsod- Abaúj -Zemplén05005Irota
Borsod-Abaúj-Zemplén18722Kupa
Borsod-Abaúj-Zemplén26231Ládbesenyő
Borsod-Abaúj-Zemplén15857Lak
Borsod-Abaúj-Zemplén28219Litka
Borsod-Abaúj-Zemplén25618Méra
Borsod-Abaúj-Zemplén09016Monaj
Borsod-Abaúj-Zemplén27191Novajidrány
Borsod-Abaúj-Zemplén04419Nyésta
Borsod-Abaúj-Zemplén15413Pusztaradvány
Borsod-Abaúj-Zemplén25380Selyeb
Borsod-Abaúj-Zemplén32258Szakácsi
Borsod-Abaúj-Zemplén31015Szalaszend
Borsod- Abaúj -Zemplén09830Szemere
Borsod-Abaúj-Zemplén08077Szendrő
Borsod-Abaúj -Zemplén27456Szendrőlád
Borsod-Abaúj-Zemplén14890Tomor
Borsod-Abaúj-Zemplén29054Tornyosnémeti
2.2.1.Sümeg Rigács-Apácatorna-Káptalanfa települések közé eső területek
Veszprém28370Apácatorna
Veszprém30924Csabrendek
Veszprém28671Gyepükaján
Veszprém07250Hosztót
Veszprém14270Káptalanfa
Veszprém29072Kisberzseny
Veszprém25849Rigács
Veszprém25593Sümeg
Veszprém10065Szentimrefalva
Veszprém23010Ukk
Veszprém19336Veszprémgalsa
Veszprém27207Zalagyömörő
Veszprém33039Zalameggyes
[36]
VármegyeTelepülés
kódja
Települések neve
2.2.2.Dörögdi-medence
Veszprém28112Ács
Veszprém06673Ajka
Veszprém06673Ajka
Veszprém07898Halimba
Veszprém14553Kapolcs
Veszprém19196Nagyvázsony
Veszprém11420Pula
Veszprém13772Sáska
Veszprém16692Szőc
Veszprém17321Taliándörögd
Veszprém09733Vigántpetend
2.2.3.Bakonyjákó-Oroszi-Pápasalamon-Nagytevel régió erősen tagolt, erdővel borított része
Veszprém06673Ajka
Veszprém29513Bakonyjákó
Veszprém06327Bakonypölöske
Veszprém32276Devecser
Veszprém10870Doba
Veszprém29470Döbrönte
Veszprém10250Farkasgyepü
Veszprém12742Ganna
Veszprém27818Homokbödöge
Veszprém26541Kup
Veszprém20437Magyarpolány
Veszprém25201Nagytevel
Veszprém10409Németbánya
Veszprém14757Noszlop
Veszprém31945Pápa
Veszprém11855Pápakovácsi
Veszprém21607Pápasalamon
Veszprém24767Ugod
2.2.4.Tési-fennsík, Gyulafirátót és Várpalota közötti terület
Veszprém25450Öskü
Fejér08730Bakonycsernye
Fejér23153Bakonykúti
Veszprém25991Bakonynána
Veszprém31699Csetény
Fejér09779Csór
Veszprém02936Dudar
Veszprém33941Eplény
Veszprém15361Hajmáskér
[37]
VármegyeTelepülés
kódja
Települések neve
Fejér02200Isztimér
Veszprém17437Jásd
Veszprém23180Nagyesztergár
Veszprém26514Olaszfalu
Veszprém16489Szápár
Veszprém20570Tés
Veszprém11439Várpalota
Veszprém11767Veszprém
Veszprém26499Zirc
3.2.1.Zempléni-hegység
Borsod-Abaúj-Zemplén15662Abaújalpár
Borsod-Abaúj-Zemplén26718Abaújkér
Borsod-Abaúj-Zemplén03595Abaújszántó
Borsod-Abaúj-Zemplén02273Abaújvár
Borsod-Abaúj-Zemplén23223Alsóregmec
Borsod-Abaúj-Zemplén26198Arka
Borsod-Abaúj-Zemplén08846Baskó
Borsod-Abaúj-Zemplén06929Bekecs
Borsod-Abaúj-Zemplén30784Bodrogkeresztúr
Borsod-Abaúj-Zemplén33808Bodrogkisfalud
Borsod-Abaúj-Zemplén14401Bodrogolaszi
Borsod-Abaúj-Zemplén18944Boldogkőújfalu
Borsod-Abaúj-Zemplén14474Boldogkőváralja
Borsod-Abaúj-Zemplén31006Bózsva
Borsod-Abaúj-Zemplén25326Erdőbénye
Borsod-Abaúj-Zemplén22503Erdőhorváti
Borsod-Abaúj-Zemplén17109Füzér
Borsod-Abaúj-Zemplén06460Füzérkajata
Borsod-Abaúj-Zemplén11378Füzérkomlós
Borsod-Abaúj-Zemplén10366Füzérradvány
Borsod-Abaúj-Zemplén07588Felsőregmec
Borsod-Abaúj-Zemplén25238Filkeháza
Borsod-Abaúj-Zemplén17932Fony
Borsod-Abaúj-Zemplén13134Golop
Borsod-Abaúj-Zemplén15936Gönc
Borsod-Abaúj-Zemplén18643Göncruszka
Borsod-Abaúj-Zemplén12706Háromhuta
Borsod-Abaúj-Zemplén22187Hejce
Borsod-Abaúj-Zemplén30137Hercegkút
Borsod-Abaúj-Zemplén31167Hollóháza
Borsod-Abaúj-Zemplén15264Kéked
Borsod-Abaúj-Zemplén28875Kishuta
Borsod-Abaúj-Zemplén16559Komlóska
[38]
VármegyeTelepülés
kódja
Települések neve
Borsod-Abaúj-Zemplén22956Korlát
Borsod-Abaúj-Zemplén28547Kovácsvágás
Borsod-Abaúj-Zemplén11660Legyesbénye
Borsod-Abaúj-Zemplén03902Mád
Borsod-Abaúj-Zemplén19600Makkoshotyka
Borsod-Abaúj-Zemplén21768Megyaszó
Borsod-Abaúj-Zemplén03443Mezőzombor
Borsod-Abaúj-Zemplén24253Mikóháza
Borsod-Abaúj-Zemplén10968Mogyoróska
Borsod-Abaúj-Zemplén07825Monok
Borsod-Abaúj-Zemplén15468Nagyhuta
Borsod-Abaúj-Zemplén26435Nyíri
Borsod-Abaúj-Zemplén31778Olaszliszka
Borsod-Abaúj-Zemplén12362Pálháza
Borsod-Abaúj-Zemplén24730Pányok
Borsod-Abaúj-Zemplén17048Pusztafalu
Borsod-Abaúj-Zemplén12469Rátka
Borsod-Abaúj-Zemplén08402Regéc
Borsod-Abaúj-Zemplén20516Sárazsadány
Borsod-Abaúj-Zemplén27474Sárospatak
Borsod-Abaúj-Zemplén05120Sátoraljaújhely
Borsod-Abaúj-Zemplén23418Sima
Borsod-Abaúj-Zemplén33817Szegi
Borsod-Abaúj-Zemplén31510Szegilong
Borsod-Abaúj-Zemplén30739Szerencs
Borsod-Abaúj-Zemplén12210Tállya
Borsod-Abaúj-Zemplén13763Telkibánya
Borsod-Abaúj-Zemplén28051Tolcsva
Borsod-Abaúj-Zemplén29151Vágáshuta
Borsod-Abaúj-Zemplén15149Vámosújfalu
Borsod-Abaúj-Zemplén11581Vilmány
Borsod-Abaúj-Zemplén12982Vilyvitány
Borsod-Abaúj-Zemplén21087Vizsoly
Borsod-Abaúj-Zemplén11022Zsujta
3.2.2.Hernád-völgy
Borsod-Abaúj-Zemplén22628Ónod
Borsod-Abaúj-Zemplén26718Abaújkér
Borsod-Abaúj-Zemplén03595Abaújszántó
Borsod-Abaúj-Zemplén02273Abaújvár
Borsod-Abaúj-Zemplén19664Alsódobsza
Borsod-Abaúj-Zemplén21032Alsózsolca
Borsod-Abaúj-Zemplén26198Arka
Borsod-Abaúj-Zemplén03771Arnót
[39]
VármegyeTelepülés
kódja
Települések neve
Borsod-Abaúj-Zemplén04233Aszaló
Borsod-Abaúj-Zemplén26356Berzék
Borsod-Abaúj-Zemplén14474Boldogkőváralja
Borsod-Abaúj-Zemplén05306Bőcs
Borsod-Abaúj-Zemplén05333Csobád
Borsod-Abaúj-Zemplén33048Encs
Borsod-Abaúj-Zemplén09742Felsődobsza
Borsod-Abaúj-Zemplén02848Felsőzsolca
Borsod-Abaúj-Zemplén30483Forró
Borsod-Abaúj-Zemplén15608Gesztely
Borsod-Abaúj-Zemplén15936Gönc
Borsod-Abaúj-Zemplén15936Gönc
Borsod-Abaúj-Zemplén18643Göncruszka
Borsod-Abaúj-Zemplén27942Halmaj
Borsod-Abaúj-Zemplén15839Hernádbüd
Borsod-Abaúj-Zemplén09399Hernádcéce
Borsod-Abaúj-Zemplén24165Hernádkak
Borsod-Abaúj-Zemplén21829Hernádkércs
Borsod-Abaúj-Zemplén31200Hernádnémeti
Borsod-Abaúj-Zemplén17136Hernádszentandrás
Borsod-Abaúj-Zemplén24970Hernádszurdok
Borsod-Abaúj-Zemplén19840Hernádvécse
Borsod-Abaúj-Zemplén11697Hidasnémeti
Borsod-Abaúj-Zemplén08086Ináncs
Borsod-Abaúj-Zemplén12487Újcsanálos
Borsod-Abaúj-Zemplén15264Kéked
Borsod-Abaúj-Zemplén03762Kiskinizs
Borsod-Abaúj-Zemplén26602Köröm
Borsod-Abaúj-Zemplén21768Megyaszó
Borsod-Abaúj-Zemplén25618Méra
Borsod-Abaúj-Zemplén02158Muhi
Borsod-Abaúj-Zemplén26505Nagykinizs
Borsod-Abaúj-Zemplén22558Onga
Borsod-Abaúj-Zemplén24420Pere
Borsod-Abaúj-Zemplén03081Sajóhídvég
Borsod-Abaúj-Zemplén27173Sajólád
Borsod-Abaúj-Zemplén16638Sajópetri
Borsod-Abaúj-Zemplén13268Sóstófalva
Borsod-Abaúj-Zemplén08484Szentistvánbaksa
Borsod-Abaúj-Zemplén21351Szikszó
Borsod-Abaúj-Zemplén29054Tornyosnémeti
Borsod-Abaúj-Zemplén11581Vilmány
Borsod-Abaúj-Zemplén21087Vizsoly
Borsod-Abaúj-Zemplén11022Zsujta
[40]
VármegyeTelepülés
kódja
Települések neve
5.2.1.Hajta és Tápió-mente
Heves03452Boldog
Pest09122Farmos
Jász-Nagykun-Szolnok18209Jászberény
Jász-Nagykun-Szolnok15811Jászboldogháza
Jász-Nagykun-Szolnok23579Jászfelsőszentgyörgy
Jász-Nagykun-Szolnok23339Jászfényszaru
Jász-Nagykun-Szolnok15291Újszász
Pest17808Újszilvás
Pest31361Kóka
Pest13435Nagykáta
Pest07542Szentlőrinckáta
Pest28653Szentmártonkáta
Pest17303Tápiógyörgye
Pest14146Tápiószele
Pest14571Tápiószentmárton
Pest02769Tápiószőlős
Pest21467Tóalmás
Pest09593Tura
Pest22035Zsámbok
5.2.2Csákvár -Zámoly medence
Fejér05360Csákberény
Fejér20002Csákvár
Fejér15750Gánt
Fejér28848Pátka
Fejér14827Székesfehérvár
Fejér30243Zámoly
5.2 3.Által-ér mente
Komárom-Esztergom32346Almásfüzitő
Komárom-Esztergom29212Baj
Komárom-Esztergom33835Dunaalmás
Komárom-Esztergom30553Környe
Komárom-Esztergom20163Naszály
Komárom-Esztergom22619Szomód
Komárom-Esztergom20127Tata
Komárom-Esztergom18157Tatabánya
Komárom-Esztergom31264Vértesszőlős
5.24.Gerecse és Pilis közti dombvidék
Komárom-Esztergom16744Bajna
Komárom-Esztergom18926Csolnok
Komárom-Esztergom22910Dág
Komárom-Esztergom29638Epöl
[41]
VármegyeTelepülés
kódja
Települések neve
Komárom-Esztergom06521Gyermely
Komárom-Esztergom25487Leányvár
Fejér23490Mány
Komárom-Esztergom22637Máriahalom
Komárom-Esztergom27076Nagysáp
Komárom-Esztergom27632Úny
Pest07144Piliscsaba
Komárom-Esztergom21874Piliscsév
Komárom-Esztergom26903Sárisáp
Komárom-Esztergom21421Szomor
Pest07108Tinnye
Komárom-Esztergom14155Tokod
Komárom-Esztergom34023Tokodaltáró
Pest24527Tök
Pest25034Zsámbék
6.2.1.Mosoni-sík
Győr-Moson-Sopron29805Bezenye
Győr-Moson-Sopron17905Hegyeshalom
Győr-Moson-Sopron29221Jánossomorja
Győr-Moson-Sopron31839Újrónafő
Győr-Moson-Sopron19239Levél
Győr-Moson-Sopron04783Mosonmagyaróvár
Győr-Moson-Sopron28149Mosonszolnok
Győr-Moson-Sopron26587Rajka
Győr-Moson-Sopron18412Várbalog
6.2.2.Rába-mente
Győr-Moson-Sopron32249Árpás
Veszprém31307Adorjánháza
Vas22725Alsóújlak
Győr-Moson-Sopron28769Bágyogszovát
Győr-Moson-Sopron06196Barbacs
Vas10384Bejcgyertyános
Veszprém27058Békás
Győr-Moson-Sopron10588Beled
Vas29203Boba
Győr-Moson-Sopron06220Bodonhely
Vas03090Borgáta
Vas27094Celldömölk
Vas03911Csákánydoroszló
Győr-Moson-Sopron04039Csorna
Veszprém32814Csögle
Vas22390Csönge
[42]
VármegyeTelepülés
kódja
Települések neve
Veszprém17172Dabronc
Vas20695Döbörhegy
Győr-Moson-Sopron21917Dör
Vas03036Döröske
Vas02927Duka
Győr-Moson-Sopron22442Edve
Veszprém33871Egeralja
Győr-Moson-Sopron20288Egyed
Vas10232Egyházashetye
Vas30429Egyházashollós
Veszprém10445Egyházaskesző
Vas26152Gérce
Veszprém18193Gógánfa
Győr-Moson-Sopron25584Győr
Vas10676Halogy
Veszprém15088Hetyefő
Veszprém07250Hosztót
Vas11387Ikervár
Győr-Moson-Sopron20604Ikrény
Vas06406Jákfa
Vas11679Jánosháza
Veszprém16142Külsővat
Vas29957Káld
Vas04640Kám
Veszprém19141Kamond
Vas10913Karakó
Vas26620Katafa
Veszprém19734Kemeneshőgyész
Vas16911Kemeneskápolna
Vas12247Kemenesmagasi
Vas13426Kemenesmihályfa
Vas20996Kemenespálfa
Vas24484Kemenessömjén
Vas20084Kemenesszentmárton
Veszprém12478Kemenesszentpéter
Vas09937Kenyéri
Győr-Moson-Sopron02413Kisbabot
Vas05953Kissomlyó
Győr-Moson-Sopron24633Koroncó
Vas04190Köcsk
Vas13532Körmend
Veszprém26374Magyargencs
Vas17288Magyarszecsőd
Veszprém03610Malomsok
[43]
VármegyeTelepülés
kódja
Települések neve
Veszprém29294Marcalgergelyi
Veszprém22220Marcaltő
Vas25760Meggyeskovácsi
Veszprém04987Megyer
Győr-Moson-Sopron20385Mérges
Vas14809Mersevát
Vas15723Mesteri
Veszprém23560Mezőlak
Zala02130Mihályfa
Veszprém04668Mihályháza
Vas03294Molnaszecsőd
Győr-Moson-Sopron02556Mórichida
Vas06716Nádasd
Vas15060Nagymizdó
Veszprém21403Nagypirit
Vas26143Nagysimonyi
Veszprém05652Nemesgörzsöny
Vas03674Nemeskeresztúr
Vas02839Nemeskocs
Vas10843Nick
Vas22318Nyőgér
Vas32629Ostffyasszonyfa
Vas07278Püspökmolnári
Győr-Moson-Sopron19637Páli
Vas14067Pápóc
Győr-Moson-Sopron33701Rábacsécsény
Vas03197Rábahidvég
Győr-Moson-Sopron14793Rábakecöl
Győr-Moson-Sopron25335Rábapatona
Vas26073Rábapaty
Győr-Moson-Sopron24721Rábapordány
Győr-Moson-Sopron20136Rábasebes
Győr-Moson-Sopron15273Rábaszentandrás
Győr-Moson-Sopron33710Rábaszentmihály
Győr-Moson-Sopron17297Rábaszentmiklós
Vas30881Répcelak
Veszprém25849Rigács
Vas10597Rum
Vas21306Sárvár
Vas30748Sitke
Győr-Moson-Sopron24208Sobor
Vas22983Sótony
Zala20543Szalapa
Győr-Moson-Sopron08536Szany
[44]
VármegyeTelepülés
kódja
Települések neve
Vas17729Szarvaskend
Vas27793Szergény
Győr-Moson-Sopron19266Szil
Győr-Moson-Sopron19035Tét
Vas09229Tokorcs
Veszprém23010Ukk
Vas21537Uraiújfalu
Győr-Moson-Sopron02237Vág
Veszprém26204Várkesző
Győr-Moson-Sopron17880Vásárosfalu
Vas09195Vásárosmiske
Vas04695Vasvár
Veszprém24651Vinár
Vas03142Vönöck
Veszprém33039Zalameggyes
Veszprém23597Zalaszegvár
Vas12292Zsennye
7.2.1.Bihari-sík
Hajdú-Bihar03319Ártánd
Hajdú-Bihar15167Bakonszeg
Hajdú-Bihar26693Báránd
Hajdú-Bihar33446Bedő
Hajdú-Bihar18467Berekböszörmény
Hajdú-Bihar12788Berettyóújfalu
Hajdú-Bihar25256Bihardancsháza
Hajdú-Bihar19956Biharkeresztes
Hajdú-Bihar24828Biharnagybajom
Hajdú-Bihar29887Bihartorda
Békés29610Biharugra
Hajdú-Bihar14137Bojt
Békés13471Bucsa
Hajdú-Bihar12450Csökmő
Hajdú-Bihar14678Darvas
Hajdú-Bihar05573Derecske
Hajdú-Bihar25469Esztár
Békés12256Füzesgyarmat
Hajdú-Bihar03258Földes
Hajdú-Bihar16993Furta
Hajdú-Bihar18175Gáborján
Hajdú-Bihar26170Hajdúbagos
Hajdú-Bihar17473Hajdúszovát
Hajdú-Bihar29391Hencida
Hajdú-Bihar06266Hosszúpályi
[45]
VármegyeTelepülés
kódja
Települések neve
Hajdú-Bihar23393Újiráz
Hajdú-Bihar02307Kaba
Jász-Nagykun-Szolnok04923Karcag
Hajdú-Bihar15477Kismarja
Hajdú-Bihar17455Kokad
Hajdú-Bihar02167Komádi
Hajdú-Bihar25964Konyár
Békés30164Körösújfalu
Békés10764Körösnagyharsány
Hajdú-Bihar31130Körösszakál
Hajdú-Bihar08943Körösszegapáti
Hajdú-Bihar05768Létavértes
Hajdú-Bihar03683Magyarhomorog
Hajdú-Bihar31033Mezőpeterd
Hajdú-Bihar18847Mezősas
Hajdú-Bihar24217Mikepércs
Hajdú-Bihar25894Monostorpályi
Hajdú-Bihar08907Nagykereki
Hajdú-Bihar06309Nagyrábé
Hajdú-Bihar10162Püspökladány
Hajdú-Bihar11837Pocsaj
Hajdú-Bihar26116Sáp
Hajdú-Bihar25007Sáránd
Hajdú-Bihar23940Sárrétudvari
Békés21883Szeghalom
Hajdú-Bihar19099Szentpéterszeg
Hajdú-Bihar33437Szerep
Hajdú-Bihar31042Tépe
Hajdú-Bihar19691Tetétlen
Hajdú-Bihar25876Told
Hajdú-Bihar16762Váncsod
Hajdú-Bihar11138Vekerd
Békés06257Zsadány
Hajdú-Bihar04817Zsáka
7.2.3.Dél- és Kelet-Nyírség
Hajdú-Bihar27641Álmosd
Szabolcs-Szatmár-Bereg26550Ömböly
Hajdú-Bihar20011Bagamér
Szabolcs-Szatmár-Bereg02990Bátorliget
Hajdú-Bihar15130Debrecen
Szabolcs-Szatmár-Bereg32328Encsencs
Hajdú-Bihar22150Fülöp
Szabolcs-Szatmár-Bereg23250Fábiánháza
[46]
VármegyeTelepülés
kódja
Települések neve
Hajdú-Bihar26170Hajdúbagos
Hajdú-Bihar31097Hajdúsámson
Szabolcs-Szatmár-Bereg13019Hodász
Hajdú-Bihar06266Hosszúpályi
Hajdú-Bihar20419Újléta
Hajdú-Bihar17455Kokad
Hajdú-Bihar05768Létavértes
Szabolcs-Szatmár-Bereg18874Mátészalka
Szabolcs-Szatmár-Bereg07463Mérk
Hajdú-Bihar24217Mikepércs
Hajdú-Bihar25894Monostorpályi
Szabolcs-Szatmár-Bereg06488Nagyecsed
Hajdú-Bihar32294Nyírábrány
Hajdú-Bihar14003Nyíracsád
Hajdú-Bihar06187Nyíradony
Szabolcs-Szatmár-Bereg14845Nyírbátor
Szabolcs-Szatmár-Bereg15802Nyírbéltek
Szabolcs-Szatmár-Bereg31158Nyírbogát
Szabolcs-Szatmár-Bereg07904Nyírcsaholy
Szabolcs-Szatmár-Bereg25973Nyírcsászári
Szabolcs-Szatmár-Bereg05041Nyírderzs
Szabolcs-Szatmár-Bereg28440Nyírgelse
Szabolcs-Szatmár-Bereg32452Nyírkáta
Szabolcs-Szatmár-Bereg11271Nyírlugos
Hajdú-Bihar32382Nyírmártonfalva
Szabolcs-Szatmár-Bereg23269Nyírmeggyes
Szabolcs-Szatmár-Bereg26365Nyírmihálydi
Szabolcs-Szatmár-Bereg03878Nyírpilis
Szabolcs-Szatmár-Bereg16522Nyírvasvári
Szabolcs-Szatmár-Bereg17084Penészlek
Szabolcs-Szatmár-Bereg03391Piricse
Hajdú-Bihar25007Sáránd
Szabolcs-Szatmár-Bereg33358Terem
Szabolcs-Szatmár-Bereg08952Tiborszállás
Szabolcs-Szatmár-Bereg06938Vállaj
Hajdú-Bihar08989Vámospércs
9.2.1.Gyula-Dobozi ártér
Békés09760Békés
Békés15200Békéscsaba
Békés33190Doboz
Békés05032Gyula
Békés05032Gyula
Békés28565Sarkad
Békés33075Tarhos
[47]
VármegyeTelepülés
kódja
Települések neve
9.2.2.Körösszög
Jász-Nagykun-Szolnok28006Öcsöd
Békés02680Békésszentandrás
Békés31334Csabacsüd
Csongrád-Csanád22992Eperjes
Csongrád-Csanád19974Fábiánsebestyén
Békés09511Gádoros
Jász-Nagykun-Szolnok32504Kunszentmárton
Békés08244Nagyszénás
Csongrád-Csanád29179Nagytőke
Békés23870Szarvas
Jász-Nagykun-Szolnok20428Szelevény
Csongrád-Csanád14456Szentes
9.2.3.Kígyósi területek
Békés15200Békéscsaba
Békés32957Elek
Békés05032Gyula
Békés02352Újkígyós
Békés03461Kétegyháza
Békés31325Szabadkígyós
9.2.4.Vésztő-Szeghalom környéke
Békés09760Békés
Békés19390Bélmegyer
Békés11615Körösladány
Békés12900Köröstarcsa
Békés19628Mezőberény
Békés19257Okány
Békés28565Sarkad
Békés21883Szeghalom
Békés33075Tarhos
Békés29531Vésztő

III. Tervezett ÉTT-ek térségei

[48]
VármegyeTelepülés
kódja
Települések neve
1.3.A Sajó és a Hernád köze
Borsod-Abaúj-Zemplén26718Abaújkér
Borsod-Abaúj-Zemplén19664Alsódobsza
Borsod-Abaúj-Zemplén29814Alsóvadász
Borsod-Abaúj-Zemplén21032Alsózsolca
Borsod-Abaúj-Zemplén03771Arnót
[49]
VármegyeTelepülés
kódja
Települések neve
Borsod-Abaúj-Zemplén04233Aszaló
Borsod-Abaúj-Zemplén18184Baktakék
Borsod-Abaúj-Zemplén21953Bánréve
Borsod-Abaúj-Zemplén29674Beret
Borsod-Abaúj-Zemplén26356Berzék
Borsod-Abaúj-Zemplén08396Boldva
Borsod-Abaúj-Zemplén16799Borsodszirák
Borsod-Abaúj-Zemplén05306Bőcs
Borsod-Abaúj-Zemplén05333Csobád
Borsod-Abaúj-Zemplén11350Damak
Borsod-Abaúj-Zemplén10524Detek
Borsod-Abaúj-Zemplén27669Dubicsány
Borsod-Abaúj-Zemplén10728Edelény
Borsod-Abaúj-Zemplén33048Encs
Borsod-Abaúj-Zemplén12557Fancsal
Borsod-Abaúj-Zemplén09742Felsődobsza
Borsod-Abaúj-Zemplén32762Felsőnyárád
Borsod-Abaúj-Zemplén02848Felsőzsolca
Borsod-Abaúj-Zemplén30483Forró
Borsod-Abaúj-Zemplén15608Gesztely
Borsod-Abaúj-Zemplén27942Halmaj
Borsod-Abaúj-Zemplén11226Hangács
Borsod-Abaúj-Zemplén15839Hernádbüd
Borsod-Abaúj-Zemplén24165Hernádkak
Borsod-Abaúj-Zemplén21829Hernádkércs
Borsod-Abaúj-Zemplén31200Hernádnémeti
Borsod-Abaúj-Zemplén17136Hernádszentandrás
Borsod-Abaúj-Zemplén08004Hét
Borsod-Abaúj-Zemplén21236Homrogd
Borsod-Abaúj-Zemplén08086Ináncs
Borsod-Abaúj-Zemplén05591Izsófalva
Borsod-Abaúj-Zemplén06691Kazincbarcika
Borsod-Abaúj-Zemplén13374Kázsmárk
Borsod-Abaúj-Zemplén12034Kelemér
Borsod-Abaúj-Zemplén03762Kiskiniz
Borsod-Abaúj-Zemplén11819Kurityán
Borsod-Abaúj-Zemplén03531Lén
Borsod-Abaúj-Zemplén21768Megyaszó
Borsod-Abaúj-Zemplén25618Méra
Borsod-Abaúj-Zemplén30456Miskolc
Borsod-Abaúj-Zemplén09016Monaj
Borsod-Abaúj-Zemplén21546Múcsony
Borsod-Abaúj-Zemplén26505Nagykinizs
Borsod-Abaúj-Zemplén04215Nyomár
[50]
VármegyeTelepülés
kódja
Települések neve
Borsod-Abaúj-Zemplén22558Onga
Borsod-Abaúj-Zemplén22628Ónod
Borsod-Abaúj-Zemplén34069Ormosbánya
Borsod-Abaúj-Zemplén24420Pere
Borsod-Abaúj-Zemplén27410Putnok
Borsod-Abaúj-Zemplén31909Rásonysápberencs
Borsod-Abaúj-Zemplén27331Sajóecseg
Borsod-Abaúj-Zemplén10171Sajógalgóc
Borsod-Abaúj-Zemplén03081Sajóhídvég
Borsod-Abaúj-Zemplén03212Sajóivánka
Borsod-Abaúj-Zemplén14313Sajókaza
Borsod-Abaúj-Zemplén26949Sajókeresztúr
Borsod-Abaúj-Zemplén27173Sajólád
Borsod-Abaúj-Zemplén11332Sajónémeti
Borsod-Abaúj-Zemplén18537Sajópálfala
Borsod-Abaúj-Zemplén16638Sajópetri
Borsod-Abaúj-Zemplén23782Sajópüspöki
Borsod-Abaúj-Zemplén08970Sajósenye
Borsod-Abaúj-Zemplén16054Sajószentpéter
Borsod-Abaúj-Zemplén20738Sajóvámos
Borsod-Abaúj-Zemplén27757Sajóvelezd
Borsod-Abaúj-Zemplén25380Selyeb
Borsod-Abaúj-Zemplén32531Serényfalva
Borsod-Abaúj-Zemplén13268Sóstófalva
Borsod-Abaúj-Zemplén08077Szendrő
Borsod-Abaúj-Zemplén08484Szentistvánbaksa
Borsod-Abaúj-Zemplén21351Szikszó
Borsod-Abaúj-Zemplén09496Szirmabesenyő
Borsod-Abaúj-Zemplén11110Szuhakálló
Borsod-Abaúj-Zemplén24606Szuhogy
Borsod-Abaúj-Zemplén14890Tömör
Borsod-Abaúj-Zemplén12487Újcsanálos
Borsod-Abaúj-Zemplén07223Vadna
Borsod-Abaúj-Zemplén19275Ziliz
3.3.1. Kesznyéteni TK körzete
Borsod-Abaúj-Zemplén29249Kesznyéten
Borsod-Abaúj-Zemplén08129Sajóoros
Borsod-Abaúj-Zemplén18245Taktaharkány
Borsod-Abaúj-Zemplén28787Taktakenéz
Szabolcs-Szatmár-Bereg12593Tiszadob
Hajdú-Bihar30845Tiszagyulaháza
Borsod-Abaúj-Zemplén28398Tiszalúc
Borsod-Abaúj-Zemplén28352Tiszaújváros
[51]
VármegyeTelepülés
kódja
Települések neve
3.3.2.Takta-köz
Borsod-Abaúj-Zemplén03443Mezőzombor
Borsod-Abaúj-Zemplén21272Prügy
Borsod-Abaúj-Zemplén21740Tárcái
4.3.1.Zákány-Őrtilos környéke
Somogy14012Őrtilos
Somogy17127Beleg
Zala09168Belezna
Somogy30119Berzence
Somogy13994Bolhás
Somogy26532Böhönye
Somogy24314Csököly
Somogy21315Csurgó
Somogy10603Csurgónagymarton
Somogy09177Gige
Somogy30960Gyékényes
Somogy19619Iharos
Somogy26301Inke
Somogy15927Jákó
Somogy09098Kaposfő
Somogy24387Kisbajom
Somogy13781Kiskorpád
Somogy28857Kutas
Somogy20905Mike
Zala25210Murakeresztúr
Somogy17941Nagyatád
Somogy21652Nagybajom
Somogy32805Nagykorpád
Somogy32115Ötvöskónyi
Somogy11828Porrog
Somogy13930Porrogszentkirály
Somogy28510Porrogszentpál
Somogy32674Rinyakovácsi
Somogy27368Segesd
Somogy25043Somogybükkösd
Somogy11484Somogycsicsó
Somogy28723Somogysárd
Somogy18546Somogyszob
Somogy04853Somogyudvarhely
Somogy28574Szabás
Somogy11509Szenta
Somogy16735Tarany
Somogy08183Vése
Somogy14623Zákány
[52]
VármegyeTelepülés
kódja
Települések neve
5.3.1.Ipoly-völgy
Pest18777Bernecebaráti
Nógrád13204Hont
Pest04978Ipolytölgyes
Pest22345Kemence
Pest22682Letkés
Pest14775Nagybörzsöny
Pest04181Perőcsény
Pest19248Tésa
Pest10737Vámosmikola
5.3.2.Csepel-sziget és környéke
Fejér08925Adony
Pest10108Áporka
Budapest09566Budapest
Pest29647Dömsöd
Pest09584Dunaharaszti
Pest20534Dunavarsány
Fejér23603Ercsi
Pest30988Érd
Pest09690Halásztelek
Fejér13462Iváncsa
Pest10816Kiskunlacháza
Pest09140Lórév
Pest10755Majosháza
Pest04394Makád
Fejér09900Rácalmás
Pest17260Ráckeve
Pest17312Százhalombatta
Pest26259Szigetbecse
Pest07870Szigetcsép
Pest13277Szigethalom
Pest15185Szigetszentmárton
Pest28954Szigetszentmiklós
Pest22114Szigetújfalu
Pest30720Taksony
Bács-Kiskun20525Tass
Pest29823Tököl
5.3.3.Monor-Irsai halomvidék
Pest31653Albertirsa
Pest25098Bénye
Pest09441Gomba
Pest27827Káva
[53]
VármegyeTelepülés
kódja
Települések neve
Pest03692Mende
Pest22248Pánd
Pest09821Pilis
Pest21713Sülysáp
Pest15015Tápióbicske
Pest28644Úri
5.3.4.Sárrét és térsége
Fejér17376Aba
Fejér26824Alap
Fejér25283Alsószentiván
Tolna11970Bikács
Fejér13152Cece
Fejér06734Csősz
Fejér16683Kálóz
Tolna15006Németkér
Fejér23694Sárbogárd
Fejér02723Sáregres
Fejér25344Sárkeresztúr
Fejér31538Sárszentágota
Fejér20206Seregélyes
Fejér33321Soponya
Fejér14827Székesfehérvár
Fejér29267Tác
Fejér02459Vájta
5.3.5.Vali-patak völgye
Fejér15176Alcsútdoboz
Fejér08581Baracska
Fejér08466Beloiannisz
Fejér16346Besnyő
Fejér10481Bicske
Fejér11624Bodmér
Fejér23603Ercsi
Fejér29939Felcsút
Fejér13462Iváncsa
Fejér21342Kajászó
Fejér02015Ráckeresztúr
Fejér14465Tabajd
Fejér05829Vál
6.3.1.Szigetköz
Győr-Moson-Sopron11882Abda
Győr-Moson-Sopron26921Ásványráró
[54]
VármegyeTelepülés
kódja
Települések neve
Győr-Moson-Sopron06619Börcs
Győr-Moson-Sopron21865Darnózseli
Győr-Moson-Sopron27739Dunakiliti
Győr-Moson-Sopron02079Dunaremete
Győr-Moson-Sopron21078Dunaszeg
Győr-Moson-Sopron15875Dunaszentpál
Győr-Moson-Sopron10454Dunasziget
Győr-Moson-Sopron32717Feketeerdő
Győr-Moson-Sopron02060Gönyű
Győr-Moson-Sopron25584Győr
Győr-Moson-Sopron13198Győrladamér
Győr-Moson-Sopron31787Győrújfalu
Győr-Moson-Sopron15228Győrzámoly
Győr-Moson-Sopron26790Halászi
Győr-Moson-Sopron12308Hédervár
Győr-Moson-Sopron14748Kimle
Győr-Moson-Sopron22886Kisbajcs
Győr-Moson-Sopron07816Kisbodak
Győr-Moson-Sopron31626Kunsziget
Győr-Moson-Sopron33668Lebeny
Győr-Moson-Sopron16221Lipót
Győr-Moson-Sopron12283Máriakáinok
Győr-Moson-Sopron27359Mecsér
Győr-Moson-Sopron04783Mosonmagyaróvár
Győr-Moson-Sopron33677Mosonszentmiklós
Győr-Moson-Sopron02361Nagybajcs
Győr-Moson-Sopron02635Öttevény
Győr-Moson-Sopron12964Püski
Győr-Moson-Sopron26587Rajka
Győr-Moson-Sopron12405Vámosszabadi
Győr-Moson-Sopron05014Vének
7.3.1.A Jászság régiója
Jász-Nagykun-Szolnok25265Alattyán
Jász-Nagykun-Szolnok11305Besenyszög
Jász-Nagykun-Szolnok22859Jánoshida
Jász-Nagykun-Szolnok22929Jászágó
Jász-Nagykun-Szolnok30711Jászalsószentgyörgy
Jász-Nagykun-Szolnok22202Jászapáti
Jász-Nagykun-Szolnok22105Jászárokszállás
Jász-Nagykun-Szolnok18209Jászberény
Jász-Nagykun-Szolnok15811Jászboldogháza
Jász-Nagykun-Szolnok17978Jászdózsa
Jász-Nagykun-Szolnok25186Jászjákóhalma
[55]
VármegyeTelepülés
kódja
Települések neve
Jász-Nagykun-Szolnok22798Jászkisér
Jász-Nagykun-Szolnok21111Jászladány
Jász-Nagykun-Szolnok23135Jásztelek
Jász-Nagykun-Szolnok05777Szászberek
Jász-Nagykun-Szolnok27854Szolnok
Pest17303Tápiógyörgye
Jász-Nagykun-Szolnok15291Újszász
Jász-Nagykun-Szolnok14836Zagyvarékas

3. számú melléklet a 2/2002. (I. 23.) KöM-FVM együttes rendelethez

Az ÉTT tervezésének lépései és tartalma

a) A terület lehatárolása

Az ÉTT határait és az érintett földrészletek helyrajzi számait egyértelműen meg kell határozni. A program sikere szempontjából ez az egyik legfontosabb kérdés, ugyanis alapvetően befolyásolja annak hatékonyságát, illetve költségeit, ezért a földrészletek lehatárolása során a lehető legnagyobb körültekintéssel kell eljárni.

b) A terület környezeti, jellemzőinek leírása

A terület környezeti, gazdasági-társadalmi jellemzésének, általános leírásának az alábbiakra kell kitérnie:

ba) az élettelen környezet (geológia, geomorfológia, hidrológiai, talajok, klíma) általános leírása;

bb) nemzeti és nemzetközi természetvédelmi és egyéb kijelölések;

bc) a környezeti állapot;

bd) a táji adottságok jellemzése a keletkezés, a földhasználati mintázat, az ökoszisztémák és a tájképi, illetve történelmi értékek figyelembevételével.

c) A terület (földrészlet) gazdasági-társadalmi jellemzőinek leírása:

ca) a földhasználati rendszer;

cb) a földhasználattal összefüggő gazdasági-társadalmi viszonyok;

cc) főbb települések és infrastruktúra;

cd) közgazdasági modellek.

d) Az elérendő célok megfogalmazása

A célok kapcsolódnak az Európai Közösségek által támogatott célokhoz, melyek a területek környezeti és természeti értékeinek megóvására, a jó környezeti állapotának fenntartására, javítására irányulnak.

e) A támogatandó tevékenységek meghatározása

A támogatandó tevékenységek meghatározása a terület természeti értékeinek, ökológiai igényeinek, illetve az azok és a gazdálkodási rendszer közötti kölcsönhatások elemzése révén lehetséges. Ennek eredményeként lehet meghatározni azt, hogy hol és milyen tevékenységek támogathatók, hol szükséges különleges előírásokat érvényesíteni.

4. számú melléklet a 2/2002. (I. 23.) KöM-FVM együttes rendelethez

Az ÉTT szerződésekre vonatkozó nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségek és információk köre

Az ÉTT neve, azonosítója

A gazdaság azonosítói:

- a gazdaság/gazdálkodó neve, azonosítója,

- a gazdálkodó KÜJ (Környezeti Ügyfél Jel) azonosítója

- a gazdálkodó KTJ (Környezeti Területi Jel) azonosítója,

- a gazdaság/gazdálkodó címe,

- a gazdaság képviselője,

- a gazdaság telefonszáma,

- a gazdaság saját területe (ha),

- a gazdaság bérelt területe (ha).

A földrészlet(ek)re vonatkozó adatok:

- helyrajzi szám,

- a terület nagysága (ha),

- művelési ág,

- tulajdonviszony (saját/bérelt),

- a földrészletre vonatkozó előírások,

- a szerződéskötés dátuma,

- a szerződés időtartama,

- a kifizetési összeg mértéke (1 ha-ra, összesen).

A szerződéskötés teljesítésére vonatkozó adatok (előírásonként):

- az előírás megnevezése,

- a teljesítés időpontja,

- a felhasznált anyagok megnevezése és mennyisége

- az elvégzett műveletek megnevezése (táblatörzskönyv),

- a támogatással történő tételes elszámolás módja,

- beszámoló a támogatási cél megvalósulásáról.

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 63/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[2] Módosította a 63/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[3] Módosította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 28. § d) pontja. Hatályos 2017.08.18.

[4] Módosította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 28. § e) pontja. Hatályos 2017.08.18.

[5] Módosította a 63/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[6] Módosítani rendelte a 63/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § d) pontja. A módosítás nem hajtható végre. (A módosító rendelkezés a "VM" szövegészt rendelte a "miniszter" szövegre cserélni, de ezt már így tartalmazta az érintett rész.)

[7] Módosítani rendelte a 63/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § d) pontja. A módosítás nem hajtható végre. (A módosító rendelkezés a "VM" szövegészt rendelte a "miniszter" szövegre cserélni, de ezt már így tartalmazta az érintett rész.)

[8] Módosítani rendelte a 63/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § d) pontja. A módosítás nem hajtható végre. (A módosító rendelkezés a "VM" szövegészt rendelte a "miniszter" szövegre cserélni, de ezt már így tartalmazta az érintett rész.) Módosította a 63/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § e) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[9] Módosította a 63/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § f) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[10] Módosította a 63/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § g) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[11] Módosította a 63/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § g) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[12] Módosította a 63/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § g) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[13] Módosította a 63/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § g) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[14] Módosította a 63/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § g) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[15] Módosította a 63/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § g) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[16] Módosította a 63/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § g) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[17] Módosította a 63/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § g) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[18] Módosította a 63/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § g) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[19] Módosította a 63/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § g) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[20] Módosította a 63/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § g) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[21] Módosította a 63/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § g) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[22] Módosította a 63/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § g) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[23] Módosította a 63/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § g) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[24] Módosította a 63/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § g) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[25] Módosította a 63/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § g) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[26] Módosította a 63/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § g) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[27] Módosította a 63/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § g) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[28] Módosította a 63/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § g) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[29] Módosította a 63/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § g) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[30] Módosította a 63/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § g)-h) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[31] Módosította a 63/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § g)-h) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[32] Módosította a 63/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § g)-h) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[33] Módosította a 63/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § g) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[34] Módosította a 63/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § g) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[35] Módosította a 63/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § g) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[36] Módosította a 63/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § g) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[37] Módosította a 63/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § g) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[38] Módosította a 63/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § g) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[39] Módosította a 63/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § g) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[40] Módosította a 63/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § g) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[41] Módosította a 63/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § g) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[42] Módosította a 63/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § g) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[43] Módosította a 63/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § g) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[44] Módosította a 63/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § g) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[45] Módosította a 63/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § g) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[46] Módosította a 63/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § g) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[47] Módosította a 63/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § g)-h) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[48] Módosította a 63/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § g) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[49] Módosította a 63/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § g) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[50] Módosította a 63/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § g) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[51] Módosította a 63/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § g) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[52] Módosította a 63/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § g) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[53] Módosította a 63/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § g) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[54] Módosította a 63/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § g) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[55] Módosította a 63/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § g) pontja. Hatályos 2023.01.01.

Tartalomjegyzék