63/2022. (XII. 27.) AM rendelet

az érzékeny természeti területekre vonatkozó szabályokról szóló 2/2002. (I. 23.) KöM-FVM együttes rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (3) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 1. és 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az érzékeny természeti területekre vonatkozó szabályokról szóló 2/2002. (I. 23.) KöM-FVM együttes rendelet

a) 4. § (3) bekezdésében az "az illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatási hatáskörben eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatala (a továbbiakban: járási hivatal)" szövegrész helyébe az "a földművelésügyi igazgatási hatáskörben eljáró kormányhivatal" szöveg,

b) 5. § (1) bekezdésében a "járási hivatal és a földügyi igazgatási hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal)" szövegrész helyébe a "földművelésügyi és földügyi igazgatási hatáskörében eljáró kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal)" szöveg,

c) 8. § (5) bekezdésében a "Földművelésügyi Minisztérium" szövegrész helyébe a "természetvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium" szöveg, valamint a "járási hivatal" szövegrész helyébe a "kormányhivatal" szöveg,

d) 9. § (1) bekezdésében, 10. § (1) bekezdés a) pontjában és 13. § (2) bekezdésében a "VM" szövegrész helyébe a "miniszter" szöveg,

e) 13. § (2) bekezdésében a "járási hivatal és a kormányhivatal" szövegrész helyébe a "kormányhivatal" szöveg,

f) 1. számú melléklet 1.1. pontjában és 2. számú melléklet I. táblázat 4.1.2. sorában a "megyében" szövegrész helyébe a "vármegyében" szöveg,

g) 2. számú melléklet I., II. és III. táblázatában a "Megye" szövegrész helyébe a "Vármegye" szöveg,

h) 2. számú melléklet I. és II. táblázat "Megye" oszlopában a "Csongrád" szövegrészek helyébe a "Csongrád-Csanád" szöveg

lép.

2. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Nagy István s. k.,

agrárminiszter