302/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet

az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (a továbbiakban: Öpt.) 78. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §[1]

2. §

Az NYB.R. 16. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:

"(11) A pénztár befektetett eszközeinek összetételét a pénzügyi tervben rögzített pénzmozgások figyelembevételével kell meghatározni."

3. §

(1)[2]

(2) Az NYB.R. 25. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Amennyiben a legutolsó nyilvánosságra hozatalt követően az (1) bekezdés b) pontjában előírt tartalom tekintetében a befektetési politika megváltozik, a pénztár köteles a döntést követő 30 napon belül ezt a változást az alapszabályban meghatározott módon a tagokkal ismertetni, és egyidejűleg a Felügyelet részére megküldeni."

4. §

Az NYB.R. 27. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A pénztár tagi kölcsönt a fedezeti tartalék terhére nyújtja. A tagi kölcsönök együttes állománya nem haladhatja meg a pénztár fedezeti tartaléka mindenkori állományának 5%-át."

5. §

(1) Az NYB.R. 29. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A pénztártag más pénztárba történő átlépésekor vagy a pénztárból történő kilépésekor a tag követeléséből legfeljebb kéthavi egységes tagdíjnak megfelelő költség vonható le. Ha az átlépéssel, kilépéssel kapcsolatos tényleges, indokolt, kalkulációval alátámasztott költségek ennél magasabbak, a ténylegesen kimutatott költség is levonható a tag követeléséből, a levonás azonban ebben az esetben sem haladhatja meg a 4000 forintot."

(2)[3]

6. §[4]

7. §

Az NYB.R. 33. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A pénztár éves tervét legalább negyedéves bontásban kell elkészíteni."

8. §[5]

Záró rendelkezések

9. §

Az NYB.R. 1. számú mellékletének 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. A pénztár csak állampapír alapú, szállításos vagy óvadéki repót (fordított repót) köthet, melyek értéke nem haladhatja meg a befektetett pénztári eszközök 20%-át."

10. §

(1) Az NYB.R. 2. számú mellékletének 2/B. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2/B. A napi eszközértékelésre kötelezett pénztárak esetében a befektetési szabályoknak való megfelelés szempontjából az egyes eszközök piaci értékét kell figyelembe venni. Az egyes befektetési eszközök arányának számításakor az egyes befektetési eszközökhöz kapcsolódó származékos ügyletekben megtestesülő - a befektetési alapokra vonatkozó jogszabályi előírások szerint meghatározott - nettó pozíciót is figyelembe kell venni. Ha a piaci árfolyamok mozgása következtében a fenti szabályok sérülnek, akkor a vagyonkezelő 30 naptári napon belül köteles az arányokat a meghatározott korlátokon belülre vinni."

(2) Az NYB.R. 2. számú melléklet 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. A befektetési jegyek vásárlásakor a pénztár közvetetten sem sértheti meg a befektetett pénztári eszközök megosztására vonatkozó korlátokat. Befektetési alapba (is) befektető befektetési alap által kibocsátott befektetési jegy vásárlásakor csak az első alapra vonatkozó értékpapír tartalom- és limitfigyelés szükséges. A kibocsátási tájékoztatója szerint a pénztárak számára közvetlenül nem engedélyezett befektetési eszközökbe (is) fektető második alapot is vásárolt első alap aránya azonban az összes befektetett pénztári eszköz legfeljebb 10%-a lehet. Az arányok meghatározásakor az alapkezelő által az alapra vonatkozó utolsó közzétett portfólió-összetételt kell figyelembe venni."

(3) Az NYB.R. 2. számú melléklete 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. A pénztár csak az Európai Unió területén és Magyarországon fekvő, tehermentes ingatlant vásárolhat, illetve értékesíthet, amely tényről a vásárlás, illetve az értékesítés időpontját követő soron következő közgyűlést tájékoztatni kell. Az ingatlanok bérbeadása és forgalmazása a pénztári befektetési tevékenység részét képezi. A pénztár az ingatlan vásárlásakor köteles előzetes költség- és megtérülési vizsgálatot végezni, amelyet az ellenőrző bizottságnak értékelnie kell. A vizsgálatot ingatlanforgalmazói szakvizsgával és két év ilyen területen eltöltött szakmai gyakorlattal rendelkező szakembernek kell elkészítenie, illetve jóváhagynia."

11. §

Az NYB.R. 3. számú melléklet II. Értékelési szabályok című fejezetének 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"11. Ingatlan: az ingatlanokat a pénztár által meghatározott fordulónapra, de legalább az üzleti év fordulónapjára, 3 hónapnál nem régebbi, a pénztártól független ingatlanszakértő által készített értékbecslés alapján kell értékelni. Az ingatlan beszerzésének évében a pénztár az ingatlant könyv szerinti értéken is értékelheti."

12. §

(1) Ez a rendelet 2003. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg

a) az NYB.R. 6. §-ának (1) bekezdésében a "befektetési és likviditási jelentés" szövegrész helyébe "portfolió jelentés" szövegrész lép, a 10. § (2) bekezdésében a "kizárólag külön e célra" szövegrész után kiegészül a "nyitott" szövegrésszel, a 29. §-a (1) bekezdése az "A pénztártag másik pénztárba átlépése" szövegrész után kiegészül az " - ideértve az Öpt. 47. § (3) bekezdése alapján egészség vagy önsegélyező pénztárba történő átlépést is - " szövegrésszel,

b) hatályát veszti az NYB.R. 13. §-a (3) bekezdésének második mondatában az "és/vagy költséghatékonyság" szövegrész, a 17. § (2) bekezdése, a 17. § (3) bekezdésének "- külön feltüntetve a pénztár vagyonkezelését végző alapkezelő saját alapja által kibocsátott befektetési jegyeire vonatkozó tranzakciókat -" szövegrész, a 33. § (4) bekezdésének második mondata, a 33. § (5) bekezdése.

(3) Az NYB.R. e rendelet 10. §-ának (3) bekezdésével megállapított 2. számú mellékletének 8. pontjában az Európai Unió területén történő befektetésekre vonatkozó szabályok a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától alkalmazhatóak.

A miniszterelnök helyett:

Dr. Kiss Elemér s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 293/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2006.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 293/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2006.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 293/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2006.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 293/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2006.01.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 293/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2006.01.01.

Tartalomjegyzék