58/2002. (III. 29.) Korm. rendelet

a feladatellátási szerződések és a feladatátvállalási szerződések pályáztatásával és a pályázatok elbírálásával kapcsolatos részletes szabályokról

Az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról, valamint az orvosi tevékenység végzésének formáiról szóló 2001. évi CVII. törvény (a továbbiakban: Ekszt.) 27. §-ának a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §

(1) E rendeletet kell alkalmazni - a (2)-(3) bekezdésben foglalt kivétellel - az egészségügyi közszolgáltatásról gondoskodó szerv [Ekszt. 3. § (2) bekezdése] és az egészségügyi szolgáltató között az Ekszt. alapján kötelezően megkötendő feladatellátási szerződésekre és feladatátvállalási szerződésekre (a továbbiakban együtt: szerződés).

(2) Nem kell e rendeletet alkalmazni arra a szerződésre, amelyet az egészségügyi közszolgáltatásról gondoskodó szerv az Ekszt. 5. § (4) bekezdése alapján egészségügyi közintézménnyel, egyházi tulajdon visszaadásával összefüggésben egyházi egészségügyi intézménnyel vagy az egészségügyi alapellátás körében bármely egészségügyi szolgáltatóval köt meg.

(3) Nem kell e rendeletet alkalmazni arra a szerződésre, amelyet az egészségügyi közszolgáltatásról gondoskodó szerv az ellátási kötelezettségén kívül köt, és a szerződés szerinti egészségügyi közszolgáltatásokat az Országos Egészségbiztosítási Pénztár az Ekszt. 3. § (4) bekezdése alapján finanszírozza.

2. §

(1) Az egészségügyi közszolgáltatásról gondoskodó szerv a szerződéskötési szándékát pályázati felhívásban a (2)-(5) bekezdésben foglaltak szerint köteles meghirdetni.

(2) A pályázati felhívás tartalmazza

a) a pályázat tárgyának rövid leírását,

b) a szerződés időtartamát,

c) a pályázatok benyújtásának határidejét és helyét,

d) a pályázati kiírási feltételek beszerzési helyét és idejét.

(3) A pályázati felhívást - ideértve az újabb szerződés megkötésére irányuló pályázati felhívást is - a szerződés szerinti egészségügyi közszolgáltatás nyújtásának tervezett kezdő időpontja előtt legalább hat hónappal kell meghirdetni.

(4) A pályázati felhívást közzé kell tenni az Egészségügyi Közlönyben, továbbá legalább egy országos napilapban és az egészségügyi közszolgáltatás nyújtásának helye szerinti megye legalább egy megyei napilapjában.

(5) Amennyiben a pályázat tárgyát képező egészségügyi közszolgáltatás több megye lakosságát is érinti, a pályázati felhívást valamennyi érintett megye legalább egy megyei napilapjában közzé kell tenni.

3. §

(1) Az egészségügyi közszolgáltatásról gondoskodó szerv a pályázati kiírási feltételek tartalmát, illetőleg pályázati dokumentáció esetén ennek tartalmát is köteles úgy meghatározni, hogy minden pályázó számára biztosítsa a szükséges információkat a megfelelő színvonalú pályázatok benyújtása érdekében.

(2) A pályázati kiírási feltételek tartalmazzák

a) az ellátandó közszolgáltatási feladatok tételes felsorolását,

b) a közszolgáltatással érintett területi ellátási kötelezettség körét és terjedelmét,

c) a közszolgáltatási feladatok ellátása fejében járó ellenszolgáltatás módját és mértékét,

d) a feladatellátási vagy feladatátvállalási szerződés tervezetét,

e) a pályázat benyújtásához kötelezően mellékelendő dokumentumok megnevezését,

f) a pályázatok benyújtásának határidejét és helyét,

g) a pályázatok felbontásának időpontját és helyét,

h) a pályázatok elbírálásának szempontjaival kapcsolatos tájékoztatást, valamint

i) azt, hogy a pályázatot hány példányban kell benyújtani, továbbá

j) mindazt, amit az egészségügyi közszolgáltatásról gondoskodó szerv lényegesnek tart.

(3) A feladatellátási szerződés megkötésére irányuló pályázati kiírási feltételek a (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően tartalmazzák

a) a közszolgáltatási feladatok ellátásának helyszínét,

b) a feladatellátást szolgáló létesítmények felsorolását és/vagy a feladatellátást szolgáló eszközökre történő szükséges mértékű utalást, valamint

c) a pályázati dokumentáció beszerzésének helyét és feltételeit.

(4) A feladatátvállalási szerződés megkötésére irányuló pályázati kiírási feltételek a (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően tartalmazzák a részletes tájékoztatás módját, idejét és feltételeit. Az egészségügyi közszolgáltatásról gondoskodó szerv e tájékoztatási kötelezettségének pályázati dokumentáció elkészítésével is eleget tehet. Ebben az esetben a dokumentációra nézve a 4. § rendelkezései megfelelően irányadók.

(5) A pályázatok benyújtásának határidejét úgy kell meghatározni, hogy az utolsó közzététel időpontja és a benyújtás időpontja között legalább harminc nap legyen.

(6) A pályázati kiírási feltételeket az egészségügyi közszolgáltatásról gondoskodó szerv ellenszolgáltatás nélkül bocsátja a pályázat iránt érdeklődők rendelkezésére.

4. §

(1) A pályázati dokumentáció tartalmazza

a) a feladatellátást szolgáló létesítmények és/vagy eszközök jegyzékét,

b) a feladatellátást szolgáló létesítmények és/vagy eszközök műszaki állagleírását,

c) a feladatellátást szolgáló létesítmények és/vagy eszközök fenntartására, felújítására és pótlására vonatkozó feltételeket,

d) az ellátandó közszolgáltatási feladatokhoz szükséges létszámot,

e) a minőségbiztosítás követelményrendszerét, valamint

f) mindazon további tájékoztatást, amelyet az egészségügyi közszolgáltatásról gondoskodó szerv lényegesnek tart.

(2) Amennyiben a feladatellátási szerződéssel egy teljes egészségügyi intézmény kerül a pályázat nyertesének használatába, a pályázati dokumentációnak tartalmaznia kell az intézmény szakmai teljesítményének (műtéti szám, case-mix index stb.), illetőleg gazdálkodásának legalább a megelőző egy évre vonatkozó adatait.

(3) A pályázati dokumentációhoz a pályázat iránt érdeklődők - az egészségügyi közszolgáltatásokról gondoskodó szerv döntésétől függően - ingyenesen vagy díj ellenében juthatnak hozzá. A fizetendő díj összege nem lehet nagyobb a dokumentáció elkészítésére fordított költségnél, de legfeljebb százötvenezer forintnál.

5. §

(1) A 2-4. §-ok alapján kiírt pályázat alapján pályázat benyújtására jogosult

a) az Ekszt. 12. § (3) bekezdése szerinti egészségügyi közintézmény,

b) az egyházi egészségügyi intézmény,

c) a közhasznú szervezetnek minősülő egészségügyi magánintézmény, illetőleg

d) minden további jogi személy, valamint természetes személy (természetes személyek csoportja), amely (aki) a pályázat elnyerése esetére közhasznú szervezet létrehozását vállalja.

(2) A pályázónak mellékelnie kell a pályázathoz

a) az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ) illetékes szerve által kiadott és a pályázó nevére szóló jogerős működési engedélyt vagy ennek hiányában az ÁNTSZ (4) bekezdés szerinti támogató véleményét,

b) az adóhatóság igazolását arról, hogy a pályázónak nincs köztartozása, valamint

c) fejlesztési koncepcióját, különös tekintettel a bevonni szándékolt források körére és felhasználására,

d) nyilatkozatát arról, hogy nem áll fenn az Ekszt. 8. § (2) bekezdése szerinti összeférhetetlenség.

(3) Közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősülő pályázó esetén a pályázathoz - a (2) bekezdésben foglaltakon túl - mellékelni kell

a) a közhasznúsági nyilvántartásba vételről szóló jogerős bírósági végzést vagy - az (1) bekezdés d) pontja szerinti esetben - a pályázó írásbeli nyilatkozatát arról, hogy a pályázat elnyerése esetén közhasznú szervezetet hoz létre, valamint

b) a pályázó nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a közhasznúsági jelentést az egészségügyi közszolgáltatásról gondoskodó szervnek rendszeresen megküldi.

(4) A (2) bekezdés a) pontja szerinti támogató véleményt az ÁNTSZ - az Ekszt. 8. § (4) bekezdésére figyelemmel - akkor adja meg, ha a pályázatban leírtak alapján valószínűsíthető, hogy a pályázat elnyerése esetén a pályázó a külön jogszabály szerinti határidőn belül képes megfelelni a működési engedély kiadásához jogszabályban előírt személyi, tárgyi és egyéb feltételeknek. A véleményt az ÁNTSZ a külön jogszabály szerinti igazgatás szolgáltatási díj ellenében adja ki.

6. §

(1) A beérkezett pályázatokat a pályázati felhívásban megjelölt időpontban és helyen kell felbontani. A felbontásra valamennyi pályázót, valamint az Ekszt. 5. § (2) bekezdésben megjelölt érintett szerveket (a továbbiakban: véleményező szerv), továbbá az ÁNTSZ illetékes szervét meg kell hívni.

(2) Az Ekszt. 5. § (2) bekezdésének b) és e) pontjában megjelölt szerveket hirdetmény útján kell meghívni. A hirdetmény közzétételére a 2. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak irányadók.

(3) A pályázatok felbontása során az egészségügyi közszolgáltatásról gondoskodó szerv nyilatkozik az egyes pályázatok érvényességéről, ezt követően az érvényes pályázatok vonatkozásában egyenként ismerteti a pályázók nevét, székhelyét, valamint a pályázatok lényeges tartalmát.

(4) Érvénytelen az a pályázat, amelyet a pályázati felhívásban megjelölt határidő eltelte után, illetőleg az 5. § (2)-(3) bekezdéseiben meghatározott mellékletek nélkül nyújtottak be.

(5) Határidőben benyújtott pályázatnak kell tekinteni azt a postai úton eljuttatott pályázatot, amelyet a postabélyegző tanúsága szerint a határidő utolsó napján adtak fel.

(6) A pályázatok felbontását és ismertetését követően tájékoztatni kell a pályázókat a pályázat eredménye kihirdetésének időpontjáról és helyszínéről.

7. §

(1) Az egészségügyi közszolgáltatásról gondoskodó szerv az érvényes pályázatok egy-egy példányát a pályázat felbontásánál megjelenő véleményező szerv részére átadja, illetőleg a felbontásnál meg nem jelenő véleményező szerv esetében gondoskodik a pályázatok egy-egy példányának azonnali kikézbesítéséről.

(2) Az Ekszt. 5. § (2) bekezdésének b) pontja alapján véleményezésre jogosult szervek az érintettségüket az alapító okiratuk bemutatásával igazolják.

(3) A véleményező szerv a véleményezési jogát az átadástól, illetőleg a kikézbesítéstől számított tizenöt napon belül gyakorolhatja.

8. §

(1) Az egészségügyi közszolgáltatásról gondoskodó szerv a beérkezett érvényes pályázatok elbírálására értékelő bizottságot hoz létre. Az értékelő bizottság tagjai az egészségügyi közszolgáltatásról gondoskodó szerv által kijelölt megfelelő szakértelemmel rendelkező személyek, valamint az ÁNTSZ illetékes szervének képviselője. A bizottság tagjai kötelesek írásban nyilatkozni arról, hogy velük szemben nem áll fenn a (2) bekezdés szerinti összeférhetetlenség.

(2) Nem lehet tagja az értékelő bizottságnak az a személy, aki

a) a pályázó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkezik,

b) a pályázó szervezet vezető tisztségviselője,

c) a pályázó szervezettel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, vagy

d) az a)-c) pont szerinti személy hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pontja].

(3) Az értékelő bizottság az Ekszt. 5. § (3) bekezdésében foglalt szempontok, illetve a (4)-(6) bekezdésben foglaltak alapján, valamint a határidőben beérkezett vélemények mérlegelésével a pályázatokat rangsorolja, és azt részletes indokolással ellátva döntéshozatal céljából az egészségügyi közszolgáltatásról gondoskodó szervhez terjeszti.

(4) Az ellátás biztonságát szavatoló tényezők között kiemelten kell figyelembe venni a minőségirányítással kapcsolatos pályázati elemeket.

(5) Az ellátás színvonalának emelését szolgáló befektetésekkel összefüggésben elsősorban a befektetés nagyságát, illetőleg a befektetés szakmai és gazdasági hatékonyságát kell figyelembe venni.

(6) Az alkalmazottak továbbfoglalkoztatására vonatkozó kötelezettségvállalás körében előnyben kell részesíteni azt a pályázatot, amely az alkalmazottak legszélesebb körét kívánja továbbfoglalkoztatni, és a továbbfoglalkoztatás tartósságára nézve további biztosítékot nyújt.

(7) A pályázatok elbírálásáról az egészségügyi közszolgáltatásról gondoskodó szerv az értékelő bizottság előterjesztésétől számított harminc napon belül dönt.

(8) A pályázat eredményét nyilvánosan ki kell hirdetni. A kihirdetésre meg kell hívni az érvényes pályázatot benyújtó valamennyi pályázót, valamint a 6. § (1) bekezdésében meghatározott szerveket. Az eredményt közzé kell tenni az Egészségügyi Közlönyben és azokban a napilapokban, amelyekben a pályázati felhívás megjelent.

9. §

Ez a rendelet 2002. március 31. napján lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök