2002. évi LXIV. törvény

egyes pénz- és tőkepiaci tárgyú törvények módosításáról[1]

I. Fejezet[2]

II. Fejezet[3]

III. Fejezet[4]

IV. Fejezet[5]

V. Fejezet[6]

VI. Fejezet[7]

VII. Fejezet

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés

275. § (1) E törvény - a (2)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel - 2003. január 1-jén lép hatályba.

(2)[8]

(3)[9]

(4)[10]

Átmeneti rendelkezések

276. §[11]

277. § A Hpt. - e törvény 15. §-ának (2) bekezdésével módosított - 26. §-ának (2) bekezdése e törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben nem alkalmazható.

278. § (1) E törvény hatálybalépésekor már működő, illetőleg engedélyezési eljárás alatt levő szövetkezeti hitelintézet saját tőkéjének legkésőbb 2006. december 31-ig el kell érnie a kétszázmillió forintot, 2007. december 31-ig a kétszázötvenmillió forintot.

(2) Az Európai Unióhoz történő csatlakozásról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától szövetkezeti hitelintézet szavatoló tőkéje - ha saját tőkéje nem éri el a kétszázötvenmillió forintot - nem csökkenhet a mindenkor elért legmagasabb szint alá.

(3) E törvény hatálybalépésekor már működő, illetőleg engedélyezési eljárás alatt levő szövetkezeti hitelintézetnek legkésőbb 2004. december 31-ig kell megfelelnie a Hpt. - e törvény 57. §-ával beiktatott - 216. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott követelménynek.

(4) E törvény hatálybalépésekor a Hpt. - e törvény 57. § -ával beiktatott - 216. §-ának (3) bekezdésében meghatározott korlátot túllépő tulajdoni hányaddal rendelkező hitelintézet, biztosítóintézet, befektetési társaság, pénzügyi holding társaság és egyetemes postai szolgáltató a megengedett arányt meghaladó tulajdoni hányadát 2005. december 31-ig köteles elidegeníteni; 2006. január l-jétől semmilyen, e tulajdoni hányaddal kapcsolatos szavazati, illetve nyereségből való részesedési jogot nem gyakorolhat.

(5) E törvény hatálybalépésekor - az alapszabálya szerint - már az új szövetkezetekről szóló 2000. évi CXLI. törvény szerint működő, illetőleg engedélyezési eljárás alatt levő szövetkezeti hitelintézetnél a Hpt. - e törvény 58. § -ával beiktatott - 216/A. §-ának (1) bekezdésében foglaltak kizárólag az e törvény hatálybalépését követően szerzett tagsági viszony megszűnésekor alkalmazhatók.

279. § A Hpt. - e törvény 18. §-ának (1) bekezdésével módosított - 54. §-ának rendelkezéseit a Diákhitel Központ e törvény hatálybalépését követően megkötött kölcsönszerződéseire kell alkalmazni.

280. § (1) Az Országos Betétbiztosítási Alapnak a törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő kártalanítási eljárása esetében a betétek befagyásának napján hatályos jogszabályokban előírt feltételek az irányadók.

(2) A Hpt. - e törvény 28. §-ával módosított, illetőleg beiktatott - 100. §-ának (1) bekezdése, és a Hpt. - e törvény 63. §-ával, illetve e törvény 1. számú mellékletével módosított, illetőleg beiktatott - 2. számú mellékletének IV. fejezete nem érinti a hatálybalépés előtt elhelyezett betéteket.

281. § Ahol e törvény hatálybalépése előtt a Hpt. felhatalmazása alapján kihirdetett jogszabály tőkemegfelelési mutatót tartalmaz, azon a Hpt. szerinti fizetőképességi mutatót (szolvencia rátát) kell érteni.

282. § (1) E törvény IV. fejezetének rendelkezéseit - a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel - a hatálybalépést követően megkötött lakáselőtakarékossági szerződésekre, áthidaló kölcsönszerződésekre és lakáskölcsön szerződésekre kell alkalmazni. Az e törvény hatálybalépése előtt megkötött lakáselőtakarékossági szerződésekre a szerződés megkötésének időpontjában hatályos rendelkezések az irányadók.

(2) E törvény 232. §-át, 233. §-ának (2)-(4) és (6) bekezdését és 235. §-ának (4) bekezdését a hatálybalépést megelőzően kötött szerződésekre is alkalmazni kell, ha a kiutalási időszak, a lakáselőtakarékoskodó halála, a kiskorú gyámságát ellátó személy változása, illetve az áthidaló kölcsönre vonatkozó hitelkérelem benyújtása a törvény hatálybalépése utáni időszakra esik.

283. §[12]

284. §[13]

285. §[14]

286. §[15]

287. §[16]

288. §[17]

289. §[18]

290. §[19]

291. §[20]

292. §[21]

293. §[22]

294. §[23]

295. §[24]

296. §[25]

297. §[26]

298. §[27]

299. §[28]

Mádl Ferenc s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. számú melléklet a 2002. évi LXIV. törvényhez[29]

2. számú melléklet a 2002. évi LXIV. törvényhez[30]

3. számú melléklet a 2002. évi LXIV. törvényhez[31]

4. számú melléklet a 2002. évi LXIV. törvényhez[32]

5. számú melléklet a 2002. évi LXIV. törvényhez[33]

6. számú melléklet a 2002. évi LXIV. törvényhez[34]

7. számú melléklet a 2002. évi LXIV. törvényhez[35]

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2002. december 23-i ülésnapján fogadta el.

[2] A Fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 570. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[3] A Fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 570. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[4] A Fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 570. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[5] A Fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 570. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[6] A Fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 570. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[7] A Fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 570. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 570. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 570. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 570. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 570. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LII. törvény 79. § (4) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LII. törvény 79. § (4) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LII. törvény 79. § (4) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LII. törvény 79. § (4) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[16] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 570. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[17] A §-t, és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 570. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[18] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 570. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[19] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 570. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[20] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi X. törvény 112. § u) pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[21] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 570. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[22] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 570. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[23] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 570. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[24] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 570. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[25] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 570. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[26] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 570. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[27] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 570. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[28] A §-t, és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 570. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[29] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 570. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[30] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 570. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[31] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 570. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[32] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LII. törvény 79. § (4) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[33] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LII. törvény 79. § (4) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[34] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LII. törvény 79. § (4) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[35] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LII. törvény 79. § (4) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

Tartalomjegyzék