82/2002. (IV. 15.) Korm. rendelet

a mezőgazdasági termelők kibontakozási hitelkonstrukciójáról és a gazdahitel programról szóló 30/2000. (III. 10.) Korm. rendelet módosításáról

A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. §-a (1) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §

(1) A mezőgazdasági termelők kibontakozási hitelkonstrukciójáról és a gazdahitel programról szóló 30/2000. (III. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 11/A. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (5) bekezdés számozása (6) bekezdésre változik:

"(5) Ha a (4) bekezdés szerinti engedményezés nem jön létre és a kibontakozási hitelszerződést nyújtó hitelintézet helyébe - a kibontakozási programban részt vevő vállalkozás kezdeményezésére - a kibontakozási hitelszerződés futamideje alatt más hitelintézet lép, a minisztérium e rendelet 4. § (1) és (5) bekezdései szerinti támogatásra való jogfolytonosságot - a támogatási feltételek változatlanul hagyása mellett - a vállalkozás írásbeli kérelmére az eredeti támogatási igazolás módosításával fenntartja."

(2) Az R. 11/E. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:

"(3) Amennyiben a minisztérium a jelentést nem fogadja el és a pályázó esedékes tőketörlesztési kötelezettségét az eredeti szerződés szerinti éves határidőig nem teljesíti, az igénylő a programból kizárásra kerül. Az igénylő kibontakozási hitelszerződését a hitelintézet felmondhatja és az ezt követő 61. napon - a mindenkor érvényes eljárási rend szerint - kezdeményezheti az állami kezesség beváltását a területileg illetékes adóhatóságnál a 10032000-01907010 számú APEH Agrárgazdasági kezesség beváltás folyósítási számla ellenében."

2. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök