30/2000. (III. 10.) Korm. rendelet

a mezőgazdasági termelők kibontakozási hitelkonstrukciójáról és a gazdahitel programról

A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. §-a (1) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

Kibontakozási hitelkonstrukció

1. § Az agrártermelők eladósodottságának csökkentése, a kívánatos gazdálkodási és termelési szerkezet pénzügyi feltételeinek megteremtése érdekében e rendeletben meghatározott feltételekkel kibontakozási hitelkonstrukció kerül meghirdetésre.

2. § A kibontakozási hitelkonstrukcióban az agrártámogatások igénybevételének általános feltételeiről szóló 273/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 3. §-ának (1) bekezdésében (a továbbiakban: R.) meghatározott azon igénylők (a továbbiakban: igénylők) vehetnek részt, akik/amelyek

a) éves árbevételének 50%-ot meghaladó része mezőgazdasági tevékenységből származik,

b) a mezőgazdasági termelők agrártámogatás igénybevételével összefüggő adatszolgáltatásáról és nyilvántartásba vételéről szóló 236/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet előírásainak eleget tettek,

c) 1999. december 31-én éven túli lejáratú forgóeszköz, illetve agrárfejlesztési célú hitelállománnyal rendelkeznek.

3. § (1) Az igénylők a kibontakozási hitelkonstrukcióban az agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) által kiírt részletes pályázat alapján vehetnek részt. A pályázatnak tartalmaznia kell:[1]

a) kibontakozási tervet,

b) az 1999. december 31-i hitelállomány összegét, megoszlását és az átalakításra javasolt hitelösszeget hitelszerződésenként (a továbbiakban: bevont hitel),

c) a kibontakozási terv megvalósításához szükséges pótlólagos hitel nagyságát,

d)[2] a 2. § a) és b) pontjaiban előírt feltételek meglétét tanúsító földművelésügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal) igazolását.

(2) A kibontakozási tervnek tartalmaznia kell:

a) a vállalkozás jelenlegi helyzetét jellemző információkat (termelési szerkezet, vagyon, tulajdonosi szerkezet, jövedelmezőség, kötelezettségek stb.),

b) a termelési szerkezet változtatására vonatkozó programot,

c) a megszüntetni vagy csökkenteni kívánt tevékenységek vagyoni helyzetre, illetve a pótlólagos tőkeforrásokra gyakorolt hatását,

d) a termelési szerkezetváltás termékminőségre gyakorolt hatását, a termékek piaci helyzetével kapcsolatos információkat,

e) a jövedelmezőség tervezett változását,

f) a foglalkoztatásra gyakorolt hatást,

g) a kapcsolódó likviditási tervet, a pótlólagos forrásigényt.

(3)[3]

4. § (1) Elfogadott pályázat esetén az igénylő a hitelintézet által nyújtott hároméves futamidejű kibontakozási hitelhez differenciáltan 80%-ig terjedő mértékben állami készfizető kezességvállalást és a támogatás igénylésének időpontjában érvényes jegybanki alapkamat legfeljebb 50%-ának megfelelő kamattámogatást vehet igénybe. A kibontakozási hitelt az igénylő a kibontakozási hitelkonstrukcióba bevont hitel törlesztésére köteles fordítani.

(2)[4] A hitelintézet csak az esetben élhet az állami kezességvállalás lehetőségével, ha az igénylő kibontakozási tervének megvalósításához szükséges pótlólagos hitelforrást a program idejére biztosítja. A kezességvállalás és a kamattámogatás tényleges mértékére vonatkozó döntést a hitelintézet javaslata alapján a minisztérium hozza meg.

(3) Az állami kezességvállalásért díjat fizetni nem kell.

(4) A pályázatok elbírálása során a szövetkezetekről szóló 1992. évi II. törvény szerint átalakult szövetkezetek esetében kiemelt szempontként kell kezelni, hogy a külső üzletrész-tulajdonosok szövetkezettel szemben fennálló követeléseit pénzben, illetve természetben a pályázat beadásáig rendezték-e, vagy kötelezettséget vállalnak-e ezek 2000. év végéig történő rendezésére.

(5) A pályázatban vállalt program teljesítése esetén az igénylő a hitelszerződésben meghatározott törlesztés ütemében évente a törlesztés éves összegének megfelelő támogatást vehet igénybe. A támogatás folyósítására először 2001-ben kerülhet sor.

(6)[5] A kibontakozási hitelhez nyújtott kamattámogatás összegét egyéb bevételként kell elszámolni, a kibontakozási hitelkonstrukció keretében visszafizetési kötelezettség nélkül kapott kibontakozási támogatás összegét tőketartalékba kell helyezni.

Gazdahitel program

5. §[6] A Kormány az életképes agrárvállalkozások megerősítésére, a családi és kisvállalkozások, valamint a termékek beszerzését, feldolgozását, értékesítését, szolgáltatást nyújtó szövetkezések tőkeellátásának hosszú lejáratú hitelen keresztül történő javítására, továbbá az agrárgazdasági vállalkozások reorganizációs célú kivásárlásának elősegítésére gazdahitel programot hirdet meg.

6. §[7] A gazdahitel programban a 2. § a) és b) pontjaiban előírt feltételek megléte esetén azok az igénylők vehetnek részt, akik megfelelnek az alábbi feltételeknek:

a) az általuk használt szántóterület nem haladhatja meg a háromszáz hektárt, nettó éves árbevételük az ötven millió forintot, az általuk foglalkoztatottak létszáma a tíz főt,

b) nem vesznek részt a kibontakozási programban,

c)[8] a pályázati felhívásban előírt feltételeknek megfelelő fiatal agrárvállalkozók és családi vállalkozások, vagy

d)[9] 1999-ben és 2000. évben alakult, de állami támogatásban korábban nem részesült zöldség-, gyümölcstermelői értékesítő szervezetek (TÉSZ) és termékek beszerzését, értékesítését, feldolgozását, szolgáltatást nyújtó szövetkezések, amennyiben legalább tizenöt taggal - a támogatás ideje alatt - folyamatosan rendelkeznek, erről évente nyilatkoznak, és vállalják, hogy működésüket legalább ötéves időtartamig fenntartják.

7. § (1) Az igénylő az általa felvett legfeljebb tízéves lejáratú hitelre a teljes futamidőre 80%-os állami készfizető kezességvállalást és a támogatás igénylésekor érvényes jegybanki alapkamat 100%-áig terjedő kamattámogatást vehet igénybe.

(2) Az állami kezességvállalásért díjat fizetni nem kell.

(3)[10] A gazdahitel program keretében felvett hitel első teljes negyedévre számított kamattámogatásának megfelelő összegű kamattámogatási előleg nyújtható - az éves kamatfizetési kötelezettség csökkenésével arányosan csökkenő mértékben - folyamatosan, a támogatás fennállásáig. A kamattámogatási előleg maradványértékével a kamattámogatás lejártakor a gazdálkodó köteles elszámolni az adóhatósággal.

8. § (1) Az igénylők a gazdahitel programban a minisztérium által kiírt pályázat alapján vehetnek részt. A pályázatnak tartalmaznia kell:

a) a vállalkozás üzleti tervét,

b)[11] a megyei kormányhivatal igazolását a 6. § a) és b) pontjaiban előírt feltételek meglétéről.

(2) Az üzleti terv részeként a gazdahitel programnak kiemelten tartalmazni kell:

a) működő vállalkozások esetén a fennálló kötelezettségeket, a jövedelmezőség javítása érdekében tervezett termelésszerkezeti és szervezeti változtatásokat,

b) induló vállalkozás esetén a tervezett induló termelési szerkezetet,

c) a vállalkozás piacait,

d)[12] az üzleti terv szerves részét képező ötéves likviditási tervet.

(3)[13]

(4)[14] A pályázatokat folyamatosan, de legkésőbb 2000. november 15-ig lehet benyújtani a finanszírozásban részt vevő hitelintézethez.

(5)[15] A kezességvállalás és a kamattámogatás tényleges mértékére vonatkozó döntést a hitelintézet javaslata alapján a minisztérium hozza meg.

Minőségi termelés segítése

9. §[16] (1) A minőségi termelés segítése és a talajerő-utánpótlás javítása céljából a Kormány támogatja a jó minőségű vetőmagok és műtrágyák termesztéstechnológiai követelményeknek megfelelő felhasználását. E célok megvalósítása érdekében

a) a vetőmagtermelők és -forgalmazók,

b) a műtrágyagyártók,

c) a 236/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő és 1,00-300,00 hektár szántóterületen gazdálkodó mezőgazdasági termelők (a továbbiakban: termelők), valamint

d) a mezőgazdasági termékek beszerzését, értékesítését, feldolgozását, raktározását, illetve a mezőgazdasági termeléshez szükséges szolgáltatások nyújtását végző szövetkezetek

legfeljebb tizenkét hónap lejáratra 80%-os állami készfizető kezességvállalás, valamint a hitelszerződés megkötésekor érvényes jegybanki alapkamat 100%-ának megfelelő mértékű kamattámogatás mellett hitelt vehetnek igénybe.

(2) a) Az (1) bekezdés a), b) és d) pontban foglalt jogosultak számára a kedvezményes hitel igénybevételének feltétele, hogy a fémzárolt vetőmagot, illetve a foszfor és kálium hatóanyagú (PK) műtrágyát az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott termelők részére legfeljebb tizenkét hónap lejáratra kamatmentes áruhitellel értékesítsék, amennyiben a termelők a kedvezményes hitelt közvetlenül nem vették igénybe.

b) Az (1) bekezdés d) pontjában foglalt jogosultak számára a kedvezményes áruhitel igénybevételének további feltétele a vetőmag és műtrágya hazai termelőktől, gyártóktól történő beszerzése.

(3) A kedvezményes áruhitel lehetősége kiterjed a 2001. évi tavaszi vetésű növények alá a 2000. év őszén alapműtrágyaként felhasználásra kerülő foszfor és kálium hatóanyagú (PK) műtrágyákra is.

(4) A Kormány a kezességvállalási díj megfizetésétől eltekint.

(5) A kedvezményes áruhitel, illetve az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott termelők által felvett hitel összege vetőmag esetében hektáronként legfeljebb tizenötezer forint, műtrágya esetében legfeljebb tízezer forint lehet.

(6) E § rendelkezéseinek hatálya kiterjed a foszfor és kálium hatóanyagú (PK) műtrágyát is forgalmazó vetőmagtermelőkre és -forgalmazókra is.

Eljárási rend, ellenőrzés

10. § (1) Pályázatos eljárási rend esetén a pályázatot az igénylő a finanszírozó hitelintézethez nyújthatja be. A program hitelintézet által történő elfogadása esetén a pályázatot a benyújtást követően 30 napon belül kell elbírálni, és a kezességvállalásra, valamint a kamattámogatás mértékére vonatkozó javaslattal együtt a minisztériumhoz kell megküldeni.

(2)[17]

(3)[18]

(4) A kibontakozási hitelkonstrukcióban való részvétel további feltétele a hitelszerződések megfelelő módosítása.

11. § (1)[19] A kibontakozási program és a gazdahitel program teljesítéséről az igénylő évente köteles jelentést készíteni, és azt a minisztériumnak legkésőbb a beszámolási évet követő május 31-ig megküldeni. Amennyiben a minisztérium a jelentés és saját ellenőrzése alapján a beszámolási évben a kibontakozási program teljesítését eredményesnek minősíti, akkor az igénylő részére a 4. § (5) bekezdése szerinti támogatás igénybevételére a minisztérium engedélyt ad ki. Az igénylő az engedély alapján a támogatást a lakóhely/telephely szerinti illetékes adóhatóságtól igényelheti.

(2)[20] Az igénylő a kibontakozási hitelkonstrukció és a gazdahitel program alapján igénybe vehető kamattámogatást - a 7. § (3) bekezdésében foglalt kamattámogatási előleg kivételével - folyamatosan, a kamatterhelésnek megfelelő gyakorisággal, a kamatbefizetésről szóló hitelintézeti igazolás alapján az illetékes adóhatóságtól igényelheti.

(3) A kibontakozási program és a gazdahitel program végrehajtását, a vállalt kötelezettségek teljesítését a minisztérium az érintett hitelintézetekkel együttműködve köteles folyamatosan ellenőrizni. Az ellenőrzésre a minisztérium szakértőket bízhat meg, illetve a program ideje alatt állandó munkaszervezetet hozhat létre és működtethet.

(4) Ha az igénylő a vállalt kötelezettséget nem teljesíti, vagy a hitelintézet a kihelyezett hitelt a hitelszerződés futamidejének lejárta előtt az igénylő hibájából felmondja, az addig igénybe vett támogatást a jegybanki alapkamat kétszeresével növelten kell visszafizetni.

A kibontakozási támogatás igénybevételi rendje[21]

11/A. §[22] (1) A 4. § (5) bekezdésében meghatározott kibontakozási támogatás nyújtható azon igénylő részére, aki/amely

a) a 3. §-a alapján meghirdetett kibontakozási hitelkonstrukciós pályázat keretében 2000. szeptember 30-ig a finanszírozó hitelintézethez pályázatot nyújtott be;

b) a pályázatot a finanszírozó hitelintézet ígérvényével és támogatásával a minisztérium elfogadta, erről a pályázó részére igazolást adott ki;

c) a kibontakozási hitelszerződést a hitelígérvényt kibocsátó finanszírozó hitelintézettel megkötötte;

d) a minisztérium által meghatározott, illetve a pályázatban szereplő célkitűzéseket időarányosan megvalósítja, arról évente (a 2001., 2002., 2003. években) május 31-ig jelentést (önértékelést) készít - 2001-ben június 30-ig -, azt a kibontakozási hitelt nyújtó hitelintézetnek, valamint a minisztériumnak egyidejűleg megküldi, és az elfogadásra kerül.

(2)[23] A jogosultság további feltétele, hogy az igénylő

a)[24] az adózás rendjéről szóló törvény szerint - a pályázata benyújtásának időpontjában - köztartozásmentes adózónak minősül, és

aa) ezt 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy

ab) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban;

b) ne rendelkezzen az R. 4. § (5) bekezdés a)-p) pontja szerint lejárt határidejű befizetési kötelezettségek hátralékával;

c) ne álljon egyéni vállalkozók és őstermelők esetében végrehajtás alatt;

d) ha társasági formában működik, vállalkozása törzstőkéjének mértéke feleljen meg a jogszabályi előírásoknak.

(3)[25] A program évei alatt történő átalakulás esetében az igénylőnek a támogatásra való jogosultság fenntartása érdekében az átalakulás tényét be kell jelentenie a minisztériumnak. A jogutódnak az átalakulást követő 30 napon belül nyilatkoznia kell a program továbbviteléről és be kell mutatnia a kibontakozási hitelt nyújtó hitelintézet igazolását a program további finanszírozásáról.

(4)[26] A kibontakozási hitelt a hitelintézetek - a program éveiben - szerződés alapján más hitelintézetekre engedményezhetik. Az erről szóló szerződés másolatát az ügylet lebonyolítását követő 30 napon belül a minisztériumnak meg kell küldeni.

(5)[27] Ha a (4) bekezdés szerinti engedményezés nem jön létre és a kibontakozási hitelszerződést nyújtó hitelintézet helyébe - a kibontakozási programban részt vevő vállalkozás kezdeményezésére - a kibontakozási hitelszerződés futamideje alatt más hitelintézet lép, a minisztérium e rendelet 4. § (1) és (5) bekezdései szerinti támogatásra való jogfolytonosságot - a támogatási feltételek változatlanul hagyása mellett - a vállalkozás írásbeli kérelmére az eredeti támogatási igazolás módosításával fenntartja.

(6)[28] A 2045/2001. (III. 14.) Korm. határozat 5. pontjában felsorolt mezőgazdasági részvénytársaságok által benyújtott és elfogadott pályázatokat a 2000. évről szóló jelentéssel egyidejűleg a minisztérium - a kibontakozási hitelt nyújtó pénzintézet, az ÁPV Rt. és a Magyar Fejlesztési Bank Rt. bevonásával - felülvizsgálja és szükség szerint módosítja.

11/B. §[29] (1)[30] Az igénylő a program egyes éveire a pályázatában vállalt, illetőleg részére a támogatási igazolásban előírt kötelezettségek teljesítéséről a naptári évre vonatkozóan készített jelentését minden év május 31-ig köteles megküldeni a kibontakozási hitelt finanszírozó hitelintézetnek és a minisztériumnak. 2001-ben a 2000. évről szóló jelentés elkészítésének és benyújtásának határideje június 30. A határidő túllépése vagy a beszámoló elkészítésének elmulasztása a programból történő kizárást vonja maga után. Ebben az esetben megszűnik az igénylőnek az állami kezességvállalásra, kamat- és kibontakozási támogatásra való jogosultsága. A megszűnés időpontjáig felvett kamattámogatást és kibontakozási támogatást az igénylő a jegybanki alapkamat kétszeresével számolt kamattal növelten köteles visszafizetni.

(2)[31] A program keretében az igénylőnek a jelentést első alkalommal 2001. június 30-ig kell elkészítenie a 2. számú melléklet szerinti tartalommal. A beszámolókat az (1) bekezdésben meghatározott szervek részére postán, ajánlott küldeményként egy-egy példányban, vagy elektronikus úton kell megküldeni. A benyújtás napjának igazolásául a felvevő posta által keletbélyegzővel ellátott feladóvevény szolgál. Azok az igénylők, akik/amelyek önhibájukon kívül a kibontakozási hitelszerződést 2001. június 30-ig nem kötik meg, jelentésüket a szerződés megkötését követő harmincadik napig kötelesek elkészíteni és az (1) bekezdésben meghatározott szervek részére megküldeni.

(3) A jelentéshez mind a hitelintézet, mind a minisztérium egy-egy alkalommal kiegészítést kérhet. A kiegészítésre vonatkozó igényt 15 napon belül kell teljesíteni.

11/C. §[32] (1)[33] Az igénylő által benyújtott jelentést a kibontakozási hitelt nyújtó hitelintézet a beérkezéstől számított harminc napon belül felülvizsgálja és az igénylő gazdálkodásának értékelésére, valamint az önértékelés elfogadására vagy elutasítására vonatkozó javaslatát a minisztériumnak megküldi. A hitelintézeti értékelésben tájékoztatást kell adni az igénylőnek a hitelszerződést kötött hitelintézetnél fennálló összes hitelre vonatkozóan a tőketörlesztési és kamatfizetési kötelezettségei teljesítéséről, illetőleg ezzel összefüggésben az igénylő fizetőképességének helyzetéről.

(2) A minisztérium a jelentéseket - a hitelintézeti javaslat és az elvégzett ellenőrzések figyelembevételével - folyamatosan bírálja el, és azok elfogadásáról vagy elutasításáról az igénylőt, valamint a finanszírozó hitelintézetet a tőketörlesztési határidőt figyelembe véve, de legkésőbb október 31-ig értesíti. A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

(3) Amennyiben a kibontakozási hitelt nyújtó hitelintézet a jelentés elbírálásához pótlólagosan, kiegészítő adatokat kér az igénylőtől, a határidő számítása a kiegészítő adatok beérkezésétől kezdődik. Ha a támogatással kapcsolatos döntés, illetve az odaítélt esedékes támogatásnak az állami adóhatóság által történő kifizetése a hitelszerződés szerinti tőketörlesztési határidő után történik, a hitelintézet a kiegyenlítésig - a támogatásra való jogosultság sérelme nélkül - prolongálhatja a fizetési határidőt.

11/D. §[34] (1) Elfogadott jelentés alapján a kifizethető kibontakozási támogatás összege - a benyújtott kibontakozási hitelkonstrukciós pályázatban vállalt és jóváhagyott program, valamint a minisztérium által kiadott igazolásban előírt kötelezettségek időarányos teljesítése esetén - az 1. számú melléklet szerinti támogatási okiratban meghatározott kibontakozási hitelösszeg éves arányos előirányzatának felel meg.

(2) A kibontakozási hitel a pályázati kiírás szerint a hitelszerződés megkötésétől számított háromszor háromszázhatvanöt napig állhat fenn. A jelentés - amelyet első ízben a 2000. évi gazdálkodásra vonatkozóan kell elkészíteni - minden esetben naptári évre vonatkozik. A beszámolót tájékoztató jelleggel ki kell egészíteni a beszámolási évet követő év - beszámoló elkészítéséig terjedő - eseményeinek, tevékenységének, folyamatainak bemutatásával.

(3) Teljesítés esetén a kibontakozási támogatás igénybevételére jogosító igazolás kiadására, illetőleg a támogatás évente egy összegben történő kifizetésére a 2001., 2002. és 2003. években kerül sor, függetlenül attól, hogy a 2001. évben megkötött hitelszerződések esetében a hitelek lejárata - és így az utolsó tőketörlesztés is - a 2004. évben esedékes. A támogatásból történő tőketörlesztés legkésőbbi időpontja 2003. december 31. Az emiatt esetlegesen bekövetkező, a hitellejáratot megelőző teljesítés esetén az igénybe vett támogatások nem minősülnek jogosulatlan igénybevételnek és az igénylő mentesül az ezzel járó jogszabályi szankciók alól. Ebben az esetben a kibontakozási hitelhez kapcsolódó kamattámogatás csak a kibontakozási hitel utolsó tőketörlesztési időpontjáig vehető igénybe.

(4) A támogatásra jogosult a kibontakozási támogatást - annak folyósítását követő 15 napon belül - a kibontakozási hitel évente esedékes egyösszegű törlesztésére köteles felhasználni. Ennek elmulasztása az igénylő programból való kizárását vonja maga után.

(5) Az igénylő a vissza nem térítendő támogatást a minisztérium által kiadott 1. számú melléklet szerinti támogatási okirattal igényelheti az állami adóhatóság illetékes szervétől, a 10032000-01905609 számú Agrártermelési támogatások folyósítási számláról.

11/E. §[35] (1) A kibontakozási hitelszerződést kötött hitelintézet a program évei alatt minden év második és harmadik negyedévének végén ügyfelenkénti tájékoztatót küld a minisztériumnak, a tőketörlesztés teljesítéséről.

(2) Az az igénylő, akinek/amelynek beszámolóját a minisztérium a program valamelyik évében nem fogadja el, a programban való részvételre vonatkozó további jogosultságát csak abban az esetben biztosíthatja, ha az esedékes éves tőketörlesztési kötelezettségének a hitelszerződés szerinti eredeti időpontig eleget tesz, és az önértékelés elkészítését megelőző (beszámolási évben) évben felvett kamattámogatást külön felszólítás nélkül, a tőketörlesztési kötelezettség határidejéig visszafizeti. A teljesítésekről szóló igazolásokat (pénzintézeti igazolás a tőketörlesztés teljesítéséről, az adóhatóság igazolása a kamattámogatás visszafizetéséről) a minisztérium részére meg kell küldeni. Nem teljesítés esetén az igénylő jogosulatlanná válik a kibontakozási támogatásra és a beszámolási évben felvett kamattámogatásra is, amelyet köteles visszafizetni. A kibontakozási támogatásra való jogosultság megszűnéséről a minisztérium értesíti az állami adóhatóságot és kezdeményezi a támogatás visszavonását.

(3)[36] Amennyiben a minisztérium a jelentést nem fogadja el és a pályázó esedékes tőketörlesztési kötelezettségét az eredeti szerződés szerinti éves határidőig nem teljesíti, az igénylő a programból kizárásra kerül. Az igénylő kibontakozási hitelszerződését a hitelintézet felmondhatja és az ezt követő 61. napon - a mindenkor érvényes eljárási rend szerint - kezdeményezheti az állami kezesség beváltását a területileg illetékes adóhatóságnál a 10032000-01907010 számú NAV Agrárgazdasági kezesség beváltás folyósítási számla ellenében.

Gazdahitel programok ellenőrzése[37]

11/F. §[38] A 7. §-a alapján

a) a mezőgazdasági termelők gazdahitel programjában;

b) a fiatal agrárvállalkozók részére meghirdetett támogatási programban,

c) az új típusú mezőgazdasági szervezetek támogatási programjában

részt vevő igénylőnek, akinek/amelynek 2000. évben beadott pályázatát a minisztérium elfogadta, az általa felvett - legfeljebb tízéves lejáratú - hitel teljes futamidejére nyolcvan százalékos állami készfizető kezességvállalás és a támogatás igénylésekor érvényes jegybanki alapkamat száz százalékig terjedő kamattámogatás nyújtható.

11/G. §[39] (1) A 7. §-a alapján meghirdetett

a) a mezőgazdasági termelők gazdahitel programjában részt vevő igénylő a számára a minisztérium által kiadott Támogatási Okirat III/1., 2., 3., 4., 5., 6. pontjában meghatározott,

b) a fiatal agrárvállalkozók részére meghirdetett támogatási programban részt vevő igénylő a számára a minisztérium által kiadott Támogatási Szerződés 9. a), b), c), d), e), f), g) és h) pontjában meghatározott,

c) az új típusú mezőgazdasági szervezetek támogatási programjában részt vevő igénylők a Pályázati felhívás 13. pontjában, valamint a minisztérium által kiadott Igazolás 4. pontjában meghatározott

kötelezettségeket és feltételeket a kiadott dokumentumokban szereplő módon és határidőig tartoznak teljesíteni.

(2)[40] A kamattámogatást a hitel rendeltetéstől eltérő felhasználása esetén jogosulatlanul igénybe vett állami támogatásnak kell tekinteni, és teljes összegét vagy arányos részét minden esetben késedelmi kamattal növelve kell visszafizetni. A támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználásának minősül, különösen ha a pályázó a pályázati felhívásban rögzített feltételektől és a pályázatban vállalt kötelezettségektől eltér, kivéve, ha az eltérést a minisztérium előzetesen engedélyezte, vagy jóváhagyta. A késedelmi kamat mértéke a visszafizetés elrendelésekor érvényes jegybanki alapkamat kétszerese. A támogatásra való jogosultság visszavonását a minisztérium kezdeményezi az állami adóhatóságnál.

11/H. §[41] (1) A 7. §-ban szereplő beszámolási kötelezettség részeként a pályázó a hitel felhasználásáról a fejlesztés megvalósulásáról szóló elszámolás benyújtását követő évig minden év május 31-ig köteles elkészíteni jelentését és azt postán ajánlott küldeményként

a) a gazdahitel program, valamint

b)[42] a fiatal agrárvállalkozók részére meghirdetett támogatási program esetén a hitelt nyújtó hitelintézethez és a minisztériumnak;

c)[43] az új típusú mezőgazdasági szövetkezetek támogatási programja esetén a hitelt nyújtó hitelintézethez és a megyei kormányhivatalhoz megküldeni.

(2)[44]

(3)[45] A hitelt nyújtó hitelintézet, illetve a megyei kormányhivatal a beszámolót véleményével ellátva 30 napon belül megküldi a minisztériumnak. A jelentéshez mind a hitelintézet, mind a minisztérium egy-egy alkalommal kiegészítést kérhet. A kiegészítésre vonatkozó igényt tizenöt napon belül kell teljesíteni.

(4) Amennyiben a gazdahitel keretében felhasználásra kerülő hitel más minisztérium által meghirdetett támogatási pályázathoz kapcsolódik, az elszámolás időpontja ezen támogatási okiratban szereplő határidőhöz igazodik.

(5) Az éves jelentésre vonatkozó előírásokat

a) a mezőgazdasági termelők gazdahitel programjára vonatkozóan a 3. számú melléklet,

b) a fiatal agrárvállalkozók részére meghirdetett támogatási programban a 4. számú melléklet;

c) az új típusú mezőgazdasági szervezetek támogatási programjára vonatkozóan az 5. számú melléklet

tartalmazza.

(6)[46] A minisztérium az éves jelentések, valamint a helyszíni ellenőrzések alapján javaslatot tehet a minisztérium részére a pályázó kedvezményének visszavonására, illetve a felvett támogatás 11/G. § (2) bekezdés szerinti visszafizetésére.

12. §[47] E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény és az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2)[48]

(3)[49] A 4. és 7. §-okban meghatározott kamattámogatás - a 7. § (3) bekezdésében foglalt kamattámogatási előleg kivételével - negyedévente igényelhető az illetékes adóhatóságtól a 10032000-01905616 számú NAV Agrárfinanszírozás támogatása lebonyolítási számláról.

Átmeneti rendelkezések[50]

14. §[51] E rendeletnek az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelettel megállapított 11/B. § (2) bekezdését 2017. december 31-ig csak akkor kell alkalmazni, ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően vállalta. Ezen vállalás hiányában 2017. december 31-ig az érintett szerv vonatkozásában az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

1. számú melléklet a 30/2000. (III. 10.) Korm. rendelethez[52]

FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM[53]

Iktatószám: ...........................

Támogatási Okirat a 30/2000. (III. 10.) Korm. rendelet alapján a kibontakozási hitelkonstrukció keretében ................. évben igénybe vehető kibontakozási támogatás igénybevételéhez

Név: .....................................................................................................................................................................

Cím/telephely:......................................................................................................................................................

Regisztrációs szám: .............................................................................................................................................

A konstrukció(k)ban történő részvételre jogosító igazolás száma:......................................................................

Adóazonosító szám: .............................................................................................................................................

Értesítem, hogy a mezőgazdasági termelők kibontakozási hitelkonstrukciója keretében ........... év ............... hó ......-én beérkezett beszámolóját, a .................................................... hitelintézet értékelése alapján elfogadtam. Ennek alapján .......................... évben kibontakozási támogatást vehet igénybe az alábbiak szerint:[54]

1. A kibontakozási hitelkonstrukcióba bevont hitel összege az FVM igazolása szerint:

2. Az igénylő részére a kibontakozási hitelszerződés szerint folyósított kibontakozási hitel összege:

3. A kibontakozási hitel éves, aktuális törlesztendő összege:

4. A kibontakozási hitelt folyósító hitelintézet:

A fentiek alapján .............. évben ................................... Ft összegű kibontakozási támogatás igénybevételére jogosult.

A támogatás az illetékes adóhatóságtól igényelhető, és azt az .................................NAV ............................... folyósítási számláról kell teljesíteni.[55]

Felhívom a figyelmét, hogy a kibontakozási támogatás folyósítását követő 15 napon belül eleget kell tennie a 3. pont szerinti hiteltörlesztési kötelezettségének. Ennek elmulasztása esetén a hitelintézet a kibontakozási hitelszerződést felmondhatja, melynek következtében a vizsgált évben folyósított támogatások jogtalan felhasználásnak minősülnek, azok visszavonásra kerülnek, a minisztérium a pályázót a kibontakozási hitelkonstrukciós programból kizárja, a beváltott kezesség állammal szembeni kötelezettséggé válik.

Budapest, ................ év ............................... hó ....... nap.

...................................................................................

Földművelésügyi Minisztérium[56]

2. számú melléklet a 30/2000. (III. 10.) Korm. rendelethez[57]

Segédlet a kibontakozási hitelkonstrukcióban részt vevő mezőgazdasági termelők éves jelentéséhez

1. A vállalkozás azonosító adatai:

- megnevezés/név;

- lakcím/székhely/telephely/megye;

- postai cím/telefonszám;

- nyilvántartási (regisztrációs) szám a támogatás igénylésének évében;

- adószám (adóazonosító jel);

- pénzforgalmi jelzőszám;

- támogatási igazolás száma;

- a folyószámlát vezető hitelintézet;

- a kibontakozási hitelkonstrukciót (kibontakozási hitel, pótlólagos hitel) finanszírozó hitelintézet;

- gazdálkodási forma (jogi személyiségű gazdasági társaság, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, szövetkezet, főfoglalkozású egyéni vállalkozó, nem főfoglalkozású egyéni vállalkozó, főfoglalkozású őstermelő, nem főfoglalkozású őstermelő);[58]

- a vállalkozás - e rendelet hatálybalépéséig megvalósuló - átalakulása esetén (amennyiben az FVM által kiadott igazolás az átalakulás előtti cég névre került kiállításra, és erről adatszolgáltatás még nem történt) mellékelni kell

= a jogutód vállalkozás cégbejegyzéséről szóló igazolást,

= a megyei kormányhivatal igazolását az átalakult cég regisztrációjáról,[59]

= a hitelintézet igazolását az átalakulás elfogadásáról, illetve a hitelállomány továbbviteléről,

= a jogutód cég nyilatkozatát a kibontakozási program vállalásáról.

2. A kibontakozási program éves ütemének teljesítéséről készített jelentés tartalmi követelményei:

a) a pályázó részére az FVM által kiadott "igazolás", a kibontakozási hitelszerződés, a pótlólagos hitelszerződés másolatainak bemutatása (ez utóbbi csak pótlólagos hitel igénybevétele esetén); e pontot csak az első önértékelés során, 2001-ben kell teljesíteni;

b) a megyei kormányhivatal igazolása a pályázónak a jelentés készítésének évében történt regisztrációjáról, az éves árbevétel megoszlásáról, amennyiben a pályázót a beszámolás évében elemi kár érte, az erre vonatkozó bejelentés, illetve a megyei kormányhivatal által kiállított igazolás, a kapcsolódó támogatást tartalmazó igazolás;[60]

c) a beszámolási évről szóló éves mérlegbeszámoló, pénztárkönyv kimutatás, illetve a társasági adó, SZJA bevallás vonatkozó igazolólapjai;

d) nyilatkozat az egyéb befizetési kötelezettségekről;[61]

e) a társasági formában működő vállalkozások esetében nyilatkozat arról, hogy a társaság törzstőkéjének mértéke a jogszabályi előírásoknak megfelel;

f) a fennálló hiteleinek állománya a hitelt folyósító hitelintézetenkénti felsorolásban, a hitelekhez kapcsolódó kedvezmények, illetve támogatások jogcímei, mértékei, a beszámolás évében igénybe vett támogatások összegei;

g) a kibontakozási program éves üteme szerinti feladatok teljesítésének és az elért eredményeknek az ismertetése;

ennek keretében

- a vállalkozás tevékenységének alakulása, változása, szerkezetmódosítása, termelési és termékfejlesztési tevékenysége,

- a megvalósított beruházások, ezek forrásai, a tartós forgóeszköz növekmény,

- a vállalkozás vagyoni, jövedelmezőségi és pénzügyi helyzetének, a kötelezettség állományának változása (nettó árbevétel, költségek, tőke, eredmény, tőke, eszközérték, az éven belüli és éven túli kötelezettségek). Ezen információkat 1999. évtől a beszámolás évéig terjedően a tényleges, illetve a vállalásban szereplő adatok egybevetésével, összehasonlításával kell bemutatni,

- egyéb tájékoztató információk (pl. a programban szereplő beruházások, fejlesztések eltérő megvalósítása, ezek indoklása, amennyiben a kibontakozási hitel 6 hónapnál rövidebb ideig állt az igénylő rendelkezésére, a tervezett beruházások, fejlesztések megvalósítása érdekében a beszámolás időszakában tett intézkedések stb.);

h) az igénylő értékelése a program várható teljesítéséről, gazdálkodási helyzetének várható alakulásáról a program következő éveiben;

i) ha a pályázó nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, a d) pont szerinti nyilatkozathoz 30 napnál nem régebben kiállított közokirati igazolást kell mellékelni arról, hogy a pályázó - a pályázata benyújtásának időpontjában - az adózás rendjéről szóló törvény szerint köztartozásmentes adózónak minősül.[62]

3. A bemutatott jelentés alapján kérem ......................... ezer forint kibontakozási támogatás megítélését.

Dátum: ............................................

..................................................

cégszerű aláírás

3. számú melléklet a 30/2000. (III. 10.) Korm. rendelethez[63]

Beszámoló jelentés a mezőgazdasági termelők gazdahitel program keretében nyújtott támogatásból eredő kötelezettségeinek teljesítéséről

1. Azonosító adatok

A támogatásban részesült neve és címe:

A támogatási okirat száma:

A hitelszerződés megkötésének időpontja (év, hó, nap):

Regisztrációs szám a beszámoló készítés évében:

A vállalkozás adószáma (adóazonosító jel):

Társaságok esetén a cégjegyzék száma:

2. A támogatások és kötelezettségek részletezése

A beszámolási időszakban folyósított hitel összege (E Ft):

Az összesen felvett hitel összege (E Ft):

A hitelfelvétel időpontja(i) (év, hó, nap):

A hitel futamideje (év):

A beszámolási időszakban felvett kamattámogatás összege (E Ft):

A tervezett fejlesztés ÁFA nélküli összege (E Ft):

A fejlesztés tervezett befejezési határideje (év, hó):

(A beszámolóhoz a 2001. évi beszámoló alkalmával mellékelni kell a hitelszerződés másolatát.)

3. A pályázat alapját képező üzleti terv időarányos teljesítésének értékelése

A fejlesztések, vásárlások rövid ismertetése, azok megvalósításának állapota, költségei (számlamásolatok becsatolásával), készültségi foka %:

Éves összes nettó árbevétel (E Ft):

Éves mezőgazdasági árutermelési tevékenységből származó bevétel (E Ft):

Adózott jövedelem (E Ft):

4. Egyéb tájékoztató információk: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Dátum: ...................................

..........................................................

cégszerű aláírás

4. számú melléklet a 30/2000. (III. 10.) Korm. rendelethez[64]

Beszámoló jelentés a fiatal agrárvállalkozók részére a gazdahitel program keretében nyújtott támogatásból eredő kötelezettségek teljesítéséről

1. Azonosító adatok

A támogatásban részesült neve és címe:

A támogatási szerződés száma:

A támogatási szerződés megkötésének időpontja (év, hó, nap):

Regisztrációs szám:

Vállalkozói adószáma (adóazonosító jel):

2. A támogatások és kötelezettségek részletezése

A hitel összege (E Ft):

A hitelfelvétel időpontja (év, hó, nap):

A hitel futamideje (év):

A felvett vissza nem térítendő támogatás összege (E Ft):

A felvett kamattámogatás összege (E Ft):

A tervezett fejlesztés ÁFA nélküli összege (E Ft):

A fejlesztés tervezett befejezési határideje (év, hó):

(A beszámolóhoz a 2001. évi beszámoló alkalmával mellékelni kell a hitelszerződés másolatát.)

3. A pályázat alapját képező üzleti terv időarányos teljesítésének értékelése

A fejlesztés készültségi foka %:

(A megvalósított fejlesztés összegének és a tervezett fejlesztés összegének aránya.)

Éves összes nettó bevétel (E Ft):

Éves mezőgazdasági árutermelési, tevékenységből származó bevétel (E Ft):

Adózott jövedelem (E Ft):

4. A fejlesztés megvalósításának helyzetéről rövid szöveges beszámoló:

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Dátum: ...................................

.............................................................

az igénylő aláírása

5. számú melléklet a 30/2000. (III. 10.) Korm. rendelethez[65]

Beszámoló jelentés az új típusú szövetkezetek, termelői értékesítő szervezetek (TÉSZ) részére a gazdahitel program keretében nyújtott támogatásból eredő kötelezettségek teljesítéséről

1. Azonosító adatok

A támogatásban részesült szervezet neve és címe:

A támogatási igazolás száma és dátuma:

A támogatásban részesült adószáma:

Cégjegyzék száma:

2. A támogatások és kötelezettségek részletezése

Az igazolásban szereplő hitel összege (E Ft):

A hitelintézeti szerződésben szereplő hitel összege (E Ft):

A hitelfelvétel időpontja (év, hó, nap):

A hitel futamideje (év):

A beszámolási időszakban folyósított forgóeszköz hitel összege (E Ft):

A beszámolási időszakban folyósított beruházási hitel összege (E Ft):

A felvett kamattámogatás összege (E Ft):

3. A pályázat alapját képező üzleti terv időarányos teljesítésének értékelése

A beruházás készültségi foka % (a beszámolási időszak végén):

Éves összes nettó árbevétel (E Ft):

Az éves összes nettó árbevételen belül a tagoktól származó termékek utáni nettó árbevétel (E Ft):

A taglétszám (fő):

A taglétszám változása a beszámolás évében:

4. Szöveges értékelés a szervezet működéséről és a hitelösszeg felhasználásáról:

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

5. Nyilatkozat

Alulírott ................................................ szövetkezet (TÉSZ) elnöke nyilatkozom, hogy az általam vezetett szervezet a beszámolási időszakban a nyílt tagság elvét megtartotta, nonprofit jelleggel működött, és a tagság érdekeinek kifejeződéseként éves nettó árbevételének ................ %-a a tagság tevékenységével összefüggésben keletkezett.

Dátum: ..............................................

.........................................................................

az igénylő aláírása

A beszámolóhoz mellékelni kell:

- a hitelintézeti szerződés másolatát (csak 2001-ben),

- a megyei kormányhivatal igazolását a szövetkezeti tagok regisztrációjáról a beszámolási évben,[66]

- a közgyűlés által elfogadott éves beszámoló másolatát.

Lábjegyzetek:

[1] A felvezető szöveget módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 200. § a) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[2] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 41. § a) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1181. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[4] Módosította a 171/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 1. § 12. pontja. Hatályos 2010.05.29.

[5] A 30/2000. (III. 10.) Korm. rendelet 4. § 6. bekezdését a 131/2000. (VII. 14.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be

[6] A 30/2000. (III. 10.) Korm. rendelet 5. §-a a 131/2000. (VII. 14.) Korm. rendelet 2. §-ának megfelelően módosított szöveg

[7] A 30/2000. (III. 10.) Korm. rendelet 6. §-ának bevezető szövegrésze a 37/2000. helyesbítésnek megfelelően módosított szöveg

[8] A 30/2000. (III. 10.) Korm. rendelet 6. §-ának c) pontja a 37/2000. helyesbítésnek megfelelően módosított szöveg

[9] A 30/2000. (III. 10.) Korm. rendelet 6. §-ának d) pontja a 37/2000. helyesbítésnek megfelelően módosított szöveg

[10] Beiktatta a 268/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1. § -a. Hatályos 2000.12.26.

[11] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 41. § b) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[12] Megállapította a 32/2006. (II. 15.) Korm. rendelet 1. § -a. Hatályos 2006.02.18.

[13] Hatályon kívül helyezte a 32/2006. (II. 15.) Korm. rendelet 2. § -a. Hatálytalan 2006.02.18.

[14] Megállapította a183/2000. (XI. 8.) Korm rendelet 1. §a. Hatályos 2000.11.08.

[15] Módosította a 171/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 1. § 12. pontja. Hatályos 2010.05.29.

[16] Megállapította a 268/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 2. § -a. Hatályos 2000.12.26.

[17] Hatályon kívül helyezte a 171/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 1. § 12. pontja. Hatálytalan 2010.05.29.

[18] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1181. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[19] Módosította a 171/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 2. § (7) bekezdése a)-b) pontja. Hatályos 2010.05.29.

[20] Megállapította a 268/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2000.12.26.

[21] Beiktatta a 85/2001. (V. 30.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2001.05.30.

[22] Beiktatta a 85/2001. (V. 30.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2001.05.30.

[23] Megállapította a 163/2009. (VIII. 6.) Korm. rendelet 34. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.08.07.

[24] Módosította a 475/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 15. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[25] Módosította a 171/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 2. § (7) bekezdése b) pontja. Hatályos 2010.05.29.

[26] Módosította a 171/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 2. § (7) bekezdése b) pontja. Hatályos 2010.05.29.

[27] Beiktatta a 82/2002. (IV. 15.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2002.04.15.

[28] Számozását módosította a 82/2002. (IV. 15.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2002.04.15.

[29] Beiktatta a 85/2001. (V. 30.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2001.05.30.

[30] Módosította a 171/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 2. § (7) bekezdése b) pontja. Hatályos 2010.05.29.

[31] Módosította a 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[32] Beiktatta a 85/2001. (V. 30.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2001.05.30.

[33] Módosította a 171/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 2. § (7) bekezdése b) pontja. Hatályos 2010.05.29.

[34] Beiktatta a 85/2001. (V. 30.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2001.05.30.

[35] Beiktatta a 85/2001. (V. 30.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2001.05.30.

[36] Módosította a 486/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. § a) pontja. Hatályos 2016.01.01.

[37] Beiktatta a 85/2001. (V. 30.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2001.05.30.

[38] Beiktatta a 85/2001. (V. 30.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2001.05.30.

[39] Beiktatta a 85/2001. (V. 30.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2001.05.30.

[40] Módosította a 475/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 16. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[41] Beiktatta a 85/2001. (V. 30.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2001.05.30.

[42] Módosította a 171/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 2. § (7) bekezdése b) pontja. Hatályos 2010.05.29.

[43] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 41. § c) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[44] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1181. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[45] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 41. § b) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[46] Módosította a 171/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 2. § (7) bekezdése a) pontja. Hatályos 2010.05.29.

[47] Megállapította a 475/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 14. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[48] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1181. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[49] Módosította a 486/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. § b) pontja. Hatályos 2016.01.01.

[50] Az alcímet beiktatta a 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[51] Beiktatta a 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[52] Beiktatta a 85/2001. (V. 30.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2001.05.30.

[53] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 200. § b) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[54] Módosította a 171/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 1. § 12. pontja. Hatályos 2010.05.29.

[55] Módosította a 486/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. § a) pontja. Hatályos 2016.01.01.

[56] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 200. § b) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[57] Beiktatta a 85/2001. (V. 30.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2001.05.30.

[58] Módosította az 57/2014. (III. 4.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2014.03.15.

[59] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 41. § d) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[60] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 41. § d) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[61] Megállapította a 163/2009. (VIII. 6.) Korm. rendelet 34. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.08.07.

[62] Módosította a 475/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 15. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[63] Beiktatta a 85/2001. (V. 30.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2001.05.30.

[64] Beiktatta a 85/2001. (V. 30.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2001.05.30.

[65] Beiktatta a 85/2001. (V. 30.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2001.05.30.

[66] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 41. § e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére