84/2002. (IV. 19.) Korm. rendelet

a Nemzeti Alap felállításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

1. §

A Kormány az Európai Bizottság és a Magyar Köztársaság Kormánya között létrejött "A Nemzeti Alap felállításáról szóló Megállapodás" -t e rendelettel kihirdeti.

2. §

"A Nemzeti Alap felállításáról szóló Megállapodás" hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

"Megállapodás az Európai Bizottság és a Magyar Köztársaság Kormánya között a Nemzeti Alap felállításáról

Tekintettel arra, hogy

- a kibővített előcsatlakozási stratégia végső célja, hogy az Európai Közösségbe felvételre jelentkező összes közép- és kelet-európai állam a Közösség tagjává váljék, és ennek érdekében a csatlakozás előtt a lehető legteljesebb mértékben megfeleljen a Közösség acquis követelményeinek,

- a Csatlakozási Partnerség a kibővített előcsatlakozási stratégia olyan kulcsfontosságú eszköze, amely egy egységes keretrendszerben mozgósítani fogja a felvételre jelentkező országok támogatásának összes formáját,

- a Csatlakozási Partnerségben megfogalmazott célkitűzések megvalósítása érdekében fontos javítani a meglevő vezetési rendszereken,

ezért az Európai Közösség képviseletében eljáró Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) egyik részről, valamint Magyarország Kormánya (a továbbiakban: Kedvezményezett) másik részről az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

Definíciók

Decentralizált Végrehajtási Rendszer (Decentralised Implementation System - a továbbiakban: DIS): a PHARE program megvalósításának rendszere, ahol a partner országra ruházták át az irányítás és a felelősség egy részét úgy, hogy az EK Szerződések értelmében a Bizottságé a végső felelősség.

Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egység (a továbbiakban: KPSZE) (Central Finance and Contracts Unit

- CFCU): a DIS-nek egy, a nemzeti adminisztráció keretei között működő végrehajtó testülete, amely felelős az intézményfejlesztési projektek és - erre vonatkozó konkrét rendelkezések alapján - egyéb projektek meghirdetéséért, a szerződések megkötéséért és a kifizetésekért. Ezeknek a projekteknek a szakmai megvalósítása egy SPO feladata.

Végrehajtó Szervezet (Implementing Agency - a továbbiakban: IA): a DIS-nek egy, a nemzeti adminisztráció keretei között működő végrehajtó egysége, amely felelős a beruházási (úgynevezett "Investment Support") projektek és - erre vonatkozó konkrét rendelkezések alapján - egyéb projektek pályáztatásáért, a szerződések megkötéséért és a kifizetésekért, valamint a projektek szakmai megvalósításáért.

Monitoring Vegyes Bizottság (a továbbiakban: MVB) (Joint Monitoring Committee - JMC): egy, a PHARE programok vizsgálatáért felelős bizottság, amelynek tagjai az NAO, az NAC, valamint a Bizottság képviselői.

Nemzeti Koordinátor (National Aid Co-ordinator - a továbbiakban: NAC): a nemzeti adminisztráció tisztviselője, aki felelős a Kedvezményezett programjaiért. Az NAC feladata továbbá, hogy gondoskodjék az általános csatlakozási folyamat és a Közösség pénzügyi támogatásának felhasználása közötti szoros kapcsolatról. Az NAC a PHARE programok nyomon követésének és értékelésének a felelőse.

Nemzeti Programengedélyező (National Authorising Officer - a továbbiakban: NAO): a nemzeti adminisztráció tisztviselője, az NA vezetője. Az NAO általános felelősséggel tartozik a PHARE eszközökkel kapcsolatos pénzgazdálkodási feladatok ellátásáért.

Nemzeti Alap (a továbbiakban: NA) (NationalFund - NF): a Pénzügyminisztérium irányítása alatt működő központi kincstári egység, amelyen keresztül a Közösség pénzeszközeit eljuttatják a Kedvezményezetthez.

Perseus: az Európai Bizottság jelenlegi pénzügyi jelentési rendszere.

Programengedélyező (Programme Authorising Officer - a továbbiakban: PAO): az országos adminisztrációnak egy IA vagy a KPSZE élén álló tisztviselője. A PAO felelős az IA/KPSZE tevékenységeiért és a megvalósítandó projektek szilárd, megalapozott pénzgazdálkodásáért.

Szakmai Programfelelős (Senior Programme Officer - a továbbiakban: SPO): az országos adminisztráció (ágazati minisztérium/intézmény) tisztviselője, aki a projektek szakmai megvalósításának felelőse abban az esetben, ha a KPSZE felelős a projektek adminisztratív és pénzügyi bonyolításáért.

2. Cikk

A Nemzeti Alap és a Nemzeti Programengedélyező

1. § A Kedvezményezett a Magyar Államkincstár szervezetében felállít egy központi kincstári egységként működő Nemzeti Alapot, amelynek feladata a Decentralizált Végrehajtási Rendszer alapján a Kedvezményezetthez allokált Közösségi támogatás kezelése. Az NA működését egy Nemzeti Programengedélyező (NAO) irányítja.

2. § Az NAO egy miniszteri vagy államtitkári rangban levő tisztviselő, akit a Kedvezményezett nevez ki. Az NAO nem lehet egyidejűleg a Nemzeti Koordinátor (National Aid Co-ordinator - NAC) is. Az NAO átruházhatja kötelezettségeinek ellátását legfeljebb két másik tisztviselőre, ettől függetlenül azonban továbbra is teljes felelősséggel tartozik Együttműködési Megállapodásban és egyéb egyezményekben rábízott összes kötelezettség ellátásáért.

3. Cikk

Az NAO kötelezettségei

1. § Az NAO általános felelősséggel tartozik a PHARE pénzeszközökkel kapcsolatos pénzgazdálkodási feladatok ellátásáért. Az NAO gondoskodik a beszerzésre, a jelentésekre és a pénzgazdálkodásra vonatkozó PHARE szabályok, rendeletek és eljárások tiszteletben tartásáról, valamint egy megfelelő jelentési és projektinformációs rendszer működéséről. Az NAO teljes számadási kötelezettséggel tartozik egy program PHARE pénzeszközeiért, egészen a program befejezéséig.

2. § A megfelelő pénzügyi ellenőrzést az országos pénzügyi ellenőrzési hatóság köteles ellátni. Az NAO egy pénzügyi jelentési rendszert működtet, az összes PHARE pénzeszközre vonatkozóan. Az NAO a Bizottságnak tartozik elszámolással a pénzeszközök felhasználásáért. Ezeknek a kötelezettségeknek az ellátása során az NAO az alábbi feladatokért felelős:

(i) pénzeszközök igénylése a Bizottságtól, a befolyt pénzek kezelése;

(ii) minden egyes végrehajtó szervezetnél (IA); és a Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egységnél a Nemzeti Koordinátorral való előzetes egyeztetést követően a Programengedélyező (PAO) kinevezése;

(iii) a Bizottság által előzetesen kiválasztott és jóváhagyott Pénzügyi Egyezmények megkötése; ezeket a megállapodásokat az NAO írja alá a végrehajtási szervezetekkel (IA), illetve adott esetben a KPSZE-vel;

(iv) gondoskodik a PHARE programokra vonatkozó Pénzügyi Megállapodásokban meghatározott szükséges országos és egyéb társfinanszírozó támogatások biztosításáról;

(v) gondoskodik a PHARE pénzeszközök pénzügyi jelentési rendszerének (Perseus) rendszeres aktualizálásáról, valamint arról, hogy az IA vagy (adott esetben) a KPSZE eleget tegyenek a jelentési kötelezettségeik eljárási szabályainak;

(vi) pénzeszközök átutalása a végrehajtó szervezeteknek (IA) és a Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egységnek (KPSZE) a Pénzügyi Egyezményben meghatározott mechanizmus szerint;

(vii) a Bizottság képviselőivel és a Nemzeti Koordinátorral együtt részt vesz a Monitoring Vegyes Bizottság munkájában;

(viii) a program befejeztével visszautalja a végrehajtó szervezettől / Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egységtől a fel nem használt pénzösszegeket.

3. § A programok megvalósításával kapcsolatos szakmai és adminisztratív kérdések kezelése, többek között az ajánlati felhívások közzététele és a szerződéskötés az IA, a KPSZE vagy az érintett ágazati minisztérium / intézmény kötelezettsége.

4. § Az Együttműködési Megállapodásban meghatározott kötelezettségek nem teljesítése esetén a PHARE pénzeszközöket vissza kell fizetni a Bizottságnak.

4. Cikk

Pénzeszközök igénylése a Bizottságtól

1. § A Bizottság a Pénzügyi Megállapodás aláírását követően átutalja az első előleget az NA részére, mely a Pénzügyi Megállapodás decentralizált módon kezelendő költségvetésének egy bizonyos százaléka; ennek előfeltétele a 13. Cikkben (bankszámlák) lefektetett feltételek teljesülése. Az előleg nem haladhatja meg a program teljes költségvetésének 20%-át.

2. § Az első és további előlegek összegét, illetve az ezek folyósítását elindító mechanizmusokat a Pénzügyi Megállapodás tartalmazza. A Bizottság kifejezett előzetes engedélye nélkül további előlegek nem igényelhetők mindaddig, amíg az NA-nál, a KPSZE-nél és a végrehajtó szervezeteknél elhelyezett pénzeszközök együttes összege meghaladja a program hatályos, decentralizált módon kezelendő költségvetésének 10%-át.

3. § Az első és a további előlegek iránti igényt, amelyet az NAO-nak kell hitelesítenie és jóváhagynia, jóváhagyás és átutalás teljesítése céljából meg kell küldeni a Bizottságnak. Az igényléseket az alábbiakkal kell alátámasztani:

(i) egy kifizetési nyilatkozattal, amely tartalmazza a szerződésben rögzített és kifizetett teljes összeget részprogramok, valamint projektek és (adott esetben) részprojektek szerinti bontásban ez által igazolva a kapcsolatot az indikatív költségvetés (a Pénzügyi Megállapodás) és az IA/KPSZE által előterjesztett pénzügyi jelentés alapján ténylegesen felmerült és kifizetett kiadások között; ehhez mellékelni kell egy táblázatot, amely tartalmazza az IA/KPSZE és a kezelésükben megvalósuló projekt (projektek) közötti összefüggést;

(ii) a létrejött szerződések és teljesített kifizetések megfelelő pénzügyi jelentéseivel (Perseus);

(iii) az NA és az IA/KPSZE által megnyitott bankszámlák adatait tartalmazó banki egyeztetésekkel; közölni kell a bankszámlákon felhalmozott kamatot;

(iv) a 9. Cikkben hivatkozott helyzetjelentésekkel;

(v) az NAO írásbeli nyilatkozatával, miszerint az igénylésben közölt információk pontosak, a PHARE támogatás felhasználásának üteme megfelelő, és igazodik a Pénzügyi Megállapodásban megfogalmazott célkitűzésekhez.

4. § Az NAO közvetlenül a Pénzügyi Megállapodás kifizetési időtartamának lejártát követően kibocsát egy bizonylatokkal alátámasztott írásbeli zárónyilatkozatot, amely tartalmazza a leszerződött és kifizetett végösszegeket. A nyilatkozathoz mellékelni szükséges még az NA, az IA/KPSZE számlák aktuális egyenlegeit tartalmazó banki egyeztetéseket.

5. § A Bizottság fenntartja a jogot arra, hogy a pénzeszközök átutalásának indoklásaként további információkat igényeljen.

6. § Az NAO kivételes esetekben 20%-ot meghaladó mértékű előleg kifizetését igényelheti amennyiben az IA kötelezettségek jegyzéke alapján összeállított cash flow előrejelzéssel bizonyítható, hogy az elkövetkező időszak cash flow szükségletei meghaladják a 20%-ot.

7. § A pénzösszegek átutalására vonatkozó pontos rendelkezéseket és feltételeket a Pénzügyi Megállapodás tartalmazza.

8. § Az NA nyilvántartja az egyes PHARE programok, részprogramok, projektek és részprojektek megvalósítására befolyt első és további előlegeket.

5. Cikk

A pénzeszközök átcsoportosítása

1. § Az NAO az MVB ajánlása alapján egy Pénzügyi Megállapodáson belül kérheti a pénzeszközök átcsoportosítását az egyik részprogramtól egy másikhoz (programmódosítás). Erre csak alapos és részletes indoklás alapján, a Bizottság jóváhagyását követően kerülhet sor.

Amennyiben az átcsoportosítás a Pénzügyi Megállapodás kevesebb mint 15%-át érinti és nem igényli a Pénzügyi Megállapodásban megfogalmazott célkitűzések felülvizsgálatát, a szükséges jóváhagyást a Bizottság Delegációja adja meg. A kifizetési nyilatkozat [a 4. Cikk 3. §-ának (i) pontja] már tartalmazni fogja az átcsoportosításokat és a Delegáció jóváhagyásának egy mellékelt példányát.

2. § Amennyiben az átcsoportosítás alatta van a 15%-nak, de a Pénzügyi Megállapodásban megfogalmazott célkitűzések módosításával jár, vagy a javasolt átcsoportosítás meghaladja a 15%-ot, vagy meglevő projekteket állítanak le és új projekteket hoznak létre úgy, hogy mindez a vonatkozó Pénzügyi Megállapodásban lefektetett célkitűzések felülvizsgálatával jár, az átcsoportosítás iránti igényt be kell nyújtani jóváhagyásra a Bizottság Központjához, és a Bizottság új határozatban dönt az előterjesztés sorsáról.

3. § Az NAO az illetékes helyi monitoring bizottság (monitoring albizottság) ajánlása alapján, egy projekten belül igényelheti a pénzeszközök részprojektek közötti átcsoportosítását. Az átcsoportosításra csak a Bizottság Delegációjának részletes indoklás alapján kiállított jóváhagyó nyilatkozatát követően kerülhet sor. Amennyiben az átcsoportosítás a vonatkozó Pénzügyi Megállapodásban megfogalmazott célkitűzések felülvizsgálatával jár, vagy folyamatban levő részprojekteket szüntetnek meg, vagy új részprojekteket indítanak, és ennek következményeként változnak az Pénzügyi Megállapodásban elfogadott célok, az átcsoportosítás jóváhagyását a Bizottság központjában kell kérelmezni. A kiadásokról ezt követően készült kimutatások [a 4. Cikk 3. §-ának (i) pontja] már tartalmazni fogják a pénzeszközök átcsoportosítását és a Delegáció jóváhagyásának másolatát.

6. Cikk

Pénzeszközök átutalása a végrehajtó szervezetekhez

1.§ A pénzeszközök átutalása a végrehajtó szervezetekhez és a KPSZE-hez a kifizetések számadatai és a cash flow becslések alapján történik.

2. § Az IA a vonatkozó Pénzügyi Egyezményben meghatározott igényeinek megfelelően nyújtja be az NA-hoz a pénzösszegek átutalása iránti kérelmeket. A KPSZE felállításáról szóló, a Bizottság által aláírt Együttműködési Megállapodás helyett - ott, ahol szükséges - a Pénzügyi Egyezmény rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. § Az NAO a benyújtott igénylés és az azt alátámasztó bizonylatok alapján jóváhagyja, az IA által felhasznált előző részlet kifizetéseinek mértékét, és amennyiben az igény indokolt, jóváhagyja a pénzeszközök következő lehívható részletének kifizetését. Az IA csak aláírt szerződések ellenében teljesít kifizetéseket.

4. § Az NA és az NAO felelősséggel tartoznak a Bizottságnak azért, hogy az egyes átutalásokat a szabályoknak megfelelően, valós információk alapján történnek.

5. § Az NA és az IA között létrejött Pénzügyi Egyezmény, amelyet a Bizottságnak jóvá kell hagynia, részletes rendelkezéseket tartalmaz a pénzeszközök átutalásáról.

6. § Az NA nyilvántartja a PHARE pénzeszközökből finanszírozott programok, részprogramok, projektek és részprojektek megvalósítása céljára teljesített összes átutalást.

7. Cikk

Fizetések

Ott, ahol az NA látja el egy projekt fizetőhelyének feladatait, az NA a megvalósításért felelős intézmények (KPSZE/IA) kérelmei alapján, a DIS Kézikönyvnek és a Bizottság egyéb utasításainak megfelelően fizeti ki a vállalkozókat. Az NA jelenti a kifizetéseket a KPSZE/IA felé, hogy az adatokat haladéktalanul beléptessék a Perseus rendszerbe.

8. Cikk

Pénzügyi ellenőrzés

1.§ Az egyes végrehajtó szervezetekkel vagy a KPSZE-vel aláírt Pénzügyi Egyezmények végrehajtásának pénzügyi ellenőrzését az illetékes országos pénzügyi ellenőrző hatóság végzi. A Bizottságnak minden évben meg kell küldeni egy ellenőrzési tervet és a befejezett ellenőrzések megállapításait tartalmazó összefoglalót. A könyvvizsgálói jelentéseket a Bizottság rendelkezésére bocsátják.

2. § A Bizottság által megbízott külső könyvvizsgáló rendszeres időközönként ellenőrizheti a projektek megvalósításában érdekelt összes intézmény számláit és tevékenységeit. Ez az ellenőrzési lehetőség nem érinti a Bizottság és az Európai Unió Számvevőszéke kötelezettségeit, lásd a Magyarország és a Bizottság között 1990. szeptember 3-án létrejött Keretmegállapodáshoz mellékelt Pénzügyi Megállapodásra vonatkozó Általános Feltételeket.

9. Cikk

Jelentési kötelezettségek

1. § Az NAO eljár annak érdekében, hogy az NA, (adott esetben) az összes IA és a KPSZE egy olyan működőképes szakmai és pénzügyi jelentési rendszerrel (Perseus, többek között az előminősítés és a versenytárgyalás adataival) rendelkezzenek, amelynek működése kiterjed minden PHARE forrásra, beleértve a végrehajtó szervezetek, illetve adott esetben a KPSZE számára átutalt pénzösszegeket.

2. § Ezenkívül az NA a 4. Cikk 3. §-a (iv) bekezdésének megfelelően jelentéseket készít a program pénzügyi helyzetéről, az elkövetkező versenytárgyalások ütemtervéről, a lebonyolított versenytárgyalások értékeléseiről és az odaítélt szerződésekről, a projektek megvalósításáról, az előfordult problémákról (amennyiben voltak ilyenek), a jövő kilátásairól; az NA összeállítja és megküldi a Bizottság által kért összes egyéb információt. Az NA - amennyiben a Bizottság ezt igényli - a 4. Cikkben hivatkozott jelentési kötelezettségeit teljesítendő összeállítja a felsoroltakra vonatkozó negyedévi jelentéseket.

10. Cikk

Alkalmazottak

A Kedvezményezett saját költségére gondoskodik az NA-ra bízott feladatok pontos és kellő időben való végrehajtásához szükséges humán erőforrásokról.

11. Cikk

Elhelyezés, berendezések

A Kedvezményezett saját költségére gondoskodik az NA Magyar Államkincstárnál való elhelyezéséhez szükséges helyiségekről, irodabútorról és az egyéb működési feltételek biztosításáról.

12. Cikk

Az NA működési költségei

Az NA működési költségeit a Kedvezményezett fedezi.

13. Cikk

Bankszámlák

1. § Az NA minden Pénzügyi Megállapodáshoz bankszámlát nyit a Magyar Államkincstárnál. Az alprogramok számláit az alprogram pénzügyi lebonyolításáért felelős végrehajtó szervezet IA/KPSZE nevében nyitják meg, amelyről a végrehajtó szervezet IA/KPSZE jogosult teljesíteni a kifizetéseket. Ezen számlák - általánosságban - kamatozó számlák.

2. § Az NA-nak bankszámlákon felhalmozott kamatok összegét minden előlegigénylés alkalmával, valamint a program végén közölnie kell a Bizottsággal. Amennyiben a Bizottság az NAO javaslata alapján úgy dönt, a kamat visszaforgatható a programba.

3. § A bankszámlát egy kettős aláírási rendszer alapján működtetik; a számlák fölötti rendelkezéshez (a Pénzügyi Megállapodás számláinak esetében) az NAO és egy vezető számviteli tisztviselő aláírására, valamint (alprogram számláinak esetében) a PAO és egy vezető IA tisztviselő aláírására van szükség.

4. § A Nemzeti Alap megküldi a Bizottságnak a Nemzeti Alap számláira, valamint végrehajtó szervezetek egyéb számláira, illetve más olyan számlákra vonatkozó információkat, amelyekre PHARE segélyt utalnak. Ezen információk magukba foglalják a bank nevét és címét, a számla számát, a számlatulajdonosok nevét, a kamatlábakat, valamint a Bizottság állal szükségesnek vélt egyéb információkat.

14. Cikk

Beszerzés

1. § A beszerzést a DIS Kézikönyvnek megfelelően kell végezni. A beszerzés során gondoskodni kell a szabad hozzáférésről, a tisztességes versenyről és az áttekinthetőségről (lásd az Európai Közösségek általános költségvetésére vonatkozó Pénzügyi Rendelet IX. címét és a PHARE Rendeletet).

2. § A Bizottság eseti elbírálás alapján engedélyezheti az egységes PHARE szabályoktól való eltérést abban az esetben, ha a Pénzügyi Rendelet és a PHARE Rendelet erről rendelkezik, és a Finanszírozási Megállapodás egy erre vonatkozó rendelkezést tartalmaz.

3. § Az NA köteles gondoskodni a vonatkozó beszerzési szabályok és eljárások tiszteletben tartásáról.

15. Cikk

Monitoring és értékelés

1. § A Kedvezményezett egy Monitoring Vegyes Bizottságot (MVB) hoz létre. Az MVB tagjai az NAC, az NAO és a Bizottság. Az MVB minden évben legalább egy alkalommal ülésezik és megvizsgálja az összes PHARE által finanszírozott programot. Az MVB a monitoring jelentések alapján értékeli a programok megvalósítását, valamint felméri, hogyan valósulnak meg a Pénzügyi Megállapodásban megfogalmazott, csatlakozásra vonatkozó célkitűzések. Az MVB szükség esetén, az elfogadott célkitűzések és a megfogalmazott feladatok teljesülése, illetve végrehajtása érdekében ajánlást tesz a prioritások megváltoztatására és/vagy a PHARE pénzeszközök átcsoportosítására.

2. § Az MVB a programok figyeléséhez minden szektorban kijelöl egy PHARE programért felelős Helyi Monitoring Bizottságot (Monitoring Albizottságokat). Ebben a bizottságban helyet kapnak az NAC és az NAO képviselői, valamint az érintett végrehajtó szervezetnél kinevezett PAO, az érdekelt SPO, valamint a Bizottság. Az albizottságok a DIS Kézikönyv rendelkezéseinek megfelelően, a PAO és a Bizottság jelentései és az egyéb vonatkozó értékelések alapján részletesen áttekintik minden egyes program, valamint az egyes összetevők és szerződések végrehajtását, illetve teljesítését. A vizsgálódás során figyelemmel vannak a tárgyhoz tartozásra és a tervezésre, a hatékonyságra, a hatásfokra és a várható hatásokra. Az albizottságok megvizsgálják többek között a tényleges kibocsátást, amelyet szembesítenek a tervvel, a megvalósítás és a szerződéskötések állását, a pénzmozgásokat, valamint a programok és projektek vezetési struktúráit, jobbító szándékkal ajánlásokat fogalmaznak meg, és amennyiben az IA kellő indoklás nélkül eltekint ezek végrehajtásától, megteszik a szükséges korrekciós intézkedéseket. Az albizottság a MVB elé terjeszti jelentését, majd az évenként esedékes MVB ülés átfogó és részletes jelentést készít az összes programról.

3. § Az MVB igényének megfelelően előállított monitoring jelentésektől függetlenül a Bizottság és az NAO a program ciklusának bármely szakaszában együtt vagy külön-külön független értékelő jelentést igényelhet. Az értékelés a program hatásaira és a program célkitűzéseinek megfelelő megvalósítására vonatkozik. Az értékeléshez a Bizottság átfogó értékelésének módszerét alkalmazzák, amely átfedi az értékelés összes fontos kérdését, többek között a tárgyhoz tartozást, a tervezést, a hatékonyságot, a hatásfokot, a hasznosságot és a fenntarthatóságot.

16. Cikk

Könyvelés és ellenőrzések

1. § Az NA egy kettős vagy analitikus könyvelési rendszert működtet, amely lefedi a Magyarországon PHARE pénzeszközökből finanszírozott programok keretében végzett összes szerződéses és egyéb pénzügyi műveletet.

2. § A Bizottság által megbízott külső könyvvizsgáló rendszeres időközönként ellenőrizheti a projektek megvalósításában érdekelt összes intézmény számláit és tevékenységeit. Ez az ellenőrzési lehetőség nem érinti a Bizottság és az Európai Unió Számvevőszéke kötelezettségeit, lásd a Magyarország és a Bizottság között 1990. szeptember 3-án létrejött Keretmegállapodáshoz mellékelt Pénzügyi Megállapodásra vonatkozó Általános Feltételeket.

3 § A teljes pénzgazdálkodás, a versenytárgyalások és a szerződéskötések összes meglevő írott bizonylatát a program befejezését követően további öt éven keresztül meg kell őrizni.

17. Cikk

Jogviták rendezése

1. § Az Együttműködési Megállapodás végrehajtására vagy értelmezésére vonatkozó kérdésekben a Kedvezményezettnek és a Bizottságnak tárgyalásokat kell kezdeményezniük egymással, amelyek eredményeként - ha szükséges - módosítják a jelen Együttműködési Megállapodást.

2. § Amennyiben valamelyik fél nem tesz eleget az ebben az Együttműködési Megállapodásban vállalt kötelezettségnek vagy a vonatkozó utasításoknak, és nem tette meg kellő időben az elégséges intézkedéseket a helyzet orvoslására, a Bizottság a Kedvezményezettel folytatott előzetes konzultációt követően felfüggesztheti az ennek az Együttműködési Megállapodással bevezetett rendszeren keresztül megvalósuló programok finanszírozását és követelheti a PHARE pénzeszközök visszafizetését.

3. § Amennyiben a konzultáció nem vezet el a békés rendezéshez, a felek a Magyarország és a Bizottság között 1990. szeptember 3-án létrejött Keretmegállapodáshoz mellékelt Pénzügyi Megállapodásra vonatkozó Általános Feltételek B. függeléke szerint választott bírósághoz fordulhatnak.

18. Cikk

Záró rendelkezések

AzEgyüttműködési Megállapodás csak írásban, mindkét fél beleegyezésével módosítható.

Az Együttműködési Megállapodás (amely két eredeti példányban készült) akkor lép hatályba, amikor azt mindkét fél aláírja.

Kelt: Budapest, 1998. december 17.

Az Európai Bizottság Kormánya nevében:

Mr. Michael Lake s. k.,

az Európai Bizottság Magyarországi Delegációjának vezetője

A Magyar Köztársaság nevében:

Dr. Boros Imre s. k.,

a PHARE programokat felügyelő tárca nélküli miniszter

Dr. Naszvadi György s. k.,

a Magyar Államkincstár elnöke"

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő 8. napon lép hatályba.

(2) A rendelet végrehajtásáról a PHARE program koordinációjáért felelős tárca nélküli miniszter - a pénzügyminiszter együttműködésével - gondoskodik.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök