85/2002. (IV. 19.) Korm. rendelet

a PHARE segélyprogram igénybevételéről szóló Keretmegállapodás kihirdetéséről

1. §

A Kormány az Európai Bizottság és a Magyar Köztársaság Kormánya között létrejött "A PHARE segélyprogram igénybevételéről szóló Keretmegállapodás"-t e rendelettel kihirdeti.

2. §

"A PHARE segélyprogram igénybevételéről szóló Keretmegállapodás" hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

"Keretmegállapodás

Az Európai Közösségek Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság), amely az Európai Gazdasági Közösség (a továbbiakban: Közösség) nevében és helyett jár el egyrészről, és a Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Magyarország) másrészről,

(a továbbiakban együttesen: Szerződő Felek)

- mivel Magyarország az Európai Közösség Tanácsa 1989. december 18-án hozott 3906/89/EGK rendelete értelmében megfelel annak, hogy a Közösség PHARE segélyprogramjának kedvezményezettje legyen,

- mivel célszerű, hogy a technikai, jogi és adminisztrációs keretek, amelyeken belül a Közösség segélyprogramja értelmében Magyarországon intézkedések kerülnek finanszírozásra meg legyenek határozva,

a következőkben állapodtak meg:

1. Cikk

A Szerződő Felek közötti együttműködésnek azzal a céllal való előmozdítása érdekében, hogy ez támogassa a gazdasági és társadalmi reformfolyamatot Magyarországon, a Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy intézkedéseket hajtanak végre a pénzügyi, technikai és egyéb együttműködési formák területén, az említett rendelkezésben kifejtettek szerint, amelyek a jelen megállapodásban kijelölt technikai, jogi és adminisztratív kereteknek megfelelően kerülnek finanszírozásra és végrehajtásra. Az egyes intézkedések (illetve intézkedés-csomagok) specifikus részletei a Szerződő Felek között egyeztetendő emlékeztetőkben (a továbbiakban: finanszírozási emlékeztető) kerülnek meghatározásra, amelyre a "C" melléklet tartalmaz mintát.

Magyarország minden szükséges lépést megtesz valamennyi intézkedés megfelelő végrehajtásának a biztosítására.

2. Cikk

Minden egyes intézkedés, amely a jelen Megállapodás keretében kerül finanszírozásra, a csatolt "A" mellékletben lefektetett Általános Feltételek szerint hajtandó végre. E melléklet minden egyes finanszírozási emlékeztető szerves részének tekintendő.

A finanszírozási emlékeztető módosíthatja vagy kiegészítheti az Általános Feltételeket, amennyiben ez a szóban forgó intézkedés végrehajtásához szükséges.

3. Cikk

A jelen Megállapodás keretében finanszírozott intézkedésekhez kapcsolódó ügyek tekintetében a Bizottságot budapesti képviselete (amikor az már létrejött) képviseli, amely a Bizottság részéről biztosítja, hogy az intézkedést megbízható pénzügyi és technikai eljárások szerint hajtsák végre.

4. Cikk

Ha a Szerződő Felek úgy állapodnak meg, a Bizottság az intézkedés végrehajtásával kapcsolatos felelősségét teljes egészében vagy részben egy harmadik félre, államra, illetve szervezetre ruházhatja át.

Ebben az esetben az átruházás feltételei és körülményei a Bizottság és a harmadik fél, állam, illetve szervezet között megkötendő megállapodásban rögzítendők, Magyarország Kormányának a jóváhagyásától függően.

5. Cikk

A jelen Megállapodással kapcsolatos bármely vita, amely tárgyalással nem oldható meg, a "B" mellékletben megjelölt választott-bírósági eljárás szerint rendezendő.

6. Cikk

Jelen Megállapodás angol nyelven, két eredeti példányban készült.

7. Cikk

Érvényesség

Jelen Megállapodás azon a napon lép hatályba, amikor a Szerződő Felek tájékoztatják egymást annak az egyes Feleknél érvényes belső törvények és eljárások szerint megtörtént jóváhagyásáról. A Megállapodás meghatározatlan ideig érvényes, hacsak a Szerződő Felek egyike írásbeli értesítéssel nem tájékoztatja a másikat annak megszüntetéséről.

Jelen Megállapodás megszüntetésekor bármely még folyamatban levő intézkedés a vonatkozó finanszírozási emlékeztető és a lefektetett Általános Feltételek kikötései szerint fejezendő be.

8. Cikk

Jelen Megállapodás rendelkezései a Felek által egyeztetett technikai együttműködésre és egyéb akciókra is érvényesek, amelyek jellegüknél fogva nem tartoznak olyan specifikus emlékeztető hatálya alá, amelyet Magyarország Kormányának kérésére a PHARE segélyprogram keretében finanszíroznak.

A mellékletek jelen Megállapodás szerves részének tekintendők.

Készült Budapesten, 1990. szeptember hónap harmadik napján.

Hatályba lépett az aláírás napján.

"A" melléklet

A finanszírozási emlékeztetőre vonatkozó általános feltételek

Jelen Általános Feltételekben a "Kedvezményezett" megnevezés úgy értendő, hogy azzal a Magyar Köztársaság Kormányára történik hivatkozás.

I. Fejezet

PROJEKTEK FINANSZÍROZÁSA

1. Cikk

A Közösség kötelezettségvállalása

A Közösség kötelezettségvállalása (a továbbiakban: EGK-segély), amelynek összege a finanszírozási emlékeztetőben van lefektetve, meghatározza azt a plafont, amelyen belül a kötelezettségvállalás és a fizetések megfelelően jóváhagyott szerződések és költségelőirányzatok útján megvalósítandók.

A Közösség kötelezettségvállalásán túlmenő és azt meghaladó mindennemű kiadást a Kedvezményezett fedez.

2. Cikk

Az EGK-segély igénybevételi lehetősége

Amikor valamely intézkedés végrehajtása a Kedvezményezett saját eszközeiből vagy más pénzügyi alapokból származó pénzügyi kötelezettségvállalástól függ, az EGK-segély akkor lesz igénybe vehető, amikor a Kedvezményezett és/vagy egyéb pénzügyi alapok kötelezettségvállalásai, ahogy az a finanszírozási emlékeztetőben le van fektetve, maguk is hozzáférhetőkké válnak.

3. Cikk

Folyósítás

1. Az EGK-segélyre meghatározott plafonig, a pénzeszközök iránti igények elszámolási íveken nyújtandók be a Bizottságnak a Kedvezményezett által, a finanszírozási emlékeztetőben lefektetett rend szerint. Amennyiben a Bizottság úgy kívánja, a pénzeszközök iránti kérelem alátámasztására dokumentáló bizonylatokat kell rendelkezésre bocsátani az intézkedéssel kapcsolatos kifizetésekről.

2. Az intézkedésekkel kapcsolatos bizonyos szerződések intézkedhetnek a Bizottság részéről történő közvetlen kifizetésekről a szállítóknak. Minden egyes szerződésben rögzíteni kell az ilyen kifizetések mértékét és idejét, az előterjesztendő dokumentáló bizonylattal együtt.

3. Továbbá, számított költségvetés alapján végrehajtott intézkedések esetében eszközölhető egy első részkifizetés a Kedvezményezett javára, az intézkedés beindításának megkönnyítése érdekében, amely, hacsak a finanszírozási emlékeztető másként nem rendelkezik, nem haladhatja meg a Bizottság által jóváhagyott előirányzat összegének 20%-át. Más részkifizetések a fenti 1. pontban lefektetett feltételek szerint eszközölhetők, a Kedvezményezett kérésére.

II. Fejezet

BESZERZÉS

4. Cikk

Általános rész

A munka, beszállítási, valamint technikai együttműködési szerződések megkötésével kapcsolatban követendő eljárás az alábbiakban részletezett elvek szerint rögzítendő a finanszírozási emlékeztetőben.

5. Cikk

A részvétel feltételei

1. A 6. Cikk feltételei szerinti kivételtől eltekintve a Bizottság és a Kedvezményezett meghozzák a szerződésekben való részvétel egyenlő feltételeinek biztosításához szükséges intézkedéseket, különösképpen a kellő időben történő versenykiírással. Az ilyen kiírásnak a Közösség esetében legalább az Európai Közösségek Hivatalos Lapjának, a Kedvezményezett államok esetében pedig a megfelelő hivatalos lapban kell megjelennie.

2. A szerződések általános feltételei a nemzetközileg szokásos mintákkal összhangban fogalmazandók meg, mint amilyenek például az EGK harmadik országoknak biztosított fejlesztési együttműködési támogatására alkalmazható Általános Szerződési Feltételek.

6. Cikk

Eltérés a szokásos eljárásoktól

Amikor a helyzet sürgőssége megkívánja, vagy amikor bizonyos intézkedések jellege, kisebb jelentősége, illetve sajátos jellemzői alapján (pl. kétlépcsős pénzügyi műveletek, többfokozatú műveletek, sajátos technikai specifikációk stb.), valamint kapcsolódó szerződések esetében indokolt, a Bizottsággal egyetértésben a Kedvezményezett kivételesen felhatalmazást adhat:

- a szerződéseknek korlátozott versenyfelhívás utáni odaítélésére;

- szerződéseknek közvetlen megállapodás alapján való megkötésére;

- a szerződéseknek közintézmények általi teljesítésére.

Az ilyen jellegű eltérés rögzítendő a finanszírozási emlékeztetőben.

7. Cikk

Munka- és beszállítási szerződések odaítélése

A Bizottság és a Kedvezményezett biztosítják, hogy minden tevékenység esetében a kiválasztott ajánlat gazdaságilag a legelőnyösebb, különös tekintettel az ajánlattevők által kínált szakszerűségre és garanciákra, a szolgáltatások költségére és minőségére, a munkák, illetve beszállítások végrehajtásának jellegére és feltételeire, valamint hasznosításuk költségeire és technikai értékükre.

A versenykiírás eredményei a lehető leggyorsabban közzéteendők az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában.

8. Cikk

Technikai együttműködési szerződések

1. Technikai együttműködési szerződések, amelyek lehetnek tanulmányokkal, művezetéssel, illetve technikai támogatással kapcsolatos szerződések, a célszerűségnek megfelelően kötendők, korlátozott versenykiírást követően, illetve a tanácsadóval folytatott közvetlen tárgyalás után.

2. A szerződések vagy a Kedvezményezett részéről állítandók össze, tárgyalandók meg és kötendők meg, vagy a Bizottság részéről, ha a finanszírozási emlékeztető így intézkedik.

3. Amikor a Kedvezményezett részéről állítandók össze, tárgyalandók meg és kötendők meg a szerződések, a Bizottság rövid listát terjeszt elő egy vagy több jelöltről a szakértelmüket, tapasztalatukat és önállóságukat garantáló kritériumok alapján, valamint figyelembe véve igénybevételük lehetőségét a szóban forgó projekt szempontjából.

4. Ha közvetlen tárgyalási eljáráshoz kell folyamodni, s a Bizottság több jelöltet javasol, a Kedvezményezett szabadon választhatja ki azt a pályázót, amellyel a javasoltak közül a szerződést meg kívánja kötni.

5. Ha versenyeztetési eljáráshoz folyamodnak, a szerződést annak a pályázónak ítélik oda, akinek az ajánlatát gazdaságosság szempontjából a legelőnyösebbnek ítélte mind a Kedvezményezett, mind a Bizottság.

III. Fejezet

KEDVEZMÉNYEK NYÚJTÁSA

9. Cikk

Általános privilégiumok

A közösségi finanszírozású intézkedések részt vevő személyzetnek és közvetlen családtagjaiknak nem adható kevesebb előny, privilégium és mentesség mint amennyit általában azok a külföldiek élveznek, akik a Kedvezményezett államában dolgoznak bármely, gazdasági támogatási és technikai együttműködési programot célzó két- vagy sokoldalú egyezmény, illetve megállapodás értelmében.

10. Cikk

Letelepedési, berendezkedési, belépési és tartózkodási kedvezmények

Munkavégzést, beszállítást, illetve szolgáltatást célzó szerződések esetében a versenytárgyaláson való részvételre elfogadható természetes vagy jogi személyek jogosultak ideiglenes letelepedésre és tartózkodásra, amennyiben a szerződés jelentősége ezt indokolttá teszi. Ez a jog csak azután érvényes, miután a versenytárgyalásra való felhívást már közzétették és azok a műszaki szakemberek élhetnek vele, akik szükségesek a pályázat összeállításához igényelt előkészítő tanulmányok elvégzéséhez. A szállító kijelölése után egy hónappal ez a lehetőség megszűnik.

A Kedvezményezett megengedi a közösségi finanszírozású munkavállalói, beszállítói és szolgáltatói szerződésben részt vevő szakemberek és közvetlen családtagjaik számára, hogy belépjenek a Kedvezményezett államának területére, ott letelepedjenek, dolgozzanak és elhagyják az illető államot, amint azt a szerződés jellege indokolttá teszi.

11. Cikk

Berendezések behozatala és újra kivitele

A Kedvezményezett saját fennálló törvényei, szabályai és rendelkezései figyelembevételével megadja az intézkedés végrehajtásához szükséges speciális berendezések behozatalához az engedélyeket.

A Kedvezményezett megadja továbbá a munkavégzési, beszállítási és szolgáltatási szerződéseken dolgozó természetes és jogi személyeknek az ahhoz szükséges engedélyeket, hogy a tevékenység befejeztével kivihessék az említett berendezéseket.

12. Cikk

Import- és devizaszabályozás

Az intézkedések végrehajtása érdekében a Kedvezményezett vállalja, hogy megadja az importra és a külföldi deviza megszerzésére feljogosító engedélyeket, valamint biztosítja a nemzeti devizagazdálkodási szabályoknak a Közösség tagállamai és Magyarország közötti diszkriminációmentes alkalmazását.

A Kedvezményezett megadja az ahhoz szükséges engedélyeket, hogy a Kedvezményezett államában érvényben levő devizagazdálkodási szabályoknak megfelelően az intézkedéssel kapcsolatban kapott pénzeszközök az országból kivonhatók legyenek.

13. Cikk

Adók és vámok

1. Adók, vámok és importilletékek nem finanszírozhatók az EK-segélyből.

2. A Kedvezményezett hatóságai által megkötött és EK-segélyből finanszírozott szállítási szerződések alapján történő import esetében meg kell engedni, hogy az vámtételektől, importilletékektől, adóktól, illetve hasonló hatású egyéb díjtételektől mentesen lépjen be a Kedvezményezett államának területére.

A Kedvezményezettnek biztosítania kell, hogy a szerződésben foglalt rendelkezéseknek megfelelően az érintett import a belépés helyétől engedélyezetten továbbszállítható legyen a kivitelezőhöz, s azonnal felhasználható legyen, ahogy azt a szerződés szabályszerű végrehajtása megkívánja, tekintet nélkül a fent említett vámok, adók és díjtételek rendezésével kapcsolatos mindennemű késlekedésre, illetve vitára.

3. Az EK-segélyből magyar vagy külföldi cégek által teljesített áruszállításokkal vagy nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos szerződések a Kedvezményezett államában nem tartozhatnak általános forgalmi adó, okmánybélyeg, regisztrálási díj, illetve egyéb hasonló hatású díjfizetési kötelezettség alá, akár léteznek, akár bevezetésre kerülnek ilyen díjtételek.

4. Az Európai Közösség tagállamaiból származó természetes és jogi személyek, valamint onnan küldött külföldi szakértők, akik EK-segélyből finanszírozott technikai együttműködési szerződéseken dolgoznak, mentesek a Kedvezményezett államában alkalmazott üzleti tevékenységet érintő és jövedelmi adóktól.

5. A technikai együttműködési szerződésekben meghatározott feladatok végrehajtására alkalmazott - nem az adott országban munkára felvett - természetes személyek (és családtagjaik) részéről személyes használatra behozott személyi és háztartási ingóságok mentesek vámoktól, importilletékektől, általános forgalmi adótól, adóktól és hasonló hatású egyéb díjtételektől azzal, hogy az említett személyi és háztartási ingóságok a szerződés befejezte után vagy újból kivitelre kerülnek, vagy az adott állam területén értékesítik azokat a Kedvezményezett államában érvényes rendelkezések szerint.

6. A természetes és jogi személyek, akik a 11. Cikk rendelkezéseinek megfelelően munkájukhoz szükséges berendezéseket hoznak be, amennyiben kérik, élvezhetik az ideiglenes behozatali rendszer előnyeit a Kedvezményezett nemzeti jogszabályainak az említett berendezésre vonatkozó rendelkezése szerint.

IV. Fejezet

A SZERZŐDÉSEK VÉGREHAJTÁSA

14. Cikk

A szállítások eredete

A Kedvezményezett egyetért azzal, hogy hacsak más felhatalmazást nem ad a Bizottság, a szerződések végrehajtásához szükséges anyagoknak és beszállításoknak a Közösségből, illetve Magyarországról kell származnia.

15. Cikk

Fizetési eljárások

1. Az EGK-segélyből finanszírozott szerződések esetében az ajánlatok összeállítása és a fizetések vagy az Európai Valutaegységben (ECU) vagy a Kedvezményezett valutájában vagy annak az államnak a valutájában eszközlendők, ahol az ajánlattevőnek a bejegyzett vállalkozási telephelye van, illetve annak az államnak a valutájában, ahol a beszállított termékeket előállították.

2. Ha az ajánlatokat ECU-értékben állították össze, a velük kapcsolatos fizetések a célszerűségnek megfelelően a szerződésben megnevezett valutában eszközlendők, a fizetést megelőző napon érvényes ECU-egyenérték alapján.

3. A Kedvezményezett és a Bizottság minden szükséges intézkedést megtesz annak biztosítására, hogy a fizetések a lehető legrövidebb időn belül megtörténjenek.

V. Fejezet

EGYÜTTMŰKÖDÉS A BIZOTTSÁG ÉS A KEDVEZMÉNYEZETT KÖZÖTT

16. Cikk

Ellenőrzés és könyvvizsgálat

1. A Bizottságnak joga van kiküldeni saját szakembereit, illetve megfelelően meghatalmazott képviselőket bárminemű technikai vagy pénzügyi megbízás, illetve könyvvizsgálat elvégzésére, amelyet szükségesnek talál az intézkedés végrehajtásának figyelemmel kísérése céljából. A Bizottság előzetes értesítést ad ilyen megbízottak kiküldéséről a Kedvezményezett hatóságainak.

Az Európai Számvevőszéknek ugyanilyen jogai és kötelezettségei vannak feladatainak ellátásával kapcsolatosan.

A Kedvezményezett minden információt és dokumentumot rendelkezésre bocsát, amelyet kérnek tőle, s minden célszerű intézkedést megtesz a könyvvizsgálat, illetve ellenőrzés végrehajtásával megbízott személyek munkájának megkönnyítésére.

2. A Kedvezményezett

a) feljegyzéseket és számlákat őriz meg a finanszírozási emlékeztető értelmében finanszírozott munkák, beszállítások, illetve szolgáltatások azonosítása céljából, a megfelelő számviteli eljárásoknak megfelelően;

b) biztosítja, hogy a Bizottság fentebb említett szakemberei, illetve képviselői fel legyenek jogosítva a finanszírozási emlékeztető értelmében finanszírozott tételekhez tartozó minden lényeges dokumentáció és számla ellenőrzésére és segíti az Európai Számvevőszéket az EGK-segély hasznosításával kapcsolatos könyvellenőrzés végrehajtásában.

17. Cikk

Utóintézkedések

Az intézkedés végrehajtásának figyelemmel kísérése során a Bizottság bármilyen magyarázatot kérhet, s szükség esetén az intézkedés olyan új irányba tereléséről állapodhat meg a Kedvezményezettel, amely az előirányzott célkitűzések szempontjából megfelelőbbnek tekinthető.

A Kedvezményezett jelentéseket tesz a Bizottságnak a finanszírozási emlékeztetőben lefektetett ütemtervnek megfelelően, az intézkedés végrehajtásának teljes időtartama alatt, s annak befejezése után.

VI. Fejezet

ÁLTALÁNOS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

18. Cikk

Konzultáció, viták

1. Bármely kérdés, amely a finanszírozási emlékeztető, illetve ezen Általános Feltételek végrehajtásával vagy értelmezésével kapcsolatban felmerül, konzultáció tárgyát képezi a Kedvezményezett és a Bizottság között, amely szükség esetén a finanszírozási emlékeztető módosítását eredményezheti.

2. Ha a finanszírozási emlékeztetőben és jelen Általános Feltételekben részletezett valamely kötelezettség teljesítése elmarad, amelyet nem orvosoltak kellő időben, a Bizottság a Kedvezményezettel folytatott konzultáció után felfüggesztheti az intézkedés finanszírozását.

3. A Kedvezményezett egészében vagy részben lemondhat az intézkedés végrehajtásáról. A Szerződő Felek levélváltás útján rögzítik a visszautasítás részleteit.

19. Cikk

Értesítések, címek

A felek között az előbbiek értelmében lehetséges bármilyen értesítés és megállapodás írásbeli közlés formájában teendő, világos utalással az intézkedés számára és megnevezésére. Az ilyen értesítések és megállapodások levél útján eszközlendők a kézhezvételre jogosult félnek, az említett fél által megnevezett címre megküldve. Sürgős esetekben telefax, távirati vagy telexközlés is megengedhető, s érvényes eljárásnak tekintendő, amennyiben levél útján azonnal megerősítést nyer.

A címek a finanszírozási emlékeztetőben vannak részletezve.

"B" melléklet

Választottbírósági eljárás

A Szerződő Felek közötti bárminemű vita, amely a keretmegállapodásból vagy valamely finanszírozási emlékeztetőből következik, s amely nem került rendezésre a finanszírozási emlékeztetőre vonatkozó Általános Feltételek 18. Cikkében lefektetett eljárások alkalmazásával, elbírálás céljából az alábbi eljárásnak megfelelően választottbíróság elé utalandó.

Az ilyen választottbírósági eljárásban felekként egyrészt a Kedvezményezett, másrészt a Bizottság szerepelnek.

A választottbíróság az alábbiak szerint kinevezett három választottbíróból áll:

- egy választottbírót a Kedvezményezett nevez ki,

- a másik választottbírót a Bizottság nevezi ki,

- a harmadik választottbírót (a továbbiakban olykor döntőbírónak nevezve) megegyezés alapján a két fél nevezi ki, ha pedig nem tudnak megegyezni, akkor az Egyesült Nemzetek Főtitkára nevezi ki.

Ha valamelyik fél nem nevez ki választottbírót, azt a döntőbíró nevezi ki.

Amennyiben a jelen rendelkezés szerint megválasztott valamely választottbíró lemondana, elhalálozna vagy képtelen lenne eljárni, másik választottbíró kerül kinevezésre ugyanúgy mint az a választottbíró, akinek a helyére kerül; s az utód rendelkezik mindazokkal a jogokkal és kötelezettségekkel, amelyekkel az eredetileg megválasztott bíró is rendelkezett.

"C" melléklet

Finanszírozási emlékeztető

Az Európai Közösségek Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) amely az Európai Gazdasági Közösség (a továbbiakban: Közösség) nevében és helyett jár el egyrészről, és a Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Kedvezményezett) másrészről, a következőkben állapodtak meg:

Az alábbi 1. Cikkben hivatkozott intézkedés a Közösség költségvetési eszközeiből kerül megvalósításra és finanszírozásra, a jelen emlékeztetőben lefektetett rendelkezések szerint. A technikai, jogi és adminisztratív keretet, amelyen belül az alábbi 1. Cikkben hivatkozott intézkedés végrehajtandó, a Bizottság és a Kedvezményezett közötti Keretmegállapodáshoz mellékelt Általános Feltételek részletezik, kiegészítve a jelen Emlékeztető feltételeivel és az ahhoz csatolt Speciális rendelkezésekkel.

1. Cikk

Jelleg és tárgy

A közösség, segélyprogramja részeként adomány útján hozzájárul az alábbi intézkedés finanszírozásához:

Projekt száma:

Megnevezése:

amelyre a továbbiakban "intézkedéseként" történik hivatkozás.

2. Cikk

A Közösség kötelezettségvállalása

A közösség kötelezettségvállalása ECU-ban kerül meghatározásra, amelyre a továbbiakban "EGK-segély"-ként történik utalás.

Ez a kötelezettségvállalás lejárati dátumhoz van kötve, amelyet követően az EGK-segély eszközeiből fennmaradó rész automatikusan törlődik. A Bizottság azonban, a körülményektől függően, beleegyezhet a lejárati dátum meghosszabbításába, amennyiben a Kedvezményezett a meghosszabbítást kellő indok alapján kéri.

Jelen projekt esetében az EGK-segély lejárati dátuma 1991. december 31-ben (ezerkilencszázkilencvenegy december harmincegyedikében) van megállapítva.

3. Cikk

Címek

Az intézkedés végrehajtásával kapcsolatos levelezés, melynek során megjelölendő az intézkedés száma és megnevezése, az alábbi címekre irányítandó:

A Közösségnél:

Commission of the European Communities

Directorate-General for External Relations

Rue de la Loi, 200

B-1049 Brussels

Belgium

Távirati cím: COMEUR BRUXELLES

Telex: 21877 COMEU B

A Kedvezményezettnél:

OECD Segélykoordinációs Titkárság

1880 Budapest,

Honvéd u. 13-15.

Magyarország

Telex: 28874

Fax: 153-0895

4. Cikk

Példányszám

Jelen emlékeztető angol és magyar nyelven két példányban készül. A két nyelvi változat közötti eltérések esetén az angol szöveg a mérvadó.

5. Cikk

Érvénybelépés

Jelen emlékeztető azon a napon lép hatályba, amikor a felek aláírják. A melléklet ezen emlékeztető szerves részét képezi.

Készült Budapesten, ezerkilencszázkilencven szeptember hónap harmadik napján."

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A rendelet végrehajtásáról a PHARE program koordinációjáért felelős tárca nélküli miniszter gondoskodik.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök