8/2002. (X. 4.) ESZCSM rendelet

az anyatej társadalombiztosítási támogatás alapját képező áráról, valamint a támogatás elszámolásának módjáról

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 51. §-a (5) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

(1)[1] Az anyatej társadalombiztosítási támogatás alapját képező literenkénti ára 3500 Ft.

(2)[2] Az orvos az anyatejet - a nyilvántartásba felvett csecsemő (a továbbiakban: beteg) részére - a gyógyszerek rendelésére használatos, a társadalombiztosítás által rendszeresített orvosi rendelvényen (a továbbiakban: vény) rendeli, a kiemelt jogcím feltüntetésével.

(3) A nyilvántartásban az orvosnak fel kell tüntetnie a rendelés okát, a rendelt anyatej mennyiségét és a rendelés keltét, továbbá - amennyiben az anyatejrendelés társadalombiztosítási támogatással történt - a csecsemő társadalombiztosítási azonosító jelét.

(4)[3] Az orvos egyidejűleg a (2) bekezdés szerinti vényen a csecsemő táplálásához a vény kiállítása szerinti naptári hónapra elegendő anyatejet rendel.

(5)[4] Az orvos abban az esetben is egy vényen rendeli az anyatejet a csecsemő részére, ha a felírt mennyiséget több anyatejet adományozó személy tudja csak biztosítani.

2. §

(1) A járóbeteg-ellátás keretében társadalombiztosítási támogatással rendelt anyatej támogatásának elszámolására

a) az anyatejgyűjtő állomások,

b) a háziorvos, a házi gyermekorvos vagy a körzeti védőnő igazolása alapján az anyatejet adományozó személyek közvetlenül

jogosultak.

(2) Az elszámolási időszak a tárgyhónap első napjától a tárgyhónap utolsó napjáig tart.

(3)[5] Az (1) bekezdés szerint elszámolásra jogosult az összegző elszámolást az elszámolási időszakot követő 8 napon belül benyújtja az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatalhoz.

(4) Az (1) bekezdés szerinti elszámolás esetén a tárgyhavi elszámoláshoz csatolni kell

a) a tárgyhónapban átvett vényeket,

b) a vény alapján a tárgyhónapban átadott anyatej mennyiségét tartalmazó, az (1) bekezdés a) pontja esetén az átvevő, az (1) bekezdés b) pontja esetén az átadó és az átvevő aláírásával hitelesített átvételi nyilatkozatot.

(4a)[6] Anyatejet adományozó személyek esetén az 1. § (5) bekezdése értelmében egy vényhez több hitelesített átvételi nyilatkozat is tartozhat.

(5) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti elszámolás esetén az átvételi nyilatkozat érvényességéhez az illetékes háziorvos, házi gyermekorvos vagy a körzeti védőnői szolgálat védőnője által kiadott, a nyilatkozatra rávezetett igazolás szükséges. Igazolás abban az esetben adható, ha az anyatej adományozója a külön jogszabály szerint rávonatkozó közegészségügyi feltételeknek való megfelelését hitelt érdemlően igazolja.

(6) A tárgyhónapra az átvételi nyilatkozatok szerinti mennyiségű anyatej számolható el azzal, hogy az elszámolható mennyiség nem haladhatja meg a tárgyhónapra elszámolásra benyújtott vényen rendelt anyatej mennyiségét.

(6a)[7] Anyatejet adományozó személy esetén a tárgyhónapra társadalombiztosítási támogatással rendelt elszámolásra benyújtott anyatej mennyisége nem haladhatja meg a napi 800 millilitert.

(7)[8] Az elszámolt támogatás átutalására vonatkozó megbízást a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő az (1) bekezdés a) pontja esetén a Magyar Államkincstárnak az elszámolás benyújtását követő 5. banki napon adja át. Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a támogatás összegét az anyatejet adónak közvetlenül utalja át.

(8) A társadalombiztosítási támogatás elszámolásának módjára az (1)-(7) bekezdésekben nem szabályozott kérdésekben a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2002. szeptember 15. napjától kell alkalmazni.

Dr. Csehák Judit s. k.,

egészségügyi, szociális és családügyi miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Módosította az 58/2023. (XII. 21.) BM rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.12.22.

[2] Megállapította a 10/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet 25. § a) pontja. Hatályos 2011.03.31.

[3] Módosította a 69/2011. (XII. 21.) NEFMI rendelet 3. § a) pontja. Hatályos 2011.12.22.

[4] Beiktatta a 69/2011. (XII. 21.) NEFMI rendelet 1. § - a. Hatályos 2011.12.22.

[5] Módosította a 45/2022. (XII. 20.) BM rendelet 21. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[6] Beiktatta a 69/2011. (XII. 21.) NEFMI rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.12.22.

[7] Beiktatta a 69/2011. (XII. 21.) NEFMI rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.12.22.

[8] Módosította az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 24. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.