125/2003. (XII. 10.) FVM rendelet

a 2003. évben fagykárt és aszálykárt szenvedett mezőgazdasági termelők végleges kárenyhítő támogatásának megállapításáról

Az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997. évi CXIV. törvény 10. §-a (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a 84/2003. (VII. 22.) FVM rendelet (a továbbiakban: FVM r.) 4. § (5) bekezdésére - a következőket rendelem el:

1. §

(1) Az FVM r. 4. § (4) bekezdése alapján az illetékes megyei földművelésügyi hivatalok által kiállított igazoláson szereplő támogatási összeg 25,4 százaléka igényelhető - az FVM r. 4. §-a (6) bekezdése előírásainak figyelembevételével - 2003. december 11. és december 15-e között az illetékes adóhatóságtól.

(2) A támogatást az APEH 10032000-01905654 számú folyósítási számláról kell folyósítani. Az FVM r. 5. § (5) bekezdése alapján visszafizetendő támogatást, valamint a jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni.

2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) Az FVM r. 5. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Amennyiben az igénylő által felvett előleg nem haladja meg a korrigálás nélkül számított összeget, úgy az előleg és a végleges - a 4. § (6) bekezdés szerint igényelhető - támogatás közötti összeget nem kell visszafizetni. . Az az igénylő, akinek a fagy- és aszálykár összege nem érte el a 4. § (1) bekezdés szerinti mértéket vagy nem nyújtott be végleges kárenyhítési támogatási kérelmet, de az (1) bekezdés szerinti előleget igénybe vette, ha 2004. január 31-ig visszafizeti azt, akkor a támogatás igénybevétele nem minősül jogosulatlannak."

Dr. Németh Imre s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter