Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

84/2003. (VII. 22.) FVM rendelet

a 2003. évben fagykárt és aszálykárt szenvedett mezőgazdasági termelők kárenyhítő támogatásáról

Az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997. CXIV. törvény 10. §-a (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

E rendelet alkalmazásában

a) mezőgazdasági tevékenység; az agrárgazdasági és vidékfejlesztési célok 2003. évi költségvetési támogatásáról szóló 3/2003. (I. 24.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdés h) pontjában részletezett tevékenység;

b) mezőgazdasági termelő: mezőgazdasági tevékenységet folytató a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal rendelkező magánszemély (illetve külön törvényben meghatározott családi gazdálkodó), természetes személy, egyéni vállalkozó, valamint belföldi székhelyű jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, ameny-nyiben eleget tett a mezőgazdasági termelők agrártámogatás igénybevételével összefüggő adatszolgáltatásáról és nyilvántartásba vételéről szóló 236/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nyilvántartási r.) szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének és nettó árbevételében/bevételében a mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel/bevétel aránya eléri az 50 százalékot. Ezen arányszámot a R. 1. számú melléklet B) pontja szerinti számítás alapján kell megállapítani;

c) nyári betakarítású termékek: e rendelet 2 számú mellékletében foglaltak szerint;

d) az integrátor: az R. 5. és 6. számú mellékleteiben foglalt feltételeknek megfelelő szervezet.

2. §

(1) E rendelet alapján a Nyilvántartási r. szerint regisztrált, a földadóról szóló 1991. évi LXXIX. törvény 7. §-ában meghatározottak szerint 2003. évben elemi csapással sújtottnak minősülő, e rendelet szerint meghatározott mértékű fagykárt és/vagy aszálykárt szenvedett mezőgazdasági termelő (a továbbiakban: elemi kárt szenvedett termelő) végleges kárenyhítő támogatásban és az e rendelet szerint igénybe vett kedvezményes forint hitel után kamattámogatásban részesülhet.

(2) A végleges kárenyhítő támogatásra és a kedvezményes hitelre vonatkozó jogosultság szempontjából figyelembe vehető fagykár és/vagy aszálykár mértékét és összegét az elemi kárt szenvedett termelő e rendelet 1. és 3. számú mellékletében foglaltak szerint állapíthatja meg.

(3) A fagykár és/vagy aszálykár miatti hozamkiesés és kárösszeg kiszámításánál az étkezési búza és a takarmánykukorica esetében a 2003. évi termésre vonatkozó intervenciós árat, á többi növénynél a 2003. évi tényleges értékesítési árat, ennek hiányában a 2003. évi szerződéses árat, ennek hiányában a 4. számú melléklet szerinti árat kell figyelembe venni.

(4) A végleges kárenyhítő támogatásra a 4. §-ban, az előlegre az 5. §-ban, a kedvezményes hitelre vonatkozó kérelem benyújtására pedig a 8. §-ban megállapított határidő jogvesztő.

(5) A támogatások igénybevételének további feltétele az agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének általános feltételeiről szóló 290/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 3. § (1) bekezdésben foglalt feltételeknek való megfelelés.

3. §

A támogatások igénybevételének, elszámolásának rendjét a Korm. r., az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény (a továbbiakban: Art.), valamint a Nyilvántartási r. és az e rendeletben foglaltak szabályozzák.

Végleges kárenyhítő támogatás

4. §

(1) Végleges kárenyhítő támogatásra az elemi kárt szenvedett termelő abban az esetben jogosult, ha a szántóföldi növényeknél (a zöldségféléket is beleértve), a szőlő- és gyümölcskultúrákban, az erdősítésekben, valamint a halastavakban megállapított fagykár és/vagy aszálykár mértéke együttesen az említett kultúrák átlagában 30 százalék, vagy azt meghaladó mértékű.

(2) A végleges kárenyhítő támogatás mértéke a 30 százalék feletti kárösszeg 30 százaléka.

(3) A végleges kárenyhítő támogatás összegét e rendelet 3. számú mellékleteiben foglaltak szerint kell megállapítani, amelyet felülvizsgálatra 2003. november 30-ig a területileg illetékes megyei földművelésügyi hivatalhoz (a továbbiakban: Hivatal) kell benyújtani.

(4) A Hivatal a támogatási igényjogosultságról a Korm. r. 1. számú melléklete szerinti igazolást (a továbbiakban: igazolás) állít ki és azt az elemi kárt szenvedett termelőhöz 2003. december 5-ig eljuttatja.

(5) Amennyiben a (4) bekezdés szerinti támogatási igény összege a rendelkezésre álló forrást meghaladja, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter külön rendeletben és közleményben 2003. december 10-ig intézkedik a támogatás fajlagos mértékének arányos csökkentéséről.

(6) Az elemi kárt szenvedett termelőt megillető kárenyhítő támogatás összegét az (5) bekezdés intézkedés figyelembevételével kell megállapítani. Az így kiszámított támogatási összeget csökkenteni kell az igénybe vett előleggel.

(7) Az elemi kárt szenvedett termelőt a (6) bekezdés szerint megillető támogatási összeg a 0311. számú "Bevallás az államháztartással szembeni egyes juttatások igényléséről" nyomtatvány felhasználásával az "Elemi kárt szenvedett termelők támogatása" című élőirányzat terhére, az APEH 10032000-01905654 számú folyósítási számláról az illetékes adóhatóságtól 2003. december 11-től december 15-ig igényelhető.

5. §

(1) Azon elemi kárt szenvedett termelő, akinél a nyári betakarítású termékek összességében a kár mértéke eléri, vagy meghaladja a 30 százalékot, támogatási előleg (a továbbiakban: előleg) igénylésére jogosult. Az előleg mértéke hektáronként 3 ezer Ft, zöldség-, gyümölcs termékek esetében 6 ezer Ft, amely előleget a 30 százalék, vagy e feletti kárt szenvedett kultúrák területe után lehet igénybe venni.

(2) Az előleg összegét e rendelet 2. számú mellékletében foglaltak szerint kell megállapítani és felülvizsgálatra 2003. augusztus 20-ig a Hivatalhoz kell benyújtani.

(3) A Hivatal a támogatási előlegről igazolást állít ki, és azt az elemi kárt szenvedett termelőhöz 15 napon belül, de legkésőbb 2003. augusztus 31-ig eljuttatja.

(4) A Hivatal által igazolt támogatási előleg a 0311. számú "Bevallás az államháztartással szembeni egyes juttatások igényléséről" nyomtatvány felhasználásával az "Elemi kárt szenvedett termelők támogatása" előirányzat terhére az APEH 10032000-01905654 számú folyósítási számláról az illetékes adóhatóságtól igényelhető.

(5)[1] Amennyiben az igénylő által felvett előleg nem haladja meg a korrigálás nélkül számított összeget, úgy az előleg és a végleges - a 4. § (6) bekezdés szerint igényelhető - támogatás közötti összeget nem kell visszafizetni. . Az az igénylő, akinek a fagy- és aszálykár összege nem érte el a 4. § (1) bekezdés szerinti mértéket vagy nem nyújtott be végleges kárenyhítési támogatási kérelmet, de az (1) bekezdés szerinti előleget igénybe vette, ha 2004. január 31-ig visszafizeti azt, akkor a támogatás igénybevétele nem minősül jogosulatlannak.

Kedvezményes középlejáratú hitel

6. §

(1) E rendelet alapján kedvezményes hitel igénybevételére jogosult az elemi kárt szenvedett mezőgazdasági termelő abban az esetben, ha a szántóföldi növényeknél (a zöldségféléket is beleértve), a szőlő- és gyümölcskultúrákban, az erdősítésekben, valamint a halastavakban a 3. számú melléklet szerint megállapított fagykár és/vagy aszálykár mértéke az említett kultúrák átlagában 20 százalék, vagy azt meghaladó mértékű.

(2) A hitelt az elemi kárt szenvedett termelő gazdálkodása anyag- és eszközszükségletének fedezetére és egyéb kötelezettségeire (beleértve munkabért és a bankhitelek adott évben esedékes részletének törlesztését is) használhatja fel.

(3) Az integrációban részt vevő elemi kárt szenvedett termelők az integrációban termelt és az (1) bekezdés szerinti kárt szenvedett növényi kultúrák esetében a kedvezményes hitelt a 7-10. §-okban foglaltak megfelelő alkalmazásával az integrátor útján is igénybe vehetik. Az ilyen esetekben az integrátor a saját nevében felvett hitel és a felvett kamattámogatás összegét az integrált termelőkkel kötött szerződéses kapcsolatok keretében a termelők felé köteles továbbadni. Továbbadásnak minősül az is, ha a termelő a hitelt az integrátorral szemben fennálló esedékes tartozásának lecserélésére fordítja.

7. §

(1) Az igénybe vehető hitel összege a 3. számú melléklet szerint megállapított hozamérték kiesés 20 százalékot meghaladó összegee de termelőnként legfeljebb 250 millió Ft lehet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hitel futamideje 5 év, tőkeösszegéhez legfeljebb 60 százalékos mértékű készfizető állami kezességvállalás kapcsolódhat, és a jegybanki alapkamattal számított kamat összege 70 százalékának megfelelő mértékű kamattámogatás vehető igénybe.

8. §

(1) A hitelkérelmeket az agrárhitelezésben részt vevő - külön közleményben közzétett - pénzügyi intézményekhez folyamatosan, de legkésőbb 2003. december 15-ig lehet benyújtani az intézmények által előírt példányban és tartalommal. A pénzügyi intézmények csak olyan hitelkérelmeket fogadhatnak be, amelyeket előzetesen a Hivatal nyilvántartásba vett és záradékolt. A hitelkérelem egy példányára rávezetett záradék tartalmazza a felvehető kedvezményes hitel összegét, valamint, hogy a hitel megfelel az e rendeletben meghatározott feltételeknek.

(2) A pénzügyi intézmény a hitelkérelmet a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően kialakított hitelbírálati rend szerint bírálja el, és a pénzügyminiszterrel kötött kezességvállalási szerződés szerinti összeghatár figyelembevételével a hitel(kölcsön-)szerződéseket megköti. Amennyiben a kezességvállalással érintett hitelhez kapcsolódó kezességvállalás összege eléri az adott pénzügyi intézménynél vállalható keretet, a pénzügyi intézmény a hitelkérelmek befogadását felfüggeszti.

(3) Állami kezességvállalás és kamattámogatás csak olyan hitelszerződéshez kapcsolódhat, amelyben

a) az R. 259. § (3) bekezdés b) pontja szerinti teljes hiteldíj a (2) bekezdés szerinti szerződésben meghatározott mértékben, de legfeljebb 3 százalékponttal haladja meg a mindenkori jegybanki alapkamatot. Amennyiben a hitel futamideje alatt bármelyik kamatfizetési periódusban ez a feltétel nem teljesül, az adott kamatfizetési periódusban kamattámogatás nem vehető igénybe,

b) a pénzügyi intézmény egyéves tőketörlesztési haladékot engedélyez.

(4) A pénzügyi intézmények a megkötött hitelszerződések összesített adatairól havonta tájékoztatást adnak a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium és a Pénzügyminisztérium részére.

(5) A (3) bekezdés szerinti hitel utáni kamattámogatás összegét az R. 1. számú mellékletének A) pontjában foglaltak szerint a kamattámogatás igénylésének időpontjában érvényes jegybanki alapkamat alapulvételével kell megállapítani.

(6) A kamattámogatás a pénzügyi intézményi kamatterhelés gyakoriságának megfelelően az esedékes kamat megfizetéséről szóló igazolás egyidejű csatolásával igényelhető az "Agrártermelés költségeit csökkentő támogatás" előirányzat terhére a 10032000-01905616 számú APEH "Agrárfinanszírozás támogatása" folyósítási számláról az illetékes adóhatóságtól. Az igénylő nyomtatványhoz csatolni kell a pénzügyi intézmény kamat megfizetéséről szóló igazolását, valamint az első igényléskor a záradékolt hitelkérelmet. Integrátor igénylő esetén az előzőeken túlmenően csatolni kell az integrációs szerződésekről készített összesítő kimutatást is. Az integrátor az általa felvett hitel és a kamattámogatás termelőkkel történő elszámolásáról köteles elkülönített nyilvántartást vezetni, és az erre vonatkozó dokumentumokat az Art. által előírt időpontig megőrizni.

9. §

(1) Azon elemi kárt szenvedett termelő, akinél a nyári betakarítású termékek esetében a fagykár és/vagy aszálykár mértéke átlagosan eléri vagy meghaladja a 20 százalékot, a kedvezményes hitelt e kultúrák hozamkiesése alapján számítva is igénybe veheti.

(2)[2] Amennyiben az elemi kárt szenvedett termelő a 6. § (1) bekezdése szerint elvégzett számítás alapján az (1) bekezdés szerint igénybe vett összegnél nagyobb összegű hitel igénybevételére jogosult, a különbözetre legkésőbb 2003. december 15-ig újabb hitelkérelmet nyújthat be.

(3) Nem érinti az (1) bekezdés szerinti hitelre és az ahhoz kapcsolódó kamattámogatásra való jogosultságot, ha a kármérték a 6. § (1) bekezdése szerint meghatározott kultúrák átlagában nem éri el a 20 százalékot.

10. §

(1) Amennyiben az elemi kárt szenvedett termelő a hitelt nem a hitelkérelemben feltüntetett célokra használja fel, a kamattámogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését az illetékes adóhatóság rendeli el.

(2) A jogosulatlanul igénybe vett végleges kárenyhítő támogatást a 5. § (5) bekezdése szerinti, a jogosulatlanul igénybe vett kamattámogatást pedig a 8. § (6) bekezdése szerinti folyósítási számlára kell visszafizetni, a Korm. r. szerinti büntetőkamattal növelt összegben.

(3) A 8. § (2) bekezdés szerinti állami kezességvállalás beváltása esetén az agrárkezességekre vonatkozó, a beváltás időszakában érvényes eljárási szabályokat kell alkalmazni.

Záró rendelkezések

11. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Németh Imre s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet a 84/2003. (VII. 22.) FVM rendelethez

Az aszály és a fagy által okozott termésátlag csökkenés kiszámításának módja

Az aszály és a fagy által okozott termésátlag csökkenés mértékének meghatározását az 1991. évi LXXIX. törvény alapján a termelőnek az alábbiak szerint kell elvégeznie:
1. A tárgyévben termesztett szántóföldi, szántóföldi kertészeti, szőlő, valamint gyümölcs növénykultúránként l hektár betakarított területre jutó termésátlag megállapítása.
Termék megnevezéseBetakarított termőterületBetakarított termésmennyiségTermésátlag*
hakgkg/ha
ABB/A
*
2. Az 1. pontban megadott valamennyi növényfajnak a tárgyévet megelőző 3 év alapján a termésátlag megállapítása.
Tennék megnevezéseBetakarított termőterületBetakarított termésmennyiségTermésátlag**
hakgkg/ha
ABB/A
* Termésátlag kiszámításának módja: növényfajonként a tárgyévben betakarított összes termésmennyiség osztva a betakarított területtel (kg/ha-ban).
** Kiszámítás módja: növényfajonként a 2000—2001—2002. években betakarított összes termésmennyiség osztva a 2000—2001—2002. években betakarított összes területtel (kg/ha-ban).
Megjegyzés: amennyiben a tárgyévet (2003.) megelőző 3 év (2000—2001—2002.) valamelyikében elemi csapás érte a gazdálkodót és az elemi csapás tényét a termelő az illetékes megyei földművelésügyi hivatalnak bejelentette, s azt a Hivatal igazolta [1991. évi LXXIX. tv. 7. § (1)], úgy a kárt szenvedett évet (vagy éveket) a hároméves átlag számításából ki kell hagyni, és az azt megelőző évet (1999.), illetve éveket (1998—1999.) kell figyelembe venni.
Amennyiben nincs három értékelhető év, akkor az előző három évből két év, illetve egy év átlagához viszonyítva kell a hozamérték-kiesést meghatározni.
Olyan esetben, amikor csak a károsult tárgyévben van termésadat, akkor a gazdálkodónak a szükséges információ beszerzése érdekében a területileg illetékes megyei földművelésügyi hivatalhoz kell fordulnia. Ebben az esetben a hozamkiesés mértékét a területi agrárkamara, a megyei FM hivatal és az APEH megyei igazgatósága által kijelölt egy-egy tagból álló bizottság állapítja meg.

2 számú melléklet a 84/2003. (VII. 22.) FVM rendelethez

Az aszály és a fagy által okozott hozamkiesés alapján a nyári betakarítás! termékeknél igényelhető

Az aszály és a fagy által okozott hozamkiesés alapján a nyári betakarítási termékeknél igényelhető
támogatási előleg kiszámítása
Igénylő neve: Regisztrációs száma:
Címe: Bankszámlaszáma:
Adóazonosító jele vagy adószáma:
2003. évben szántóföldön termesztett összes növény, illetve szóld- és gyümölcsültetvény megnevezése2003. évi vetésterületTermésátlagÁtlagár2003. évi hozamérték3 év átlagos hozamértékeösszes hozamérték­kiesés
2003. évielmúlt 3 év
bakg/hakg/haFt/kgFtFt%
(B*C*E)(B*D*E)100— (F/G*100)
ABCDEFGH
Szántóföldi zöldségfélék:-
Zöldborsó
Zöldbab
Uborka
Sárgadinnye
Görögdinnye
Spárgatök
Cukkini és egyéb kabakosok
Paprika
2003. évi vetésterület összesen:
2003. évi vetésterületből azoknak a növényeknek a területe, ahol a károsodás mértéke eléri vagy meghaladja a 30%-ot:
Egyéb szántóföldi növények:
Őszi búza
Őszi durumbúza
Őszi árpa
Rozs
Triticale
Kétszeres (őszi árpa + őszi búza)
Tavaszi búza
Tavaszi árpa
Zab
Fénymag
Köles
Őszi káposztarepce
Borsó
Mustár
Olajretek
Szója
Lencse
Lucerna
Egyéb herefélék
Facélia
Takarmányfüvek
A fenti növények vetőmagjai (az alábbiakban felsorolva):
2003. évi vetésterület összesen:
2003. évi vetésterületből azoknak a növényeknek a területe, ahol a károsodás mértéke eléri vagy meghaladja a 30%-ot:
Gyümölcsfélék:
Kajszi- és őszibarack
Nektarin
Meggy
Cseresznye
Málna
Ribizli
Köszméte
Josta
Földieper
2003. évi terület összesen:
2003. évi területből azoknak a növényeknek a területe, ahol a károsodás ménéke eléri vagy meghaladja a 30%-ot:
MINDÖSSZESEN:
Összesítő táblaA fenti táblázatból azoknak a növényeknek az összesített területe, ahol a károsodás mértéke eléri vagy meghaladja a 30%-ot ha1 hektárra jutó összeg Ft/haÖsszeg
Ft
Támogatási kategória
Szántóföldi zöldségfélék:6000
Egyéb szántóföldi növények:3000
Gyümölcsfélék:6000
Összesen (ezer Ft-ra kerekítve):
A táblázatban felsorolt valamennyi növény területét be kell írni.
Dátum: 2003...................................... hó .................... nap.
…………………………………
igénylő aláírása

3. számú melléklet a 84/2003. (VII. 22.) FVM rendelethez

Összesítő táblázat a fagy és az aszály okozta hozamkiesés utáni támogatás igényléséhez

[3]
Összesítő táblázat a fagy és az aszály okozta hozamkiesés utáni támogatás igényléséhez
Példa
2003. évben szántóföldön termesztett összes növény, illetve szőlő- és gyümölcsültetvény2003. évi vetésterületTermésátlagÁtlagár2003. évi hozamérték3 év áüagos hozamértékeÖsszes hozamérték-kiesésIgényelhető támogatás
2003. évielmúlt 3 évFtFtFt%Ft
hakg/hakg/haFt/kg(B»C*E)(B*D*E)(G-F)100-{F/G*100)
ABCDEFGHIJ
1. Mezőgazdaság termelés
Őszi búza
Őszi árpa
Kukorica
Napraforgó
stb. ...
Összesen:
Erdészeti kár
Halgazdasági kár
.
MINDÖSSZESEN:
Ezt a táblázatot minden termék esetében ki kell tölteni.
Támogatás akkor jár, ha az "I" oszlop értéke 30% felett van. A támogatás mértéke a 30% feletti kár 30%-a.
A számítás menete: az összes hozamérték-kiesés (H oszlop) összegét csökkentjük ugyanezen összeg 30%-ával, majd a kapott eredményt megszorozzuk 0,3-del. [H-(0,3*H)]*0,3
"A" oszlopban valamennyi 2003. évben termesztett összes szántóföldi növényt, illetve a szőlő- és gyümölcsültetvénye­ket fel kell sorolni, és a kapcsolatos számítást el kell végezni.
Amennyiben a termelőt erdészeti és halgazdasági kár is érte, azokat értelemszerűen a megadott rovatokban kell szerepeltetni.
Ha az "I" oszlop értéke 20% feletti, akkor a termelő jogosult a kedvezményes hitel felvételére.
1. számú függelék a 3. számú melléklethez
Elemi károk megállapítása erdősítésekben
1. Károsult területként a 2002. és 2003. évi erdősítések területéből a 2003. évben keletkezett, az Erdőrendezési Szabályzatról szóló 88/2000. (XI. 10.) FVM rendelet 62. §-a szerinti "E"-lapon a 11-es kóddal jelzett területet kell feltüntetni, erdőrészletenként és célállomány típusonként a mellékelt táblázatok kitöltésével.
2. Azokban az erdőrészletekben, ahol 2003. évben történt erdősítés az "A" jelű, azokban, amelyekben 2002. évben történt erdősítés, a "B" jelű segédtáblázatot kell alkalmazni.
3. A segédtáblázatpk A oszlopában a károsult erdőrészlet azonosító adatait kell feltüntetni. A B oszlopban az "A" táblázat esetében a 2003-ban végzett erdősítés területét, a "B" táblázat esetében a 2002. évben eredményesen erdősült területet kell szerepeltetni. A D-J oszlopokban az egyes célállomány típusokban keletkezett kár területét kell megadni és ezt az K oszlopban összesíteni. Az L oszlopban az egyes célállomány típusoknál a 3/2003. (I. 24.) FVM rendelet 42. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott normatív támogatási mértéket kell figyelembe venni. Az M oszlopba a területi mértékek és az alkalmazott normatív támogatások szorzataként előállt és erdőrészletenként összeg­zett, pénzben kifejezett értékét kell beírni.
4. A területi mértékeket minden esetben 0,1 hektár pontossággal kell feltüntetni.
5. A táblázatok kitöltése a gazdálkodó feladata. Ugyancsak a gazdálkodó kötelezettsége, hogy a feltüntetett adatok helyességét az Állami Erdészeti Szolgálat illetékes igazgatóságával igazoltassál.
6. Az erdősítésekben keletkezett károk megállapítására alkalmazott "A" és "B" jelű segéd táblázatok összegzett adatait az összesítő táblázat megfelelő rovataiba kell átvezetni. Ennék során a segédtáblázatok C oszlopában szereplő adatot az összesítő táblázat "összes hozam" F oszlopába, a segédtáblák M oszlopában szereplő adatot pedig az "összes hozamérték kiesés" H oszlopába kell beírni. Az összesítő táblázat G oszlopába az F oszlop és a H oszlop adatainak különbözetét kell beírni.
Elemi kár megállapítása erdősítésekben (2003-ban erdősítéssel érintett)
Károsodott erdőrészlet azonosítótErdősítéssel érintett terület és érték 2003.Elemi kár célállományonként haEgységárÖsszes kár
község, tag, részlethaFttölgybükkakácegyéb, kemény lombosnemes nyáregyéb lágy lombosfenyőösszesenFt/haE Ft
ABCDEFGHIJKLM
.
Összesen
Dátum: 2003...................................... hó.................... nap.
P. H.
.......................................... ...................................
gazdálkodó ÁESZ Igazgatóság
"B"
Elemi kár megállapítása erdősítésekben (2002-ben erdősítéssel érintett)
Károsodott erdőrészlet azonosítóiSikeresen erdősült terület és érték 2002.Elemi kár célállományonként haEgységárÖsszes kár
község, tag, részlethaFttölgybükkakácegyéb
kemény lombos
nemes nyáregyéb lágy lombosfenyőösszesenFt/haE Ft
ABCDEFGHIJKLM
Összesen
Dátum: 2003,...................................... hó .................... nap.
............................... ..................................
P. H. gazdálkodó ÁESZ Igazgatóság
2. számú függelék a 3. számú melléklethez
Halastavak
1. A tógazdaságot, illetve halastavat/kat üzemeltetők aszálykár számításának alapja a nyár végi próbahalászat alapján készített, és a megyei halászati felügyelő által igazolt termésbecslés alapján számított hektáronkénti nettó hozamcsökkenés (lehalászott és telepítéskor kihelyezett hal mennyiségének különbsége) és a Halászati Terméktanács által az ivadék, növendék és piaci ponty korosztályokra meghirdetett ajánlati árának szorzatával a teljes 2003-as üzemelő tóterületre számított árbevétel-kiesés. A ragadozó és növényevő halakat is a korosztályra megadott ponty árral kell számítani.
2. A hozamkiesést az utolsó három év, a gazdálkodó által az AKII-nak megadott hivatalos statisztikai éves tógazdasági jelentésekben szereplő hektáronkénti nettó hozam értékek átlagának és a 2003. évi termésbecslés különbözete alapján kell számítani. Amennyiben három év átlaga nem számítható, úgy az utolsó év adatait vagy a két év átlagát kell venni. Abban az esetben, ha a gazdálkodó első évben termel halat, úgy a viszonyítás alapja a hivatalos statisztikában szereplő országos átlagos hozam nagysága (546 kg/ha).
3. Egy székhellyel, de több telephellyel rendelkező gazdálkodó összevontan egy támogatási igényt adhat be. A különböző telephelyek ponty korosztályok szerinti hozamkiesését telephelyenkénti kimutatás benyújtásával kell igazolni.
Dátum: 2003...................................... hó .................... nap.
.................................
igénylő
................................
megyei halászati felügyelő
Összesítő táblázat a 2003. évi aszály miatt a halastavak haltermelésében keletkezett hozamkiesés kiszámításához
ÉvPonty korosztályÜzemelő tóterület haNettó hozam kg/haHozam különbözet kg/haTerméktanácsi irányár Ft/kgÁrbevétel
E Ft
Hozamkiesés kgÁrbevétel-kiesés E Ft
2000ivadék
növendék
piaci
2001ivadék
növendék
piaci
2002ivadék
növendék
piaci
átlagivadék
növendék
piaci
összesen:
2003ivadék700
növendék630
piaci560
összesen:
A 2003. évi halastavi aszálykár miatti árbevétel-kiesést az alábbi módon kell számítani:
1. Kiszámítjuk az utolsó három év (vagy a rendeletnek megfelelő) ponty korosztályokra eső hektáronkénti nettó hozam átlagát.
2. Az átlagokból kivonjuk a 2003. évi termésbecslés alapján számított hektáronkénti nettó hozamokat. Ígymegkapjuk a hozamkülönbségeket.
3. A hozamkülönbségeket szorozzuk a 2003-as üzemelő tóterület nagyságával, ez a pontykorosztályokra vonatkozó hozamkiesést adja meg kilogrammban.
4. A hozamkiesés adatait megszorozzuk a Halászati Terméktanács irányáraival, ami ponty korosztályonkénti árbevétel-kiesést adja.
5. Az árbevétel-kiesések összege adja meg a tényleges összes aszálykár miatti árbevétel-kiesést (táblázat jobb alsó sarok kockája).
6. A 2003. évi termésbecslés alapján számított hektáronkénti nettó hozamokat megszorozzuk a 2003-as ponty korosztályra vonatkozó üzemelő tóterületekkel, majd a megadott Halászati Terméktanácsi irányárakkal. A részösszegek összege adja meg a 2003-as becsült értékeket.
7. A kiszámított összegek közül
- az átlagos árbevételt az összesítő táblázat G oszlopába,
- a 2003. évi becsült árbevételt az összesítő táblázat F oszlopába,
- a hozamérték-kiesést pedig az összesítő táblázat H oszlopába kell átvezetni.
Dátum: 2003...................................... hó .................... nap.
.............................. ......................................
termelő megyei halászati felügyelő

4. számú melléklet a 84/2003. (VII. 22.) FVM rendelethez

A főbb növénytermesztési termékek átlagárai

A főbb növénytermesztési termékek átlagárai
Megnevezés2003. Átlagár (Ft/kg)
Durumbúza, vetőmag77,50
Durúmbúza, élelmezési célra23,00
Egyéb búza, vetőmag23,00
Egyéb búza, vetőmag nélkül23,00
Hibrid kukorica, vetőmag817,60
Rizs107,00
Árpa, vetőmag23,20
Árpa takarmányozásra, élelmezési célra20,90
Rozs, vetőmag23,00
Rozs, vetőmag nélkül- 18,90
Zab, vetőmag56,60
Zab, vetőmag nélkül25,70
Vetőburgonya88,00
Burgonya, vetőgumó nélkül73,00
Bab, vetőmag401,00
Bab, vetőmag nélkül196,70
Borsó, vetőmag110,30
Borsó, vetőmag nélkül49,00
Lencse, vetőmag220,0
Lencse, vetőmag nélkül201,00
Bab196,70
Napraforgómag, vetőmag1 950,70
Napraforgómag, vetőmag nélkül66,90
Mák329,60
Dohány294,00
Cukorrépa8,40
Szálastakarmány-széna8,40
Vöröshagyma37,20
Fokhagyma312,30
Sárgarépa104,00
Petrezselyemgyökér191,50
Retek129,00
Paradicsom212,80
Uborka158,90
Görögdinnye30,00
Sárgadinnye40,00
Zöldborsó, szemessúlyban51,90
Zöldbab438,40
Karfiol154,80
Fejes káposzta69,60
Kelkáposzta119,40
Karalábé152,60
Fejes saláta186,70
Spenót20,70
Spárgatök153,50
Zöldpaprika318,20
Paradicsompaprika441,90
Cseresznyepaprika435,10
Csemegekukorica, főzni való80,00
Csemegekukorica, pattogatni való80,70
Spárga146,90
Termesztett gomba226,70
Alma36,20
Körte318,20
Cseresznye232,30
Meggy163,80
Szilva és ringló300,00
Sárgabarack400,00
Őszibarack400,00
Köszméte186,30
Ribiszke, piros és fehér400,00
Ribiszke, fekete400,00
Málna600,00
Szamóca265,70
Dió, héjas súlyban261,50
Fűszerpaprika, nyers súlyban80,60

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 125/2003. (XII. 10.) FVM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2003.12.10.

[2] Megállapította a 113/2003. (XI. 11.) FVM rendelet 1. §-a. Hatályos 2003.11.11.

[3] Helyesbítette a Magyar Közlöny 2003/90. száma. Megjelent 2003.07.29.

Tartalomjegyzék