161/2003. (X. 13.) Korm. rendelet

a SAPARD 2002. és 2003. évi Éves Pénzügyi Megállapodás kihirdetéséről

1. §

A Magyar Köztársaság Kormánya a SAPARD 2002. és 2003. évi Éves Pénzügyi Megállapodást e kormányrendelettel kihirdeti.

2. §

A 2002. évi Éves Pénzügyi Megállapodás magyar nyelvű fordítása a következő:

2002. ÉVI ÉVES PÉNZÜGYI MEGÁLLAPODÁS

Az Európai Közösség Bizottsága, a továbbiakban "a Bizottság", amely az Európai Közösség, a továbbiakban "a Közösség", nevében és megbízásából jár el,

egyik részről, valamint

a Magyar Köztársaság

másik részről,

és a továbbiakban együttes elnevezéssel "a Szerződő Felek",

tekintettel arra, hogy

(1) a Tanács 1999. június 21-én kelt 1268/1999/EK sz. Rendelete a tagjelölt közép- és kelet-európai országokban az előcsatlakozási időszakban a mezőgazdaság és vidékfejlesztés területén kezdeményezett előcsatlakozási intézkedések közösségi támogatásáról létrehozta a Közösség pénzügyi hozzájárulását biztosító Különleges Előcsatlakozási Programot a mezőgazdaság és vidékfejlesztés támogatására (a továbbiakban "SAPARD");[1]

(2) a 1268/1999/EK sz. Rendelet 4. Cikke (5) bekezdésével összhangban 2000. október 18. napján hozott Határozattal Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Programként jóváhagyták a Magyar Köztársaság által előterjesztett tervet;

(3) az Európai Közösség nevében eljáró Bizottság és a Magyar Köztársaság között létrejött Többéves Pénzügyi Megállapodás, a továbbiakban Többéves Pénzügyi Megállapodás, 2001. június 15-én aláírásra került, és ez a 2. Cikkben úgy rendelkezik, hogy a Közösség pénzügyi kötelezettségvállalásait éves pénzügyi megállapodásokban kell meghatározni;

(4) meg kell határozni a Közösség pénzügyi kötelezettségvállalásait a 2002. évre a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Program és a program bármilyen módosításának magyarországi végrehajtása céljából (a továbbiakban "a Program"), illetve a kötelezettségvállalás érvényességének időtartamát. A 2002. évi pénzügyi kötelezettségvállalás kifizetéseinek érvényességi időtartama alatt sor kerülhet a Közösség bővítésére. Ezért a SAPARD Hivatal végső kedvezményezettel történő szerződéskötési határidejének elővigyázatos korlátozására van szükség a SAPARD eszköz és - a Magyar Köztársaságnak, mint immár Európai Uniós tagnak - vidékfejlesztés céljára nyújtott új támogatási formák közötti megfelelő átmenet biztosítása érdekében. Erre bármely lehetséges Csatlakozási Szerződés eredményeitől függetlenül sor kerül;

(5) a 2001. december 17-i 2500/2001. Tanácsi Rendelet 12. (4) Cikke, mely a 1268/1999-es jogszabályt módosítja, kiterjeszti Ciprus, Málta és Törökország természetes és jogi személyeire a pályázati kiírásban, illetve szerződésekben való részvételi jogot ugyanazokkal a feltételekkel, melyek a Tagállamok és kedvezményezett országok természetes és jogi személyeire vonatkoznak, többek között SAPARD esetében. Az előbbiekre való tekintettel szükséges olyan jogok biztosítása fenti országok részére, amelyek lehetővé teszik számukra ugyanazoknak a származásra vonatkozó előírásoknak az alkalmazását, amelyek a Tagjelölt Országok számára is biztosítottak;

(6) a 2002 augusztusában rendkívüli természeti katasztrófák okozta áradások tekintetében, a Többéves Pénzügyi Megállapodásnak a Közösség és a Magyar Köztársaság között történt aláírása óta szerzett tapasztalatok alapján szükségesnek tűnik az említett Megállapodás bizonyos további módosítása. Különösen szükséges bizonyos intézkedések projekt kiválasztásra vonatkozó előírásainak módosítása,

az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

Célkitűzések

Jelen Megállapodás meghatározza a Közösség Magyar Köztársaságra vonatkozó 2002. évi pénzügyi kötelezettségvállalását. Ezen kívül módosítja a 2001. 03. 01. dátummal aláírt Többéves Pénzügyi Megállapodást.

2. Cikk

Kötelezettségvállalás

A Közösség 2002. évi pénzügyi hozzájárulásának maximális összege 40.578.737 euró. Ez a kötelezettségvállalás kizárólag a Programnak a Közösség és a Magyar Köztársaság között létrejött Többéves Pénzügyi Megállapodással összhangban való végrehajtására érvényes.

3. Cikk

A kötelezettségvállalás időtartama

A Bizottság automatikusan visszavonja a kötelezettségvállalás minden olyan, a 2. Cikkben hivatkozott részét, amelyet 2004. december 31-ig előleg-átutalás keretében nem kötöttek le, illetve amelyre ezen időpontig nem érkezett elfogadható átutalási igénylés.

Tekintet nélkül a Magyar Köztársaság Csatlakozási Szerződésében meghatározásra kerülő rendelkezésekre, jelen Megállapodásra vonatkozó, Közösségi forrásokat tartalmazó szerződést a SAPARD Hivatal bármely végső kedvezményezettel nem köthet a Magyar Köztársaság, mint az Európai Unió tagállama számára nyújtott Vidékfejlesztési támogatás valamely formáját tartalmazó szerződés megkötésének dátumát követően.

4. Cikk

A Többéves Pénzügyi Megállapodás módosítása

A Bizottság és a Magyar Köztársaság között létrejött Többéves Pénzügyi Megállapodás a következők szerint módosul:

1. A 8. Cikk helyébe a következő szöveg kerül:

"8. Cikk

Kapcsolattartók

1. Jelen Megállapodás és/vagy a 2. Cikkben meghatározott Éves Pénzügyi Megállapodások hatálya alá tartozó bármely ügyben - kivéve az "F" Melléklet, "I" Függelékében feltüntetett információk tekintetében - írásbeli kapcsolattartás esetén a levelezést - adott esetben a Program számának és címének feltüntetésével - az alábbi címre kell továbbítani:

A Közösség részére:

Európai Közösségek Bizottsága

Mezőgazdasági Főigazgatóság

SAPARD Részleg

Rue de la Loi 130, B-1049 Brüsszel

Telefonszám: 00 32 2 296-7337

Fax: 00 32 2 295-1746

E-mail: agri-sapard@cec.eu.int

A Magyar Köztársaság részére:

Kovács Álmos helyettes államtitkár

Nemzeti Programengedélyező

Pénzügyminisztérium

1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

Telefonszám: 36 1 327-2114

Fax: 36 1 318-3805

E-mail: almos.kovacs@pm.gov.hu

2. Jelen Megállapodás és/vagy a 2. Cikkben meghatározott Éves Pénzügyi Megállapodások hatálya alá tartozó, az "F" Melléklet, "I" Függelékében feltüntetett információk tekintetében írásbeli kapcsolattartás esetén a levelezést - adott esetben a Program számának és címének feltüntetésével - az alábbi címre kell továbbítani:

A Közösség részére:

Európai Bizottság

European Anti-Fraud Office (OLAF)

C Igazgatóság

30, Rue Joseph II

B-1049 Brüsszel

A Magyar Köztársaság részére:

Kovács Álmos helyettes államtitkár

Nemzeti Programengedélyező Pénzügyminisztérium

1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

Telefonszám: 36 1 327-2114

Fax: 36 1 318-3805

E-mail: almos.kovacs@pm.gov.hu"

2. Az "A" Mellékletben

- Az 5. (1) Cikk b) pontja az alábbiak szerint módosul:

"b) A projekt kiválasztása, beleértve a rangsorolási kritériumok alkalmazását.

Mindazonáltal:

(i) abban az esetben, amikor a Program érintett intézkedésére csak egy kijelölt kedvezményezett van;

(ii) a Program agrár-környezetvédelmi intézkedése kapcsán a projekt kiválasztás végrehajtása egy vagy több kijelölt szervezet részére átadásra került és;

(iii) a Program infrastruktúrát is érintő projektjei esetében a projekt kiválasztás átadásra került egy vagy több kijelölt szervezet részére;

a SAPARD Hivatal - függetlenül minden egyéb felelősségétől, beleértve a jogosultság megítélését - nem hajthat végre projektkiválasztást."

- Az 5. (7) Cikk az alábbiak szerint módosul:

"7. A beruházási projektek esetében - a jelentős nettó bevételt nem generáló infrastruktúra-fejlesztési beruházások kivételével - a SAPARD Hivatal gondoskodik arról, hogy a program bármely projektje esetében az összes forrásból származó halmozott értéke nem haladja meg az összes elismerhető költség 50%-át. A képzési intézkedések humán tőkének minősülnek és ezen bekezdés rendelkezései szempontjából nem tekinthetők beruházásnak."

- A 8. (1) Cikk b) pontja az alábbiak szerint módosul:

"b) a kedvezményezettnél felmerült és eredeti számlákkal igazolt költségnyilatkozatok, illetve egyéb vonatkozó dokumentumok - amennyiben a támogatás nem kiadás formájában jelentkezik - alapján teljesítsék. Az ilyen nyilatkozatok csak olyan kiadásokat, illetve - amennyiben a támogatás nem kiadás formájában jelentkezik - olyan eseményeket tartalmazhatnak, amelyek a szerződés megkötését követően merültek fel, illetve következtek be, amely szerződés értelmében a kérelmező a Program keretében a szóban forgó projektre vonatkozóan kedvezményezett lett, kivéve a megvalósíthatósági és egyéb tanulmányokat, valamint a Technikai Segítségnyújtás intézkedést. A Technikai Segítségnyújtás intézkedés keretében végzett tevékenységek kivételével a költségek azonban semmiképpen sem vonatkozhatnak ezen mellékletnek 3. Cikke (1) bekezdésében hivatkozott bizottsági Határozatban megnevezett dátumnál (dátumoknál) korábban kiválasztott projektekre, a SAPARD Hivatal és a kedvezményezettek között vagy nevezettek megbízásából létrejött szerződésekre és kifizetett költségekre. Amennyiben a SAPARD Hivatal nem őrzi meg az ebben az albekezdésben hivatkozott eredeti számlákat vagy egyéb bizonylatokat, a SAPARD Hivatal gondoskodik másolatok készítéséről, illetve megtesz minden intézkedést annak érdekében, hogy az ellenőrzések és vizsgálatok során az eredeti példányok hozzáférhetők legyenek."

- A 10. (1) Cikk b) pontja az alábbiak szerint módosul:

"b) a SAPARD Hivatal által teljesített túlfizetéseknél, és a Hivatal által vissza nem szerzett tartozások esetében, valamint azon tartozások esetében, amelyek a főkönyvben történt rögzítést követő 2 éven belül nem kerültek beszedésre a kiadás SAPARD Hivatal számláin való elkönyvelésének hónapját megelőző hónapban a Bizottság utolsó előtti munkanapján jegyzett árfolyam. A kedvezményezett vagy meghatalmazottja nevére kiállított fizetési megbízás keltének a számlákon feltüntetett dátum minősül."

- A 14. Cikk 2.3.6. pontja az alábbiak szerint módosul:

"2.3.6. Függetlenül az 5. (1) b) Cikk rendelkezéseitől, pontosan meghatározzák és dokumentálják a kérelmek elbírálásának kritériumait és a kérelmek elbírálásának elsőbbségi sorrendjét."

- A 14. Cikk 2.6. pontja az alábbiak szerint módosul:

"2.6. A Magyar Köztársaságban az árukra, munkák és szolgáltatásokra vonatkozó közbeszerzési szabályoknak összhangban kell lennie a Bizottság "Service, Supply, and Work Contracts concluded within the Framework of Community Co-operation for the Third Countries"** c. kézikönyvében lefektetett szabályokkal. A Bizottság ex-ante jóváhagyásának követelménye azonban ezekre az esetekre nem vonatkozik. A beszerzett áruknak, munkáknak, gépeknek és szolgáltatásoknak a Közösségből vagy az "F" melléklet 8. pontjában hivatkozott országokból kell származniuk."[2]

- A Megállapodás kiegészül a következő Cikkel:

"16. Cikk

Rendkívüli természeti katasztrófák

1. Azzal a feltétellel, hogy a 1268/1999. Tanácsi Rendelet módosítására sor kerül, a Bizottság határozhat rendkívüli természeti katasztrófa megállapításáról a Magyar Köztársaságban; a Magyar Köztársaság kellőképpen megindokolt kérelme alapján engedélyezheti az érintett régióban jelentősebb projektek esetében, meghatározott időtartamra a Programban meghatározott Közösségi társfinanszírozási ráták túllépését a 85%-os plafon betartásával.

Ezen túlmenően, a Bizottság engedélyezhet a Megállapodás ezen Mellékletének következő rendelkezéseitől való eltérést:

a) az 5. (6) és (7) Cikkben meghatározott 50%-os küszöböt maximum 75%-osra lehet módosítani, azzal a feltétellel, hogy az 1268/1999. Tanácsi rendelet megfelelő módosítására sor került;

b) a 7. (5) Cikk második alpontjában a kiegészítő előlegfizetési kérelmet a rendkívüli természeti csapás várható hatásain alapuló szükséglet felmérés is megalapozhatja;

c) a 8. (1) b) Cikkben:

a kedvezményezettnél felmerült és eredeti számlákkal igazolt nyilatkozatokra vonatkozó követelményt a projekt támogatása érdekében a SAPARD Hivatal hivatalos döntéssel helyettesítheti. Ezen döntésekre vonatkozó kritériumokat a Magyar Köztársaság által benyújtott és a Bizottság által elfogadott, kellőképpen alátámasztott kérelemben kell megjelölni. A kedvezményezettnek vállalnia kell, hogy - a 8. (1) b) Cikkben meghatározottak szerint - legkésőbb egy éven belül a ténylegesen felmerült költségekről a nyilatkozatot benyújtja. Fenti kivétel szerinti egyetlen, a kedvezményezettnek történő kifizetés sem haladhatja meg a SAPARD Hivatal által jóváhagyott teljes beruházási költség 20%-át, és bármely ilyen jellegű kifizetés megfelelő garanciákkal kell, hogy rendelkezzen.

Azon rendelkezést, mely a költségnyilatkozatot azon eseményekre korlátozza, melyek a szerződéskötés időpontjánál nem korábban követően történtek (a kérelmező kedvezményezettnek minősül), helyettesíteni kell a rendkívüli természeti katasztrófa bekövetkezésének időpontját követően történt eseményekre vonatkozó időkorláttal.

d) a 14. Cikk 2.6. pontjában, azon kötelezettséget, hogy a közszervezetek által alkalmazott szolgáltatások, kivitelezési és szállítói közbeszerzési szabályok meg kell, hogy feleljenek a Bizottsági kézikönyvben foglaltakkal helyettesíteni lehet kevésbé szigorú rendelkezésekkel, beleértve olyanokat, amelyek engedélyezik tárgyalásos eljárások lefolytatását. Ebben az esetben a hatóságok a szolgáltatást biztosítókkal egyeztetnek a választásukról, és a szerződés feltételeit egyikükkel vagy többükkel megtárgyalják."

3. A "B" Mellékletben

- A 4. Cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"6. Amennyiben a Bizottság úgy dönt, hogy a Magyar Köztársaságot rendkívüli természeti katasztrófa sújtotta, úgy - a Magyar Köztársaság kellőképpen alátámasztott kérelme alapján - engedélyezheti az érintett régióban a kapcsolódó projektek esetében és meghatározott időtartamra a 2. e), 3. b) és 3. c) és a fenti 4. bekezdések rendelkezéseitől való eltérést."

- A 6. (2) Cikk az alábbiak szerint módosul:

"2. A monitoring tevékenységet a vonatkozó fizikai, környezetvédelmi és pénzügyi mutatók alapján végzik. A monitoring kiterjed olyan adatokra is, amelyek alátámasztják, hogy a Közösség pénzeszközei nem helyettesítik a Magyar Köztársaságban egyébként rendelkezésre álló támogatásokat. A Program költségeit és eredményeit érintő monitoring-mutatók kapcsolódnak a támogatás sajátos jellegéhez, célkitűzéseihez, és tekintettel vannak a Magyar Köztársaság társadalmi - gazdasági, strukturális és környezetvédelmi helyzetére."

- A 8. (5) c) Cikk a következővel egészül ki:

"(v) adatok, mely bizonyítják, hogy a Közösségi források nem helyettesítettek a Magyar Köztársaságban rendelkezésre álló forrásokat."

4. A "C" Melléklet a következő Cikkel egészül ki:

"8. Cikk

Európai Megállapodások

A Magyar Köztársaság biztosítja, hogy minden köztámogatás esetében, mely a versenyt bizonyos - SAPARD által támogatott, de az Európai Megállapodás III. Cím, II. és III. Fejezetében hivatkozottaktól eltérő - vállalkozások, vagy javak termelésének előnyben részesítésével torzítja, vagy a torzítás veszélyével fenyegeti, az Európai Megállapodás 62. Cikkelyét* alkalmazza."[3]

5. A "D" Fejezet A1 Táblázata (csatolva, mint III. Függelék) a D-1 Nyomtatványhoz került mellékelésre.

6. Az "F" Mellékletben

- az e) szakasz 8. pontjában meghatározott országok listája az alábbiak szerint módosul:

"Bulgária, Cseh Köztársaság, Észtország, Magyarország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Ciprus, Málta és Törökország."

- az e) szakasz 7.3. pontja alatti 7.3.1. alpont az alábbiak szerint módosul:

"7.3.1. A negyedévet követő két hónap alatt a Magyar Köztársaság jelenti a Bizottságnak a kezdeti hatósági vagy bírósági vizsgálatok tárgyát képező szabálytalanságokat. Ezt a jelentést ezen Melléklet I. Függelékének megfelelően kell benyújtani."

- az e) szakasz 7.5. pontja alatti 7.5.1. alpont az alábbiak szerint módosul:

"7.5.1. Minden negyedév végét követő két hónapon keresztül a Magyar Köztársaság - hivatkozással a 7.3. alpont alapján elkészült korábbi jelentésekre - tájékoztatja a Bizottságot a korábban bejelentett összes szabálytalanságot követően bevezetett eljárásokról és az ezekből eredő fontos változásokról, a jelen melléklet I. Függelékében tartalmazott formanyomtatvány kitöltésével."

- Ezen Éves Pénzügyi Megállapodás I. Függeléke a Többéves Pénzügyi Megállapodás "F" Mellékletéhez került becsatolásra, mint I. Függelék.

5. Cikk

Hatálybalépés

Ez a Megállapodás abban az időpontban lép hatályba, amikor mindkét Szerződő Fél értesítette egymást az aláíráshoz szükséges formalitások teljesüléséről.

6. Cikk

Aláírás

Ezt a Megállapodást két példányban angolul és magyarul kell elkészíteni, melyek közül csak az angol nyelvű változata hiteles.

Kelt Brüsszelben és Budapesten, 2003. június 26-án.

Az Európa Unió Bizottsága nevében:

Franz Fischler s. k.,

az Európai Bizottság tagja

A Magyar Köztársaság nevében:

Dr. Németh Imre s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Dr. László Csaba s. k.,

pénzügyminiszter

I. FÜGGELÉK

BIZALMAS

Ügyiratszám: AC/XX/XXX/S/X

A KÜLÖNLEGES ELŐCSATLAKOZÁSI PROGRAM A MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS TÁMOGATÁSÁRÓL (SAPARD) SZÓLÓ TÖBBÉVES PÉNZÜGYI MEGÁLLAPODÁS "F" MELLÉKLETÉNEK 7.3. ÉS 7.5. PONTJA SZERINTI SZABÁLYTALANSÁGRÓL SZÓLÓ JELENTÉS

JELENTÉS AZONOSÍTÁSA

Tagjelölt ország:

Azonosító (szám): XX/XX/XXX/S/04*[4]

Negyedév: XX/XX5*[5]

Elküldés dátuma:

Közigazgatási egység tagjelölt országban:

Kapcsolattartó:

Név:

Telefon:

Fax:

E-mail:

SZABÁLYTALANSÁG RÉSZLETEZÉSE

1. Támogatás adatai

1.1. Program neve

1.2. Programot jóváhagyó Bizottsági Rendelet

1.3. Intézkedés megnevezése és projekt címe

1.4. Tagjelölt országban alkalmazott projekt szám

2. Megsértett rendelkezés

2.1. Megsértett közösségi jogszabály

2.2. Megsértett nemzeti jogszabály

3. Szabálytalanság gyanújához vezető első információ beérkezésének dátuma

3.1. Szabálytalanság gyanújához vezető első információ forrása

4. Szabálytalanság felfedezésének módszere

5. Szabálytalanság típusa

5.1. Szabálytalanság elkövetésének módja/típusa

5.2. Az elkövetés módja/típusa ismeretlen?

Igen ( ) Nem ( )

5.3. Ha igen, jelezték-e a Többéves Pénzügyi Megállapodás "F" Melléklet 7.4. pontja szerint?

6. Más ország érintett az eset során?

Igen ( ) Nem ( )

6.1. Ha igen, jelezték-e a Többéves Pénzügyi Megállapodás "F" Melléklet 7.4. pontja szerint?

Igen ( ) Dátum és hivatkozás: Nem ( ) Nem ismert ( )

7. Szabálytalanság időtartama

7.1. A szabálytalanság elkövetésének dátuma vagy időtartama

8. Hatóságok, Intézmények

8.1. Hivatalos szabálytalanság jelentést kibocsátó hatóság, vagy intézmény

8.2. Adminisztratív vagy bírósági vizsgálatért felelős hatóság, vagy intézmény

9. Hivatalos szabálytalanság jelentés kibocsátásának dátuma

10. Érintett természetes, illetve jogi személyek megnevezése és címe

10.1. Természetes személyek

- Családi név:

- Keresztnév:

- Cím:

- Irányítószám:

- Város:

- Ország:

- Foglalkozás/Beosztás:

10.2. Jogi személyek

- Név:

- Székhely:

- Irányítószám:

- Ország:

PÉNZÜGYI VONATKOZÁSOK

11. Finanszírozás teljes összege, megoszlása az egyes források között

11.1. Támogatás teljes összege

11.2. Közösségi hozzájárulás

11.3. Nemzeti hozzájárulás

12. Szabálytalannak vélt kiadás típusa és összege

12.1. Kiadás típusa

12.2. Kiadás teljes összege

12.3. Közösségi kiadás

12.4. Nemzeti hozzájárulás

13. Összeg, amely a szabálytalanság felfedezésének hiányában került volna kifizetésre

14. Pénzügyi következmények

14.1. A még kifizetésre nem került kiadás összege (12.2. pont)

Közösségi hozzájárulás

Nemzeti hozzájárulás

15. Megtérülés valószínűsége

16. Megtérült teljes összeg

16.1. Közösségi rész

16.2. Nemzeti rész

17. Megtérítendő teljes összeg

17.1. Közösségi rész

17.2. Nemzeti rész

18. Többéves Pénzügyi Megállapodás "F" Melléklet 7.5.2. pontja szerinti Rendkívüli jelentés dátuma

FOLYAMAT JELENLEGI ÁLLAPOTA

19. Tagjelölt ország intézkedései

19.1. Átmeneti intézkedések

20. Adminisztratív eljárások

21. Bírósági eljárások

22. Behajtási eljárások elhagyásának okai

22.1. Értesítették a Bizottságot a behajtási eljárás elhagyásáról szóló döntés meghozatala előtt?

Igen ( ) Dátum és hivatkozás: Nem ( ) Nem ismert ( )

23. Bűnügyi eljárás került felfüggesztésre?

Igen ( ) Nem ( )

24. Eljárások befejezése

24.1. Értesítették a Bizottságot adminisztratív vagy bírósági döntésekről vagy azok főbb pontjairól, beleértve az eljárások lezárását, a Többéves Pénzügyi Megállapodás "F" Szekció 7.5.1. pontjával összhangban?

Igen ( ) Dátum és hivatkozás: Nem ( ) Nem ismert ( )

25. Kiszabott büntetések (adminisztratív és/vagy bírósági)

26. További következtetések

II. FÜGGELÉK

D-1 Nyomtatvány:

Európai Bizottság - SAPARD - Költségnyilatkozat és átutalási igénylés

(címzett az Európai Bizottság, DG AGRI, Rue de la Loi 130 (SAPARD) B-1049 Brüsszel)

A Program neve: .................................................................................................................................................................................

A Bizottság ....... .................. ...... napján kelt ............ sz. Határozata (azt legutóbb módosító ...... .................. ...... napján kelt ............ sz. Határozat)

A Bizottság hivatkozási száma: .........................................................................................................................................................

Alulírott ................................................................, a Magyar Köztársaság és a Bizottság között létrejött Többéves Pénzügyi Megállapodás rendelkezéseivel összhangban a Magyar Köztársaság képviseletében eljáró Nemzeti Programengedélyező ezennel bejelentem, hogy a programmal összhangban (év/hónap/naptól év/hónap/napig) felmerült összes jogosult kiadás összege ............................. (nemzeti valuta), ........................... (euró, az átváltási árfolyamot lásd a mellékelt táblázatban, a Többéves Pénzügyi Megállapodás A. mellékletének 10. Cikke szerint).

A fent hivatkozott kiadás részleteit a mellékelt táblázatok tartalmazzák, amelyek a bevallás elválaszthatatlan részének minősülnek.

Bejelentem továbbá, hogy az intézkedések végrehajtása a Programban megfogalmazott célkitűzéseknek megfelelően, jó ütemben halad, és hogy az igazoló dokumentumok most és a jövőben a Többéves Pénzügyi Megállapodás 3. Cikkével és A. mellékletének 15. Cikkével összhangban rendelkezésre állnak.

Bejelentem, hogy:

1. A kiadások listája pontos. A lista az egyes projektek számlái és okmányos bizonyítékai alapján készült. A lista és a megfelelő igazoló bizonylatok most és a jövőben a Többéves Pénzügyi Megállapodás 3. Cikkével az A. melléklet 15. Cikkével összhangban rendelkezésre állnak és ellenőrizhetők.

2. Vagy A lista tartalmazza az összesen ......... (nemzeti valuta), ......... (euró) behajtandó kinnlevőségek részleteit; mellékeljük a teljes összegek intézkedések szerinti bontását, valamint a hazai állami és a Közösségi hozzájárulás szerinti csoportosítását; vagy Behajtandó adósságok nincsenek - (emelje ki a megfelelő szöveget). A bevallás tartalmazza továbbá az előző bevallás óta felmerült összes olyan adósságot, amelyet két évnél hosszabb ideig tartottak nyilván és amelyet ebből a költségnyilatkozatból levontunk.

3. A bevallás tárgyát képező negyedév végén eszközölt utolsó megterhelés napjának (kiegészítő bevallás esetén a bevallásban meghatározott napnak) megfelelő állapot szerint a SAPARD euró-számlán levő Közösségi pénzeszközök összege ............ euró. Ebből az összegből a kamatbevétel ......... eurónak felel meg.

Az átutalást a SAPARD euró-számlára kell teljesíteni.

Kedvezményezett:
Bank:
Számlaszám:
Számlatulajdonos (amennyiben személye eltér a kedvezményezettől)

Ennek a költségnyilatkozatnak .............. számozott oldala van.

A bevallás kelte: .................................................................................................................................................................................

(Dátum, pecsét és a SAPARD hivatal vezetőjének aláírása)

A bevallást az általam átadott pénzösszegek alapján készült: .......................................................................................................

(Dátum és aláírás: a SAPARD hivatal könyvelője)

Hitelesítem: ........................................................................................................................................................................................

(Dátum, pecsét és aláírás, Nemzeti Programengedélyező a Magyar Köztársaság nevében)

Kelt ................................................................ (dátum)

III. FÜGGELÉK

D-1 Nyomtatvány A1 Táblázat

RENDKÍVÜLI TERMÉSZETI KATASZTRÓFA KAPCSÁN AZ A. MELLÉKLET 16. § 1. a) CIKK RENDELKEZÉSEI ÉRTELMÉBEN A BIZOTTSÁG ÁLTAL ....................... (DÁTUM) ELISMERT, TÉNYLEGESEN FELMERÜLT, TÁMOGATHATÓ KÖLTSÉGEK KIMUTATÁSA: AZON KATASZTRÓFA KAPCSÁN A PROGRAM KEZDETE ÓTA

A Program neve.................................................................................................................................................................................. ABizottság ...................... ..... napján kelt ....... sz. határozata (azt legutóbb módosító ........................... napján kelt sz. határozat)
A Bizottság rendkívüli természeti katasztrófával kapcsolatos hivatkozási száma, dokumentum: ........................................... ......................................... sz. bevallás a Bizottság által elsimert rendkívüli természeti katasztrófáról szóló 16. § 1. a) Cikk rendelkezései alkalmazásának kezdetétől számított, .....................................-tól.................................-ig terjedő időszakról.
Prioritások tengelyeNemzeti valutaeuró
NévTámogatásMagánfinan­szírozásÖsszes elis­merhető költségTámogatásMagánfinan­szírozásÖsszes elis­merhető költség
IntézkedésEKNemzetiEKNemzeti
(1)(2)(3)(4)(2)+(3)+ (4)=(5)(6)(7)(8)(6)+(7)+ (8) = (9)
1.1. prioritás
1. intézkedés
2. intézkedés
n. intézkedés
1. prioritás összesen
n.n. prioritás
n.n. prioritás
1. intézkedés
2. intézkedés
n. intézkedés
n. prioritás összesen
Mindösszesen
Egy előző bevalláshoz képest megállapított különbségek esetében"*" jellel látják el és ... oldaltól ... oldalig értelmezik
A nemzeti valuta / euró átváltáshoz használt árfolyam: Árfolyam: ........................; Dátum:................................................................

3. §

A 2003. évi Éves Pénzügyi Megállapodás magyar nyelvű fordítása a következő:

2003. ÉVI ÉVES PÉNZÜGYI MEGÁLLAPODÁS

Az Európai Közösségek Bizottsága, a továbbiakban "a Bizottság", amely az Európai Közösség, a továbbiakban "a Közösség" nevében és megbízásából jár el

egy részről, valamint

a Magyar Köztársaság

másik részről,

és a továbbiakban együttes elnevezéssel "a Szerződő Felek",

tekintettel arra, hogy

(1) a Tanács 2003. április 17-én kelt, a 696/2003.* (EK) Rendelettel módosított 1268/1999/EK sz. Rendelete a tagjelölt közép- és kelet-európai országokban az előcsatlakozási időszakban a mezőgazdaság és vidékfejlesztés területén kezdeményezett előcsatlakozási intézkedések közösségi támogatásáról** létrehozta a Közösség pénzügyi hozzájárulását biztosító Különleges Előcsatlakozási (a továbbiakban "SAPARD") Programot a Mezőgazdaság és a Vidékfejlesztés Támogatására;[6]

(2) a 1268/1999/EK sz. Rendelet 4. Cikk (5) bekezdésével összhangban a 2000. október 18-án hozott Határozattal a Magyar Köztársaság által benyújtott terv Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Programként jóváhagyásra került. A Programot (legutóbb) a 2002. november 26-i Határozat módosította;

(3) 2001. június 15-én aláírásra került a Közösség nevében eljáró Bizottság és a Magyar Köztársaság között létrejött Többéves Pénzügyi Megállapodás (a továbbiakban "MAFA"), amelyet legutóbb a Közösség nevében eljáró Bizottság és a Magyar Köztársaság által megkötött 2002. évi Éves Pénzügyi Megállapodás módosított. A MAFA 2. Cikke rendelkezik arról, hogy a Közösség pénzügyi kötelezettségvállalását az Éves Pénzügyi Megállapodásokban határozzák meg;

(4) meg kell határozni a Közösség Magyar Köztársasággal szembeni - a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Program (a továbbiakban "a Program") és annak esetleges módosításai végrehajtására vonatkozó - 2003. évi pénzügyi kötelezettségvállalását, valamint a kötelezettségvállalás érvényességét. Emellett a 188/2003.* EK) Rendelettel legutóbb módosított 2222/2000. (EK) Bizottsági Rendelet, amely 2000. június 7-én lépett hatályba és a 1268/1999. (EK) Rendelete szabályozza a csatlakozni szándékozó közép- és kelet-európai országok előcsatlakozási mezőgazdasági és vidékfejlesztési intézkedéseinek közösségi támogatásait az előcsatlakozási időszakban**, előírásai értelmében szükséges a 2000., 2001. és 2002. évi Éves Pénzügyi Megállapodásokban meghatározott pénzügyi kötelezettségvállalás érvényességi idejének meghosszabbítása. Ugyanezen okból szintén szükséges a MAFA előírásainak módosítása a Bizottság által történő kifizetések iránti kérelem benyújtásával kapcsolatosan;[7]

(5) figyelembe kell venni azt a tényt, hogy a Magyar Köztársaság Tagországgá válását követően a SAPARD Hivatal bizonyos időtartamig szerződéseket köthet a végső kedvezményezettekkel. Gondoskodni kell arról, hogy ezekben a szerződésekben tükröződjön a Magyar Köztársaság jogállásában bekövetkezett változás;

(6) általános szabályként a közbeszerzési eljárásokat olyan módon kell végrehajtani, hogy azok biztosítsák az átláthatóságot, a diszkrimináció-mentességet, valamint az összeférhetetlenség elkerülését. A MAFA vonatkozó szabályait ennek megfelelően kell módosítani;

(7) a MAFA-ra vonatkozó bizonyos ellentmondások merültek fel, amelyek tisztázása szükséges;

az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

Célkitűzés

Jelen Megállapodás meghatározza a Közösség Magyar Köztársaságra vonatkozó 2003. évi pénzügyi kötelezettségvállalását. Emellett módosítja a 2001. március 1-jén aláírt Többéves Pénzügyi Megállapodást, valamint a 2000., 2001. és 2002. évi Éves Pénzügyi Megállapodásokat.

2. Cikk

Kötelezettségvállalás

A Közösség 2003. évi pénzügyi hozzájárulásának maximális keretösszege 40.981.231 euró. Ez a kötelezettségvállalás kizárólag a módosított Programnak a Közösség és a Magyar Köztársaság között létrejött Többéves Pénzügyi Megállapodással összhangban történő végrehajtására használható fel.

3. Cikk

A kötelezettségvállalás időbeli érvényessége

A Bizottság automatikusan visszavonja a kötelezettségvállalás minden olyan, a 2. Cikkben hivatkozott részét, amelyet legkésőbb 2006. december 31-ig előleg-átutalás keretében nem kötöttek le, illetve amelyre ezen időpontig nem érkezett elfogadható átutalási igénylés.

A SAPARD Hivatal semmilyen - jelen Megállapodással kapcsolatos Közösségi forrásokat tartalmazó - szerződést nem köthet a végső kedvezményezettel Magyar Köztársaságnak az Európai Unió tagjaként történő, Vidékfejlesztési támogatásokra vonatkozó szerződéskötési kötelezettségvállalásait követően.

4. Cikk

A 2000. évi Éves Pénzügyi Megállapodás módosítása

A Bizottság és a Magyar Köztársaság között létrejött 2000. évi Éves Pénzügyi Megállapodás 3. Cikke helyébe az alábbi szöveg lép:

"3. Cikk

A kötelezettségvállalás időbeli érvényessége

A Bizottság automatikusan visszavonja a kötelezettségvállalás minden olyan, a 2. Cikkben hivatkozott részét, amelyet legkésőbb 2004. december 31-ig előleg-átutalás keretében nem kötöttek le, illetve amelyre ezen időpontig nem érkezett elfogadható átutalási igénylés.

A SAPARD Hivatal semmilyen - jelen Megállapodással kapcsolatos Közösségi forrásokat tartalmazó - szerződést nem köthet a végső kedvezményezettel a Magyar Köztársaságnak az Európai Unió tagjaként történő, Vidékfejlesztési támogatásokra vonatkozó szerződéskötési kötelezettségvállalásait követően."

5. Cikk

A 2001. évi Éves Pénzügyi Megállapodás módosítása

A Bizottság és a Magyar Köztársaság között létrejött 2001. évi Éves Pénzügyi Megállapodás 3. Cikke helyébe az alábbi szöveg lép:

"3. Cikk

A kötelezettségvállalás időbeli érvényessége

A Bizottság automatikusan visszavonja a kötelezettségvállalás minden olyan, a 2. Cikkben hivatkozott részét, amelyet legkésőbb 2005. december 31-ig előleg-átutalás keretében nem kötöttek le, illetve amelyre ezen időpontig nem érkezett elfogadható átutalási igénylés.

A SAPARD Hivatal semmilyen - jelen Megállapodással kapcsolatos Közösségi forrásokat tartalmazó - szerződést nem köthet a végső kedvezményezettel a Magyar Köztársaságnak az Európai Unió tagjaként történő, Vidékfejlesztési támogatásokra vonatkozó szerződéskötési kötelezettségvállalásait követően."

6. Cikk

A 2002. évi Éves Pénzügyi Megállapodás módosítása

A Bizottság és a Magyar Köztársaság között létrejött 2002. évi Éves Pénzügyi Megállapodás 3. Cikke helyébe az alábbi szöveg lép:

"3. Cikk

A kötelezettségvállalás időbeli érvényessége

A Bizottság automatikusan visszavonja a kötelezettségvállalás minden olyan, a 2. Cikkben hivatkozott részét, amelyet legkésőbb 2006. december 31-ig előleg-átutalás keretében nem kötöttek le, illetve amelyre ezen időpontig nem érkezett elfogadható átutalási igénylés.

A SAPARD Hivatal semmilyen - jelen Megállapodással kapcsolatos Közösségi forrásokat tartalmazó - szerződést nem köthet a végső kedvezményezettel a Magyar Köztársaságnak az Európai Unió tagjaként történő, Vidékfejlesztési támogatásokra vonatkozó szerződéskötési kötelezettségvállalásait követően."

7. Cikk

A Többéves Pénzügyi Megállapodás módosítása

A Többéves Pénzügyi Megállapodás módosításra kerül az alábbiak szerint:

1. Az "A" Melléklet 9. Cikk 1. bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:

"1. A SAPARD Hivatal negyedévenként összeállítja a "D" melléklet D-1 nyomtatványának megfelelő és a Nemzeti Programengedélyező által aláírt és igazolt időközi átutalási igényléseket; amelyeket minden negyedév végét követő egy hónapon belül a Magyar Köztársaság nevében a Nemzeti Programengedélyező nyújt be a Bizottságnak. A SAPARD Hivatal soron kívüli átutalási igénylést juttathat el a Bizottsághoz, amennyiben igazolható annak kockázata, hogy a SAPARD euró-számla egyenlege a következő időközi átutalási igénylés feldolgozásáig nem fogja fedezni a támogatásigényléseket, illetve amennyiben igazolható annak kockázata, hogy a vonatkozó Éves Pénzügyi Megállapodás előírásai alapján a kötelezettségvállalás elmulasztására kerül sor."

2. Az "A" Melléklet 11. Cikk 7. bekezdésében a "szeptember 30-ig" szövegrész helyébe a "szeptember 30-át megelőzően" szövegrész lép.

3. Az "A" Melléklet 13. Cikk 1. b) pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

"b) megakadályozza, illetve orvosolja a feltételezett és valós csalásokat, illetve szabálytalanságokat;"

4. Az "A" Melléklet 14. Cikk 2.6. pontja az alábbiak szerint módosul:

"2.6. A Magyar Köztársaságban az árukra, munkák és szolgáltatásokra vonatkozó közbeszerzési szabályoknak összhangban kell lennie a Bizottság "Service, Supply, and Work Contracts concluded within the Framework of Community Co-operation for the Third Countries"* c. kézikönyvében lefektetett szabályokkal. A Bizottság ex-ante jóváhagyásának követelménye azonban ezekre az esetekre nem vonatkozik. A közbeszerzés útján beszerzett áruknak, munkáknak és szolgáltatásoknak a Közösségből, vagy az "F" Melléklet 8. pontjában hivatkozott országokból kell származniuk. Azonban az európai uniós csatlakozást követően megindított közbeszerzési eljárásoknál a Közösségi jogszabályoknak megfelelően kell eljárni."[8]

5. A "B" Melléklet 4. (2) Cikk j) pontja helyébe az alábbi szövegrész kerül:

"j) a projekttel kapcsolatos általános költségek mint például a az építészeknek, mérnököknek és tanácsadóknak kifizetett díjak, illetékek, a projekt előkészítéséhez és végrehajtásához készített megvalósíthatósági tanulmányok költsége és a szabadalmak és licencek megvásárlásáért kifizetett, a projekthez közvetlenül kapcsolódó díjak, amelyek meghaladják a projekt összes jogosult költségének 12%-át, kizárva ezeket az általános költségeket;"

6. Az "E" Melléklet függelékében az A-E példák utolsó bekezdése az alábbiak szerint módosul:

"Ellenőrzésünket ÉÉÉÉ/HH/NN és ÉÉÉÉ/HH/NN között végeztük. Ezzel az igazolással egyidejűleg megküldjük a megállapításainkat tartalmazó jelentést.

Szintén melléklejük a SAPARD euró-számláról szóló igazolást."

7. Az "F" Melléklet 5. pontjának szövegezése a következők szerint módosul:

""Szabálytalanság" jelen Megállapodás megsértése, a gazdasági szereplő* valamilyen cselekmény vagy mulasztása nyomán keletkezett szerződésszegése, amely sérti vagy sértené a Közösség általános költségvetését a kiadás támogatásra nem jogosult tételének elkönyvelésére tett kísérletként.[9]

A csalás bármilyen, az alábbiakkal kapcsolatos szándékos cselekmény vagy mulasztás:

(i) hamis, téves vagy nem teljes beszámolók vagy dokumentumok használata vagy bemutatása, amely az Európai Közösségek általános költségvetéséből származó támogatások hűtlen kezelését vagy jogtalan visszatartását eredményezi vagy eredményezné;

(ii) egy speciális kötelezettség megszegésével kapcsolatos információ közzétételének elmulasztása, amely az (i) pontban leírtakhoz hasonló következményekkel jár;

(iii) a támogatások helytelen, nem az eredeti támogatási célra történő felhasználása."

8. Az "F" Melléklet 6. pontjának szövegezése a következők szerint módosul:

"Hatósági intézkedések és büntetések alkalmazhatók a gazdasági szereplőkkel szemben minden esetben, amikor nevezettek tevékenysége ennek a Megállapodásnak a szabálytalan alkalmazásával vagy szerződéskötéssel kárt okozott, vagy okozhatott a Közösség hozzájárulásának, valamint olyan természetes vagy jogi személyekkel szemben, akik vagy amelyek részt vettek a szabálytalanság elkövetésében, vagy felelőséggel tartoznak a szabálytalanságok elkövetésének megelőzéséért."

8. Cikk

Hatálybalépés

Jelen Megállapodás hatálybalépésének napja az a nap, amikor a Szerződő Felek egymást kölcsönösen értesítik arról, hogy a Megállapodás megkötéséhez szükséges eljárásokat végrehajtották.

9. Cikk

Aláírás

Jelen Megállapodást angol és magyar nyelven kell elkészíteni, a szöveg mindkét nyelven hitelesnek tekintendő. A két változat közötti bármilyen eltérés esetén azonban az angol nyelvű szöveg az irányadó.

Kelt Brüsszelben és Budapesten, 2003. július hó 28. napján

Az Európai Közösségek Bizottsága nevében:

Franz Fischler s. k.,

az Európai Bizottság tagja

A Magyar Köztársaság nevében:

Dr. Németh Imre s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Dr. László Csaba s. k.,

pénzügyminiszter

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Dr. Medgyessy Péter s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] * OJ No. L 161,26. 6.1999. 87-93. oldal.

[2] ** SEC 1999 1801/2.

[3] * OJ L 347, 31.12.1993, p. 0002-0266.

[4] * Az utolsó számjegy kivételével az esetszám változatlan marad, amely a következőkből áll: tagjelölt ország kezdőbetűi/ év/ háromjegyű esetszám/S mint SAPARD/0 mint első jelentés, 1 mint első módosítás, 2 mint második módosítás stb. pl. PO/02/001/S/0.

[5] * Két számjegy az évet jelöli, két számjegy az adott negyedet pl. 0203, 0206, 0209, 0212."

[6] * OJ L 99, 17. 04. 2003, p. 24. ** OJ L 161, 26. 06. 1999, p. 87-93.

[7] * OJ L 27, 1.02. 2003, p. 14. ** OJ L 253, 7.10. 2000, p. 5.

[8] * SEC 1999.1801/2.

[9] * Ennek és a 8-as pontnak az értelmezéséhez a "gazdasági szereplő" meghatározása: minden természetes és jogi személy, vagy egyéb, a nemzeti jogszabályok által elismert személy (magánszemély, vállalkozás, közintézmény vagy állami regionális és helyi önkormányzat).