177/2003. (X. 28.) Korm. rendelet

az egyes művészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdíjra jogosultságáról szóló 5/1992. (I. 13.) Korm. rendelet módosításáról

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §

Ez a rendelet 2004. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépéskor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Dr Medgyessy Péter s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 825. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[2] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 825. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[3] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 825. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.