21/2003. (II. 25.) Korm. rendelet

a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet, valamint a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtására kiadott 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Fot.) 30. §-a (1) bekezdésének a) és b) pontjában, valamint a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. §-ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. §[5]

6. §[6]

7. §[7]

8. §[8]

9. §[9]

10. §[10]

11. §

(1) Ez a rendelet 2003. március 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A Fot. 23/A. §-ának (2) bekezdése szerinti esetben - ha a jogosult 2003. április 30-áig fogyatékossági támogatásra való igényét bejelenti - a TÁH a fogyatékossági támogatást a vakok személyi járadéka folyósításának megszüntetését követő hónap első napjától folyósítja azzal, hogy a 2003. március 1-je és a fogyatékossági támogatásra való jogosultság megállapításának időpontja közötti időtartamra a fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka közötti különbözetet egy összegben megtéríti a jogosult számára. A különbözet kiutalására a fogyatékossági támogatás folyósításának megkezdésével egyidejűleg kerül sor.

(3) Az e rendelet hatálybalépéséig el nem bírált ügyekben a Fot. 23/A. §-ának (2) bekezdése szerinti jogosultság fennállása esetén

a) amennyiben orvosszakértői vizsgálatra még nem került sor, úgy a súlyosan fogyatékos állapotot minősíteni nem kell;

b) amennyiben orvosszakértői vizsgálatra már sor került, úgy a szakértői bizottság szakvéleményében foglaltaktól függetlenül a fogyatékossági támogatásra való jogosultság megállapításánál az igénybejelentés napja az irányadó.

(4) Az e rendelet hatálybalépéséig elbírált ügyekben - amennyiben a hallási fogyatékosságot, illetve mozgásszervi fogyatékosságot vagy a halmozott fogyatékosságot a hallási fogyatékosság, illetve mozgásszervi fogyatékosság megállapításához szükséges, jogszabályban meghatározott feltételek fennállásának hiánya miatt nem állapították meg vagy látási fogyatékosságot állapítottak meg - az igénylő kérelmére az eljárást e rendelet rendelkezéseit is figyelembe véve ismételten le kell folytatni. A megismételt eljárásban a korábban lefolytatott eljárás során keletkezett iratok felhasználhatóak. A megismételt eljárás során elbírált ügyekben a fogyatékossági támogatásra való jogosultság megállapításának kezdő időpontja legkorábban e rendelet hatálybalépésének napja lehet.

(5)[11]

(6)[12]

(7)[13]

(8)[14]

(9)[15]

(10)[16]

Dr. Kiss Elemér s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

1. számú melléklet[17]

2. számú melléklet a 21/2003. (II. 25.) Korm. rendelethez[18]

3. számú melléklet a 21/2003. (II. 25.) Korm. rendelethez[19]

4. számú melléklet a 21/2003. (II. 25.) Korm. rendelethez[20]

5. számú melléklet a 21/2003. (II. 25.) Korm. rendelethez[21]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 878. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[2] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 878. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[3] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 878. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[4] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 878. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[5] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 878. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[6] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 878. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[7] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 878. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[8] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 878. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[9] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 878. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[10] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 878. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[11] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 878. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[12] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 878. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[13] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 878. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[14] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 878. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[15] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 878. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[16] Hatályon kívül helyezte a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 61. § (1) bekezdése n) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[17] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 878. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[18] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 878. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[19] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 878. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[20] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 878. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[21] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 878. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

Tartalomjegyzék