221/2003. (XII. 12.) Korm. rendelet

a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról[1]

A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. §-a (1) bekezdésének e) pontjában, valamint a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXI1I. törvény 109. §-a (1) bekezdésének j) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Kormány a következőket rendeli el:

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

4. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 10. napon lép hatályba, rendelkezéseit - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) Az e rendelet hatálybalépését megelőzően hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni azokra a kölcsönkérelmekre, amelyeket a hitelintézet - szabályzata alapján - a hatálybalépés napjáig befogadott, ha ahhoz az igénylő csatolta

a) használt lakás, valamint használatbavételi engedéllyel rendelkező új lakás vásárlása esetén a földhivatalhoz igazoltan benyújtott, legkésőbb e rendelet kihirdetése napján ügyvéd vagy közjegyző által ellenjegyzett adásvételi szerződést,

b) használatbavételi engedéllyel nem rendelkező lakás megvásárlása esetén a legkésőbb e rendelet kihirdetése napján ügyvéd vagy közjegyző által ellenjegyzett adásvételi szerződést,

c) lakásépítés, bővítés esetén a jogerős építési engedélyt.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

Lábjegyzetek:

[1] A határozat mellékletekkel teljes szövegét a Magyar Közlöny 2003. évi 143. számának II. kötete tartalmazza, melyet az előfizetők kérésre megkapnak (telefon: 266-9290/237 és 238 mellék: fax: 338-4746; postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357). A határozat teljes szövege letölthető az Informatikai és Hírközlési Minisztérium honlapjáról (www.iktb.hu).

[2] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 803. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[3] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 803. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[4] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 803. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.