22/2003. (II. 25.) Korm. rendelet

a SAPARD 2001. évi Éves Pénzügyi Megállapodás kihirdetéséről

1. §

A Magyar Köztársaság Kormánya a SAPARD 2001. évi Éves Pénzügyi Megállapodást e kormányrendelettel kihirdeti.

2. §

A miniszterek által aláírt Megállapodás magyar nyelvű fordítása a következő:

"SAPARD 2001. évi Éves Pénzügyi Megállapodás

Az Európai Közösségek Bizottsága, a továbbiakban "a Bizottság", amely az Európai Közösség, a továbbiakban "a Közösség", nevében és megbízásából jár el,

egyik részről, valamint

a Magyar Köztársaság

másik részről,

és a továbbiakban együttes elnevezéssel "a Szerződő Felek", arra való tekintettel, hogy

(1) a Tanács 1999. június 21-én kelt 1268/1999/EK rendelete a tagjelölt közép- és kelet-európai országokban az előcsatlakozási időszakban a mezőgazdaság és vidékfejlesztés területén kezdeményezett előcsatlakozási intézkedések közösségi támogatásáról létrehozta a Közösség pénzügyi hozzájárulását biztosító Különleges Előcsatlakozási Programot a mezőgazdaság és vidékfejlesztés támogatására (a továbbiakban "SAPARD"),[1]

(2) az 1268/1999/EK rendelet 4. cikke (5) bekezdésével összhangban 2000. október 18. napján hozott Határozattal Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Programként jóváhagyták a Magyar Köztársaság által előterjesztett tervet,

(3) a Közösség és a Magyar Köztársaság között létrejött Többéves Pénzügyi Megállapodás 2001. június 15-én hatályba lépett, és ez a 2. cikkben úgy rendelkezik, hogy a Közösség pénzügyi kötelezettségvállalásait éves pénzügyi megállapodásokban kell lefektetni,

(4) meg kell határozni a Közösség pénzügyi kötelezettségvállalásait a 2001. évre a mezőgazdasági és vidékfejlesztési program és a program minden módosításának magyarországi végrehajtása céljából (a továbbiakban "a Program"),

(5) a Közösség és a Magyar Köztársaság közötti 2000. évi Éves Pénzügyi Megállapodás értelmében a Megállapodásban rögzített kötelezettségvállalás 2002. december 31-ig érvényes. Mivel a 2000. évben a Bizottság nem hozta meg azt a döntést, mellyel a Magyar Köztársaságban a SAPARD Hivatalra ruházza át a SAPARD támogatás lebonyolítását, a 2000. évi Eves Pénzügyi Megállapodás 3. cikkének módosításával a kötelezettségvállalási időszak 2003. december 31-ig meghosszabbításra kerül,

(6) a Többéves Pénzügyi Megállapodásnak a Közösség és a Magyar Köztársaság között történt aláírása óta megszerzett tapasztalatok alapján szükségesnek tűnik az említett Megállapodás bizonyos kiigazításainak megtétele,

az alábbiakban állapodtak meg:

1. cikk

Célkitűzések

Jelen Megállapodás meghatározza a Közösség Magyar Köztársaságra vonatkozó 2001. évi pénzügyi kötelezettségvállalását. Ezenkívül módosítja a 2001. 03. 01. dátummal aláírt Többéves Pénzügyi Megállapodást, valamint a 2001.03.01. dátummal aláírt 2000. évi Éves Pénzügyi Megállapodást.

2. cikk

Kötelezettségvállalás

A Közösség 2001. évi pénzügyi hozzájárulásának maximális keretösszege 39.492.002 euró. Ez a kötelezettségvállalás csak a Programnak a Közösség és a Magyar Köztársaság között létrejött Többéves Pénzügyi Megállapodással összhangban való végrehajtására érvényes.

3. cikk

A kötelezettségvállalás időtartama

A Bizottság automatikusan visszavonja a kötelezettségvállalás minden olyan részét, amelyet 2003. december 31-ig előlegátutalás keretében nem kötöttek le, illetve amelyre ezen időpontig nem érkezett elfogadható átutalási igénylés.

4. cikk

A 2000. évi Éves Pénzügyi Megállapodás módosítása

A Bizottság és a Magyar Köztársaság között létrejött 2000. évi Éves Pénzügyi Megállapodás 3. cikke a következőképpen módosul:

"3. cikk

A kötelezettségvállalás időtartama

A Bizottság automatikusan visszavonja a kötelezettségvállalás minden olyan részét, amelyet 2003. december 31-ig előlegátutalás keretében nem kötöttek le, illetve amelyre ezen időpontig nem érkezett elfogadható átutalási igénylés."

5. cikk

A Többéves Pénzügyi Megállapodás módosítása

A Bizottság és Magyar Köztársaság között létrejött Többéves Pénzügyi Megállapodás a következők szerint módosul:

1. A 8. cikkben az első mondat helyébe a következő szöveg kerül:

"Jelen Megállapodás hatálya alá tartozó bármely ügyben írásbeli kapcsolattartás esetén a levelezést - adott esetben a Program számának és címének feltüntetésével - az alábbi címre kell továbbítani:

Az Európai Közösségek Bizottsága:

Commission of the European Communities

Directorate General Agriculture

SAPARD Unit

Rue de la Loi, 130, B-1049 Brussels

Telefonszám: 00 32 2 2967 337

Fax: 00 32 2 29 51746

E-mail: agri-sapard@cec.eu.int

a Magyar Köztársaság részére:

Nemzetközi ügyekért felelős Helyettes Államtitkár,

Nemzeti Programengedélyező

Pénzügyminisztérium

Budapest, József nádor tér 2-4., 1051

Tel.: (36-1) 327-2269

Fax: (36-1) 318-3805

E-mail: almos.kovacs@pm.gov.hu."

2. Az "A"Mellékletben:

- A 3. cikk 3. bekezdésének helyére a következő szöveg kerül:

"3. A döntés, amely a Magyar Köztársaság Hivatalaira ruházza a támogatás kezelését, ideiglenes alapon is meghozható, feltéve, hogy az 1. bekezdés első szakaszában említett feltételek és cikkek teljesülnek."

- A 7. cikk 2. bekezdésének helyére a következő szöveg kerül:

"2. A Bizottság a Közösség hozzájárulását a jelen Megállapodás 2. cikkében említett Éves Pénzügyi Megállapodás(ok)ban foglaltak szerint, a SAPARD euró számlára utalja át, feltéve, hogy az ezen Melléklet 9. cikkében említett hitelesítés semmilyen problémát nem jelzett."

- A 7. cikk 4. bekezdésének első mondata helyébe a következő szöveg kerül:

"4. Hacsak az Éves Pénzügyi Megállapodás másképp nem rendelkezik, a Bizottság automatikusan visszavon"

- A 14. cikk 2.6 pontjához tartozó 4. számú lábjegyzet az alábbira változik:

"SEC (1999) 1801/2"

- A 14. cikk 2.9 pontja helyére a következő szöveg kerül:

"2.9 A SAPARD Hivatal megfelelő tájékoztatást és nyilvánosságot biztosít a támogatás hozzáférhetőségéről. Ez a tájékoztatás utaljon a Közösségi társfinanszírozására és az összes potenciális projektirányító és -működtető közvetlen elérését célozza meg, annak érdekében, hogy minél szélesebb körből lehessen kiválasztani a potenciális projektirányítókat és -működtetőket. A rendszer elindítása előtt el kell készíteni azokat az egységes jelentkezési lapokat, amelyek többek között tartalmazzák a világos pályázati irányelveket és a jogosultság feltételeit. A potenciális kedvezményezettek vagy kedvezményezettek ingyenesen férhetnek hozzá a szükséges információkhoz, többek között a jelentkezési lapokhoz. Ez a rendelkezés nem érinti a gazdaság egyéb szférájában általában alkalmazott díjakat."

3. A "B"Mellékletben:

- A 4. cikk 3. bekezdésének c) pontjában foglaltak helyére a következő szöveg kerül:

"c) egy kedvezményezett nem infrastruktúrával vagy humán tőkével kapcsolatban felmerült költségei, amennyiben a kedvezményezett tőkéjének több mint 25%-a közszerv vagy -szervek tulajdonában van."

4. A "D"Mellékletben:

- A D-1 jelű nyomtatvány "Költségnyilatkozat és átutalási igénylés" űrlap helyébe a jelen Megállapodáshoz csatolt mellékletében található űrlap kerül.

- A D-3 jelű űrlap (pénzügyi azonosító) töröltetik.

"D-1 jelű nyomtatvány"

„D—1 jelű nyomtatvány
Európai Bizottság —SAPARD — Költségnyilatkozat és átutalási igénylés [Beküldendő a következő címre: European Commission, DG AGRI, Rue de la Loi 130 (SAPARD) B-1049 Brussels]
A program neve: ...................................................................................................................................................................
A Bizottság (legutóbb ............ számú, ............... -n kelt határozattal módosított) ............................................-n kelt
............................................számú határozata.
A Bizottság hivatkozási száma: .........................................
Alulírott, ......................................, a Magyar Köztársaság és a Bizottság között létrejött többéves pénzügyi megállapodás
értelmében a Magyar Köztársaságot képviselő, nemzeti programengedélyező, ezennel kijelentem, hogy a programnak
megfelelő és........................................ nap/hó/év és .................................. nap/hó/év között felmerült összes támogatásra
jogosult költség ......................... (nemzeti valuta), azaz ..................................... (euró, a többéves pénzügyi megállapodás
„A" jelű melléklete 10. cikkében foglaltak szerinti csatolt táblázatban megjelölt, nemzeti valutára vonatkozó árfolyam alkalmazásával).
A költségek részletezése a csatolt táblázatokban található, melyek ezen nyilatkozat szerves részét képezik.
Kijelentem továbbá, hogy az intézkedések végrehajtása, a programban lefektetett célkitűzésekkel összhangban, kielégítő ütemben folyik, a háttérdokumentumok a többéves pénzügyi megállapodás 3. cikkében és a megállapodás „A" jelű mellékletének 15. cikkében foglaltaknak megfelelően folyamatosan rendelkezésre állnak.
Kijelentem, hogy
1. a költségek felsorolása pontos, és az egyes projektek szintjére vetített könyvelési számlákon, valamint bizonylatokon alapul. A lista és az ahhoz tartozó bizonylatok hitelesíthetők, és a többéves finanszírozási megállapodás 3. cikkében és a megállapodás „A" jelű mellékletének 15. cikkében foglaltaknak megfelelően folyamatosan rendelkezésre állnak;
2. vagya felsorolás tartalmazza a (.................. nemzeti valuta) (................ euró) összegű behajtandó tartozásokat, melyek
intézkedésekre jutó teljes összegét az ország állami hozzájárulása és a közösségi hozzájárulás szerinti bontásban csatoltuk; vagy behajtandó tartozások nincsenek (a nem kívánt rész törlendő). A nyilatkozat tartalmazza még az előző nyilatkozat óta keletkezett mindazon tartozásokat, melyek több mint két éve szerepelnek a nyilvántartásban, és amelyek le lettek vonva az ezen nyilatkozatban szereplő összegből;
3. a SAPARD euró számlán lévő közösségi pénzalapok összege az ezen nyilatkozatban említett utolsó negyedév végi terhelés időpontjában (illetve kiegészítő nyilatkozat esetén az abban megjelölt időpontban) .......... euró.
Az összeget a SAPARD euró számlára kell átutalni:
Kedvezményezett:
Bank:
Számlaszám:
Számlatulajdonos (amennyiben a kedvezményezettől eltér):
Jelen nyilatkozat ............. számozott lapból áll.
Jelen nyilatkozatot tette: ................................................... (Dátum, bélyegző és a SAPARD Hivatal vezetőjének aláírása.)
Jelen nyilatkozat az általam rendelkezésre bocsátott pénzösszegek alapján készült ............................................................
(Dátum, és a SAPARD Hivatal vezetőjének aláírása.)
Hitelesítve: ..........................................(Dátum, bélyegző és a magyar országos engedélyezésért felelős tisztviselő aláírása.)
Kelt: ........................................., .............. (dátum)."

6. cikk

Hatálybalépés

Jelen Megállapodás azon a napon lép hatályba, amikor a Szerződő Felek egymást kölcsönösen értesítik arról, hogy a Megállapodás megkötésének érvényességéhez szükséges belső eljárások lezárultak.

7. Cikk

Aláírás

Jelen Megállapodást két példányban kell elkészíteni, angol és magyar nyelven, melyek közül csak az angol változat hiteles.

Kelt Brüsszelben, 2002. október 7-én.

Az Európai Közösségek Bizottsága nevében:

Franz Fischler s. k.,

az Európai Bizottság tagja

A Magyar Köztársaság nevében:

Dr. Németh Imre s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Dr. László Csaba s. k.,

pénzügyminiszter

"

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Budapest, 2003. február 19.

A miniszterelnök helyett:

Dr. Kiss Elemér s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

Lábjegyzetek:

[1] OJ No. L 161, 26.6.1999. 87-93. oldal.