31/2003. (III. 21.) FVM rendelet

a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény végrehajtásáról szóló 16/1997. (III. 5.) FM rendelet módosításáról

A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 29. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Fttv. végrehajtásáról szóló 16/1997. (III. 5.) FM rendeletet (a továbbiakban: R.) a következőképpen módosítom:

1. §

Az R. 4. §-a (1) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A megyei földhivatal és a Fővárosi Földhivatal (a továbbiakban együtt: megyei földhivatal) illetékességi területén hatósági jogkörébe tartozó földmérési és térképészeti feladatok a következők:]

"d) az alaphálózatok megjelölésére szolgáló állandó földmérési jelek helyszínelése, karbantartása és védelme, pontpusztulás esetén a károkozóval szemben külön jogszabály szerinti eljárás megindítása;"

2. §

(1) Az R. 7. §-a (1) bekezdésének e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A FÖMI hatósági jogkörében ellátja:)

"e) külön jogszabályban meghatározott állami topográfiai térképek állami átvételét és e térképek nyilvántartását;"

(2) Az R. 7. §-a (2) bekezdésének a) és d) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A FÖMI további feladatként ellátja:) "a) az ország teljes területére vonatkozó állami földmérési alaptérképek eladási példányainak őrzését, valamint a külön jogszabályban meghatározott állami topográfiai térképek eredeti és eladási példányainak őrzését, kezelését, szolgáltatását, illetve értékesítését;"

"d) a közigazgatási és fekvéshatárok adatbázisba szervezett központi nyilvántartását és az adatok értékesítését;"

3. §

(1) Az R. 9. §-a (2) bekezdésének felvezető szövege helyébe a következő szövegrész lép:

"(2) A szakfelügyeleti ellenőrzés körébe tartozik különösen"

(2) Az R. 9. §-a (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A szakfelügyeleti ellenőrzés körébe tartozik különösen)

"b) az Fttv. 16. §-ának (2) bekezdésében foglalt bejelentési és nyilvántartási kötelezettség teljesítésének,"

(3) Az R. 9. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Több megye területén földmérési tevékenységet végző jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek és természetes személyek (a továbbiakban: földmérő szervezetek) szakfelügyeleti ellenőrzése a telephely szerint illetékes megyei földmérési szakfelügyelő hatáskörébe tartozik.

(4) Amennyiben a földmérő szervezetek telephelyükön kívül végeznek a szakfelügyeleti ellenőrzés hatálya alá tartozó munkát, az ellenőrzésbe a munkavégzés helye szerint illetékes megyei szakfelügyelő - megkeresés útján - bevonható."

4. §

(1) Az R. 10. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A szakfelügyeleti ellenőrzés kiterjed a földmérési és térképészeti tevékenységet folytató, valamint az állami alapadatokat felhasználó jogi személyekre, a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetekre és a természetes személyekre."

(2) Az R. 10. §-ának (4) és (5) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(4) A szakfelügyeletet ellátó szervezet a (2) bekezdésben foglalt szervezetet, illetve személyt az ellenőrzés során feltárt hibák kijavítására, illetve a hiányosságok megszüntetésére kötelezi, indokolt esetben szabálysértési eljárást kezdeményez.

(5) A megyei földhivatal a szakfelügyeleti tevékenységéről készített éves beszámoló jelentését a tárgyévet követő év március 10-éig a FÖMI-nek küldi meg."

5. §

Az R. 11. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A FÖMI összesíti a földhivatalok szakfelügyeleti tevékenységéről szóló beszámolókat, az erről készített jelentését a tárgyévet követő év április 30-áig a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumnak terjeszti fel."

6. §

Az R. 17. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az alapponthálózatok - kivéve a katonai tájékozódási hálózat - pontjainak áthelyezésével, illetve megszüntetésével kapcsolatos engedélyt)

"b) az EOVA IV. rendű pontjai, az OGPSH pontjai, az ún. Bendefy-féle magassági alapponthálózat még nyilvántartásban lévő I-II. rendű pontjai és az EOMA I-III. rendű szakaszvégpontjai vonatkozásában a FÖMI előzetes állásfoglalása alapján a megyei földhivatal adja meg."

7. §

Az R. 19. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"Az alaptérképet úgy kell készíteni, hogy az alkalmas legyen - szabványban és szakmai szabályzatban meghatározott minőségben és pontossággal - számítógépes térképi adatbázisban való kezelésre."

8. §

Az R. 22. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az alaptérképet és területi adatait az ingatlannyilvántartási jogszabályokban meghatározott ingatlannyilvántartási munkarészekkel együtt az illetékes körzeti földhivatalnál harminc napig közszemlére kell tenni. Erről az érintett tulajdonosokat a helyben szokásos módon és egy országos napilapban közzétett hirdetéssel értesíteni kell. A közszemlére tételről szóló értesítés az új tulajdoni lap-tervezet megküldésével is történhet."

9. §

Az R. 27. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A földmérő a kitűzés során keletkezett valamennyi munkarész (mérési jegyzőkönyv, manuálé, számítási jegyzőkönyv stb.) egy másolati példányát - tájékoztatás céljából - a kitűzést követő harminc napon belül az illetékes körzeti földhivatalnak köteles átadni."

10. §

(1) Az R. 28. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A belterületi határvonalat az illetékes önkormányzat határozatának megfelelően kell megállapítani. Új térkép készítésekor, illetve közigazgatási határvonal módosításakor és területátcsatolás esetén az egyeztetéssel kapcsolatban a (2)-(4) bekezdésben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni."

(2) Az R. 28. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Közigazgatási egység, illetve fekvés határvonalának időközi módosítása és területátcsatolás esetén az (5) bekezdésben foglaltaknak megfelelően kell eljárni."

11. §

(1) Az R. 34. §-a előtti cím helyébe a következő cím lép:

"A földmérési és térképészeti munkák kötelező bejelentése és nyilvántartása"

(2) Az R. 34. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az Fttv. 16. § (2) bekezdésében foglalt bejelentési kötelezettség alá tartozó földmérési és térképészeti munkát, ideértve

a) rendűségre tekintet nélkül minden vízszintes és magassági alappontsűrítési munkát,

b) az állami alapmunkákat,

c) a közigazgatási és fekvéshatárok változását,

d) a kisajátítási munkákat, valamint

e) teljes fekvés vagy település digitalizálását

az ezzel megbízott vállalkozó (fővállalkozó) az illetékes megyei földhivatalhoz köteles bejelenteni. A bejelentést a rendelet melléklete szerinti bejelentőlapon, a munka tervezett megkezdését legalább 15 nappal megelőzően kell megtenni."

(3) Az R. 34. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A földmérési és térképészeti tevékenységet folytató jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek és természetes személyek az Fttv. 2. § (2) bekezdésének hatálya alá tartozó földmérési és térképészeti munkáikról teljes körű, egyértelmű azonosításra alkalmas nyilvántartást kötelesek vezetni."

Záró rendelkezés

12. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

Dr. Németh Imre s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Tartalomjegyzék