31/2003. (V. 16.) GKM rendelet

a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 8/2002. (II. 16.) GM rendelet módosításáról

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. §-ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról szóié 8/2002. (II. 16.) GM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-ának f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(2. § Nem tartoznak e rendelet hatálya alá)

"f) kizárólag személy-, illetve áruszállító légi, vízi, vasúti járművek, illetőleg közúti járművek és azok utánfutói a potenciális robbanásveszélyes környezetben használtak kivételével;"

2. §

Az R. 3. §-ának c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(3. § E rendelet alkalmazásában)

"c) alkatrész: a berendezés és a védelmi rendszer minden olyan része, amely a berendezés biztonságos működéséhez szükséges, de önálló funkciója nincs;"

3. §

Az R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: "4. § A berendezéseket, védelmi rendszereket és eszközöket forgalomba hozni, használatba venni akkor megengedett, ha

a) azt a gyártó úgy alakította ki és állította elő, hogy előírás szerinti üzembe helyezés és karbantartás, valamint rendeltetésszerű használat esetén nem veszélyezteti az emberek és ahol értelmezhető a háziállatok egészségét és biztonságát, továbbá a vagyonbiztonságot, valamint

b) a 6. §-ban előírt megfelelőség értékelési eljárás lefolytatását követően a gyártó vagy meghatalmazott képviselője kiállította a gyártói megfelelőségi nyilatkozatot, és az alkatrészek kivételével a 12. §-ban meghatározott megfelelőségi jelölést a berendezéseken elhelyezte."

4. §

Az R. 6. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A gyártónak vagy meghatalmazott képviselőjének a berendezések és védelmi rendszerek esetén - a megfelelőségi jelölés feltüntetése érdekében - az alábbi megfelelőség értékelési eljárásokat kell alkalmaznia:

a) az I. és a II. alkalmazási csoport Ml. és 1. kategóriájába tartozó berendezések esetén az alkalmazási csoportra és kategóriára vonatkozó típusvizsgálati eljárás (3. számú melléklet, B modul), kiegészülve a gyártás minőségbiztosítási eljárással (4. számú melléklet, D modul) vagy a termék-ellenőrzési eljárással (5. számú melléklet, F modul),

b) az I. és a II. alkalmazási csoport M2. és 2. kategóriájába tartozó belső égésű motorok és villamos berendezések esetén az alkalmazási csoportra és kategóriára vonatkozó típusvizsgálati eljárás (3. számú melléklet, B. modul), kiegészülve a típusazonossági vizsgálatra vonatkozó eljárással (6. számú melléklet, C modul) vagy a termék minőségbiztosítási eljárással (7. számú melléklet, E modul). Az ezekbe az alkalmazási csoportokba és kategóriákba tartozó egyéb berendezések esetében a gyártónak a gyártás belső ellenőrzésével kapcsolatos eljárást kell alkalmaznia (8. számú melléklet, A modul), és átadni a 8. számú melléklet 3. pontjában megjelölt dossziét a kijelölt tanúsító szervezetnek, amely a lehető legrövidebb időn belül igazolja annak átvételét és megőrzését,

c) a II. alkalmazási csoport 3. kategóriájába tartozó berendezések esetén a gyártás belső ellenőrzésével kapcsolatos eljárás (8. számú melléklet, A modul),

d) az I. és II. alkalmazási csoportba tartozó berendezések esetén az a)-c) pontokban meghatározott értékelési eljárások mellett az egyedi ellenőrzésre vonatkozó eljárás (9. számú melléklet, G modul)."

5. §

Az R. 7. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A megfelelőség értékelési eljárásokat - a 6. § (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott eljárás kivételével - az erre kijelölt szervezet (a továbbiakban: tanúsító szervezet) végzi."

6. §

Az R. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: "8. § A berendezésre tanúsítvány akkor adható ki, ha a berendezés tervezése és gyártása megfelel a 2. számú mellékletben meghatározott alapvető egészségügyi és biztonsági, valamint a berendezés alkalmazási csoportjára és kategóriájára megadott követelményeknek és teljesülnek a megfelelőség értékelési eljárások feltételei."

7. §

Az R. 2. számú mellékletének 1.2.7. pontja helyébe a

következő rendelkezés lép:

"1.2.7. Egyéb veszélyekkel szembeni védelem

Külön jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában a berendezéseket és védelmi rendszereket oly módon kell tervezni és legyártani, hogy

a) elkerülhető legyen a közvetlen vagy közvetett érintkezéssel okozható fizikai sérülés vagy más veszély,

b) ne keletkezzen a hozzáférhető részeken veszélyt előidéző felületi hőmérséklet vagy sugárzás,

c) elkerülhető legyen az olyan nem-villamos természetű veszély, amely a tapasztalat szerint előfordulhat, és

d) a túlterhelés előrelátható körülményei ne vezessenek veszélyes helyzethez."

8. § Ez a rendelet 2003. június 30-án lép hatályba.

Dr. Csillag István s. k.,

gazdasági és közlekedési miniszter