2003. évi XXXII. törvény

a Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény kihirdetéséről[1]

1. §[2] Az Országgyűlés a Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezményt (a továbbiakban: Egyezmény) e törvénnyel kihirdeti.

(A Magyar Népköztársaság csatlakozási okiratának letétbe helyezése a Svájci Államszövetség Kormányánál az 1985. évi május hó 29. napján megtörtént. Az egyezmény a Magyar Népköztársaság vonatkozásában 1985. augusztus hó 27. napján lépett hatályba.)

2. § Az Egyezmény hivatalos magyar fordítása a következő:

"Egyezmény a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről (Washington, 1973. március 3.)

A Szerződő Államok,

felismerve, hogy a vadon élő állatok és növények sok szép és változatos formájukban a föld természeti rendszereinek pótolhatatlan részét képezik, amelyeket a jelen és a jövő nemzedékek számára meg kell óvni,

tudatában annak, hogy a vadon élő állatok és növények egyre nagyobb esztétikai, tudományos, kulturális, pihenési és gazdasági értéket jelentenek,

felismerve, hogy a népek és Államok saját vadon élő állat- és növényviláguk legjobb oltalmazói, illetőleg azoknak kell lenniük,

felismerve továbbá, hogy a nemzetközi együttműködés alapvető jelentőségű a vadon élő állatok és növények bizonyos fajainak a nemzetközi kereskedelem útján történő túlzott mértékű kiaknázásától való megóvásában,

meggyőződve az e célt szolgáló megfelelő intézkedések megtételének sürgősségéről,

megállapodtak a következőkben:

I. Cikk

Meghatározások

Az Egyezmény szempontjából, hacsak a szövegösszefüggésből másként nem következik

a) a "faj" bármely fajt, alfajt vagy ezek földrajzilag elkülönült populációját jelenti;

b) a "példány" jelentése

(i) bármely állat vagy növény, akár élő, akár élettelen állapotban,

(ii) állat esetében: az I-II. Függelékben felsorolt fajok, azok bármely könnyen felismerhető része vagy származéka; és a III. Függelékben szereplő fajok, azoknak a III. Függelék által a fajok vonatkozásában specifikált bármely könnyen felismerhető része vagy származéka;

(iii) növény esetében: az I. Függelékben felsorolt fajok, azok bármely könnyen felismerhető része vagy származéka; és a II-III. Függelékben felsorolt fajok, azoknak a II-III. Függelék által a fajok vonatkozásában specifikált bármely könnyen felismerhető része vagy származéka;

c) a "kereskedelem" exportot, re-exportot, importot és tengerről való behozatalt jelent;

d) a "re-export" bármely, megelőzőleg importált példány exportját jelenti;

e) a "tengerről való behozatal" az egyetlen Állam fennhatósága alá sem tartozó tengeri környezetben befogadott bármely faj példányainak bevitelét jelenti valamely Államba;

f) a "Tudományos Testület" a IX. Cikkel összhangban jelölt nemzeti tudományos testületet jelent;

g) az "Igazgatási Hatóság" a IX. Cikkel összhangban jelölt nemzeti Igazgatási Hatóságot jelent;

h) a "Részes Fél" olyan Államot jelöl, amelyre vonatkozóan az Egyezmény hatályba lépett.

II. Cikk

Alapelvek

1. Az I. Függelék tartalmazza azon kipusztulással fenyegetett valamennyi fajt, amelyeket a kereskedelem érint vagy érinthet. E fajok példányának kereskedelmét további fennmaradásuk veszélyeztetésének megakadályozása érdekében különösen szigorúan kell szabályozni. E kereskedelmet csak rendkívüli körülményei között szabad engedélyezni.

2. A II. Függelék tartalmazza:

a) valamennyi olyan fajt, amelyeket bár jelenleg nem feltétlenül fenyeget a kipusztulás, de ez bekövetkezhet, ha az ilyen fajok példányainak a kereskedelmét nem vetik alá szigorú szabályozásnak annak érdekében, hogy elkerüljék a fennmaradásukkal összeegyeztethetetlen hasznosítást; és

b) más olyan fajokat, amelyeket szabályozásnak kell alávetni annak érdekében, hogy az e bekezdés a) pontjában hivatkozott bizonyos fajok példányainak kereskedelmét hatékony ellenőrzés alá lehessen vonni.

3. A III. Függelék tartalmaz minden olyan fajt, amelyekről a Részes Felek bármelyike megállapította, hogy a szabályozás tárgyát képezi a joghatósága alá tartozó területen a kiaknázás megelőzése vagy megtiltása miatt, és a többi Részes Fél együttműködését igényli a kereskedelem ellenőrzésében.

4. A Részes Felek az I., II. és III. Függelékben szereplő fajok példányainak a kereskedelmi forgalmát csak az Egyezmény rendelkezéseinek megfelelően engedélyezik.

III. Cikk

Az I. Függelékben szereplő fajok példányai kereskedelmének szabályozása

1. Az I. Függelékben szereplő fajok példányai mindennemű kereskedelmi forgalmának összhangban kell lennie e Cikk rendelkezéseivel.

2. Az I. Függelékben szereplő faj bármely példányának exportjához exportengedély előzetes megadása és bemutatása szükséges. Exportengedély csak a következő feltételek teljesülése esetén adható:

a) az exportáló Állam Tudományos Testülete állást foglalt, hogy az ilyen export nem káros a szóban forgó faj fennmaradására;

b) az exportáló Állam Igazgatási Hatósága meggyőződött arról, hogy a példány beszerzése az illető Állam állat- és növényvilág védelmére hozott jogszabályainak megsértése nélkül történt meg;

c) az exportáló Állam Igazgatási Hatósága meggyőződött arról, hogy minden élő példány előkészítése és szállítása során a lehető legkisebbre csökkentik a sérülés, az egészségkárosodás vagy a kegyetlen bánásmód veszélyét; és

d) az exportáló Állam Igazgatási Hatósága meggyőződött a példányra szóló importengedély megadásáról.

3. Az I. Függelékben szereplő bármely faj példányainak importjához importengedély és exportengedély vagy re-export bizonyítvány előzetes megadása és bemutatása szükséges. Importengedély csak a következő feltételek teljesülése esetén adható:

a) az importáló Állam Tudományos Testülete állást foglalt, hogy az import olyan célokat szolgál, amelyek nem hátrányosak az érintett fajok fennmaradása szempontjából;

b) ha a importáló állam Tudományos Testülete meggyőződött arról, hogy egy élő példány esetében a kijelölt címzett rendelkezik a példány elhelyezéséhez és gondozásához szükséges feltételekkel; és

c) az importáló állam Igazgatási Hatósága meggyőződött arról, hogy a példányt nem elsődlegesen kereskedelmi célokra fogják felhasználni.

4. Az I. Függelékben szereplő fajok bármely példányának re-exportjához re-export bizonyítvány előzetes megadása és bemutatása szükséges. Re-export bizonyítvány csak a következő feltételek teljesülése esetén adható:

a) a re-exportáló Állam Igazgatási Hatósága meggyőződött arról, hogy a példányt ebbe az Államba az Egyezmény rendelkezéseinek megfelelően importálták;

b) a re-exportáló Állam Igazgatási Hatósága meggyőződött arról, hogy minden élő példány előkészítése és szállítása során a lehető legkisebbre csökkentik a sérülés, az egészségkárosodás vagy a kegyetlen bánásmód veszélyét;

c) a reexportáló Állam Igazgatási Hatósága meggyőződött arról, hogy valamennyi élő példányra megadták az importengedélyt.

5. Az I. Függelékben szereplő fajok bármely példányának a tengerről történő beviteléhez a beviteli Állam Igazgatási Hatóságának előzetes bizonylata szükséges. A bizonylat a következő feltételek teljesülése esetén adható meg:

a) a beviteli Állam Tudományos Testülete úgy foglalt állást, hogy a bevitel nem káros a szóban forgó faj fennmaradására;

b) ha a beviteli Állam Igazgatási Hatósága meggyőződött arról, hogy egy élő példány esetében a kijelölt címzett rendelkezik a példány elhelyezéséhez és gondozásához szükséges feltételekkel, és

c) a beviteli Állam Igazgatási Hatósága meggyőződött arról, hogy a példányt nem elsődlegesen kereskedelmi célokra fogják felhasználni.

IV. Cikk

A II. Függelékben szereplő fajok példányai kereskedelmének szabályozása

1. A II. Függelékben szereplő fajok példányai mindennemű kereskedelmének összhangban kell lennie e Cikk rendelkezéseivel.

2. A II. Függelékben szereplő fajok bármely példányának exportjához exportengedély előzetes megadása és bemutatása szükséges. Exportengedély csak a következő feltételek teljesülése esetén adható:

a) az exportáló Állam Tudományos Testülete úgy foglalt állást, hogy az ilyen export nem káros a kérdéses faj fennmaradása szempontjából;

b) az exportáló Állam Igazgatási Hatósága meggyőződött arról, hogy a példány nem az illető állam által az állat- és növényvilág védelmére hozott jogszabályok megszegésével szerezték be; és

c) az exportáló Állam Igazgatási Hatósága meggyőződött arról, hogy minden élő példány előkészítése és szállítása során a lehető legkisebbre csökkentik a sérülés, az egészségkárosodás vagy a kegyetlen bánásmód veszélyét.

3. Minden Részes Fél Tudományos Testülete egyaránt figyelemmel kíséri a II. Függelékben szereplő fajok példányaira az adott Állam által kiadott exportengedélyeket és az ilyen példányok tényleges exportját. Ha a Tudományos Testület arra a következtetésre jut, hogy bármely faj példányainak kivitelét a kérdéses faj elterjedési területén az érintett ökológiai rendszerekben játszott szerepének megfelelő szintű fenntartása érdekében korlátozni kell, éspedig jóval azon szint felett, amelyen e fajnak az I. Függelékbe való felvétele szükségessé válik, akkor a Tudományos Testület megfelelő intézkedéseket javasol az illetékes Igazgatási Hatóságnak az érintett faj példányaira vonatkozó exportengedélyek megadásának korlátozására.

4. A II. Függelékben szereplő fajok bármely példányának importjához vagy exportengedély vagy re-export bizonyítvány előzetes bemutatása szükséges.

5. A II. Függelékben szereplő fajok bármely példányának re-exportjához re-export bizonyítvány előzetes megadása és ennek bemutatása szükséges. Re-export bizonyítvány csak a következő feltételek teljesülése esetén adható meg:

a) a re-exportáló Állam Igazgatási Hatósága meggyőződött arról, hogy a példányt ebbe az Államba az Egyezmény rendelkezéseinek megfelelően importálták; és

b) a re-exportáló Állam Igazgatási Hatósága meggyőződött arról, hogy minden élő példány előkészítése és szállítása során a lehető legkisebbre csökkentik a sérülés, az egészségkárosodás, a kegyetlen bánásmód veszélyét.

6. A II. Függelékben szereplő fajok bármely példányának bevitele a tengerről csak a beviteli Állam Igazgatási Hatósága bizonyítványának előzetes megadásával történhet. Bizonyítvány csak a következő feltételek teljesülése esetén adható:

a) a beviteli Állam Tudományos Testülete úgy foglalt állást, hogy a bevitel nem káros az érintett faj fennmaradására; és

b) a beviteli Állam Igazgatási Hatósága meggyőződött arról, hogy minden élő példányt úgy kezelnek majd, hogy a lehető legkisebbre csökkentik a sérülés, az egészségkárosodás vagy a kegyetlen bánásmód veszélyét.

7. Az e Cikk 6. bekezdésében hivatkozott bizonyítványokat a Tudományos Testület javaslatára más nemzeti tudományos testületekkel, vagy szükség esetén nemzetközi tudományos testületekkel történő konzultáció után lehet megadni, egy évet meg nem haladó időszakokra, az ezen időszakok alatt bevitelre kerülő példányok teljes számára.

V. Cikk

A III. Függelékben szereplő fajok példányai kereskedelmének szabályozása

1. A III. Függelékben szereplő fajok példányai mindennemű kereskedelmi forgalmának összhangban kell lennie e Cikk rendelkezéseivel.

2. A III. Függelékben szereplő faj bármely példányának az exportjához bármely olyan Államból, amely a kérdéses fajt a III. Függelékbe felvette, exportengedély előzetes megadása és ennek bemutatása szükséges. Exportengedély csak a következő feltételek teljesülése esetén adható:

a) az exportáló Állam Igazgatási Hatósága meggyőződött arról, hogy a példányt nem az illető államnak az állat- és növényvilág védelmére hozott jogszabályainak a megszegésével szerezték be; és

b) az exportáló állam Igazgatási Hatósága meggyőződött arról, hogy minden élő példány előkészítése és szállítása során a lehető legkisebbre csökkentik a sérülés, az egészségkárosodás vagy a kegyetlen bánásmód veszélyét.

3. A III. Függelékben szereplő fajok bármely példányának importjához - kivéve azokat az eseteket, amikor e Cikk 4. pontjának alkalmazását indokoló körülmények állnak fenn - származási bizonyítvány előzetes bemutatása; ahol az import olyan Államból történik, amely a kérdéses fajt a III. Függelékbe felvette, exportengedély szükséges.

4. Re-export esetében a re-exportáló Állam Igazgatási Hatósága által kiadott bizonyítványt, amely azt igazolja, hogy az adott példányt abban az Államban készítették elő vagy re-export alatt áll, az importáló Államnak úgy kell elfogadnia, mint az Egyezmény rendelkezései alkalmazásának bizonyítását az érintett példányra vonatkozóan.

VI. Cikk

Engedélyek és bizonyítványok

1. A III-V. Cikk rendelkezései értelmében megadott engedélyeknek és bizonyítványoknak összhangban kell lenniük e Cikk rendelkezéseivel.

2. Az exportengedélynek tartalmaznia kell a IV. Függelékben meghatározott mintában pontosan megjelölt tájékoztatást és csak a megadásának időpontjától számított hat hónapon belül használható fel exportra.

3. Minden engedélynek vagy bizonyítványnak tartalmaznia kell az Egyezmény címét, a kibocsátó Igazgatási Hatóság nevét és valamely azonosító bélyegzőjét, valamint az Igazgatási Hatóság által megadott ellenőrzési számot.

4. Az Igazgatási Hatóság által kiadott engedély vagy bizonyítvány mindegyik másolatán világosan fel kell tüntetni, hogy az csak másolat, és ilyen másolatot az eredeti helyett használni nem szabad, kivéve az eredetin megjelölt mértékben.

5. A példányok minden egyes küldeményéhez külön engedélyt vagy bizonyítványt kell megkövetelni.

6. Bármely példány importáló Állama Igazgatási Hatóságának érvénytelenítenie kell és be kell vonnia az adott példányra vonatkozólag bemutatott exportengedélyt vagy re-export bizonyítványt és minden vonatkozó importengedélyt.

7. Amennyiben célszerű és megvalósítható, az Igazgatási Hatóság minden példányt jellel láthat el a példány azonosításának elősegítése érdekében. Az e célt szolgáló "jel" kifejezés bármilyen kitörölhetetlen lenyomatot, ólompecsétet vagy más megfelelő eszközt jelent a példány azonosítására, amelyet úgy kell tervezni, hogy illetéktelen személyek által történő utánzása a lehető legnehezebb legyen.

VII. Cikk

A kereskedelemre vonatkozó mentességek és más különleges rendelkezések

1. A III., IV. és V. Cikkek rendelkezései nem alkalmazhatóak a példányok átmenő (tranzit) forgalmára és a Részes Fél területén való átrakására addig, amíg a példányok a vámhatóság ellenőrzése alatt állnak.

2. Ha az exportáló vagy re-exportáló Állam Igazgatási Hatósága meggyőződött arról, hogy a példányt az előtt szerezték be, mielőtt az Egyezmény rendelkezései alkalmazhatók lettek volna erre a példányra, a III-V. Cikk rendelkezéseit nem kell alkalmazni erre a példányra, amennyiben az Igazgatási Hatóság erre vonatkozóan bizonyítványt állít ki.

3. A III-V. Cikkek rendelkezései nem alkalmazhatók azokra a példányokra, amelyek személyi vagy háztartáshoz tartozó ingóságok. Ezt a mentességet nem lehet alkalmazni a következő esetekben:

a) az I. Függelékben szereplő fajok példányai esetében, ha ezeket a tulajdonos azon Államon kívül szerezte be, ahol szokásos lakhelye van, és ebbe az Államba viszi be őket; vagy

b) a II. Függelékben szereplő fajok példányai esetében, ha:

(i) ezeket a tulajdonos azon Államon kívül szerezte be, ahol szokásos lakhelye van, és olyan Államban, ahol a természeti környezetből való kiemelésük történt,

(ii) abba az Államba viszik be őket, ahol a tulajdonos szokásos lakhelye van, és

(iii) az az Állam, ahol a természeti környezetből való kiemelésük történt, exportengedélyek előzetes megadását követeli meg az ilyen példányok bármilyen exportja előtt; kivéve, ha az Igazgatási Hatóság meggyőződött arról, hogy a példányok beszerzése azt megelőzően történt meg, hogy az Egyezmény rendelkezései azokra alkalmazandók lettek volna.

4. Az I. Függelékben szereplő állatfajok példányai, amelyeket fogságban nevelnek kereskedelmi célra vagy az I. Függelékben szereplő kereskedelmi célokra mesterségesen szaporított növényfajok, a II. Függelékben szereplő fajok példányainak tekintendők.

5. Ha az exportáló Állam Igazgatási Hatósága meggyőződött arról, hogy egy állatfaj adott példánya fogságban növekedett vagy egy növényfaj adott példánya mesterséges úton szaporított vagy egy ilyen állat vagy növény része vagy ezektől származott, az Igazgatási Hatóság ezt tanúsító bizonyítványát elfogadják a III., IV. vagy V. Cikk rendelkezéseiben előírt bármely engedély vagy bizonyítvány helyett.

6. A III-V. Cikk rendelkezései nem alkalmazandók növénygyűjteményi példányoknak vagy más konzervált, szárított vagy beágyazott múzeumi példányoknak vagy valamely Igazgatási Hatóság által kiadott vagy elfogadott jellel ellátott élő növényanyagnak az Államuk Igazgatási Hatósága által bejegyzett tudósok vagy tudományos intézmények közötti nem kereskedelmi kölcsönzésére, ajándékozására vagy cseréjére.

7. Bármely Állam Igazgatási Hatósága lemondhat a III-V. Cikkben foglalt követelményekről és engedélyek vagy bizonyítványok nélkül engedélyezheti az olyan példányok mozgását, amelyek egy utazó állatkert, vándorcirkusz, utazó állatgyűjtemény, növénykiállítás vagy más vándorkiállítás részét képezik, feltéve, hogy

a) az exportőr vagy importőr az ilyen példányok összes részletét regisztráltatja az Igazgatási Hatóságnál,

b) a példányok e Cikk akár 2., akár az 5. bekezdése által meghatározott kategóriákba tartoznak; és

c) az Igazgatási Hatóság meggyőződött arról, hogy minden élő példányt úgy szállítanak és gondoznak, hogy a lehető legkisebbre csökkentsék a sérülés, az egészségi károsodás vagy a kegyetlen bánásmód veszélyét.

VIII. Cikk

A Részes Felek által foganatosítandó intézkedések

1. A Részes Feleknek megfelelő intézkedéseket kell tenniük az Egyezmény rendelkezéseinek végrehajtására és a példányoknak e rendelkezések megszegésével történő kereskedelme megtiltására. Ezek közé kell tartozniuk a következő intézkedéseknek:

a) az ilyen példányok kereskedelmének vagy birtoklásának vagy mindkettőnek hátrányos jogkövetkezményekkel való sújtása; és

b) az ilyen példányok elkobzásának, illetőleg az exportáló Államba történő visszaszállításának a biztosítása.

2. Az e Cikk 1. bekezdésében meghatározott intézkedések foganatosításán kívül bármely Részes Fél, ha ezt szükségesnek tartja, gondoskodhat az Egyezmény rendelkezéseinek alkalmazására hozott intézkedések megszegésével eladott példány elkobzása következtében felmerült költségek belföldi megtérítésének bármely módszeréről.

3. A Részes Feleknek amennyire csak lehetséges, biztosítaniuk kell, hogy a példányok a kereskedelmi forgalomba hozatalhoz szükséges minden formaságon a lehető legrövidebb időn belül jussanak keresztül. Az ilyen átjutás megkönnyítése érdekében a Részes Felek olyan belépő- és kilépőállomásokat jelölhetnek ki, amelyeken a példányokat vámkezelésre be kell mutatni. A Részes Államok továbbá gondoskodni tartoznak arról, hogy valamennyi élő példányt az átszállítás, tartás vagy szállítmányozás minden szakaszában a megfelelő módon gondozzanak úgy, hogy a lehető legkisebbre csökkentsék a sérülés, az egészségkárosodás vagy a kegyetlen bánásmód, kezelés veszélyét.

4. Ha egy élő példányt koboznak el az e Cikk 1. bekezdésében hivatkozott intézkedések eredményeképpen,

a) a példányt az elkobzást eszközlő Állam Igazgatási Hatóságára kell bízni;

b) az Igazgatási Hatóságnak az exportáló Állammal való konzultáció után vissza kell küldenie a példányt az említett Államnak ezen Állam költségén vagy olyan mentő központba vagy más olyan helyre kell küldenie, amelyet az Igazgatási Hatóság alkalmasnak és az Egyezmény rendelkezéseivel összhangban állónak tart; és

c) az Igazgatási Hatóság beszerezheti a Tudományos Testület véleményét vagy ha szükségesnek találja, konzultálhat a Titkársággal annak érdekében, hogy megkönnyítse az e bekezdés b) pontja értelmében hozandó döntést, beleértve a mentő központ vagy más hely kiválasztását.

5. Az e Cikk 4. bekezdésében hivatkozott mentő központ olyan intézményt jelent, amelyet az Igazgatási Hatóság jelöl ki azzal a céllal, hogy biztosítsa az élő példányok, különösen az elkobzott élő példányok gondozását.

6. Minden Részes Félnek nyilvántartást kell vezetnie az I-III. Függelékben szereplő fajok példányainak kereskedelmi forgalmáról, amelyeknek tartalmaznia kell:

a) az exportőrök, importőrök nevét és címét; és

b) a kiadott engedélyek és bizonyítványok számát és típusát; azokat az Államokat, amelyekkel ilyen kereskedelmet bonyolítottak le; a példányok számát vagy mennyiségét és típusát, a fajok nevét az I-III. Függelék szerint, és ahol ez alkalmazható, a kérdéses példányok méretét és nemét.

7. Minden Részes Félnek időszakos jelentést kell készítenie az Egyezmény végrehajtásáról és el kell juttatnia a Titkársághoz:

a) éves jelentést, amely tartalmazza az e Cikk 6. bekezdése b) pontjában megjelölt információk összegezését; és

b) kétéves jelentést az Egyezmény rendelkezéseinek érvényesítésére hozott jogalkotási, szabályozási és igazgatási intézkedésekről.

8. Az e Cikk 7. bekezdésében hivatkozott tájékoztató anyagnak nyilvánosan hozzáférhetőnek kell lennie, amennyiben ez nem összeegyeztethetetlen az érintett Részes Fél jogszabályaival.

IX. Cikk

Igazgatási hatóságok és tudományos testületek

1. Minden Részes Félnek az Egyezmény céljára ki kell jelölnie:

a) egy vagy több Igazgatási Hatóságot, amely illetékes engedélyek vagy bizonyítványok kiadására ezen Részes Fél részéről; és

b) egy vagy több Tudományos Testületet.

2. A megerősítő, elfogadási, jóváhagyási vagy csatlakozási okiratot letétbe helyező Államnak a letétbe helyezéssel egy időben tájékoztatni kell a letéteményes kormányt a más Részes Felekkel és a Titkársággal való kapcsolattartásra feljogosított Igazgatási Hatóság nevéről és címéről.

3. Az e Cikk rendelkezései értelmében történt kijelölésekben vagy felhatalmazásokban beállt minden változásról az érintett Részes Félnek értesítenie kell a Titkárságot, hogy az ezt valamennyi más Részes Félhez továbbítsa.

4. Az e Cikk 2. bekezdésében hivatkozott bármely Igazgatási Hatóságnak a Titkárság vagy egy másik Részes Fél Igazgatási Hatóságának kívánságára közölnie kell az általa az engedélyeinek vagy bizonyítványainak hitelesítésére használt bélyegzők, pecsétek vagy más eszközök lenyomatát.

X. Cikk

Kereskedelem az Egyezményben nem részes Államokkal

Ha olyan Államból vagy Államba történik export, reexport vagy import, amely nem részese az Egyezménynek, bármely Részes Fél az Egyezmény szerinti engedélyek és bizonyítványok helyett elfogadhatja a kérdéses Állam illetékes hatóságai által kibocsátott hasonló dokumentációt, ha az alapjában véve megfelel az egyezmény által az engedélyekkel és bizonyítványokkal kapcsolatban előírt követelményeknek.

XI. Cikk

A Részes Felek konferenciája

1. A Titkárságnak az Egyezmény hatálybalépését követő két éven belül össze kell hívnia a Részes Államok konferenciájának az ülését.

2. Ezt követően a Titkárságnak legalább kétévenként rendes ülésszakot kell összehívnia, hacsak a konferencia nem határoz másképpen, illetve - legalább a Részes Felek egyharmadának írásban előterjesztett kérelmére - a Titkárságnak bármikor rendkívüli ülésszakot kell összehívnia.

3. A rendes vagy rendkívüli ülésszakon a Részes Felek áttekintik az Egyezmény végrehajtását és

a) meghoznak minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy lehetővé tegyék a Titkárság számára feladatai elvégzését és ezekhez szükséges pénzügyi előírásokat fogadnak el;

b) megvitathatják és elfogadhatják az I-II. Függelék módosítását a XV. Cikknek megfelelően;

c) áttekinthetik az I-III. Függelékben szereplő fajok állományának helyreállítása és megőrzése terén elért előrehaladást;

d) átvehetik és megvitathatják a Titkárság vagy bármelyik Részes Fél által előterjesztett jelentéseket;

e) ha helyesnek ítélik, ajánlásokat tehetnek az Egyezmény hatékonyságának fokozására.

4. Minden rendes ülésszakon a Részes Felek meghatározhatják az e Cikk 2. bekezdése rendelkezéseinek értelmében tartandó legközelebbi rendes ülésszak időpontját és helyét.

5. A Részes Felek bármely ülésszakon az adott ülésszak tekintetében eljárási szabályokat határozhatnak meg és fogadhatnak el.

6. Az Egyesült Nemzetek szakosított szervezetei és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség, valamint bármelyik olyan Állam, amely nem részese ennek az Egyezménynek, a konferencia ülésszakain megfigyelőkkel képviseltetheti magát, akik részvételi joggal rendelkeznek, de szavazati joggal nem.

7. Hacsak a Részes Felek legalább egyharmada nem ellenzi, a következő kategóriába tartozó, a vadon élő állatvilág és növényvilág védelmében, megóvásában vagy gondozásában szakértelemmel rendelkező minden olyan testület vagy ügynökség részvételét lehetővé kell tenni, amely arról értesítené a Titkárságot, hogy a konferencia ülésszakain megfigyelőkkel kívánja képviseltetni magát:

a) nemzetközi kormányközi és nem kormányközi ügynökségek vagy testületek, illetőleg nemzeti kormányügynökségek és testületek; és

b) olyan nemzeti nem kormányzati ügynökségek vagy testületek, amelyek részvételét jóváhagyta az az Állam, amelyben székhelyük van. Ha a részvételt lehetővé tették, e megfigyelők részvételi joggal rendelkeznek, szavazati joguk azonban nincs.

XII. Cikk

Titkárság

1. Az Egyezmény hatálybalépése után az Egyesült Nemzetek Környezetvédelmi Programjának végrehajtó Igazgatósága gondoskodik Titkárságról. Segítségére lehetnek az általa helyesnek ítélt mértékben és módon, megfelelő kormányközi vagy nemzeti ügynökségek és testületek, amelyek szakértelemmel rendelkeznek a vadon élő állatok és növények védelmében, megóvásában és fenntartásában.

2. A Titkárság feladatai a következők:

a) a Részes Felek tanácskozásainak megszervezése és a lebonyolítás biztosítása;

b) az Egyezmény XV-XVI. Cikke szerinti feladatok ellátása;

c) tudományos és műszaki tanulmányok végzése a Részes Felek konferenciája által jóváhagyott programokkal összhangban, amelyek hozzájárulnak az Egyezmény végrehajtásához, beleértve az élő példányok megfelelő előkészítésére és szállítására vonatkozó szabványok és a példányok azonosítási eszközeire vonatkozó vizsgálatokat;

d) a Részes Felek jelentéseinek a tanulmányozása, azok figyelembevételével további tájékoztatás kérése a Részes Felektől, amennyiben ezt a Titkárság az Egyezmény végrehajtásának biztosítása érdekében szükségesnek tartja;

e) a Részes Felek figyelmének felhívása az Egyezmény céljaival kapcsolatos bármely kérdésre;

f) az I-III. Függelék időszerűsített kiadásainak időszakonkénti megjelentetése és szétosztása a Részes Felek között minden olyan tájékoztatással együtt, amely megkönnyíti az ezekben a Függelékekben szereplő fajok példányainak azonosítását;

g) éves jelentések készítése a Részes Felek számára saját munkájáról, az Egyezmény végrehajtásáról, illetőleg más olyan jelentések készítése, amelyek a Részes Felek tanácskozásaihoz szükségesek lehetnek;

h) ajánlások készítése az Egyezmény céljainak megvalósítására és rendelkezéseinek végrehajtására, beleértve a tudományos vagy műszaki jellegű információk cseréjét;

i) bármely olyan más feladat ellátása, amellyel a Részes Felek megbízzák.

XIII. Cikk

Nemzetközi intézkedések

1. Ha a Titkárság a hozzá érkezett tájékoztatás alapján arról győződött meg, hogy az I. vagy II. Függelékben szereplő valamelyik fajra káros hatást gyakorol az ezen fajhoz tartozó példányokkal folytatott kereskedelem, vagy hogy az Egyezmény rendelkezéseit nem hatékonyan hajtják végre, ezt az információt közölnie kell az érintett Részes Fél vagy Részes Felek megbízott Igazgatási Hatóságával.

2. Ha bármely Részes Fél az e Cikk 1. bekezdésében jelzett közlést kap, a lehető leghamarabb értesíti a Titkárságot minden lényeges tényről, ha jogszabályai ezt megengedik, és adott esetben orvosló intézkedéseket javasol. Ha a Részes Fél úgy véli, hogy kívánatos lenne vizsgálat lefolytatása, ezt a vizsgálatot a Részes Fél által kifejezetten feljogosított egy vagy több személy végezheti el.

3. A Részes Fél által rendelkezésre bocsátott vagy az e Cikk 2. bekezdésében meghatározott bármely vizsgálatból származó információt meg kell vizsgálni a Részes Felek legközelebbi Konferenciáján, amely általa helyénvalónak tartott bármilyen ajánlást tehet.

XIV. Cikk

Belső jogalkotásra és nemzetközi egyezményekre gyakorolt hatás

1. Az Egyezmény rendelkezései semmiképpen nem érintik a Részes Felek azon jogát, hogy

a) szigorúbb belső intézkedéseket fogadjanak el az I-III. Függelékben szereplő fajok példányai kereskedelmének, befogásának, birtoklásának avagy szállításának a feltételeivel vagy ezek teljes megtiltásával kapcsolatban; vagy

b) olyan belső intézkedéseket hozzanak, amelyek korlátozzák vagy megtiltják az I., II. vagy III. Függelékben nem szereplő fajok kereskedelmét, befogását, birtoklását vagy szállítását.

2. Az Egyezmény rendelkezései semmiképpen nem érintik a Részes Felek valamely belső intézkedésének rendelkezéseit vagy a Részes Felek olyan kötelezettségeit, amelyek a példányok kereskedelmének, befogásának, birtoklásának vagy szállításának más szempontjaira vonatkozó bármely hatályos vagy valamely Részes Fél tekintetében ezután hatályba lépő szerződésből, egyezményből vagy nemzetközi megállapodásból származnak, ideértve minden intézkedést a vámhatóságokkal, a közegészségüggyel, az állat-egészségügyi vagy növényi zárlati területekkel kapcsolatban.

3. Az Egyezmény rendelkezései semmiképpen sem érintik az Államok között kötött vagy kötendő bármely olyan szerződés, egyezmény vagy nemzetközi megállapodás rendelkezéseit vagy az ezekből származó kötelezettségeket, amely ezen államok között közös külső vámellenőrzés felállításával és a tagjai közötti vámellenőrzés megszüntetésével uniót vagy regionális kereskedelmi megállapodást hoz létre, amennyiben ez utóbbiak a tagállamok közötti kereskedelemre vonatkoznak.

4. Az Egyezményben részes azon Állam, amely egyúttal részese valamely más olyan szerződésnek, egyezménynek vagy nemzetközi megállapodásnak, amely hatályban van ennek az Egyezménynek a hatálybalépésekor és amelynek a rendelkezései értelmében a II. Függelékben szereplő tengeri fajokat védelemben részesítik, mentesül az Egyezmény rendelkezései értelmében reá háruló kötelezettség alól a II. Függelékben szereplő fajok példányaival folytatott azon kereskedelem vonatkozásában, amelyet az illető Államban bejegyzett hajókkal, az ilyen egyéb szerződés, egyezmény vagy nemzetközi megállapodás rendelkezéseinek megfelelően folytat.

5. A III-V. Cikk rendelkezéseire tekintet nélkül az e Cikk 4. bekezdésének megfelelően befogott példány bármilyen exportjához csak a beviteli Állam Igazgatási Hatóságának a bizonyítványa szükséges, annak igazolásául, hogy a példányt a másik szóban forgó szerződés, egyezmény vagy nemzetközi megállapodás rendelkezéseivel összhangban fogták be.

6. Az Egyezmény egyetlen rendelkezése sem érinti a tengerjognak az Egyesült Nemzetek Közgyűlése 2750 C (XXV) számú határozata értelmében összehívott Egyesült Nemzetek Tengerjogi Konferenciája által történő kodifikációját és továbbfejlesztését, avagy bármely államnak a tengerjoggal, valamint a parti állam és a lobogó szerinti állam joghatóságának jellegével és terjedelmével kapcsolatos jelenlegi vagy jövőbeni követeléseit és jogi álláspontját.

XV. Cikk

Az I. és II. Függelék módosítása

1.Az I-II. Függeléknek a Részes Felek konferenciája ülésszakain történő módosításaira a következő rendelkezéseket kell alkalmazni:

a) Bármelyik Részes Fél javasolhatja, hogy a soron következő ülésszak tárgyalja meg az I. vagy II. Függelék módosítását. A módosítás javasolt szövegét az ülésszak előtt legalább 150 nappal közölni kell a Titkársággal. A Titkárság az e Cikk 2. bekezdésének b) és c) pontjával összhangban a módosítások kérdésében konzultál a többi Részes Féllel, illetve az érdekelt testületekkel és a választ legalább 30 nappal az ülésszak előtt eljuttatja valamennyi Részes Félhez.

b) A módosításokat a jelenlevő és szavazó Részes Felek kétharmados többségének kell elfogadnia. Ebből a szempontból a "jelenlevő és szavazó Részes Felek" kifejezés a jelenlevő és igennel vagy nemmel szavazó Részes Feleket jelenti. A szavazástól tartózkodó Részes Felek nem számíthatók be a módosítás elfogadásához szükséges kétharmadba.

c) Az ülésszakon elfogadott módosítások az ülésszak után 90 nappal lépnek érvénybe valamennyi Részes Fél tekintetében, kivéve azokat, amelyekkel szemben az e Cikk 3. bekezdésének megfelelően fenntartást tettek.

2. Az I-II. Függeléknek a Részes Felek konferenciájának ülésszakai között történő módosításaira a következő rendelkezéseket kell alkalmazni:

a) Bármely Részes Fél javasolhatja, hogy az ülésszakok között vizsgálják meg az I. vagy II. Függelék módosítását az e bekezdésben meghatározott, postai úton végbemenő eljárással.

b) Tengeri fajok vonatkozásában a Titkárság a javasolt módosítás szövegének kézhezvétele után azt azonnal közli a Részes Felekkel. Konzultál azon kormányközi testületekkel is, amelyek valamilyen feladatot töltenek be a fajokkal kapcsolatban, különösen abból a célból, hogy beszerezze azokat a tudományos adatokat, amelyeket e testületek bocsáthatnak rendelkezésre és hogy biztosítsa az összhangot az ilyen testületek által alkalmazott védelmi intézkedésekkel. A Titkárság a lehető legrövidebb időn belül eljuttatja a Részes Felekhez az ezen testületek által kifejezésre juttatott nézeteket és rendelkezésre bocsátott adatokat, valamint saját megállapításait és ajánlásait.

c) A tengeri fajokon kívüli egyéb fajok vonatkozásában a Titkárság a javasolt módosítás szövegének kézhezvétele után azonnal közli ezt a Részes Felekkel és ezt követően a lehető legrövidebb időn belül közli saját ajánlásait is.

d) Bármely Részes Fél attól a naptól számított 60 napon belül, hogy a Titkárság az e bekezdés b) vagy c) pontja értelmében közölte ajánlásait a Részes Felekkel, eljuttathat a Titkársághoz bármely észrevételt a javasolt módosításra vonatkozólag minden lényeges tudományos adattal és információval együtt.

e) A Titkárságnak a lehető legrövidebb időn belül közölnie kell a Részes Felekkel a kapott válaszokat saját ajánlásaival együtt.

f) Ha a javasolt változtatással kapcsolatban nem érkezik be kifogás a Titkársághoz 30 napon belül azt az időpontot követően, amikor az e bekezdés e) pontja rendelkezései alapján a válaszok és ajánlások közlésre kerültek, a módosítás 90 nap múlva hatályba lép minden Részes Fél tekintetében, kivéve azokat, amelyek az e Cikk 3. bekezdésével összhangban fenntartást jelentettek be.

g) Ha a Titkársághoz bármely Részes Féltől kifogás érkezett, a javasolt módosítást az e bekezdés h)-j) pontjának megfelelően postai úton szavazásra kell bocsátani.

h) A Titkárságnak értesítenie kell a Részes Feleket arról, hogy a kifogásról szóló értesítést megkapta.

i) Hacsak a Titkárság nem kapja meg a Részes Felek legalább felétől az e bekezdés h) pontja szerinti értesítés napjától számított 60 napon belül az igenlő szavazatokat, ellenszavazatokat és tartózkodást, a javasolt módosítást a Konferencia következő ülésszaka elé kell utalni további tárgyalás céljából.

j) Amennyiben a szavazatok a Részes Felek felétől beérkeztek, a módosítást az igennel vagy nemmel szavazó Részes Felek kétharmados többsége fogadja el.

k) A Titkárság értesíti az összes Részes Felet a szavazás eredményéről.

l) Ha a javasolt módosítást elfogadták, az valamennyi Részes Fél tekintetében a Titkárság által küldött értesítés keltétől számított 90. napon lép hatályba, azon részes felek kivételével, amelyek az e Cikk 3. bekezdésének megfelelően fenntartást jelentettek be.

3. Az e Cikk 1. bekezdésének c) pontja vagy a 2. bekezdésének l) pontja értelmében biztosított 90 napos időszak alatt bármelyik Részes Fél írásban bejelentheti a letéteményes kormánynál a módosítással szembeni fenntartását. Az ilyen fenntartás visszavonásáig a Részes Fél úgy tekintendő, mint amely az érintett fajokkal folytatott kereskedelem tekintetében nem részese az Egyezménynek.

XVI. Cikk

A III. Függelék és annak módosítása

1. Bármelyik Részes Fél bármikor jegyzéket juttathat el a Titkársághoz azon fajokról, amelyeket a saját joghatósága területén a II. Cikk 3. bekezdésében említett célból szabályozás alá tartozónak tekint. A III. Függelék azoknak a Részes Feleknek a nevét tartalmazza, amelyek javasolták az érintett fajok III. Függelékbe való felvételét, a javasolt fajok tudományos nevét és az érintett állatok vagy növények vonatkozásában ezeknek az I. Cikk b) pontja szerint meghatározott bármely részét vagy származékát.

2. Az e Cikk 1. bekezdésének rendelkezései értelmében benyújtott minden jegyzéket a beérkezés után a Titkárságnak a lehető legrövidebb időn belül közölnie kell a Részes Felekkel. A jegyzék a III. Függelék részeként a közlést követően 90 nap múlva lép hatályba. Az ilyen jegyzék közlése után bármikor bármelyik Részes Fél írásban fenntartást jelenthet be a letéteményes kormánynál bármely fajjal vagy annak részével vagy származékával kapcsolatban és amíg azt a fenntartást nem vonja vissza, az illető Államot nem tekintik az Egyezmény Részes Felének az érintett fajjal vagy részével vagy származékával folytatott kereskedelem vonatkozásában.

3. A Részes Fél, amely a III. Függelékben való felvétel céljából bejelentett egy fajt, ezt bármikor visszavonhatja úgy, hogy erről értesítést küld a Titkárságnak, amely közli a visszavonást valamennyi Részes Féllel. A visszavonás az ilyen közlés keltétől számított 30. napon lép hatályba.

4. Bármely Részes Félnek, amely az e Cikk 1. bekezdésének rendelkezései szerinti jegyzéket terjeszt elő, a Titkárság rendelkezésére kell bocsátania a kérdéses faj védelmére vonatkozó valamennyi belföldi törvénye és jogszabálya másolatát, minden olyan értelmezéssel együtt, amelyet a Részes Fél célszerűnek talál, vagy amelyet a Titkárság igényel. A Részes Félnek mindaddig, amíg a kérdéses faj a III. Függelékben szerepel, az ilyen törvények és jogszabályok bármely módosítását vagy új értelmezését elfogadásuk után be kell terjesztenie.

XVII. Cikk

Az Egyezmény módosítása

1. A Titkárság tartozik összehívni a Részes Felek konferenciájának rendkívüli ülésszakát, ha a Részes Felek legalább egyharmada írásban kéri az Egyezmény módosításának megvitatását és elfogadását. Az ilyen módosításokat a jelenlevő és szavazó Részes Felek kétharmados többségének kell elfogadnia. Ebből a szempontból a "jelenlevő és szavazó Részes Fél" kifejezés a jelenlevő és igennel vagy nemmel szavazó Részes Feleket jelenti. A szavazástól tartózkodó Részes Felek nem számítanak be a módosítás elfogadásához szükséges kétharmadba.

2. Minden módosítás javasolt szövegét a Titkárságnak legalább 90 nappal a tanácskozás előtt valamennyi Részes Félhez el kell juttatnia.

3. A módosítás az azt elfogadó Részes Felek tekintetében 60 nappal azután lép hatályba, hogy a Részes Felek kétharmada a letéteményes kormánynál letétbe helyezte a módosítás elfogadására vonatkozó okiratot. Ezt követően a módosítás minden további Részes Fél tekintetében 60 nappal azután lép hatályba, hogy ez a Részes Fél a módosítást elfogadó okiratát letétbe helyezte.

XVIII. Cikk

Viták eldöntése

1. A két vagy több Részes Fél között az Egyezmény értelmezésével vagy rendelkezései alkalmazásával kapcsolatban felmerült minden vitát az abban érintett feleknek kell megtárgyalniuk.

2. Ha a vitát az e Cikk 1. bekezdése alapján nem lehet eldönteni, a Részes Felek közös megegyezéssel választott bíróság, különösen a Hágai Állandó Választott Bíróság elé terjeszthetik a vitát. A választott bíróság döntése a vitát előterjesztő Részes Felekre kötelező.

XIX. Cikk

Aláírás

Az Egyezmény Washingtonban, 1973. április 30-ig, ezt követően Bernben, 1974. december 31-ig írható alá.

XX. Cikk

Megerősítés, elfogadás, jóváhagyás

Az Egyezményt meg kell erősíteni, el kell fogadni, vagy jóvá kell hagyni. A megerősítő, elfogadási és jóváhagyási okiratokat a Svájci Államszövetség kormányánál kell letétbe helyezni, amely a letéteményes kormány lesz.

XXI. Cikk

Csatlakozás

Az Egyezményhez meghatározatlan ideig lehet csatlakozni. A csatlakozási okiratokat a letéteményes kormánynál kell letétbe helyezni.

XXII. Cikk

Hatálybalépés

1. Az Egyezmény a tizedik megerősítő, elfogadási, jóváhagyási vagy csatlakozási okiratnak a letéteményes kormánynál történt letétbe helyezését követő 90. napon lép hatályba.

2. Minden olyan Állam vonatkozásában, amely az Egyezményt a tizedik megerősítő, elfogadási, jóváhagyási vagy csatlakozási okirat letétbe helyezése után erősíti meg, fogadja el, hagyja jóvá vagy csatlakozik ahhoz, az Egyezmény a szóban forgó Állam megerősítő, elfogadási, jóváhagyási vagy csatlakozási okiratának letétbe helyezését követő 90. napon lép hatályba.

XXIII. Cikk

Fenntartások

1. Az Egyezmény rendelkezéseivel szemben általános fenntartás nem tehető. Különös fenntartásokat e Cikk, valamint a XV. és XVI. Cikk rendelkezéseinek megfelelően lehet előterjeszteni.

2. Bármely Állam a megerősítő, elfogadási, jóváhagyási vagy csatlakozási okiratának letétbe helyezésekor különös fenntartást terjeszthet elő:

a) az I., II. vagy III. Függelékben szereplő bármelyik faj, vagy

b) a III. Függelékben szereplő fajra vonatkozóan közelebbről megjelölt bármely rész vagy származék

tekintetében.

3. Mindaddig, amíg egy Részes Fél az e Cikk rendelkezései értelmében előterjesztett fenntartását nem vonja vissza, e Részes Felet úgy kell tekinteni, mint amely nem részese az Egyezménynek az ilyen fenntartásban pontosan megjelölt faj vagy részek vagy származékok kereskedelme vonatkozásában.

XXIV. Cikk

Felmondás

A letéteményes kormányhoz intézett írásos értesítéssel bármelyik Részes Fél bármikor felmondhatja az Egyezményt. A felmondás tizenkét hónappal azután lép hatályba, hogy a letéteményes kormány az értesítést megkapta.

XXV. Cikk

Letéteményes

1. Az Egyezmény eredetijét - amelynek kínai, angol, francia, orosz és spanyol nyelvű szövege egyaránt hiteles - a letéteményes kormánynál kell letétbe helyezni, amely annak hiteles másolatát valamennyi olyan Államhoz eljuttatja, amely aláírta azt vagy csatlakozási okiratát letétbe helyezte.

2. A letéteményes kormány valamennyi aláíró és csatlakozó államot és a Titkárságot tájékoztatja az Egyezmény aláírásáról, a megerősítő, elfogadási, jóváhagyási vagy csatlakozási okiratok letétbe helyezéséről, az Egyezmény hatálybalépéséről, módosításáról, a fenntartások bejelentéséről, valamint a felmondásra vonatkozó bejelentésekről.

3. Az Egyezmény hatálybalépésekor, annak hitelesített másolatát a letéteményes kormány eljuttatja az Egyesült Nemzetek Titkárságához azzal a céllal, hogy azt az Egyesült Nemzetek Alapokmánya 102. Cikkének megfelelően nyilvántartásba vegyék és közzétegyék.

Ennek hiteléül az alulírott, erre nézve kellően feljogosított meghatalmazottak az Egyezményt aláírták.

Kelt Washingtonban, az ezerkilencszázhetvenharmadik év március hó harmadik napján.

I., II. és III. Függelék

A 2003. február 13-i helyzet szerint

Értelmezés

1. A függelékekben szereplő fajokra utalás történik:

a) a fajok nevével; vagy

b) mint egy magasabb taxonban vagy annak egy kiemelt részében foglalt valamennyi fajra.

2. Az "spp." rövidítés használatos egy magasabb taxon valamennyi fajának jelölésére.

3. A fajnál magasabb taxonokra történő utalás célja csupán tájékoztatás vagy osztályozás.

4. A növények esetében a következő rövidítések használatosak a fajnál alacsonyabb taxonoknál:

a) az "ssp." rövidítés az alfajt,

b) a "var(s)" rövidítés a változato(ka)t,

5. Mivel az I. Függelékbe tartozó növényfajok, illetve magasabb taxonok egyike sincs azzal a magyarázattal ellátva, miszerint hibridjeikre vonatkozóan az Egyezmény III. Cikkének előírásai az irányadók, ezen fajok, illetve taxonok mesterségesen létrehozott hibridjeinek kereskedelméhez a mesterséges szaporítást igazoló bizonylat szükséges. A hibridektől származó mag, pollen (beleértve a pollíniumt is), a vágott virág, valamint a steril konténerben szállított, in vitro szaporított, szilárd vagy folyékony táptalajon lévő magonc- vagy szövettenyészetek nem tartoznak az Egyezmény hatálya alá.

6. A III. Függelékben szereplő fajok nevét követően zárójelben megadott országok neve azon Részes Feleké, amelyek az adott fajt a III. Függelékre felvették.

7. Az Egyezmény I. Cikke b) pontjának (iii) alpontja értelmében, II. vagy III. Függelékben szereplő faj vagy magasabb taxon neve mellé tett (#) jel és az azt követő szám a részek és származékok azon speciális csoportjait jelöli a következőképpen, melyekre az Egyezmény előírásait alkalmazni kell:

#1 valamennyi rész és a származék, kivéve:

a) a mag, a spóra és a pollen (beleértve a pollíniumot);

b) a steril konténerben szállított, in vitro szaporított, szilárd vagy folyékony táptalajon levő magoncok vagy szövettenyészetek; és

c) a mesterségesen szaporított növényekről származó vágott virág;

#2 valamennyi rész és a származék, kivéve:

a) a mag és a pollen;

b) a steril konténerben szállított, in vitro szaporított, szilárd vagy folyékony táptalajon levő magoncok vagy szövettenyészetek;

c) a mesterségesen szaporított növényekről származó vágott virág; és

d) a kivont vegyületek és a gyógyászati végtermékek;

#3 a teljes és szeletelt gyökér, valamint a gyökérdarab, kivéve a feldolgozott részeket és származékokat, mint a por, a tabletta, a kivonat, a tonik, a tea és az édesség;

#4 valamennyi rész és a származék, kivéve:

a) a mag, kivéve a Mexikóból származó mexikói kaktuszok magjait, és a pollen;

b) a steril konténerben szállított, in vitro szaporított, szilárd vagy folyékony táptalajon levő magoncok vagy szövettenyészetek;

c) a mesterségesen szaporított növényekről származó vágott virág;

d) a betelepített vagy mesterségesen szaporított növények termése, része és származéka; és

e) az Opuntia genus Opuntia subgenusába tartozó betelepített vagy mesterségesen szaporított növények hajtása, része és származéka;

#5 a rönk, a fűrészfa és a fűrészlap;

#6 a rönk, a fűrészfa, a fűrészlap és a furnérlemez;

#7 a rönk, a fanyesedék és a feldolgozatlan zúzalék;

#8 valamennyi rész és a származék, kivéve:

a) a mag és a pollen (beleértve a pollíniumot);

b) a steril konténerben szállított, in vitro szaporított, szilárd vagy folyékony táptalajon levő magoncok vagy szövettenyészetek;

c) a mesterségesen szaporított növényekről származó vágott virág; és

d) a Vanilla genusba tartozó mesterségesen szaporított növények termése, része és származéka.

I. FüggelékII. FüggelékIII. FüggelékMAGYAR NÉV
FAUNA
CHORDATA
MAMMALIA
MONOTREMATA
TachyglossidaeZaglossus spp.Hosszúcsőrű hangyászsünök
DASYUROMORPHIA
DasyuridaeSminthopsis longicaudataHosszúfarkú erszényescickány
Sminthopsis psammophilaHomoki erszényescickány
ThylacinidaeThylacinus cynocephalus
(Valószínűleg kipusztult.)
Erszényesfarkas
PERAMELEMORPHIA
PeramelidaeChaeropus ecaudatus
(Valószínűleg kipusztult.)
Hosszúlábú bandikut
Macrotis lagotisKözönséges erszényesnyúl
Macrotis leucuraFehérfarkú erszényesnyúl
Perameles bougainvilleNyugati bandikut
DIPROTODONTIA
PhalangeridaePhalanger orientalisSzürke kuszkusz
Spilocuscus maculatusFoltos kuszkusz
VombatidaeLasiorhinus krefftiiÉszaki vombat
MacropodidaeDendrolagus inustusSzürke kúszókenguru
Dendrolagus ursinusFekete kúszókenguru
Lagorchestes hirsutusVörhenyes nyúlkenguru
Lagostrophus fasciatusKeresztsávos nyúlkenguru
Onychogalea fraenataKantáros karmoskenguru
Onychogalea lunataHoldas karmoskenguru
PotoroidaeBettongia spp.Patkánykenguruk
Caloprymnus campestris
(Valószínűleg kipusztult.)
Csupaszmellű patkánykenguru
CHIROPTERA
PteropodidaeAcerodon spp.
(Az I. Függelékben szereplő fajok kivételével.)
Repülőrókák
Acerodon jubatusFülöp-szigeteki repülőróka
Acerodon lucifer
(Valószínűleg kipusztult.)
Palawan-repülőróka
Pteropus spp.
(Az I. Függelékben szereplő fajok kivételével.)
Repülőrókák
Pteropus insularisCaroline-repülőróka
Pteropus mariannusMariana-repülőróka
Pteropus molossinusAranyfejű repülőróka
Pteropus phaeocephalusMortlock-repülőróka
Pteropus pilosusPalau-repülőróka
Pteropus samoensisSamoa-repülőróka
Pteropus tonganusTonga-repülőróka
PhyllostomidaePlatyrrhinus lineatus (Uruguay)Csíkoshátú gyümölcsdenevér
PRIMATESPRIMATES spp.
(Az I. Függelékben szereplő fajok kivételével.)
FŐEMLŐSÖK
LemuridaeLemuridae spp.Makifélék
MegaladapidaeMegaladapidae spp.Fürgemakifélék
CheirogaleidaeCheirogaleidae spp.Törpemakifélék
IndridaeIndridae spp.Indrifélék
DaubentoniidaeDaubentonia madagascariensisVéznaujjú maki
CallithricidaeCallimico goeldiiUgró tamarin
Callithrix auritaFehérpamacsos
selyemmajom
Callithrix flavicepsSárgafejű selyemmajom
Leontopithecus spp.Oroszlánmajmok
Saguinus bicolorCsupaszpofájú tamarin
Saguinus geoffroyiGeoffroy-tamarin
Saguinus leucopusFehérkezű tamarin
Saguinus oedipusGyapjasfejű tamarin
CebidaeAlouatta coibensisCoiba-bőgőmajom
Alouatta palliataMellényes bőgőmajom
Alouatta pigraMexikói bőgőmajom
Ateles geoffroyi frontatusÉkes pókmajom alfaja
Ateles geoffroyi panamensisÉkes pókmajom alfaja
Brachyteles arachnoidesGyapjas pókmajom
Cacajao spp.Uakarik
Chiropotes albinasusFehérorrú sátánmajom
Lagothrix flavicaudaSárgafarkú gyapjasmajom
Saimiri oerstediiVöröshátú mókusmajom
CercopithecidaeCercocebus galeritus galeritusKalapos mangábé
törzsalakja
Cercopithecus dianaDiána-cerkóf
Macaca silenusOroszlánfejű makákó
Mandrillus leucophaeusDrill
Mandrillus sphinxMandrill
Nasalis concolorMentawai nagyorrú-majom
Nasalis larvatusBorneói nagyorrú-
majom
Presbytis potenzianiMentawai langur
Procolobus pennantii kirkiiKirk keleti kolobusz
Procolobus rufomitratusTana-kolobusz
Pygathrix spp.Piszeorrú majmok
Semnopithecus entellusHulmán langur
Trachypithecus geeiArany langur
Trachypithecus pileatusSapkás langur
HylobatidaeHylobatidae spp.Gibbonfélék
HominidaeGorilla gorillaGorilla
Pan spp.Csimpánzok
Pongo pygmaeus
Orangután
XENARTHRA
MyrmecophagidaeMyrmecophaga tridactylaSörényes hangyász
Tamandua mexicana
(Guatemala)
Északi hangyász
BradypodidaeBradypus variegatusFüstös háromujjú-
lajhár
MegalonychidaeCholoepus hoffmanni (Costa Rica)Hoffmann-kétujjú-
lajhár
DasypodidaeCabassous centralis (Costa Rica)Északi csupaszfarkú-tatu
Cabassous tatouay (Uruguay)Nagy csupaszfarkú-tatu
Chaetophractus
nationi
(A megállapított éves export kvóta nulla. A faj minden példányát az I. Függelékbe tartozó faj példányának kell tekinteni és a velük folytatott kereskedelmet ennek megfelelően szabályozni.)
Bolíviai szőröstatu
Priodontes maximusÓriástatu
PHOLIDOTA
ManidaeManis spp.
[A ceyloni tobzoska (Manis crassicaudata), a hátsó-indiai tobzoska (Manis javanica) és a bengáli tobzoska (Manis pentadactyla) vadon befogott és elsődlegesen kereskedelmi célból forgalomba kerülő példányaira exportengedély nem adható.]
Tobzoskák
LAGOMORPHA
LeporidaeCaprolagus hispidusSörtés nyúl
Romerolagus diaziMexikói nyúl
RODENTIA
SciuridaeCynomys mexicanusMexikói prérikutya
Epixerus ebii (Ghána)Temminck-óriásmókus
Marmota caudata (India)
Hosszúfarkú mormota
Marmota himalayana (India)Himalájai mormota
Ratufa spp.Királymókusok
Sciurus deppei (Costa Rica)Deppe-erdeimókus
AnomaluridaeAnomalurus beecrofti (Ghána)Vöröshasú pikkelyesmókus
Anomalurus derbianus (Ghána)Derby-pikkelyesmókus
Anomalurus pelii (Ghána)Pel-pikkelyesmókus
Idiurus macrotis (Ghána)Nagyfülű pikkelyesmókus
MuridaeLeporillus conditorNagy rőzsepatkány
Pseudomys praeconisDűnelakó ausztrálegér
Xeromys myoidesAusztrál mocsáripatkány
Zyzomys pedunculatusAusztrál szirtipatkány
HystricidaeHystrix cristata
(Ghána)
Tarajos sül
ErethizontidaeSphiggurus mexicanus (Honduras)Mexikói kúszósül
Sphiggurus spinosus (Uruguay)Tüskés kúszósül
AgoutidaeAgouti paca (Honduras)Pettyes paka
DasyproctidaeDasyprocta punctata (Honduras)Közép-amerikai aguti
ChinchillidaeChinchilla spp.
(A háziasított forma példányaira nem vonatkoznak az Egyezmény előírásai.)
Csincsillák
CETACEACETACEA spp.
[Az I. Függelékben szereplő fajok kivételével. A palackorrú delfin (Tursiops truncatus) fekete-tengeri populációjából származó vadon befogott, elsődlegesen kereskedelmi célból forgalmazott élő egyedekre megállapított éves export kvóta nulla.]
CETEK
PlatanistidaeLipotes vexilliferKínai folyamidelfin
Platanista spp.Ázsiai folyamidelfinek
ZiphiidaeBerardius spp.Óriáscsőröscetek
Hyperoodon spp.Kacsafejű-csőröscetek
PhyseteridaePhyseter catodonNagy ámbráscet
DelphinidaeSotalia spp.Partidelfinek
Sousa spp.Púposdelfinek
PhocoenidaeNeophocaena phocaenoidesRücskösfarkú disznódelfin
Phocoena sinusKaliforniai disznódelfin
EschrichtiidaeEschrichtius robostusSzürkebálna
BalaenopteridaeBalaenoptera acutorostrata
(Kivéve Nyugat-Grönland populációját, mely a II. Függelékbe tartozik.)
Közönséges csukabálna
Balaenoptera
bonaerensis
Déli csukabálna
Balaenoptera borealisTőkebálna
Balaenoptera edeniTrópusi bálna
Balaenoptera musculusÓriásbálna
Balaenoptera physalusKözönséges barázdásbálna
Megaptera novaeangliaeHosszúszárnyú bálna
BalaenidaeBalaena mysticetusGrönlandi bálna
Eubalanea spp.Valódi simabálnák
NeobalaneidaeCaperea marginataTörpebálna
CARNIVORA
CanidaeCanis aureus (India)Aranysakál
Canis lupus
(Csak Bhutan, India, Nepál és Pakisztán populációi, minden más populáció a II. Függelékbe tartozik.)
Canis lupus
(Kivéve Bhután, India, Nepál és Pakisztán populációit, melyek az I. Függelékbe tartoznak.)
Szürke farkas
Cerdocyon thousKözönséges pamparóka
Chrysocyon brachyurusSörényesfarkas
Cuon alpinusVadkutya
Pseudalopex culpaeusCulpeo pamparóka
Pseudalopex griseusArgentin pamparóka
Pseudalopex gymnocercusIgazi pamparóka
Speothos venaticusErdeikutya
Vulpes bengalensis (India)Indiai róka
Vulpes canaAfgán róka
Vulpes vulpes griffithi (India)Vörös róka alfaja
Vulpes vulpes montana (India)Vörös róka alfaja
Vulpes vulpes pusilla (India)Vörös róka alfaja
Vulpes zerdaSivatagi róka
UrsidaeUrsidae spp.
(Az I. Függelékben szereplő fajok kivételével.)
Medvefélék
Ailuropoda melanoleucaÓriáspanda
Ailurus fulgensKis panda
Helarctos malayanusMaláj medve
Melursus ursinusAjakos medve
Tremarctos ornatusPápaszemes medve
Ursus arctos
(Csak Bhutan, Kína, Mexikó és Mongólia populációi, a többi populáció a II. Függelékbe tartozik.)
Barna medve
Ursus arctos isabellinusHimalájai barna medve
Ursus thibetanusÖrvös medve
ProcyonidaeBassaricyon gabbii (Costa Rica)Ecsetfarkú nyestmedve
Bassariscus sumichrasti (Costa Rica)Közép-amerikai macskanyérc
Nasua narica (Honduras)Fehérorrú koati
Nasua nasua solitaria (Uruguay)Vörösorrú koati alfaja
Potos flavus (Honduras)Farksodró
Mustelidae
LutrinaeLutrinae spp.
(Az I. Függelékben szereplő fajok kivételével.)
Vidraformák
Aonyx congicus
(Csak Kamerun és Nigéria populációi, a többi populáció a II. Függelékbe tartozik.)
Kongói tömpeujjú-vidra
Enhydra lutris nereisTengeri vidra
Lontra felinaParti vidra
Lontra longicaudisHosszúfarkú vidra
Lontra provocaxDéli vidra
Lutra lutraKözönséges vidra
Pteronura brasiliensisÓriásvidra
MellivorinaeMellivora capensis (Botswana, Ghána)Méhészborz
MephitinaeConepatus humboldtiiPatagóniai bűzösborz
MustelinaeEira barbara
(Honduras)
Taira
Galictis vittata
(Costa Rica)
Nagy grizon
Martes flavigula
(India)
Sárgatorkú nyest
Martes foina intermedia (India)Nyest alfaja
Martes gwatkinsii (India)Gwatkins-nyest
Mustela altaica
(India)
Hegyi görény
Mustela erminea ferghanae (India)Hermelin alfaja
Mustela kathiah
(India)
Sárgahasú menyét
Mustela nigripesFeketelábú görény
Mustela sibirica
(India)
Szibériai görény
ViverridaeArctictis binturong (India)Binturong
Civettictis civetta (Botswana)Afrikai cibetmacska
Cryptoprocta feroxFossza
Cynogale bennettiiVidracibet
Eupleres goudotiiFalanuk
Fossa fossanaMadagaszkári cibetmacska
Hemigalus derbyanusSávos pálmasodró
Paguma larvata
(India)
Álcás pálmasodró
Paradoxurus hermaphroditus (India)Közönséges pálmasodró
Paradoxurus jerdoni (India)Jerdon-pálmasodró
Prionodon linsangSávos tigrispetymeg
Prionodon pardicolorFoltos tigrispetymeg
Viverra civettina
(India)
Malabári cibetmacska
Viverra zibetha
(India)
Indiai cibetmacska
Viverricula indica (India)Kis cibetmacska
HerpestidaeHerpestes brachyurus fuscus (India)Rövidfarkú mongúz alfaja
Herpestes edwardsii (India)Szürke mongúz
Herpestes javanicus auropunctatus
(India)
Jávai mongúz alfaja
Herpestes smithii
(India)
Smith-mongúz
Herpestes urva
(India)
Rákász mongúz
Herpestes vitticollis (India)Csíkosnyakú mongúz
HyaenidaeProteles cristatus (Botswana)Cibethiéna
FelidaeFelidae spp.
(Az I. Függelékben szereplő fajok kivételével. A háziasított forma példányaira nem vonatkoznak az Egyezmény előírásai.)
Macskafélék
Acinonyx jubatus
(Élő egyedekre, valamint vadászati trófeákra az éves export kvóták a következők szerint vannak megállapítva:
Botswana: 5
Namíbia: 150
Zimbabwe: 50.
Ezen példányokkal folytatott kereskedelmet az Egyezmény III. Cikkének előírásai szerint kell szabályozni.)
Gepárd
Caracal caracal
(Csak Ázsia populációi, a többi populáció a II. Függelékbe tartozik.)
Sivatagi macska
Catopuma temminckiiTemminck-macska
Felis nigripesFeketelábú macska
Herpailurus yaguarondi
(Csak Észak- és Közép-Amerika populációi, a többi populáció a II. Függelékbe tartozik.)
Jaguarundi macska
Leopardus pardalisOcelot
Leopardus tigrinusTigrismacska
Leopardus wiediiHosszúfarkú macska
Lynx pardinusPárduchiúz
Neofelis nebulosaKödfoltos párduc
Oncifelis geoffroyiGeoffroy-macska
Oreailurus jacobitaAndesi macska
Panthera leo persicaÁzsiai oroszlán
Panthera oncaJaguár
Panthera pardusLeopárd
Panthera tigrisTigris
Pardofelis marmorataMárványfoltos macska
Prionailurus bengalensis bengalensis (Csak Bangladesh, India és Thaiföld populációi, a többi populáció a II. Függelékbe tartozik.)Bengál törpemacska
Prionailurus planicepsLaposfejű macska
Prionailurus rubiginosus
(Csak India populációja, a többi populáció a II. Függelékbe tartozik.)
Rozsdás macska
Puma concolor coryiFloridai puma
Puma concolor costaricensisCosta-Ricai puma
Puma concolor cougarKeleti puma
Uncia unciaHópárduc
OtariidaeArctocephalus spp.
(Az I. Függelékben szereplő faj kivételével.)
Medvefókák
Arctocephalus townsendiGuadalupe-medvefóka
OdobenidaeOdobenus rosmarus (Kanada)Rozmár
PhocidaeMirounga leoninaDéli elefántfóka
Monachus spp.Barátfókák
PROBOSCIDEA
ElephantidaeElephas maximusÁzsiai elefánt
Loxodonta africana
(Kivéve Botswana, Namíbia, Dél-afrikai Köztársaság és Zimbabwe populációit, melyek a II. Függelékbe tartoznak.)
Loxodonta africana
(Csak Botswana1, Namíbia1, Dél-afrikai Köztársaság1 és Zimbabwe2 populációi, a többi populáció az I. Függelékbe tartozik.)
Afrikai elefánt
1 Botswana, Namíbia és a Dél-afrikai Köztársaság populációja. (II. Függeléken szereplőek.)
Exportengedély kizárólag a következő esetekben adható: 1. vadászati trófeák nem-kereskedelmi célból történő exportja esetén; 2. élő állatok in-situ természetvédelmi védelmi programok céljára történő felhasználása esetén; 3. nyersbőr exportja esetén; 4. bőráruk nem-kereskedelmi célból történő exportja esetén; 5. Nyers elefántcsont (Botswananak és Namíbiának teljes agyarként és agyardarabokként; a Dél-afrikai Köztársaságnak teljes agyarként vagy legalább 20 centiméter hosszú és legalább 1 kilogramm tömegű darabokként) teljes agyarként történő kereskedelme, amely megfelel az alábbi feltételeknek.
(i)kizárólag regisztrált állami tulajdonban lévő készletek esetén, melyek eredete az adott Állam (kivéve a lefoglalt és az ismeretlen eredetű elefántcsontot), illetve a Dél-afrikai Köztársaság esetében csak a Krüger Nemzeti Parkból származó elefántcsont esetén;
(ii)kizárólag olyan, a Titkárság által az Állandó Bizottsággal történő konzultációt követően jóváhagyott kereskedelemi partnerek részére, amelyeknek nemzeti jogszabálya és belső kereskedelem ellenőrzése megfelelő, amely biztosítja, hogy az importált elefántcsont nem kerül re-exportálásra és a belső feldolgozásról és kereskedelemről szóló módosított 10.10. Konferenciahatározat minden előírásának megfelelően lesz kezelve;
(iii)leghamarabb 2004 májusában és minden esetben csak azt követően, hogy a Titkárság jóváhagyta a leendő importáló országot és a MIKE (Illegálisan elejtett elefántok monitorozó programja) jelentést tett a Titkárságnak, mely tartalmazza az alapvető információkat (pl. az elefántpopulációk létszáma, az illegális elpusztítások előfordulása);
(iv)maximálisan 20 000 kg (Botswana), 10 000 kg (Namíbia) és 30 000 kg (Dél-afrikai Köztársaság) elefántcsont kereskedelme, egyetlen szállítmányban, a Titkárság szigorú ellenőrzése mellett;
(v)a kereskedelemből származó haszon kizárólag elefántvédelmi programokra, valamint az elefánt elterjedési területén és azok közvetlen közelében élő helyi közösségek védelmét és fejlődését szolgáló programokra használható fel;
(vi)kizárólag abban az esetben, amennyiben az Állandó Bizottság megállapította, hogy a fenti feltételek teljesülnek.
A Titkárság javaslatára, az Állandó Bizottság dönthet úgy, hogy ezt a kereskedelmet részben vagy teljes egészében felfüggeszti abban az esetben, ha az exportáló vagy az importáló országok nem teljesítik a követelményeket vagy a kereskedelem bizonyítottan káros hatással van más elefántpopulációkra.
A faj minden olyan példányát, mely kereskedelme a fentiek alapján nem engedélyezett, az I. Függelékbe tartozó faj példányának kell tekinteni és az Egyezmény intézkedéseit ennek megfelelően kell alkalmazni rá.
2 Zimbabwe populációja. (II. Függeléken szereplő.)
Export engedély kizárólag a következő esetekben adható: 1. vadászati trófeák nem-kereskedelmi célból történő exportja esetén; 2. élő állatok megfelelő és elfogadható célállomásra történő exportja esetén; 3. nyersbőr exportja esetén; 4. bőráruk és elefántcsont faragványok nem-kereskedelmi célból történő exportja esetén (kizárólag Zimbabwe-ből). A faj minden ettől eltérő példányát az I. Függelékbe tartozó faj példányának kell tekinteni és az Egyezmény előírásait ennek megfelelően kell alkalmazni rá. Az a) pont szerinti, az állatok 'megfelelő és elfogadható' célállomásra történő és/vagy b) pont szerinti a nem-kereskedelmi célból történő exportja esetén export engedély és re-export bizonylat csak azután adható, hogy az illetékes Igazgatási Hatóság az importáló ország Igazgatási Hatóságától a következő feltételekre vonatkozó bizonylatot megkapta: a) esetben a III. Cikk 3.b) pontjának megfelelően az illetékes Tudományos Testület az állat leendő tartási helyét megvizsgálta és a kérelmezőt, az állatok tartásának és gondozásának tekintetében, megfelelően felszereltnek találta; és/vagy a b) esetben a III. Cikk 3. b) pontjának megfelelően az illetékes Tudományos Testület meggyőződött arról, hogy az egyedek elsődlegesen nem-kereskedelmi célból lesznek forgalomba hozva;
I. FüggelékII. FüggelékIII. FüggelékMAGYAR NÉV
SIRENIA
DugongidaeDugong dugonDugong
TrichechidaeTrichechus inunguisDél-amerikai manáti
Trichechus inunguisKaribi manáti
Trichechus senegalensisNyugat-afrikai manáti
PERISSODACTYLA
EquidaeEquus africanus
(Kivéve a háziasított formát, melyre Equus asinus néven hivatkoznak és amelyre nem vonatkoznak az Egyezmény előírásai.)
Afrikai vadszamár
Equus grevyiGrevy-zebra
Equus hemionus
(Az I. Függelékben szereplő alfaj kivételével.)
Ázsiai vadszamár
Equus hemionus hemionusÁzsiai vadszamár
törzsalakja
Equus kiangKiang
Equus onager
(Az I. Függelékben szereplő alfaj kivételével.)
Onager
Equus onager khurOnager alfaja
Equus przewalskiiVadló
Equus zebra hartmannaeHartmann-hegyizebra
Equus zebra zebraFokföldi hegyizebra
TapiridaeTapiridae spp.
(A II. Függelékben szereplő faj kivételével.)
Tapírfélék
Tapirus terrestrisKözönséges tapír
RhinocerotidaeRhinocerotidae spp.
(A II. Függelékben szereplő alfaj kivételével.)
Orrszarvúfélék
Ceratotherium simum simum
(Csak a Dél-afrikai Köztársaság populációja, a többi populáció az I. Függelékbe tartozik. Nemzetközi kereskedelem kizárólag élő állatok megfelelő és elfogadható célállomásra történő szállítása esetén, valamint vadászati trófeák esetén engedélyezhető. Minden más példányt az I. Függelékbe tartozó faj példányának kell tekinteni és a velük folytatott kereskedelmet ennek megfelelően szabályozni.)
Déli szélesszájú orrszarvú
ARTIODACTYLA
SuidaeBabyrousa babyrussaBabirussza
Sus salvaniusTörpedisznó
TayassuidaeTayassuidae spp.
[Kivéve az I. Függelékben szereplő fajt, valamint az örvös pekari (Pecari tajacu) Mexikóban, illetőleg az USA-ban élő populációi kivételével, melyek egyik függelékben sem szerepelnek.]
Pekarifélék
Catagonus wagneriChaco-pekari
HippopotamidaeHexaprotodon liberiensisTörpevíziló
Hippopotamus amphibiusNílusi víziló
CamelidaeLama guanicoeGuanakó
Vicugna vicugna
(Kivéve Argentína Catamarca és Jujuy tartományának természetes, valamint e tartományok, Salta, La Rioja és San Juan tartományának félvad populációit, Bolívia teljes populációját, Chile Paranicota tartományának, valamint Primera és Tarapacá 1a régiójának populációit és Peru teljes populációját, melyek a
II. Függelékbe tartoznak.)
Vicugna vicugna
(Csak Argentína3 Catamarca és Jujuy tartományának természetes, valamint e tartományok, Salta, La Rioja és San Juan tartományának félvad populációi, Bolívia4 teljes populációja, Chile5 Paranicota tartományának, valamint Primera és Tarapacá 1a régiójának populációi és Peru6 teljes populációja; minden más populáció az I. Függelékbe tartozik.)
Vikunya
TragulidaeHyemoschus aquaticus (Ghána)Afrikai kancsil
MoschidaeMoschus spp.
(Csak Afganisztán, Bhutan, India, Myanmar, Nepál és Pakisztán populációi, minden más populáció a II. Függelékbe tartozik.)
Moschus spp.
(Kivéve Afganisztán, Bhutan, India, Myanmar, Nepál és Pakisztán populációit, melyek az I. Függelékbe tartoznak.)
Pézsmaszarvasok
CervidaeAxis porcinus annamiticusAnnami disznószarvas
Axis calamianensisCalamian-szarvas
Axis kuhliiKuhl-szarvas
Blastocerus dichotomusLápi szarvas
Cervus duvauceliiMocsári szarvas
Cervus elaphus bactrianusKasmíri gímszarvas
Cervus elaphus barbarus (Tunézia)Atlasz-gímszarvas
Cervus elaphus hangluHangul gímszarvas
Cervus eldiiLíraszarvas
Dama mesopotamicaMezopotámiai szarvas
Hippocamelus spp.Villásszarvasok
Mazama americana cerasina
(Guatemala)
Vörös nyársasszarvas alfaja
Megamuntiacus vuquanghensisVietnami muntyákszarvas
Muntiacus crinifronsKontyos muntyákszarvas
Odocolieus virginianus mayensis
(Guatemala)
Maja fehérfarkú szarvas
Ozotoceros bezoarticusPampaszarvas
Pudu mephistophilesÉszaki törpeszarvas
Pudu puduDéli törpeszarvas
AntilocapridaeAntilocapra americana
(Csak Mexikó populációja, más populáció nem szerepel egyik függeléken sem.)
Villásszarvú antilop
BovidaeAddax nasomaculatusMendeszantilop
Ammotragus lerviaSörényes juh
Antilope cervicapra (Nepál)Indiai antilop
Bison bison athabascaeErdei amerikai bölény
Bos gaurus
(Kivéve a háziasított formát, melyre Bos frontalis néven hivatkoznak és amelyre nem vonatkoznak az Egyezmény előírásai.)
Gaur
Bos mutus
(Kivéve a háziasított formát, melyre Bos grunniens néven hivatkoznak és amelyre nem vonatkoznak az Egyezmény előírásai.)
Jak
Bos sauveliKouprey
Bubalus arnee (Nepál)
(Kivéve a háziasított formát, melyre Bubalus bubalis néven hivatkoznak.)
Vízibivaly
Bubalus depressicornisAlföldi anoa
Bubalus mindorensisMindoro-bivaly
Bubalus quarlesiHegyi anoa
Budorcas taxicolorTakin
Capra falconeriPödröttszarvú kecske
Cephalophus dorsalisFeketelábú bóbitásantilop
Cephalophus jentinkiLibériai bóbitásantilop
Cephalophus monticolaKék bóbitásantilop
Cephalophus ogilbyiOgilby-bóbitásantilop
Cephalophus silvicultorSárgahátú bóbitásantilop
Cephalophus zebraZebra-bóbitásantilop
Damaliscus lunatus (Ghána)Közönséges lantszarvúantilop
Damaliscus pygargus pygargusTarka lantszarvúantilop
Gazella cuvieri
(Tunézia)
Edmi gazella
Gazella damaDám gazella
Gazella dorcas
(Tunézia)
Dorkász gazella
Gazella leptoceros (Tunézia)Homoki gazella
Hippotragus niger varianiÓriás fekete lóantilop
Kobus lecheZambézi mocsáriantilop
Naemorhedus baileyiVörös gorál
Naemorhedus caudatusHosszúfarkú gorál
Naemorhedus goralKözönséges gorál
Naemorhedus sumatraensisDéli gorál
Oryx dammahKardszarvú nyársasantilop
Oryx leucoryxArab nyársasantilop
Ovis ammon
(Az I. Függelékben szereplő alfajok kivételével.)
Argali juh
Ovis ammon hodgsoniiTibeti argali juh
Ovis ammon nigrimontanaKara Tau argali juh
Ovis canadensis
(Csak Mexikó populációja, más populáció nem szerepel egyik függeléken sem.)
Vastagszarvú juh
Ovis orientalis ophionCiprusi muflon
Ovis vignei
(Az I. Függelékben szereplő alfaj kivételével.)
Urial
Ovis vignei vigneiIndiai urial
Pantholops hodgsoniTibeti antilop, csiru
Pseudoryx nghetinhensisVietnami antilop
Rupicapra pyrenaica ornataAbruzzói zerge
Saiga tataricaTatárantilop
Tetracerus quadricornis (Nepál)Négyszarvú antilop
Tragelaphus eurycerus (Ghána)Bongó
Tragelaphus spekei (Ghána)Szitutunga
AVES
STRUTHIONIFORMES
StruthionidaeStruthio camelus
(Csak Algéria, Burkina Faso, Kamerun, Közép-Afrikai Köztársaság, Csád, Mali, Mauritánia, Marokkó, Niger, Nigéria, Szenegál és Szudán populációi; a többi populáció nem szerepel egyik függeléken sem.)
Strucc
RHEIFORMES
RheidaeRhea americanaNandu
Rhea pennata
(Kivéve Argentína és Chile Rhea pennata pennata populációit, melyek a II. Függelékbe tartoznak.)
Darwin-nandu
Rhea pennata pennata
(Csak Argentína és Chile populációi.)
Darwin-nandu törzsalakja
TINAMIFORMES
TinamidaeTinamus solitariusRemetetinamu
SPHENISCIFORMES
SpheniscidaeSpheniscus demersusPápaszemes pingvin
Spheniscus humboldtiHumboldt-pingvin
PODICIPEDIFORMES
PodicipedidaePodilymbus gigasÓriásvöcsök
PROCELLARIIFORMES
DiomedeidaeDiomedea albatrusRövidfarkú albatrosz
PELECANIFORMES
PelecanidaePelecanus crispusBorzas gödény
SulidaePapasula abbottiFalakó szula
FregatidaeFregata andrewsiFehérhasú fregattmadár
CICONIIFORMES
ArdeidaeArdea goliath
(Ghána)
Óriásgém
Bubulcus ibis
(Ghána)
Pásztorgém
Casmerodius albus (Ghána)Nagy kócsag
Egretta garzetta (Ghána)Kis kócsag
BalaenicipitidaeBalaeniceps rexPapucscsőrű gólya
CiconiidaeCiconia boycianaFeketecsőrű gólya
Ciconia nigraFekete gólya
Ephippiorhynchus senegalensis (Ghána)Nyerges gólya
Jabiru mycteriaJabiru
Leptoptilos crumeniferus (Ghána)Afrikai marabu
Mycteria cinereaSzumátrai tantalusz
ThreskiornithidaeBostrychia hagedash (Ghána)Hagadaíbisz
Bostrychia rara (Ghána)Foltosnyakú íbisz
Eudocimus ruberSkarlátbatla
Geronticus calvusDéli tarvarjú
Geronticus eremitaTarvarjú
Nipponia nipponNipponíbisz
Platalea leucorodiaKanalasgém
Threskiornis aethiopicus (Ghána)Szent íbisz
PhoenicopteridaePhoenicopteridae spp.Flamingófélék
ANSERIFORMES
AnatidaeAlopochen aegyptiacus (Ghána)Nílusi lúd
Anas acuta (Ghána)Nyílfarkú réce
Anas aucklandicaMaori réce
Anas bernieriBernier-réce
Anas capensis
(Ghána)
Bantu réce
Anas clypeata
(Ghána)
Kanalas réce
Anas crecca (Ghána)Csörgő réce
Anas formosaCifra réce
Anas laysanensisLaysani réce
Anas oustaletiMariana-szigeteki réce
Anas penelope (Ghána)Fütyülő réce
Anas querquedula (Ghána)Böjti réce
Aythya nyroca (Ghána)Cigányréce
Branta canadensis
leucopareia
Kanadai lúd aleut-
szigeteki alfaja
Branta ruficollisVörösnyakú lúd
Branta sandvicensisHawaii lúd
Cairina moschata (Honduras)Pézsmaréce
Cairina scutulataDzsungelréce
Coscoroba coscorobaKoszkoróbahattyú
Cygnus melanocoryphaFeketenyakú hattyú
Dendrocygna arboreaPálmafütyülőlúd (Karibi fütyülőlúd)
Dendrocygna autumnalis (Honduras)Feketehasú fütyülőlúd
Dendrocygna bicolor (Ghána, Honduras)Sujtásos fütyülőlúd
Dendrocygna viduata (Ghána)Apáca-fütyülőlúd
Nettapus auritus (Ghána)Afrikai törpelúd
Oxyura leucocephalaKékcsőrű réce
Plectropterus gambensis (Ghána)Tüskésszárnyú lúd
Pteronetta hartlaubii (Ghána)Kongói réce
Rhodonessa
caryophyllacea
(Valószínűleg
kipusztult.)
Rózsásfejű réce
Sarkidiornis melanotosBütykös fényréce
FALCONIFORMESFALCONIFORMES spp.
[Kivéve az I. Függelékben szereplő fajokat, valamint az újvilágikeselyű-félék (Cathartidae) családjának fajait, melyek egyike a III. Függelékben szerepel, míg a többiek egyik függelékben sem szerepelnek.]
SÓLYOMALAKÚAK
CathartidaeGymnogyps californianusKaliforniai kondor
Sarcoramphus papa (Honduras)Királykeselyű
Vultur gryphusAndesi kondor
AccipitridaeAquila adalbertiIbériai sas
Aquila heliacaParlagi sas
Chondrohierax uncinatus wilsoniiCsigászhéja kubai
alfaja
Haliaeetus albicillaRétisas
Haliaeetus leucocephalusFehérfejű rétisas
Harpia harpyjaHárpia
Pithecophaga jefferyiMajomevő sas
FalconidaeFalco araeaSeychelle-szigeteki vércse
Falco juggerIndiai sólyom
Falco newtoni
(Csak a Seychelle-szigetek populációja.)
Madagaszkári vércse
Falco pelegrinoidesSivatagi sólyom
Falco peregrinusVándorsólyom
Falco punctatusMauritiusi vércse
Falco rusticolusÉszaki sólyom (Vadászsólyom)
GALLIFORMES
MegapodiidaeMacrocephalon
maleo
Kalapácsfejű tyúk
CracidaeCrax alberti (Kolumbia)Kéklebenyes hokkó
Crax blumenbachiiAtlanti hokkó
Crax daubentoni (Kolumbia)Sárgabütykös hokkó
Crax globulosa
(Kolumbia)
Pirosbütykös hokkó
Crax rubra (Kolumbia, Costa Rica, Gua-
temala, Honduras)
Púpos hokkó
Mitu mituCsupaszfülű mitu
Oreophasis derbianusSzarvas hokkó
Ortalis vetula (Guatemala, Honduras)Yukatáni erdeityúk
Pauxi pauxi (Kolumbia)Sisakoshokkó
Penelope albipennisFehérszárnyú sakutyúk
Penelope purpurascens (Honduras)Borzas sakutyúk
Penelopina nigra (Guatemala)Szurdokguán
Pipile jacutingaPápaszemes guán
Pipile pipileTrinidadi guán
PhasianidaeAgelastes meleagrides (Ghána)Fehérmellű gyöngytyúk
Agriocharis ocellata (Guatemala)Pávaszemes pulyka
Arborophila charltonii (Malajzia)Örvös hegyifogoly
Arborophila orientalis (Malajzia)Fehérarcú hegyifogoly
Argusianus argusArgosz-páva
Caloperdix oculea (Malajzia)Rozsdás szemesfogoly
Catreus wallichiiBóbitás fácán
Colinus virginianus ridgwayiBozótfürj sonora-sivatagi alfaja
Crossoptilon crossoptilonFehér fülesfácán
Crossoptilon harmaniTibeti fülesfácán
Crossoptilon mantchuricumBarna fülesfácán
Gallus sonneratiiGyöngyös bankivatyúk
Ithaginis cruentusVérfácán
Lophophorus impejanusHimalájai fényfácán
Lophophorus lhuysiiKékfarkú fényfácán
Lophophorus sclateriFehérfarkú fényfácán
Lophura edwardsiVietnami fácán
Lophura erythrophthalma (Malajzia)Sárgafarkú fácán
Lophura ignita
(Malajzia)
Tűzfácán
Lophura imperialisCsászárfácán
Lophura swinhoiiNyerges fácán
Melanoperdix nigra (Malajzia)Fekete erdeifogoly
Pavo muticusZöld páva
Polyplectron bicalcaratumSzürke pávafácán
Polyplectron emphanumDíszes pávafácán
Polyplectron germainiBarna pávafácán
Polyplectron inopinatum (Malajzia)Hegyi pávafácán
Polyplectron malacenseMaláj pávafácán
Polyplectron schleiermacheriBorneói pávafácán
Rheinardia ocellataGyöngyös fácán
Rhizothera longirostris (Malajzia)Hosszúcsőrű erdeifogoly
Rollulus rouloul (Malajzia)Rulrul
Syrmaticus elliotiFehérnyakú fácán
Syrmaticus humiaeBurmai fácán
Syrmaticus mikadoMikádófácán
Tetraogallus caspiusKaszpi királyfogoly
Tetraogallus tibetanusTibeti királyfogoly
Tragopan blythiiFehérhasú tragopán
Tragopan cabotiMandarintragopán
Tragopan melanocephalusKasmír-tragopán
Tragopan satyra (Nepál)Szatírtragopán
Tympanuchus cupido attwateriNagy prérityúk texasi alfaja
GRUIFORMES
GruidaeGruidae spp.
(Az I. Függelékben szereplő fajok kivételével.)
Darufélék
Grus americanaLármás daru
Grus canadensis nesiotisKanadai daru alfaja
Grus canadensis
pulla
Kanadai daru alfaja
Grus japonensisMandzsu daru
Grus leucogeranusHódaru
Grus monachaKámzsás daru
Grus nigricollisKormosfejű daru
Grus vipioAmúri daru
RallidaeGallirallus sylvestrisBarna bozótguvat
RhynochetidaeRhynochetos jubatusKagu
OtididaeOtididae spp.
(Az I. Függelékben szereplő fajok kivételével.)
Túzokfélék
Ardeotis nigricepsIndiai túzok
Chlamydotis undulataGalléros túzok
Eupodotis bengalensisBengál florikán
CHARADRIIFORMES
BurhinidaeBurhinus bistriatus (Guatemala)Koronás ugartyúk
ScolopacidaeNumenius borealisEszkimópóling
Numenius tenuirostrisVékonycsőrű póling
Tringa guttiferPettyes cankó
LaridaeLarus relictusMongol sirály
3 Argentína populációja. (II. Függeléken szereplő.)
Nemzetközi kereskedelem kizárólag a II. Függeléken szereplő vikunya populációk élő egyedeiről nyírt gyapjúval, valamint az ilyen gyapjúból készült szövettel, az abból készített termékekkel és a kézimunkákkal engedélyezhető. A gyapjúszövet belső oldalán és szegélyén kötelezően fel kell tüntetni a logot, melyet elfogadtak a faj elterjedési területén levő országok – amelyek Szerződő Felei a 'Convention para la Conservatión y Manejo de la Vicuna' nevű egyezménynek – és a 'VICUNA-ARGENTINA' feliratot. Az egyéb termékeket jelöléssel kell ellátni, mely tartalmazza a logot és a 'VICUNA-ARGENTINA-ARTESANIA' jelölést. A faj minden más példányát az I. Függelékbe tartozó faj példányának kell tekinteni és az Egyezmény előírásait ennek megfelelően kell alkalmazni rá.
4 Bolívia populációja. (II. Függeléken szereplő.)
Nemzetközi kereskedelem kizárólag az élő állatokról nyírt gyapjúból készült áruCikkekkel engedélyezhető. A gyapjúszövet belső oldalán és szegélyén kötelezően fel kell tüntetni a logot, melyet elfogadtak a faj elterjedési területén levő országok – amelyek Szerződő Felei a 'Convention para la Conservatión y Manejo de la Vicuna' nevű egyezménynek – és a 'VICUNA-BOLIVIA' feliratot. Az egyéb termékeket jelöléssel kell ellátni, mely tartalmazza a logot és a 'VICUNA-BOLIVIA-ARTESANIA' jelölést. A faj minden más példányát az I. Függelékbe tartozó faj példányának kell tekinteni és az Egyezmény előírásait ennek megfelelően kell alkalmazni rá.
5 Chile populációja. (II. Függeléken szereplő.) Nemzetközi kereskedelem kizárólag a II. Függeléken szereplő vikunya populációk élő egyedeiről nyírt gyapjúval, valamint a szövettel és egyéb áruCikkekkel, beleértve a kézimunkákat és kötött áruCikkeket is, engedélyezhető. A gyapjúszövet belső oldalán és szegélyén kötelezően fel kell tüntetni a logot, melyet elfogadtak a faj elterjedési területén levő országok – amelyek Szerződő Felei a 'Convention para la Conservatión y Manejo de la Vicuna' nevű egyezménynek – és a 'VICUNA-CHILE' feliratot. Az egyéb termékeket jelöléssel kell ellátni, mely tartalmazza a logot és a 'VICUNA-CHILE-ARTESANIA' jelölést. A faj minden más példányát az I. Függelékbe tartozó faj példányának kell tekinteni és az Egyezmény előírásait ennek megfelelően kell alkalmazni rá.
6 Peru populációja. (II. Függeléken szereplő.) Nemzetközi kereskedelem kizárólag az élő vikunyákról nyírt gyapjúval, továbbá a Részes Felek 9. konferenciájáig (1994. november) felhalmozott, 3249 kg-nyi gyapjúkészlettel, valamint a szövettel és egyéb áruCikkekkel, beleértve a kézimunkákat és kötött áruCikkeket is, engedélyezhető. A gyapjúszövet belső oldalán és szegélyén kötelezően fel kell tüntetni a logot, melyet elfogadtak a faj elterjedési területén levő országok – amelyek Szerződő Felei a 'Convention para la Conservatión y Manejo de la Vicuna' nevű egyezménynek – és a 'VICUNA-PERU' feliratot. Az egyéb termékeket jelöléssel kell ellátni, mely tartalmazza a logot és a 'VICUNA-PERU-ARTESANIA' jelölést. A faj minden más példányát az I. Függelékbe tartozó faj példányának kell tekinteni és az Egyezmény előírásait ennek megfelelően kell alkalmazni rá.
I. FüggelékII. FüggelékIII. FüggelékMAGYAR NÉV
COLUMBIFORMES
ColumbidaeCaloenas nicobaricaSörényes galamb
Columba guinea (Ghána)Csíkosnyakú galamb
Columba iriditorques (Ghána)Szivárványos galamb
Columba livia (Ghána)Szirti galamb
Columba mayeri (Mauritius)Rózsás galamb
Columba unicincta (Ghána)Kongói galamb
Ducula mindorensisMindoroi császárgalamb
Gallicolumba luzonicaLuzoni csillagosgalamb
Goura spp.Koronásgalambfajok
Oena capensis (Ghána)Fokföldi gerle
Streptopelia decipiens (Ghána)Akáciagerle
Streptopelia roseogrisea (Ghána)Kacagó gerle
Streptopelia semitorquata (Ghána)Pirosszemű gerle
Streptopelia senegalensis (Ghána)Pálmagerle
Streptopelia turtur (Ghána)Vadgerle
Streptopelia vinacea (Ghána)Borszínű gerle
Treron calva (Ghána)Afrikai lombgalamb
Treron waalia (Ghána)Sárgahasú lombgalamb
Turtur abyssinicus (Ghána)Feketecsőrű erdeigerle
Turtur afer (Ghána)Acélfoltos erdeigerle
Turtur brehmeri (Ghána)Kékfejű erdeigerle
Turtur tympanistria (Ghána)Fehérhasú erdeigerle
PSITTACIFORMESPSITTACIFORMES spp.
[Kivéve az I., illetve III. Függelékben szereplő fajokat, valamint a hullámos papagájt (Melopsittacus undulatus) és a nimfapapagájt (Nymphicus hollandicus), melyek egyik függelékben sem szerepelnek.]
PAPAGÁJALAKÚAK
PsittacidaeAmazona arausiacaVöröstorkú amazon
Amazona barbadensisSárgavállú amazon
Amazona brasiliensisVörösfarkú amazon
Amazona guildingiiKirályamazon
Amazona imperialisCsászáramazon
Amazona leucocephalaKubai amazon
Amazona ochrocephala auropalliataSárgahomlokú amazon alfaja
Amazona ochrocephala belizensisSárgahomlokú amazon alfaja
Amazona ochrocephala caribaeaSárgahomlokú amazon alfaja
Amazona ochrocephala oratrixSárgahomlokú amazon alfaja
Amazona ochrocephala parvipesSárgahomlokú amazon alfaja
Amazona ochrocephala tresmariaeSárgahomlokú amazon alfaja
Amazona pretreiVörösmaszkos amazon
Amazona rhodocorythaTüzeshomlokú amazon
Amazona tucumanaTucumán-amazon
Amazona versicolorKékmaszkos amazon
Amazona vinaceaGalambbegyű amazon
Amazona viridigenalisZöldarcú amazon
Amazona vittataPuerto Rico-i amazon
Anodorhynchus spp.Jácintarafajok
Ara ambiguaNagy katonaara
Ara glaucogularis
(Gyakran kereskednek vele téves Ara caninde néven.)
Kéktorkú ara
Ara macaoSárgavállú ara
Ara militarisKis katonaara
Ara rubrogenysVörösfülű ara
Cacatua goffiniTanimbar-kakadu
Cacatua haematuropygiaVörösfarú kakadu
Cacatua moluccensisMaluku-kakadu
Cyanopsitta spixiiSpix-ara
Cyanoramphus
forbesi
Mangere-kecskepapagáj
Cyanoramphus novaezelandiaePiroshomlokú kecskepapagáj
Cyclopsitta diophthalma coxeniPirosarcú fügepapagáj
Eos histrioKoronás lóri
Eunymphicus cornutusSzarvas papagáj
Geopsittacus occidentalis
(Valószínűleg kipusztult.)
Éjjeli papagáj
Guarouba guaroubaAranypapagáj
Neophema chrysogasterNarancshasú fűpapagáj
Ognorhynchus icterotisSárgafülű papagáj
Pezoporus wallicusFöldi papagáj
Pionopsitta pileataSkarláthomlokú papagáj
Probosciger aterrimusArakakadu
Propyrrhura couloniKékfejű törpeara
Propyrrhura maracanaVöröshátú törpeara
Psephotus chrysopterygiusAranyvállú papagáj
Psephotus dissimilisCsuklyás papagáj
Psephotus pulcherrimus
(Valószínűleg kipusztult.)
Paradicsompapagáj
Psittacula echoMauritiusi papagáj
Psittacula krameri (Ghána)Örvös papagáj (Kis sándorpapagáj)
Pyrrhura cruentataKékmellű papagáj
Rhynchopsitta spp.Tobozpapagájfajok
Strigops habroptilusBagolypapagáj
Vini ultramarinaTengerkék lóri
CUCULIFORMES
MusophagidaeCorythaeola cristata (Ghána)Óriásturákó
Crinifer piscator (Ghána)Nyugati lármásmadár
Musophaga porphyreolophaLilasapkás pizángevő
Musophaga violacea (Ghána)Bíbor pizángevő
Tauraco spp.Tauraco-fajok
STRIGIFORMESSTRIGIFORMES spp.
(Az I. Függelékben szereplő fajok kivételével.)
BAGOLYALAKÚAK
TytonidaeTyto soumagneiVörhenyes gyöngybagoly
StrigidaeAthene blewittiErdei kuvik
Mimizuku gurneyiÓriáskuvik
Ninox novaeseelandiae undulataKakukkbagoly undulata alfaja
Ninox squamipila natalisKarácsony-szigeti kakukkbagoly
APODIFORMES
TrochilidaeTrochilidae spp.
(Az I. Függelékben szereplő faj kivételével.)
Kolibrifélék
Glaucis dorhniiBahia-remetekolibri
TROGONIFORMES
TrogonidaePharomachrus mocinnoKvézál
CORACIIFORMES
BucerotidaeAceros spp.
(Az I. Függelékben szereplő fajok kivételével.)
Aceros-fajok
Aceros nipalensisVöröstorkú szarvascsőrűmadár
Aceros subruficollisSárgatorkú szarvascsőrűmadár
Anorrhinus spp.Anorrhinus-fajok
Anthracoceros spp.Antharcoceros-fajok
Buceros spp.
(Az I. Függelékben szereplő fajok kivételével.)
Buceros-fajok
Buceros bicornisNagy szarvascsőrűmadár
Buceros vigilKalapácsfejű szarvascsőrűmadár
Penelopides spp.Penelopides-fajok
PICIFORMES
CapitonidaeSemnornis ramphastinus (Kolumbia)Tukánbajszika
RamphastidaeBaillonius bailloni (Argentína)Sáfránytukán
Pteroglossus aracariFeketenyakú arasszári
Pteroglossus castanotis (Argentína)Barnafülű arasszári
Pteroglossus viridisZöld arasszári
Ramphastos dicolorus (Argentína)Zöldcsőrű tukán
Ramphastos sulfuratusSzivárványcsőrű tukán
Ramphastos tocoTokótukán
Ramphastos tucanusBarnacsőrű tukán
Ramphastos vitellinusFeketecsőrű tukán
Selenidera maculirostris (Argentína)Sávoscsőrű törpetukán
PicidaeCampephilus imperialisCsászárharkály
Dryocopus javensis richardsiKoreai fehérhasú harkály
PASSERIFORMES
CotingidaeCephalopterus ornatus (Kolumbia)Díszes sisakosmadár
Cephalopterus penduliger (Kolumbia)Lebernyeges sisakosmadár
Cotinga maculataKobaltkotinga
Rupicola spp.Szirtimadárfajok
Xipholena atropurpureaFehérszárnyú kotinga
PittidaePitta guajanaSzalagos pitta
Pitta gurneyiSziámi pitta
Pitta kochiBajszos pitta
Pitta nymphaTündérpitta
AtrichornithidaeAtrichornis clamosusLármás bozótjáró
HirundinidaePseudochelidon sirintaraeFehérszemű nádifecske
PycnonotidaePycnonotus zeylanicusSárgafejű bülbül
MuscicapidaeBebrornis rodericanus (Mauritius)Rodriguez-poszáta
Cyornis ruckiiRück-niltava
Dasyornis broadbenti litoralis (Valószínűleg kipusztult.)Vörhenyes sörtésmadár
Dasyornis longirostrisNyugati sörtésmadár
Garrulax canorusÉnekes álszajkó
Leiothrix argentaurisEzüstfülű napmadár (Ezüstfülű fülemüle)
Leiothrix luteaPiroscsőrű napmadár (Kínai fülemüle)
Liocichla omeiensisSzecsuáni naprigó
Picathartes gymnocephalusFehérnyakú gólyalábúvarjú
Picathartes oreasSzürkenyakú gólyalábúvarjú
Terpsiphone bourbonnensis
(Mauritius)
Mauritiusi paradicsomlégykapó
ZosteropidaeZosterops albogularisEzüstbegyű pápaszemesmadár
MeliphagidaeLichenostomus melanops cassidixBorzas mézevő
cassidix alfaja
EmberizidaeGubernatrix cristataZöld kardinálispinty
Paroaria capitataVöröslábú kardinálispinty
Paroaria coronataSzürke kardinálispinty
Tangara fastuosaSzivárványos tangara
IcteridaeAgelaius flavusSáfránycsiröge
FringillidaeCarduelis cucullataTűzcsíz
Carduelis yarrelliiAranyarcú csíz
Serinus canicapillus (Ghána)Barna csicsörke
Serinus leucopygius (Ghána)Fehérhátú csicsörke (Szürke csicsörke)
Serinus mozambicus (Ghána)Mozambiki csicsörke
EstrildidaeAmadina fasciata (Ghána)Szalagpinty
Amandava formosaOlajzöld asztrild
Amandava subflava (Ghána)Aranymellű asztrild
Estrilda astrild (Ghána)Asztrild (Helenapinty)
Estrilda caerulescens (Ghána)Vörösfarkú asztrild
Estrilda melpoda (Ghána)Narancsarcú asztrild
Estrilda troglodytes (Ghána)Korallcsőrű asztrild
Lagonosticta rara (Ghána)Feketehasú amarant
Lagonosticta rubricata (Ghána)Skarlátvörös amarant
Lagonosticta rufopicta (Ghána)Szalagos amarant
Lagonosticta senegala (Ghána)Vöröscsőrű amarant
Lagonosticta vinacea (Ghána)Borvörös amarant
Lonchura bicolor (Ghána)Csíkosszárnyú szarkapinty
Lonchura cantans (Ghána)Afrikai ezüstcsőrűpinty
Lonchura cucullata (Ghána)Kis szarkapinty
Lonchura fringilloides (Ghána)Nagy szarkapinty
Mandingoa nitidula (Ghána)Zöld pettyesasztrild
Nesocharis capistrata (Ghána)Fehérarcú cinegeasztrild
Nigrita bicolor (Ghána)Rozsdás négerpinty
Nigrita canicapilla (Ghána)Szürkefejű négerpinty
Nigrita fusconota (Ghána)Fehérmellű négerpinty
Nigrita luteifrons (Ghána)Sárgahomlokú négerpinty
Ortygospiza atricollis (Ghána)Fürjasztrild
Padda oryzivoraRizspinty
Parmoptila rubrifrons (Ghána)Vöröshomlokú hangyászpinty
Pholidornis rushiae (Ghána)Cinegehília
Poephila cincta cinctaSzakállas amandina törzsalakja
Pyrenestes ostrinus (Ghána)Feketehasú bíborasztrild
Pytilia hypogrammica (Ghána)Sárgaszárnyú asztrild
Pytilia phoenicoptera (Ghána)Aurora-asztrild
Spermophaga haematina (Ghána)Nyugati kékcsőrűpinty
Uraeginthus bengalus (Ghána)Pirosfülű pillangópinty
PloceidaeAmblyospiza albifrons (Ghána)Magtörő szövőmadár
Anaplectes rubriceps (Ghána)Skarlátszövőmadár
Anomalospiza imberbis (Ghána)Kakukk-szövőmadár
Bubalornis albirostris (Ghána)Fehércsőrű bivalymadár
Euplectes afer (Ghána)Sárgafejű özvegypinty
Euplectes ardens (Ghána)Galléros özvegypinty
Euplectes franciscanus (Ghána)Orix-özvegypinty
Euplectes hordeaceus (Ghána)Feketeszárnyú özvegypinty
Euplectes macrourus (Ghána)Sárgahátú özvegypinty
Malimbus cassini (Ghána)Cassin-püspökmadár
Malimbus malimbicus (Ghána)Kontyos püspökmadár
Malimbus nitens (Ghána)Vöröstorkú püspökmadár
Malimbus rubricollis (Ghána)Pirostarkójú püspökmadár
Malimbus scutatus (Ghána)Csuklyás püspökmadár
Pachyphantes superciliosus (Ghána)Barnahátú püspökmadár
Passer griseus (Ghána)Szürkefejű veréb
Petronia dentata (Ghána)Száheli köviveréb
Plocepasser superciliosus (Ghána)Bajszos szövőveréb
Ploceus albinucha (Ghána)Csóka-szövőmadár
Ploceus aurantius (Ghána)Narancs-szövőmadár
Ploceus cucullatus (Ghána)Málinkó-szövőmadár
Ploceus heuglini (Ghána)Heuglin-szövőmadár
Ploceus luteolus (Ghána)Törpeszövőmadár
Ploceus melanocephalus (Ghána)Feketefejű szövőmadár
Ploceus nigerrimus (Ghána)Fekete szövőmadár
Ploceus nigricollis (Ghána)Bandita-szövőmadár
Ploceus pelzelni (Ghána)Vékonycsőrű szövőmadár
Ploceus preussi (Ghána)Preuss-szövőmadár
Ploceus tricolor (Ghána)Aranyörvös szövőmadár
Ploceus vitellinus (Ghána)Feketearcú szövőmadár
Quelea erythrops (Ghána)Pirosfejű szövőmadár
Sporopipes frontalis (Ghána)Rozsdásnyakú szövőveréb
Vidua chalybeata (Ghána)Piroslábú atlaszvida
Vidua interjecta (Ghána)Uszályos paradicsomvida
Vidua larvaticola (Ghána)Baka-atlaszvida
Vidua macroura (Ghána)Dominikánus vida
Vidua orientalis (Ghána)Száheli paradicsomvida
Vidua raricola (Ghána)Zöldes atlaszvida
Vidua togoensis (Ghána)Hosszúfarkú paradicsomvida
Vidua wilsoni (Ghána)Bíboratlaszvida
SturnidaeGracula religiosaBeó
Leucopsar rothschildiBali-seregély
ParadisaeidaeParadisaeidae spp.Paradicsommadár-
félék
REPTILIA
TESTUDINATA
DermatemydidaeDermatemys mawiiTabasco teknős
PlatysternidaePlatysternon megacephalumNagyfejű teknős
EmydidaeAnnamemys annamensisAnnami teknős
Batagur baskaBatagur teknős
Callagur borneoensisCallagur teknős
Clemmys insculptaÉszaki víziteknős
Clemmys muhlenbergiMuhlenberg-víziteknős
Cuora spp.Szelenceteknősök
Geoclemys hamiltoniiHamilton-teknős
Heosemys depressaLapos partiteknős
Heosemys grandisÓriás-partiteknős
Heosemys leytensisLeytei partiteknős
Heosemys spinosaTüskés partiteknős
Hieremys annandaliiTemplomteknős
Kachuga spp.
(Az I. Függeléken szereplő faj kivételével.)
Fedélteknősök
Kachuga tectaIndiai fedélteknős
Leucocephalon yuwonoiSulawesi erdeiteknős
Mauremys muticaIndokínai víziteknős
Melanochelys tricarinataHáromélű földiteknős
Morenia ocellataBurmai gyűrűsteknős
Orlitia borneensisBorneói folyamiteknős
Pyxidea mouhotiiIndiai skatulyateknős
Siebenrockiella crassirostrisFekete szélesfejűteknős
Terrapene spp.
(Az I. Függeléken szereplő faj kivételével.)
Dobozteknősök
Terrapene coahuilaCoahuilai dobozteknős
TestudinidaeTestudinidae spp.
[Az I. Függeléken szereplő fajok kivételével. A vöröslábú teknős (Geochelone sulcata) vadon befogott, elsődlegesen kereskedelmi célból forgalmazott egyedeire megállapított éves export kvóta nulla.]
Szárazfölditeknős-
félék
Geochelone nigraElefántteknős
Geochelone radiataSugaras teknős
Geochelone yniphoraCsőrösmellű teknős
Gopherus flavomarginatusMexikói üregteknős
Psammobates geometricusDéli sátorteknős
Pyxis planicaudaLapos pókteknős
Testudo kleinmanniEgyiptomi teknős
Testudo werneriMagyar neve nincs..
CheloniidaeCheloniidae spp.Tengeriteknős-félék
DermochelyidaeDermochelys coriaceaKérgesteknős
TrionychidaeApalone aterFekete lágyhéjúteknős
Asperidites gangeticusGangeszi lágyhéjúteknős
Asperidites hurumPávaszemes lágyhéjúteknős
Asperidites nigricansSötét lágyhéjúteknős
Chitra spp.Pisze-lágyhéjúteknősök
Lissemys punctataIndiai leffentyűsteknős
Pelochelys spp.Óriás-lágyhéjúteknősök
Trionyx triunguis (Ghána)Afrikai lágyhéjúteknős
PelomedusidaeErymnochelys madagascariensisMadagaszkári folyamteknős
Pelomedusa subrufa (Ghána)Merevmellű sisakteknős
Peltocephalus dumerilianaDuméril-folyamteknős
Pelusios adansonii (Ghána)Adanson-sisakteknős
Pelusios castaneus (Ghána)Barna sisakteknős
Pelusios gabonensis (Ghána)Csíkos sisakteknős
Pelusios niger
(Ghána)
Fekete sisakteknős
Podocnemis spp.Folyamteknősök
ChelidaePseudemydura umbrinaÁl-huszárteknős
CROCODYLIACROCODYLIA spp.
(Az I. Függeléken szereplő fajok kivételével.)
KROKODILOK
AlligatoridaeAlligator sinensisKínai aligátor
Caiman crocodilus apaporiensisApaporisi pápaszemes kajmán
Caiman latirostris
(Kivéve Argentína populációját, mely a II. Függelékbe tartozik.)
Sakáre-kajmán
Melanosuchus niger
(Kivéve Ecuador populációját, mely a II. Függelékbe tartozik és amely nulla export kvótával rendelkezik mindaddig, amíg az Egyezmény Nemzetközi Titkársága és az IUCN/SSC Krokodil Specialista Csoportja éves export kvótát meg nem állapít.)
Fekete kajmán
CrocodylidaeCrocodylus acutusHegyesorrú krokodil
Crocodylus
cataphractus
Páncélos krokodil
Crocodylus intermediusOrinocói krokodil
Crocodylus mindorensisMindoro-krokodil
Crocodylus moreletiiPúpos krokodil
Crocodylus niloticus
[Kivéve Botswana, Dél-afrikai Köztársaság, Etiópia, Kenya, Madagaszkár, Malawi, Mozambik, Tanzánia (amely a fogságban felnevelt példányok mellett 1600 vadonból származó példányig terjedő kvótával rendelkezik, beleértve a vadászati trófeákat is), Uganda, Zambia és Zimbabwe populációit, melyek a II. Függelékbe tartoznak.]
Nílusi krokodil
Crocodylus palustrisMocsári krokodil
Crocodylus porosus
(Kivéve Ausztrália, Indonézia és Pápua Új-Guinea populációit, melyek a
II. Függelékbe tartoznak.)
Bordás krokodil
Crocodylus rhombiferRombuszkrokodil
Crocodylus siamensisSziámi krokodil
Osteolaemus tetraspisTompaorrú krokodil
Tomistoma schlegeliiSzunda-krokodil
GavialidaeGavialis gangeticusGangeszi gaviál
RHYNCHOCEPHALIA
SphenodontidaeSphenodon spp.Hidasgyíkok
SAURIA
GekkonidaeCyrtodactylus serpensinsulaKígyó-szigeti csupaszujjú-gekkó
Phelsuma spp.Nappali gekkók
AgamidaeUromastyx spp.Tüskésfarkú gyíkok
ChamaeleonidaeBradypodion spp.Törpekaméleonok
Brookesia spp.
(Az I. Függeléken szereplő faj kivételével.)
Levélkaméleonok
Brookesia perarmataFegyveres levélkaméleon
Calumma spp.Kaméleonok
Chamaeleo spp.Valódi kaméleonok
Furcifer spp.Kaméleonok
IguanidaeAmblyrhynchus cristatusTengeri leguán
Brachylophus spp.Falakó leguánok
Conolophus spp.Varacskosfejű gyíkok
Cyclura spp.Orrszarvú leguánok
Iguana spp.Valódi leguánok
Phrynosoma coronatumKoronás békagyík
Sauromalus variusCsukvalla
LacertidaeGallotia simonyiKanári-szigeti óríásgyík
Podarcis lilfordiBaleári faligyík
Podarcis pityusensisIbizai faligyík
CordylidaeCordylus spp.Tobzosfarkú gyíkok
Pseudocordylus spp.Ál-tobzosfarkú gyíkok
TeiidaeCrocodilurus amazonicusKrokodilfarkú gyík
Dracaena spp.Krokodiltejuk
Tupinambis spp.Tejuk
ScincidaeCorucia zebrataÓriás-zebragyík
XenosauridaeShinisaurus crocodilurusKrokodilfarkú bütykösgyík
HelodermatidaeHeloderma spp.Viperagyíkok
VaranidaeVaranus spp.
(Az I. Függeléken szereplő fajok kivételével.)
Varánuszok
Varanus bengalensisBengáli varánusz
Varanus flavescensSárga varánusz
Varanus griseusPusztai varánusz
Varanus komodoensisKomodói varánusz
Varanus nebulosusDélkelet-ázsiai varánusz
SERPENTES
LoxocemidaeLoxocemidae spp.Magyar nevük nincs.
PythonidaePythonidae spp.
(Az I. Függeléken szereplő alfaj kivételével.)
Pitonfélék
Python molurus molurusTigrispiton törzsalakja
BoidaeBoidae spp.
(Az I. Függeléken szereplő fajok kivételével.)
Óriáskígyó-félék
Acrantophis spp.Madagaszkári boák
Boa constrictor occidentalisNyugati boa
Epicrates inornatusPuerto-Rico-i karcsúboa
Epicrates monensisMona-karcsúboa
Epicrates subflavusJamaikai karcsúboa
Sanzinia madagascariensisMadagaszkári falakó-boa
BolyeriidaeBolyeriidae spp.
(Az I. Függeléken szereplő fajok kivételével.)
Mauritiuszi boa-félék
Bolyeria multocarinataMauriciuszi boa
Casarea dussumieriRőtpikkelyű boa
TropidophiidaeTropidophiidae spp.Magyar nevük nincs.
ColubridaeAtretium schistosum (India)Magyar neve nincs.
Cerberus rhynchops (India)Kutyafejű vízisikló
Clelia cleliaMusszurána
Cyclagras gigasBrazil hamiskobra
Elachistodon westermanniIndiai tojásevő-kígyó
Ptyas mucosusPatkányevő sikló
Xenochrophis piscator (India)Magyar neve nincs.
ElapidaeHoplocephalus bungaroidesSárgafoltos hamiskobra
Micrurus diastema (Honduras)Atlanti korallkígyó
Micrurus nigrocinctus (Honduras)Feketegyűrűs korallkígyó
Naja atraMagyar neve nincs.
Naja kaouthiaMagyar neve nincs.
Naja mandalayensisMagyar neve nincs.
Naja najaPápaszemes kobra
Naja oxianaMagyar neve nincs.
Naja philippinensisMagyar neve nincs.
Naja sagittiferaMagyar neve nincs.
Naja samarensisMagyar neve nincs.
Naja siamensisMagyar neve nincs.
Naja sputatrixMagyar neve nincs.
Naja sumatranaMagyar neve nincs.
Ophiophagus hannahKirálykobra
ViperidaeCrotalus durissus (Honduras)Borzasztó csörgőkígyó
Daboia russellii (India)Daboja
Vipera ursinii
(Csak Európa populációja, kivéve a volt Szovjetunió területén élő populációkat, ez utóbbi populációk nem szerepelnek egyik függeléken sem.)
Parlagi vipera
Vipera wagneriWagner-hegyivipera
I. FüggelékII. FüggelékIII. FüggelékMAGYAR NÉV
AMPHIBIA
ANURA
BufonidaeAltiphrynoides spp.Elevenszülő békák
Atelopus zetekiPanamai csonkaujjú-béka
Bufo periglenesAranyvarangy
Bufo superciliarisKameruni varangy
Nectophrynoides spp.Elevenszülő békák
Nimbaphrynoides spp.Elevenszülő békák
Spinophrynoides spp.Elevenszülő békák
DendrobatidaeAllobates spp.Nyílméregbékák
Dendrobates spp.Nyílméregbékák
Epipedobates spp.Nyílméregbékák
Minyobates spp.Nyílméregbékák
Phobobates spp.Nyílméregbékák
Phyllobates spp.Nyílméregbékák
MantellidaeMantella spp.Aranybékák
MicrohylidaeDyscophus antongiliiParadicsombéka
Scaphiophryne gottlebeiMagyar neve nincs.
MyobatrachidaeRheobatrachus spp.Gyomorköltő békák
RanidaeEuphlyctis hexadactylusHatujjú béka
Hoplobatrachus tigerinusTigrisbéka
CAUDATA
AmbystomidaeAmbystoma dumeriliiMagyar neve nincs.
Ambystoma mexicanumAxolotl
CryptobranchidaeAndrias spp.Óriásszalamandrák
ELASMOBRANCHII
ORECTOLOBIFORMES
RhincodontidaeRhincodon typusÉrdes rablócápa
LAMNIFORMES
LamnidaeCarcharodon carcharias (Ausztrália)Nagy fehércápa
CetorhinidaeCetorhinus maximusÓriáscetcápa
ACTINOPTERYGII
ACIPENSERIFORMESACIPENSERIFORMES spp.
(Az I. Függeléken szereplő fajok kivételével.)
TOKALAKÚAK
AcipenseridaeAcipenser brevirostrumTompaorrú tok
Acipenser sturioKözönséges tok
OSTEOGLOSSIFORMES
OsteoglossidaeArapaima gigasArapaima
Scleropages formosusÁzsiai csontnyelvű-hal
CYPRINIFORMES
CyprinidaeCaecobarbus geertsiAfrikai vakmárna
Probarbus jullieniMagyar neve nincs.
CatostomidaeChasmistes cujusCui-ui
SILURIFORMES
SchilbeidaePangasianodon gigasÓriásharcsa
SYNGNATHIFORMES
SyngnathidaeHippocampus spp.
(2004. május 15-én lép hatályba.)
Csikóhalak
PERCIFORMES
SciaenidaeTotoaba macdonaldiTotoaba
SARCOPTERYGII
COELACANTHIFORMES
CoelacanthidaeLatimeria spp.Bojtosúszójú halak
CERATODONTIFORMES
CeratodontidaeNeoceratodus forsteriAusztrál tüdőshal
ARTHROPODA
ARACHNIDA
SCORPIONES
ScorpionidaePandinus dictatorÓriásskorpió
Pandinus gambiensisGambiai óriásskorpió
Pandinus imperatorCsászárskorpió
ARANEAE
TheraphosidaeAphonopelma albicepsMagyar neve nincs.
Aphonopelma pallidumMagyar neve nincs.
Brachypelma spp.Madárpókok
Brachypelmides klaasiMagyar neve nincs.
INSECTA
COLEOPTERA
LucanidaeColophon spp. (Dél-afrikai Köztársaság)Magyar nevük nincs.
LEPIDOPTERA
PapilionidaeAtrophaneura jophon
Atrophaneura pandiyana
Bhutanitis spp.Magyar nevük nincs.
Ornithoptera spp. (sensu D'Abrera)
(Az I. Függeléken szereplő faj kivételével.)
Madárszárnyú pillangók
Ornithoptera alexandraeAlexandra-királyné pillangó
Papilio chikaeLuzoni fecskefarkúlepke
Papilio homerusHomerus-fecskefarkúlepke
Papilio hospitonKorzikai fecskefarkúlepke
Parnassius apolloApolló-lepke
Teinopalpus spp.Magyar nevük nincs.
Trogonoptera spp. (sensu D'Abrera)Madárszárnyú pillangók
Troides spp. (sensu D'Abrera)Madárszárnyú pillangók
ANNELIDA
HIRUDINOIDEA
ARHYNCHOBDELLAE
HirudinidaeHirudo medicinalisOrvosi pióca
MOLLUSCA
BIVALVIA
VENEROIDA
TridacnidaeTridacnidae spp.Óriáskagylók
UNIONOIDA
UnionidaeConradilla caelataMadárszárnyú gyöngykagyló
Cyprogenia abertiEhető gyöngykagyló
Dromus dromasDromedár-gyöngykagyló
Epioblasma curtisiCurtis-gyöngykagyló
Epioblasma florentinaSárga gyöngykagyló
Epioblasma sampsoniSampson-gyöngykagyló
Epioblasma sulcata perobliquaMagyar neve nincs.
Epioblasma torulosa gubernaculumZöld gyöngykagyló
Epioblasma torulosa rangianaÉszaki gyöngykagyló
Epioblasma torulosa torulosaBütykös gyöngykagyló
Epioblasma turgidulaTurgid-gyöngykagyló
Epioblasma walkeriBarna gyöngykagyló
Fusconaia cuneolusMagyar neve nincs.
Fusconaia edgarianaMagyar neve nincs.
Lampsilis higginsiiHiggins-gyöngykagyló
Lampsilis orbiculata orbiculataRózsaszín gyöngykagyló
Lampsilis saturLapos zsebkönyvkagyló
Lampsilis virescensAlabama-lámpakagyló
Plethobasus cicatricosusSzemölcsöshátú gyöngykagyló
Plethobasus cooperianusNarancslábú gyöngykagyló
Pleurobema clavaMagyar neve nincs.
Pleurobema plenumÉrdes gyöngykagyló
Potamilus capaxVaskos zsebkönyv-kagyló
Quadrula intermediaCumberland-majomarcú-kagyló
Quadrula sparsaAppalach-majomarcú-kagyló
Toxolasma cylindrellaHalvány törpekagyló
Unio nicklinianaNicklin-gyöngykagyló
Unio tampicoensis tecomatensisTampico-gyöngykagyló
Villosa trabalisCumberland-babkagyló
GASTROPODA
STYLOMMATOPHORA
AchatinellidaeAchatinella spp.Kis achátcsigák
CamaenidaePapustyla pulcherrimaZöld falakó-csiga
MESOGASTROPODA
StrombidaeStrombus gigasÓriás-szárnyascsiga
CNIDARIA
ANTHOZOA
HELIOPORACEA
HelioporidaeHelioporidae spp.
(Egyedül a Heliopora coerulea tartozik ide. A fosszíliákra nem vonatkoznak az Egyezmény előírásai.)
Kék korallok
STOLONIFERA
TubiporidaeTubiporidae spp.
(A fosszíliákra nem vonatkoznak az Egyezmény előírásai.)
Orgonakorallok
ANTIPATHARIAANTIPATHARIA spp.FEKETEKORALLOK
SCLERACTINIASCLERACTINIA spp.
(A fosszíliákra nem vonatkoznak az Egyezmény előírásai.)
KŐKORALLOK
HYDROZOA
MILLEPORINA
MilliporidaeMilleporidae spp.
(A fosszíliákra nem vonatkoznak az Egyezmény előírásai.)
Tűzkorallok
STYLASTERINA
StylasteridaeStylasteridae spp.
(A fosszíliákra nem vonatkoznak az Egyezmény előírásai.)
Hidrokorallok
FLORA
AGAVACEAEAgave arizonicaArizónai agáve
Agave parvifloraTörpeagáve
Agave victoriae-reginae #1Viktória-királynő agáve
Nolina interrataSan-Diego-i medvefű
AMARYLLIDACEAEGalanthus spp. #1Hóvirág
Sternbergia spp. #1Vetővirágok
APOCYNACEAEPachypodium spp.
(Az I. Függeléken szereplő fajok kivételével.) #1
Gumólábfák
Pachypodium ambongenseMagyar neve nincs.
Pachypodium baroniiMagyar neve nincs.
Pachypodium decaryiMagyar neve nincs.
Rauvolfia serpentina #2Indiai vérnyomáscserje
ARALIACEAEPanax ginseng
(Csak az Orosz Föderáció populációja, más populáció nem szerepel egyik függeléken sem.) #3
Ázsiai ginszeng
Panax quinquefolius #3Amerikai ginszeng
ARAUCARIACEAEAraucaria araucanaChilei fenyő
BERBERIDACEAEPodophyllum hexandrum #2Himalájai tojásbogyó
BROMELIACEAETillandsia harrisii #1Harris-tillandzia
Tillandsia kammii #1Kamm-tillandzia
Tillandsia kautskyi #1
Kautsky-tillandzia
Tillandsia mauryana #1Maury-tillandzia
Tillandsia sprengeliana #1Sprenge-tillandzia
Tillandsia sucrei #1Sucre-tillandzia
Tillandsia xerographica #1Magyar neve nincs.
CACTACEAECACTACEAE spp.7
(Az I. Függeléken szereplő fajok kivételével.) #4
KAKTUSZOK
Ariocarpus spp.Gyapjas kaktuszok
Astrophytum asteriasDinnyealakú csillagkaktusz
Aztekium ritteriAztékkaktusz
Coryphantha werdermanniiWerdermann-répagyökerű kaktusz
Discocactus spp.Magyar neve nincs.
Echinocereus ferreirianus ssp. lindsayiMagyar neve nincs.
Echinocereus schmolliiKarcsúkaktusz
Escobaria minimaMagyar neve nincs.
Escobaria sneediiMagyar neve nincs.
Mammillaria pectiniferaMagyar neve nincs.
Mammillaria solisioidesMagyar neve nincs.
Melocactus conoideusMagyar neve nincs.
Melocactus deinacanthusMagyar neve nincs.
Melocactus glaucescensMagyar neve nincs.
Melocactus paucispinusMagyar neve nincs.
Obregonia denegriiKövirózsakaktusz
Pachycereus militarisKatona orgonakaktusz
Pediocactus bradyiMagyar neve nincs.
Pediocactus knowltoniiMagyar neve nincs.
Pediocactus paradineiMagyar neve nincs.
Pediocactus peeblesianusMagyar neve nincs.
Pediocactus sileriMagyar neve nincs.
Pelecyphora spp.Bárdkaktuszok
Sclerocactus brevihamatus ssp. tobuschiiMagyar neve nincs.
Sclerocactus erectocentrusMagyar neve nincs.
Sclerocactus glaucusMagyar neve nincs.
Sclerocactus mariposensisMagyar neve nincs.
Sclerocactus mesae-verdaeMagyar neve nincs.
Sclerocactus nyensisMagyar neve nincs.
Sclerocactus papyracanthusPapírtövisű kaktusz
Sclerocactus pubispinusMagyar neve nincs.
Sclerocactus wrightiaeMagyar neve nincs.
Strombocactus spp.Magyar nevük nincs.
Turbinicarpus spp.Magyar nevük nincs.
Uebelmannia spp.Magyar nevük nincs.
CARYOCARACEAECaryocar costaricense #1Ajillo
COMPOSITAE
(ASTERACEAE)
Saussurea costusIndiai törpebogáncs
CRASSULACEAEDudleya stoloniferaMagyar neve nincs.
Dudleya traskiaeMagyar neve nincs.
CUPRESSACEAEFitzroya cupressoidesPatagón ciprus
Pilgerodendron uviferumPatagón délicédrus
CYATHEACEAECyathea spp. #1Serlegpáfrányok
CYCADACEAECYCADACEAE spp.
(Az I. Függeléken szereplő faj kivételével.) #1
Cikászfélék
Cycas beddomeiBeddome-cikász
DIAPENSIACEAEShortia galacifolia #1Kereklevelű cimpaharang
DICKSONIACEAECibotium barometz #1Magyar neve nincs.
Dicksonia spp.
(Csak az amerikai populációk, más populáció nem szerepel egyik függeléken sem.) #1
Hópáfrányok
DIDIEREACEAEDIDIEREACEAE spp. #1Álkaktusz-félék
DIOSCOREACEAEDioscorea deltoidea #1Elefántláb
DROSERACEAEDionaea muscipula #1Vénusz-légycsapó
EUPHORBIACEAEEuphorbia spp.
(Az I. Függeléken szereplő fajok kivételével; csak a szukkulens fajok; az Euphorbia trigona kertészeti változatának mesterségesen szaporított példányai nem tartoznak az Egyezmény hatálya alá.) #1
Kutyatejek
Euphorbia ambovombensisMagyar neve nincs.
Euphorbia capsaintemariensisMagyar neve nincs.
Euphorbia cremersii (Beleértve a forma viridifoliat és a var. rakotozafyit.)Magyar neve nincs.
Euphorbia cylindrifolia (Beleértve az ssp. tuberiferat.)Magyar neve nincs.
Euphorbia decaryi (Beleértve a var. ampanihyensist, robinsoniit és spirostichat.)Magyar neve nincs.
Euphorbia francoisiiMagyar neve nincs.
Euphorbia moratii (Beleértve a var. antsingiensist, bemarahensist és multiflorat.)Magyar neve nincs.
Euphorbia parvicyathophoraMagyar neve nincs.
Euphorbia quartziticolaMagyar neve nincs.
Euphorbia tulearensisMagyar neve nincs.
FOUQUIERIACEAEFouquieria columnaris #1Magyar neve nincs.
Fouquieria fasciculataMagyar neve nincs.
Fouquieria purpusiiMagyar neve nincs.
GNETACEAEGnetum montanum (Nepál) #1Magyar neve nincs.
JUGLANDACEAEOreomunnea pterocarpa #1Gavilán
LEGUMINOSAEDalbergia nigraBrazil rózsafa
(FABACEAE)Dipteryx panamensis (Costa Rica)Magyar neve nincs.
Pericopsis elata #5Afrikai teakfa
Platymiscium pleiostachyum #1Magyar neve nincs.
Pterocarpus santalinus #7Vörös szantálfa
LILIACEAEAloe spp.
[Az I. Függeléken szereplő fajok, valamint az orvosi aloé (Aloe vera) kivételével, melyre Aloe barbadensis néven is hivatkoznak és amely nem szerepel egyik függeléken sem.] #1
Aloék
Aloe albidaMagyar neve nincs.
Aloe albifloraMagyar neve nincs.
Aloe alfrediiMagyar neve nincs.
Aloe bakeriVékonyszárú aloé
Aloe bellatulaMagyar neve nincs.
Aloe calcairophilaMagyar neve nincs.
Aloe compressa
(Beleértve a var. rugosquamosat, schistophilat és paucituberculatat.)
Magyar neve nincs.
Aloe delphinensisMagyar neve nincs.
Aloe descoingsiiMagyar neve nincs.
Aloe fragilisMagyar neve nincs.
Aloe haworthioides (Beleértve a var. aurantiacat.)Magyar neve nincs.
Aloe helenaeMagyar neve nincs.
Aloe laeta
(Beleértve a var. maniaensist.)
Magyar neve nincs.
Aloe parallellifoliaMagyar neve nincs.
Aloe parvulaMagyar neve nincs.
Aloe pillansiiMagyar neve nincs.
Aloe polyphyllaMagyar neve nincs.
Aloe rauhiiMagyar neve nincs.
Aloe suzannaeMagyar neve nincs.
Aloe versicolorMagyar neve nincs.
Aloe vossiiMagyar neve nincs.
MAGNOLIACEAEMagnolia liliifera var. obovata (Nepál) #1Hodgson-liliomfa
MELIACEAECedrela odorata #5
[Kolumbia populációja (Kolumbia),
Peru populációja (Peru).]
Magyar neve nincs.
Swietenia humilis #1Honduraszi mahagóni
Swietenia macrophylla
(A Neotrópusi régió populációja.) #6 (2003. november
15-én lép hatályba.)
Swietenia macrophylla
(2003. november 15-ig.) #5
[Bolívia populációja (Bolívia),
Brazília populációja (Brazília),
a faj valamennyi amerikai populációja (Costa Rica),
Kolumbia populációja (Kolumbia),
Mexikó populációja (Mexikó),
Peru populációja (Peru).]
Nagylevelű mahagóni
Swietenia mahagoni #5Karibi mahagóni
NEPENTHACEAENepenthes spp.
(Az I. Függeléken szereplő fajok kivételével.) #1
Kancsókák
Nepenthes khasianaIndiai kancsóka
Nepenthes rajahÓriáskancsóka
ORCHIDACEAEORCHIDACEAE spp.8
(Az I. Függeléken szereplő fajok kivételével.) #8
ORHIDEÁK
(Valamennyi, most következő I. Függelékes faj esetében a steril konténerben szállított, in vitro szaprított, szilárd vagy folyékony táptalajon levő magoncokra vagy szövettenyészetekre nem vonatkoznak az Egyezmény előírásai.)
Aerangis ellisiiMagyar neve nincs.
Cattleya trianaeiMagyar neve nincs.
Dendrobium cruentumMagyar neve nincs.
Laelia jongheanaMagyar neve nincs.
Laelia lobataMagyar neve nincs.
Paphiopedilum spp.Ázsiai papucsorhideák
Peristeria elataMagyar neve nincs.
Phragmipedium spp.Dél-amerikai papucsorhideák
Renanthera imschootianaMagyar neve nincs.
Vanda coeruleaKék pártáskosbor
OROBANCHACEAECistanche deserticolaSivatagi cistanche
PALMAEBeccariophoenix madagascariensisMagyar neve nincs.
(AREACEAE)Chysalidocarpus decipiens #1Magyar neve nincs.
Lemurophoenix halleuxiiMagyar neve nincs.
Marojejya darianiiMagyar neve nincs.
Neodypsis decaryi #1Magyar neve nincs.
Ravenea rivularisMagyar neve nincs.
Ravenea louveliiMagyar neve nincs.
Satranala decussilvaeMagyar neve nincs.
Voanioala gerardiiMagyar neve nincs.
PAPAVERACEAEMeconopsis regia (Nepál) #1Magyar neve nincs.
PINACEAEAbies guatemalensisGuatemalai jegenyefenyő
PODOCARPACEAEPodocarpus neriifo-
lius (Nepál) #1
Magyar neve nincs.
Podocarpus parlatoreiMagyar neve nincs.
PORTULACACEAEAnacampseros spp. #1Széprózsák
Avonia spp. #1Magyar nevük nincs.
Lewisia serrata #1Magyar neve nincs.
PRIMULACEAECyclamen spp.9 #1Ciklámenek
PROTEACEAEOrothamnus zeyheri #1Magyar neve nincs.
Protea odorata #1Illatos csodafa
RANUNCULACEAEAdonis vernalis #2Tavaszi hérics
Hydrastis canadensis #3Kanadai aranygyökér
ROSACEAEPrunus africana #1Afrikai meggy
RUBIACEAEBalmea stormiaeMagyar neve nincs.
SARRACENIACEAESarracenia spp.
(Az I. Függeléken szereplő fajok kivételével.) #1
Kürtvirágok
Sarracenia rubra ssp. alabamensisMagyar neve nincs.
Sarracenia rubra ssp. jonesiiMagyar neve nincs.
Sarracenia oreophilaMagyar neve nincs.
SCROPHULARIACEAEPicrorhiza kurrooa
(Kivéve a Picrorhiza scrophulariiflorat.) #3
Magyar neve nincs.
STANGERIACEAEBowenia spp. #1Magyar nevük nincs.
Stangeria eriopusStanger-cikász
TAXACEAETaxus wallichiana #2Himalájai tiszafa
TETRACENTACEAETetracentron sinense (Nepál) #1Magyar neve nincs.
THYMELEACEAEAquilaria malaccensis #1Sasfa
(AQUILARIACEAE)Gonystylus spp. (Indonézia) #1Magyar nevük nincs.
VALERIANACEAENardostachys grandiflora #3Indiai nárdus
WELWITSCHIACEAEWelwitschia mirabilis #1Velvícsia
ZAMIACEAEZAMIACEAE spp.
(Az I. Függeléken szereplő fajok kivételével.) #1
Bunkóspálmák
Ceratozamia spp.Magyar nevük nincs.
Chigua spp.Magyar nevük nincs.
Encephalartos spp.Kafferkenyerek
Microcycas calocomaParafapálma
ZINGIBERACEAEHedychium philippinense #1Fülöp-szigeteki gyömbérliliom
ZYGOPHYLLACEAEGuaiacum spp. #2
7 Az alábbi hibridek és/vagy kertészeti változatok mesterségesen szaporított példányai nem tartoznak az Egyezmény hatálya alá:
Hatiora x graeseri
Schlumbergera x buckleyi
Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata
Schlumbergera orsscichiana x Schlumbergera truncata
Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata
Schlumbergera truncata (kertészeti változat)
A kaktuszok (Cactaceae spp.) klorofillhiányos formái a következő oltóalanyokra oltva:
Harrisia 'Jusbertii', Hylocereus trigonus vagy Hylocereus undatus
Opuntia microdasys (kertészeti változat)
8 A Phalaenopsis nem mesterségesen szaporított hibridjei, beleértve az intergenerikus hibrideket is, nem tartoznak az Egyezmény hatálya alá, amennyiben
a)a példányok egyenként legalább 100 egyedet tartalmazó konténerekből (pl. kartonok, ládák, rekeszek) álló szállítmányként kerülnek kereskedelembe,
b)az egy konténerben lévő összes növény ugyanahhoz a hibridhez tartozik, tehát a különböző hibridek nem keverednek egy konténeren belül,
c)a konténerben szállított példányokról – azok magasfokú egyöntetűsége, mérete, fejlettsége, tisztasága, érintetlen gyökérrendszere, a vad eredetnek tulajdonítható károsodások és sérülések hiánya alapján – könnyen megállapítható, hogy mesterségesen szaporítottak,
d)a növények nem mutatnak vad eredetre utaló jeleket, így például a rovarok, illetve más állatok által okozott károsodást, levelekre tapadó algákat és gombákat vagy a begyűjtés következtében mechanikailag sérült gyökereket, leveleket vagy egyéb növényi részeket,
e)a szállítmányokat olyan dokumentáció kíséri, például egy számla, amelyet a szállító aláírt, amelyből egyértelműen kitűnik a növények száma és a kivételt képező genus megnevezése.
A megfelelő CITES engedélyek szükségesek azon növények szállításához, amelyek nem felelnek meg egyértelműen a fenti kritériumoknak.
9 A Cyclamen persicum kertészeti változatának mesterségesen szaporított példányai nem tartoznak az Egyezmény hatálya alá. E kivétel nem vonatkozik a nyugalmi állapotban levő gumók kereskedelmére.

IV. Függelék

Egyezmény a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről

Egyezmény a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről
Exportengedély száma:................................................................................................................................................................
Exportáló ország: .......................................................................................................................................................................
Érvényes: ..........................................................................................................-ig ....................................................................
.................................................................................................................. (dátum) ....................................................................
A jelen engedély: .........................................................................................................................................................................
részére adatott ki,..........................................................................................................................................................................
aki kijelenti, hogy ismeri az Egyezmény rendelkezéseit, a következők exportálása céljából: ..............................................
példány(ok) vagy rész(ei) vagy származékai — azoknak a példány(ok)nak, amely faját az Egyezmény alábbi Függelé­kei tartalmazzák:..............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
I. Függeléke ................................................................................................................................................................................
II. Függeléke................................................................................................................................................................................
III. Függeléke..............................................................................................................................................................................
(fogságban nevelték vagy termesztették..............................................................................................................................-ban)
Ezt a példányt (ezeket a példányokat) a következő címre küldik: ...........................................................................................
Cím: ....................................................................................................... ország: .......................................................................
Kelt: ..............................................................................................-ben, dátum:.......................................................................
az engedélyt kérelmező aláírása:................................................................................................................................................
Kelt:............................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................-ben. Időpont:.....................................................................
(az exportengedélyt kiadó igazgatási hatóság bélyegzője)
(az exportengedélyt kiadó igazgatási hatóság bélyegzője és aláírása).....................................................................................
A példány (vagy példányok) vagy ezek részének (részeinek) vagy származékának (származékainak) leírása, minden ráerősített jelet (jeleket) beleértve:
Élőpéldányok
Fajok Szám Nem Méret Jel
(tudományos (vagy volumen) (amennyiben van)
és általános név)
Részek Mennyiség Az áruk típusa Jel
vagy (amennyiben van)
származékok
(tudományos
és általános név)
Azon hatóságok bélyegzői, amelyek ellenőrzik:

a) az exportálást..........................................................................................................................................................................
b) az importálást ........................................................................................................................................................................"

"

2/A. §[3] Az Országgyűlés felhatalmazást ad arra, hogy Magyarország a Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezményhez a következő fenntartást tegye:

Az Egyezmény XVI. és XXIII. cikke alapján Magyarország fenntartással él az India által az Egyezmény III. Függelékébe felvett következő taxonokra vonatkozóan:

1. Vulpes vulpes griffithii

2. Vulpes vulpes montana

3. Vulpes vulpes pusilla

4. Mustela altaica

5. Mustela erminea ferghanae

6. Mustela kathiah

7. Mustela sibirica

3. § (1)[4] E törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) E törvény végrehajtása érdekében felhatalmazást kap a Kormány, hogy a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmének, így különösen az ehhez kapcsolódó hatósági engedélyezésnek, a behozott, illetve tenyésztett példányok nyilvántartásának, hatósági ellenőrzésnek, valamint egyes jogkövetkezmények részletes szabályait rendeletben szabályozza.

Mádl Ferenc s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2003. június 2-i ülésnapján fogadta el.

[2] Módosította a 2012. évi CXXXVII. törvény 4. § (3) bekezdése. Hatályos 2012.09.25.

[3] Beiktatta a 2012. évi CXXXVII. törvény 1. §-a. Hatályos 2012.09.25.

[4] Módosította a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 593. pontja. Hatályos 2007.07.01.