41/2003. (III. 27.) Korm. rendelet

a Miniszterelnöki Hivatalról szóló 148/2002. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

1. §

(1) A Miniszterelnöki Hivatalról szóló 148/2002. (VII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a (1) bekezdésének második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"A Hivatal szakmai munkáját és belső igazgatási tevékenységét-a miniszter irányítása alatt, a jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően - a közigazgatási államtitkár helyettes államtitkárok és meghatározott szakmai feladatok ellátására kinevezett államtitkárok közreműködésével irányítja."

(2) Az R. 2. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A meghatározott szakmai feladatokkal megbízott politikai államtitkár a miniszter általános irányítása mellett, a miniszteri feladat- és hatáskör gyakorlásában közreműködve végzi tevékenységét."

2. §

(1) Az R. 4. §-a (1) bekezdésének bevezető rendelkezése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A miniszter - a Hivatal meghatározott szakmai feladattal megbízott politikai és címzetes államtitkárai közreműködésével - ellátja"

(2) Az R. 4. §-a (3) bekezdésének bevezető rendelkezése és a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A miniszteri feladatok teljesítésében való közreműködés során a meghatározott szakmai feladattal megbízott politikai (címzetes) államtitkár a szakterületén

a) előkészíti a kormány-előterjesztések, a jogszabályok, az állami irányítás egyéb jogi eszközei, az egyéb döntési és szabályozási javaslatok, valamint intézkedések tervezetét;"

3. §

Az R. 13. §-ának j) pontjában az "önálló szakmai feladatkörrel" szövegrész helyébe a "meghatározott szakmai feladattal" szövegrész lép.

4. §

Az R. 16. §-a (1) bekezdésének b) pontjában, 1. számú melléklete III.1. pontjának bevezető rendelkezésében, III.2. pontjában és V. pontja bevezető rendelkezésében, 2. számú mellékletének I. és IV. pontjában, valamint a 3., 4., 5. és 6. számú mellékletének I. pontjában az "útján" szövegrész helyébe a "közreműködésével" szövegrész lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba; egyidejűleg az R. 2. §-a (3) bekezdésének bevezető rendelkezésében az "önálló feladatkörrel" szövegrész, valamint az R. 2. §-ának (6) bekezdése a hatályát veszti.

Dr. Medgyessy Péter s. k.,

miniszterelnök