Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

148/2002. (VII. 1.) Korm. rendelet

a Miniszterelnöki Hivatalról

1. §

A Miniszterelnöki Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a miniszterelnök munkaszervezete, amely a miniszterelnök és a Kormány döntéseinek, valamint a kormányprogram célkitűzéseinek megfelelően gondoskodik a kormányzati tevékenység stratégiai irányításáról és összhangjának biztosításáról, a döntés-előkészítésben az összkormányzati érdekek érvényesítéséről. A Hivatal egyúttal ellátja a Kormány testületi működésével kapcsolatos feladatokat.

2. §

(1)[1] A Hivatalt - a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról és felelősségéről szóló 1997. évi LXXIX. törvényben (a továbbiakban: Tv.) foglaltak szerint, államtitkárok közreműködésével - miniszter vezeti. A Hivatal szakmai munkáját és belső igazgatási tevékenységét-a miniszter irányítása alatt, a jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően - a közigazgatási államtitkár helyettes államtitkárok és meghatározott feladatok ellátására kinevezett államtitkárok közreműködésével irányítja.

(2) A miniszter és az általános jogkörű politikai államtitkár munkáját kabinet, a Hivatal más állami vezetőinek tevékenységét titkárság segíti.

(3)[2] A Hivatal szervezeti keretei között működnek

a) a Miniszterelnöki Kabinetiroda, valamint a miniszterelnök közvetlen irányítása alatt álló más szervezeti egységek, tanácsadó testületek és személyi tanácsadók;

b)[3] a Hivatalhoz kinevezett politikai államtitkárok és titkárságaik;

c) a Hivatalhoz kinevezett kormánybiztos és titkársága, valamint a Hivatalban tevékenykedő kormánymegbízottak (kormánymeghatalmazottak).

d) a Hivatal meghatározott szakmai feladatot ellátó címzetes államtitkárai és titkárságaik.

e)[4] a tárca nélküli miniszterek és hivataluk (titkárságuk).

(4)[5] A Hivatal általános jogkörű politikai államtitkára

- az e jogállásából következő feladatain túlmenően

a) ellátja a kormányzati munka politikai és stratégiai tervezéséből, elemzéséből, kommunikációs koordinálásából, valamint ezek dokumentálásából adódó tevékenység- és belső szervezetirányítási feladatokat;

b)[6]

(5)[7] A meghatározott feladatokkal megbízott politikai államtitkár a miniszter általános irányítása mellett, a miniszteri feladat- és hatáskör gyakorlásában közreműködve végzi tevékenységét.

(6)[8]

(7) A Hivatal részletes szervezeti felépítését, belső munkamegosztási és működési rendjét e rendelet és egyéb jogszabályok, továbbá a Kormány és a miniszterelnök határozatainak keretei között a szervezeti és működési szabályzat tartalmazza. A szabályzatot a miniszter adja ki.

3. §

A miniszter

a) ellátja a kormányzati tevékenység stratégiai irányítását; átfogó kormányzati stratégiai tervet készít, mellyel figyelemmel kíséri a Kormány működését és a kormányprogram végrehajtásának helyzetét;

b) összehangolja a Kormány tagjainak tevékenységét; ennek keretében különösen

- miniszteri szintű egyeztetést kezdeményez és végez,

- az illetékes miniszternél kormány-előterjesztés (jelentés) benyújtását vagy egyéb intézkedést kezdeményez,

- figyelemmel kíséri és ajánlásokkal segíti a közigazgatási államtitkári értekezlet munkáját, érvényesíti az értekezlet állásfoglalásában foglaltakat,

- ellenőrzi a Kormány döntéseinek végrehajtását, és javaslatot tesz a végrehajtás érdekében szükséges intézkedésekre;

c)[9] gondoskodik a Kormány parlamenti kapcsolatrendszerének összehangolásáról, ennek keretében - a miniszterelnök kabinetfőnökének közreműködésével - kapcsolatot tart az Országgyűlés kormánypárti képviselőcsoportjaival; a Hivatal általános jogkörű politikai államtitkára közreműködésével képviseli a Kormányt az Országgyűlés Házbizottságában;

d)[10] ellátja az Egységes Digitális Rádiótávközlő Rendszer (EDR) hálózatgazdai feladatait;

e)[11] - külön jogszabályban foglaltak szerint - irányítja a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság) tevékenységét és gyakorolja az alapító szervet megillető jogokat;

f)[12] ellátja a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal felügyeletét;

g)[13] a közigazgatás-fejlesztés és -korszerűsítés kormányzati feladatai tekintetében közreműködik a Magyar Közigazgatási Intézet szakmai irányításában;

h)[14] a törvényben meghatározott gazdasági társaságok vonatkozásában gyakorolja a tulajdonost megillető jogokat;

i)[15] a hatáskörébe tartozó, jogi szabályozást igénylő kérdésekben rendeletet alkot;

j)[16] szakterületén gondoskodik a társadalmi bűnmegelőzéssel összefüggő feladatok ellátásáról;

k)[17]

l)[18] koordinálja a minisztériumok és más kormányzati szervek falu- és vidékpolitikáját, az ezzel összefüggő intézményfejlesztést érintő stratégiai tervező tevékenységet, ennek keretében kezdeményezi a falu- és vidékpolitikát érintő jogalkotási feladatokat, javaslatot tesz az ilyen költségvetési előirányzatokra;

m)[19] ellátja mindazokat az egyéb feladatokat, amelyeket jogszabály, kormányhatározat vagy a miniszterelnök a feladatkörébe, illetőleg a hatáskörébe utal.

4. §

(1)[20] A miniszter - meghatározott feladattal megbízott politikai és címzetes államtitkárok közreműködésével -ellátja[21]

a)

b) a kormányzati informatika irányítása - az informatikai és hírközlési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 141/2002. (VI. 28.) Korm. rendelet 6/A. §-ában foglaltak kivételével -,

c)

d) a koalíciós együttműködés Hivatalra háruló feladatai,

e)

f)

g)[22]

h)

i)[23]

j)[24]

k)[25]

l)[26]

m)[27] a külön szabályozások szerinti koordinációs és egyéb feladatok teljesítése

terén jelentkező kormányzati teendőket.

(2)[28] Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott miniszteri feladat- és hatáskör részletezését a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(3)[29] A miniszteri feladatok teljesítésében való közreműködés során a meghatározott feladattal megbízott politikai (címzetes) államtitkár a szakterületén

a) előkészíti a kormány-előterjesztések, a jogszabályok, az állami irányítás egyéb jogi eszközei, az egyéb döntési és szabályozási javaslatok, valamint intézkedések tervezetét;

b) nemzetközi szerződések és egyéb megállapodások létrehozását kezdeményezi, hatáskörében közreműködik azok előkészítésében, létrehozásában és végrehajtásában;

c) felhatalmazás alapján képviseli a Kormányt, illetőleg a minisztert a külkapcsolatokban, a nemzetközi szervezetekben, közreműködik a nemzetközi együttműködés és kapcsolatrendszer szervezésében, fejlesztésében;

d) - eltérő döntés hiányában - ellátja a Kormány országgyűlési képviseletével kapcsolatos szakágazati feladatokat, együttműködik az Országgyűlés illetékes bizottságaival;

e) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket részére jogszabály vagy határozat, a Kormány, a miniszterelnök, a miniszter, illetőleg a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata megállapít.

5. §

(1) A Hivatal a miniszterelnök részére

a) döntés-előkészítéssel kapcsolatos tevékenységet végez; segíti a miniszterelnök kormányzati irányítással kapcsolatos szakmai tevékenységét;

b) komplex - alkotmányossági, jogi, valamint társadalom- és gazdaságpolitikai szempontokra is kiterjedő - szakvéleményt készít a Kormány napirendjén szereplő előterjesztésekről;

c) előkészíti a miniszterelnöki rendeleteket és határozatokat;

d) ellátja az általa esetenként meghatározott egyéb feladatokat.

(2) A Hivatal közvetíti a miniszterelnök eseti döntéseit a miniszterek, illetőleg a minisztériumok, valamint az egyéb kormányzati szervek felé; a miniszterelnök részére, továbbá kormányzati összeállítások elkészítéséhez szakmai előkészítő anyagot, adatszolgáltatást, illetőleg szakértői közreműködést kér.

6. §

A Hivatal a Kormány működésével kapcsolatban

a) elkészíti a Kormány munkatervének javaslatát, és ellenőrzi a munkaterv végrehajtását;

b) közreműködik a Kormány társadalmi-gazdasági stratégiájának kialakításában; az érintett minisztériumok stratégiai elemző-tervező szerveivel együttműködve folyamatosan vizsgálja a társadalmi-gazdasági helyzet alakulását, részt vesz a költségvetés koncepcionális előkészítésében, a nemzetgazdasági jelentőségű döntési javaslatok kidolgozásában;

c) részt vesz a kormányzati döntések előkészítésében, közreműködik a döntési javaslatok kidolgozásában;

d) véleményt nyilvánít a kormány-előterjesztések és jelentések (a továbbiakban együtt: előterjesztés) tervezetéről. A Hivatal a döntés-előkészítésben (véleményezésben) elsősorban a kormányprogram és a kormányzati döntések végrehajtása érdekében, az összkormányzati szempontok figyelembevétele alapján vesz részt;

e) közreműködik a közigazgatási és társadalmi egyeztetések lefolytatásában, az észrevételek értékelésében, érvényesítésében és egyeztetésében, a költségvetési és egyéb igények rangsorolásában, a minisztériumok közötti véleményeltérések feloldásában, a döntések várható következményeinek elemzésében. Szükség esetén jogszabályi változtatásokat, egyéb döntések és intézkedések meghozatalát, - vita vagy véleményeltérés esetén - miniszteri szintű egyeztetést kezdeményez;

f) vizsgálja, hogy a benyújtott előterjesztések megfelelnek-e a Kormány ügyrendjében meghatározott tartalmi és formai követelményeknek, gondoskodik ezek érvényesítéséről;

g) ellátja a közigazgatási államtitkári értekezlettel és a kormányüléssel kapcsolatos szervezési feladatokat;

h) - külön előírások szerint, illetékes vezetője útján- részt vesz a Kormány kabinetjeinek és más döntés-előkészítő testületeinek munkájában;

i) elkészíti a kormányülések napirendi javaslatát;

j) írásba foglalja és aláírásra előkészíti a Kormány döntéseit és üléseinek összefoglalóját;

k) gondoskodik a Kormány döntéseinek kihirdetéséről, közzétételéről, illetőleg az érdekeltekhez való eljuttatásáról;

I) nyilvántartja a Kormány rendeleteit és határozatait, ellenőrzi a határidős, valamint a folyamatos feladatok végrehajtását, közreműködik a döntések megvalósulásának értékelésében. Ennek keretében tájékoztatást kérhet az illetékes minisztertől, és a végrehajtás alakulásáról az érintett szerveknél közvetlenül is tájékozódhat; megállapításairól rendszeresen jelentést készít a Kormány részére;

m) közreműködik a Kormány működésével kapcsolatos, illetőleg a kormányzati struktúra és munkamegosztás továbbfejlesztésére irányuló javaslatok kidolgozásában;

n) előkészíti a Kormány működésével kapcsolatos ügyrendi szabályokat, koordinálja a miniszterek feladat- és hatásköri jegyzékét tartalmazó jogszabályok előkészítését, érvényesíti azok egységes szempontrendszerét;

o)[30] ellátja - a Miniszterelnöki Kabinetiroda és az általános jogkörű politikai államtitkár közreműködésével - a kormányszóvivői feladatokkal, valamint a miniszterelnök és a Hivatal munkájával összefüggő tájékoztatási tevékenységet.

7. §

A Hivatal közreműködik

a) a Kormány, a miniszterelnök, a kormánybiztosok és a Kormány megbízásából tevékenykedő más kormányzati tisztségviselők hatáskörébe tartozó kinevezési, felmentési és egyéb személyügyi előterjesztések, illetőleg okiratok elkészítésében;

b) a köztársasági elnök, a Kormány, valamint a miniszterelnök által adományozható kitüntetésekkel, továbbá a Kormány, illetőleg a miniszterelnök által adományozható egyéb elismerésekkel kapcsolatos előterjesztések előkészítésében.

8. §

A Hivatal az Országgyűlés munkájával kapcsolatos kormányzati feladatok keretében

a) segíti a miniszterelnök és a miniszter országgyűlési tevékenységét;

b) segíti a Kormány parlamenti munkájának összehangolását célzó miniszteri feladatok ellátását;

c) - az Igazságügyi Minisztérium bevonásával - kidolgozza a Kormány törvényalkotási programját, és azt a Kormány elé terjeszti;

d) ellátja az országgyűlési ülésszakok előkészítésével összefüggő kormányzati teendőket; ennek keretében javaslatot tesz a Kormánynak az Országgyűlés rendkívüli ülésszaka, illetőleg ülése összehívásának kezdeményezésére;

e) figyelemmel kíséri az Országgyűlés napirendjét és üléseit, részt vesz az üléseket előkészítő fórumokon;

f) gondoskodik a Kormány által elfogadott törvényalkotási program, törvény- és országgyűlési határozati javaslatok, valamint beszámolók és tájékoztatók benyújtásáról; figyelemmel kíséri a benyújtott anyagok sorsának további alakulását;

g) koordinálja a kormányzati szervek és az Országgyűlés kormánypárti frakciói közötti egyeztetést, részt vesz az egyeztetések lefolytatásában;

h) ellátja az országgyűlési képviselői interpellációk és kérdések megválaszolásával kapcsolatos szervezési feladatokat; ennek keretében javaslatot tesz a válaszadó személyére, illetőleg a miniszterelnök megbízása alapján kijelöli a válaszadót;

i) nyilvántartja az Országgyűlés és bizottságai döntéseiből (állásfoglalásaiból) a Kormány számára adódó feladatokat, figyelemmel kíséri és koordinálja végrehajtásukat;

j) figyelemmel kíséri a kormányzati intézkedést igénylő bizottsági és képviselői javaslatokat, közreműködik a szükséges intézkedések előkészítésében.

9. §

A Hivatal gondoskodik a köztársasági elnök hatáskörébe tartozó miniszterelnöki előterjesztések benyújtásáról.

10. §

A Hivatal közreműködik az Alkotmánybíróság döntéseiből, az Állami Számvevőszék, valamint az országgyűlési biztosok vizsgálataival kapcsolatban adódó kormányzati feladatok meghatározásában és végrehajtásuk figyelemmel kísérésében.

11. §

(1) A Hivatal a jogszabályok előkészítésével és kihirdetésével összefüggésben

a) koordinálja a nagyobb jelentőségű törvényjavaslatok, valamint egyéb javaslatok kidolgozását; közreműködik a miniszteri felelősségi körben kidolgozott törvényjavaslatok végső szövegének kialakításában. A kormányprogram megvalósulása szempontjából kiemelt fontosságú törvényjavaslatok esetében - a Kormány, illetőleg a miniszterelnök külön döntése alapján, az érintett miniszterek közreműködésével - törvény-előkészítést végez;

b) véleményezi a miniszteri rendeletek tervezetét;

c) ellátja a Magyar Közlöny és a Határozatok Tára, továbbá az Önkormányzatok Közlönyének - a Belügyminisztériummal közösen történő - szerkesztését; ezek, valamint a központi közigazgatás hivatalos lapjainak kiadásáról és terjesztéséről a közvetlen irányítása alatt álló szervezet, a Magyar Hivatalos Közlönykiadó útján gondoskodik. Gondoskodik arról, hogy a Magyar Közlönyben csak olyan miniszteri rendeletek és jogi iránymutatások, valamint közlemények kerüljenek kihirdetésre, közzétételre, amelyek megfelelnek a jogalkotásról szóló törvény előírásainak;

d) rendszeresen megjelenteti a Magyar Közlöny mellékleteként a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítőjét. A Hivatalos Értesítő tartalmát a miniszter a Magyar Közlönyben közzétett szabályzatban állapítja meg;

e) gondoskodik - az Igazságügyi Minisztériummal együttesen - a hivatalos jogszabálygyűjtemények kiadásáról.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt lapkiadás, lapterjesztés és jogszabály-gyűjtemény megjelentetése tekintetében az elektronikus adathordozón és az online rendszeren történő továbbítást, illetőleg hozzáférést is érteni kell.

12. §

(1) A Hivatal a "Miniszterelnökség" költségvetési fejezettel kapcsolatban - kivéve a költségvetésről szóló törvényben meghatározott címeket - ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabályok a fejezetek irányító szervei hatáskörébe utalnak.

(2)[31] A Hivatal közbeszerzési és egyes gazdálkodási feladatait az Főigazgatóság látja el. A gazdálkodás terén ellátandó feladatokról külön jogszabály, valamint az Főigazgatóság alapító okirata rendelkezik.

13. §

A Hivatal az egyéb feladatai keretében

a) gondoskodik a miniszterelnökhöz érkező közérdekű bejelentések, javaslatok és panaszok kivizsgálásáról, lakossági kapcsolatokat tart;

b) gondoskodik a Kormány és szervei működéséhez szükséges gazdasági és műszaki feltételek biztosításáról, szervezi a Kormány tagjai és az államtitkárok, valamint jogszabályban meghatározott más állami vezetők és állami vezetői juttatású személyek intézményes egészségügyi ellátását, bel- és külföldi üdülését;

c) kezeli a Kormány tagjai; az államtitkárok és az állami vezetői juttatású személyek, valamint a Kormány közvetlen irányítása alatt álló országos hatáskörű szerv vezetőjének, továbbá azoknak a tisztségviselőknek a személyi anyagát, akik kinevezésüket (megbízásukat) a köztársasági elnöktől, a Kormánytól vagy a miniszterelnöktől kapják; vezeti az állami vezetők nyilvántartását;

d) külön jogszabályban meghatározott személyek részére állami vezetői igazolványt állít ki; igazolja az állami vezetői juttatások igénybevételére való jogosultságot;

e) ellátja a miniszterelnök által meghatározott személyügyi feladatokat;

f) ellátja a védelmi felkészítés és az országmozgósítás Hivatalra háruló feladatait; szervezi a kormányügyeletet, biztosítja a Hivatal ügyeletének munkaidőn túl történő működését;

g) ellátja a kormányzati főtisztviselők és a központi tisztek pályáztatásával, kinevezésével, áthelyezésével, felmentésével, rendelkezési állományba helyezésével és igazolvánnyal való ellátásával, valamint a kiemelt főtisztviselői kar és a központi tisztikar működtetésével összefüggő, külön jogszabályban meghatározott személyügyi és egyéb feladatokat;

h) ellátja a közigazgatás-politika, a közigazgatás-fejlesztés és -korszerűsítés kormányzati feladatainak irányítását és összehangolását, ennek keretében különösen kidolgozza a közigazgatás stratégiai fejlesztésének koncepcióját, közreműködik az egységes közszolgálat működési elveinek kidolgozásában, az érintett miniszterekkel együttműködve előkészíti a központi és a helyi közigazgatás továbbfejlesztését érintő koncepcionális intézkedésekkel összefüggő kormányzati döntések tervezeteit, érvényesíti a döntés-előkészítő folyamatban a közigazgatás-korszerűsítési követelményeket;

i) a Kormány külön döntése alapján összehangolja a Kormány tagjainak tevékenységét a gazdaság fejlődésére jelentős hatást gyakorló, tárcaközi együttműködést igénylő kormányprogramok és fejlesztési célkitűzések előkészítése, valamint megvalósítása során,

j)[32] elősegíti az meghatározott feladattal megbízott politikai államtitkárok tevékenységét;

k)[33]

l)[34]

m) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály, kormányhatározat vagy a miniszterelnök a hatáskörébe utal.

Záró rendelkezések

14. §

(1)[35] Ez a rendelet 2002. július 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg

- a Miniszterelnöki Hivatalról szóló 137/1998. (VIII. 18.) Korm. rendelet és az ezt módosító 66/2000. (V. 19.) Korm. rendelet,

- a Miniszterelnöki Hivatal kommunikációért felelős politikai államtitkárának feladat- és hatásköréről szóló 149/1999. (X. 15.) Korm. rendelet,

- a Miniszterelnöki Hivatal közigazgatás- és területpolitikai feladat- és hatásköréről szóló 183/1998. (XI. 11.) Korm. rendelet,

- a PHARE program koordinációjáért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet,

- a védelmi stratégiai és biztonságpolitikai hatáskörök gyakorlásával kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról, illetőleg hatályon kívül helyezéséről szóló 167/1999. (XI. 9.) Korm. rendelet 3. §-a,

- a központi közigazgatás integrált üdültetési rendszerének kialakításáról, valamint a Miniszterelnökség Központi Üdülési és Oktatási Főigazgatósága létrehozásáról és feladatairól szóló 129/1999. (VIII. 24.) Korm rendelet 7. §-ának (6) bekezdése,

- az ifjúsági és sportminiszter feladat- és hatásköréről szóló 113/1999. (VII. 6.) Korm. rendelet 14. §-a második mondatából a 137/1998. (VIII. 18.) Korm. rendeletre vonatkozó rendelkezés, valamint

- a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 155/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet 6. §-a (2) bekezdésének u) pontja

a hatályát veszti.

(3)[36]

15. §

(1)[37]

(2) A területfejlesztési önkormányzati társulások működéséhez kapcsolódó költségvetési hozzájárulásról szóló 61/2000. (V. 3.) Korm. rendelet 2. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A megbízottak munkájának, a területi közigazgatási, területfejlesztési, gazdasági szervekkel, civil szervezetekkel fenntartott kapcsolataik támogatásáról, összehangolásáról megyénként közülük e feladattal megbízott személy, régionként pedig külön e feladattal megbízott kistérségi koordinációs referens gondoskodik."

16. §[38]

17. §

(1) A Hivatalnál e rendelet, illetőleg külön jogszabály vagy kormányhatározat alapján megszüntetésre kerülő feladat- és hatáskörök tekintetében a Miniszterelnöki Hivatal jogutódja - ha jogszabály vagy kormányhatározat másként nem rendelkezik - az adott feladatot, hatáskört átvevő szerv.

(2) A Hivatalhoz e rendelet, illetőleg külön jogszabály vagy kormányhatározat alapján más szervektől átkerülő feladat- és hatáskörök tekintetében e szervek jogutódja a Miniszterelnöki Hivatal.

(3) A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2002. évi XI. törvény (a továbbiakban: Tv.) alapján a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszterhez utalt feladat- és hatáskörök tekintetében a Tv. és e rendelet hatálybalépése közötti átmeneti időszakra vonatkozóan az adott tevékenység gyakorlásának feladatellátási, személyi, dologi és pénzügyi feltételeit az érintett miniszterek külön megállapodásban rendezik.

Dr. Medgyessy Péter s. k.,

miniszterelnök

1. számú melléklet a 148/2002. (VII. 1.) Korm. rendelethez[39]

A szolgáltató állammal, a kormányzati informatikával összefüggő feladat- és hatáskör

I.

A miniszter a kormányzati informatikával összefüggő feladatait az e feladattal megbízott politikai államtitkár mint kormánymegbízott közreműködésével látja el. A kormányzati informatika a közigazgatási informatikának az informatikai és hírközlési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 141/2002. (VI. 28.) Korm. rendelet függelékében felsorolt szervekre kiterjedő része.

II.

A miniszter

a) kidolgozza a szolgáltató állam kiépítésének stratégiáját, javaslatot tesz az ehhez szükséges feltételek megteremtésére, koordinálja a stratégia megvalósítását;

b) az állampolgár- és ügyfélbarát közigazgatás megteremtése érdekében koncepciót dolgoz ki a kormányzati szolgáltatások korszerűsítésére, ésszerűsítésére, a szolgáltatási rendszerek létrehozására és együttműködésére;

c) koordinálja az állampolgároknak a modern állami szolgáltatások használatára történő felkészítését.

d) ellátja a külön jogszabályban meghatározott, a központi kormányzati informatikára vonatkozó ellenőrzési és koordinációs feladatokat.[40]

III.

A miniszter a szolgáltató állam, a kormányzati informatika általános feladatai és az elektronikus kormányzás kialakítása körében

a) kidolgozza a Kormány elektronikus kormányzati szolgáltatási stratégiáját, gondoskodik a stratégia megvalósításának szervezéséről és végrehajtásának összehangolásáról;

b) gondoskodik az egységes kormányzati elektronikus szolgáltatási politika kialakításának és megvalósításának összehangolásáról;

c) gondoskodik a kormányzati szervek tevékenységének átláthatóvá tétele érdekében az elektronikus kormányzás kiépítésével, megvalósításával és elterjesztésével kapcsolatos kormányzati döntések koordinálásáról;

d) kialakítja és továbbfejleszti a kormányzati elektronikus ügyintézés rendszerét, ennek során gondoskodik arról, hogy működő elektronikus közigazgatási szolgáltatások továbbfejlesztésére költségvetési források csak akkor használhatóak fel, ha a tervezett továbbfejlesztés révén a szolgáltatás valamennyi központi kormányzati szerv számára igénybe vehetővé válik, s az az állampolgárok magasabb színvonalú kiszolgálását, illetve feladataik magasabb szintű ellátását teszi lehetővé.[41]

e) kidolgozza a kormányzati informatika körében jelentkező közérdekű adatok társadalmi elérhetőségének és felhasználásának módszerét, biztosítja az elérhetőséget.

IV.

A miniszter a szolgáltató állam, az elektronikus kormányzat fejlesztése érdekében gondoskodik

a) kormányzati szolgáltatások kiépítéséhez szükséges feltételek biztosításáról;

b) az elektronikus kormányzati közigazgatási ügyintézés rendszerének kialakításáról és elterjesztéséről;

c) az országos államigazgatási adatbázisok koordinációjáról;

d) az államigazgatási adatvagyon felméréséről és nyilvántartásáról;

e) az államigazgatási adatvagyon elérhetőségének biztosításáról;

f) az Európai Unióhoz való csatlakozással és más nemzetközi szerződésekkel összefüggő, a szolgáltató államot, az elektronikus kormányzati szolgáltatásokat érintő feladatok ellátásáról, a nemzetközi kormányzati informatikai rendszerekhez történő csatlakozásról;

g) az elektronikus kormányzati gerinchálózat és a kormányzati portál kiépítéséről, üzemeltetéséről;

h) a kormányzati elektronikus közbeszerzés rendszerének megvalósításáról;

i) a központi költségvetésből és a nemzetközi forrásból származó fejlesztési célú pénzeszközök feladatkörébe eső felhasználásának összehangolásáról.

V.

1. A miniszter feladatkörében a kormánymegbízott

a) felügyeleti jogkört gyakorol a központi közigazgatási szervek kormányzati informatikai stratégiája és fejlesztési tevékenysége felett, e jogkörében adatot és tájékoztatást kérhet;

b) gondoskodik az európai integrációból eredő elektronikus kormányzati feladatok szervezéséről és végrehajtásáról;

c) közreműködik a feladataihoz kapcsolódó célelőirányzatok és pénzeszközök kezelésében;

d) ellátja a Kormányzati Informatikai Egyeztető Tárcaközi Bizottság elnöki feladatait;

e) egyetértési jogot gyakorol a modern szolgáltató állam eszközrendszerének megteremtése szempontjából - a 2. pontban meghatározott kivétellel - az elfogadott éves költségvetés keretein belül a központi közigazgatási szervek és területi szervei informatikai stratégiája, éves informatikai beruházási költségvetése, üzemeltetési költségvetése, ezek módosítása tekintetében és a végrehajtáshoz szükséges rendszer megvalósítására, pályázatok kiírására és elbírálására irányuló döntéseknél, kivéve, ha a beruházás, illetve szolgáltatásvásárlás értéke a mindenkori nemzeti közbeszerzési értékhatárt nem haladja meg.[42]

- a 2. pontban meghatározott kivétellel - az elfogadott éves költségvetés keretein belül a központi közigazgatási szervek és területi szervei informatikai stratégiája, éves informatikai beruházási költségvetése, üzemeltetési költségvetése, ezek módosítása tekintetében és a végrehajtáshoz szükséges rendszer megvalósítására, pályázatok kiírására és elbírálására irányuló döntéseknél, kivéve, ha a beruházás értéke a 100 millió forintot, illetve, ha egy adott rendszerhez kapcsolódó éves üzemeltetési költség kifizetése az 50 millió forintot nem haladja meg.

2. A Belügyminisztérium és szervei, valamint a Honvédelmi Minisztérium és szervei esetében a miniszternek - külön megállapodás alapján - egyetértési joga csak az informatikai stratégia vonatkozásában van, az éves beruházási és üzemeltetési költségvetés, ezek módosításai, a végrehajtáshoz szükséges rendszerek megvalósítása, a szükséges pályázatok kiírása és elbírálása tekintetében azonban e szervek esetében is véleményezési joggal rendelkezik.

VI.

1. A kormánymegbízott feladatainak ellátását a Miniszterelnöki Hivatal szervezeti keretei között működő Elektronikus Kormányzat Központja segíti, a Központ költségvetését a Miniszterelnöki Hivatal költségvetésében kell előirányozni.

2. Az Elektronikus Kormányzat Központját a kormánymegbízott vezeti.

2. számú melléklet a 148/2002. (VII. 1.) Korm. rendelethez[43]

3. számú melléklet a 148/2002. (VII. 1.) Korm. rendelethez[44]

4. számú melléklet a 148/2002. (VII. 1.) Korm. rendelethez[45]

5. számú melléklet a 148/2002. (VII. 1.) Korm. rendelethez[46]

6. számú melléklet a 148/2002. (VII. 1.) Korm. rendelethez[47]

7. számú melléklet a 148/2002. (VII. 1.) Korm. rendelethez[48]

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 274/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 7. § b) pontja. Hatályos 2004.01.01.

[2] Módosította a 41/2003. (III. 27.) Korm. rendelet 5. § -a. Hatályos 2003.03.27.

[3] Megállapította a 274/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2004.01.01.

[4] Megállapította a 286/2004. (X. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2004.10.29.

[5] Megállapította a 286/2004. (X. 28.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2004.10.29.

[6] Hatályon kívül helyezte a 43/2005. (III. 10.) Korm. rendelet 2. § - a. Hatálytalan 2005.03.11.

[7] Módosította a 274/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 7. § b) pontja. Hatályos 2004.01.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 41/2003. (III. 27.) Korm. rendelet 5. § -a. Hatálytalan 2003.03.27.

[9] Megállapította a 43/2005. (III. 10.) Korm. rendelet 1. § - a. Hatályos 2005.03.11.

[10] Megállapította a 98/2005. (V. 26.) Korm. rendelet 8. § -a. Hatályos 2005.05.29.

[11] Megállapította a 274/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 2. § -a. Hatályos 2004.01.01.

[12] Megállapította a 69/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2004.04.20.

[13] Megállapította a 169/2004. (V. 26.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése d) pontja. Hatályos 2004.05.31.

[14] Számozását módosította a 167/2002. (VIII. 2.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2002.08.02.

[15] Számozását módosította a 167/2002. (VIII. 2.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2002.08.02.

[16] Beiktatta a 69/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2004.04.20.

[17] Hatályon kívül helyezte a 123/2005. (VI. 29.) Korm. rendelet 3. § - a. Hatálytalan 2005.06.30.

[18] Beiktatta a 14/2005. (I. 26.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2005.02.03.

[19] Számozását módosította a 14/2005. (I. 26.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2005.02.03.

[20] Módosította a 274/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 7. § b) pontja. Hatályos 2004.01.01.

[21] Módosította a 14/2005. (I. 26.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2005.02.03.

[22] Hatályon kívül helyezte a 286/2004. (X. 28.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2004.10.29.

[23] Hatályon kívül helyezte a 286/2004. (X. 28.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2004.10.29.

[24] Hatályon kívül helyezte a 274/2004. (X. 7.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2004.10.07.

[25] Hatályon kívül helyezte a 129/2006. (VI. 15.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2006.06.16.

[26] Hatályon kívül helyezte a 123/2005. (VI. 29.) Korm. rendelet 3. § - a. Hatálytalan 2005.06.30.

[27] Beiktatta a 123/2005. (VI. 29.) Korm. rendelet 1. § - a. Hatályos 2005.06.30.

[28] Módosította a 123/2005. (VI. 29.) Korm. rendelet 3. § - a. Hatályos 2005.06.30.

[29] Módosította a 274/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 7. § b) pontja. Hatályos 2004.01.01.

[30] Megállapította a 286/2004. (X. 28.) Korm. rendelet 4. § -a. Hatályos 2004.10.29.

[31] Módosította a 274/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 4. § -a. Hatályos 2004.01.01.

[32] Módosította a 274/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 7. § b) pontja. Hatályos 2004.01.01.

[33] Hatályon kívül helyezte a 273/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. § -a. Hatálytalan 2006.01.01.

[34] Hatályon kívül helyezte a 107/2003. (VII. 18.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2003.07.21.

[35] Módosította a 70/2003. (V. 19.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése. Hatályos 2003.05.19.

[36] Hatályon kívül helyezte a 70/2003. (V. 19.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2003.05.19.

[37] Hatályon kívül helyezte a 92/2003. (VII. 1.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2003.07.01.

[38] Hatályon kívül helyezte a 70/2003. (V. 19.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2003.05.19.

[39] Megállapította a 107/2003. (VII. 18.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2003.07.21.

[40] Beiktatta a 184/2004. (VI. 3.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdése. Hatályos 2004.07.03.

[41] Megállapította a 184/2004. (VI. 3.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdése. Hatályos 2004.07.03.

[42] Megállapította a 184/2004. (VI. 3.) Korm. rendelet 25. § (3) bekezdése. Hatályos 2004.07.03.

[43] Hatályon kívül helyezte a 274/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 7. § b) pontja. Hatálytalan 2004.01.01.

[44] Hatályon kívül helyezte a 274/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 7. § b) pontja. Hatálytalan 2004.01.01.

[45] Hatályon kívül helyezte a 92/2003. (VII. 1.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2003.07.01.

[46] Hatályon kívül helyezte a 274/2004. (X. 7.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2004.10.07.

[47] Hatályon kívül helyezte a 274/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 7. § b) pontja. Hatálytalan 2004.01.01.

[48] Hatályon kívül helyezte a 123/2005. (VI. 29.) Korm. rendelet 3. § - a. Hatálytalan 2005.06.30.

Tartalomjegyzék