42/2003. (X. 3.) BM rendelet

a rendőrségi fogdák rendjéről szóló 19/1995. (XII. 13.) BM rendelet módosításáról

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. §-a (1) bekezdésének c) pontjában, továbbá a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet (a továbbiakban: Bv. tvr.) 127. §-ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az igazságügy-miniszterrel és a legfőbb ügyésszel egyetértésben, a következőket rendelem el:

1. §

A rendőrségi fogdák rendjéről szóló 19/1995. (XII. 13.) BM rendeletet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az előzetesen letartóztatott jogait, illetve kötelességeit a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) 43. §-a, 135. §-ának (3) bekezdése, illetőleg a Bv. tvr. 117. §-ának (1) bekezdése és a 118. §-a tartalmazza."

2. §

Az R. 3. §-ának (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(10) A (4) és az (5) bekezdésben meghatározott kapcsolattartásra hivatali munkaidőben kerülhet sor, kivéve, ha a védővel való megbeszélés olyan eljárási cselekmény megtétele érdekében szükséges, amelynek elmulasztásához jogkövetkezmény fűződik. A távbeszélőn történő érintkezésre csak a fogvatartást végrehajtó szerv által biztosított készüléken, a fogvatartott költségén kerülhet sor úgy, hogy a hívást a fogvatartást végrehajtó szerv képviselője kezdeményezi."

3. §

Az R. 6. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: "(4) Ha a levél nem magyar nyelven íródott, biztonsági ellenőrzése esetén a levelet négy napon belül kell a címzetthez továbbítani vagy kézbesíteni."

4. §

Az R. 6/A. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az ellenőrzés a fogda biztonsági helyzetétől és a fogvatartott személyével kapcsolatban az (1) bekezdésben meghatározottak körében felmerült tényektől függően szúrópróbaszerűen vagy kellő rendszerességgel történhet. Az ellenőrzést a fogvatartás alapjául szolgáló eljárást folytató szerv képviselője végzi. Ha a fogvatartás helye a fogvatartás alapjául szolgáló eljárást folytató szerv székhelyével nem azonos, az ellenőrzést - megkeresés alapján - a fogvatartásért felelős szerv képviselője is végezheti. Az ellenőrzésről a fogvatartottat tájékoztatni kell."

5. §

Az R. 16. §-a (1) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"Befogadáskor a fogvatartott ruházatát át kell vizsgálni, szükség esetén motozásnak vethető alá."

6. §

Az R. 36. §-a (1) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(a befogadást követően, fogvatartottanként elkülönítve kell nyilvántartani:)

"d) a fogvatartott védőjének nevét, irodai címét és telefonszámait,"

7. §

Az R. 37. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: "37. § E rendelet alkalmazása során hozzátartozó a Büntető Törvénykönyvben hozzátartozóként meghatározott személy."

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg az R. bevezető részében, az 1. §-a (4) bekezdésében, a 2. §-a (6) bekezdésében, a 27. §-a (2) és (7) bekezdésében és a 28. §-a (2) bekezdésében a "bv. tvr." szövegrész "Bv. tvr." szövegre módosul.

Dr. Lamperth Mónika s. k.,

belügyminiszter