44/2003. (XII. 27.) IM-BM-PM együttes rendelet

a pártfogó ügyvéd és a kirendelt védő részére megállapítható díjról és költségekről szóló 7/2002. (III. 30.) IM rendelet módosításáról

Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 131. §-ának (1) bekezdésében és a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. §-a (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a legfőbb ügyésszel egyetértésben - a következőket rendeljük el:

1. §

(1) A 7/2002. (III. 30.) IM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának (3) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

"Az ügyvédnek - legkésőbb a díj megállapításáig - nyilatkoznia kell a munkadíját és költségtérítését megállapító bíróságnak, ügyésznek, illetve nyomozó hatóságnak arról, hogy általános forgalmi adó fizetésére köteles-e."

(2) Az R. 1. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az ügyvédi munkadíj kiszámításának alapja az éves költségvetésről szóló törvényben megállapított kirendelt ügyvédi óradíj összege."

2. §[1]

3. §[2]

4. §

(1) Ez a rendelet 2004. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R.

a) 6. §-ának (2) bekezdésében a "kétezer forint díj" szövegrész helyébe az "a kirendelt ügyvédi óradíj összege" szövegrész,

b) 6. §-ának (4) bekezdésében az "ezer forint díj" szövegrész helyébe az "a kirendelt ügyvédi óradíj ötven százalékának megfelelő összeg" szövegrész,

c) 6. §-a (5) bekezdésének első mondatában a "legalább kétezer, legfeljebb húszezer forint" szövegrész helyébe a "legalább a kirendelt ügyvédi óradíjnak, legfeljebb annak tízszeresének megfelelő összegű" szövegrész,

d) 6. §-a (6) bekezdésének első mondatában az "ezer forint" szövegrész helyébe az "a kirendelt ügyvédi óradíj ötven százalékának megfelelő összeg" szövegrész lép.

Dr. Bárándy Péter s. k.,

igazságügy-miniszter

Pál Tibor s. k.,

belügyminisztériumi politikai államtitkár

Dr. Veres János s. k.,

pénzügyminisztériumi politikai államtitkár

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte az 57/2007. (XII. 22.) IRM-PM együttes rendelet 4. § (3) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2008.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezte az 57/2007. (XII. 22.) IRM-PM együttes rendelet 4. § (3) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2008.01.01.