2003. évi XLVI. törvény

a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény módosításáról[1]

1. § A pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló

1989. évi XXXIII. törvény a következő IV/A. fejezettel és 9/A. §-sal egészül ki:

"IV/A. fejezet

A párt működését segítő, tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítvány

9/A. § (1) A párt a politikai kultúra fejlesztése érdekében tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenység folytatása céljából, külön törvény rendelkezései szerint, az e §-ban meghatározott Költségvetési támogatásra jogosult alapítványt hozhat létre.

(2) Az (5) bekezdés szerinti költségvetési támogatásra az az alapítvány jogosult, amelyik megfelel az alábbi feltételeknek:

a) az alapítványt alapító párt képviselői az Országgyűlésben legalább két, egymást követő országgyűlési választást követően képviselőcsoportot alakítottak, és

b) az Országgyűlés megválasztását követően az alakuló ülésen a párt képviselőcsoportja bejelentette megalakulását, továbbá

c) az alapítvány alapító okirat szerinti célja kizárólag az (1) bekezdés szerinti tevékenységre irányul.

(3) Az (5) bekezdés a) pontja szerinti költségvetési támogatásra az az alapítvány jogosult,

a) amely megfelel a (2) bekezdés b)-c) pontja szerinti feltételeknek, vagy

b) amelynek a (2) bekezdés szerinti támogatása azért szűnt meg, mert a képviselőcsoport az Országgyűlés mandátumának lejártával megszűnt.

(4) Az alapítvány a támogatási jogosultságát elveszíti:

a) ha nem felel meg a (2) bekezdés szerinti jogosultsági feltételeknek;

b) a (3) bekezdés b) pontja szerinti alapítvány esetében a képviselőcsoport megszűnését követően megalakuló Országgyűlés mandátumának lejártával.

(5) A támogatás formái és mértéke:

a) alaptámogatás: az országgyűlési képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és kedvezményeiről szóló 1990. évi LVI. törvény szerinti egyévi képviselői alapdíj huszonötszöröse;

b) mandátumarányos kiegészítő támogatás: képviselőnként az éves képviselői alapdíj 85%-a;

c) eseti támogatás: az éves költségvetési törvényben kiemelt célra rendelt, az a) és b) pontban foglaltak megfelelő alkalmazásával meghatározott összeg.

(6) Az (5) bekezdés b) pontjában foglalt támogatás számításánál a (2) bekezdés b) pontja szerinti létszámot kell figyelembe venni.

(7) Az (5) bekezdés szerinti támogatás összegét a központi költségvetésről szóló törvény állapítja meg.

(8) Pártonként csak egy alapítvány részesíthető az e § szerinti költségvetési támogatásban."

2. § Ez a törvény 2003. július 1-jén lép hatályba.

Mádl Ferenc s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2003. június .23-i ülésnapján fogadta el.