83/2003. (XII. 26.) ESZCSM rendelet

a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerekről és a támogatás összegéről szóló 1/2003. (I. 21.) ESZCSM rendelet módosításáról

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. §-a (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszterrel egyetértésben -, valamint a 83. §-a (4) bekezdésének n) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendelem el:

1. §

A társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerekről és a támogatás összegéről szóló 1/2003. (I. 21.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerek körét és a közfinanszírozás alapjául elfogadott - általános forgalmi adót (a továbbiakban: áfa) is tartalmazó (bruttó) - árukhoz nyújtott támogatás mértékét, illetőleg összegét - a 7. §-ban meghatározott gyógyszerek kivételével - a 2-4. számú mellékletek tartalmazzák."

2. §

Az R. 3. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Ha a gyógyszert a GYR 6. § (5) -(6) bekezdésének és 14/A. § (2) bekezdésének alkalmazásával rendelték, a vényen a ténylegesen kiadott - a vényen is feltüntetett - gyógyszer árához nyújtott társadalombiztosítási támogatás számolható el az (1), illetőleg a (2) bekezdés rendelkezése szerint."

3. §

Az R. 5. §-a (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(2) Ha az orvos a jogosult részére]

"b) a 3. számú mellékletben szereplő gyógyszert "egészségügyi rendelkezés" jogcímmel, a 4. számú mellékletben szereplő gyógyszert, továbbá magisztrális gyógyszert rendel, az elszámolható társadalombiztosítási támogatás összege azonos a támogatás mértékét megállapító jogszabály hatálybalépésének időpontjában a közfinanszírozás alapjául elfogadott - áfát is tartalmazó (bruttó) - ár 90, 70,50%-ával, illetve az abban megállapított meghatározott összegű támogatással."

4. §[1]

5. §

Az R. 7. §-a a következő (5) -(6) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A házi oxigénellátáshoz szükséges speciális, árunak minősülő csomagolásokat, letéti díjakat és az azokhoz nyújtott támogatás mértékét és összegét e rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.

(6) A 10. számú melléklet szerinti palackok és tartályok visszavételekor a szolgáltató a letéti díjhoz igénybe vett támogatás összegével a tárgyhavi támogatási igényét - elszámolási korrekcióként - mérsékli a biztosított vagy hozzátartozója részére pedig a térítési díjat visszafizeti."

6. §

Az R.

a) 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete,

b) 3. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete,

c) 4. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete,

d) 5. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete,

e) 8. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete,

f) 10. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete

lép.

7. §

(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározottak kivételével - 2004. január 1. napján lép hatályba.

(2) Az R. 3. számú mellékletének e rendelet 2. számú mellékletével megállapított 51. és 52/b. pontja 2004. február 1. napján lép hatályba.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg

a) az R. 3. §-a (1) és (2) bekezdésében a "hatvan" szövegrész helyébe a "harminc" szövegrész lép, azzal, hogy e rendelet hatálybalépését megelőzően felírt vényekre a felírás időpontjában hatályos jogszabályi rendelkezések irányadóak,

b) az R. 8. §-ának (2) bekezdése hatályát veszti,

c) a társadalombiztosítási támogatással rendelhető, illetve kölcsönözhető gyógyászati segédeszközökről, a támogatás összegéről és mértékéről, valamint a rendelés, forgalmazás, kölcsönzés és javítás szakmai követelményeiről szóló 19/2003. (IV. 29.) ESZCSM rendelet 4. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

Dr. Kökény Mihály s. k.,

egészségügyi, szociális és családügyi miniszter

1. számú melléklet a 83/2003. (XII. 26.) ESZCSM rendelethez

A közfinanszírozás alapjául elfogadott ár 100%-os támogatásával rendeli:

1. Cukorbeteg részére a szakorvos - vagy javaslata alapján a kezelőorvos - az alábbi gyógyszereket:

Humulin L 40 NE/ml inj.1 x 10 ml

Humulin M2 (20/80) 40 NE/ml inj. 1 x 10 ml

Humulin M3 (30/70) 40 NE/ml inj. 1 x 10 ml

Humulin M4 (40/60) 40 NE/ml inj. 1 x 10 ml

Humulin N 40 NE/ml inj. 1 x 10 ml

Humulin R 40 NE/ml inj. 1 x 10 ml

Humulin U 40 NE/ml inj. 1 x 10 ml

Insulin Actrapid HM(ge) 40 NE/ml inj. 1 x 10 ml

Insulin Insulatard HM(ge) 40 NE/ml inj. 1 x 10 ml

Insulin Mixtard 30 HM(ge) 40 NE/ml inj. 1 x 10 ml

Insulin Monotard HM(ge) 40 NE/ml inj. 1 x 10 ml

Insulin Semilente MC 40 NE/ml inj. 1 x 10 ml

Insulin Ultratard HM(ge) 40 NE/ml inj. 1 x 10 ml

Semilente MC 40 NE/ml insulin inj. 1 x 10 ml

2. a) A dokumentáltan vak, illetve csökkentlátó (külön-külön mindkét szemén 0,3 vagy az alatti a korrigált vísus):ukorbeteg részére a diabetológiai szakrendelés szakorvosa vagy javaslata alapján a kezelőorvos az alábbi gyógyszereket:

Humulin M2 (20/80) 100 NE/ml patron 5 x 3 ml

Humulin M3 (30/70) 100 NE/ml patron 5 x 3 ml

Humulin N 100 NE/ml patron 5 x 3 ml

Humulin R 100 NE/ml patron 5 x 3 ml

Insulin Actrapid HM(ge) Penfill 100 NE/ml patron 5 x 3 ml

Insulin Actrapid HM(ge) Penfill 100 NE/ml patron 5 x 1,5 ml

Insulin Actrapid NovoLet 100 NE/ml inj. 5 x 3 ml

Insulin Insulatard HM(ge) Penfill 100 NE/ml patron 5 x 1,5 ml

Insulin Insulatard HM(ge) Penfill 100 NE/ml-patron 5 x 3 ml

Insulin Insulatard NovoLet 100 NE/ml inj. 5 x 3 ml

Insulin Mixtard 10 HM(ge) Penfill 100 NE/ml patron 5 x 3 ml

Insulin Mixtard 20 HM(ge) Penfill 100 NE/ml patron 5 x 3 ml

Insulin Mixtard 20 NovoLet 100 NE/ml inj. 5 x 3 ml

Insulin Mixtard 30 HM(ge) Penfill 100 NE/ml patron 5 x 1,5 ml

Insulin Mixtard 30 HM(ge) Penfill 100 NE/ml patron 5 x 3 ml

Insulin Mixtard 30 NovoLet 100 NE/ml inj. 5 x 3 ml

Insulin Mixtard 40 HM(ge) Penfill 100 NE/ml patron 5 x 3 ml

Insulin Mixtard 40 NovoLet 100 NE/ml inj. 5 x 3 ml

Insulin Mixtard 50 HM(ge) Penfill 100 NE/ml patron 5 x 3 ml

2. b) Felső végtagjára mozgáskorlátozott cukorbeteg részére, aki naponta három vagy több alkalommal szorul inzulinkezelésre, a diabetológiai szakrendelés szakorvosa vagy javaslata alapján a kezelőorvos az alábbi gyógyszereket:

Humulin M2 (20/80) 100 NE/ml patron 5 x 3 ml

Humulin M3 (30/70) 100 NE/ml patron 5 x 3 ml

Humulin N 100 NE/ml patron 5 x 3 ml

Humulin R 100 NE/ml patron 5 x 3 ml

Insulin Actrapid HM(ge) Penfill 100 NE/ml patron 5 x 3 ml

Insulin Actrapid HM(ge) Penfill 100 NE/ml patron 5 x 1,5 ml

Insulin Insulatard HM(ge) Penfill 100 NE/ml patron 5 x 1,5 ml

Insulin Insulatard HM(ge) Penfill 100 NE/ml patron 5 x 3 ml

Insulin Mixtard 10 HM(ge) Penfill 100 NE/ml patron 5 x 3 ml

Insulin Mixtard 20 HM(ge) Penfill 100 NE/ml patron 5 x 3 ml

Insulin Mixtard 30 HM(ge) Penfill 100 NE/ml patron 5 x 1,5 ml

Insulin Mixtard 30 HM(ge) Penfill 100 NE/ml patron 5 x 3 ml

Insulin Mixtard 40 HM(ge) Penfill 100 NE/ml patron 5 x 3 ml

Insulin Mixtard 50 HM(ge) Penfill 100 NE/ml patron 5 x 3 ml

2. c) A 18 éven aluli gyermek, valamint az olyan intenzív inzulinkezelésben részesülő cukorbeteg részére, aki naponta három vagy több alkalommal szorul inzulinkezelésre fekvőbeteg-gyógyintézet belgyógyászati, illetve gyermekgyógyászati osztály szakorvosa, valamint diabetológiai szakrendelés szakorvosa vagy javaslatuk alapján - a javaslat keltétől számított egy éven át - a kezelőorvos az alábbi gyógyszereket:

Humulin M2 (20/80) 100 NE/ml patron 5 x 3 ml

Humulin M3 (30/70) 100 NE/ml patron 5 x 3 ml

Humulin N 100 NE/ml patron 5 x 3 ml

Humulin R 100 NE/ml patron 5 x 3 ml

Insulin Actrapid HM(ge) Penfill 100 NE/ml patron 5 x 3 ml

Insulin Actrapid HM(ge) Penfill 100 NE/ml patron 5 x 1,5 ml

Insulin Insulatard HM(ge) Penfill 100 NE/ml patron 5 x 1,5 ml

Insulin Insulatard HM(ge) Penfill 100 NE/ml patron 5 x 3 ml

Insulin Mixtard 10 HM(ge) Penfill 100 NE/ml patron 5 x 3 ml

Insulin Mixtard 20 HM(ge) Penfill 100 NE/ml patron 5 x 3 ml

Insulin Mixtard 30 HM(ge) Penfill 100 NE/ml patron 5 x 1,5 ml

Insulin Mixtard 30 HM(ge) Penfill 100 NE/ml patron 5 x 3 ml

Insulin Mixtard 40 HM(ge) Penfill 100 NE/ml patron 5 x 3 ml

Insulin Mixtard 50 HM(ge) Penfill 100 NE/ml patron 5 x 3 ml

3. Cukorbeteg részére, aki naponta három vagy több alkalommal szorul inzulinkezelésre, és kizárólag intenzív inzulinkezelés alatt álló olyan diabetes mellitusban szenvedő beteg részére, akinél a postprandiális túlzott vércukorszint emelkedés dokumentáltan más módon nem szabályozható, a diabetológiai szakrendelés szakorvosa az alábbi gyógyszert:

Humalog 100 NE/ml oldat inj.hoz patronban 5 x 1,5 ml

Humalog 100 NE/ml oldat inj.hoz patronban 5 x 3 ml

NovoRapid Penfill 100 E/ml inj. patronban 5 x 3 ml

4. Myasthenia gravisban szenvedő beteg részére a neurológus és onkológus szakorvos vagy javaslata alapján a kezelőorvos az alábbi gyógyszereket:

Mestinon 60 drg. 150 x

Mestinon 60 drg. 20 x

Mytelase 10 mg tabl. 100 x

Mytelase 10 mg tabl. 50 x

5. Rheumás lázon átesett, 18 éven aluliak részére a kezelőorvos az alábbi gyógyszereket:

Maripen extra tabl. 10 x

Maripen extra tabl. 20 x

Maripen tabl. 100 x

Maripen tabl. 12 x

Maripen tabl. 24 x

Vegacillin extra tabl. 10 x

Vegacillin tabl. 12 x

6. Dokumentáltan szükséges esetben a kezelőorvos az alábbi immunbiológiai készítményeket:

Tetanusz toxoid adszorbeált oltóanyag 1 x 0,5 ml

Tetanusz toxoid adszorbeált oltóanyag 1 x 10 ml

Tetanusz toxoid adszorbeált oltóanyag 50 x 0,5 ml

Tetanusz Toxoid im. inj. 1 x 0,5 ml

Tetanusz Toxoid im. inj. 50 x 0,5 ml

Tetig 500 (human-antitetanusz immunglobulin) 1 x 5 ml

7. Dokumentáltan szükséges esetben a beteg részére történő betanítással és átadással - szakintézeti javaslat alapján - a kezelőorvos az alábbi gyógyszert:

oxygenium

8. A csontvelő és őssejt transzprantált, valamint szervtranszplantált beteg részére a szervtranszplantációt végző intézmény szakorvosa vagy javaslata alapján - a javaslat keltétől számított hat hónapon át - a kezelőorvos az alábbi gyógyszereket:

Apo-Famotidin 20 mg filmtabl. 100 x (műa. tartályban)

Apo-Famotidin 40 mg filmtabl. 100 x (műa. tartályban)

Apo-Famotidin 40 mg filmtabl. 30 x (bliszterben)

CellCept 250 mg kapszula 100 x

CellCept 500 mg filmtabl. 50 x

Famotidin Hexal 20 mg filmtabl. 30 x

Imuran 25 mg filmtabl. 100 x

Imuran 50 mg filmtabl. 100 x

Medrol 16 mg tabl. 50 x

Medrol 32 mg tabl. 20 x

Medrol 4 mg tabl. 100 x

Metypred 16 mg tabl. 100 x

Metypred 4 mg tabl. 100 x

Peptigal 20 mg filmtabl. 28 x

Peptigal 40 mg filmtabl. 14 x

Prograf 1 mg kapszula 30 x

Prograf 5 mg kapszula 30 x

Rapamune 1 mg drg. 100 x

Rapamune 1 mg drg. 30 x

Rapamune 1 mg/l ml orális oldat 60 ml 1 x 60 ml

Sandimmun Neoral 10 mg kapszula 60 x

Sandimmun Neoral 100 mg kapszula 50 x

Sandimmun Neoral 100 mg/ml ivóoldat 50 ml

Sandimmun Neoral 25 mg kapszula 50 x

Sandimmun Neoral 50 mg kapszula 50 x

Servipep 20 mg filmtabl. 30 x

Servipep 40 mg filmtabl. 30 x

9. a) Rosszindulatú daganatos betegségek kezeléséhez a kezelőorvos az alábbi gyógyszereket:

Adamon SR 100 mg retard kapszula 10 x

Adamon SR 150 mg retard kapszula 10 x

Adamon SR 50 mg retard kapszula 10 x

Adamon SR 50 mg retard kapszula 30 x

Algopyrin 1 g/2 ml inj. 5 x 2 ml

Algopyrin 2,5 g/5 ml inj. 5 x 5 ml

Algopyrin inj. 5 x 2 ml

Algopyrin inj. 5 x 5 ml

Aqua destillata pro inj. 10 x 10 ml

Aqua destillata pro inj. 10 x 5 ml

Azepal tabl. 50 x

Bupren 0,2 mg szublingvális tabl. 30 x

Carbamazepin-B 200 mg tabl. 100 x

Carbamazepin-B 200 mg tabl. 50 x

Cerucal inj. 10 x 2 ml

Cerucal tabl. 50 x

Contramal 100 mg inj. 5 x

Contramal 100 mg retard filmtabl. 10 x

Contramal 100 mg retard filmtabl. 30 x

Contramal 100 mg végbélkúp 5 x

Contramal 100 mg/ml adagolópumpás cseppek 96 ml

Contramal 100 mg/ml cseppek 10 ml

Contramal 150 mg retard filmtabl. 10 x

Contramal 150 mg retard filmtabl. 30 x

Contramal 200 mg retard filmtabl. 10 x

Contramal 200 mg retard filmtabl. 30 x

Contramal 50 mg inj. 5 x

Contramal 50 mg kapszula 10 x

Contramal 50 mg kapszula 20 x

Contramal Grünenthal 100 mg inj. 5 x 2 ml

Contramal Grünenthal 100 mg végbélkúp 5 x

Contramal Grünenthal 100 mg/ml cseppek 10 ml

Contramal Grünenthal 50 mg inj. 5 x 1 ml

Contramal Grünenthal 50 mg kapszula 20 x

Demalgon tabl. 10 x

Demalgonil inj. 5 x 2 ml

Depridol tabl. 10 x

DHC Continus 60 mg retard tabl. 56 x

DHC-Continus 60 mg retard tabl. 56 x

Dolargan inj. 25 x 2 ml

Dolargan inj. 5 x 2 ml

Dolargan tabl. 10 x

Dolor tabl. 10 x

Duphalac szirup 500 ml

Duphalac szirup 500 ml 1 x 500 ml

Durogesic 100 mikrog/h fentanyl TTS tapasz 5 x

Durogesic 25 mikrog/h fentanyl TTS tapasz 5 x

Durogesic 50 mikrog/h fentanyl TTS tapasz 5 x

Durogesic 75 mikrog/h fentanyl TTS tapasz 5 x

Finlepsin 200 retard tabl. 100 x

Finlepsin 200 retard tabl. 200 x

Finlepsin 200 retard tabl. 50 x

Finlepsin tabl. 50 x

Hydrocodin tabl. 20 x

Laevolac-laktulóz 1340 g szirup 1000 ml

Laevolac-laktulóz 670 g szirup 500 ml

M-Eslon 10 mg retard kapszula 14 x

M-Eslon 10 mg retard kapszula 20 x

M-Eslon 100 mg retard kapszula 14 x

M-Eslon 100 mg retard kapszula 20 x

M-Eslon 200 mg retard kapszula 20 x

M-Eslon 30 mg retard kapszula 14 x

M-Eslon 30 mg retard kapszula 20 x

M-Eslon 60 mg retard kapszula 14 x

M-Eslon 60 mg retard kapszula 20 x

Morphinum hydrochloricum 1% inj. 10 x 1 ml

Morphinum hydrochloricum 1% inj. 50 x 1 ml

Morphinum hydrochloricum 2% + atropinum sulfuricum 0,05% inj. 10 x 1 ml

Morphinum hydrochloricum 2% inj. 10 x 1 ml

Morphinum hydrochloricum 2% inj. 50 x 1 ml

Morphinum hydrochloricum 3% inj. 10 x 1 ml

Morphinum hydrochloricum 3% inj. 50 x 1 ml

MST Continus 10 mg retard tabl. 20 x

MST Continus 10 mg retard tabl. 60 x

MST Continus 100 mg retard tabl. 20 x

MST Continus 100 mg retard tabl. 60 x

MST Continus 30 mg retard tabl. 20 x

MST Continus 30 mg retard tabl. 60 x

MST Continus 60 mg retard tabl. 20 x

MST Continus 60 mg retard tabl. 60 x

Natrium chloratum 0,9% inj. 100 x 10 ml

Natrium chloratum 0,9% inj. 10 x 10 ml

Panalgorin tabl. 10 x

Panalgorin tabl. 20 x

Paracetamol Pharmavit 500 mg tabl. 10 x

Paspertin cseppek 30 ml

Teperin drg. 50 x

Timonil 200 tabl. 100 x

Timonil 200 tabl. 50 x

Tramadol AL 100 inj. 10 x

Tramadol AL 100 inj. 5 x

Tramadol AL 50 kapszula 50 x

Tramadol AL cseppek 10 ml

Tramadol AL cseppek 100 ml

Tramadol AL cseppek 20 ml

Tramadol AL cseppek 50 ml

Tramadol SL kapszula 20 x

Tramadol Slovakofarma 100 mg/2 ml inj. 5 x 2 ml

Tramadol Slovakofarma 50 mg/l ml inj. 5 x 1 ml

Tramadol-K 100 mg végbélkúp 5 x

Tramadol-K 100 mg/l ml cseppek 1 x 10 ml

Tramadol-K 100 mg/2 ml inj. 5 x 2 ml

Tramadol-K 50 mg kapszula 20 x

Tramadol-K 50 mg/1 ml inj. 5 x 1 ml

Tramadolor 100 ID retard tabl. 20 x

Tramadolor 100 mg inj. 5 x 2 ml

Tramadolor 150 ID retard tabl. 20 x

Tramadolor 200 ID retard tabl. 20 x

Tramadolor 50 mg inj. 5 x 1 ml

Tramadolor 50 mg pezsgőtabl. 30 x

Tramadolor adagolópumpás cseppek 50 ml 1 x 50 ml

Tramadolor cseppek 1 x 10 ml

Tramadol-ratiopharm 100 inj. 5 x 2 ml

Tramadol-ratiopharm 50 inj. 5 x 1 ml

Tramadol-ratiopharm 50 mg kapszula 10 x

Tramadol-ratiopharm 50 mg kapszula 20 x

Tramadol-ratiopharm 50 mg kapszula 30 x

Tramadol-ratiopharm cseppek 1 x 10 ml

Tramadol-ratiopharm cseppek 1 x 30 ml

Tramalgic inj. 10x2 ml

Tramalgic kapszula 30 x

Tramalgic kapszula 60 x

9, b) Rosszindulatú daganatos betegségben, az adott készítmény alkalmazási előiratában szereplő indikáció igazolt fennállása esetén a klinikai onkológus vagy sugárterápiás szakorvos, illetve a tumor által érintett szerv vagy szervrendszer lokalizációja szerint illetékes szakorvos az alábbi gyógyszereket:

Biostin 100 NE inj. 50 x 1 ml

Biostin 100 NE inj. 5 x 1 ml

Biostin 50 NE inj. 50 x 1 ml

Biostin 50 NE inj. 5 x 1 ml

Calciumfolinat-Ebewe 100 mg inj. 5 x 10 ml

Calciumfolinat-Ebewe 15 mg kapszula 20 x

Calciumfolinat-Ebewe 3 mg inj. 10 x 1 ml

Calciumfolinat-Ebewe 30 mg inj. 5 x 3 ml

Calciumfolinat-Ebewe 300 mg/30 ml inj. 1 x

Calco 100 NE inj. 5 x 1 ml

Calco 50 NE inj. 5 x 1 ml

Cytoxan 25 mg tabl. 100 x

Cytoxan 50 mg tabl. 100 x

Decapeptyl depot inj. 1 poramp. + 1 x 1 ml

Depo Provera 500 mg inj. 1 x 3,3 ml

Depo-Medrol 40 mg/ml (80 mg/2 ml) inj. 1 x 2 ml

Depo-Medrol 40 mg/ml inj. 1 x 1 ml

Diphereline S.R. 11,25 mg inj. 1 poramp. + 1 oldószeramp.+szerelék

Diphereline S.R. 3,75 mg inj. 1 poramp. + 1 oldószeramp.

Efudix kenőcs 20 g

Egiferon 1 x 1 000 000 NE inj. 10 poramp. + 10 x 2 ml

Egiferon 3 x 1 000 000 NE inj. 10 poramp. + 10 x 2 ml

Emetron 4 mg filmtabl. 10 x

Emetron 8 mg filmtabl. 10 x

Endoxan drg. 100 x

Estracyt kapszula 100 x

Fariutal 500 mg tabl. 30 x

Ftorafur kapszula 100 x

Imuran 25 mg filmtabl. 100 x

Imuran 50 mg filmtabl. 100 x

Intron A 3 millió NE inj. oldószerrel 1 poramp.+1 oldósz. + 1db fecsk.+2db tű

Intron A 5 millió NE inj. oldószerrel 1 poramp.+ 1 oldósz. + 1db fecsk.+2db tű

Intron A Multi-Dose 18 millió NE inj.s pen 1 inj. pen + tartozék

Intron A Multi-Dose 30 millió NE inj.s pen 1 inj. pen + tartozék

Intron A Multi-Dose 60 millió NE inj.s pen 1 inj. pen + tartozék

Lastet 100 mg kapszula 10 x

Lastet 25 mg kapszula 40 x

Lastet 50 mg kapszula 20 x

Leucovorin-Teva 100 mg/10 ml inj. 1 x 10 ml

Leucovorin-Teva 15 mg tabl. 10 x

Leucovorin-Teva 200 mg/20 ml inj. 1 x 20 ml

Leucovorin-Teva 300 mg/30 ml inj. 1 x 30 ml

Leucovorin-Teva 50 mg/5 ml inj. 1 x 5 ml

Leucovorin-Teva 500 mg/50 ml inj. 1 x 50 ml

Litalir kapszula 100 x

Lucrin depot 11,25 mg inj. 1 poramp. + 1 x 2 ml

Lucrin depot 3,75 mg inj. 1 poramp. + 1 x 2 ml

Medrol 100 mg tabl. 20 x

Medrol 16 mg tabl. 50 x

Medrol 32 mg tabl. 20 x

Medrol 4 mg tabl. 100 x

Methotrexat Lachema 10 mg tabl. 100 x

Methotrexat Lachema 2,5 mg tabl. 100 x

Metilprednizolon-Human 1 g por inj.hoz 1 x 1 g

Metilprednizolon-Human 125 mg por inj.hoz 1 x 125 mg

Metilprednizolon-Human 40 mg por inj.hoz 1 x 40 mg

Metilprednizolon-Human 40 mg por inj.hoz 5 x 40 mg

Metilprednizolon-Human 500 mg por inj.hoz 1 x 500 mg

Metypred 16 mg tabl. 100 x

Metypred 16 mg tabl. 30 x

Metypred 4 mg tabl. 100 x

Metypred 40 mg/ml depot inj. 5 x 2 ml

Natulan kapszula 50 x

Ondansetron-Z 4 mg filmtabl. 15 x

Ondansetron-Z 8 mg filmtabl. 15 x

Prednisolon 5 mg tabl. 100 x

Prednisolon 5 mg tabl. 20 x

Provera 100 mg tabl. 100 x

Provera 200 mg tabl. 50 x

Provera 500 mg tabl. 20 x

Roferon A 3 millió NE/0,5 ml előretöltött fecskendő 1 x 0,5 ml

Roferon A 4,5 millió NE/0,5 ml előretöltött fecskendő 1 x 0,5 ml

Roferon A 6 millió NE/0,5 ml előretöltött fecskendő 1 x 0,5 ml

Roferon-A 9 millió NE/0,5 ml előretöltött fecskendő 1 x 0,5 ml

Roferon-A 18 millió NE/3 ml oldatos inj. 1 x

Sandostatin 0,1 mg/ml inj. 5 x 1 ml

Sandostatin 0,2 mg/ml inj. 1 x 5 ml

Sandostatin LAR 10 mg inj. 1 poramp. + 2 x 2 ml + 1 inj. szet

Sandostatin LAR 20 mg inj. 1 poramp. + 2 x 2 ml + 1 inj. szet

Sandostatin LAR 30 mg inj. 1 poramp. + 2 x 2 ml + 1 inj. szet

Solu-Medrol 1000 mg inj. 1 poramp. + 15,6 ml

Solu-Medrol 125 mg inj. 1 poramp. + 2 ml

Solu-Medrol 250 mg inj. 1 poramp. 4- 4 ml

Solu-Medrol 40 mg inj. 1 poramp. + 1 ml

Solu-Medrol 500 mg inj. 1 poramp. + 8 ml

Somatuline PR 30 mg retard inj. 1 x

Suprefact Depot 2 hónap implantátum 1 implantátum .

Suprefact Depot 3 hónap implantátum 1 implantátum

Suprefact inj. 2 x 5,5 ml

Suprefact orrspray 1 x

Tamoxifen-Teva 10 mg tabl. 30 x

Tamoxifen-Teva 20 mg tabl. 30 x

Tamoxifen-Teva 30 mg tabl. 30 x

Tamoxifen-Teva 40 mg tabl. 30 x

Trexan 2,5 mg tabl. 100 x

Vepesid 100 mg kapszula 10 x

Vepesid 50 mg kapszula 20 x

Zavedos 10 mg kapszula 1 x

Zavedos 25 mg kapszula 1 x

Zavedos 5 mg kapszula 1 x

Zitazonium 10 mg tabl. 60 x

Zitazonium 20 mg tabl. 60 x

Zitazonium 30 mg tabl. 100 x

Zitazonium 30 mg tabl. 30 x

Zitazonium 30 mg tabl. 60 x

Zitazonium 40 mg tabl. 30 x

Zofran 16 mg végbélkúp 1 x

Zofran 4 mg filmtabl. 15 x

Zofran 8 mg filmtabl. 15 x

Zoladex depot 3,6 mg implantatum fecskendőben 1 x

Zoladex LA Depot 10,8 mg implantatum fecskendőben 1 x

9. c) Malignus tumor következtében fellépő malignus osteolitikus vagy kevert csontmetasztázisok kezelésére fekvőbeteg-gyógyintézeti háttérrel rendelkező szakambulancia szakorvosa az alábbi gyógyszereket:

Aredia 30 mg por infúzióhoz 2 porüv.+2 oldószer amp.

Bonefos 60 mg/ml koncentrátum infúzióhoz 5 x 5 ml

Lodronat inj. infúzióhoz 5 x 10 ml Pamitor 15 mg/l ml koncentrátum infúzióhoz 1 x 1 ml

Pamitor 30 mg/2 ml koncentrátum infúzióhoz 1 x 2 ml

Pamitor 60 mg/4 ml koncentrátum infúzióhoz 1 x 4 ml

Pamitor 90 mg/6 ml koncentrátum infúzióhoz 1 x 6 ml

9. d) A 9/ c) pont alatti infúziós kezelések folytatására a 9. c) pont alatti szakorvos vagy javaslata alapján - a javaslat keltétől számított három hónapon át - a kezelőorvos az alábbi gyógyszereket:

Bonefos 400 mg kapszula 100 x

Bonefos 400 mg kapszula 120 x

Bonefos 400 mg kapszula 60 x

Bonefos 800 mg tabl. 60 x

Lodronat 520 mg filmtabl. 60 x

Lodronat kapszula 120 x

9. e) Hypophysis tumorban szenvedő beteg részére a szakorvos vagy javaslata alapján - a javaslat keltétől számított hat hónapon át - a kezelőorvos az alábbi gyógyszereket:

Serocryptin tabl. 30 x

9. f) Hypophysis tumorban szenvedő beteg részére dokumentált bromocriptin resistencia, illetve intolerancia esetén a szakorvos vagy javaslata alapján - a javaslat keltétől számított hat hónapon át - a kezelőorvos az alábbi gyógyszereket:

Norprolac 150 mikrog tabl. 30 x

Norprolac 25 mikrog/50 mikrog tabl. 3 x + 3 x

Norprolac 75 mikrog tabl. 30 x

9. h) Rosszindulatú daganatos betegek kezelésére a klinikai onkológus vagy sugárterápiás szakorvos, illetve a tumor által érintett szerv vagy szervrendszer lokalizációja szerint illetékes szakorvos - totál androgén block esetén - az alábbi gyógyszereket:

Anandron 150 mg tabl. 30 x

Anandron 50 mg tabl. 90 x

Andraxan 250 mg filmtabl. 90 x

Androcur 100 tabl. 50 x

Androcur 100 tabl. 60 x

Androcur depot inj. 3 x 3 ml

Androcur tabl. 20 x

Androcur tabl. 50 x

Decapeptyl depot inj. 1 poramp. + 1 x 1 ml

Diphereline S.R. 11,25 mg inj. 1 poramp. + 1 oldószeramp. +szerelék

Diphereline S.R. 3,75 mg inj. 1 poramp. + 1 oldószeramp.

Flutam 250 mg tabl. 100 x

Flutamid Abbott 250 mg tabl. 100 x

Fugerel tabl. 100 x

Lucrin depot 11,25 mg inj. 1 poramp. + 1 x 2 ml

Lucrin depot 3,75 mg inj. 1 poramp. + 1 x 2 ml

Suprefact Depot 2 hónap implantátum 1 implantátum

Suprefact Depot 3 hónap implantátum 1 implantátum

Zoladex depot 3,6 mg implantatum fecskendőben 1 x

Zoladex LA Depot 10,8 mg implantatum fecskendőben 1 x

9. i) Tamoxifen kezelés után kialakult relapsus esetén dokumentált ösztrogén receptor pozitív emlődaganatok kezelésére a klinikai onkológus szakorvos az alábbi gyógyszert:

Arimidex 1 mg tabl. 28 x

Aromasin tabl. 30 x

Fareston 60 mg tabl. 100 x

Fareston 60 mg tabl. 30 x

Femara 2,5 mg filmtabl. 30 x

Lentaron depot 250 mg inj. 6 poramp. + 6 x 2 ml

9. j) Fej- és nyaki rosszindulatú daganatok sugárkezeléséhez csatlakozó xerostomia kezelésére az illetékes szakorvos vagy javaslata alapján - a javaslat keltétől számított hat hónapon át a kezelőorvos az alábbi gyógyszert:

Salagen tabl. 21 x Salagen tabl. 4 x 21 x

9. k) Dokumentált flutamid rezisztencia, illetve intolerancia esetén a klinikai onkológus, urológus vagy sugárterápiás szakorvos, illetve a tumor által érintett szerv vagy szervrendszer lokalizációja szerint illetékes szakorvos vagy javaslata alapján - a javaslat keltétől számított három hónapon át - a kezelőorvos az alábbi gyógyszert:

Casodex 150 mg filmtabl. 28 x Casodex 50 mg tabl. 28 x

9. 1) Hólyagtumor alacsony és közepes kockázata esetében az intravesikális instilláció céljára az urológus szakorvos az alábbi gyógyszereket:

Farmorubicin CS 10 mg inj. 1 x 5 ml

Farmorubicin CS 50 mg inj. 1 x 25 ml

Farmorubicin PFS/RTU 10 mg inj. 1 x

Farmorubicin PFS/RTU 50 mg inj. 1 x

Farmorubicin RD 10 mg iv. inj. 1 poramp. + 1 x 5 ml

Farmorubicin RD 50 mg iv. inj. 1 poramp.

Mitomycin C Kyowa 10 mg por inj.hoz 5 x

Mitomycin C Kyowa 2 mg por inj.hoz 10 x

Mitomycin C Kyowa 20 mg por inj.hoz 1 x

Mitomycin C Kyowa 20 mg por inj.hoz 5 x

9. m) Hólyagtumor magas kockázatú eseteiben és in situ carcinómában az urológus szakorvos az alábbi gyógyszert:

ImmuCyst Immunterápiás BCG 1 x 81 mg liofilizátum-oldószerre

ImmuCyst Immunterápiás BCG 3x1 liofilezett amp.+oldószer

9. n) Rosszindulatú daganatos betegségek sugár- és kemoterápiás kezelése során fellépő vaginális nyálkahártya-károsodás esetén a klinikai onkológus vagy sugárterápiás szakorvos az alábbi gyógyszert:

Tantum Rosa granulátum hüvelyöblitéshez 10 x 9,4 g

Tantum Rosa granulátum hüvelyöblitéshez 5 x 9,4 g

9. o) Here tumor cysplatin kezelése idején, valamint myeloma multiplex és kis malignitású non-Hodgkin lymphoma kezelése során fellépő krónikus anaemia, ovárium tumor platinabázisú kemoterápia mellett kialakuló anaemia, emlődaganat adjuváns, neoadjuváns vagy első vonalú kemoterápiás kezelése mellett kialakuló anaemia, FIGO II/B-III/B. stádiumú cervix daganatos betegeknél radioterápia előtti és alatti anaemia, valamint fej- és nyakdaganatos betegnél stádium II-III. esetén radioterápia előtti és alatti anaemia kezelésére, a haemotológus, onkológus vagy sugárterápiás szakorvos az alábbi gyógyszert:

Eprex 10 000 inj. fecskendőben 6 x 1,0 ml

9. p) Here tumor cysplatin kezelése idején, valamint myeloma multiplex és kis malignitású non-Hodgkin lymphoma kezelése során fellépő krónikus anaemia, ovárium tumor platinabázisú kemoterápia mellett kialakuló anaemia, emlődaganat adjuváns, neoadjuváns vagy első vonalú platinabázisú kemoterápiás kezelése mellett kialakuló anaemia kezelésére, a haemotológus vagy onkológus szakorvos az alábbi gyógyszereket:

NeoRecormon 10 000 NE inj. előretöltött fecskendőben 6 x 0,6 ml

NeoRecormon 60 000 NE inj. patronban 1 x

9. q) Erősen emetogén citosztatikum alkalmazása esetén az illetékes szakorvos az alábbi gyógyszereket:

Kytril 1 mg filmtabl. 10 x

Navoban 5 mg kapszula 5 x

9. r) Emlő vagy endometrium rosszindulatú daganatban szenvedő beteg részére daganatellenes oki terápiaként az illetékes szakorvos az alábbi gyógyszereket:

Megace 160 mg tabl. 100 x

Megace szuszpenzió 1 x 240 ml

Megesin 160 mg tabl. 100 x

Megesin 160 mg tabl. 30 x

10. a) Cisztás fibrózisban (mucoviscidosisban) szenvedő beteg részére a pulmonológus és gastroenterológus szakorvos vagy javaslata alapján - a javaslat keltétől számított legfeljebb egy éven át - a kezelőorvos az alábbi gyógyszereket és tápszereket:

Cifran 250 mg tabl. 10 x

Cifran 500 mg tabl. 10 x

Cifran 750 mg tabl. 10 x

Ciphin 250 filmtabl. 10 x

Ciphin 500 filmtabl. 10 x

Ciplox 250 filmtabl. 10 x

Ciplox 500 filmtabl. 10 x

Ciprobay 250 mg filmtabl. 10 x

Ciprobay 500 mg filmtabl. 10 x

Ciprofloxacin-ratiopharm 250 mg filmtabl. 10 x

Ciprofloxacin-ratiopharm 500 mg filmtabl. 10 x

Cipropharm 250 mg filmtabl. 10 x

Cipropharm 500 mg filmtabl. 10 x

Cipropharm 750 mg filmtabl. 10 x

Ciprum 250 mg filmtabl. 10 x

Ciprum 500 mg filmtabl. 10 x

Ciprum 750 mg filmtabl. 10 x

Cydonin 100 mg filmtabl. 6 x

Cydonin 250 mg filmtabl. 10 x

Cydonin 500 mg filmtabl. 10 x

Fluimucil 100 granulátum 3 g 20 x 3 g

Fluimucil 100 granulátum 3 g 30 x 3 g

Fluimucil 100 granulátum 3 g 50 x 3 g

Fluimucil 200 granulátum 3 g 20 x 3 g

Fluimucil 200 granulátum 3 g 30 x 3 g

Fluimucil 200 granulátum 3 g 50 x 3 g

Fluimucil inj. 5 x

Kreon 10 000 kapszula 20 x

Kreon 10 000 kapszula 50 x

Kreon 25 000 kapszula 100 x

Kreon 25 000 kapszula 20 x

Kreon 25 000 kapszula 50 x

Pulmocare 250 ml

Sputopur 200 mg kapszula 30 x

10.b) Cisztás fibrózis (mucoviscidosis) dokumentált középsúlyos és súlyos tüdőmanifesztáció esetén a gyermek-pul-monológus szakfelügyelő főorvos vagy javaslata alapján-a javaslat keltét követő legfeljebb egy éven át - a kezelőorvos az alábbi gyógyszert:

Pulmozyme 2500 U (2,5 mg) 2,5 ml inhalációs oldat 30 x

11. a) A pszichiáter szakorvos szakterületének megfelelő megbetegedésekben az adott készítmény alkalmazási előiratában szereplő indikáció igazolt fennállása esetén az alábbi gyógyszereket:

Cisordinol 10 mg filmtabl. 50 x

Cisordinol 20 mg/ml cseppek 20 ml

Cisordinol 25 mg filmtabl. 50 x

Cisordinol 40 mg filmtabl. 50 x

Cisordinol Depot 200 mg inj. 10 x 1 ml

Cisordinol Depot 200 mg inj. 1 x 1 ml

Depral tabl. 30 x

Fluanxol-depot 100 mg/ml inj. 10 x 1 ml

Fluanxol-depot 20 mg inj. 10 x 1 ml

Fluanxol-depot 40 mg inj. 10 x 2 ml

Haloperidol 0,2% cseppek 10 ml

Haloperidol 1,5 mg tabl. 50 x

Haloperidol 5 mg inj. 5 x 1 ml

Haloperidol decanoat inj. 5 x 1 ml

Melleril 100 mg filmtabl. 100 x

Melleril 200 mg retard tabl. 10 x

Melleril 25 mg filmtabl. 20 x

Moditen depo 25 mg/ml inj. 5 x 1 ml

Piportil 10 mg filmtabl. 20 x

Piportil L4 25 mg/ml inj. 3 x 1 ml

11. b) Pszichiáter szakorvos a 11. a) pont alatt felsorolt szerekre dokumentáltan terápiarezisztens esetekben az alábbi gyógyszereket:

Amitrex 100 mg tabl. 30 x

Amitrex 100 mg/ml oldat 1 x 60 ml

Amitrex 200 mg tabl. 30 x

Amitrex 200 mg tabl. 90 x

Amitrex 400 mg filmtabl. 30 x

Leponex 100 mg tabl. 20 x

Leponex 25 mg tabl. 50 x

Risperdal 1 mg filmtabl. 60 x

Risperdal 1 mg/ml oldat 1 x 100 ml

Risperdal 2 mg filmtabl. 60 x

Risperdal 3 mg filmtabl. 60 x

Risperdal 4 mg filmtabl. 60 x

Zeldox 40 mg kapszula 56 x

Zeldox 60 mg kapszula 56 x

Zeldox 80 mg kapszula 56 x

12. a) Diabetes insipidusban szenvedő beteg részére a szakorvos vagy javaslata alapján a háziorvos az alábbi gyógyszereket:

Minirin orrspray 2,5 ml 1 x

Minirin orrspray 5 ml 1 x

Nocutil orrspray 2,5 ml

Nocutil orrspray 5 ml

12.b) Diabetes insipidusban szenvedő beteg részére desmopressin hatóanyagú orrcsepp igazolt hatástalansága esetén az illetékes szakorvos vagy javaslata alapján a kezelőorvos az alábbi gyógyszereket:

Minirin 0,1 mg tabl. 30 x

Minirin 0,2 mg tabl. 30 x

13. Veleszületett mellékvese hypoplasia diagnózis esetén - 18 éves korig - a gyermekgyógyász szakorvos vagy javaslata alapján - a javaslat keltétől számított egy éven át - a kezelőorvos az alábbi gyógyszereket:

Astonin-H tabl. 100 x

Cortef 10 mg tabl. 100 x

Cortef 5 mg tabl. 50 x

Prednisolon 5 mg tabl. 100 x

Prednisolon 5 mg tabl. 20 x

15. a) Kortikoszteroid kezelésre rezisztens gyermekkori nephrosis szindróma esetén a gyermekgyógyász szakorvos vagy javaslata alapján - a javaslat keltétől számított három hónapon át - a háziorvos az alábbi gyógyszereket:

Cytoxan 25 mg tabl. 100 x

Cytoxan 50 mg tabl. 100 x

Endoxan drg. 100 x

Endoxan drg. 50 x

Sandimmun Neoral 10 mg kapszula 60 x

Sandimmun Neoral 100 mg/ml ivóoldat 50 ml

Sandimmun Neoral 25 mg kapszula 50 x

Sandimmun Neoral 50 mg kapszula 50 x

15.b) Kortikoszteroid kezelésre rezisztens nephrosis szindróma esetén a belgyógyász-immunológus vagy nephrológus szakorvos vagy javaslata alapján - a javaslat keltétől számított három hónapon át - a kezelőorvos az alábbi gyógyszereket:

Sandimmun Neoral 10 mg kapszula 60 x

Sandimmun Neoral 100 mg kapszula 50 x

Sandimmun Neoral 100 mg/ml ivóoldat 50 ml

Sandimmun Neoral 25 mg kapszula 50 x

Sandimmun Neoral 50 mg kapszula 50 x

16. Veleszületett aminosav anyagcserezavarokban szenvedő beteg részére a gyermekgyógyász szakorvos, klinikai genetikus, gasztroenterológus szakorvos vagy javaslata alapján - a javaslat keltétől számított egy éven át - a kezelőorvos az alábbi tápszereket és gyógyszeranyagokat:

amylum maydis

amylum solani

amylum tritici

Fantomalt 400 g

Maltodextrin 19 1250 g

Milupa lp fruity almás banános ízesítésű 300 g

Milupa lp fruity körtés ízesítésű 300 g

Milupa lpd 400 g

Milupa lpf 225 g

SNO-PRO 200 ml

17.Phenylketonuria, valamint hyperphenylalaninaemia dokumentált eseteiben a gyermekgyógyász szakorvos, klinikai genetikus és gasztroenterológus szakorvos vagy javaslata alapján - a javaslat keltétől számított egy éven át - a kezelőorvos az alábbi tápszereket:

Analog LCP 400 g

Analog p-am 400 g

Maxamaid XP 500 g

Maxamum XP 500 g

Milupa PKU 1 500 g

Milupa PKU 1 mix Milupan 1000 g

Milupa PKU 2 500 g

Milupa PKU 3 500 g

P-AM 1 500 g

P-AM 2 500 g

P-AM 3 500 g

P-AM maternal 500 g

18. Igazolt és dokumentált galactosaemiaban szenvedő gyermek részére - 6 éves korig - a gyermekgyógyász szakorvos, klinikai genetikus, gasztroenterológus szakorvos vagy javaslata alapján - a javaslat keltétől számított egy éven át - a kezelőorvos az alábbi tápszereket:

Alsoy 450 g

Humana SL 650 g

Humana SL szójapép 650 g (2 x 325 g)

Isomil 1000 g

Isomil 400 g

Milupa Pregomin 400 g

Milupa SOM gyümölcsös szójapép 600 g

Nutrilon soya 1 400 g

Nutrilon soya plus 2 400 g

Pepti-Junior 450 g

19. Szövettanilag igazolt és dokumentált glutén túlérzékenységben szenvedő beteg részére - 18 éves korig - a gyermek-gasztroenterológus vagy javaslata alapján - a javaslat keltétől számított legfeljebb egy éven át - a kezelőorvos az alábbi tápszert és gyógyszeranyagokat:

amylum maydis

amylum solani

20. Glucose-galactose malabsorptioban szenvedő beteg részére a gyermekgyógyász, belgyógyász szakorvos vagy javaslata alapján - a javaslat keltétől számított legfeljebb egy éven át - a kezelőorvos az alábbi gyógyszeranyagot:

fructosum

21.Anyatej hiánya esetén, annak pótlására 2500 g testsúly alatti kis testtömegű újszülötteknek (koraszülötteknek) a gyermekgyógyász szakorvos vagy javaslata alapján - 3000 g testsúly eléréséig - a kezelőorvos az alábbi tápszereket:

Alprem 400 g

Mildibé Pre 500 g (2x250g)

Similac NeoSure 370 g

22.Szerológiailag igazolt toxoplasmosis esetén terhes anyák részére a szülész-nőgyógyász vagy infektológus szakorvos az alábbi gyógyszert:

Rovamycine 1,5 millió NE filmtabl. 16 x

23. a) Epilepsziában szenvedő beteg részére a neurológus szakorvos vagy javaslata alapján - a javaslat keltétől számított hat hónapon át - a kezelőorvos az alábbi gyógyszereket:

Azepal tabl. 50 x

Carbamazepin-B 200 mg tabl. 100 x

Carbamazepin-B 200 mg tabl. 50 x

Convulex 300 mg kapszula 100 x

Convulex 300 mg kapszula 60 x

Convulex szirup gyermekeknek 100 ml

Depakine szirup 150 ml

Diazepam Desitin 10 mg rektális oldat 5 x

Diazepam Desitin 5 mg rektális oldat 5 x

Everiden 300 mg tabl. 100 x

Finlepsin 200 retard tabl. 100 x

Finlepsin 200 retard tabl. 200 x

Finlepsin 400 retard tabl. 100 x

Finlepsin 400 retard tabl. 200 x

Finlepsin 400 retard tabl. 50 x

Finlepsin tabl. 50 x

Neurotop 200 mg tabl. 50 x

Neurotop 600 mg retard tabl. 50 x

Stazepine tabl. 50 x

Tegretol 2% szirup 100 ml

Timonil 200 tabl. 100 x

Timonil 200 tabl. 50 x

Timonil 600 retard tabl. 100 x

Timonil Saft szuszpenzió 250 ml

25. Dializáit művese betegek uraemiás osteodystrophiájában, krónikus veseelégtelenséget kísérő osteopathiában, tubularis osteopathiákban, D-vitamin rezisztens osteomalaciában szenvedő vesebetegek részére a szakintézeti szakorvos vagy javaslata alapján - a kezelőorvos az alábbi gyógyszereket:

Alpha D3 - Biogal 1 mcg kapszula 30 x

Alpha D3 1 mcg kapszula 30 x

27.B-sejtes chronicus lymphoid leukemia (CLL) kezelésére azoknak a betegeknek, akik előzetesen már legalább egy alkiláló ágenst tartalmazó terápiában részesültek és erre a terápiára nem reagáltak, vagy betegségük a kezelés alatt, illetve azt követően súlyosbodott, haematológus szakorvos az alábbi gyógyszert:

Fludara 10 mg filmtabl. 15 x

Fludara 10 mg filmtabl. 20 x

28.Vírus eredetű (hepatitis B, hepatitis C) krónikus aktív hepatits esetén a koordináló központ engedélye alapján, a szakmai kollégiumok által kidolgozott protokollnak megfelelően a kijelölt centrum szakorvosa az alábbi gyógyszereket:

Copegus tabl. 200 mg 42 x

Egiferon 1 x 1 000 000 NE inj. 10 poramp. + 10 x 2 ml

Egiferon 3 x 1 000 000 NE inj. 10 poramp. + 10 x 2 ml

Intron A Multi-Dose 18 millió NE inj.s pen 1 inj. pen + tartozék

Intron A Multi-Dose 30 millió NE inj.s pen 1 inj. pen + tartozék

Intron A Multi-Dose 60 millió NE inj.s pen 1 inj. pen 4- tartozék

Pegasys előretöltött fecskendő 135 mcg 1 x

Pegasys előretöltött fecskendő 180 mcg 1 x

PegIntron 100 mcg inj.s KIT 4 KIT

PegIntron 100 mcg por és oldószer inj.hoz előretöltött inj.tollban 1 x

PegIntron 100 mcg por és oldószer inj.hoz előretöltött inj.tollban 4 x

PegIntron 120 mcg inj.s KIT 4 KIT

PegIntron 120 mcg por és oldószer inj.hoz előretöltött inj.tollban 1 x

PegIntron 120 mcg por és oldószer inj.hoz előretöltött inj.tollban 4 x

PegIntron 150 mcg inj.s KIT 4 KIT

PegIntron 150 mcg por és oldószer inj.hoz előretöltött inj.tollban 1 x

PegIntron 150 mcg por és oldószer inj.hoz előretöltött inj.tollban 4 x

PegIntron 50 mcg inj.s KIT 4 KIT

PegIntron 80 mcg inj.s KIT 4 KIT

PegIntron 80 mcg por és oldószer inj.hoz előretöltött inj.tollban 1 x

PegIntron 80 mcg por és oldószer inj.hoz előretöltött inj.tollban 4 x

Rebetol 200 mg kapszula 140 x

Rebetol 200 mg kapszula 168 x

Rebetol 200 mg kapszula 84 x

Roferon A 3 millió NE/0,5 ml előretöltött fecskendő 1 x 0,5 ml

Roferon A 4,5 millió NE/0,5 ml előretöltött fecskendő 1 x 0,5 ml

Roferon A 6 millió NE/0,5 ml előretöltött fecskendő 1 x 0,5 ml

Roferon A 9 millió NE/0,5 ml előretöltött fecskendő 1 x 0,5 ml

2. számú melléklet a 83/2003. (XII. 26.) ESZCSM rendelethez[2]

A közfinanszírozás alapjául elfogadott ár 90%-os vagy meghatározott összegű támogatásával rendeli:

1. A 0-3 éves korú gyermek részére rachitis megelőzésére, illetőleg gyógykezelésére a kezelőorvos az alábbi gyógyszereket;

Vigantol olaj 10 ml

Vitamin D3 3000 NE (Bioextra) kapszula 100 x

Vitamin D3 3000 NE (Bioextra) kapszula 20 x

Vitamin D3 Fresenius tabl. 30 x

Vitamin D3 Fresenius tabl. 90 x

2. Dokumentált lactose malabsorptioban szenvedő beteg részére - 18 éves kor alatt - a gyermek-gasztroenterolo-gus szakorvos vagy javaslatára - a javaslat keltétől számított hat hónapon át - a kezelőorvos az alábbi gyógyszert:

Lactase rágótabl. 100 x

Lactase rágótabl. 50 x

3. a) Asthma bronchialéban szenvedő betegnek a pulmonologus, gyermekgyógyász, belgyógyász-allergológus szakorvos vagy javaslata alapján - a javaslat keltétől számított 6 hónapon át - a kezelőorvos az alábbi gyógyszereket:

Budesonid-GW forte inhalációs aerosol 200 adag

Budesonid-GW mite inhalációs aerosol 200 adag

Cromolyn 20 mg kapszula 2 x 50

Ecosal inhalációs aeroszol 1 x 200 adag

Flixotide 100 Diskus por inhalációhoz 1 x (60 adag)

Flixotide 125 Evohaler inhalációs aeroszol 1 x 120 adag

Flixotide 125 inhalációs aerosol 60 adag

Flixotide 250 Diskus por inhalációhoz 1 x (60 adag)

Flixotide 250 Evohaler inhalációs aeroszol 1 x 120 adag

Flixotide 250 inhalációs aerosol 60 adag

Flixotide 50 Evohaler inhalációs aeroszol 1 x 120 adag

Flixotide 500 Diskus por inhalációhoz 1 x (60 adag) Intal 20 mg kapszula 30 x

Pulmicort 200 mikrog/adag adapteres inhalációs aeroszol 100 adag

Pulmicort 50 mikrog/adag adapteres inhalációs aeroszol. 200 adag

Pulmicort Turbuhaler 100 mikrog/adag belégzőpor 200 adag

Pulmicort Turbuhaler 100 mikrog/adag por inhalációhoz 200 adag

Pulmicort Turbuhaler 200 mikrog/adag belégzőpor 100 adag

Pulmicort Turbuhaler 200 mikrog/adag por inhalációhoz 100 adag

Pulmicort Turbuhaler 400 mikrog/adag belégzőpor 100 adag

Pulmicort Turbuhaler 400 mikrog/adag por inhalációhoz 100 adag

Taleum 1 mg inhalációs aeroszol 17,3 g

Taleum 5 mg inhalációs aeroszol 19 g

Tilade Mint aerosol 112 adag

Tilade Mint CFC-mentes aeroszol 1 x

3. b) Asthma bronchialeban vagy az asthma bronchialenak megfelelő reverzibilis légúti obstrukciót mutató légúti betegségben (COPD) szenvedő betegnek a pulmonológus, gyermek-pulmonológus szakorvos vagy javaslata alapján - a javaslat keltétől számított hat hónapon át - a kezelőorvos az alábbi gyógyszereket:

Aldecin aeroszol 1 x 200 adag

Atrovent aeroszol 15 ml

Berodual aeroszol 21 g

Berodual N inhalációs aeroszol 1 x

Foradil inhalációs kapszula 30 x

Foradil inhalációs kapszula 60 x

Oxis Turbuhaler 4,5 mikrog/adag belégzőpor 1 x 60 adag

Oxis Turbuhaler 4,5 mikrog/adag por inhalációhoz 1 x 60 adag

Salbutamol szirup 100 ml

Salbutamol-GW inhalációs aerosol 200 adag

Serevent 25 mikrog/adag inhalációs aeroszol 120 adag

Serevent 25 mikrog/adag inhalációs aeroszol 60 adag

Serevent Rotadisks 50 mikrog/adag por inhalációhoz 60 adag + inh. készlet

Ventolin Evohaler inhalációs aeroszol 200 adag

Ventolin inhalációs aeroszol 200 adag/palack

3. c) Dokumentált rhinitis allergicában szenvedő betegnek a belgyógyász-allergológus, fül-orr-gégész, pulmonológus és gyermekgyógyász szakorvos vagy javaslata alapján - a javaslat keltétől számított hat hónapon át - a kezelőorvos az alábbi gyógyszereket:

Allergodil orrspray 10 ml

Cetirizin-ratiopharm 10 mg filmtabl. 20 x

Cetirizin-ratiopharm 10 mg filmtabl. 50 x

Cetrin filmtabl. 20 x Cetrin filmtabl. 30 x

Cetrin filmtabl. 7 x Cetrin filmtabl. 90 x

Cetripharm 10 mg filmtabl. 20 x bliszterben

Cetripharm 10 mg filmtabl. 20 x tartályban

Cetripharm 10 mg filmtabl. 28 x bliszterben

Cetripharm 10 mg filmtabl. 30 x tartályban

Claritine 1 mg/l ml szirup 120 ml

Claritine tabl. 20 x

Erolin szirup 1 x 120 ml

Erolin tabl. 10 x

Erolin tabl. 30 x

Flixonase orrspray 120 adag

Flonidan 10 mg tabl. 20 x

Flonidan 5 mg/5 ml szuszpenzió 1 x 120 ml

Ketotifen L.F.M. 1 mg tabl. 30 x

Loratadin-ratiopharm 10 mg tabl. 20 x

Nasonex 0,05% orrspray 1 x 18 g

Parlazin 10 mg/ml cseppek 1 x 20 ml

Parlazin 10 mg filmtabl. 10 x

Parlazin 10 mg filmtabl. 30 x

Rhinocort Aqua 50 mikrog/adag orrspray 200 adag

Rhinocort Turbuhaler 100 mikrog/adag nazális belégzőpor 200 adag

Rhinocort Turbuhaler 100 mikrog/adag orrspray 200 adag

Roletra 10 mg tabl. 30 x

Taleum orrspray 15 g

Telfast 120 mg filmtabl. 10 x

Telfast 120 mg filmtabl. 30 x

Telfast 180 mg filmtabl. 10 x

Telfast 180 mg filmtabl. 30 x

Zaditen 1 mg tabl. 30 x

Zaditen szirup 100 ml

Zyrtec cseppek 20 ml

Zyrtec filmtabl. 20 x

Zyrtec filmtabl. 30 x

Zyrtec oldat 1 x 200 ml

4. Epilepsziában szenvedő betegek részére a neurológus (gyermek neurológus) szakorvos vagy javaslata alapján - a javaslat keltétől számított hat hónapon át - a kezelőorvos az alábbi gyógyszereket:

Clonazepam TC 0,5 mg tabl. 30 x

Clonazepam TC 2 mg tabl. 30 x

Clonazepamum Tarchomin 0,5 mg tabl. 30 x

Clonazepamum Tarchomin 2 mg tabl. 30 x

Clonogal 0,5 mg tabl. 60 x

Frisium 10 tabl. 100 x

Ospolot 200 mg tabl. 50 x

Petnidan kapszula 100 x

Petnidan szirup 250 ml

Rivotril 0,5 mg tabl. 50 x

Rivotril 2 mg tabl. 100 x

Rivotril 2 mg tabl. 30 x

Sevenal 0,1 g tabl. 10 x

Sevenaletta tabl. 30 x

Suxinutin kapszula 100 x

Suxinutin szirup 200 ml

5. a) Parkinson-kórban vagy szindrómában szenvedő beteg részére a neurológus szakorvos vagy javaslata alapján - a javaslat keltétől számított egy éven át - a kezelőorvos az alábbi gyógyszereket:

Akineton inj. 5 x 1 ml

Akineton retard filmtabl. 30 x

Akineton tabl. 50 x

Carbidopa-Levodopa-B 10 mg/100 mg tabl. 100 x

Carbidopa-Levodopa-B 25 mg/100 mg tabl. 100 x

Carbidopa-Levodopa-B 25 mg/250 mg tabl. 100 x

Duellin 10 mg/100 mg tabl. 50 x

Duellin 25 mg/100 mg tabl. 50 x

Duellin 25 mg/250 mg tabl. 50 x

Jumex 10 mg tabl. 30 x

Jumex 5 mg tabl. 50 x

Kemadrin 5 mg tabl. 100 x

Madopar 125 mg oldható tabl. 100 x

Madopar 250 mg tabl. 100 x

Madopar HBS kapszula 100 x

PK-Merz filmtabl. 100 x

PK-Merz filmtabl. 30 x

Primulex 5 mg tabl. 60 x

Selegiline Merck 10 mg tabl. 30 x

Selegiline Merck 10 mg tabl. 60 x

Selegiline Merck 5 mg tabl. 100 x

Selegiline Merck 5 mg tabl. 30 x

Selegiline Merck 5 mg tabl. 60 x

Sínemet CR 250 tabl. 100 x

Sínemet CR 250 tabl. 30 x

Tremaril 5 mg tabl. 100 x

Viregyt-K kapszula 30 x

5. b) Gyógyszer indukálta Parkinson szindróma eseteiben a neurológus szakorvos - legfeljebb hat hónapon át - az alábbi gyógyszereket:

Akineton inj. 5 x 1 ml

Akineton retard filmtabl. 30 x

Akineton tabl. 50 x

Kemadrin 5 mg tabl. 100 x

6. A szervtranszplantált, illetve immunszupprimált betegek számára a diagnózis szerint illetékes szakorvos vagy javaslata alapján - a javaslat keltétől számított hat hónapon át - a kezelőorvos az alábbi gyógyszereket:

Aciclovir AL 200 tabl. 25 x

Aciclovir AL 200 tabl. 50 x

Aciclovir AL 400 tabl. 25 x

Aciclovir AL 400 tabl. 50 x

Ciklovir 200 mg tabl. 20 x

Ciklovir 400 mg tabl. 30 x

Diflazon 100 mg kapszula 28 x

Diflazon 150 mg kapszula 1 x

Diflazon 50 mg kapszula 7 x

Diflucan 10 mg/ml szuszpenzió 1 x 35 ml

Diflucan 100 mg kapszula 28 x

Diflucan 150 mg kapszula 4 x

Diflucan 40 mg/ml szuszpenzió 1 x 35 ml

Diflucan 50 mg kapszula 7 x

Famvir 125 mg filmtabl. 10 x

Famvir 250 mg filmtabl. 15 x

Fluconazol-ratiopharm 100 mg kapszula 28 x

Fluconazol-ratiopharm 150 mg kapszula 1 x

Fluconazol-ratiopharm 150 mg kapszula 2 x

Fluconazol-ratiopharm 150 mg kapszula 4 x

Fluconazol-ratiopharm 50 mg kapszula 7 x

Herpesin 200 mg tabl. 25 x

Herpesin 400 mg tabl. 25 x

Lamisil 250 mg tabl. 28 x

Lamisil pediatric tabl. 14 x

Mycosyst 100 mg kapszula 28 x

Mycosyst 150 mg kapszula 4 x

Mycosyst 200 mg kapszula 7 x

Mycosyst 50 mg kapszula 7 x

Mycosyst-Gyno kapszula 1 x

Mycosyst-Gyno kapszula 2 x

Nofung 100 mg kapszula 28 x

Nofung 150 mg kapszula 1 x

Nofung 150 mg kapszula 4 x

Nofung 50 mg kapszula 7 x

Orungal 100 mg kapszula 15 x

Orungal 100 mg kapszula 28 x

Orungal 100 mg kapszula 4 x

Telviran 200 mg tabl. 25 x

Terbisil 250 mg tabl. 14 x

Terbisil 250 mg tabl. 28 x

Terbisil KID tabl. 14 x

Vaitrex tabl. 10 x

Valtrex tabl. 42 x

Virokill 200 mg tabl. 25 x (bliszter)

Virokill 200 mg tabl. 25 x (müa. tartály)

Virokill 200 mg tabl. 35 x (bliszter)

Virokill 200 mg tabl. 35 x (müa. tartály)

Virokill 400 mg tabl. 25 x (bliszter)

Virokill 400 mg tabl. 25 x (müa. tartály)

Virokill 400 mg tabl. 35 x (bliszter)

Virokill 400 mg tabl. 35 x (müa. tartály)

Zovirax szuszpenzió 125 ml

7. a) Pszichiátriai megbetegedésben a pszichiáter és a neurológiai betegségekben a neurológus az adott készítmény alkalmazási előiratában szereplő indikációban vagy javaslata alapján - a javaslat keltétől számított hat hónapon át - a kezelőorvos az alábbi gyógyszereket:

Alprox 0,25 mg tabl. 100 x

Alprox 0,5 mg tabl. 100 x

Alprox 1 mg tabl. 100 x

Anafranil 10 mg filmtabl. 30 x

Anafranil 25 mg filmtabl. 30 x

Anafranil 25 mg/2 ml inj. 10 x 2 ml

Anafranil SR 75 mg filmtabl. 20 x

Apodepi 20 mg filmtabl. 30 x

Apo-Fluoxetin 20 mg kapszula 100 x

Apo-Fluoxetin 20 mg kapszula 10 x

Apo-Fluoxetin 20 mg kapszula 20 x

Apo-Fluoxetin 20 mg kapszula 30 x

Aurorix 150 mg filmtabl. 100 x

Aurorix 150 mg filmtabl. 30 x

Aurorix 300 mg filmtabl. 60 x

Azepal tabl. 50 x

Carbamazepin-B 200 mg tabl. 100 x

Carbamazepin-B 200 mg tabl. 50 x

Clonazepam TC 0,5 mg tabl. 30 x

Clonazepam TC 2 mg tabl. 30 x

Clonazepamum Tarchomin 0,5 mg tabl. 30 x

Clonazepamum Tarchomin 2 mg tabl. 30 x

Clonogal 0,5 mg tabl. 60 x

Coaxil 12,5 mg drg. 30 x

Deprexin kapszula 28 x

Depsan 100 mg tabl. 100 x

Depsan 150 mg tabl. 60 x (bliszter)

Depsan 150 mg tabl. 60 x (HDPE müa. tartály)

Depsan 50 mg tabl. 100 x

Fefluzin kapszula 14 x

Fefluzin kapszula 28 x

Fevarin 100 mg filmtabl. 30 x

Fevarin 50 mg filmtabl. 60 x

Finlepsin 200 retard tabl. 100 x

Finlepsin 200 retard tabl. 200 x

Finlepsin 200 retard tabl. 50 x

Finlepsin 400 retard tabl. 100 x

Finlepsin 400 retard tabl. 200 x

Finlepsin 400 retard tabl. 50 x

Finlepsin tabl. 50 x

Floxet 20 mg kapszula 14 x

Floxet 20 mg kapszula 28 x

Floxet oldat 1 x 70 ml

Frisium 10 tabl. 100 x

Frontin 0,25 mg tabl. 100 x

Frontin 0,5 mg tabl. 100 x

Frontin 1 mg tabl. 100 x

Huma-Alprazol 0,25 mg tabl. 100 x

Huma-Alprazol 0,5 mg tabl. 100 x

Huma-Clopamine 25 mg tabl. 30 x

Huma-Clopamine 50 mg tabl. 30 x

Huma-Fluoxetin 20 mg kapszula 14 x

Huma-Fluoxetin 20 mg kapszula 28 x

Ludiomil 10 mg filmtabl. 50 x

Ludiomil 25 mg filmtabl. 30 x

Ludiomil 75 mg filmtabl. 30 x

Maorex 150 mg filmtabl. 100 x

Maorex 150 mg filmtabl. 30 x

Maorex 300 mg filmtabl. 30 x

Maorex 300 mg filmtabl. 60 x

Maprolu 10 filmtabl. 50 x

Maprolu 25 filmtabl. 50 x

Maprolu 50 filmtabl. 50 x

Maprolu 75 filmtabl. 50 x

Melipramin 25 mg drg. 50 x

Melipramin 25 mg filmtabl. 50 x

Melipramin inj. 10 x 2 ml

Mianserin-Merck 10 mg tabl. 90 x

Mianserin-Merck 60 mg tabl. 30 x

Moclopharm 150 mg filmtabl. 100 x

Moclopharm 150 mg filmtabl. 30 x

Moclopharm 300 mg filmtabl. 60 x

Mocrim 150 mg filmtabl. 100 x

Mocrim 150 mg filmtabl. 30 x

Neurotop 200 mg tabl. 50 x

Neurotop 300 mg retard tabl. 50 x

Neurotop 600 mg retard tabl. 50 x

Noveril 240 mg retard tabl. 20 x

Noveril 240 mg tabl. 20 x

Noveril 80 mg drg. 20 x

Paretin 20 mg filmtabl. 30 x

Paretin 20 mg filmtabl. 60 x

Paretin 40 mg filmtabl. 30 x

Paretin 40 mg filmtabl. 60 x

Parogen 20 mg filmtabl. 30 x

Parogen 20 mg filmtabl. 60 x

Paroxat 20 mg filmtabl. 30 x

Paroxetin-ratiopharm 20 mg filmtabl. 30 x

Portai 20 mg kapszula 28 x

Prozac 20 mg/5 ml oldat 70 ml

Rexetin 20 mg filmtabl. 30 x

Rivotril 0,5 mg tabl. 50 x

Rivotril 2 mg tabl. 100 x

Rivotril 2 mg tabl. 30 x

Serlift 50 mg filmtabl. 28 x

Seropram 20 mg filmtabl. 28 x

Serotor 10 mg filmtabl. 14 x

Serotor 10 mg filmtabl. 28 x

Serotor 20 mg filmtabl. 14 x

Serotor 20 mg filmtabl. 28 x

Serotor 40 mg filmtabl. 14 x

Serotor 40 mg filmtabl. 28 x

Stimuloton 50 mg filmtabl. 30 x

Tegretol 2% szirup 100 ml

Tegretol CR 200 mg tabl. 50 x

Tegretol CR 400 mg tabl. 30 x

Teperin drg. 50 x

Tiapridal 100 mg tabl. 20 x

Tiapridal 100 mg tabl. 50 x

Timonil 150 retard tabl. 100 x

Timonil 150 retard tabl. 50 x

Timonil 200 tabl. 100 x

Timonil 200 tabl. 50 x

Timonil 300 retard tabl. 100 x

Timonil 300 retard tabl. 50 x

Timonil 600 retard tabl. 100 x

Timonil 600 retard tabl. 50 x

Timonil Saft szuszpenzió 250 ml

Tolvon 60 mg filmtabl. 30 x

Xanax 0,25 mg tabl. 100 x

Xanax 0,5 mg tabl. 100 x

Xanax 1,0 mg tabl. 30 x

Xanax SR 0,5 mg retard tabl. 30 x

Xanax SR 1 mg retard tabl. 30 x

Xanax SR 2 mg retard tabl. 30 x

Zoloft 20 mg/ml oldat 1 x 60 ml

Zoloft 50 mg filmtabl. 28 x

Zyloram 20 mg filmtabl. 28 x

Zyloram 40 mg filmtabl. 28 x

7. b) Lennox-Gastaut szindróma kezelésére a neurológus, gyermekneurológus szakorvos - legfeljebb hat hónapon át - az alábbi gyógyszereket:

Topamax 100 mg filmtabl. 60 x

Topamax 200 mg filmtabl. 60 x

Topamax 25 mg filmtabl. 60 x

Topamax 50 mg filmtabl. 60 x

7. c) Lennox-Gastaut szindróma kezelésére a 7. b) pont alatt felsorolt készítményekre terápia rezisztens betegek számára a neurológus, gyermekneurológus szakorvos - legfeljebb hat hónapon át - az alábbi gyógyszereket:

Taloxa 400 mg tabl. 40 x

Taloxa 600 mg tabl. 40 x

Taloxa szuszpenzió 1 x 230 ml

7. d) Egyéb készítményekre - 4-6 hét kezelést követően is - dokumentáltan terápia rezisztens súlyos depresszióban szenvedő beteg részére a pszichiáter és neurológus szakorvos vagy javaslata alapján - a javaslat keltétől számított hat hónapon át - a kezelőorvos az alábbi gyógyszereket:

Edronax 4 mg tabl. 60 x

Efectin 50 mg tabl. 30 x

Efectin 50 mg tabl. 60 x

Efectin ER 37,5 mg kapszula 30 x

Efectin ER 75 mg kapszula 28 x

Remeron 30 mg filmtabl. 30 x

Remeron 45 mg filmtabl. 30 x

Remeron SolTab 30 mg tabl. 18 x

Remeron SolTab 30 mg tabl. 30 x

Remeron SolTab 30 mg tabl. 96 x

Remeron SolTab 45 mg tabl. 18 x

Remeron SolTab 45 mg tabl. 30 x

Remeron SolTab 45 mg tabl. 96 x

Wellbutrin SR 150 mg retard tabl. 30 x

8. Anaemia perniciosaban, illetve funicularis myelosisban szenvedő beteg részére a kezelőorvos az alábbi gyógyszereket:

9. a) Veleszületett vagy szerzett dokumentált trombophilia halmozott kockázattal járó eseteiben (primer profilaxis), valamint azon rosszindulatú haematológiai betegségben szenvedő betegek részére, akiknél a Syncumar ellenjavalt, továbbá krónikus anticoaguláns kezelés ambuláns folytatására (secunder profilaxis) a haematológus, neurológus, onkológus, belgyógyász, traumatológus/sebész szakorvos vagy javaslatára - a javaslat keltétől számított 3 hónapon át - a kezelő orvos a következő gyógyszereket:

Clexane 10 000 NE/1,0 ml (100 mg) inj. fecskendőben 2 x

Clexane 2000 NE/0,2 ml (20 mg) inj. fecskendőben 10 x

Clexane 2000 NE/0,2 ml (20 mg) inj. fecskendőben 2 x

Clexane 4000 NE/0,4 ml (40 mg) inj. fecskendőben 10 x

Clexane 4000 NE/0,4 ml (40 mg) inj. fecskendőben 2 x

Clexane 6000 NE/0,6 ml (60 mg) inj. fecskendőben 10 x

Clexane 6000 NE/0,6 ml (60 mg) inj. fecskendőben 2 x

Clexane 8000 NE/0,8 ml (80 mg) inj. fecskendőben 10 x

Clexane 8000 NE/0,8 ml (80 mg) inj. fecskendőben 2 x

Fragmin 10 000 NE/0,4 ml inj. fecskendőben 5 x 0,4 ml

Fragmin 10 000 NE/ml inj. 10 x 1 ml

Fragmin 10 000 NE/ml többadagos inj. 1 x 10 ml

Fragmin 12 500 NE/0,5 ml inj. fecskendőben 5 x 0,5 ml

Fragmin 15 000 NE/0,6 ml inj. fecskendőben 5 x 0,6 ml

Fragmin 18 000 NE/0,72 ml inj. fecskendőben 5 x 0,72 ml

Fragmin 2500 NE/0,2 ml inj. 10 x 0,2 ml fecsk.-ben

Fragmin 2500 NE/ml inj. 10 x 4 ml

Fragmin 5000 NE/0,2 ml inj. 10 x 0,2 ml fecsk.-ben

Fragmin 7500 NE/0,3 ml inj. fecskendőben 10 x 0,3 ml

Fraxiparine 1900 NE 0,2 ml inj. 10 x 0,2 ml

Fraxiparine 2850 NE 0,3 ml inj. 10 x 0,3 ml

Fraxiparine 2850 NE 0,3 ml inj. 2 x 0,3 ml

Fraxiparine 3800 NE 0,4 ml inj. 10 x 0,4 ml

Fraxiparine 5700 NE 0,6 ml inj. 10 x 0,6 ml

Fraxiparine 5700 NE 0,6 ml inj. 2 x 0,6 ml

Fraxiparine 7600 NE 0,8 ml inj. 10 x 0,8 ml

Fraxiparine 7600 NE 0,8 ml inj. 2 x 0,8 ml

Fraxiparine 9500 NE 1 ml inj. 10 x 1 ml

Fraxodi 11 400 NE 0,6 ml inj. 10 x 0,6 ml

Fraxodi 15 200 NE 0,8 ml inj. 10 x 0,8 ml

Fraxodi 19 000 NE 1,0 ml inj. 10 x 1,0 ml

Sandoparin 0,3 ml inj. 20 x 0,3 ml fecsk.-ben

Sandoparin 0,3 ml inj. 5 x 0,3 ml fecsk.-ben

Sandoparin 0,5 ml inj. 10 x 0,5 ml

Sandoparin 0,5 ml inj. 20 x 0,5 ml

9. b) Ischaemias eredetű cerebro és kardiovascularis betegségek secunder prevenciójára, neurológus vagy belgyógyász szakorvos - a javaslat keltétől számított egy éven át -, a kezelőorvos az alábbi gyógyszereket:

Astrix 100 mg kapszula 30 x

Colfarit tabl. 30 x

9. c) A 9. b) pontban felsorolt gyógyszerek alkalmazása során kialakuló gastrointestinális panaszok esetén a neurológus, gyermekneurológus és belgyógyász szakorvos az alábbi gyógyszert:

Aspirin protect 100 mg bélben oldódó filmtabl. 50 x

9. d) Ischaemias eredetű cerebro és kardiovascularis betegségek secunder prevenciójára, dokumentált ASA allergia, a 9. b) vagy 9. c) pont szerint alkalmazott mellett kialakult endoskóppal vagy Weber vizsgálattal igazolt gastrointestinális haemorrhagia, valamint dokumentált ASA rezisztencia esetén a neurológus vagy belgyógyász szakorvos az alábbi gyógyszereket:

Aplatic 250 mg filmtabl. 30 x

Ipaton filmtabl. 20 x

Ticlid 250 mg filmtabl. 20 x

9. e) ASA és ticlopidin rezisztencia, intolerancia, allergia esetén, illetve kombinációban ASA-val, ha önmagában egyik sem hatékony a tct-aggregáció gátlásában, haematológus, belgyógyász, neurológus vagy kardiológus szakorvos az alábbi gyógyszert:

Plavix 75 mg filmtabl. 28 x

10. Mellékvesekéreg elégtelenségben, hypadreniaban szenvedő beteg részére a szakorvos vagy javaslata alapján - a javaslat keltétől számított egy éven át - a kezelőorvos az alábbi gyógyszereket:

Astonin-H tabl. 100 x

Cortef 10 mg tabl. 100 x

Cortef 5 mg tabl. 50 x

11. a) Autoimmun betegségben - beleértve IBD-t is - szenvedő beteg részére a szakorvos vagy javaslata alapján - a javaslat keltétől számított hat hónapon át - a kezelőorvos az alábbi gyógyszereket:

Cytoxan 25 mg tabl. 100 x

Cytoxan 50 mg tabl. 100 x

Delagil tabl. 30 x

Depo-Medrol 40 mg/ml (80 mg/2 ml) inj. 1 x 2 ml

Depo-Medrol 40 mg/ml inj. 1 x 1 ml

Diprophos inj. 5 x 1 ml

Endoxan drg. 100 x

Endoxan drg. 50 x

Humalac A műkönny 10 ml

Humalac B műkönny 10 ml

Humalac C műkönny 10 ml

Imuran 25 mg filmtabl. 100 x

Imuran 50 mg filmtabl. 100 x

Medrol 16 mg tabl. 50 x

Medrol 32 mg tabl. 20 x

Medrol 4 mg tabl. 100 x

Metypred 16 mg tabl. 100 x

Metypred 16 mg tabl. 30 x

Metypred 4 mg tabl. 100 x

Metypred 40 mg/ml depot inj. 5 x 2 ml

Polcortolone tabl. 30 x

Prednisolon 5 mg tabl. 100 x

Prednisolon 5 mg tabl. 20 x

Solu-Medrol 40 mg inj. 1 poramp. + 1 ml

11. b) Psoriasis, atopiás dermatitis, SLE, Behcet uveitis, rheumatoid arthritis, egyéb terápiára dokumentáltan rezistens súlyos eseteiben az Immunológiai Centrumok (0), szakorvosa az alábbi gyógyszereket:

Sandimmun Neoral 10 mg kapszula 60 x

Sandimmun Neoral 100 mg kapszula 50 x

Sandimmun Neoral 100 mg/ml ivóoldat 50 ml

Sandimmun Neoral 25 mg kapszula 50 x

Sandimmun Neoral 50 mg kapszula 50 x

12. Koszorúér betegségben szenvedő betegek anginás rohamainak akut megelőzésére a kezelő szakorvos az alábbi gyógyszereket:

Nitrolingual aeroszol 1 tartály (250 adag) 14,2 g

Nitromint 0,5 mg tabl. 50 x

Nitromint aeroszol 10 g

13. a) Gastroesophagialis reflux, Savay-Miller II-IV. stádium oesophagitis esetén a gastroenterológus szakorvos vagy javaslata alapján - a javaslat keltétől számított hat hónapon át - a kezelőorvos az alábbi gyógyszereket:

Apo-Famotidin 20 mg filmtabl. 100 x (műa. tartályban)

Apo-Famotidin 20 mg filmtabl. 30 x (bliszterben)

Apo-Famotidin 40 mg filmtabl. 100 x (műa. tartályban)

Apo-Famotidin 40 mg filmtabl. 30 x (bliszterben)

Controloc 20 mg bélben oldódó tabl. 14 x (bliszter)

Controloc 20 mg bélben oldódó tabl. 14 x (műanyag flakon)

Controloc 20 mg bélben oldódó tabl. 28 x (bliszter)

Controloc 20 mg bélben oldódó tabl. 28 x (műanyag flakon)

Controloc 40 mg bélben oldódó tabl. 14 x (bliszter)

Controloc 40 mg bélben oldódó tabl. 14 x (műanyag flakon)

Controloc 40 mg bélben oldódó tabl. 28 x (bliszter)

Controloc 40 mg bélben oldódó tabl. 28 x (műanyag flakon)

Famotidin Hexal 20 mg filmtabl. 30 x

Lansone kapszula 14 x

Lansone kapszula 28 x

Lansone kapszula 7 x

Losec 10 mg kapszula 14 x

Losec 10 mg kapszula 28 x

Losec 20 mg kapszula 14 x

Losec 20 mg kapszula 28 x

Losec 20 mg kapszula 7 x

Nexium 20 mg filmtabl. 14 x

Nexium 20 mg filmtabl. 28 x

Nexium 20 mg filmtabl. 7 x

Nexium 40 mg filmtabl. 14 x

Nexium 40 mg filmtabl. 28 x

Nexium 40 mg filmtabl. 7 x

Omeprazol-ratiopharm 20 mg kapszula 30 x

Pariet 10 mg filmtabl. 14 x

Pariet 10 mg filmtabl. 28 x

Pariet 10 mg filmtabl. 7 x

Pariet 20 mg filmtabl. 14 x

Pariet 20 mg filmtabl. 28 x

Pariet 20 mg filmtabl. 7 x

Peptigal 20 mg filmtabl. 28 x

Peptigal 40 mg filmtabl. 14 x

Probitor 20 mg kapszula 14 x

Probitor 20 mg kapszula 28 x

Probitor 20 mg kapszula 7 x

Quamatel 20 mg filmtabl. 28 x

Quamatel 40 mg filmtabl. 14 x

Servipep 20 mg filmtabl. 30 x

Servipep 40 mg filmtabl. 30 x

Ulzol kapszula 14 x

13. b) Gastroesophagealis reflux alapján kialakult ALTE szindróma esetén, valamint idiopathias gastroparesis, dokumentált biliaris reflux és idült intestinalis pseudoobstructio eseteiben a gastroenterologus és a gyermek-gasztro-enterologus szakorvos, illetve javaslata alapján - legfeljebb hat hónapon át a kezelőorvos (tartós alkalmazás esetén szoros kardiologiai kontroll indokolt) - az alábbi gyógyszereket:

Coordinax 10 mg tabl. 50 x

Coordinax 100 ml szuszpenzió 100 ml

14. A szokásos módon nem kezelhető primer biliaris cirrhozisban, primer sclerotizalo cholangitisben szenvedő beteg részére - közvetlen epekőzúzás előtt és sikeres epekőzúzás után - egy éven át a gastroenterologus szakorvos az alábbi gyógyszereket:

Chenofalk kapszula 100 x

Ursofalk 250 mg kapszula 100 x

15. a) Colitis ulcerosában, valamint Crohn-betegségben a gastroenterológus szakorvos vagy javaslata alapján - a javaslat keltétől számított hat hónapon át - a kezelőorvos az alábbi gyógyszereket:

Salazopyrin 0,5 g végbélkúp 10 x

Salazopyrin EN 500 mg tabl. 100 x

15. b) Colitis ulcerosában, valamint Crohn-betegségben salazopyrin intolerancia, illetve jelentős szisztémás steroid mellékhatások esetén a gastroenterológus szakorvos vagy javaslata alapján - a javaslat keltétől számított egy éven át - a kezelőorvos az alábbi gyógyszereket:

Asacol 500 mg végbélkúp 20 x

Budenofalk 3 mg kapszula 100 x

Budenofalk 3 mg kapszula 100 x

Dipentum 250 mg kapszula 100 x

Entocort 2 mg klizma 7 adag

Entocort 3 mg retard kapszula 100 x

Huma-Col-ASA 400 mg bélben oldódó filmtabl. 100 x

Pentasa 500 retard tabl. 100 x

Pentasa végbélkúp 28 x

Salofalk 250 bélben oldódó tabl. 100 x

Salofalk 250 végbélkúp 30 x

Salofalk 4 g klizma 7 x 60 g

Salofalk 500 bélben oldódó tabl. 100 x

Salofalk 500 végbélkúp 30 x

16. Teljes vagy részleges hasnyálmirigy eltávolítás után, dokumentáltan súlyos maldigestioban gastroenterológus szakorvos vagy javaslata alapján - a javaslat keltétől számított hat hónapon át - a kezelőorvos az alábbi gyógyszereket:

Kreon 10 000 kapszula 20 x

Kreon 10 000 kapszula 50 x

Kreon 25 000 kapszula 100 x

Kreon 25 000 kapszula 20 x

Kreon 25 000 kapszula 50 x

Neo-Panpur filmtabl. 30 x

Pangrol 10 000 kapszula 100 x

Pangrol 25 000 kapszula 100 x

Pangrol 25 000 kapszula 50 x

Pankreoflat drg. 20 x

Pankreoflat drg. 50 x

Panzytrat 25 000 kapszula 100 x

17. Terhes anyának a szülész-nőgyógyász szakorvos az alábbi gyógyszereket:

Vigantol olaj 10 ml

Vitamin D3 3000 NE (Bioextra) kapszula 100 x

Vitamin D3 3000 NE (Bioextra) kapszula 20 x

Vitamin D3 Fresenius tabl. 30 x

Vitamin D3 Fresenius tabl. 90 x

18. Acne conglobata több régióra kiterjedő eseteiben a bőrgyógyász szakorvos az alábbi gyógyszereket:

Roaccutan 10 mg kapszula 30 x

Roaccutan 20 mg kapszula 30 x

Sotret 10 mg kapszula 30 x

Sotret 20 mg kapszula 30 x

19. Meniere szindrómában szenvedő beteg részére fül-orr-gégész és neurológus szakorvos - vagy javaslata alapján legfeljebb három hónapig a kezelőorvos - az alábbi gyógyszereket:

Betaserc 16 mg tabl. 60 x

Betaserc 8 mg tabl. 100 x

Microser tabl. 50 x

19. a) Endometriosis fibrocystica esetén a szülész-nőgyógyász szakorvos az alábbi gyógyszereket:

Danoval 100 mg kapszula 100 x

Danoval 200 mg kapszula 100 x

19. b) Herediter angio oedémában szenvedő beteg részére a belgyógyász, a bőrgyógyász, az allergológus és immunológus szakorvos az alábbi gyógyszereket:

Danoval 100 mg kapszula 100 x

Danoval 200 mg kapszula 100 x

20. T3-hyperthyreosis esetében, hyperthyreotikus terhes és szoptató anyáknak, valamint thiamazollal (Metothyrin) szemben kialakult dokumentált intolerancia esetén a szakintézeti szakorvos az alábbi gyógyszert:

Propycil 50 tabl. 100 x

21. Microsporia capitisben és trichophytia profundában szenvedő beteg részére griseofulvinnal szemben kialakult intolerancia és rezisztencia dokumentált eseteiben a bőrgyógyász szakorvos az alábbi gyógyszereket:

Lamisil 250 mg tabl. 28 x

Lamisil pediatric tabl. 14 x

Terbisil 250 mg tabl. 14 x

Terbisil 250 mg tabl. 28 x

Terbisil KID tabl. 14 x

22. a) Arthropathia psoriatica, erythroderma psoriaticum esetén a bőrgyógyász vagy reumatológus szakorvos vagy javaslata alapján - a javaslat keltétől számított hat hónapon át - a kezelőorvos az alábbi gyógyszereket:

Methotrexat Lachema 10 mg tabl. 100 x

Methotrexat Lachema 2,5 mg tabl. 100 x

Neotigason 10 mg kapszula 30 x

Neotigason 25 mg kapszula 30 x

Trexan 2,5 mg tabl. 100 x

22. b) Erythroderma psoriaticum diagnózis esetén a bőrgyógyász szakorvos vagy javaslata alapján - a javaslat keltétől számított hat hónapon át - a kezelőorvos az alábbi gyógyszereket:

Methotrexat Lachema 10 mg tabl. 100 x

Methotrexat Lachema 2,5 mg tabl. 100 x

Neotigason 10 mg kapszula 30 x

Neotigason 25 mg kapszula 30 x

Trexan 2,5 mg tabl. 100 x

23. Herpes simplex és herpex zooster dokumentáltan súlyos ophtalmicus szövődményei esetén a szemész szakorvos az alábbi gyógyszereket:

Telviran 3% szemkenőcs 1 x 4,5 g

Triherpine szemcsepp 5 ml

Triherpine szemkenőcs 2,5 g

Virolex 3% szemkenőcs 4,5 g

24. a) A rosszindulatú daganatos betegségek ossealis manifesztációja esetén a szakintézeti szakorvos szakterületének megfelelően vagy javaslata alapján - a javaslat keltétől számított három hónapon át - a kezelőorvos az alábbi gyógyszereket:

Apranax 275 mg filmtabl. 30 x

Apranax 550 mg filmtabl. 30 x

Biarison 200 mg kapszula 30 x

Biarison 300 mg végbélkúp 10 x

Byanodine 150 mg kapszula 40 x

Cataflam 50 mg drg. 20 x

Diclofenac 100

Stada retard filmtabl. 100 x

Diclofenac 100 Stada retard filmtabl. 20 x

Diclofenac 100 Stada retard filmtabl. 50 x

Diclofenac 100 Stada végbélkúp 10 x

Diclofenac AL 25 filmtabl. 100 x

Diclofenac AL 25 filmtabl. 50 x

Diclofenac AL 50 filmtabl. 50 x

Diclofenac AL i.m. inj. 10 x 3 ml

Diclofenac AL i.m. inj. 30 x 3 ml

Diclofenac Duo Pharmavit 75 mg kapszula 30 x

Diclofenac Pharmavit 100 mg retard filmtabl. 30 x "

Diclofenac Pharmavit 100 mg végbélkúp 6 x

Diclofenac-B 100 mg végbélkúp 10 x

Diclofenac-B 25 mg bélben oldódó filmtabl. 30 x

Diclofenac-B 50 mg bélben oldódó filmtabl. 30 x

Diclofenac-Chinoin SR 75 mg retard filmtabl. 28 x

Diclofenac-ratiopharm 100 mg retard kapszula 20 x

Diclofenac-ratiopharm 25 mg filmtabl. 100 x

Diclofenac-ratiopharm 25 mg filmtabl. 50 x

Diclofenac-ratiopharm 50 mg filmtabl. 100 x

Diclofenac-ratiopharm 50 mg filmtabl. 50 x

Donalgin kapszula 30 x

Feldene végbélkúp 12 x

Fortedol filmtabl. 100 x

Fortedol filmtabl. 20 x

Hotemin 10 mg kapszula 20 x

Hotemin 10 mg végbélkúp 10 x

Hotemin 20 mg kapszula 20 x

Hotemin 20 mg végbélkúp 10 x

Huma-Difenac SR 75 mg retard filmtabl. 20 x

Huma-Naprox 250 mg tabl. 30 x

Huma-Pirocam 10 mg kapszula 20 x

Huma-Pirocam 20 mg kapszula 20 x

Huma-Profen 200 mg filmtabl. 100 x

Indometacinum 25 mg kapszula 30 x

Indometacinum 50 mg végbélkúp 10 x

Indometacinum 100 mg végbélkúp 5 x

Napmel 250 mg tabl. 100 x

Napmel 250 mg tabl. 30 x

Napmel 500 mg tabl. 100 x

Napmel 500 mg tabl. 30 x

Naprosyn 500 mg végbélkúp 10 x

Naproxen Natrium-B 275 mg filmtabl. 30 x

Naproxen Natrium-B 550 mg filmtabl. 30 x

Naproxen-B 250 mg tabl. 30 x

Naproxen-B 375 mg tabl. 30 x

Naproxen-B 500 mg tabl. 30 x

Pirorheum 20 mg tabl. 100 x

Pirorheum 20 mg tabl. 20 x

Piroxicam AL 10 tabl. 20 x

Piroxicam AL 10 tabl. 50 x

Piroxicam AL 20 tabl. 20 x

Piroxicam AL 20 tabl. 50 x

Piroxicam-B 10 mg kapszula 20 x

Piroxicam-B 20 mg kapszula 20 x

Prolixan 300 kapszula 30 x

Prolixan 600 filmtabl. 20 x

Surgam 300 mg tabl. 20 x

Surgam 300 mg végbélkúp felnőtteknek 6 x

Tilcotil 20 mg filmtabl. 10 x

Tilcotil 20 mg filmtabl. 30 x

Tilcotil 20 mg kúp 10 x

Voltaren 75 mg/3 ml inj. 5 x 3 ml

24. b) Rheumatoid arthritis, spondylitis ankylopoetica diagnózis esetén, a reumatológus szakorvos vagy javaslata alapján - a javaslat keltétől számított három hónapon át - a kezelőorvos az alábbi gyógyszereket:

Apranax 275 mg filmtabl. 30 x

Apranax 550 mg filmtabl. 30 x

Biarison 200 mg kapszula 30 x

Biarison 300 mg végbélkúp 10 x

Byanodine 150 mg kapszula 40 x

Cataflam 50 mg drg. 20 x

Delagil tabl. 30 x

Diclofenac 100 Stada retard filmtabl. 100 x

Diclofenac 100 Stada retard filmtabl. 20 x

Diclofenac 100 Stada retard filmtabl. 50 x

Diclofenac 100 Stada végbélkúp 10 x

Diclofenac AL 25 filmtabl. 100 x

Diclofenac AL 25 filmtabl. 50 x

Diclofenac AL 50 filmtabl. 50 x

Diclofenac AL i.m. inj. 10 x 3 ml

Diclofenac AL i.m. inj. 30 x 3 ml

Diclofenac Duo Pharmavit 75 mg kapszula 30 x

Diclofenac Pharmavit 100 mg retard filmtabl. 30 x

Diclofenac Pharmavit 100 mg végbélkúp 6 x

Diclofenac-B 100 mg végbélkúp 10 x

Diclofenac-B 25 mg bélben oldódó filmtabl. 30 x

Diclofenac-B 50 mg bélben oldódó filmtabl. 30 x

Diclofenac-Chinoin SR 75 mg retard filmtabl. 28 x

Diclofenac-ratiopharm 100 mg retard kapszula 20 x

Diclofenac-ratiopharm 25 mg filmtabl. 100 x

Diclofenac-ratiopharm 25 mg filmtabl. 50 x

Diclofenac-ratiopharm 50 mg filmtabl. 100 x

Diclofenac-ratiopharm 50 mg filmtabl. 50 x

Donalgin kapszula 30 x

Feldene végbélkúp 12 x

Fortedol filmtabl. 100 x

Fortedol filmtabl. 20 x

Hotemin 10 mg kapszula 20 x

Hotemin 10 mg végbélkúp 10 x

Hotemin 20 mg kapszula 20 x

Hotemin 20 mg végbélkúp 10 x

Huma-Difenac SR 75 mg retard filmtabl. 20 x

Huma-Naprox 250 mg tabl. 30 x

Huma-Pirocam 10 mg kapszula 20 x

Huma-Pirocam 20 mg kapszula 20 x

Huma-Profen 200 mg filmtabl. 100 x

Indometacinum 25 mg kapszula 30 x

Indometacinum 50 mg végbélkúp 10 x

Indometacinum 100 mg végbélkúp 5 x

Methotrexat Lachema 10 mg tabl. 100 x

Methotrexat Lachema 2,5 mg tabl. 100 x

Napmel 250 mg tabl. 100 x

Napmel 250 mg tabl. 30 x

Napmel 500 mg tabl. 100 x

Napmel 500 mg tabl. 30 x

Naprosyn 500 mg végbélkúp 10 x

Naproxen Natrium-B 275 mg filmtabl. 30 x

Naproxen Natrium-B 550 mg filmtabl. 30 x

Naproxen-B 250 mg tabl. 30 x

Naproxen-B 375 mg tabl. 30 x

Naproxen-B 500 mg tabl. 30 x

Pirorheum 20 mg tabl. 100 x

Pirorheum 20 mg tabl. 20 x

Piroxicam AL 10 tabl. 20 x

Piroxicam AL 10 tabl. 50 x

Piroxicam AL 20 tabl. 20 x

Piroxicam AL 20 tabl. 50 x

Piroxicam-B 10 mg kapszula 20 x

Piroxicam-B 20 mg kapszula 20 x

Prolixan 300 kapszula 30 x

Prolixan 600 filmtabl. 20 x

Salazopyrin EN 500 mg tabl. 100 x

Surgam 300 mg tabl. 20 x

Surgam 300 mg végbélkúp felnőtteknek 6 x

Tauredon 10 mg inj. 10 x 0,5 ml

Tauredon 20 mg inj. 10 x 0,5 ml

Tauredon 50 mg inj. 10 x 0,5 ml

Tilcotil 20 mg filmtabl. 10 x

Tilcotil 20 mg filmtabl. 30 x

Tilcotil 20 mg kúp 10 x

Trexan 2,5 mg tabl. 100 x

Voltaren 75 mg/3 ml inj. 5 x 3 ml

24. c) Gyermekkori rheumatoid arthritis esetén rheumatológus szakorvos vagy javaslata alapján - a javaslat keltétől számított három hónapon át - a kezelőorvos az alábbi gyógyszereket:

Apranax 275 mg filmtabl. 30 x

Byanodine 150 mg kapszula 40 x

Delagil tabl. 30 x

Diclofenac 100 Stada retard filmtabl. 100 x

Diclofenac 100 Stada retard filmtabl. 20 x

Diclofenac 100 Stada retard filmtabl. 50 x

Diclofenac AL 25 filmtabl. 100 x

Diclofenac AL 25 filmtabl. 50 x

Diclofenac AL 50 filmtabl. 50 x

Diclofenac AL i.m. inj. 10 x 3 ml

Diclofenac AL i.m. inj. 30 x 3 ml

Diclofenac Duo Pharmavit 75 mg kapszula 30 x

Diclofenac Pharmavit 100 mg retard filmtabl. 30 x

Diclofenac-B 25 mg bélben oldódó filmtabl. 30 x

Diclofenac-B 50 mg bélben oldódó filmtabl. 30 x

Diclofenac-Chinoin SR 75 mg retard filmtabl. 28 x

Diclofenac-ratiopharm 100 mg retard kapszula 20 x

Diclofenac-ratiopharm 25 mg filmtabl. 100 x

Diclofenac-ratiopharm 25 mg filmtabl. 50 x

Diclofenac-ratiopharm 50 mg filmtabl. 50 x

Donalgin kapszula 30 x

Hotemin 10 mg kapszula 20 x

Hotemin 20 mg kapszula 20 x

Huma-Difenac SR 75 mg retard filmtabl. 20 x

Huma-Naprox 250 mg tabl. 30 x

Huma-Pirocam 10 mg kapszula 20 x

Huma-Pirocam 20 mg kapszula 20 x

Huma-Profen 200 mg filmtabl. 100 x

Indometacinum 25 mg kapszula 30 x

Methotrexat Lachema 10 mg tabl. 100 x

Methotrexat Lachema 2,5 mg tabl. 100 x

Napmel 250 mg tabl. 100 x

Napmel 250 mg tabl. 30 x

Naproxen Natrium-B 275 mg filmtabl. 30 x

Naproxen-B 250 mg tabl. 30 x

Naproxen-B 375 mg tabl. 30 x

Pirorheum 20 mg tabl. 20 x

Piroxicam AL 10 tabl. 20 x

Piroxicam AL 10 tabl. 50 x

Piroxicam AL 20 tabl. 20 x

Piroxicam AL 20 tabl. 50 x

Piroxicam-B 10 mg kapszula 20 x

Piroxicam-B 20 mg kapszula 20 x

Prolixan 300 kapszula 30 x

Salazopyrin EN 500 mg tabl. 100 x

Tauredon 10 mg inj. 10 x 0,5 ml

Tauredon 20 mg inj. 10 x 0,5 ml

Tauredon 50 mg inj. 10 x 0,5 ml

Trexan 2,5 mg tabl. 100 x

Voltaren 75 mg/3 ml inj. 5 x 3 ml

24. d) Gyomor-bélnyálkahártya károsodás nagy rizikójával együttjáró (korábbi ulcus dokumentált eseteiben, tartós steroid terápia, NSAID okozta gastrointestinális vérzés) rheumatoid arthritis, spondylitis ankylopoetica esetén, valamint a rosszindulatú daganatos betegségek szövődményeként kialakuló osteoarthritis dokumentált esetén a rheumatológus, illetve gastroenterologus szakorvos vagy javaslata alapján - legfeljebb három hónapon át

- a kezelőorvos az alábbi gyógyszereket:

Mesulid 100 mg granulátum 30 x

Mesulid 100 mg tabl. 30 x

Movalis 15 mg tabl. 20 x

Movalis 15 mg végbélkúp 6 x

Nidol 100 mg por tasakban 30 x

Nidol 100 mg tabl. 30 x

Relifex 500 mg filmtabl. 20 x

24. f) Wilson kórban szenvedő betegek részére a neurológus, gasztroenterológus, haematológus szakorvos vagy javaslata alapján, a javaslat keltétől számított hat hónapon keresztül a kezelőorvos az alábbi gyógyszert:

Byanodine 150 mg kapszula 40 x

25. Rosszindulatú daganatos betegségek terápiája során fellépő diarrhoea kezelésére klinikai onkológus vagy sugárterápiás szakorvos vagy javaslata alapján - a javaslat keltétől számított hat hónapon át - a kezelőorvos az alábbi gyógyszereket:

Enterobene filmtabl. 10 x

Enterobene filmtabl. 20 x

Enterobene filmtabl. 50 x

Huma-Loperamide C 2 mg tabl. 100 x

Lopedium kapszula 10 x

Lopedium kapszula 20 x

Lopedium kapszula 50 x

26. Hormonális szint vizsgálatával dokumentált hypogonadizmus esetén a szakorvos az alábbi gyógyszereket:

Andriol kapszula 60 x Proviron 25 tabl. 50 x

27. a) Paget-kór kezelésére reumatológus, belgyógyász, ortopéd szakorvos az alábbi gyógyszereket:

Biostin 100 NE inj. 50 x 1 ml

Biostin 100 NE inj. 5 x 1 ml

Biostin 50 NE inj. 50 x 1 ml

Biostin 50 NE inj. 5 x 1 ml

Calco 100 NE inj. 5 x 1 ml

Calco 50 NE inj. 5 x 1 ml

Miacalcic 100 NE inj. 5 x 1 ml

Miacalcic 200 orrspray 1 x 2 ml

Miacalcic 200 orrspray 2 x 2 ml

Miacalcic 50 NE inj. 5 x 1 ml

Skelid 200 mg tabl. 28 x

27. b) Osteodenzitometriával igazolt osteopenia/osteoporosis esetén - centrálisan vagy perifériásan mért T-score-1,0 érték alatt - az Osteoporosis Centrum (1) szakorvosa - legfeljebb egy éven át - az alábbi gyógyszereket:

Activelle filmtabl. 28 x

Alpha D3 - Biogal 0,25 mcg kapszula 60 x

Alpha D3 - Biogal 0,5 mcg kapszula 30 x

Alpha D3 - Biogal 1 mcg kapszula 30 x

Alpha D3 0,25 mcg kapszula 60 x

Alpha D3 1 mcg kapszula 30 x

Cyclo-Premella drg. 1 x 28

Dermestril 100 TDS tapasz 8 x

Dermestril 25 TDS tapasz 8 x

Dermestril 50 TDS tapasz 8 x

Dermestril Septem 25 TDS tapasz 4 x

Dermestril Septem 50 TDS tapasz 4 x

Dermestril Septem 75 TDS tapasz 4 x

EstraDot 75 tapasz 8 x

Estragest TTS tapasz 8 x

Estramon 100 transzdermális tapasz 6 x

Estramon 25 transzdermális tapasz 24 x

Estramon 25 transzdermális tapasz 6 x

Estramon 50 transzdermális tapasz 6 x

Estrimax filmtabl. 28 x

Estrimax filmtabl. 3 x 28

FemSeven 100 transzdermális tapasz 12 x

FemSeven 100 transzdermális tapasz 4 x

FemSeven 50 transzdermális tapasz 12 x

FemSeven 50 transzdermális tapasz 4 x

FemSeven 75 transzdermális tapasz 12 x

FemSeven 75 transzdermális tapasz 4 x

Klimonorm drg. 21 x

Klimonorm drg. 63 x

Livial tabl. 28 x

Oesclim 25 transzdermális tapasz 8 x

Oesclim 50 transzdermális tapasz 8 x

Pausogest filmtabl. 28 x

Pausogest filmtabl. 3 x 28

Premella 2,5 mg drg. 1 x 28

Premella 2,5 mg drg. 3 x 28

Premella 5 mg drg. 1 x 28

Premella 5 mg drg. 3 x 28

Systen 50 TTS tapasz 6 x

Triaklim filmtabl. 28 x

Triaklim filmtabl. 3 x 28

Trisequens N forte filmtabl. 28 x

Vitamin D3 3000 NE (Bioextra) kapszula 100 x

Vitamin D3 3000 NE (Bioextra) kapszula 20 x

Vitamin D3 Fresenius tabl. 30 x

Vitamin D3 Fresenius tabl. 90 x

27. c) Osteodenzitometriával igazolt osteoporosis esetén - centrálisan vagy perifériásan mért T-score-2,5 érték alatt - az Osteoporosis Centrum (1) szakorvosa - legfeljebb egy éven át - az alábbi gyógyszert:

Biostin 100 NE inj. 50 x 1 ml

Biostin 100 NE inj. 5 x 1 ml

Biostin 50 NE inj. 50 x 1 ml

Biostin 50 NE inj. 5 x 1 ml

Calco 100 NE inj. 5 x 1 ml

Calco 100 NE/adag orrspray 4 x

Calco 50 NE inj. 5x1 ml

Miacalcic 100 NE inj. 5 x 1 ml

Miacalcic 200 orrspray 1 x 2 ml

Miacalcic 200 orrspray 2 x 2 ml

Miacalcic 50 NE inj. 5 x 1 ml

Tridin rágótabl. 40 x

Tridin rágótabl. 90 x

27. d) Osteodenzitometriával igazolt - centrálisan vagy perifériásan mért T-score-2,5 alatti érték esetén - postmenopauzális osteoporosis kezelésére az Osteoporosis Centrum (1) szakorvosa - legfeljebb egy éven át - az alábbi gyógyszert:

Actonel 35 mg filmtabl. 4 x

Actonel 5 mg filmtabl. 28 x

Fosamax 10 mg tabl. 28 x

Fosamax 70 mg tabl. 4 x

27. e) Osteodenzitometriával igazolt postmenopauzális osteoporosis kezelésére - centrálisan vagy perifériásan mért T-score-2,5 érték esetén - azon betegeknél, akiknél thromboembólia fokozott veszélye nem áll fenn, az Osteoporosis Centrum (1) szakorvosa - legfeljebb egy éven át - az alábbi gyógyszert:

Evista 60 mg filmtabl. 28 x

28. Kiterjedt ulcus cruris és a bőr egyéb kiterjedt folytonossági hiánya, valamint krónikus sipoly, továbbá tracheostoma esetén (sebész, érsebész, gyermeksebész, bőrgyógyász, urológus, fül-orr-gégész) szakorvos vagy javaslata alapján - a javaslat keltétől számított hat hónapon át - a kezelőorvos az alábbi gyógyszereket, gyógyszeranyagokat:

Alcoholum isopropylicum-

Alkcema kenőcs 25 g Benzinum -

Betadine kenőcs 20 g

Crupodex sebhintőpor 60 g

Crupodex sebtampon 10 x 1 g

Curiosin oldat 10 ml

Fibrolan kenőcs 50 g

Ialugen Plus gézpárna 10 x

Ialugen Plus gézpárna 30 x

Ialugen Plus gézpárna 5 x

Ialugen Plus krém 20 g

Ialugen Plus krém 60 g

Iruxol mono steril kenőcs 30 g

Trypsin sebhintőpor 10 g

29. Congenitalis megacolon és hyperamonaemiával járó májbetegség esetén a gyermekgyógyász, gyermeksebész, belgyógyász és gastroenterológus szakorvos vagy javaslata alapján - a javaslat keltétől számított hat hónapon át - a kezelőorvos az alábbi gyógyszereket:

Duphalac szirup 500 ml

Duphalac szirup 500 ml 1 x 500 ml

Laevolac-laktulóz 1340 g szirup 1000 ml

Laevolac-laktulóz 670 g szirup 500 ml

30. Szerológiailag és Western Blot is technikával igazolt Lyme-kór II-III. stádiumában az infektológus szakorvos vagy javaslata alapján a kezelőorvos az alábbi gyógyszereket:

Ceftriaxon Torrex 0,5 g por inj.-hoz 1 x

Ceftriaxon Torrex 1 g por inj.-hoz 1 x

Doxycyclin 200 Stada filmtabl. 10 x

Doxycyclin AL 100 kapszula 20 x

Doxycyclin AL 200 kapszula 10 x

Doxypharm-100 filmtabl. 16 x

Doxypharm-100 filmtabl. 200 x

Huma-Doxylin 100 mg kapszula 100 x

Maripen extra tabl. 10 x

Maripen extra tabl. 20 x

Maripen tabl. 100 x

Maripen tabl. 12 x

Maripen tabl. 24 x

Megion 1000 mg im. por inj.-hoz 1 x

Megion 500 mg im. por inj.-hoz 1 x

Rocephin 1 g im. inj. 1 poramp. + 1 x 3,5 ml

Rocephin 500 mg im. inj. 1 poramp. + 1 x 2 ml

31. Tehéntejfehérje iránti túlérzékenységben szenvedő 0-6 hónapos csecsemő részére, továbbá tehéntej és szójafehérje iránti együttes túlérzékenységben - 6 éves korig, 2 évesnél idősebb gyermekek esetén fekvőbeteg-gyógyintézeti javaslatra a gyermekgyógyász szakorvos vagy javaslata alapján - a javaslat keltétől számított legfeljebb egy éven át - a kezelőorvos az alábbi tápszereket:

Tápszer neveMaximális felírható havi mennyiség 2 évesnél
fiatalabbidősebb
gyermeknek
Alfaré 400 g10 doboz5 doboz
Alimentum 946 ml30 üveg15 üveg
Milupa Aptamil H.A.T. 400 g10 doboz5 doboz
Milupa Pregomin 400 g10 doboz5 doboz
Nutrilon pepti 1 450 g8 doboz4 doboz
Nutrilon pepti plus 2 450 g9 doboz5 doboz
Pepti-Junior 450 g9 doboz5 doboz
Sinlac 650 g5 doboz5 doboz

32. Tehéntejfehérje iránti túlérzékenységben szenvedő gyermek részére - 6 hónapos és 6 éves életkor között, 2 évesnél idősebb gyermekek esetén fekvőbeteg-gyógyintézeti javaslatra - a gyermekgyógyász szakorvos vagy javaslata alapján - a javaslat keltétől számított egy éven át - a kezelőorvos az alábbi tápszereket:

Tápszer neveMaximális felírható havi mennyiség 2 évesnél
fiatalabbidősebb
gyermeknek
Alsoy 450 g9 doboz5 doboz
Humana SL 650 g7 doboz4 doboz
Humana SL szójapép 650 g (2 ´ 325 g)7 doboz4 doboz
Isomil 1000 g10 doboz5 doboz
Isomil 400 g4 doboz2 doboz
Mildibé soya 350 g10 doboz5 doboz
Mildibé soya 3 ´ 350 g4 doboz2 doboz
Milupa SOM gyümölcsös szójapép 600 g8 doboz4 doboz
Nestlé Szója-rizs pép 400 g8 doboz4 doboz
Nutrilon soya 1 400 g10 doboz5 doboz
Nutrilon soya plus 2 400 g10 doboz5 doboz
Sinlac 650 g5 doboz5 doboz

33. Tartós lactose intolerantiaban szenvedő gyermek részére 6 éves korig, 2 évesnél idősebb gyermekek esetén fekvőbeteg-gyógyintézeti javaslatra - a gyermekgyógyász szakorvos vagy javaslata alapján - a javaslat keltétől számított egy éven át - a kezelőorvos az alábbi tápszereket:

Tápszer neveMaximális felírható havi mennyiség 2 évesnél
fiatalabbidősebb
gyermeknek
Al 110 400 g10 doboz5 doboz
Nutrilon low lactose 400 g9 doboz5 doboz

36. Nyitott zugú glaukoma egyéb terápiára rezisztens dokumentált eseteiben a szemész szakorvos az alábbi gyógyszereket:

Azopt 1% szuszpenziós szemcsepp 1 x 5 ml

Rescula szemcsepp 1 x 5 ml

Trusopt Ocumeter Plus szemcsepp 1 x 5 ml

Xalatan szemcsepp 1 x 2,5 ml

37. Tartós vagy intermittáló katéter kezelésre szoruló beteg részére az urológus, gyermeksebész, neurológus szakorvos - a javaslat keltétől számított hat hónapon át - a kezelőorvos az alábbi gyógyszert:

Instillagel gél 6 ml 10 x

38. ALS-ben, paralysis spinalis spasticában és sclerosis multiplexben szenvedő beteg részére, valamint stroke után (centralis izomtónus fokozódással járó állapotokban) a neurológus szakorvos vagy javaslata alapján - a javaslat keltétől számított hat hónapon át - a kezelőorvos az alábbi gyógyszereket:

Baclofen 10 mg tabl. 50 x

Baclofen 25 mg tabl. 50 x

Lioresal 10 mg tabl. 50 x

Lioresal 25 mg tabl. 50 x

Mydeton 150 mg bélben oldódó drg. 30 x

Mydeton 150 mg filmtabl. 30 x

Mydeton 50 mg drg. 30 x

Mydeton 50 mg filmtabl. 30 x

Sirdalud 4 mg tabl. 30 x

39. Táplálékfelvétel és utilizáció súlyos károsodásával járó kórképek esetén-beleértve a rosszindulatú betegségeket is - a szakintézeti szakorvos javaslata alapján - a javaslat keltétől számított három hónapon át - a kezelőorvos az alábbi tápszereket:

Alfaré 400 g

Alimentum 946 ml

Ensure csirkehúsleves ízű 250 ml

Ensure csokoládé ízű 250 ml

Ensure dió ízű 250 ml

Ensure gomba ízű 250 ml

Ensure kávé ízű 250 ml

Ensure Plus chocolate flavour 237 ml

Ensure Plus coffee flavour 237 ml

Ensure Plus Drink banán ízesítésű 200 ml

Ensure Plus Drink barack ízesítésű 200 ml

Ensure Plus Drink csokoládé ízesítésű 200 ml

Ensure Plus Drink eper ízesítésű 200 ml

Ensure Plus Drink erdei gyümölcs ízesítésű 200 ml

Ensure Plus Drink ízesítés nélkül 200 ml

Ensure Plus Drink kávé ízesítésű 200 ml

Ensure Plus Drink narancs ízesítésű 200 ml

Ensure Plus Drink vanília ízesítésű 200 ml

Ensure Plus eggnog flavour 237 ml

Ensure Plus EU vanília ízesítésű 250 ml

Ensure Plus strawberry flavour 237 ml

Ensure spárgaleves ízű 250 ml

Ensure tojás ízű 250 ml

Ensure vanília ízű 250 ml

Fantomalt 400 g

Frebini original fibre ízesítés: Semleges 500 ml

Fresubin (HP) 750 MCT 500 ml

Fresubin original ízesítés: vanília 500 ml

Fresubin vanília 500 ml

Glucerna vanília ízű 250 ml

Humana HN-MCT 400 g

Isosource Energy nem ízesített 500 ml

Isosource Standard Csokoládé 500 ml

Isosource Standard Kávé 500 ml

Isosource Standard nem ízesített 500 ml

Isosource Standard Vanília 500 ml

Maltodextrin 19 1250 g

Milupa Pregomin 400 g

Nutricomp Standard Karamel 500 ml

Nutridrink banán ízű 200 ml

Nutridrink csirkeleves ízű 200 ml

Nutridrink csokoládé ízű 200 ml

Nutridrink eper ízű 200 ml

Nutridrink gomba ízű 200 ml

Nutridrink ízesítés nélküli 200 ml

Nutridrink karamell ízű 200 ml

Nutridrink narancs ízű 200 ml

Nutridrink trópusi gyümölcs ízű 200 ml

Nutridrink vanília ízű 200 ml

Nutrini 200 ml

Nutrini energy 200 ml

Nutrison energy 1000 ml

Nutrison energy 500 ml

Nutrison powder 430 g

Nutrodrip standard Spargel 500 ml

Pepti 2000 4x113g

Pepti-Junior 450 g

Peptisorb 500 ml

Peptisorb (por alakban) 4 x 125g

TwoCal HN vanília ízű 237 ml

40. Inzulinkezelésben részesülő cukorbeteg részére a diabetológus szakrendelés szakorvosa az alábbi gyógyszert: Gluca Gen 1 mg HypoKit liofilizált por inj.-hoz 1 poramp. + 1 ml

41. Predializált, illetve dializáit erythropoetin kezelésben részesülő vesebetegek részére az illetékes szakorvos, illetve javaslata alapján a kezelőorvos az alábbi gyógyszert:

Ferrlecit inj. 5 x 5 ml

42. Rheumatoid arthritis diagnózisa esetén reumatológus szakorvos az alábbi gyógyszert:

Arava 10 mg filmtabl. 30 x

Arava 100 mg filmtabl. 3 x

Arava 20 mg filmtabl. 30 x

43. Térdarthrosis súlyos, folyadékgyülemmel járó eseteiben reumatológus, traumatológus vagy ortopéd szakorvos javaslatára és alkalmazásában:

Hyalgan inj. előretöltött fecskendőben 1 x 2 ml

44. Dokumentált darázs, méhméreg vagy fűkeverék allergia okozta generalizált anaphylaxiás reakció esetén rendelheti allergológus vagy allergia kezelésében jártas tüdőgyógyász, gyermekgyógyász, fül-orr-gégész, bőrgyógyász szakorvos. A kezelés csak intenzív osztályos háttérrel rendelkező intézetben végezhető

HSA oldószer parenterális célra 4,5 ml 10 x

HSA oldószer parenterális célra 4,5 ml 1 x

Purethal fűkeverék 3 ml szuszpenzió inj.-hoz 3 ml

Venomenhal Darázs fenntartó inj. 6 x liof.por üv. + 6 x 1,2 ml oldószer fecsk.-ben

Venomenhal Darázs kezdő inj. 1 x liof.por + 1 x 10 ml oldószer

Venomenhal Méh fenntartó inj. 6 x liof.por üv. + 6 x 1,2 ml oldószer fecsk.-ben

Venomenhal Méh kezdő inj. 1 x liof.por + 1 x 10 ml oldószer

45. 55 év alatt kezdődő Parkinson kórban az alkalmazási előiratban szereplő monoterápiában és/vagy L-DOPA és selegilinnel és/vagy amantadinnal való kombinált kezelésben kiegészítő kezelésként is, ha súlyos motoros fluktuáció jelentkezik, a kijelölt centrumokban dolgozó szakorvos vagy javaslata alapján a kezelőorvos legfeljebb 6 hónapig az alábbi gyógyszereket:

Mirapexin 0,125 mg tabl. 30 x

Mirapexin 0,25 mg tabl. 30 x

Mirapexin 1 mg tabl. 30 x

Requip 0,5 mg tabl. 21 x

Requip 0,5 mg tabl. 84 x

Requip 1 mg tabl. 21 x

Requip 2 mg tabl. 21 x

Requip 5 mg tabl. 21 x

46. Parkinson kórban kialakuló motoros fluktuáció minden esetében a kijelölt centrumokban dolgozó szakorvos vagy javaslata alapján a kezelőorvos legfeljebb 6 hónapig az alábbi gyógyszert:

Comtan 200 mg filmtabl. 100 x

Comtan 200 mg filmtabl. 30 x

Comtan 200 mg filmtabl. 60 x

47. Alzheimer-betegségben szenvedőknek, akiknél a szakmai protokoll szerinti átvizsgálás dokumentáltan megtörtént és akik Mini-Mental Teszt értéke 10-26 pont között van, a kijelölt centrumban dolgozó neurológus vagy pszichiáter szakorvos - legfeljebb 1 évig - az alábbi gyógyszereket. Ha a Mini-Mental Teszt pontérték csökkenése egy éven belül a 3 pontot meghaladja, a kezelést meg kell szüntetni."

Aricept 10 mg filmtabl. 28 x

Aricept 5 mg filmtabl. 28 x

Exelon 1,5 mg kapszula 28 x

Exelon 3 mg kapszula 28 x

Exelon 4,5 mg kapszula 28 x

Exelon 6 mg kapszula 28 x

48. 2-es típusú diabeteses beteg részére (nem inzulin függő diabetes mellitus), akikben a hyperglicaemia diétával, súlycsökkenéssel és életmód változtatással, az addig alkalmazott gyógyszeres kezeléssel már nem befolyásolható kielégítően, a diabetológiai szakrendelés szakorvosa vagy javaslatára a kezelőorvos 6 hónapon át, az alábbi gyógyszereket:

Avandia 4 mg filmtabl. 28 x

Avandia 4 mg filmtabl. 56 x

Avandia 8 mg filmtabl. 28 x

NovoNorm 2 mg tabl. 90 x

Starlix 120 mg filmtabl. 84 x

50. A csontvelő és őssejt transzprantált, valamint szervtranszplantált beteg részére a szervtranszplantációt végző intézmény szakorvosa vagy javaslata alapján - a javaslat keltétől számított hat hónapon át - a kezelőorvos az alábbi gyógyszereket:

Apo-Famotidin 20 mg filmtabl. 30 x (bliszterben)

Medrol 100 mg tabl. 20 x

Metypred 16 mg tabl. 30 x

Prednisolon 5 mg tabl. 100 x

Prednisolon 5 mg tabl. 20 x

Quamatel 20 mg filmtabl. 28 x

Quamatel 40 mg filmtabl. 14 x

51. A pszichiáter szakorvos az alábbi készítményeket alkalmazási előiratában szereplő indikáció igazolt fennállása esetén az alábbi gyógyszereket:

Seroquel 100 mg tabl. 60 x

Seroquel 100 mg tabl. 90 x

Seroquel 200 mg tabl. 60 x

Seroquel 200 mg tabl. 90 x

Seroquel 25 mg tabl. 60 x

Seroquel 300 mg tabl. 60 x

Seroquel 300 mg tabl. 90 x

Zyprexa 10 mg filmtabl. 28 x

Zyprexa 10 mg filmtabl. 56 x

Zyprexa 15 mg filmtabl. 28 x

Zyprexa 20 mg filmtabl. 28 x

Zyprexa 5 mg filmtabl. 28 x

Zyprexa 7,5 mg filmtabl. 56 x

52. a) Epilepsziában szenvedő beteg részére a neurológus szakorvos vagy javaslata alapján - a javaslat keltétől számított hat hónapon át - a kezelőorvos az alábbi gyógyszereket:

Convulex 150 mg kapszula 100 x

Convulex 500 mg kapszula 100 x

Convulex 500 mg retard filmtabl. 100 x

Convulex 500 mg retard filmtabl. 50 x

Depakine chrono 300 mg filmtabl. 100 x

Depakine chrono 500 mg filmtabl. 30 x

Diphedan tabl. 25 x

Finlepsin 200 retárd tabl. 50 x

Neurotop 300 mg retard tabl. 50 x

Orfiril 150 mg drg. 100 x

Orfiril 300 mg drg. 100 x

Orfiril 300 mg drg. 50 x

Orfiril 300 mg retard drg. 100 x

Orfiril 300 mg retard drg. 50 x

Orfiril 600 mg drg. 100 x

Orfiril 600 mg drg. 50 x

Sertan tabl. 50 x

Tegretol CR 200 mg tabl. 50 x

Tegretol CR 400 mg tabl. 30 x

Timonil 150 retard tabl. 100 x

Timonil 150 retard tabl. 50 x

Timonil 300 retard tabl. 100 x

Timonil 300 retard tabl. 50 x

Timonil 600 retard tabl. 50 x

52. b) Epilepsziában szenvedő - egyéb terápiára dokumentáltan rezisztens - beteg részére az epilepszia szakrendelők (2) neurológus szakorvosa az alábbi gyógyszereket:

Apydan 300 mg tabl. 50 x

Apydan 600 mg tabl. 50 x

Gabator 300 mg kapszula 100 x

Gabator 300 mg kapszula 60 x

Gabator 400 mg kapszula 100 x

Gabator 400 mg kapszula 60 x

Gordius 100 mg kapszula 100 x

Gordius 100 mg kapszula 50 x

Gordius 300 mg kapszula 100 x

Gordius 300 mg kapszula 50 x

Gordius 400 mg kapszula 50 x

Lamictal 100 mg tabl. 30 x

Lamictal 25 mg tabl. 30 x

Lamictal 25 mg tabl. 56 x

Lamictal 50 mg tabl. 30 x

Lamitrin 100 mg tabl. 30 x

Lamitrin 25 mg tabl. 30 x

Lamitrin 50 mg tabl. 30 x

Neurontin 100 mg kapszula 100 x

Neurontin 100 mg kapszula 20 x

Neurontin 300 mg kapszula 100 x

Neurontin 300 mg kapszula 50 x

Neurontin 400 mg kapszula 100 x

Neurontin 400 mg kapszula 50 x

Plexxo 100 mg tabl. 30 x

Plexxo 25 mg tabl. 30 x

Plexxo 50 mg tabl. 30 x

Sabril 500 mg filmtabl. 100 x

Topamax 100 mg filmtabl. 60 x

Topamax 200 mg filmtabl. 60 x

Topamax 25 mg filmtabl. 60 x

Topamax 50 mg filmtabl. 60 x

Trileptal 300 mg filmtabl. 50 x

Trileptal 600 mg filmtabl. 50 x

53. A kórházi ellátást kiváltó, otthoni szakápolás bizonyítottan meglévő feltételei esetén - fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa vagy javaslata alapján a kezelőorvos az alábbi gyógyszereket:

1/2 Ringer infúzió 500 ml

Isodex infúzió (infúziós üvegpalackban) 500 ml

Isodex infúzió műanyag flakonban 1 x 500 ml

Isodex infúzió műanyag zsákban 1 x 1000 ml

Isodex infúzió műanyag zsákban 1 x 500 ml

Ringer infúzió 500 ml

Ringer infúzió műanyag zsákban 1000 ml

Ringer infúzió műanyag zsákban 500 ml

Ringer laktát-Hartmann infúzió (műanyag zsákban) 1000 ml

Ringer laktát-Hartmann infúzió (műanyag zsákban) 500 ml

Ringer laktát-Hartmann infúzió (üvegpalackban) 1000 ml

Ringer laktát-Hartmann infúzió (üvegpalackban) 500 ml

Salsol A infúzió műanyag flakonban 500 ml

Salsol A infúzió műanyag zsákban 1000 ml

Salsol A infúzió műanyag zsákban 2000 ml

Salsol A infúzió műanyag zsákban 500 ml

Salsol A infúzió üvegpalackban 1000 ml 1000 ml

Salsol A infúzió üvegpalackban 500 ml 500 ml

54. Dializált művese betegek uraemiás osteodystrophiájában, krónikus veseelégtelenséget kísérő osteopathiában, tubularis osteopathiákban, D-vitamin rezisztens osteomalaciában szenvedő vesebetegek részére a szakintézeti szakorvos vagy javaslata alapján - a kezelőorvos az alábbi gyógyszereket:

Alpha D3 - Biogal 0,25 mcg kapszula 60 x

Alpha D3 - Biogal 0,5 mcg kapszula 30 x

Alpha D3 0,25 mcg kapszula 60 x

Rocaltrol 0,25 mikrog kapszula 30 x (üvegben)

Rocaltrol 0,5 mikrog kapszula 100 x (üvegben)

55. Krónikus hepatitis B-ben szenvedő beteg részére a kijelölt centrum szakorvosa az alábbi készítményt:

Zeffix 100 mg filmtabl. 28 x

3. számú melléklet a 83/2003. (XII. 26.) ESZCSM rendelethez

1. Törzskönyvezett gyógyszerkészítmények

* - a 83/2003. (XII. 26.) ESZCSM rendelet 1. számú melléklete alapján.

o - a 83/2003. (XII. 26.) ESZCSM rendelet 2. számú melléklete alapján.

¨ - a rendelet hatálybalépésekor támogatás-volumen szerződésben nevesített gyógyszerkészítmény.

Törzskönyvi számMegnevezésKiszerelésKözf. alapján bruttó
fogy. ár
Bruttó támogatásEü-II tám.
%(Ft)(Ft)
OGYI-T-4133/01Abaktal 400 mg tabl.10´1 7448730
OGYI-T-4132/01Abaktal 400 mg/5 ml inj.10´5 ml2 107000
OGYI-T-5536AB-Atropine Sulfate 1 inj.2´50 db6 476000
OGYI-T-6918/01Abelcet szuszpenzió infúzióhoz10´20 ml432 816000
OGYI-T-4164/03Accupro 10 filmtabl.100´6 855TFX3 4280
OGYI-T-4164/01Accupro 10 filmtabl.30´2 313TFX1 0280
OGYI-T-4164/02Accupro 10 filmtabl.50´3 638TFX1 7140
OGYI-T-4165/03Accupro 20 filmtabl.100´8 875TFX6 8550
OGYI-T-4165/01Accupro 20 filmtabl.30´3 934TFX2 0570
OGYI-T-4165/02Accupro 20 filmtabl.50´6 081TFX3 4280
OGYI-T-4163/03Accupro 5 filmtabl.100´3 822TFX1 7140
OGYI-T-4163/01Accupro 5 filmtabl.30´1 279TFX5140
OGYI-T-4163/02Accupro 5 filmtabl.50´2 053TFX8570
OGYI-T-7968/01Accuzide filmtabl.30´2 3131 5240
OGYI-T-7969/01Accuzide 20 filmtabl.30´3 9342 5590
OGYI-T-6016/02Aceomel 12,5 mg tabl.100´6425780
OGYI-T-6016/01Aceomel 12,5 mg tabl.30´4433200
OGYI-T-6017/02Aceomel 25 mg tabl.100´8307470
OGYI-T-6017/01Aceomel 25 mg tabl.30´5413640
OGYI-T-6018/02Aceomel 50 mg tabl.100´1 3181 1860
OGYI-T-6018/01Aceomel 50 mg tabl.30´6896200
3346Acepramin granulátum240 g1 6747940
3345Acepramin 4 g/10 ml inj.10´0 ml2 031000
OGYI-T-7388/01Acepril 10 mg tabl.28´8277440
OGYI-T-7389/01Acepril 20 mg tabl.28´1 2461 1210
OGYI-T-7386/01Acepril 2,5 mg tabl.28´5675100
OGYI-T-7387/01Acepril 5 mg tabl.28´7536770
OGYI-T-4493Acetylcystein AL 100 granulátum20´332000
OGYI-T-4493Acetylcystein AL 100 granulátum50´724000
OGYI-T-4494Acetylcystein AL 200 granulátum20´439000
OGYI-T-4494Acetylcystein AL 200 granulátum50´916000
K739Acetylcystein Berlin-Chemie oldat5´2 ml333000
inhalációhoz
OGYI-T-7479/01oAciclovir AL 200 tabl.25´2 1071 0541 896
OGYI-T-7479/02oAciclovir AL 200 tabl.50´4 1062 0533 695
OGYI-T-7480/01oAciclovir AL 400 tabl.25´3 4111 7063 070
OGYI-T-7480/02oAciclovir AL 400 tabl.50´6 9563 4796 261
OGYI-T-7481/01Aciclovir AL 800 tabl.20´5 759502 8800
OGYI-T-7481/02Aciclovir AL 800 tabl.40´9 846504 9230
3515Acidigen infúzió500 ml439000
12537Acidum nicotinicum 50 mg tabl.100´484000
3201/01Aciphen kenőcs20 g320000
OGYI-T-4444/01Acne-Med 2,5% gél20 g138000
OGYI-T-4445/01Acne-Med 5% gél20 g159000
K1741Actal tabl.24´291000
OGYI-T-5740/01Actilyse 50 mg por iv. inj.hoz vagy1´ + 1´50 ml131 145000
infúzióhoz
OGYI-T-7031/01oActivelle filmtabl.28´1 956509791 761
OGYI-T-8738/01oActonel 35 mg filmtabl.8 666007 799
OGYI-T-8339/01oActonel 5 mg filmtabl.28´8 666007 799
OGYI-T-4800/01Actovegin 20% szemgél5 g759503790
OGYI-T-6196/01Adalat GITS 30 retard filmtabl.28´3 110TFX1 1910
OGYI-T-6197/01Adalat GITS 60 retard filmtabl.28´4 522TFX2 3810
K1678Adalat retard filmtabl.30´1 115TFX8500
OGYI-T-4158Adalat 0,01% infúzió1´50 ml3 653000
OGYI-T-6971/01*Adamon SR 100 mg retard kapszula10´877504390
OGYI-T-6972/01*Adamon SR 150 mg retard kapszula10´1 318506590
OGYI-T-6970/01*Adamon SR 50 mg retard kapszula10´556502780
OGYI-T-6970/02*Adamon SR 50 mg retard kapszula30´1 318506590
OGYI-T-4311/02Addamel N koncentrátum infúzióhoz20´10 ml11 319000
OGYI-T-3324/01Adebit tabl.40´5283480
OGYI-T-4881/01Adenocor inj.6´2 ml11 206000
OGYI-T-5611/01Adexor filmtabl.60´1 956701 3690
OGYI-T-9067/01Adexor MR 35 mg filmtabl.60´2 859702 0010
OGYI-T-6166/02Adimet 850 mg filmtabl.120´1 5421 0790
OGYI-T-6166/01Adimet 850 mg filmtabl.30´7003220
K1045/01Adiuretin orrcsepp1´5 ml3 227902 9040
K1045Adiuretin SD 0,1% orrcsepp5 ml3 227902 9040
K4Adreson 25 mg tabl.100´2 730501 3650
OGYI-T-7915/01Adriblastina CS 10 mg inj.1´5 ml3 439000
OGYI-T-7916/01Adriblastina CS 50 mg inj.1´25 ml15 342000
OGYI-T-4351/01Adriblastina PFS/RTU 10 mg inj.1´5 ml3 611000
OGYI-T-4352/01Adriblastina PFS/RTU 50 mg inj.1´25 ml16 064000
K1039/01Adriblastina RD 10 mg inj.1 poramp. + 1´5 ml3 155000
OGYI-T-4301/01Adriblastina RD 50 mg inj.1 poramp.14 096000
OGYI-T-8993/01AErrane oldat inhalációhoz1´100 ml14 781000
OGYI-T-8993/02AErrane oldat inhalációhoz1´250 ml32 832000
OGYI-T-7078/01Aethoxysklerol 0,5% F inj.30 ml3 233000
OGYI-T-7079/01Aethoxysklerol 1% F inj.30 ml3 603000
OGYI-T-6689/02Aflamin filmtabl.20´1 125505630
OGYI-T-6689/01Aflamin filmtabl.30´1 673508370
OGYI-T-6689/03Aflamin filmtabl.60´3 227501 6140
OGYI-T-6734/01Aggrastat 0,25 mg/ml koncentrátum1´50 ml63 398000
infúzióhoz
OGYI-T-4260/01oAkineton inj.5´1 ml1 124TFX4391 011
OGYI-T-8252/01oAkineton retard filmtabl.30´1 02550512922
K330/01oAkineton tabl.50´854TFX427695
OGYI-T-4166/01Aknemycin oldat50 ml1 1585800
K2373/01Aknemycin 2000 kenőcs25 g757503780
K1797Aktiferrin cseppek30 ml564703940
K1795Aktiferrin kapszula20´625704360
K1795Aktiferrin kapszula50´831705810
K1796Aktiferrin szirup100 ml638704460
OGYI-T-6801/01Aktil duo 1000 mg filmtabl.14´2 9701 4860
OGYI-T-8199/01Aktil duo 457 mg/5 ml por 35 ml35 ml-hez840504200
szuszpenzióhoz
OGYI-T-8199/02Aktil duo 457 mg/5 ml por 70 ml70 ml-hez1 664508330
szuszpenzióhoz
OGYI-T-6800/01Aktil duo 625 mg filmtabl.14´2 0301 0150
OGYI-T-5064/01Aktil forte szuszpenzió100 ml1 5927910
OGYI-T-5187/01Aktil szuszpenzió100 ml8754360
OGYI-T-5416/01Aktil 1,2 g iv. inj.4 966000
OGYI-T-5186/01Aktil 375 mg filmtabl.21´1 9509000
OGYI-T-5415/01Aktil 600 mg iv. inj.2 554000
OGYI-T-5063/01Aktil 625 mg filmtabl.21´2 4621 2150
11101Albroman 0,3 g tabl.30´22000
OGYI-T-5715Alcolex tabl.30´1 151000
OGYI-T-6405/01Alcover szirup140 ml4 966000
K879/01Aldactone 200 mg inj.10´10 ml5 804000
K1041/01oAldecin aeroszol1´200 adag81450407570
OGYI-T-4014Alemoxan tabl.100´2 793000
OGYI-T-4014Alemoxan tabl.50´1 519000
OGYI-T-4014Alemoxan tabl.500´11 982000
K1176/01Alexan 100 mg inj.10´5 ml8 070000
K1280/01Alexan 1000 mg inj.1´20 ml6 714000
K748Alexan 40 mg inj.30´2 ml12 908000
OGYI-T-4374/01Alfetim SR 5 mg retard filmtabl.28´3 1801 4210
OGYI-T-4374/02Alfetim SR 5 mg retard filmtabl.56´6 2242 7550
OGYI-T-8022/01Alfetim UNO 10 mg retard tabl.30´7 370503 6860
OGYI-T-4373/01Alfetim 2,5 mg filmtabl.30´2 1861 0310
10188*Algopyrin inj.5´2 ml439000
10188*Algopyrin inj.5´5 ml564000
10189/01Algopyrin tabl.10´271000
OGYI-T-7846/01*Algopyrin 1 g/2 ml inj.5´2 ml439000
OGYI-T-7847/01*Algopyrin 2,5 g/5 ml inj.5´5 ml564000
OGYI-T-7845/01Algopyrin 500 mg tabl.10´271000
3516Alkaligen infúzió400 ml637000
3635oAlkcema kenőcs25 g62700547
K803Alkeran 2 mg tabl.25´1 784000
OGYI-T-4877/01oAllergodil orrspray10 ml1 452001 016
OGYI-T-7334/01Allergodil szemcsepp1´6 ml1 860509300
K897Allochol drg.50´83000
K801/01Almagel A szuszpenzió200 ml357000
K800/01Almagel szuszpenzió200 ml400000
OGYI-T-5253/01Alomide 0,1% szemcsepp1´5 ml859504280
OGYI-T-7697/01oAlpha D3-Biogal 0,25 mcg kapszula60´2 165TFX01 949
OGYI-T-8564/01oAlpha D3-Biogal 0,5 mcg kapszula30´2 165TFX01 949
OGYI-T-7698/01* oAlpha D3-Biogal 1 mcg kapszula30´2 376TFX02 139
K2386/01oAlpha D3 0,25 mcg kapszula60´2 165TFX01 949
K2387/01* oAlpha D3 1 mcg kapszula30´2 376TFX02 139
OGYI-T-6975/01Alphagan szemcsepp5 ml4 181000
OGYI-T-6208/01Alpicort oldat1´100 ml1 225506130
OGYI-T-6138Alprazolam-Merck 0,25 mg tabl.20´415000
OGYI-T-6139Alprazolam-Merck 0,5 mg tabl.20´463000
OGYI-T-6095/01Alprostapint 20 mikrog/ml inj. infúzióhoz5´1 ml20 341000
OGYI-T-6099/01Alprostapint 500 mikrog/ml inj. infúzióhoz5´1 ml111 142000
OGYI-T-6067oAlprox 0,25 mg tabl.100´831TFX0586
OGYI-T-6067Alprox 0,25 mg tabl.30´38500
OGYI-T-5845oAlprox 0,5 mg tabl.100´1 390TFX01 171
OGYI-T-5845Alprox 0,5 mg tabl.30´58400
OGYI-T-5846oAlprox 1 mg tabl.100´2 270TFX02 043
OGYI-T-5846Alprox 1 mg tabl.30´83900
3772Alusulin tabl.60´1 205000
OGYI-T-5357Alveofact 50 mg/1,2 ml szuszpenzió111 694000
inj.-hoz
OGYI-T-5746/01Amaryl 1 mg tabl.30´1 091505460
OGYI-T-5747/01Amaryl 2 mg tabl.30´1 956509790
OGYI-T-5748/01Amaryl 4 mg tabl.30´3 487501 7440
OGYI-T-5717/01AmBisome 50 mg por infúzióhoz10´594 819000
K2096/01Ambrobene 15 mg inj.5´2 ml649000
K2099/01Ambrobene 15 mg/5 ml szirup100 ml453000
K2095Ambrobene 30 mg tabl.20´261000
K2097Ambrobene 75 mg retard kapszula10´393000
K2097Ambrobene 75 mg retard kapszula20´621000
K2108/01Ambrobene 7,5 mg/ml oldat100 ml757000
K2098/01Ambrobene 7,5 mg/ml oldat40 ml525000
OGYI-T-4467/01Ambroxol-Q 15 mg/5 ml szirup100 ml443000
OGYI-T-4466Ambroxol-Q 30 mg tabl.20´324000
OGYI-T-4461/01Amikin 1 g inj.1´4 ml2 718000
K1650/01Amikin 100 mg inj.1´2 ml455000
K1651/01Amikin 250 mg inj.1´2 ml807000
K1652/01Amikin 500 mg inj.1´2 ml1 469000
3858/01Amilorid comp. Pharmavit tabl.30´7106380
OGYI-T-4882/01Amilozid-B tabl.20´5594530
OGYI-T-4882/02Amilozid-B tabl.30´7106380
K1147Amino-Mel “baby” infúzió100 ml649000
OGYI-T-6706/02Amino-Mel 3,5% G infúzió10´500 ml9 760000
OGYI-T-6707/02Amino-Mel 3,5% G infúzió6´1000 ml9 476000
OGYI-T-4902/01Aminomix 1 infúzió1000 ml4 364000
OGYI-T-4903/01Aminomix 1 infúzió1500 ml5 635000
OGYI-T-4904/01Aminomix 1 infúzió2000 ml6 808000
OGYI-T-6601/01Aminomix 2 infúzió1000 ml4 364000
OGYI-T-6602/01Aminomix 2 infúzió1500 ml5 635000
OGYI-T-6603/01Aminomix 2 infúzió2000 ml6 808000
OGYI-T-6604/01Aminomix 3 infúzió1000 ml4 364000
OGYI-T-6605/01Aminomix 3 infúzió1500 ml5 566000
OGYI-T-6606/01Aminomix 3 infúzió2000 ml6 736000
K1525Aminophyllinum-retard tabl.20´4803090
K2375/01Aminoplasmal hepa-10% infúzió500 ml3 365000
OGYI-T-4383/01Aminoplasmal 10% elektrolit és500 ml2 180000
szénhidrátmentes infúzió
K815/01Aminoplasmal 10% XE infúzió500 ml2 379000
OGYI-T-6996/01Aminoplasmal 15% E szénhidrátmentes1´500 ml3 480000
infúzió
OGYI-T-6995/01Aminoplasmal 15% elektrolit- és1´500 ml3 274000
szénhidrátmentes infúzió
K929/01Aminoplasmal 5% E szénhidrátmentes500 ml1 361000
infúzió
OGYI-T-4186/01Aminosteril KE nephro szénhidrátmentes250 ml3 137000
infúzió
K2167/02Aminosteril KE 10% elektrolit- és10´500 ml17 331000
szénhidrátmentes infúzió
K2168/01Aminosteril KE 10% elektrolit- és1000 ml4 336000
szénhidrátmentes infúzió
K2167/01Aminosteril KE 10% elektrolit- és500 ml1 934000
szénhidrátmentes infúzió
K2339/01Aminosteril N-hepa 5% infúzió500 ml2 754000
K2340/01Aminosteril N-hepa 8% infúzió1´500 ml2 850000
K2340/02Aminosteril N-hepa 8% infúzió10´500 ml24 608000
OGYI-T-8237/01Aminoven infant 10% infúzió 100 ml10´100 ml14 674000
OGYI-T-8241/01Aminoven 10% infúzió 500 ml10´500 ml17 099000
OGYI-T-8242/01Aminoven 15% infúzió 500 ml10´500 ml20 958000
OGYI-T-8239/01Aminoven 5% infúzió 500 ml10´500 ml11 146000
K2323/02Aminovenoes N-paed 10% infúzió10´100 ml16 141000
K2323/01Aminovenoes N-paed 10% infúzió100 ml1 887000
K2324/01Aminovenoes N-paed 10% infúzió250 ml2 345000
K2321/02Aminovenoes N-paed 6% infúzió10´100 ml13 349000
K2321/01Aminovenoes N-paed 6% infúzió100 ml1 474000
K2322/01Aminovenoes N-paed 6% infúzió250 ml1 870000
OGYI-T-8781/03Amiohexal 100 mg tabl.120´1 467901 3200
OGYI-T-8782/03Amiohexal 200 mg tabl.120´1 732901 5590
OGYI-T-8782/02Amiohexal 200 mg tabl.60´1 336901 2020
OGYI-T-7465/01Amiokordin 150 mg/3ml inj.5´3 ml686000
OGYI-T-7464/01Amiokordin 200 mg tabl.60´1 3511 2160
OGYI-T-8231/01*Amitrex 100 mg tabl.30´6 410000
OGYI-T-8957/01*Amitrex 100 mg/ml oldat1´60 ml12 201000
OGYI-T-7986/01*Amitrex 200 mg tabl.30´12 201000
OGYI-T-7986/02*Amitrex 200 mg tabl.90´34 817000
OGYI-T-8232/01*Amitrex 400 mg filmtabl.30´23 511000
OGYI-T-7770/04Amoclan Hexal filmtabl.21´2 660501 3300
OGYI-T-7772/03Amoclan Hexal forte por szuszpenzióhoz100 ml1 454507280
3787/01Amoxicillin-B 1000 mg tabl.10´7523560
3787/02Amoxicillin-B 1000 mg tabl.20´1 1915950
3784/01Amoxicillin-B 250 mg kapszula10´5031880
3784/02Amoxicillin-B 250 mg kapszula20´6893440
3783/01Amoxicillin-B 4 g/80 ml por sziruphoz40 g6763200
OGYI-T-5592/01Amoxicillin-B 500 mg kapszula10´5692230
OGYI-T-5592/02Amoxicillin-B 500 mg kapszula20´6923460
3785/01Amoxicillin-B 750 mg tabl.10´7143160
3785/02Amoxicillin-B 750 mg tabl.20´1 0455230
OGYI-T-5548/01Amphocil 100 mg por infúzióhoz90 321000
OGYI-T-5547/01Amphocil 50 mg por infúzióhoz51 460000
K986Ampicillin granulátum sziruphoz60 ml-hez261501310
K1378Ampicillin 500 mg inj.50 poramp.1 865509320
K2241/01oAnafranil SR 75 mg filmtabl.20´2 032TFX9381 182
K2239/01oAnafranil 10 mg filmtabl.30´701TFX322351
K2240/01oAnafranil 25 mg filmtabl.30´1 150TFX575591
K2242/01oAnafranil 25 mg/2 ml inj.10´2 ml983TFX491754
OGYI-T-7919/01*Anandron 150 mg tabl.30´22 135000
OGYI-T-4401/01*Anandron 50 mg tabl.90´22 135000
K1050Anavenol cseppek25 ml256000
K1049Anavenol drg.60´548000
3083/01Andaxin tabl.20´331000
OGYI-T-8743/01*Andraxan 250 mg filmtabl.90´13 012000
K-2198/01oAndriol kapszula60´4 038003 467
K1910/01*Androcur depot inj.3´3 ml7 616000
K1909*Androcur tabl.20´5 453502 7270
K1909*Androcur tabl.50´11 569505 7840
OGYI-T-6404/01*Androcur 100 tabl.50´20 9795010 4900
OGYI-T-6404/02*Androcur 100 tabl.60´24 9965012 4980
OGYI-T-7981/01Anemet 100 mg inj.1´5 ml4 901000
OGYI-T-7980/01Anemet 12,5 mg inj.10´0,625 ml10 154000
OGYI-T-7983/01Anemet 200 mg filmtabl.16 328000
OGYI-T-7982/01Anemet 50 mg filmtabl.5 160000
K1465/01Anexate 0,5 mg inj.5´5 ml17 813000
K2343Angiopurin 400 mg filmtabl.100´1 2596300
K2343Angiopurin 400 mg filmtabl.50´6593100
K1975Ansaid 100 mg filmtabl.50´2 298501 1500
K1974Ansaid 50 mg filmtabl.50´1 241506210
OGYI-T-2907/01Antaethyl 500 mg tabl.20´6665590
K1002Antelepsin 0,25 mg tabl.50´348501730
K1003Antelepsin 1 mg tabl.50´600502990
K2120/01Antithrombin III. Immuno 1000 NE inj.1 poramp. + 1´20 ml94 414000
K2119/01Antithrombin III. Immuno 500 NE inj.1 poramp. + 1´10 ml47 653000
OGYI-T-4289/01Anxiron 10 mg tabl.50´825000
3810/02Anxiron 5 mg tabl.100´825000
3810/01Anxiron 5 mg tabl.20´339000
3810/03Anxiron 5 mg tabl.50´471000
OGYI-T-6121/01oAplatic 250 mg filmtabl.30´3 891TFX1 9461 946
OGYI-T-5843/02Apo-Alpraz 0,25 mg tabl.100´ (bliszterben)86700
OGYI-T-5843/01Apo-Alpraz 0,25 mg tabl.30´ (bliszterben)29100
OGYI-T-5844/02Apo-Alpraz 0,5 mg tabl.100´ (bliszterben)1 44200
OGYI-T-5844/01Apo-Alpraz 0,5 mg tabl.30´ (bliszterben)47100
OGYI-T-9054/01oApodepi 20 mg filmtabl.30´3 80503 425
OGYI-T-5981/02* oApo-Famotidin 20 mg filmtabl.100´ (műa. tartályban)2 721TFX1 9052 449
OGYI-T-5981/01oApo-Famotidin 20 mg filmtabl.30´ (bliszterben)917TFX588742
OGYI-T-5982/02* oApo-Famotidin 40 mg filmtabl.100´ (műa. tartályban)5 283TFX3 6984 754
OGYI-T-5982/01* oApo-Famotidin 40 mg filmtabl.30´ (bliszterben)1 664TFX1 1661 486
OGYI-T-5537/01oApo-Fluoxetin 20 mg kapszula10´885TFX443797
OGYI-T-5537/03oApo-Fluoxetin 20 mg kapszula100´8 946TFX4 4738 051
OGYI-T-5537/02oApo-Fluoxetin 20 mg kapszula20´1 773TFX8871 596
OGYI-T-5537/04oApo-Fluoxetin 20 mg kapszula30´2 528TFX1 2642 275
OGYI-T-5376/01Apo-Ranitidin 150 mg filmtabl.60´1 644TFX1 1510
OGYI-T-5377/01Apo-Ranitidin 300 mg filmtabl.30´1 644TFX1 1510
3742oApranax 275 mg filmtabl.30´951TFX435615
OGYI-T-4030oApranax 550 mg filmtabl.30´1 504TFX6621 230
OGYI-T-6251/01Aprovel 150 mg tabl.28´6 488TFX2 2310
OGYI-T-6252/01Aprovel 300 mg tabl.28´7 629TFX3 8150
3731Apulein kenőcs15 g6742810
3730Apulein krém15 g6742810
3799Apulein oldat30 ml8303610
OGYI-T-8791/01oApydan 300 mg tabl.50´5 000004 500
OGYI-T-8792/01oApydan 600 mg tabl.50´9 576008 618
12613*Aqua destillata pro inj.10´10 ml7553550
12613*Aqua destillata pro inj.10´5 ml7183370
OGYI-T-7485/01¨ oArava 10 mg filmtabl.30´16 4860014 838
OGYI-T-7487/01¨ oArava 100 mg filmtabl.8 690007 820
OGYI-T-7486/01¨ oArava 20 mg filmtabl.30´18 8850016 996
3611Arduan inj.25´4 mg + 25´2 ml16 275000
OGYI-T-5758/01Aredia 15 mg por infúzióhoz4 porüv.+4 oldószer30 402000
amp.
OGYI-T-5759/01*Aredia 30 mg por infúzióhoz2 porüv.+2 oldószer33 829000
amp.
OGYI-T-6060/01¨ oAricept 10 mg filmtabl.28´20 9700010 484
OGYI-T-6059/01¨ oAricept 5 mg filmtabl.28´18 996009 497
OGYI-T-5682/01*Arimidex 1 mg tabl.28´30 875000
OGYI-T-7356/01*Aromasin tabl.30´37 826000
3461Arthrofluor kenőcs50 g446000
OGYI-T-5557Aruclonin 1/16% szemcsepp1´10 ml7626600
OGYI-T-5558Aruclonin 1/8% szemcsepp1´10 ml7986780
K1019Arugeen spray130 g700000
OGYI-T-6938/02Arutimol uno 0,25% egyadagos szemcsepp120´0,5 ml7 475000
OGYI-T-6939/02Arutimol uno 0,5% egyadagos szemcsepp120´0,5 ml7 537000
OGYI-T-6939/01Arutimol uno 0,5% egyadagos szemcsepp60´0,5 ml3 286902 9580
K1903/01Arutimol 0,25% szemcsepp1´5 ml5755180
K1904/01Arutimol 0,5% szemcsepp1´5 ml6385740
OGYI-T-7305/01oAsacol 500 mg végbélkúp20´5 803502 9025 223
OGYI-T-7491/01Asasantin retard kapszula30´2 270501 1350
OGYI-T-5950/01Aspirin protect 100 mg bélben oldódó20´565000
filmtabl.
OGYI-T-5950/02oAspirin protect 100 mg bélben oldódó50´832TFX0749
filmtabl.
OGYI-T-5951/01Aspirin protect 300 mg bélben oldódó20´530000
filmtabl.
OGYI-T-5951/02Aspirin protect 300 mg bélben oldódó50´1 012000
filmtabl.
K927Astmopent tabl.20´5172250
K926Astmopent 0,5 mg inj.10´1 ml6442700
K1533/01* oAstonin-H tabl.100´2 469501 2352 222
3800/01oAstrix 100 mg kapszula30´563TFX0478
K2347A.T. 10 oldat15 ml1 4908210
OGYI-T-8182/01Atacand Plus 16/12,5 mg tabl.28´6 600503 3000
OGYI-T-6441/01Atacand 16 mg tabl.28´6 885TFX3 4430
OGYI-T-6440/01Atacand 8 mg tabl.28´5 747TFX2 2310
OGYI-T-4579/01Atarax 100 mg inj.6´2 ml815000
OGYI-T-4578/01Atarax 200 ml szirup200 ml575000
OGYI-T-4577/01Atarax 25 mg filmtabl.25´528000
K1566/01Atenativ 1500 NE por inj.-hoz, ill. inf.-hoz1 poramp.153 655000
+ 1 oldószeramp.
K1565/01Atenativ 500 NE por inj.-hoz, ill. inf.-hoz1 poramp.50 235000
+ 1 oldószeramp.
OGYI-T-5014/01Atenobene 100 mg filmtabl.50´7406670
OGYI-T-5013/01Atenobene 50 mg filmtabl.50´5885290
OGYI-T-8030/03Atenolol AL 100 mg tabl.100´1 3081 1770
OGYI-T-8030/01Atenolol AL 100 mg tabl.30´5424870
OGYI-T-8030/02Atenolol AL 100 mg tabl.50´6826140
OGYI-T-8028/03Atenolol AL 25 mg tabl.100´951908560
OGYI-T-8028/01Atenolol AL 25 mg tabl.30´443903990
OGYI-T-8028/02Atenolol AL 25 mg tabl.50´636905730
OGYI-T-8029/03Atenolol AL 50 mg tabl.100´9098180
OGYI-T-8029/01Atenolol AL 50 mg tabl.30´4383510
OGYI-T-8029/02Atenolol AL 50 mg tabl.50´5885290
OGYI-T-3860/01Atenolol comp. mite Pharmavit filmtabl.30´7355760
OGYI-T-3859/01Atenolol comp. Pharmavit filmtabl.20´7086370
OGYI-T-3846/01Atenolol Pharmavit 100 mg filmtabl.30´7594000
OGYI-T-3845/01Atenolol Pharmavit 50 mg filmtabl.30´6213140
OGYI-T-5017/03Atenolol-AL 100 filmtabl.100´1 3081 1770
OGYI-T-5017/01Atenolol-AL 100 filmtabl.30´5424870
OGYI-T-5017/02Atenolol-AL 100 filmtabl.50´6826140
OGYI-T-5015/03Atenolol-AL 25 filmtabl.100´9513400
OGYI-T-5015/01Atenolol-AL 25 filmtabl.30´4431380
OGYI-T-5015/02Atenolol-AL 25 filmtabl.50´6362100
OGYI-T-5016/03Atenolol-AL 50 filmtabl.100´9098180
OGYI-T-5016/01Atenolol-AL 50 filmtabl.30´4383510
OGYI-T-5016/02Atenolol-AL 50 filmtabl.50´5885290
OGYI-T-5667Atenolol-B 100 mg tabl.100´1 5611 3570
OGYI-T-5667Atenolol-B 100 mg tabl.30´7294840
OGYI-T-5666Atenolol-B 50 mg tabl.100´8197370
OGYI-T-5666Atenolol-B 50 mg tabl.30´5133310
OGYI-T-5867/01Atenomel 100 mg filmtabl.28´6984550
OGYI-T-5866/01Atenomel 50 mg filmtabl.28´4963120
52Athenstaedt oldat500 g223000
OGYI-T-4472Athlete’s foot hintőpor80 g466000
OGYI-T-4471Athlete’s foot spray100 ml549000
K1539Atilen 6%-os szirup gyermekeknek100 ml216000
K1347Atrium 300 mg tabl.100´1 450507260
12612/01Atropinum sulfuricum 0,1% inj.10´1 ml894000
10985Atropinum sulfuricum 1/3 mg tabl.50´29000
K1027/01oAtrovent aeroszol15 ml1 6678151 467
OGYI-T-4697Atrovent inhalációs kapszula100´2 133501 0670
OGYI-T-5529/01Augmentin DUO 1 g filmtabl.14´3 1281 4850
OGYI-T-5964/01Augmentin DUO 457 mg/5 ml por35 ml8974220
sziruphoz
OGYI-T-5964/02Augmentin DUO 457 mg/5 ml por70 ml1 6908450
sziruphoz
OGYI-T-5963/01Augmentin DUO 625 mg filmtabl.14´2 1411 0070
OGYI-T-8516/01Augmentin extra filmtabl.28´6 872503 4370
OGYI-T-1354/01Augmentin 1,2 g iv. inj.4 772000
OGYI-T-1352/01Augmentin 156 mg/5 ml por sziruphoz1´100 ml9604360
OGYI-T-4363/01Augmentin 312 mg/5 ml por sziruphoz1´100 ml1 7977920
OGYI-T-1351/01Augmentin 375 mg filmtabl.21´1 8099050
OGYI-T-1353/01Augmentin 600 mg iv. inj.10´5 003000
OGYI-T-1548/01Augmentin 625 mg filmtabl.21´2 4391 2140
OGYI-T-7904/01Auronal 10 mg retard filmtabl.30´4 347TFX2 5520
OGYI-T-7902/01Auronal 2,5 mg retard filmtabl.30´1 574TFX6380
OGYI-T-7903/01Auronal 5 mg retard filmtabl.30´2 334TFX1 2760
K1447Auropan tabl.30´2 8901 3770
K1809Aurorix “Roche” 150 mg filmtabl.100´7 362503 6810
K1809Aurorix “Roche” 150 mg filmtabl.30´2 265501 1330
OGYI-T-1809/02oAurorix 150 mg filmtabl.100´7 362TFX3 6816 492
K1809/01oAurorix 150 mg filmtabl.30´2 265TFX1 1331 948
OGYI-T-5936/01oAurorix 300 mg filmtabl.60´8 656TFX4 3267 791
K1120Auxison aeroszol10,5 g1 057505280
OGYI-T-7582/02¨ oAvandia 4 mg filmtabl.28´8 820004 410
OGYI-T-7582/03¨ oAvandia 4 mg filmtabl.56´16 743008 372
OGYI-T-7583/02¨ oAvandia 8 mg filmtabl.28´13 015006 508
OGYI-T-8518/02Avelox infúzió12´108 386000
OGYI-T-8518/01Avelox infúzió45 681000
OGYI-T-7554/03Avelox 400 mg filmtabl.10´10 151505 0760
OGYI-T-7554/01Avelox 400 mg filmtabl.5 408502 7030
OGYI-T-7554/02Avelox 400 mg filmtabl.7 363503 6810
OGYI-T-8650/01Avelox 400 mg infúzió üvegben1´250 ml9 850000
OGYI-T-8650/02Avelox 400 mg infúzió üvegben5´250 ml45 681000
OGYI-T-6339/01Avonex inj.4´1 porüveg225 182000
+ tartozékok
K2196/01Axid 150 mg kapszula56´3 163TFX1 0970
K2197/01Axid 300 mg kapszula28´3 163TFX1 0970
3881/01* oAzepal tabl.50´825TFX413742
OGYI-T-7074/01oAzopt 1% szuszpenziós szemcsepp1´5 ml2 912TFX02 621
K1021/01oBaclofen 10 mg tabl.50´1 2996071 092
K1022/01oBaclofen 25 mg tabl.50´2 2711 0511 892
K1275Bactrim inj. infúzióhoz50´5 ml4 750000
OGYI-T-1800/01Bactroban kenőcs15 g1 088505440
OGYI-T-7888/01Bactroban krém15 g1 088505440
OGYI-T-5031/01Bactroban orrkenőcs3 g2 513000
3616/01Balansol S 5 infúzió üveg palackban500 ml479000
OGYI-T-5597/01Bambec 10 mg tabl.30´2 585501 2930
2728/01Barbamid tabl.10´249000
K1162/01Batrafen hüvelykrém40 g + 6 db1 6457560
eh.applikátor
OGYI-T-5371/01Batrafen körömlakk1´3 g4 2381 6680
K1163/01Batrafen krém20 g9164240
K1164/01Batrafen 10 mg oldat20 ml8874080
OGYI-T-6092Baymycard CC 10 mg retard filmtabl.30´3 300TFX6380
OGYI-T-6093Baymycard CC 20 mg retard filmtabl.30´4 759TFX1 2760
OGYI-T-4051Baymycard filmtabl.20´1 374TFX2130
OGYI-T-4052Baymycard 10 filmtabl.20´2 184TFX4250
3551Bayolin kenőcs50 g514000
K1015Baypen 0,5 g inj.5 poramp. + 5´5 ml1 289000
K1031Baypen 2 g inj.5 poramp. + 5´20 ml5 882000
K1136Baypen 5 g inj.5 poramp. + 5´50 ml13 250000
3708/01Baypress 20 mg tabl.20´2 008TFX8500
K2005Beclocort forte aeroszol10 ml (13,81 g)2 1369670
K2004Beclocort mite aeroszol10 ml (13,81 g)1 0333940
K883Benetazon tabl.30´251701740
K1595/02Benfogamma drg.100´2 901000
K1595/04Benfogamma drg.1000´20 661000
K1595/01Benfogamma drg.50´1 646000
K1595/03Benfogamma drg.500´11 933000
OGYI-T-4663/01BEN-U-RON szirup100 ml406000
OGYI-T-4667BEN-U-RON 1000 mg végbélkúp10´350000
felnőtteknek
OGYI-T-4664BEN-U-RON 125 mg végbélkúp10´279000
csecsemőknek
OGYI-T-4665BEN-U-RON 250 mg végbélkúp10´286000
kisgyermekeknek
OGYI-T-4662BEN-U-RON 500 mg tabl.20´184000
OGYI-T-4666BEN-U-RON 500 mg végbélkúp iskolás10´293000
gyermekeknek
OGYI-T-7907/01Béres B1 vitamin 10 mg tabl.20´177000
OGYI-T-8300/01Béres B6 vitamin tabl.20´148000
OGYI-T-8346/02Béres C-vitamin 500 mg filmtabl.60´463000
K1794Beriate HS 1000 NE inj.1 poramp. + 1´30 ml100 416000
K1792Beriate HS 250 NE inj.1 poramp. + 1´10 ml25 776000
K1793Beriate HS 500 NE inj.1 poramp. + 1´20 ml50 654000
OGYI-T-4358/01Beriate P 1000 NE inj.1 poramp. + 1´10 ml116 494000
OGYI-T-4356/01Beriate P 250 NE inj.1 poramp. + 1´2,5 ml28 080000
OGYI-T-4357/01Beriate P 500 NE inj.1 poramp. + 1´5 ml58 693000
OGYI-T-5953/01Berinert P inj.1 poramp. + 1´10 ml115 150000
OGYI-T-4362Berinin P 1200 NE (Human coagulatiós1 poramp. + 1´10 ml129 279000
faktor IX.)
OGYI-T-4360Berinin P 300 NE (Human coagulatiós1 poramp. + 1´2,5 ml33 064000
faktor IX.)
OGYI-T-4361Berinin P 600 NE (Human coagulatiós1 poramp. + 1´5 ml65 085000
faktor IX.)
OGYI-T-7444/01Beriplast P Combi-Set 0,5 ml1 készlet12 945000
szövetragasztó készlet
OGYI-T-7445/01Beriplast P Combi-Set 1 ml szövetragasztó1 készlet23 744000
készlet
OGYI-T-7446/01Beriplast P Combi-Set 3 ml szövetragasztó1 készlet56 020000
készlet
OGYI-T-4062Beriplast P 0,5 ml fibrinragasztó készlet12 945000
OGYI-T-4063Beriplast P 1,0 ml fibrinragasztó készlet23 744000
OGYI-T-4064Beriplast P 3,0 ml fibrinragasztó készlet56 020000
OGYI-T-6407/01Beriplex P/N 250 NE inj.1 poramp. + 126 181000
oldószeramp.
OGYI-T-6408/01Beriplex P/N 500 NE inj.1 poramp. + 144 404000
oldószeramp.
K1194/01oBerodual aeroszol21 g2 004501 0031 804
OGYI-T-4698Berodual inhalációs kapszula100´2 691501 3460
OGYI-T-5669/01Berodual inhalációs oldat1´20 ml8924450
OGYI-T-8049/01oBerodual N inhalációs aeroszol2 130508651 555
K971Berotec aeroszol15 ml1 431506940
OGYI-T-4699Berotec inhalációs kapszula100´1 508507540
OGYI-T-7472/01Berotec N 100 inhalációs aeroszol1´13,5 g1 403507010
OGYI-T-6012/01Berotec 100 inhalációs aeroszol1´15 ml1 512507560
K971/01Berotec 200 inhalációs aeroszol1´15 ml1 431507160
3757/01Betadine hüvelykúp14´7123390
3756oBetadine kenőcs20 g62900540
OGYI-T-4925/01Betaferon 9,6´10 000 000 NE inj.15 poramp.+15´2 ml272 298000
OGYI-T-7278/01Betaferon 9,6´10 000 000 NE inj.15´272 298000
oldószeres fecskendővel
OGYI-T-4236/01Betaloc Zok 100 mg retard tabl.30´1 230901 1070
OGYI-T-4235/01Betaloc Zok 50 mg retard tabl.30´740906670
OGYI-T-6827/01Betaloc 10 mg tabl.30´427903840
OGYI-T-3610/01Betaloc 100 mg tabl.20´6255630
OGYI-T-4680Betaloc 50 mg tabl.100´7807020
OGYI-T-4680Betaloc 50 mg tabl.30´5122790
OGYI-T-6223Betamann 0,1% szemcsepp1´5 ml680704760
OGYI-T-6224Betamann 0,3% szemcsepp1´5 ml757705290
OGYI-T-4372/01oBetaserc 16 mg tabl.60´2 563701 7942 307
OGYI-T-1274/01oBetaserc 8 mg tabl.100´2 364701 6552 127
OGYI-T-5293/01Betoptic S szemcsepp5 ml1 085909760
K1727/01Betoptic szemcsepp5 ml1 085909760
OGYI-T-4495Bezafibrat-Q 200 mg drg.50´1 0227990
OGYI-T-4496Bezafibrat-Q 400 mg retard drg.30´1 6119580
OGYI-T-2028/01Bezalip retard 400 mg filmtabl.30´1 9199590
OGYI-T-1413/01Bezalip 200 mg filmtabl.30´7344710
OGYI-T-4120Bezamidin 200 mg filmtabl.50´1 3457980
3621oBiarison 200 mg kapszula30´867TFX434583
3636oBiarison 300 mg végbélkúp10´753TFX377377
K1439BICNU 100 mg inj.1 poramp. + 3 ml9 383000
178Bilagit drg.30´475000
OGYI-T-6205Biliscopin infúzió1´50 ml6 534000
OGYI-T-6205Biliscopin 50 ml infúzió10´50 ml64 647000
OGYI-T-7156/01Biodroxil 1000 mg filmtabl.12´1 428507140
OGYI-T-7158/01Biodroxil 250 mg/5 ml granulátum45 g (60 ml-hez)6603310
szuszpenzióhoz
OGYI-T-7155/01Biodroxil 500 mg kapszula12´9314660
OGYI-T-7091/01* oBiostin 100 NE inj.5´1 ml2 6021 3012 342
OGYI-T-7091/02* oBiostin 100 NE inj.50´1 ml21 37010 68519 233
OGYI-T-7090/01* oBiostin 50 NE inj.5´1 ml1 7098551 538
OGYI-T-7090/02* oBiostin 50 NE inj.50´1 ml14 0137 00712 612
K1958Biovital Vitamin E kapszula60´671000
OGYI-T-8801/01Bisoblock 10 mg tabl.30´1 570701 0990
OGYI-T-8800/01Bisoblock 5 mg tabl.30´964706750
OGYI-T-8236/03Bisogen 10 mg filmtabl.100´5 454703 8170
OGYI-T-8236/01Bisogen 10 mg filmtabl.30´1 756701 2280
OGYI-T-8236/02Bisogen 10 mg filmtabl.60´3 379702 3660
OGYI-T-8235/03Bisogen 5 mg filmtabl.100´3 224702 2560
OGYI-T-8235/01Bisogen 5 mg filmtabl.30´1 053707370
OGYI-T-8235/02Bisogen 5 mg filmtabl.60´1 976701 3830
OGYI-T-8699/01Bisoprolol-ratiopharm 10 mg tabl.30´1 744701 2210
OGYI-T-8698/01Bisoprolol-ratiopharm 5 mg tabl.30´1 047707330
3297Bispan tabl.20´192000
OGYI-T-4497/01Blemaren-N pezsgőtabl.80´3 1911 4790
K771Bleocin 15 mg inj.1 poramp.9 548000
OGYI-T-8376/01Bleomycin-Teva 15 mg por inj.-hoz7 816000
OGYI-T-8376/02Bleomycin-Teva 15 mg por inj.-hoz10´66 668000
K1916/01Blocalcin 60 tabl.50´1 055909480
K1917/01Blocalcin 90 retard tabl.30´9038130
K2384/01Blokium diu tabl.20´7046330
K2030/01Blokium 100 mg tabl.30´7304000
K2029/01Blokium 50 mg tabl.30´5413260
OGYI-T-7573/01Bondronat 1 mg/1 ml koncentrátum1´1 ml34 320000
infúzióhoz
OGYI-T-7574/01Bondronat 2 mg/2 ml koncentrátum1´2 ml56 761000
infúzióhoz
K2043/02*Bonefos 400 mg kapszula100´37 668000
K2043/03*Bonefos 400 mg kapszula120´44 535000
K2043/01*Bonefos 400 mg kapszula60´22 904000
K2027/01*Bonefos 60 mg/ml koncentrátum5´5 ml11 026000
infúzióhoz
OGYI-T-6763/01*Bonefos 800 mg tabl.60´44 992000
K1250Bretylate 100 mg/2 ml inj.5´2 ml2 544000
OGYI-T-2379/01Brevibloc 100 mg/10 ml infúzió5´10 ml12 458000
OGYI-T-1780/01Brevibloc 2,5 g/10 ml inj. infúzióhoz1´10 ml29 402000
3561Bricanyl elixír100 ml549502610
3539Bricanyl tabl.20´314501510
OGYI-T-4167/01Bricanyl Turbuhaler 0,5 mg/adag1´ (200 adag)2 434501 2170
belégzőpor
OGYI-T-4167/01Bricanyl Turbuhaler 0,5 mg/adag por200 adag2 434501 2170
inhalációhoz
K812/01Brietal sodium 500 mg iv. inj.6 poramp.5 656000
3629Brinaldix 10 mg tabl.20´4743820
3375Brinaldix 20 mg tabl.20´6035040
3720*Bromocriptin-Richter 2,5 mg tabl.30´1 5161 3650
3743*Bromocriptin-Richter 5 mg kapszula30´2 513902 2620
3744Bromocriptin-Richter 10 mg kapszula30´4 003502 0010
OGYI-T-5943oBroncovaleas aeroszol1´16,5 g707354636
3682Brulamycin szemcsepp5 ml7573240
OGYI-T-6915/01Brulamycin 160 mg/4 ml inj.10´6 478000
3571/01Brulamycin 40 mg/ml inj.10´1 ml2 073000
OGYI-T-6177/01Brulamycin 80 mg/2 ml inj.10´2 ml3 910000
OGYI-T-6641/01BSS Fiziológiás öblítő oldat250 ml3 874000
OGYI-T-6642/01BSS Fiziológiás öblítő oldat500 ml4 434000
K1728/01BSS Plus 250 ml intraocularis öblítő240 ml I. + 10 ml II.6 020000
folyadék
K1729/01BSS Plus 500 ml intraocularis öblítő480 ml I. + 20 ml II.7 327000
folyadék
OGYI-T-6497/01Bucain 0,25% inj., 20 ml1´20 ml672000
OGYI-T-6497/02Bucain 0,25% inj., 20 ml10´20 ml4 259000
OGYI-T-6497/03Bucain 0,25% inj., 20 ml50´20 ml17 879000
OGYI-T-6496/02Bucain 0,25% inj., 5 ml10´5 ml1 796000
OGYI-T-6496/01Bucain 0,25% inj., 5 ml5´5 ml801000
OGYI-T-6496/03Bucain 0,25% inj., 5 ml50´5 ml7 417000
OGYI-T-6498/01Bucain 0,25% inj., 50 ml1´50 ml742000
OGYI-T-6498/02Bucain 0,25% inj., 50 ml10´50 ml5 203000
OGYI-T-6498/03Bucain 0,25% inj., 50 ml50´50 ml29 089000
OGYI-T-6502/02Bucain 0,5% hyperbar inj., 4 ml10´4 ml2 349000
OGYI-T-6502/01Bucain 0,5% hyperbar inj., 4 ml5´4 ml1 136000
OGYI-T-6500/01Bucain 0,5% inj., 20 ml1´20 ml691000
OGYI-T-6500/02Bucain 0,5% inj., 20 ml10´20 ml4 329000
OGYI-T-6500/03Bucain 0,5% inj., 20 ml50´20 ml18 926000
OGYI-T-6499/02Bucain 0,5% inj., 5 ml10´5 ml1 686000
OGYI-T-6499/01Bucain 0,5% inj., 5 ml5´5 ml903000
OGYI-T-6499/03Bucain 0,5% inj., 5 ml50´5 ml8 134000
OGYI-T-6501/01Bucain 0,5% inj., 50 ml1´50 ml794000
OGYI-T-6501/02Bucain 0,5% inj., 50 ml10´50 ml5 530000
OGYI-T-6501/03Bucain 0,5% inj., 50 ml50´50 ml23 838000
OGYI-T-5828oBudenofalk 3 mg kapszula100´24 6415012 32122 177
OGYI-T-8898/01oBudenofalk 3 mg kapszula100´24 6415012 32122 177
OGYI-T-6769/01oBudesonid-GW forte inhalációs aerosol200 adag2 3761 1892 139
OGYI-T-6768/01oBudesonid-GW mite inhalációs aerosol200 adag1 4557281 309
K1338Bupivacain 0,5% inj.10´10 ml1 668000
K1339Bupivacain 0,5%-epinephrin 0,0005% inj.10´10 ml1 668000
OGYI-T-6993/01*Bupren 0,2 mg szublingvális tabl.30´1 228000
OGYI-T-5752Buventol Easyhaler 200 mikrog/adag2 011501 0060
inhalációs por
3656oByanodine 150 mg kapszula40´1 303TFX6091 173
OGYI-T-6444Caelyx koncentrátum infúzióhoz1´10 ml147 082000
OGYI-T-6444/01Caelyx 20 mg/10 ml koncentrátum1´10 ml147 082000
infúzióhoz
OGYI-T-7926/01Caelyx 50 mg/25 ml koncentrátum1´25 ml342 160000
infúzióhoz
K2170/01Calcijex 1 mikrog/ml inj.10´18 550000
K2170/02Calcijex 1 mikrog/ml inj.100´177 477000
K2170Calcijex 1 mikrog/ml inj.25´1 ml35 495000
K2171/01Calcijex 2 mikrog/ml inj.10´29 133000
K2171/02Calcijex 2 mikrog/ml inj.100´283 305000
K2171Calcijex 2 mikrog/ml inj.25´1 ml56 258000
11244Calcimusc inj.10´10 ml480502390
11244Calcimusc inj.10´5 ml7293040
11244Calcimusc inj.50´10 ml1 422507110
11244Calcimusc inj.50´5 ml1 339506700
2109Calciphedrin tabl.20´339000
3782/01Calcium Pharmavit 500 mg pezsgőtabl.20´377000
OGYI-T-1495/01*Calciumfolinat-Ebewe 100 mg inj.5´10 ml18 871000
OGYI-T-1496/01*Calciumfolinat-Ebewe 15 mg kapszula20´11 297000
OGYI-T-1493/01*Calciumfolinat-Ebewe 3 mg inj.10´1 ml1 929000
OGYI-T-1494/01*Calciumfolinat-Ebewe 30 mg inj.5´3 ml6 885000
OGYI-T-8837/01*Calciumfolinat-Ebewe 300 mg/30 ml inj.9 702000
OGYI-T-4143/01* oCalco 100 NE inj.5´1 ml2 59902 317
OGYI-T-4145/01Calco 100 NE/adag orrspray4 837502 4190
OGYI-T-4145/02oCalco 100 NE/adag orrspray7 859503 9297 074
OGYI-T-4142/01* oCalco 50 NE inj.5´1 ml1 8999281 672
OGYI-T-4144/01Calco 50 NE/adag orrspray2 548501 2750
OGYI-T-3609/01Calypsol inj.5´10 ml7 044000
OGYI-T-6098/01Campto 100 mg/5 ml koncentrátum1´5 ml71 078000
infúzióhoz
OGYI-T-6097/01Campto 40 mg/2 ml koncentrátum1´2 ml30 972000
infúzióhoz
OGYI-T-8439/01Cancidas 50 mg por infúzióhoz való128 469000
koncentrátumhoz
OGYI-T-8440/01Cancidas 70 mg por infúzióhoz való163 170000
koncentrátumhoz
OGYI-T-5579/02Candibene 1% krém30 g528000
OGYI-T-5577/01Candibene 100 mg hüvelytabl.6383190
OGYI-T-5578/01Candibene 200 mg hüvelytabl.6383190
3501/01Canesten hüvelytabl.6823150
OGYI-T-8112/01Canesten hüvelytabl.6823150
OGYI-T-6288/01Capin 12,5 mg tabl. bliszterben56´6745260
OGYI-T-6289/01Capin 25 mg tabl. bliszterben56´6695210
OGYI-T-6290/01Capin 50 mg tabl. bliszterben56´1 0569500
3128Capsoderma kenőcs20 g107000
OGYI-T-8071/03Captogamma 12,5 mg tabl.100´8147330
OGYI-T-8072/02Captogamma 25 mg tabl.50´7135650
OGYI-T-8073/03Captogamma 50 mg tabl.100´2 1171 9050
OGYI-T-8073/01Captogamma 50 mg tabl.30´7406670
OGYI-T-8073/02Captogamma 50 mg tabl.50´9788790
OGYI-T-6515/01Captopril Chinoin 12,5 mg tabl.30´4333240
OGYI-T-6516/01Captopril Chinoin 25 mg tabl.30´4993740
OGYI-T-6517/01Captopril Chinoin 50 mg tabl.30´6995860
OGYI-T-4693Captopril Pharmavit 12,5 mg tabl.30´321902890
OGYI-T-4693Captopril Pharmavit 12,5 mg tabl.50´435903920
OGYI-T-4694/01Captopril Pharmavit 25 mg tabl.30´5413640
OGYI-T-4694Captopril Pharmavit 25 mg tabl.50´563905060
OGYI-T-4695/01Captopril Pharmavit 50 mg tabl.30´6695860
OGYI-T-4695Captopril Pharmavit 50 mg tabl.50´826907430
OGYI-T-4679Caradonel szuszpenzió120 ml629503140
OGYI-T-4678Caradonel 60 mg tabl.10´414502060
OGYI-T-4678Caradonel 60 mg tabl.30´733503660
K1082Carbachol 3% szemcsepp10 ml6804160
OGYI-T-5593* oCarbamazepin-B 200 mg tabl.100´1 750TFX8761 575
OGYI-T-5593* oCarbamazepin-B 200 mg tabl.50´901TFX450811
K1029Carbenicillin inj.1 poramp. + 1´24 ml706000
OGYI-T-5044/01oCarbidopa-Levodopa-B 10 mg/100 mg tabl.100´2 413501 2061 930
OGYI-T-5045/01oCarbidopa-Levodopa-B 25 mg/100 mg tabl.100´3 406501 7032 725
OGYI-T-5046/01oCarbidopa-Levodopa-B 25 mg/250 mg tabl.100´3 9231 9613 138
12684/01Carbo activatus 125 mg tabl.40´482000
OGYI-T-6678/01Carboplatin “Ebewe” 150 mg koncentrátum9 243000
infúzióhoz
OGYI-T-6679/01Carboplatin “Ebewe” 450 mg koncentrátum25 944000
infúzióhoz
OGYI-T-6677/01Carboplatin “Ebewe” 50 mg koncentrátum3 372000
infúzióhoz
OGYI-T-4614/01Carboplatin-Teva 150 mg inj.8 714000
OGYI-T-6346/01Carboplatin-Teva 150 mg/15 ml inj.8 318000
OGYI-T-4615/01Carboplatin-Teva 450 mg inj.22 965000
OGYI-T-6347/01Carboplatin-Teva 450 mg/45 ml inj.20 248000
OGYI-T-4613/01Carboplatin-Teva 50 mg inj.3 078000
OGYI-T-6345/01Carboplatin-Teva 50 mg/5 ml inj.2 967000
OGYI-T-7606/01Cardilopin 10 mg tabl.30´4 260TFX2 5520
OGYI-T-7604/01Cardilopin 2,5 mg tabl.30´1 331TFX6380
OGYI-T-7605/01Cardilopin 5 mg tabl.30´2 453TFX1 2760
K2359Cardioxane por infúzióhoz1 poramp.34 978000
OGYI-T-4439/01Cardisorb 40 mg retard kapszula20´8257040
OGYI-T-4440/01Cardisorb 60 mg retard kapszula20´1 0158390
K2209Cardonit 40 mg retard tabl.30´7513400
K2210Cardonit 60 mg retard tabl.30´8394150
K2111Cardonit 80 mg retard tabl.30´1 0525760
OGYI-T-6683/01Cardura XL 4 mg retard filmtabl.30´4 5143 0400
OGYI-T-4980/01Cardura 2 mg tabl.30´3 3722 3600
OGYI-T-4981/01Cardura 4 mg tabl.30´4 5143 1590
OGYI-T-8157/01*Casodex 150 mg filmtabl.28´98 905000
OGYI-T-5375/01*Casodex 50 mg tabl.28´35 197000
K2203Cataflam 1,5% cseppek15 ml7393280
OGYI-T-5573/01Cataflam 50 mg drg.10´5722610
OGYI-T-5573/02oCataflam 50 mg drg.20´869TFX435435
OGYI-T-5321/01Cataflam-V 50 tabl.20´8774040
OGYI-T-7511/01Cavinton forte tabl.30´6624540
OGYI-T-7511/02Cavinton forte tabl.90´1 6781 1520
OGYI-T-3531/01Cavinton inj.10´2 ml949000
OGYI-T-3532/01Cavinton tabl.50´6954790
OGYI-T-4090/02Cavinton-VR tabl.90´8325690
OGYI-T-4691/01Ceclor forte 375 mg/5 ml granulátum75 ml-hez2 714501 3580
szuszpenzióhoz
OGYI-T-4462/01Ceclor retard 375 mg tabl.10´1 7836940
OGYI-T-4463/01Ceclor retard 500 mg tabl.10´2 465501 2330
OGYI-T-4464/01Ceclor retard 750 mg tabl.10´3 262501 6320
OGYI-T-4690/01Ceclor 250 mg/5 ml granulátum75 ml-hez1 9467910
szuszpenzióhoz
OGYI-T-1531/01Ceclor 500 mg kapszula15´2 7901 2200
OGYI-T-4689/01Cecloretta 125 mg/5 ml granulátum75 ml-hez981504900
szuszpenzióhoz
OGYI-T-4686/01Cedax Baby por szuszpenzióhoz30 ml-hez2 454501 2270
OGYI-T-4217/01Cedax 36 mg por szuszpenzióhoz1´60 ml4 944502 4730
OGYI-T-4216/01Cedax 400 mg kapszula4 474502 2380
OGYI-T-7979/01Cefaclor AL GS 250 granulátum1 üveg1 974509870
szuszpenzióhoz
OGYI-T-7978/01Cefaclor AL 500 kapszula10´1 570507850
OGYI-T-7978/02Cefaclor AL 500 kapszula20´2 787501 3930
OGYI-T-7978/03Cefaclor AL 500 kapszula30´2 7011 3500
OGYI-T-6213/01Cefaclor-ratiopharm 125 mg/5 ml1´39 g6973150
granulátum szuszpenzióhoz
OGYI-T-6211/01Cefaclor-ratiopharm 250 mg kapszula16´1 5547720
OGYI-T-6214/01Cefaclor-ratiopharm 250 mg/5 ml1´39 g1 3036320
granulátum szuszpenzióhoz
OGYI-T-6212/01Cefaclor-ratiopharm 500 mg kapszula16´2 6121 2980
OGYI-T-8704/01Cefadroxil Merck 500 mg kapszula30´1 883509420
OGYI-T-6560/01Cefalekol 1 g por inj.hoz vagy infúzióhoz1´1 g780000
OGYI-T-6561/01Cefalekol 2 g por inj.hoz vagy infúzióhoz1´2 g1 495000
OGYI-T-4114/02Cefam inj.1 poramp. + 1´3 ml709000
OGYI-T-4114/03Cefam inj.50 poramp.25 699000
OGYI-T-6668/02Cefazolin Biochemie 1 g por inj.-hoz50´16 989000
OGYI-T-6594/01Cefazolin 1 g Human por inj.-hoz10´3 807000
OGYI-T-6595/01Cefazolin 10 g Human por inj.-hoz3 004000
OGYI-T-6593/01Cefazolin 500 mg Human por inj.-hoz10´2 098000
K1134/01Cefobid 1 g inj.1 poramp2 094000
K1135/01Cefobid 2 g inj.1 poramp.3 850000
OGYI-T-8268/01Cefotax T3A 1 g inj.1 poramp.+ 1709000
oldószeramp.
OGYI-T-8267/01Cefotax T3A 500 mg inj.1 poramp.+ 1454000
oldószeramp.
OGYI-T-8295/01Cefotrix 0,5 g por inj.-hoz1 poramp.1 489000
OGYI-T-8296/01Cefotrix 1 g por inj.-hoz1 poramp.1 754000
OGYI-T-6286/01Cefoxitin 1 g Human inj.10´11 258000
OGYI-T-6287/01Cefoxitin 2 g Human inj.10´20 601000
OGYI-T-5475Cefrom 1 g por inj.-hoz3 502000
OGYI-T-5476Cefrom 2 g por inj.-hoz6 803000
OGYI-T-7878/01oCeftriaxon Torrex 0,5 g por inj.-hoz1 4157081 274
OGYI-T-7879/01oCeftriaxon Torrex 1 g por inj.-hoz2 2621 1312 036
OGYI-T-7881/01Ceftriaxon Torrex 2 g por infúzió-hoz4 535000
OGYI-T-7880/01Ceftriaxon Torrex 2 g por inj.-hoz3 910501 9550
OGYI-T-6357/01Cefzil 250 mg tabl.10´1 970509850
OGYI-T-6438/01Cefzil 250 mg/5 ml por szuszpenzióhoz2 682501 3410
OGYI-T-6358/01Cefzil 500 mg tabl.10´3 579501 7900
OGYI-T-7287/01Celebrex 100 mg kapszula20´2 801000
OGYI-T-7287/02Celebrex 100 mg kapszula30´4 991000
OGYI-T-7288/03Celebrex 200 mg kapszula10´3 385000
OGYI-T-7288/01Celebrex 200 mg kapszula20´6 579000
OGYI-T-7288/02Celebrex 200 mg kapszula30´9 423000
K1140/01Celestone 0,5 mg tabl.30´6795270
K976Celestone 4 mg/ml inj.10´1 ml826504130
K976Celestone 4 mg/ml inj.5´5 ml3 554000
OGYI-T-5247/01*CellCept 250 mg kapszula100´33 546000
OGYI-T-5248/01*CellCept 500 mg filmtabl.50´33 546000
OGYI-T-7124/01CellCept 500 mg por infúzióhoz18 178000
3113Centedrin tabl.10´17000
3775Ceolat-Egis rágótabl.20´747000
K1043Cephalexin granulátum sziruphoz60 ml-hez429502150
OGYI-T-7842/01Cephalexin-Merck 250 mg kapszula30´909504550
OGYI-T-5970/01Cerebryl 12 g infúzió1´250 ml915000
OGYI-T-5971/02Cerebryl 1200 mg filmtabl.60´1 8277370
OGYI-T-4159/01Cerebryl 800 mg filmtabl.60´1 5354800
OGYI-T-7557/01Ceroxim 125 mg tabl.10´1 1195600
OGYI-T-8952/02Ceroxim 125 mg/5 ml por szuszpenzióhoz100 ml-hez2 718501 3600
OGYI-T-8952/01Ceroxim 125 mg/5 ml por szuszpenzióhoz50 ml-hez1 198506000
OGYI-T-7558/01Ceroxim 250 mg tabl.10´1 9699850
OGYI-T-8953/02Ceroxim 250 mg/5 ml por szuszpenzióhoz100 ml-hez5 278502 6400
OGYI-T-8953/01Ceroxim 250 mg/5 ml por szuszpenzióhoz50 ml-hez2 376501 1890
OGYI-T-7559/01Ceroxim 500 mg tabl.10´3 3741 6870
K1048/01*Cerucal inj.10´2 ml845504230
K1047/01*Cerucal tabl.50´659503300
K2010/01Cetapred szemkenőcs3,5 g6402940
OGYI-T-8292/01Cetazime 0,5 g por inj.-hoz1 275000
OGYI-T-8293/01Cetazime 1 g por inj.-hoz2 462000
OGYI-T-8294/01Cetazime 2 g por inj.-hoz4 816000
OGYI-T-7905/01oCetirizin-ratiopharm 10 mg filmtabl.20´1 267634887
OGYI-T-7905/02oCetirizin-ratiopharm 10 mg filmtabl.50´3 0371 5182 125
OGYI-T-9030/02oCetrin filmtabl.20´1 234506171 111
OGYI-T-9030/03oCetrin filmtabl.30´1 788508951 610
OGYI-T-9030/01oCetrin filmtabl.49850249448
OGYI-T-9030/04oCetrin filmtabl.90´4 601502 3014 141
OGYI-T-8896/07Cetripharm 10 mg filmtabl.100´ tartályban5 502000
OGYI-T-8896/02oCetripharm 10 mg filmtabl.20´ bliszterben1 175505881 057
OGYI-T-8896/05oCetripharm 10 mg filmtabl.20´ tartályban1 175505881 057
OGYI-T-8896/03oCetripharm 10 mg filmtabl.28´ bliszterben1 761508811 584
OGYI-T-8896/06oCetripharm 10 mg filmtabl.30´ tartályban1 761508811 584
OGYI-T-5636/01Cexim 1,5 g por inj.-hoz1 496507490
OGYI-T-5634/02Cexim 250 mg por inj.-hoz1 9179590
OGYI-T-5635/02Cexim 750 mg por inj.-hoz3 8891 9450
K1682oChenofalk kapszula100´6 552005 897
3679Chinidin retard 0,3 g tabl.25´888907990
10928Chinidinum sulfuricum 0,2 g tabl.30´825907420
OGYI-T-3537/01Chinofungin spray100 g749000
OGYI-T-4488/01Chinopamil R 120 kapszula30´8727840
OGYI-T-4489/01Chinopamil R 180 kapszula30´1 308901 1770
OGYI-T-4490/01Chinopamil R 240 kapszula30´1 7301 5570
OGYI-T-4685/01Chinotal drg.100´1 3626280
OGYI-T-4684/01Chinotal inj.25´5 ml1 858000
OGYI-T-8349/02Chirocaine 2,5 mg/ml inj.10´18 588000
OGYI-T-8350/02Chirocaine 5 mg/ml inj.10´19 007000
OGYI-T-8351/02Chirocaine 7,5 mg/ml inj.10´21 014000
OGYI-T-4121Chloraethyl Dr. Henning folyadék spray100 ml1 038000
K2374Chlordiazepoxid L.F.M. 5 mg tabl.20´155000
3042Chlorocid szirup60 ml752503770
K831Chlorprothixen 15 mg tabl.30´248000
K832Chlorprothixen 50 mg tabl.30´438000
K444Cholagol oldat10 ml469000
3056Choriogonin 1500 NE inj.5 poramp. + 5´2 ml1 7677100
OGYI-T-7560/01*Cifran 250 mg tabl.10´1 9069530
OGYI-T-7561/01*Cifran 500 mg tabl.10´3 4231 7120
OGYI-T-7562/01*Cifran 750 mg tabl.10´5 047502 5240
OGYI-T-5705oCiklovir 200 mg tabl.20´2 0941 0471 885
OGYI-T-5706oCiklovir 400 mg tabl.30´4 6372 3184 173
OGYI-T-5120/01Ciloxan steril szemészeti oldat5 ml9984610
OGYI-T-7752/01Ciloxan szem- és fülcsepp5 ml998504990
OGYI-T-5657Cimehexal 200 mg filmtabl.100´937TFX6550
OGYI-T-5657Cimehexal 200 mg filmtabl.50´673TFX4710
OGYI-T-5658Cimehexal 400 mg filmtabl.100´1 594TFX1 1160
OGYI-T-5658Cimehexal 400 mg filmtabl.20´560TFX3920
OGYI-T-5658Cimehexal 400 mg filmtabl.50´983TFX6880
OGYI-T-5659Cimehexal 800 mg filmtabl.100´2 335TFX1 6350
OGYI-T-5659Cimehexal 800 mg filmtabl.20´671TFX4690
OGYI-T-5659Cimehexal 800 mg filmtabl.50´1 340TFX9380
OGYI-T-5660/01Cimeldine 200 mg tabl.50´648TFX4540
OGYI-T-5661/01Cimeldine 400 mg tabl.50´826TFX5790
OGYI-T-5662/01Cimeldine 800 mg tabl.50´1 463TFX1 0240
OGYI-T-5820Cimetidin AL 200 mg filmtabl.100´915TFX6400
OGYI-T-5820Cimetidin AL 200 mg filmtabl.20´369TFX1960
OGYI-T-5821Cimetidin AL 400 mg filmtabl.100´1 390TFX9730
OGYI-T-5821Cimetidin AL 400 mg filmtabl.20´459TFX3210
OGYI-T-5821Cimetidin AL 400 mg filmtabl.50´742TFX5200
OGYI-T-5822Cimetidin AL 800 mg filmtabl.20´693TFX4850
OGYI-T-5822Cimetidin AL 800 mg filmtabl.50´1 185TFX8300
3780Cimetidin Pharmavit 400 mg filmtabl.50´1 149TFX8040
OGYI-T-8509/01*Ciphin 250 filmtabl.10´1 428507140
OGYI-T-8510/01*Ciphin 500 filmtabl.10´2 762501 3810
OGYI-T-4990/01*Ciplox 250 filmtabl.10´1 171505860
OGYI-T-4991/01*Ciplox 500 filmtabl.10´2 262501 1310
OGYI-T-5768Ciprobay Uro filmtabl.698503500
K1443/01Ciprobay 100 mg infúzió50 ml3 523000
K1445Ciprobay 100 mg/10 ml koncentrátum5´10 ml1 136000
infúzióhoz
K1444/01Ciprobay 200 mg infúzió100 ml5 912000
K1441/01*Ciprobay 250 mg filmtabl.10´2 4719490
OGYI-T-4653/01Ciprobay 400 mg infúzió200 ml9 765000
K1442/01*Ciprobay 500 mg filmtabl.10´4 5201 7090
OGYI-T-8948/01*Ciprofloxacin-ratiopharm 250 mg filmtabl.10´1 773508870
OGYI-T-8949/01*Ciprofloxacin-ratiopharm 500 mg filmtabl.10´3 187501 5940
OGYI-T-8603/01*Cipropharm 250 mg filmtabl.10´1 544507720
OGYI-T-8604/01*Cipropharm 500 mg filmtabl.10´2 799501 4000
OGYI-T-8605/01*Cipropharm 750 mg filmtabl.10´4 796502 3980
OGYI-T-9037/01*Ciprum 250 mg filmtabl.10´1 9069530
OGYI-T-9038/01*Ciprum 500 mg filmtabl.10´3 4231 7120
OGYI-T-9039/01*Ciprum 750 mg filmtabl.10´5 0472 5240
K1691*Cisordinol Depot 200 mg inj.1´1 ml1 449000
K1691*Cisordinol Depot 200 mg inj.10´1 ml11 571000
K1688/01*Cisordinol 10 mg filmtabl.50´1 822000
K1694/01*Cisordinol 20 mg/ml cseppek20 ml2 294000
K1689/01*Cisordinol 25 mg filmtabl.50´3 118000
K1690/01*Cisordinol 40 mg filmtabl.50´4 197000
K1693Cisordinol-Acutard 100 mg/2 ml inj.1´2 ml2 791000
K1693Cisordinol-Acutard 100 mg/2 ml inj.10´2 ml22 334000
K1692Cisordinol-Acutard 50 mg/ml inj.1´1 ml1 609000
K1692Cisordinol-Acutard 50 mg/ml inj.10´1 ml12 814000
K1575/01Cisplatin-Ebewe 0,5 mg/ml inj. infúzióhoz1´20 ml763000
(10 mg/20 ml)
K1576/01Cisplatin-Ebewe 0,5 mg/ml inj. infúzióhoz1´50 ml1 535000
(25 mg/50 ml)
K1577/01Cisplatin-Ebewe 0,5 mg/ml inj. infúzióhoz1´100 ml2 865000
(50 mg/100 ml)
K1721/01Cisplatin-Ebewe 1 mg/ml inj. infúzióhoz1´100 ml7 509000
(100 mg/100 ml)
K1720/01Cisplatin-Ebewe 1 mg/ml inj. infúzióhoz1´20 ml2 498000
(20 mg/20 ml)
OGYI-T-4867Cisplatin-Teva 10 mg por infúzióhoz1 poramp.715000
OGYI-T-7567/01Cisplatin-Teva 10 mg/10 ml inj.1´10 ml727000
OGYI-T-7567/02Cisplatin-Teva 10 mg/10 ml inj.10´10 ml6 252000
OGYI-T-4863Cisplatin-Teva 10 mg/20 ml oldat1´20 ml656000
infúzióhoz
OGYI-T-4866Cisplatin-Teva 100 mg/200 ml oldat1´200 ml4 805000
infúzióhoz
OGYI-T-4868Cisplatin-Teva 25 mg por infúzióhoz1 poramp.1 099000
OGYI-T-7568/01Cisplatin-Teva 25 mg/25 ml inj.1´25 ml1 600000
OGYI-T-7568/02Cisplatin-Teva 25 mg/25 ml inj.10´25 ml13 070000
OGYI-T-4864Cisplatin-Teva 25 mg/50 ml oldat1´50 ml1 502000
infúzióhoz
OGYI-T-4869Cisplatin-Teva 50 mg por infúzióhoz1 poramp.2 230000
OGYI-T-4865Cisplatin-Teva 50 mg/100 ml oldat1´100 ml2 670000
infúzióhoz
OGYI-T-7569/01Cisplatin-Teva 50 mg/50 ml inj.1´50 ml2 839000
OGYI-T-7569/02Cisplatin-Teva 50 mg/50 ml inj.10´50 ml23 177000
3724/01Claforan 1 g inj.1 poramp.1 037000
K1225/01Claforan 500 mg inj.565000
OGYI-T-1650/01oClaritine tabl.20´1 6868431 180
OGYI-T-2306/01oClaritine 1 mg/1 ml szirup120 ml1 191595834
OGYI-T-7781/01Clavumox 1,2 g iv. inj.4 772000
OGYI-T-7778/01Clavumox 156 mg/5 ml por sziruphoz100 ml8754360
OGYI-T-7779/01Clavumox 312 mg/5 ml por sziruphoz100 ml1 6977900
OGYI-T-7776/01Clavumox 375 mg filmtabl.21´1 8099050
OGYI-T-7780/01Clavumox 600 mg iv. inj.10´5 003000
OGYI-T-7777/01Clavumox 625 mg filmtabl.21´2 4391 2140
OGYI-T-5535/01oClexane 10 000 NE/1,0 ml (100 mg) inj.3 650TFX1 8253 284
fecskendőben
OGYI-T-4097/02oClexane 2000 NE/0,2 ml (20 mg) inj.10´5 204TFX2 6004 036
fecskendőben
OGYI-T-4097/01oClexane 2000 NE/0,2 ml (20 mg) inj.1 217TFX558807
fecskendőben
OGYI-T-4098/02oClexane 4000 NE/0,4 ml (40 mg) inj.10´9 427TFX4 7138 072
fecskendőben
OGYI-T-4098/01oClexane 4000 NE/0,4 ml (40 mg) inj.2 285TFX1 1081 615
fecskendőben
OGYI-T-5533/02oClexane 6000 NE/0,6 ml (60 mg) inj.10´11 598TFX5 79910 438
fecskendőben
OGYI-T-5533/01oClexane 6000 NE/0,6 ml (60 mg) inj.2 614TFX1 3072 353
fecskendőben
OGYI-T-5534/02oClexane 8000 NE/0,8 ml (80 mg) inj.10´14 463TFX7 23113 017
fecskendőben
OGYI-T-5534/01oClexane 8000 NE/0,8 ml (80 mg) inj.3 271TFX1 6362 944
fecskendőben
OGYI-T-5935/01Climen 28 drg.1´282 098501 0490
OGYI-T-5935/02Climen 28 drg.3´285 455502 7280
OGYI-T-7989/01Clinomel N4-550 infúzió 1000 ml1´1000 ml8 359000
OGYI-T-7990/01Clinomel N4-550 infúzió 1500 ml1´1500 ml9 053000
OGYI-T-7991/01Clinomel N4-550 infúzió 2000 ml1´2000 ml9 748000
OGYI-T-7992/01Clinomel N5-800 infúzió 1000 ml1´1000 ml9 539000
OGYI-T-7993/01Clinomel N5-800 infúzió 1500 ml1´1500 ml9 887000
OGYI-T-7994/01Clinomel N5-800 infúzió 2000 ml1´2000 ml10 581000
OGYI-T-7995/01Clinomel N6-900 infúzió 1000 ml1´1000 ml9 539000
OGYI-T-7996/01Clinomel N6-900 infúzió 1500 ml1´1500 ml9 887000
OGYI-T-7997/01Clinomel N6-900 infúzió 2000 ml1´2000 ml10 581000
OGYI-T-7998/01Clinomel N7-1000 infúzió 1000 ml1´1000 ml9 887000
OGYI-T-7999/01Clinomel N7-1000 infúzió 1500 ml1´1500 ml10 234000
OGYI-T-8000/01Clinomel N7-1000 infúzió 2000 ml1´2000 ml11 241000
OGYI-T-6753/01Clivarin 1432 NE Ph. Eur./0,25 ml inj.5´0,25 ml3 734000
előretöltött fecskendőben
OGYI-T-5627/02Clonamox 125 mg/5 ml por100 ml6212600
szuszpenzióhoz
OGYI-T-5627/01Clonamox 125 mg/5 ml por60 ml4901680
szuszpenzióhoz
OGYI-T-5625/02Clonamox 250 mg kapszula100´2 301000
OGYI-T-5625/01Clonamox 250 mg kapszula20´7513390
OGYI-T-5625/03Clonamox 250 mg kapszula500´9 247000
OGYI-T-5628/01Clonamox 250 mg/5 ml por100 ml6593280
szuszpenzióhoz
OGYI-T-5626/02Clonamox 500 mg kapszula100´2 780000
OGYI-T-5626/01Clonamox 500 mg kapszula30´8774390
OGYI-T-5626/03Clonamox 500 mg kapszula500´11 751000
OGYI-T-8405/01oClonazepam TC 0,5 mg tabl.30´342TFX171171
OGYI-T-8406/01oClonazepam TC 2 mg tabl.30´613TFX307506
K2019/01oClonazepamum Tarchomin 0,5 mg tabl.30´468TFX234234
K2020/01oClonazepamum Tarchomin 2 mg tabl.30´739TFX370506
OGYI-T-6028/02Clonofillin SR tabl.100´956706680
OGYI-T-6028/01Clonofillin SR tabl.20´442703090
OGYI-T-6028/03Clonofillin SR tabl.250´2 201000
OGYI-T-7621/01oClonogal 0,5 mg tabl.60´655TFX328328
OGYI-T-7622/01Clonogal 1 mg tabl.60´707503540
OGYI-T-7623/01Clonogal 2 mg tabl.60´917504590
3477Clostilbegyt tabl.10´961504810
OGYI-T-7827/01Clotrimazol AL 100 hüvelytabl.5952980
OGYI-T-7828/01Clotrimazol AL 200 hüvelytabl.5952980
OGYI-T-8789/01Co-Amoxi-ratiopharm forte por12,5 g 100 ml-hez1 583507920
szuszpenzióhoz
OGYI-T-8788/01Co-Amoxi-ratiopharm por szuszpenzióhoz9 g 100 ml-hez814504070
OGYI-T-8787/01Co-Amoxi-ratiopharm 625 mg filmtabl.21´2 395501 1980
OGYI-T-7326/02Coaprovel 150/12,5 mg tabl.28´6 488503 2440
OGYI-T-7327/02Coaprovel 300/12,5 mg tabl.28´8 563504 2820
OGYI-T-4858/01oCoaxil 12,5 mg drg.30´2 015TFX9651 224
K1320Colchicum dispert drg.20´590502940
K1569Colestid por50´5 g4 440703 1060
3542/01oColfarit tabl.30´726TFX0478
OGYI-T-6107Colpo-Cleaner Jód pezsgőtabl. hüvelyöblítő10´650503230
oldat készítéséhez
K1632Combizym compositum drg.20´1 132000
K1631Combizym drg.100´3 449000
K1631Combizym drg.20´802000
K1631Combizym drg.50´1 888000
OGYI-T-6860/03¨ oComtan 200 mg filmtabl.100´24 1010021 691
OGYI-T-6860/01¨ oComtan 200 mg filmtabl.30´8 838007 954
OGYI-T-6860/02¨ oComtan 200 mg filmtabl.60´14 8180013 336
OGYI-T-8329/01Concor COR 10 mg filmtabl.30´2 571701 8000
OGYI-T-8329/02Concor COR 10 mg filmtabl.60´4 984703 4890
OGYI-T-8324/01Concor COR 1,25 mg filmtabl.20´371702590
OGYI-T-8324/02Concor COR 1,25 mg filmtabl.60´692704840
OGYI-T-8326/01Concor COR 3,75 mg filmtabl.30´1 001707000
OGYI-T-8326/02Concor COR 3,75 mg filmtabl.60´1 971701 3800
OGYI-T-8327/01Concor COR 5 mg filmtabl.30´1 334709330
OGYI-T-8327/02Concor COR 5 mg filmtabl.60´2 577701 8040
OGYI-T-8328/01Concor COR 7,5 mg filmtabl.30´1 970701 3790
OGYI-T-8328/02Concor COR 7,5 mg filmtabl.60´3 810702 6670
OGYI-T-4016/03Concor 10 filmtabl.100´6 4424 5100
OGYI-T-4016/01Concor 10 filmtabl.30´2 1461 5030
OGYI-T-4016/02Concor 10 filmtabl.60´4 2212 9550
OGYI-T-4015/03Concor 5 filmtabl.100´4 0172 8120
OGYI-T-4015/01Concor 5 filmtabl.30´1 3348900
OGYI-T-4015/02Concor 5 filmtabl.60´2 4231 6970
OGYI-T-6547/02Concor 5 plus filmtabl.100´4 428000
OGYI-T-6547/01Concor 5 plus filmtabl.30´1 396709780
OGYI-T-4485Condrosulf 400 mg granulátum60´2 g2 411501 2050
OGYI-T-4484Condrosulf 400 mg kapszula60´2 411501 2050
OGYI-T-6943/01Condrosulf 800 mg filmtabl.30´2 411501 2050
OGYI-T-6944/01Condrosulf 800 mg granulátum30´4 g2 411501 2050
OGYI-T-8310/03Conpres 10 mg tabl.28´1 193TFX1 0730
OGYI-T-8311/03Conpres 20 mg tabl.28´1 745TFX1 5710
OGYI-T-8309/03Conpres 5 mg tabl.28´801TFX7200
OGYI-T-1855/01*Contramal Grünenthal 100 mg inj.5´2 ml1 0845420
OGYI-T-1858/01*Contramal Grünenthal 100 mg végbélkúp7813910
OGYI-T-1857/01*Contramal Grünenthal 100 mg/ml cseppek10 ml1 0845420
OGYI-T-1854/01*Contramal Grünenthal 50 mg inj.5´1 ml8674340
OGYI-T-1856/02*Contramal Grünenthal 50 mg kapszula20´9244620
OGYI-T-4977/01*Contramal 100 mg inj.1 0845420
OGYI-T-6865/01*Contramal 100 mg retard filmtabl.10´924504620
OGYI-T-6865/02*Contramal 100 mg retard filmtabl.30´2 678501 3390
OGYI-T-6864/01*Contramal 100 mg végbélkúp7813910
OGYI-T-6863/01*Contramal 100 mg/ml adagolópumpás96 ml9 602504 8010
cseppek
OGYI-T-6862/01*Contramal 100 mg/ml cseppek10 ml1 0845420
OGYI-T-8177/01*Contramal 150 mg retard filmtabl.10´1 385506930
OGYI-T-8177/02*Contramal 150 mg retard filmtabl.30´3 962501 9810
OGYI-T-8178/01*Contramal 200 mg retard filmtabl.10´1 831509160
OGYI-T-8178/02*Contramal 200 mg retard filmtabl.30´5 193502 5970
OGYI-T-4976/01*Contramal 50 mg inj.8674340
OGYI-T-4975/01*Contramal 50 mg kapszula10´5812910
OGYI-T-4975/02*Contramal 50 mg kapszula20´9244620
OGYI-T-6434/01Controloc por iv. inj.-hoz2 204000
OGYI-T-6434/02Controloc por iv. inj.-hoz9 198000
OGYI-T-7071/01oControloc 20 mg bélben oldódó tabl.14´ (bliszter)2 242TFX1 4651 745
OGYI-T-7071/02oControloc 20 mg bélben oldódó tabl.14´ (műanyag flakon)2 242TFX1 4651 745
OGYI-T-7071/03oControloc 20 mg bélben oldódó tabl.28´ (bliszter)4 310TFX2 9303 490
OGYI-T-7071/04oControloc 20 mg bélben oldódó tabl.28´ (műanyag flakon)4 310TFX2 9303 490
OGYI-T-4736/03oControloc 40 mg bélben oldódó tabl.14´ (bliszter)4 408TFX2 9303 490
OGYI-T-4736/01oControloc 40 mg bélben oldódó tabl.14´ (műanyag flakon)4 408TFX2 9303 490
OGYI-T-4736/04oControloc 40 mg bélben oldódó tabl.28´ (bliszter)8 138TFX5 6966 979
OGYI-T-4736/02oControloc 40 mg bélben oldódó tabl.28´ (műanyag flakon)8 138TFX5 6966 979
K1114/01*Convulex szirup gyermekeknek100 ml1 000504990
K1112/02oConvulex 150 mg kapszula100´1 2276141 105
K1112/01Convulex 150 mg kapszula60´7303620
K1113/02*Convulex 300 mg kapszula100´1 9579790
K1113/01*Convulex 300 mg kapszula60´1 1795900
K1522/02oConvulex 500 mg kapszula100´3 309501 6552 978
OGYI-T-8894/02oConvulex 500 mg retard filmtabl.100´5 203TFX04 683
OGYI-T-8894/01oConvulex 500 mg retard filmtabl.50´2 568TFX02 311
K2268/01oCoordinax 10 mg tabl.50´3 844501 9233 460
K2269/01oCoordinax 100 ml szuszpenzió100 ml89250446803
OGYI-T-6008Copaxone inj.28´276 518000
OGYI-T-8860/01¨ *Copegus tabl. 200 mg42´47 776000
3725Cordaflex filmtabl.100´6824780
OGYI-T-4048/01Cordaflex spray1´22 g7274240
3876Cordaflex 20 mg retard filmtabl.60´603TFX5430
K1165/01Cordarone inj.5´3 ml802000
K1166/02Cordarone 200 mg tabl.60´1 7671 5910
OGYI-T-6935/01Cordipin XL 40 mg retard filmtabl.20´1 730TFX1 1340
OGYI-T-6935/02Cordipin XL 40 mg retard filmtabl.30´2 533TFX1 7010
OGYI-T-4420/01Co-Renitec tabl.28´1 6131 2930
K981Corinfar drg.100´7174720
K1920Corinfar retard drg.100´945TFX8500
K1920Corinfar retard drg.30´524TFX4710
K1920Corinfar retard drg.50´730TFX6570
OGYI-T-7530/03Corinfar 10 retard filmtabl.100´ (üveg)681TFX6130
OGYI-T-7531/03Corinfar 20 retard filmtabl.100´ (üveg)945TFX8500
OGYI-T-7531/01Corinfar 20 retard filmtabl.30´ (bliszter)524TFX4710
OGYI-T-7531/02Corinfar 20 retard filmtabl.50´ (üveg)730TFX6570
OGYI-T-4055/03Cormagnesin 200 inj.100´10 ml16 124000
OGYI-T-4055/05Cormagnesin 200 inj.1000´10 ml134 100000
OGYI-T-4055/02Cormagnesin 200 inj.50´10 ml8 920000
OGYI-T-4055/04Cormagnesin 200 inj.500´10 ml73 198000
OGYI-T-4056/03Cormagnesin 400 inj.100´10 ml23 983000
OGYI-T-4056/05Cormagnesin 400 inj.1000´10 ml204 060000
OGYI-T-4056/02Cormagnesin 400 inj.50´10 ml13 092000
OGYI-T-4056/04Cormagnesin 400 inj.500´10 ml110 427000
OGYI-T-7460/01Corotrope inj.10´10 ml61 530000
OGYI-T-6369* oCortef 10 mg tabl.100´2 049001 844
OGYI-T-6368* oCortef 5 mg tabl.50´65600590
K664Cortrosyn depot szuszpenziós inj.50´2 ml20 739509 8110
OGYI-T-4069/01Corvaton forte tabl.30´629905660
OGYI-T-4070/01Corvaton inj.10´1 ml2 3031 9120
OGYI-T-4068/01Corvaton retard tabl.30´1 009909070
OGYI-T-4067/01Corvaton tabl.30´574905170
OGYI-T-5622/01Cotrimel forte tabl.10´4841940
OGYI-T-5622/02Cotrimel forte tabl.100´2 0421 0220
OGYI-T-5622/03Cotrimel forte tabl.250´4 876000
OGYI-T-5621/02Cotrimel tabl.100´1 527507630
OGYI-T-5621/01Cotrimel tabl.20´581502910
OGYI-T-5621/03Cotrimel tabl.250´3 664000
OGYI-T-4136Co-Trimoxazol forte Pharmavit tabl.10´4661970
OGYI-T-6685Cotripharm 480 tabl.20´519502590
OGYI-T-8404/01Coverex Komb. tabl.30´4 0421 7810
3861Coverex 4 mg tabl.30´1 995TFX1 5420
OGYI-T-7914/05Coviogal 10 mg filmtabl.100´5 4503 8150
OGYI-T-7914/01Coviogal 10 mg filmtabl.28´1 6361 1460
OGYI-T-7914/02Coviogal 10 mg filmtabl.30´1 7541 2270
OGYI-T-7914/03Coviogal 10 mg filmtabl.50´2 8391 9880
OGYI-T-7914/04Coviogal 10 mg filmtabl.56´3 1602 2120
OGYI-T-7913/05Coviogal 5 mg filmtabl.100´3 2072 2450
OGYI-T-7913/01Coviogal 5 mg filmtabl.28´9876910
OGYI-T-7913/02Coviogal 5 mg filmtabl.30´1 0577400
OGYI-T-7913/03Coviogal 5 mg filmtabl.50´1 7471 2230
OGYI-T-7913/04Coviogal 5 mg filmtabl.56´1 9501 3650
OGYI-T-4862/01Cozaar 50 mg filmtabl.28´5 798TFX2 2310
K1585oCromolyn 20 mg kapszula2´502 1241 0631 912
K1585Cromolyn 20 mg kapszula + inhalátor2´501 137505690
3654oCrupodex sebhintőpor60 g3 358003 022
3773/01oCrupodex sebtampon10´1 g72700653
3773Crupodex sebtampon100´1 g3 024000
3773Crupodex sebtampon200´1 g8 486000
OGYI-T-7886/01Curam DUO 1000 mg filmtabl.14´2 5451 2730
OGYI-T-7782/01Curam 156,25 mg/5 ml por szuszpenzióhoz7783900
OGYI-T-7783/01Curam 312,5 mg/5 ml por szuszpenzióhoz1 4567290
OGYI-T-7784/01Curam 375 mg filmtabl.21´1 6928460
OGYI-T-7785/01Curam 625 mg filmtabl.21´2 4111 2050
OGYI-T-4812oCuriosin oldat10 ml2 888002 599
OGYI-T-5110/01Curosurf 120 mg inj.2´1,5 ml141 449000
OGYI-T-5111/01Curosurf 240 mg inj.1´3 ml133 016000
OGYI-T-6479/01Cusicrom 4% szemcsepp1´10 ml954706670
OGYI-T-1918/01Cusimolol 0,25% szemcsepp5 ml6485460
OGYI-T-1919/01Cusimolol 0,5% szemcsepp5 ml6325690
OGYI-T-5405/01Cutivate kenőcs15 g9494150
OGYI-T-5405Cutivate kenőcs30 g1 7918170
OGYI-T-5406/01Cutivate krém15 g9494150
OGYI-T-5406Cutivate krém30 g1 7918170
OGYI-T-4105/01C-vitamin 500 mg rágótabl.60´613000
OGYI-T-4105C-vitamin 500 mg tabl.60´533000
OGYI-T-4457Cyclo-Menorette drg.126´5 831502 9160
OGYI-T-4457Cyclo-Menorette drg.21´1 0954850
OGYI-T-4457Cyclo-Menorette drg.63´3 0781 3100
OGYI-T-4337/01Cycloplatin 150 mg inj. infúzióhoz1´15 ml9 896000
K1883Cycloplatin 200 mg inj.5 poramp.67 750000
OGYI-T-4338/01Cycloplatin 450 mg inj. infúzióhoz1´45 ml24 348000
K1882Cycloplatin 50 mg inj.10 poramp.34 319000
OGYI-T-4336/01Cycloplatin 50 mg inj. infúzióhoz1´5 ml3 572000
OGYI-T-7070/01oCyclo-Premella drg.1´281 956509791 761
OGYI-T-7070/02Cyclo-Premella drg.3´285 560502 7780
OGYI-T-8774/01*Cydonin 100 mg filmtabl.501502510
OGYI-T-8775/01*Cydonin 250 mg filmtabl.10´1 89300
OGYI-T-8776/01*Cydonin 500 mg filmtabl.10´3 404501 7020
K1491/01Cymevene inj. iv. infúzióhoz9 600000
OGYI-T-7453/01Cymevene kapszula84´86 314000
OGYI-T-4437/02Cynt 0,2 mg filmtabl.100´7 3375 0960
OGYI-T-4437/01Cynt 0,2 mg filmtabl.30´2 2851 4910
OGYI-T-6326/01Cynt 0,3 mg filmtabl.30´2 7081 7690
OGYI-T-4438/01Cynt 0,4 mg filmtabl.30´3 1282 0600
OGYI-T-7595/01Cytamid tabl.21´3 418000
OGYI-T-7595/02Cytamid tabl.84´12 381000
K2094Cytosar 1 g inj.1 poramp.7 005000
K737Cytosar 100 mg inj.1 poramp. + 1´5 ml1 095000
K2093Cytosar 500 mg inj.1 poramp.4 587000
K1637Cytotec 200 tabl.50´2 068000
OGYI-T-5807/01Cytoxan 1 g por inj.-hoz16 875000
OGYI-T-5808/01Cytoxan 2 g por inj.-hoz30 977000
K1649/01Cytoxan 200 mg por inj.-hoz12´9 119000
K1647/01* oCytoxan 25 mg tabl.100´3 069002 148
K1648/01* oCytoxan 50 mg tabl.100´4 624003 237
OGYI-T-5806/01Cytoxan 500 mg por inj.-hoz12´19 450000
K1951Dacarbazin 100 mg inj.10 poramp.6 447000
K1952Dacarbazin 200 mg inj.10 poramp.10 503000
K1600/01Dalacin C granulátum sziruphoz80 ml-hez1 275506370
K958/02Dalacin C 150 mg kapszula100´5 5782 7890
K958/01Dalacin C 150 mg kapszula16´9454570
K2057/01Dalacin C 300 mg kapszula16´1 4387190
K997/01Dalacin C 300 mg/2 ml inj.1´2 ml714000
K1970/01Dalacin C 600 mg/4 ml inj.1´4 ml1 268000
K957Dalacin C 75 mg kapszula100´2 939501 4700
K957Dalacin C 75 mg kapszula16´671503360
K1971Dalacin C 900 mg/6 ml inj.1´6 ml2 182000
OGYI-T-4078Dalacin hüvelykrém40 g3 7791 6740
K1907/01Dalacin T oldat30 ml1 0914830
OGYI-T-4083Dalacin T 1% emulzió30 ml1 0914830
K1377/01oDanoval 100 mg kapszula100´11 437505 71810 293
K1379/01oDanoval 200 mg kapszula100´21 2185010 60919 096
K1570/01Dantrolen iv. inj. infúzióhoz12 porüveg + 12179 911000
oldószerüveg
OGYI-T-4642/01Daunoblastina 20 mg inj.1 poramp. + 13 923000
oldószeramp.
OGYI-T-4922Debridat inj.5´5 ml419000
OGYI-T-5310/01*Decapeptyl depot inj.1 poramp. + 1´1 ml35 070000
3212Delagil inj.5´5 ml357501780
OGYI-T-3213/01oDelagil tabl.30´664TFX332597
K1864Delfen hüvelykrém70 g1 025000
K687Delphicort 4 mg tabl.30´971504860
693*Demalgon tabl.10´385000
1319/02Demalgonil inj.25´2 ml1 519000
1319/01*Demalgonil inj.5´2 ml613000
3714Dentocar forte tabl.250´1 093000
3714Dentocar forte tabl.50´374000
3333Dentocar tabl.100´403000
3333Dentocar tabl.500´1 247000
K2231/01oDepakine chrono 300 mg filmtabl.100´2 8691 4342 582
K2232/01oDepakine chrono 500 mg filmtabl.30´1 555507781 400
K2230/01*Depakine szirup150 ml1 724508620
OGYI-T-5527/01Depakine 400 mg inj.4 poramp. + 4´4 ml11 766000
K1236D-Epifrin 0,1% szemcsepp2´10 ml1 474901 3270
K1222*Depo Provera 500 mg inj.1´3,3 ml1 034000
OGYI-T-6384* oDepo-Medrol 40 mg/ml inj.1´1 ml536TFX268268
K908* oDepo-Medrol 40 mg/ml (80 mg/2 ml) inj.1´2 ml716TFX357372
OGYI-T-3826/01*Depral tabl.30´711000
K996Depressan tabl.50´655704590
OGYI-T-5779/01oDeprexin kapszula28´2 460TFX1 2312 214
2826*Depridol tabl.10´503000
OGYI-T-7139/01oDepsan 100 mg tabl.100´2 731TFX1 3662 458
OGYI-T-7140/02oDepsan 150 mg tabl.60´ (bliszter)2 464TFX1 2332 218
OGYI-T-7140/01oDepsan 150 mg tabl.60´ (HDPE2 464TFX1 2332 218
műa.tartály)
OGYI-T-7138/01oDepsan 50 mg tabl.100´1 614TFX8071 452
OGYI-T-7353/01oDermestril Septem 25 TDS tapasz1 416507091 275
OGYI-T-7354/01oDermestril Septem 50 TDS tapasz1 868509341 681
OGYI-T-7355/01oDermestril Septem 75 TDS tapasz2 102501 0511 892
OGYI-T-5118/01oDermestril 100 TDS tapasz2 1869711 748
OGYI-T-5116/01oDermestril 25 TDS tapasz1 3416661 199
OGYI-T-5117/01oDermestril 50 TDS tapasz1 7308641 556
OGYI-T-1329/01Dermovate kenőcs25 g8194080
OGYI-T-1330/01Dermovate krém25 g8194080
OGYI-T-1331/01Dermovate oldat25 ml1 0015010
OGYI-T-1065/01Desferal 0,5 g por inj.-hoz10´11 3219 2860
OGYI-T-6699/02DHC Continus 120 mg retard tabl.56´9 099000
K1635/02*DHC Continus 60 mg retard tabl.56´3 739000
OGYI-T-6698/02DHC Continus 90 mg retard tabl.56´8 116000
K1635*DHC-Continus 60 mg retard tabl.56´3 562000
K-261/01Di-Adreson F aquosum 25 mg inj.3 poramp. + 3´1 ml9234420
K-261/02Di-Adreson F aquosum 25 mg inj.50 poramp. + 50´1 ml12 4255 9430
K1499/01Diane 35 drg.1´211 6447440
K1499/02Diane 35 drg.3´214 4512 0100
12104Diaphyllin tabl.100´7906490
12104Diaphyllin tabl.20´5103620
12124Diaphyllin végbélkúp10´4744020
12102Diaphyllin venosum 4,8% inj.5´5 ml7706270
12102Diaphyllin venosum 4,8% inj.50´5 ml4 205903 7850
OGYI-T-8448/02Diaprel MR retard tabl.60´1 695701 1860
OGYI-T-1564/01Diaprel tabl.60´1 4229950
356Diapulmon olajos inj.10´2 ml649000
OGYI-T-4154Diazepam Desitin 10 mg inj.5´2 ml365000
OGYI-T-4156/01*Diazepam Desitin 10 mg rektális oldat1 95200
OGYI-T-4155/01*Diazepam Desitin 5 mg rektális oldat1 55100
OGYI-T-1870/01Dicetel 50 mg filmtabl.20´656503280
OGYI-T-1870/02Dicetel 50 mg filmtabl.50´1 446507230
OGYI-T-7868/02Diclac 150 ID retard tabl.20´1 060707420
OGYI-T-7868/03Diclac 150 ID retard tabl.50´2 046701 4320
OGYI-T-4001/01Diclac 5% gél100 g1 033000
OGYI-T-4000/01Diclac 5% gél50 g656000
OGYI-T-7867/02Diclac 75 ID retard tabl.20´625704360
OGYI-T-7867/03Diclac 75 ID retard tabl.50´1 169708180
OGYI-T-4366/01Diclofenac AL i.m. inj.1´3 ml438990
OGYI-T-4366/02oDiclofenac AL i.m. inj.10´3 ml785TFX549707
OGYI-T-4366/03oDiclofenac AL i.m. inj.30´3 ml2 151TFX1 5061 936
OGYI-T-4364/03oDiclofenac AL 25 filmtabl.100´798TFX559718
OGYI-T-4364/01Diclofenac AL 25 filmtabl.20´3282080
OGYI-T-4364/02oDiclofenac AL 25 filmtabl.50´583TFX408376
OGYI-T-4365/03Diclofenac AL 50 filmtabl.100´1 1015830
OGYI-T-4365/01Diclofenac AL 50 filmtabl.20´4222050
OGYI-T-4365/02oDiclofenac AL 50 filmtabl.50´636TFX445572
OGYI-T-4259/01oDiclofenac Duo Pharmavit 75 mg kapszula30´1 153TFX726676
OGYI-T-3839/01Diclofenac Pharmavit 1% gél40 g312000
3807oDiclofenac Pharmavit 100 mg retard30´735TFX514662
filmtabl.
3806/01oDiclofenac Pharmavit 100 mg végbélkúp434TFX153391
3781Diclofenac Pharmavit 50 mg filmtabl.30´6742150
OGYI-T-4194/03oDiclofenac 100 Stada retard filmtabl.100´2 094TFX1 4661 885
OGYI-T-4194/01oDiclofenac 100 Stada retard filmtabl.20´632TFX429569
OGYI-T-4194/02oDiclofenac 100 Stada retard filmtabl.50´1 217TFX8521 095
OGYI-T-4195oDiclofenac 100 Stada végbélkúp10´418TFX209376
OGYI-T-4192Diclofenac 25 Stada filmtabl.100´1 0416500
OGYI-T-4192Diclofenac 25 Stada filmtabl.20´3971870
OGYI-T-4192Diclofenac 25 Stada filmtabl.50´7373860
OGYI-T-4193Diclofenac 50 Stada filmtabl.100´1 5317310
OGYI-T-4193Diclofenac 50 Stada filmtabl.20´4382020
OGYI-T-4193Diclofenac 50 Stada filmtabl.50´7683600
OGYI-T-4419oDiclofenac-B 100 mg végbélkúp10´636TFX318572
OGYI-T-5542oDiclofenac-B 25 mg bélben oldódó filmtabl.30´400TFX280226
OGYI-T-5543oDiclofenac-B 50 mg bélben oldódó filmtabl.30´433TFX302390
OGYI-T-6524/01oDiclofenac-Chinoin SR 75 mg retard28´1 119TFX783631
filmtabl.
OGYI-T-6850/01Diclofenac-PP szemcsepp 5 mg/5 ml1´5 ml998706980
OGYI-T-5411/02Diclofenac-ratiopharm 1 % gél100 g794000
OGYI-T-5411/01Diclofenac-ratiopharm 1 % gél40 g313000
OGYI-T-7840/01Diclofenac-ratiopharm 100 mg retard10´4772330
kapszula
OGYI-T-7840/02oDiclofenac-ratiopharm 100 mg retard20´615TFX430553
kapszula
OGYI-T-7303/03oDiclofenac-ratiopharm 25 mg filmtabl.100´803TFX563723
OGYI-T-7303/01Diclofenac-ratiopharm 25 mg filmtabl.30´4602640
OGYI-T-7303/02oDiclofenac-ratiopharm 25 mg filmtabl.50´583TFX408376
OGYI-T-7304/03oDiclofenac-ratiopharm 50 mg filmtabl.100´1 113TFX7311 002
OGYI-T-7304/01Diclofenac-ratiopharm 50 mg filmtabl.30´5692760
OGYI-T-7304/02oDiclofenac-ratiopharm 50 mg filmtabl.50´638TFX447574
OGYI-T-7839/01Diclofenac-uno-ratiopharm retard tabl.10´645704520
OGYI-T-7839/02Diclofenac-uno-ratiopharm retard tabl.20´1 149708040
OGYI-T-7839/03Diclofenac-uno-ratiopharm retard tabl.50´2 721701 9050
OGYI-T-6185/02Diclomel SR 100 retard tabl.100´1 983701 3880
OGYI-T-6185/03Diclomel SR 100 retard tabl.250´4 943000
OGYI-T-6185/01Diclomel SR 100 retard tabl.30´7124890
3748/01Dicynone tabl.20´ (üveges)788503940
K847Dicynone 250 mg inj.100´2 ml9 153000
3749Dicynone-Biogal inj.10´2 ml1 047000
2883Dienoestrol 0,1% kenőcs20 g503000
OGYI-T-8216/01Differin 0,1% gél1´30 g2 196501 0980
OGYI-T-8217/01Differin 0,1% krém1´30 g2 196501 0980
OGYI-T-8096/01oDiflazon 100 mg kapszula28´29 40714 70426 466
OGYI-T-8097/01oDiflazon 150 mg kapszula1 9978771 578
OGYI-T-8095/01oDiflazon 50 mg kapszula4 3282 1643 896
OGYI-T-5037/01oDiflucan 10 mg/ml szuszpenzió1´35 ml5 359502 6794 823
OGYI-T-1551/01oDiflucan 100 mg kapszula28´34 27815 33927 612
OGYI-T-1552/01Diflucan 150 mg kapszula2 2988690
OGYI-T-1552/02Diflucan 150 mg kapszula4 4911 7390
OGYI-T-1552/03oDiflucan 150 mg kapszula8 1553 5506 389
OGYI-T-1554/01Diflucan 2 mg/ml infúzió1´100 ml4 810000
OGYI-T-5038/01oDiflucan 40 mg/ml szuszpenzió1´35 ml18 640509 32016 776
OGYI-T-1550/01oDiflucan 50 mg kapszula4 9812 2614 069
3649/01Digifungin hintőpor50 g487000
OGYI-T-4084Digimerck minor 0,07 tabl.50´541904860
OGYI-T-4818/01Digimerck 0,1 mg tabl.50´621905590
3144/01Digoxin 0,25 mg tabl.50´755906790
3143/01Digoxin 0,5 mg inj.5´2 ml7856320
OGYI-T-6084/01Dilatrend 12,5 mg tabl.28´2 1301 1830
OGYI-T-4965/01Dilatrend 25 mg tabl.28´3 1551 9720
OGYI-T-6083/01Dilatrend 6,25 mg tabl.28´1 285000
OGYI-T-4969/01Dilrene 300 mg retard kapszula28´2 6312 1920
K2260Diltan-60 SR retard kapszula50´837907530
K2261Diltan-90 SR retard kapszula20´6275640
OGYI-T-6752/01Diltiazem-B 120 mg retard filmtabl.30´961908650
OGYI-T-6750/01Diltiazem-B 30 mg filmtabl.30´541904860
OGYI-T-6751/01Diltiazem-B 60 mg filmtabl.30´753906780
K1674Dilzem 100 mg inj.5 poramp. + 5´20 ml42 796000
K1673Dilzem 25 mg inj.5 poramp. + 5´5 ml15 171000
K1294/01Dilzem 90 mg retard filmtabl.50´1 7221 3580
OGYI-T-6552/01Diovan HCT 80/12,5 mg filmtabl.28´5 334502 6670
OGYI-T-8484/01Diovan 160 mg filmtabl.28´6 364TFX3 1830
OGYI-T-5474/01Diovan 160 mg kapszula28´6 364TFX3 1830
OGYI-T-8483/01Diovan 80 mg filmtabl.28´5 334TFX2 2310
OGYI-T-5473/01Diovan 80 mg kapszula28´5 334TFX2 2310
1356Dipankrin drg.100´811000
K1872oDipentum 250 mg kapszula100´5 463502 7324 917
OGYI-T-6349/01Dipeptiven infúzió koncentrátum1´100 ml8 099000
OGYI-T-6348/01Dipeptiven infúzió koncentrátum1´50 ml5 307000
OGYI-T-6349/02Dipeptiven infúzió koncentrátum10´100 ml72 952000
OGYI-T-6348/02Dipeptiven infúzió koncentrátum10´50 ml46 249000
12750oDiphedan tabl.25´514252463
OGYI-T-9082/01*Diphereline S.R. 11,25 mg inj.1 poramp.102 631000
+ 1 oldószeramp.
+szerelék
OGYI-T-8169/01*Diphereline S.R. 3,75 mg inj.1 poramp.33 671000
+ 1 oldószeramp.
OGYI-T-7011/01Diprivan 1% infúzió1´50 ml5 108000
OGYI-T-6977/01Diprivan 1% infúzió fecskendőben1´50 ml5 611000
K1523/01Diprivan 1% inj.5´20 ml9 624000
OGYI-T-6978/01Diprivan 2 % infúzió1´50 ml9 624000
K1107/01oDiprophos inj.5´1 ml2 410TFX1 0352 169
OGYI-T-1283/01Diprosalic kenőcs30 g7383400
OGYI-T-1290/01Diprosalic oldat30 ml8314110
K904Dithiaden tabl.20´232000
K1559/01Ditropan tabl.30´9763520
K1018/01Divascan tabl.60´1 185505930
OGYI-T-6229/01oDivigél 0,5 mg/dózis gél28´1 03150516928
OGYI-T-6229/02oDivigél 0,5 mg/dózis gél91´2 691501 3462 422
OGYI-T-6230/01oDivigél 1 mg/dózis gél28´1 396506981 257
OGYI-T-6230/02oDivigél 1 mg/dózis gél91´3 597501 7993 237
OGYI-T-4492/01oDivina tabl.21´1 099534963
OGYI-T-4492oDivina tabl.3´213 1601 5392 770
OGYI-T-4930/01oDivitren tabl.91´3 6601 7743 194
OGYI-T-5786Dobuject 50 mg/ml koncentrátum10´5 ml13 704000
infúzióhoz
OGYI-T-5786Dobuject 50 mg/ml koncentrátum5´5 ml7 299000
infúzióhoz
OGYI-T-5774/01Dobutamin Hexal por infúzióhoz1 344000
OGYI-T-6764/01Dobutamin Solvay 250 mg por infúzióhoz1 253000
OGYI-T-6194/03Dobutrex 250 mg oldat infúzióhoz1´20 ml2 139000
OGYI-T-6194/02Dobutrex 250 mg oldat infúzióhoz25´20 ml45 063000
12707/02*Dolargan inj.25´2 ml2 400000
12707/01*Dolargan inj.5´2 ml722000
12706/01*Dolargan tabl.10´581000
2769*Dolor tabl.10´390000
OGYI-T-7929/01Dona inj.5´2 ml A, 5´1 ml B2 648000
OGYI-T-4701/01Dona kapszula80´2 967501 4840
OGYI-T-4702/02Dona por oldathoz20´3 326501 6630
3557oDonalgin kapszula30´659TFX294593
3446Dopaflex tabl.50´1 554000
OGYI-T-4227Dopamin Giulini 200 infúziósoldat-10´10 ml4 985000
koncentrátum
K1191/01Dopamin Giulini 50 infúziósoldat-5´5 ml773000
koncentrátum
OGYI-T-8378/01Dopamin Solvay 50 koncentrátum5´5 ml773000
infúzióhoz
2974Dorlotyn tabl.20´306000
3862Dormicum 15 mg/3 ml inj.5´3 ml2 066000
OGYI-T-8171/01Doxazosin-ratiopharm 2 mg tabl.30´2 5951 8160
OGYI-T-8172/01Doxazosin-ratiopharm 4 mg tabl.30´3 4502 4150
OGYI-T-8851/01Doxicard 1 mg tabl.30´1 239708670
OGYI-T-8852/01Doxicard 2 mg tabl.30´2 395701 6770
OGYI-T-8853/01Doxicard 4 mg tabl.30´3 224702 2560
OGYI-T-1950/01Doxilek 500 mg kapszula30´1 3195830
OGYI-T-1950/02Doxilek 500 mg kapszula90´3 58200
3570/03Doxium tabl.100´2 029501 0140
3570/01Doxium tabl.20´6343160
3570/02Doxium tabl.60´1 381506910
3874/01Doxium 500 mg kapszula30´1 2655830
3874/02Doxium 500 mg kapszula60´2 3151 1580
OGYI-T-6988/01Doxorubicin “Ebewe” 10 mg/5 ml1´5 ml3 236000
koncentrátum infúzióhoz
OGYI-T-6989/01Doxorubicin “Ebewe” 50 mg/25 ml1´25 ml14 569000
koncentráció infúzióhoz
OGYI-T-7346/01Doxorubicin-Teva 10 mg por inj.-hoz2 403000
OGYI-T-7346/02Doxorubicin-Teva 10 mg por inj.-hoz10´19 559000
OGYI-T-8808/01Doxorubicin-Teva 10 mg/5 ml inj.1´5 ml2 403000
OGYI-T-8808/02Doxorubicin-Teva 10 mg/5 ml inj.10´5 ml19 559000
OGYI-T-8809/01Doxorubicin-Teva 20 mg/10 ml inj.1´10 ml4 681000
OGYI-T-8811/01Doxorubicin-Teva 200 mg/100 ml inj.1´100 ml40 715000
OGYI-T-7347/01Doxorubicin-Teva 50 mg por inj.-hoz10 853000
OGYI-T-7347/02Doxorubicin-Teva 50 mg por inj.-hoz10´94 269000
OGYI-T-8810/01Doxorubicin-Teva 50 mg/25 ml inj.1´25 ml10 853000
OGYI-T-4719Doxycyclin AL 100 kapszula10´4841630
OGYI-T-4719oDoxycyclin AL 100 kapszula20´609303548
OGYI-T-4720oDoxycyclin AL 200 kapszula10´694348625
3867/01Doxycyclin Pharmavit 100 mg tabl.10´5251210
3867Doxycyclin Pharmavit 100 mg tabl.100´2 8081 1260
OGYI-T-4598Doxycyclin 100 Stada filmtabl.10´5301590
OGYI-T-4598Doxycyclin 100 Stada filmtabl.20´6482980
OGYI-T-4599oDoxycyclin 200 Stada filmtabl.10´637285512
OGYI-T-3545/02Doxycyclin-Chinoin kapszula100´3 787000
OGYI-T-3545/01Doxycyclin-Chinoin kapszula5881230
K2319Doxyhexal 100 tabl.10´3621820
K2319Doxyhexal 100 tabl.20´5752880
K2320Doxyhexal 200 tabl.10´615503090
K2320Doxyhexal 200 tabl.20´939504690
OGYI-T-4856/02oDoxypharm-100 filmtabl.16´512256461
OGYI-T-4856/03oDoxypharm-100 filmtabl.200´2 9181 4602 626
3404/01Droperidol inj.50´10 ml10 797000
3864oDuellin 10 mg/100 mg tabl.50´1 599508001 279
3863oDuellin 25 mg/100 mg tabl.50´2 170501 0861 737
3865oDuellin 25 mg/250 mg tabl.50´2 6291 3152 103
OGYI-T-5464/01Duomox 1000 mg tabl.20´1 268506340
OGYI-T-5459/01Duomox 125 mg tabl.20´632503170
OGYI-T-5460/01Duomox 250 mg tabl.20´670503350
OGYI-T-5461/01Duomox 375 mg tabl.20´781503910
OGYI-T-5462/01Duomox 500 mg tabl.20´816504080
OGYI-T-5463/01Duomox 750 mg tabl.20´1 083505420
OGYI-T-4066Duotec aeroszol200 adag3 705501 8530
OGYI-T-8627/01DuoVisc viszkoelasztikus rendszer0,55 ml Provisc20 186000
+ 0,5 ml Viscoat
K1469Duphalac szirup200 ml65300
K1469* oDuphalac szirup500 ml9280835
OGYI-T-8337/01Duphalac szirup 200 ml1´200 ml65300
OGYI-T-8338/01* oDuphalac szirup 500 ml1´500 ml9280835
K1558Duphaston tabl.20´1 449507240
K1558Duphaston tabl.60´4 082502 0410
OGYI-T-7317/01Duphaston 10 mg filmtabl.20´1 449507240
OGYI-T-5397/01Duracef Dis Tabs tabl.10´1 580507910
OGYI-T-5395/01Duracef 250 mg/5 ml por szuszpenzióhoz7533310
OGYI-T-5396/01Duracef 500 mg kapszula12´1 1175110
OGYI-T-4533/01*Durogesic 100 mikrog/h fentanyl TTS26 989000
tapasz
OGYI-T-4530/01*Durogesic 25 mikrog/h fentanyl TTS9 013000
tapasz
OGYI-T-4531/01*Durogesic 50 mikrog/h fentanyl TTS16 161000
tapasz
OGYI-T-4532/01*Durogesic 75 mikrog/h fentanyl TTS22 029000
tapasz
OGYI-T-4888/01Dynabac 250 mg tabl.10´2 137501 0690
K1544/01Ebrantil 25 iv. inj.5´5 ml5 115000
K1390/01Ebrantil 30 mg retard kapszula50´ bliszterben2 3951 6700
K1390/02Ebrantil 30 mg retard kapszula50´ műanyag tartályban2 395701 6770
K1545/01Ebrantil 50 iv. inj.5´10 ml9 162000
K1391/01Ebrantil 60 mg retard kapszula50´ bliszterben3 992702 7940
K1391/02Ebrantil 60 mg retard kapszula50´ műanyag tartályban3 992702 7940
K1392/01Ebrantil 90 mg retard kapszula50´ bliszterben5 508703 8560
K1392/02Ebrantil 90 mg retard kapszula50´ műanyag tartályban5 508703 8560
3615Ebrimycin gél10 g734503660
3615Ebrimycin gél20 g1 2355650
OGYI-T-5685/01Echovist 200 ultrahang-kontrasztanyag1´3 g + oldószer11 979000
OGYI-T-5686Echovist 300 ultrahang-kontrasztanyag1´3 g9 977000
OGYI-T-5686Echovist 300 ultrahang-kontrasztanyag10´3 g91 750000
OGYI-T-8128/01Ecobec 100 inhalációs aeroszol2 024501 0120
OGYI-T-8129/01Ecobec 200 inhalációs aeroszol3 162501 5810
OGYI-T-8130/01Ecobec 250 inhalációs aeroszol3 674501 8380
OGYI-T-8400/01oEcosal inhalációs aeroszol1´200 adag69750349628
OGYI-T-6527/01Edicin 1 g por infúzióhoz3 618000
OGYI-T-6526/01Edicin 500 mg por infúzióhoz1 882000
OGYI-T-9064/01Ednyt HCT 20/12,5 mg tabl.30´1 535901 3820
OGYI-T-4035/01Ednyt 10 mg tabl.30´1 0279240
OGYI-T-4035Ednyt 10,0 mg tabl.28´1 027909230
OGYI-T-4036/01Ednyt 20 mg tabl.30´1 5351 3820
OGYI-T-4036Ednyt 20,0 mg tabl.28´1 535901 3820
OGYI-T-4033Ednyt 2,5 mg tabl.28´709906370
OGYI-T-4033/01Ednyt 2,5 mg tabl.30´7096380
OGYI-T-4034/01Ednyt 5 mg tabl.30´7766980
OGYI-T-4034Ednyt 5,0 mg tabl.28´776906980
OGYI-T-6922/01¨ oEdronax 4 mg tabl.60´7 519503 7606 767
OGYI-T-7733/01¨ oEfectin ER 37,5 mg kapszula30´3 924501 9623 531
OGYI-T-6548/01¨ oEfectin ER 75 mg kapszula28´7 179503 5906 461
OGYI-T-5106/01¨ oEfectin 50 mg tabl.30´4 008502 0043 607
OGYI-T-5106/03¨ oEfectin 50 mg tabl.60´7 629503 8146 865
K1409/01Efflumidex liquifilm szemcsepp5 ml6803400
K841*Efudix kenőcs20 g949000
3722/01¨ *Egiferon 1´1 000 000 NE inj.10 poramp. + 10´2 ml35 912000
3892/01¨ *Egiferon 3´1 000 000 NE inj.10 poramp. + 10´2 ml44 255000
OGYI-T-4805/01Egifilin 100 mg retard kapszula20´4623760
OGYI-T-4806/01Egifilin 200 mg retard kapszula20´549904940
OGYI-T-4807/01Egifilin 300 mg retard kapszula20´7186330
OGYI-T-4808/01Egifilin 400 mg retard kapszula20´697906270
OGYI-T-4804/01Egifilin 50 mg retard kapszula20´397903590
OGYI-T-5292Egilok 100 mg tabl.200´3 934000
OGYI-T-5291Egilok 50 mg tabl.200´2 410000
K616/02Elenium 5 mg drg.500´3 637000
K1630Elmetacin oldat40 g700000
OGYI-T-1992/01Elmex fluid oldat50 ml1 695000
K1991/01Elmex fluid oldat500 ml10 284000
OGYI-T-4594/01Eloamin 15% pur infúzió500 ml3 661000
3438Elobromol 250 mg tabl.20´429000
3457Elobromol 50 mg tabl.50´244000
OGYI-T-4219/01Elocom 0,1% kenőcs15 g9204280
OGYI-T-4220/01Elocom 0,1% krém15 g9204280
OGYI-T-4221/01Elocom 0,1% oldat20 ml1 5556620
K1801/01Elohäst 6% infúzió500 ml2 301000
OGYI-T-7080/01Elohäst 6% infúzió 500 ml üvegpalackban2 440000
OGYI-T-6135/01Elo-Mel basis mit Glucose infúzió 500 ml1´ 500 ml286000
üvegpalackban
OGYI-T-6117/01Elo-Mel isoton mit Glucose infúzió 1000 ml1´1000 ml487000
műanyag palackban
OGYI-T-6116/01Elo-Mel isoton mit Glucose infúzió 500 ml1´500 ml340000
műanyag palackban
OGYI-T-6115/01Elo-Mel isoton mit Glucose infúzió 500 ml1´500 ml301000
üvegpalackban
OGYI-T-6101/01Elo-Mel OP (postoperativ) infúzió 500 ml1´500 ml286000
üvegben
OGYI-T-7073/01Emadine 0,05% szemcsepp1´5 ml2 861501 4310
OGYI-T-5632/01*Emetron 4 mg filmtabl.10´6 669000
OGYI-T-5630/01Emetron 4 mg inj.5´2 ml7 293000
OGYI-T-5633/01*Emetron 8 mg filmtabl.10´12 410000
OGYI-T-5631/01Emetron 8 mg inj.5´4 ml13 684000
OGYI-T-7610/01Enahexal 10 mg tabl.30´790907100
OGYI-T-7611/01Enahexal 20 mg tabl.30´1 074909670
OGYI-T-7609/01Enahexal 5 mg tabl.30´689906200
OGYI-T-7876/01Enalapril-ratiopharm 10 mg tabl.30´7867080
OGYI-T-7877/01Enalapril-ratiopharm 20 mg tabl.30´1 0719640
OGYI-T-7875/01Enalapril-ratiopharm 5 mg tabl.30´5605040
OGYI-T-5223/01Enap inj.1 149000
OGYI-T-2082/01Enap 10 tabl.20´6726050
OGYI-T-2083/01Enap 20 tabl.20´1 0209180
OGYI-T-7426/01Enap 2,5 tabl.20´5024520
OGYI-T-2081/01Enap 5 tabl.20´5104590
OGYI-T-5088/01Enap-HL tabl.20´1 1077750
OGYI-T-8075/01Enapril 10 mg tabl.30´7907100
OGYI-T-8076/01Enapril 20 mg tabl.30´1 0749670
OGYI-T-8074/01Enapril 5 mg tabl.30´6896200
OGYI-T-7841/01Enbrel 25 mg inj.4 poramp.+4 oldószer152 817000
fecsk.-ben +szerelék
K430/02* oEndoxan drg.100´4 557004 101
K430/01* oEndoxan drg.50´2 329002 096
OGYI-T-4535/01Endoxan 1 g inj.3 393000
K306/01Endoxan 200 mg inj.758000
K306/02Endoxan 200 mg inj.10´7 300000
OGYI-T-4534/01Endoxan 500 mg inj.1 902000
OGYI-T-7745/01Enhancin 156 mg szuszpenzió100 ml7643820
OGYI-T-7746/01Enhancin 312 mg szuszpenzió100 ml1 5837920
OGYI-T-7743/01Enhancin 375 mg filmtabl.21´1 7878940
OGYI-T-7744/01Enhancin 625 mg filmtabl.21´2 3951 1980
OGYI-T-7093/01oEnterobene filmtabl.10´403TFX0202
OGYI-T-7093/02oEnterobene filmtabl.20´524TFX0268
OGYI-T-7093/03oEnterobene filmtabl.50´711TFX0639
OGYI-T-5763/01oEntocort 2 mg klizma7 adag12 2000010 980
OGYI-T-5775/02oEntocort 3 mg retard kapszula100´26 9025013 45024 211
OGYI-T-5775/01Entocort 3 mg retard kapszula50´13 278506 6380
3526Enzaprost F 5 mg inj.5´1 ml1 526000
K797/01Epanutin 250 mg inj.5´5 ml4 174000
11124Epherit tabl.20´276000
OGYI-T-8243/01Epirubicin “Ebewe” 10 mg/5 ml inj.1´5 ml3 719000
OGYI-T-8245/01Epirubicin “Ebewe” 100 mg/50 ml inj.1´50 ml29 254000
OGYI-T-8244/01Epirubicin “Ebewe” 50 mg/25 ml inj.1´25 ml15 651000
K1287Epocelin 0,5 g inj.10 poramp.11 747000
K1288Epocelin 1,0 g inj.10 poramp.20 710000
OGYI-T-4901Eprex prefilled 10 000 NE inj.6´1,0 ml151 191000
OGYI-T-4897Eprex prefilled 1000 NE inj.6´0,5 ml17 109000
OGYI-T-4898Eprex prefilled 2000 NE inj.6´0,5 ml32 818000
OGYI-T-4899Eprex prefilled 3000 NE inj.6´0,3 ml48 468000
OGYI-T-4900Eprex prefilled 4000 NE inj.6´0,4 ml63 979000
OGYI-T-7523/01Eprex 1000 inj. fecskendőben6´0,5 ml19 999000
OGYI-T-7527/01¨ *Eprex 10 000 inj. fecskendőben6´1,0 ml166 268000
OGYI-T-7524/01Eprex 2000 inj. fecskendőben6´0,5 ml39 106000
OGYI-T-7525/01Eprex 3000 inj. fecskendőben6´0,3 ml58 213000
OGYI-T-7526/01Eprex 4000 inj. fecskendőben6´0,4 ml77 320000
K514Epszilon-Aminocapronsav inj.5´10 ml491000
OGYI-T-11262/01Ergam cseppek10 ml1 0454220
OGYI-T-11263/01Ergam inj.5´1 ml8613630
OGYI-T-5907/01Ergotop 30 mg filmtabl.28´2 3761 1890
210Erigon szirup200 g477000
OGYI-T-7852/01oErolin szirup1´120 ml883442618
OGYI-T-7851/01oErolin tabl.10´730365511
OGYI-T-7851/02oErolin tabl.30´1 6648331 166
3165Erpozid forte tabl.50´300000
3164Erpozid tabl.50´261000
3844Eryc 125 mg kapszula24´714503570
3660Eryc 250 mg kapszula24´1 026505130
K769Erythran granulátum sziruphoz60 ml-hez674503370
K712/01Erythromycin lactobionate 300 mg inj.1 poramp.411502060
OGYI-T-4268/01Erythrotrop granulátum sziruphoz60 ml-hez6742590
OGYI-T-6546/01Esmeron 100 mg inj.10´10 ml30 519000
OGYI-T-8864/01Esmeron 100 mg/10 ml inj. üvegben10´10 ml30 519000
OGYI-T-6545/01Esmeron 50 mg inj.12´5 ml20 890000
OGYI-T-8863/01Esmeron 50 mg/5 ml inj. üvegben12´5 ml20 890000
K1557/01Esperal implantációs tabl.10´7 254000
OGYI-T-4196/01Estracomb TTS tapasz3 2111 4720
K817/01Estracyt inj.10´18 821000
K1004/01*Estracyt kapszula100´28 354000
OGYI-T-6240/01Estraderm MX 100 tapasz1 6587340
OGYI-T-6238/01Estraderm MX 25 tapasz1 0295020
OGYI-T-6239/01Estraderm MX 50 tapasz1 4096640
K1836Estraderm TTS 100 tapasz1 8237310
K1834Estraderm TTS 25 tapasz1 1325020
K1835Estraderm TTS 50 tapasz1 5396650
OGYI-T-8590/01oEstraDot 75 tapasz2 1001 0501 890
OGYI-T-6861/01oEstragest TTS tapasz3 363501 6823 027
OGYI-T-6730Estramon 100 transzdermális tapasz18´3 150501 5750
OGYI-T-6730Estramon 100 transzdermális tapasz24´3 817501 9090
OGYI-T-6730/01oEstramon 100 transzdermális tapasz1 2396201 115
OGYI-T-6728Estramon 25 transzdermális tapasz18´1 9899940
OGYI-T-6728/03oEstramon 25 transzdermális tapasz24´2 3511 1762 116
OGYI-T-6728/01oEstramon 25 transzdermális tapasz822412740
OGYI-T-6729Estramon 50 transzdermális tapasz18´2 549501 2750
OGYI-T-6729Estramon 50 transzdermális tapasz24´3 158501 5790
OGYI-T-6729/01oEstramon 50 transzdermális tapasz964482867
OGYI-T-7493/01oEstrimax filmtabl.28´1 2036021 083
OGYI-T-7493/02oEstrimax filmtabl.3´283 3301 6652 997
OGYI-T-5849/01Estrofem 2 mg filmtabl.28´1 5866500
OGYI-T-5850/01Estrofem 4 mg filmtabl.28´1 621508110
3662Estulic 1 mg tabl.20´6883170
OGYI-T-5561/01Ethyol inj.150 554000
OGYI-T-7964/01Ethyol 375 mg por inj.-hoz215 108000
OGYI-T-5561/01Ethyol 500 mg por inj.-hoz150 554000
OGYI-T-7565/01Etomidat-Lipuro inj.10´10 ml6 944000
OGYI-T-6519Etoposid “Ebewe” 100 mg/5 ml1´5 ml2 548000
koncentrátum
OGYI-T-6520Etoposid “Ebewe” 200 mg/10 ml1´10 ml4 706000
koncentrátum
OGYI-T-6518Etoposid “Ebewe” 50 mg/2,5 ml1´2,5 ml1 420000
koncentrátum
OGYI-T-6350/01Etoposide-Teva 100 mg/5 ml tartósítószer1´5 ml2 242000
mentes inj. infúzióhoz
OGYI-T-6351/01Etoposide-Teva 200 mg/10ml tartósítószer1´10 ml4 456000
mentes inj. infúzióhoz
OGYI-T-1515/02Euphylong minor retard kapszula100´2 448902 2030
OGYI-T-1515/01Euphylong minor retard kapszula50´1 304901 1740
OGYI-T-1514/02Euphylong retard kapszula100´3 513903 1620
OGYI-T-1514/01Euphylong retard kapszula50´1 829901 6460
OGYI-T-5991/02Euphylong 100 retard kapszula100´1 153901 0370
OGYI-T-5991/01Euphylong 100 retard kapszula50´668906010
OGYI-T-135/01Euphylong 200 iv. inj.5´10 ml728906550
OGYI-T-1937/01Euthyrox 100 tabl.50´6784350
OGYI-T-4937/01Euthyrox 125 tabl.50´7285280
OGYI-T-1938/01Euthyrox 150 tabl.50´6444660
OGYI-T-4938/01Euthyrox 175 tabl.50´7105130
OGYI-T-1936/01Euthyrox 50 tabl.50´5553160
OGYI-T-4936/01Euthyrox 75 tabl.50´5864370
K1296*Everiden 300 mg tabl.100´1 5617810
OGYI-T-6512/02oEvista 60 mg filmtabl.28´8 467007 621
OGYI-T-5060/01Exacyl filmtabl.20´1 2525640
OGYI-T-5061/01Exacyl ivóoldat5´10 ml9614400
OGYI-T-6332/01¨ oExelon 1,5 mg kapszula28´10 154005 077
OGYI-T-6333/01¨ oExelon 3 mg kapszula28´10 484005 243
OGYI-T-6334/01¨ oExelon 4,5 mg kapszula28´10 815005 408
OGYI-T-6335/01¨ oExelon 6 mg kapszula28´11 146005 573
K2140Exosurf Neonatal inj.1 poramp. + 1´8 ml68 884000
K2152/01Expahes (HES 200/0,5) 10% infúzió250 ml1 895000
K2153/01Expahes (HES 200/0,5) 10% infúzió500 ml3 043000
OGYI-T-6044E-Z-CAT szuszpenzió koncentrátum1´225 ml1 225000
OGYI-T-6045E-Z-GAS pezsgőgranulátum50´26 360000
OGYI-T-6042/01E-Z-HD por szuszpenzióhoz1´340 g1 225000
OGYI-T-6043E-Z-Paque por szuszpenzióhoz1´177 g823000
K1028Falignost tabl.36000
OGYI-T-9044/01* oFamotidin Hexal 20 mg filmtabl.30´69770488628
OGYI-T-5174/01oFamvir 125 mg filmtabl.10´5 055502 5274 550
OGYI-T-5175/01oFamvir 250 mg filmtabl.15´23 56910 40918 736
OGYI-T-5175/02Famvir 250 mg filmtabl.21´32 6415016 3210
OGYI-T-4561/01Fanhdi 1000 NE por inj.-hoz1 poramp. + 1´10 ml99 015000
OGYI-T-4559/01Fanhdi 250 NE por inj.-hoz1 poramp. + 1´10 ml25 424000
OGYI-T-4560/01Fanhdi 500 NE por inj.-hoz1 poramp. + 1´10 ml49 954000
OGYI-T-6041/02*Fareston 60 mg tabl.100´19 067000
OGYI-T-6041/01*Fareston 60 mg tabl.30´6 334000
K1262*Farlutal 500 mg tabl.30´15 671000
OGYI-T-7917/01*Farmorubicin CS 10 mg inj.1´5 ml4 130000
OGYI-T-7918/01*Farmorubicin CS 50 mg inj.1´25 ml17 292000
OGYI-T-5108/01*Farmorubicin PFS/RTU 10 mg inj.4 133000
OGYI-T-5109/01*Farmorubicin PFS/RTU 50 mg inj.17 292000
OGYI-T-1257/01*Farmorubicin RD 10 mg iv. inj.1 poramp. + 1´5 ml3 967000
OGYI-T-1258/01*Farmorubicin RD 50 mg iv. inj.1 poramp.16 737000
OGYI-T-8367/01Fasturtec 1,5 mg/ml inj. infúzióhoz3 poramp.53 482000
+ 3 oldószeramp.
OGYI-T-8843/01Fasturtec 7,5 mg/5 ml inj. infúzióhoz1 poramp.88 541000
+ 1 oldószeramp.
Törzskönyvi számMegnevezésKiszerelésKözf. alapján bruttó
fogy. ár
Bruttó támogatásEü-II tám.
%(Ft)(Ft)
OGYI-T-5767Favistan inj.10´1 091000
OGYI-T-6821/01oFefluzin kapszula14´1 245TFX6181 120
OGYI-T-6821/02oFefluzin kapszula28´2 462TFX1 2322 217
OGYI-T-1803/01Feiba TIM 4 Immuno 1000 NE inj.1 poramp. + 1´20 ml194 950000
OGYI-T-1804/01Feiba TIM 4 Immuno 500 NE inj.1 poramp. + 1´20 ml97 921000
OGYI-T-5089/02Feldene Dispersal tabl.30´2 3157070
K1141/01Feldene kapszula30´1 0636230
K1298/01oFeldene végbélkúp12´1 015TFX625914
OGYI-T-5712/01*Femara 2,5 mg filmtabl.30´32 886000
OGYI-T-6584/01Femoston 2/10 filmtabl.28´1 842509210
OGYI-T-7833/02oFemSeven 100 transzdermális tapasz12´6 063503 0315 457
OGYI-T-7833/01oFemSeven 100 transzdermális tapasz2 191501 0961 972
OGYI-T-7831/02oFemSeven 50 transzdermális tapasz12´5 031502 5164 528
OGYI-T-7831/01oFemSeven 50 transzdermális tapasz1 779508891 601
OGYI-T-7832/02oFemSeven 75 transzdermális tapasz12´5 779502 8905 202
OGYI-T-7832/01oFemSeven 75 transzdermális tapasz2 019501 0101 818
OGYI-T-5300/01Fenistil cseppek20 ml6672910
OGYI-T-5300Fenistil cseppek30 ml610503040
OGYI-T-5309/01Fenistil 24 kapszula10´6803110
OGYI-T-5309/02Fenistil 24 kapszula20´1 075505380
OGYI-T-7414/01Fenobrat 250 mg retard kapszula30´2 0571 7930
OGYI-T-5355Fentanyl 0,1 mg inj.10´704000
OGYI-T-5356Fentanyl 0,25 mg inj.50´7 617000
3402Fentanyl 0,5 mg inj.50´10 ml9 945000
K438/01oFerrlecit inj.5´5 ml1 015340613
OGYI-T-5178/03Ferro-Folgamma kapszula100´2 158701 5110
OGYI-T-5178/01Ferro-Folgamma kapszula20´728705090
OGYI-T-5178/02Ferro-Folgamma kapszula50´1 159708120
OGYI-T-4629Ferrograd folic filmtabl.30´7184870
OGYI-T-4628Ferro-Gradumet filmtabl.30´6714600
K1422oFevarin 100 mg filmtabl.30´4 179TFX2 0903 761
K1421oFevarin 50 mg filmtabl.60´4 800TFX2 4003 975
K1403/01oFibrolan kenőcs50 g2 9021 3842 493
K1402Fibrolan por1 poramp.2 3621 1270
OGYI-T-4305* oFinlepsin tabl.50´752TFX376676
OGYI-T-4306* oFinlepsin 200 retard tabl.100´2 015TFX1 0081 813
OGYI-T-4306* oFinlepsin 200 retard tabl.200´3 560TFX1 7803 204
OGYI-T-4306* oFinlepsin 200 retard tabl.50´1 121TFX5611 009
OGYI-T-4307* oFinlepsin 400 retard tabl.100´3 214TFX1 6082 893
OGYI-T-4307* oFinlepsin 400 retard tabl.200´5 599TFX2 7995 039
OGYI-T-4307* oFinlepsin 400 retard tabl.50´1 850TFX9251 665
K481Flaxedil 40 mg inj.50´2 ml3 688000
OGYI-T-5258Flector EP Rapid 50 mg granulátum10´6783110
OGYI-T-5258Flector EP Rapid 50 mg granulátum20´8013770
OGYI-T-5033Flector EP 100 g gél100 g902000
OGYI-T-5033Flector EP 60 g gél60 g576000
K2380oFlixonase orrspray120 adag2 7211 3611 905
OGYI-T-5999/01oFlixotide 100 Diskus por inhalációhoz1´ (60 adag)2 8021 2862 315
OGYI-T-4481Flixotide 100 Rotadisks por inhalációs célra60 adag3 2171 4760
OGYI-T-7825/01oFlixotide 125 Evohaler inhalációs aeroszol1´120 adag6 580503 2905 921
OGYI-T-4478/01oFlixotide 125 inhalációs aerosol60 adag3 3221 5162 729
OGYI-T-6000/01oFlixotide 250 Diskus por inhalációhoz1´ (60 adag)5 1902 3574 243
OGYI-T-7826/01oFlixotide 250 Evohaler inhalációs aeroszol1´120 adag10 434505 2179 390
OGYI-T-4479/01oFlixotide 250 inhalációs aerosol60 adag5 4702 5184 533
OGYI-T-4482Flixotide 250 Rotadisks por inhalációs célra60 adag6 4482 9270
OGYI-T-7824/01oFlixotide 50 Evohaler inhalációs aeroszol1´120 adag2 790501 3952 511
OGYI-T-4477/01Flixotide 50 inhalációs aerosol60 adag1 4166420
OGYI-T-6001/01oFlixotide 500 Diskus por inhalációhoz1´ (60 adag)9 4094 2777 698
OGYI-T-4483/01Flixotide 500 Rotadisks por inhalációs célra60 adag10 3324 6970
OGYI-T-7933/01oFlonidan 10 mg tabl.20´1 125563788
OGYI-T-7934/01oFlonidan 5 mg/5 ml szuszpenzió1´120 ml884442618
OGYI-T-4928/01Floxal szemcsepp1´5 ml945504710
OGYI-T-4929/01Floxal szemkenőcs1´3 g852504250
OGYI-T-7850/01oFloxet oldat1´70 ml2 217TFX1 1091 855
OGYI-T-6937/01Floxet 10 mg kapszula14´881504410
OGYI-T-5184/01oFloxet 20 mg kapszula14´1 191TFX01 072
OGYI-T-5184/02oFloxet 20 mg kapszula28´2 360TFX02 124
K1516*Fluanxol-depot 100 mg/ml inj.10´1 ml17 092000
K1106*Fluanxol-depot 20 mg inj.10´1 ml4 665000
K1106*Fluanxol-depot 40 mg inj.10´2 ml8 825000
OGYI-T-7932/01Flucinar gél15 g6452640
K711Flucinar kenőcs15 g6452640
K868Flucinar N kenőcs15 g555000
K1743Flucon szuszpenziós szemcsepp5 ml6443220
OGYI-T-8584/01oFluconazol-ratiopharm 100 mg kapszula28´29 40714 70426 466
OGYI-T-8585/01oFluconazol-ratiopharm 150 mg kapszula1 9978771 578
OGYI-T-8585/02oFluconazol-ratiopharm 150 mg kapszula3 705501 8533 335
OGYI-T-8585/03oFluconazol-ratiopharm 150 mg kapszula6 858503 4296 172
OGYI-T-8583/01oFluconazol-ratiopharm 50 mg kapszula4 3282 1643 896
OGYI-T-5909/01Fludara inj.5´50 mg306 918000
OGYI-T-8272/01¨ *Fludara 10 mg filmtabl.15´133 296000
OGYI-T-8272/02¨ *Fludara 10 mg filmtabl.20´177 430000
OGYI-T-7231/01Flugalin SR 200 mg retard kapszula30´3 025501 5130
K1642/01Flugalin 100 mg drg.50´2 5641 1330
K1643/01Flugalin 100 mg végbélkúp2´61 092000
K1641/01Flugalin 50 mg drg.50´1 3846050
K673Fluidex “40” infúzió500 ml2 555000
OGYI-T-6936/01Fluimucil antidote 20% koncentrátum1´25 ml4 112000
infúzióhoz
OGYI-T-4950Fluimucil granulátum sziruphoz60 g699000
OGYI-T-4951*Fluimucil inj.741000
K1555*Fluimucil 100 granulátum 3 g20´3 g595000
K1555*Fluimucil 100 granulátum 3 g30´3 g710000
K1555*Fluimucil 100 granulátum 3 g50´3 g830000
K1556*Fluimucil 200 granulátum 3 g20´3 g642000
K1556*Fluimucil 200 granulátum 3 g30´3 g746000
K1556*Fluimucil 200 granulátum 3 g50´3 g1 065000
OGYI-T-4949Fluimucil 600 mg pezsgőtabl.10´778000
OGYI-T-4949Fluimucil 600 mg pezsgőtabl.30´1 773000
OGYI-T-5081Flunitrazepam-B 2 mg tabl.10´406000
K1675/01Fluorescein 10% inj.10´5 ml9 658000
OGYI-T-4771Fluorescite 10% inj.12´5 ml25 148000
OGYI-T-4772Fluorescite 25% inj.12´2 ml29 227000
K745/01Fluoro-uracil 250 mg/5 ml inj.5 283000
OGYI-T-4274/01Fluorouracil-Teva 1000 mg/20 ml inj.961000
OGYI-T-4272/01Fluorouracil-Teva 250 mg/5 ml inj.1´ (üveg)228000
OGYI-T-4272/03Fluorouracil-Teva 250 mg/5 ml inj.10´ (ampulla)2 385000
OGYI-T-4272/05Fluorouracil-Teva 250 mg/5 ml inj.10´ (üveg)2 385000
OGYI-T-4272/02Fluorouracil-Teva 250 mg/5 ml inj.5´ (ampulla)1 225000
OGYI-T-4272/04Fluorouracil-Teva 250 mg/5 ml inj.50´ (ampulla)10 878000
OGYI-T-4273/01Fluorouracil-Teva 500 mg/10 ml inj.1´ (üveg)454000
OGYI-T-4273/02Fluorouracil-Teva 500 mg/10 ml inj.5´ (ampulla)2 385000
OGYI-T-6826/01Fluoxetin-Chinoin 20 mg kapszula14´1 5336180
OGYI-T-6826/02Fluoxetin-Chinoin 20 mg kapszula28´2 6491 2320
OGYI-T-6173/01*Flutam 250 mg tabl.100´14 12200
OGYI-T-6173Flutam 250 mg tabl.21´3 861000
OGYI-T-6174/01*Flutamid Abbott 250 mg tabl.100´14 52600
OGYI-T-6618/01Fluxum 12 800 NE aXa/1,2 ml inj.2´1,2 ml3 411501 7060
előretöltött fecskendőben
OGYI-T-6615/01Fluxum 3200 NE aXa/0,3 ml inj.2´0,3 ml1 089505430
előretöltött fecskendőben
OGYI-T-6615/02Fluxum 3200 NE aXa/0,3 ml inj.6´0,3 ml2 918501 4600
előretöltött fecskendőben
OGYI-T-6616/01Fluxum 4250 NE aXa/0,4 ml inj.2´0,4 ml2 037501 0180
előretöltött fecskendőben
OGYI-T-6616/02Fluxum 4250 NE aXa/0,4 ml inj.6´0,4 ml5 566502 7840
előretöltött fecskendőben
OGYI-T-6617/01Fluxum 6400 NE aXa/0,6 ml inj.2´0,6 ml2 584501 2930
előretöltött fecskendőben
OGYI-T-6617/02Fluxum 6400 NE aXa/0,6 ml inj.6´0,6 ml7 247503 6240
előretöltött fecskendőben
3470Fomarex spray160 g251000
OGYI-T-4656/01oForadil inhalációs kapszula30´3 798003 418
OGYI-T-4656/02oForadil inhalációs kapszula60´7 278006 550
K1414/01Forane oldat inhalációhoz100 ml16 324000
OGYI-T-9021/01Forcid Solutab 500/125 tabl.20´2 2751 1380
OGYI-T-7575/01oFortedol filmtabl.100´3 160TFX1 5801 580
OGYI-T-7575/02oFortedol filmtabl.20´687TFX343343
OGYI-T-1266/01Fortum 1 g inj.1 poramp.3 052000
OGYI-T-1267/01Fortum 2 g inj.1 poramp.6 020000
OGYI-T-1264/01Fortum 250 mg inj.1 poramp.830000
OGYI-T-1265/01Fortum 500 mg inj.1 poramp.1 578000
OGYI-T-4924/01oFosamax 10 mg tabl.28´8 857007 470
OGYI-T-7572/01oFosamax 70 mg tabl.8 710007 839
OGYI-T-6019/01Foscavir 24 mg/ml infúzió6´250 ml76 263000
OGYI-T-6020Foscavir 24 mg/ml infúzió6´500 ml135 946000
OGYI-T-6504/01Fostimon HP 150 NE por inj.-hoz1 poramp.7 287503 6440
OGYI-T-6504/02Fostimon HP 150 NE por inj.-hoz10 poramp.64 8385032 4190
OGYI-T-6503/01Fostimon HP 75 NE por inj.-hoz1 poramp.4 3261 8990
OGYI-T-6503/02Fostimon HP 75 NE por inj.-hoz10 poramp.37 83318 9170
OGYI-T-6744/01Fotil forte szemcsepp1´5 ml2 163701 5140
OGYI-T-6742/01Fotil szemcsepp1´5 ml2 026701 4190
OGYI-T-4429/01oFragmin 10 000 NE/ml inj.10´1 ml16 335TFX8 16714 701
OGYI-T-4432/01oFragmin 10 000 NE/ml többadagos inj.1´10 ml15 030TFX7 51513 527
OGYI-T-7549/01oFragmin 10 000 NE/0,4 ml inj.5´0,4 ml8 671TFX4 3357 804
fecskendőben
OGYI-T-7550/01oFragmin 12 500 NE/0,5 ml inj.5´0,5 ml10 614TFX5 3079 553
fecskendőben
OGYI-T-7551/01oFragmin 15 000 NE/0,6 ml inj.5´0,6 ml12 559TFX6 27911 303
fecskendőben
OGYI-T-7552/01oFragmin 18 000 NE/0,72 ml inj.5´0,72 ml14 894TFX7 44713 405
fecskendőben
OGYI-T-4428/01oFragmin 2500 NE/ml inj.10´4 ml16 335TFX8 16714 701
OGYI-T-4430/01oFragmin 2500 NE/0,2 ml inj.10´0,2 ml fecsk.-ben4 587TFX2 2944 036
OGYI-T-4431/01oFragmin 5000 NE/0,2 ml inj.10´0,2 ml fecsk.-ben8 671TFX4 3357 804
OGYI-T-7548/01oFragmin 7500 NE/0,3 ml inj. fecskendőben10´0,3 ml12 559TFX6 27911 303
K2251Fraxiparine 10 250 AXa NE inj.10´1 ml12 395506 1980
OGYI-T-6770/01oFraxiparine 1900 NE 0,2 ml inj.10´0,2 ml3 529TFX1 7652 692
OGYI-T-6771/02oFraxiparine 2850 NE 0,3 ml inj.10´0,3 ml5 204TFX2 6024 036
OGYI-T-6771/03Fraxiparine 2850 NE 0,3 ml inj.100´0,3 ml45 364000
OGYI-T-6771/01oFraxiparine 2850 NE 0,3 ml inj.2´0,3 ml1 073TFX537807
K2249Fraxiparine 3075 AXa NE inj.10´0,3 ml4 683502 3400
K2249Fraxiparine 3075 AXa NE inj.2´0,3 ml1 073505370
OGYI-T-6772/01oFraxiparine 3800 NE 0,4 ml inj.10´0,4 ml6 824TFX3 4125 380
OGYI-T-6773/02oFraxiparine 5700 NE 0,6 ml inj.10´0,6 ml9 753TFX4 8768 072
OGYI-T-6773/01oFraxiparine 5700 NE 0,6 ml inj.2´0,6 ml2 087TFX1 0441 615
K2250Fraxiparine 6150 AXa NE inj.10´0,6 ml8 832504 4150
K2250Fraxiparine 6150 AXa NE inj.2´0,6 ml2 087501 0440
OGYI-T-6774/02oFraxiparine 7600 NE 0,8 ml inj.10´0,8 ml12 702TFX6 35010 765
OGYI-T-6774/01oFraxiparine 7600 NE 0,8 ml inj.2´0,8 ml2 760TFX1 3812 151
OGYI-T-6775/01oFraxiparine 9500 NE 1 ml inj.10´1 ml13 730TFX6 86512 356
OGYI-T-8015/02oFraxodi 11 400 NE 0,6 ml inj.10´0,6 ml17 729TFX8 86515 957
OGYI-T-8016/02oFraxodi 15 200 NE 0,8 ml inj.10´0,8 ml23 327TFX11 66320 994
OGYI-T-8017/02oFraxodi 19 000 NE 1,0 ml inj.10´1,0 ml25 285TFX12 64322 757
OGYI-T-5340Freedox 100 ml inj.32 313000
K1955/01oFrisium 10 tabl.100´2 569TFX01 285
OGYI-T-8438/01Fromilid granulátum szuszpenzióhoz1´25 g (60 ml-hez)1 506507530
OGYI-T-7441/01Fromilid 250 mg filmtabl.14´2 3131 1570
OGYI-T-7442/01Fromilid 500 mg filmtabl.14´4 1772 0880
OGYI-T-5967/02oFrontin 0,25 mg tabl.100´831TFX0586
OGYI-T-5967/01Frontin 0,25 mg tabl.30´34300
OGYI-T-5968/02oFrontin 0,5 mg tabl.100´1 390TFX01 171
OGYI-T-5968/01Frontin 0,5 mg tabl.30´50500
OGYI-T-5969/02oFrontin 1 mg tabl.100´2 270TFX02 043
OGYI-T-5969/01Frontin 1 mg tabl.30´75600
3506/01Fructosol 10 infúzió üvegpalackban500 ml597000
3507Fructosol 10-E infúzió500 ml629000
3504Fructosol 5 infúzió500 ml541000
K1001/01*Ftorafur kapszula100´24 802000
K773Ftorafur 400 mg inj.10´10 ml5 031000
OGYI-T-3414/01Ftorocort kenőcs15 g6712670
OGYI-T-6981/01Fucidin por infúzióhoz500 mg4 171000
K1324/01*Fugerel tabl.100´14 12200
OGYI-T-385/01Fungizone inj. infúzióhoz1 poramp.5 565000
OGYI-T-5555/01Furon 20 mg inj.5´2 ml6525870
OGYI-T-5555/02Furon 20 mg inj.50´2 ml3 319902 9870
OGYI-T-5556/01Furon 250 mg koncentrátum infúzióhoz3 044000
OGYI-T-5554/01Furon 40 mg tabl.20´3903040
OGYI-T-5554/02Furon 40 mg tabl.50´6986290
OGYI-T-8688/03Furosemid AL 500 tabl.100´12 9659011 6690
OGYI-T-8688/01Furosemid AL 500 tabl.20´2 922902 6300
OGYI-T-8688/02Furosemid AL 500 tabl.50´6 956906 2610
OGYI-T-3371/02Furosemid inj.25´2 ml2 0241 4940
OGYI-T-3371/01Furosemid inj.5´2 ml7095760
OGYI-T-3822/01Furosemid Pharmavit 40 mg tabl.20´3833080
OGYI-T-3372/01Furosemid 40 mg tabl.20´4802780
OGYI-T-8857/01Furosemid-ratiopharm 40 mg tabl.20´390903510
OGYI-T-8959/03oGabator 300 mg kapszula100´12 4140011 173
OGYI-T-8959/02oGabator 300 mg kapszula60´7 971007 174
OGYI-T-8960/03oGabator 400 mg kapszula100´15 4570013 911
OGYI-T-8960/02oGabator 400 mg kapszula60´9 823008 841
OGYI-T-7794/01Gadovist 1,0 mmol/ml iv. inj. 15 ml1´15 ml29 036000
OGYI-T-7793/01Gadovist 1,0 mmol/ml iv. inj. 7,5 ml1´7,5 ml15 259000
3607Galantase por50´0,5 g5 130000
Gamma OH inj.6´10 ml1 456000
K1247/01Garasone szem- és fülcsepp1´5 ml701906300
K1248/01Garasone szemkenőcs1´5 g7015310
K1103Gastrobul granulátum10´3 g1 674000
K686/02Gastrografin oldat10´100 ml28 438000
K686/01Gastrografin oldat5´100 ml14 665000
OGYI-T-6495Gastromiro 100 ml röntgen kontrasztanyag1´100 ml10 419000
OGYI-T-6493Gastromiro 20 ml röntgen kontrasztanyag1´20 ml2 769000
OGYI-T-6494Gastromiro 50 ml röntgen kontrasztanyag1´50 ml5 572000
K720Gelaspon zselatin szivacs742000
K720Gelaspon zselatin szivacs25´10 386000
K1158Gelifundol infúzió500 ml1 526000
OGYI-T-5007Gelofusine infúzió1´500 ml1 697000
OGYI-T-4953/01Gemzar 1 g inj.36 259000
OGYI-T-4952/01Gemzar 200 mg inj.8 217000
OGYI-T-8937/01Genexol 100 mg/16,7 ml inj. infúzióhoz110 922000
OGYI-T-8936/01Genexol 30 mg/5 ml inj. infúzióhoz33 747000
OGYI-T-8936/02Genexol 30 mg/5 ml inj. infúzióhoz10´328 335000
OGYI-T-7678/01Genotropin 0,6 NE (0,2 mg) Miniquick inj.18 463000
OGYI-T-7679/01Genotropin 1,2 NE (0,4 mg) Miniquick inj.36 036000
K2050/01Genotropin 16 NE (5,3 mg) patron inj.hoz5 kétrekeszes patron188 224000
OGYI-T-7680/01Genotropin 1,8 NE (0,6 mg) Miniquick inj.53 608000
OGYI-T-7681/01Genotropin 2,4 NE (0,8 mg) Miniquick inj.71 181000
OGYI-T-7682/01Genotropin 3,0 NE (1,0 mg) Miniquick inj.88 753000
OGYI-T-7683/01Genotropin 3,6 NE (1,2 mg) Miniquick inj.106 325000
OGYI-T-5246/01Genotropin 36 NE (12 mg) patron inj.hoz1´1 ml85 191000
OGYI-T-5246/02Genotropin 36 NE (12 mg) patron inj.hoz5´1 ml402 322000
K1508/01Genotropin 4 NE (1,3 mg) por inj.hoz1 poramp. + 1´2 ml12 010000
OGYI-T-7684/01Genotropin 4,2 NE (1,4 mg) Miniquick inj.123 897000
OGYI-T-7685/01Genotropin 4,8 NE (1,6 mg) Miniquick inj.141 470000
OGYI-T-7686/01Genotropin 5,4 NE (1,8 mg) Miniquick inj.159 041000
OGYI-T-7687/01Genotropin 6,0 NE (2,0 mg) Miniquick inj.176 614000
OGYI-T-5086/01Gentamicin “Biochemie” 40 mg inj.5´1 ml498000
OGYI-T-5086/02Gentamicin “Biochemie” 40 mg inj.50´1 ml4 107000
OGYI-T-5087/01Gentamicin “Biochemie” 80 mg inj.5´2 ml825000
OGYI-T-5087/02Gentamicin “Biochemie” 80 mg inj.50´2 ml6 956000
K1173Gentamycin hab-aeroszol140 g1 093000
K1068Gentamycin krém15 g537000
3657/01Gentamycin 40 mg inj.10´2 ml1 091000
3587/01Gentamycin 80 mg inj.10´2 ml1 838000
946Germicid tabl.10´261000
3224Gerovit kapszula20´524000
K1276Geroxalen 10 mg lágy zselatinkapszula50´1 947000
K1563Gevilon 450 mg filmtabl.100´3 6961 7820
OGYI-T-6446/01Gilemal micro 3,5 mg tabl.60´6445580
OGYI-T-3490/01Gilemal tabl.30´598704180
OGYI-T-6445Gilemal 2,5 mg tabl.30´313702180
OGYI-T-6150Gilucor 160 mg tabl.100´2 592902 3330
OGYI-T-6150Gilucor 160 mg tabl.20´6944990
OGYI-T-6150Gilucor 160 mg tabl.50´1 434901 2720
OGYI-T-6149Gilucor 80 mg tabl.100´1 560901 4040
OGYI-T-6149Gilucor 80 mg tabl.20´5534190
OGYI-T-6149Gilucor 80 mg tabl.50´826907430
K1947/01Gilurytmal 10 inj.5´10 ml2 065000
OGYI-T-4505/01Glibenclamid Pharmavit 3,5 mg tabl.30´5303660
3868/01Glicerin 10% inf. izotóniás NaCl oldatban100 ml453000
üvegpalackban 100 ml
3869/01Glicerin 10% inf. izotóniás NaCl oldatban500 ml597000
üvegpalackban 500 ml
3868Glicerin 10% infúzió izotóniás NaCl100 ml453000
oldatban
3869Glicerin 10% infúzió izotóniás NaCl500 ml597000
oldatban
13146Glicerines 2 g végbélkúp10´271000
13147Glicerines 3 g végbélkúp10´290000
OGYI-T-8316/01Glivec 100 mg kapszula120´653 021000
OGYI-T-4523/01oGluca Gen 1 mg HypoKit liofilizált por1 poramp. + 1 ml5 376004 838
inj.-hoz
OGYI-T-4522/01Gluca Gen 1 mg liofilizált por inj.-hoz1 poramp.+1 ml4 910000
(oldószer ampullában)
K1658/03Glucobay 100 mg tabl.120´4 622502 3110
K1658/01Glucobay 100 mg tabl.30´1 496507490
K1657/03Glucobay 50 mg tabl.120´3 313501 6570
K1657/01Glucobay 50 mg tabl.30´965504830
OGYI-T-5005/01Glucobene 1,75 mg tabl.120´6954850
OGYI-T-5006/02Glucobene 3,5 mg tabl.120´9158230
OGYI-T-5006/01Glucobene 3,5 mg tabl.30´5213690
OGYI-T-7205/01Glucoplasmal-3,5% infúzió1000 ml2 533000
OGYI-T-7204/01Glucoplasmal-3,5% infúzió500 ml1 250000
OGYI-T-8045/01Glucose 5% “Braun” infúzió 500 ml1´500 ml380000
3684Glucosum 40% infúzió100 ml278000
3684Glucosum 40% infúzió500 ml736000
OGYI-T-6191Gluctam tabl.60´1 4229950
OGYI-T-7814/01Glukóz 10% infúzió üvegpalackban1´100 ml348000
OGYI-T-7815/01Glukóz 10% infúzió üvegpalackban1´500 ml421000
OGYI-T-7816/01Glukóz 20% infúzió üvegpalackban1´100 ml351000
OGYI-T-7817/01Glukóz 20% infúzió üvegpalackban1´500 ml480000
OGYI-T-7818/01Glukóz 25% infúzió üvegpalackban1´500 ml490000
K2310Glurenorm 30 mg tabl.50´1 147708020
K889Glutaminsav tabl.40´97000
K889Glutaminsav tabl.500´1 339000
OGYI-T-948/01Glutarsin E infúzió500 ml3 369000
OGYI-T-7136/01Glükóz 10% “Bieffe” infúzió1´1000 ml547000
OGYI-T-7134/01Glükóz 10% “Bieffe” infúzió1´250 ml499000
OGYI-T-7135/01Glükóz 10% “Bieffe” infúzió1´500 ml514000
OGYI-T-7001/01Glükóz 5% “Bieffe” infúzió1´100 ml284000
OGYI-T-7004/01Glükóz 5% “Bieffe” infúzió1´1000 ml509000
OGYI-T-7002/01Glükóz 5% “Bieffe” infúzió1´250 ml384000
OGYI-T-7000/01Glükóz 5% “Bieffe” infúzió1´50 ml261000
OGYI-T-7003/01Glükóz 5% “Bieffe” infúzió1´500 ml408000
OGYI-T-7004/03Glükóz 5% “Bieffe” infúzió10´1000 ml5 464000
OGYI-T-7004/02Glükóz 5% “Bieffe” infúzió12´1000 ml5 464000
OGYI-T-7003/02Glükóz 5% “Bieffe” infúzió20´500 ml7 089000
OGYI-T-7128/01Glükóz-1-foszfát “Fresenius” 1 mólos5´10 ml3 944000
koncentrátum infúzióhoz
3214Glycosept oldat30 ml412000
OGYI-T-7887/01Glypressin 1 mg/5 ml iv. inj.1 poramp.12 674000
+1 oldószeramp.
OGYI-T-7887/02Glypressin 1 mg/5 ml iv. inj.5 poramp.59 588000
+5 oldószeramp.
OGYI-T-5714/01Gonal F 150 NE inj.17 320508 6600
OGYI-T-5714/03Gonal F 150 NE inj.10´165 1655082 5820
OGYI-T-5714/02Gonal F 150 NE inj.50 1745025 0880
OGYI-T-7930/01Gonal F 37,5 NE inj.4 943502 4720
OGYI-T-7930/04Gonal F 37,5 NE inj.10´43 1465021 5730
OGYI-T-7930/02Gonal F 37,5 NE inj.13 568506 7840
OGYI-T-7930/03Gonal F 37,5 NE inj.22 0185011 0090
OGYI-T-5713/01Gonal F 75 NE inj.9 343504 6710
OGYI-T-5713/03Gonal F 75 NE inj.10´85 4005042 7000
OGYI-T-5713/02Gonal F 75 NE inj.26 2455013 1220
OGYI-T-9059/01GONAL-f 1050 NE/1,75 ml1 pü.+1 old.et.fecsk.119 2025059 6010
(77 mcg/1,75 ml) inj.+15 db egyszer h.fecsk.
OGYI-T-8862/01GONAL-f 150 NE inj. (ampullában)1 poramp.17 320508 6600
+ 1 oldószeramp.
OGYI-T-8862/04GONAL-f 150 NE inj. (ampullában)10 poramp.165 1655082 5820
+ 10 oldószeramp.
OGYI-T-8862/02GONAL-f 150 NE inj. (ampullában)3 poramp.50 1745025 0880
+ 3 oldószeramp.
OGYI-T-8862/03GONAL-f 150 NE inj. (ampullában)5 poramp.83 0295041 5150
+ 5 oldószeramp.
OGYI-T-8862/05GONAL-f 150 NE (11 mcg) inj. (üvegben)1 porüveg17 320508 6600
+ 1 oldószerüveg
OGYI-T-8862/08GONAL-f 150 NE (11 mcg) inj. (üvegben)10 porüveg165 1655082 5820
+ 10 oldószerüveg
OGYI-T-8862/06GONAL-f 150 NE (11 mcg) inj. (üvegben)3 porüveg50 1745025 0880
+ 3 oldószerüveg
OGYI-T-8862/07GONAL-f 150 NE (11 mcg) inj. (üvegben)5 porüveg83 0295041 5150
+ 5 oldószerüveg
OGYI-T-8862/09GONAL-f 150 NE (11 mcg) por és oldószer1 porüveg + 1 oldószeres17 320508 6600
előretöltött fecskendőbenfecskendő
OGYI-T-8862/11GONAL-f 150 NE (11 mcg) por és oldószer10 porüveg + 10 oldószeres165 1655082 5820
előretöltött fecskendőbenfecskendő
OGYI-T-8862/10GONAL-f 150 NE (11 mcg) por és oldószer5 porüveg + 5 oldószeres83 0295041 5150
előretöltött fecskendőbenfecskendő
OGYI-T-9058/01GONAL-f 450 NE/0,75 ml1 pü.+1 old.et.fecsk.51 5975025 7980
(33 mcg/0,75 ml) inj.+6 db egyszer h.fecsk.
OGYI-T-8861/01GONAL-f 75 NE inj. (ampullában)1 poramp. + 1 oldószer-9 343504 6710
amp.
OGYI-T-8861/04GONAL-f 75 NE inj. (ampullában)10 poramp. + 10 oldószer-85 4005042 7000
amp.
OGYI-T-8861/02GONAL-f 75 NE inj. (ampullában)3 poramp. + 3 oldószer26 2455013 1230
amp.
OGYI-T-8861/03GONAL-f 75 NE inj. (ampullában)5 poramp. + 5 oldószer43 1465021 5730
amp.
OGYI-T-8861/05GONAL-f 75 NE (5,5 mcg) inj. (üvegben)1 porüveg9 343504 6710
+ 1 oldószerüveg
OGYI-T-8861/08GONAL-f 75 NE (5,5 mcg) inj. (üvegben)10 porüveg
+ 10 oldószer-üveg
85 4005042 7000
OGYI-T-8861/06GONAL-f 75 NE (5,5 mcg) inj. (üvegben)3 porüveg26 2455013 1230
+ 3 oldószerüveg
OGYI-T-8861/07GONAL-f 75 NE (5,5 mcg) inj. (üvegben)5 porüveg43 1465021 5730
+ 5 oldószerüveg
OGYI-T-8861/09GONAL-f 75 NE (5,5 mcg) por és oldószer1 porüveg + 1 oldószeres9 343504 6710
előretöltött fecskendőbenfecskendő
OGYI-T-8861/11GONAL-f 75 NE (5,5 mcg) por és oldószer10 porüveg + 10 oldószeres85 4005042 7000
előretöltött fecskendőbenfecskendő
OGYI-T-8861/10GONAL-f 75 NE (5,5 mcg) por és oldószer5 porüveg + 5 oldószeres43 1465021 5730
előretöltött fecskendőbenfecskendő
OGYI-T-5121/01Gopten 0,5 mg kapszula50´2 231TFX6430
OGYI-T-5122/01Gopten 2 mg kapszula28´3 192TFX1 4400
OGYI-T-9069/02oGordius 100 mg kapszula100´4 029003 626
OGYI-T-9069/01oGordius 100 mg kapszula50´2 063001 857
OGYI-T-9070/02oGordius 300 mg kapszula100´11 7320010 559
OGYI-T-9070/01oGordius 300 mg kapszula50´6 447005 802
OGYI-T-9071/01oGordius 400 mg kapszula50´7 896007 106
OGYI-T-4993/01Gordox infúzió10´50 ml52 576000
OGYI-T-3411/01Gordox inj. 100.000 KIE10´10 ml11 697000
3468Gramurin tabl.42´748503740
OGYI-T-6226/01Granocyte 34 inj.5 poramp. + 5´1 ml109 133000
oldószer
K677Griseofulvin forte tabl.100´740503700
K1837Griseofulvin 125 mg tabl.100´1 184505920
OGYI-T-4238/01Gutron csepp 1%1´10 ml1 399000
OGYI-T-4238/02Gutron csepp 1%1´20 ml1 586000
OGYI-T-4238/03Gutron csepp 1%1´25 ml1 754000
OGYI-T-4239/01Gutron 2,5 mg tabl.20´784000
OGYI-T-4239/02Gutron 2,5 mg tabl.50´1 420000
OGYI-T-4240/02Gutron 5 mg inj.25´2 ml3 422000
OGYI-T-4240/01Gutron 5 mg inj.5´2 ml798000
OGYI-T-5210Gyneiod hüvelytabl.14´6502950
OGYI-T-4511/02Gynipral 0,5 mg tabl.100´1 695000
OGYI-T-4511/01Gynipral 0,5 mg tabl.20´444000
OGYI-T-4512/02Gynipral 10 mikrog/2 ml inj.25´2 ml5 841000
OGYI-T-4512/01Gynipral 10 mikrog/2 ml inj.5´2 ml1 371000
OGYI-T-4513/02Gynipral 25 mikrog infúziós oldat25´5 ml11 075000
koncentrátum
OGYI-T-4513/01Gynipral 25 mikrog infúziós oldat5´5 ml2 698000
koncentrátum
OGYI-T-5910/02Gynoflor hüvelytabl.12´3 420000
OGYI-T-5910/01Gynoflor hüvelytabl.2 075000
K1384Gyno-Pevaryl 150 mg hüvelykúp1 0134220
OGYI-T-4390/01Haemate P 1000 inj.1 poramp. + 1´30 ml144 190000
OGYI-T-4388/01Haemate P 250 inj.1 poramp. + 1´10 ml37 981000
OGYI-T-4389/01Haemate P 500 inj.1 poramp. + 1´20 ml82 505000
OGYI-T-6363/01Haemocomplettan P 1 g por infúzióhoz1´1 porüveg27 989000
OGYI-T-6364/01Haemocomplettan P 2 g por infúzióhoz1´1 porüveg55 084000
K2111/01Haemoctin SDH 1000 inj.1 poramp. + 1´10 ml95 660000
K2109/01Haemoctin SDH 250 inj.1 poramp. + 1´5 ml24 584000
K2110/01Haemoctin SDH 500 inj.1 poramp. + 1´10 ml48 276000
K1813/01Haes-steril 10% infúzió1´250 ml1 805000
K1814/01Haes-steril 10% infúzió500 ml2 906000
OGYI-T-1813/02Haes-steril 10% infúzió infúziós üvegben10´250 ml16 208000
OGYI-T-1814/02Haes-steril 10% infúzió műanyag infúziós10´500 ml26 314000
palackban
OGYI-T-7340/02Haes-steril 10% infúzió műanyag infúziós10´500 ml26 314000
zsákban
OGYI-T-7340/01Haes-steril 10% infúzió műanyag infúziós500 ml2 906000
zsákban
K1812/01Haes-steril 6% infúzió500 ml2 191000
OGYI-T-7338/02Haes-steril 6% infúzió infúziós üvegben10´500 ml19 958000
OGYI-T-7338/01Haes-steril 6% infúzió infúziós üvegben500 ml2 191000
OGYI-T-1812/02Haes-steril 6% infúzió műanyag infúziós10´500 ml19 958000
palackban
OGYI-T-7339/02Haes-steril 6% infúzió műanyag infúziós10´500 ml19 958000
zsákban
OGYI-T-7339/01Haes-steril 6% infúzió műanyag infúziós500 ml2 191000
zsákban
OGYI-T-3318/01Halidor inj.10´2 ml8774000
OGYI-T-3319/01Halidor tabl.20´6943180
3728/01*Haloperidol decanoat inj.5´1 ml2 817000
3335/01*Haloperidol 0,2% cseppek10 ml490000
3334/01*Haloperidol 1,5 mg tabl.50´569000
3337/01*Haloperidol 5 mg inj.5´1 ml603000
OGYI-T-4111Halotestin 5 mg tabl.100´5 517000
OGYI-T-4111Halotestin 5 mg tabl.20´1 369000
OGYI-T-4017Harpagin filmtabl.50´1 391709740
K1178Healon 4 mg szemészeti oldat0,4 ml11 489000
OGYI-T-4406Healon 5,5 mg szemészeti oldat0,55 ml13 960000
K2383Helfergin drg.50´463000
OGYI-T-4612Hemipred H inj.1 poramp.238501200
OGYI-T-4612Hemipred H inj.5 poramp.528502650
OGYI-T-5137/01Hemofil M 1000 NE inj.1 poramp. + 1´10 ml77 974000
OGYI-T-5135/01Hemofil M 250 NE inj.1 poramp. + 1´10 ml20 163000
OGYI-T-5136/01Hemofil M 500 NE inj.1 poramp. + 1´10 ml39 433000
OGYI-T-8317/01Hemohes 6% infúzió műanyag palackban1´500 ml2 253000
500 ml
690/01Hemorid kenőcs20 g351000
OGYI-T-4776/01Hepa-Merz infúzió koncentrátum10´13 489000
K2219Heparibene Ca 20 000 inj.5´0,8 ml2 0449630
K2217Heparibene Ca 5000 inj.5´0,2 ml848504230
K2216Heparibene Na 25 000 inj.5´5 ml2 006501 0030
K2214Heparibene Na 5000 inj.5´0,2 ml674503370
OGYI-T-4958/01Heparin “Biochemie” 5000 NE/ml inj.1´5 ml477502380
OGYI-T-4958/02Heparin “Biochemie” 5000 NE/ml inj.100´5 ml25 919000
2917Heparin inj.1´5 ml6592780
3644Heparin-Ca inj.1´2 ml477502370
3644Heparin-Ca inj.10´2 ml2 787501 3930
OGYI-T-7834/01Herceptin 150 mg por infúzióhoz184 062000
OGYI-T-7320/01oHerpesin 200 mg tabl.25´2 3931 1972 154
K1948Herpesin 250 mg inj.10´24 888000
OGYI-T-7321/01oHerpesin 400 mg tabl.25´3 5861 7933 228
3690Hevizos kenőcs3 g652000
K1096Hexabrix röntgen kontrasztanyag2´50 ml8 322000
K1096Hexabrix 320 inj.1´20 ml2 220000
K1096Hexabrix 320 inj.10´100 ml74 459000
K1096Hexabrix 320 inj.10´200 ml146 735000
K1096Hexabrix 320 inj.20´20 ml31 351000
K1096Hexabrix 320 inj.5´10 ml4 870000
K2362Hismanal tabl.30´1 728508640
OGYI-T-6206/02Histac 150 mg filmtabl.60´1 177TFX8240
OGYI-T-6207/02Histac 300 mg filmtabl.30´1 177TFX8240
3634Histodil inj.10´2 ml1 228000
OGYI-T-3622/01Histodil tabl.50´776TFX4900
OGYI-T-4757Holoxan 1 g inj.9 743000
OGYI-T-4758Holoxan 2 g inj.17 781000
OGYI-T-4756Holoxan 500 mg inj.5 943000
3664oHotemin 10 mg kapszula20´584TFX408525
3840oHotemin 10 mg végbélkúp10´726TFX506465
3770Hotemin 20 mg inj.5´1 ml7144500
3797oHotemin 20 mg kapszula20´668TFX467601
3841oHotemin 20 mg végbélkúp10´731TFX511657
OGYI-T-6320/02oHuma-Alprazol 0,25 mg tabl.100´831TFX0586
OGYI-T-6320/01Huma-Alprazol 0,25 mg tabl.30´34200
OGYI-T-6321/02oHuma-Alprazol 0,5 mg tabl.100´1 390TFX01 171
OGYI-T-6321/01Huma-Alprazol 0,5 mg tabl.30´46700
OGYI-T-4255Huma-Ampicillin kapszula20´483502420
OGYI-T-4224/01Huma-ASA 325 mg bélben oldódó filmtabl.20´328000
OGYI-T-4224/01Huma-ASA 325 mg filmtabl.20´328000
OGYI-T-4225/01Huma-ASA 650 mg bélben oldódó filmtabl.20´339000
OGYI-T-4225/01Huma-ASA 650 mg filmtabl.20´339000
OGYI-T-6471Huma-Atenol 100 mg tabl.30´7474810
OGYI-T-6470Huma-Atenol 50 mg tabl.30´5133310
OGYI-T-6914/01Huma-Betaxolol 0,5% szemcsepp1´2,5 ml540904860
OGYI-T-6914/02Huma-Betaxolol 0,5% szemcsepp1´5 ml797907170
3674/01Humacain 0,4% szemcsepp10 ml3771510
OGYI-T-5104Huma-Captoril 100 mg tabl.20´7907100
OGYI-T-5101Huma-Captoril 12,5 mg tabl.100´7246520
OGYI-T-5101Huma-Captoril 12,5 mg tabl.30´4153290
OGYI-T-5102Huma-Captoril 25 mg tabl.100´9868870
OGYI-T-5102Huma-Captoril 25 mg tabl.30´5123720
OGYI-T-5103Huma-Captoril 50 mg tabl.100´2 0371 8330
OGYI-T-5103Huma-Captoril 50 mg tabl.20´6384860
3645Humacarpin 1% szemcsepp10 ml4873990
3646Humacarpin 2% szemcsepp10 ml6525270
OGYI-T-6663oHuma-Clopamine 25 mg tabl.30´762TFX381591
OGYI-T-6664oHuma-Clopamine 50 mg tabl.30´1 318TFX6591 182
OGYI-T-6323oHuma-Col-ASA 400 mg bélben oldódó100´6 405503 2025 764
filmtabl.
OGYI-T-6555/01oHuma-Difenac SR 75 mg retard filmtabl.20´656TFX460450
OGYI-T-4375Huma-Difenac 25 mg filmtabl.30´5682470
OGYI-T-4376/01Huma-Difenac 50 mg filmtabl.30´6842150
OGYI-T-4811Huma-Digoxin 0,25 mg tabl.50´399903590
OGYI-T-4643oHuma-Doxylin 100 mg kapszula100´2 1961 0981 976
OGYI-T-4643Huma-Doxylin 100 mg kapszula3951430
OGYI-T-4848/01Humafactor-8 1000 NE inj.1 poramp. + 1´10 ml97 889000
OGYI-T-4846/01Humafactor-8 250 NE inj.1 poramp. + 1´2,5 ml25 140000
OGYI-T-4847/01Humafactor-8 500 NE inj.1 poramp. + 1´5 ml49 390000
OGYI-T-4851/01Humafactor-9 1200 NE inj.1 poramp. + 1´10 ml99 746000
OGYI-T-4849/01Humafactor-9 300 NE inj.1 poramp. + 1´2,5 ml25 605000
OGYI-T-4850/01Humafactor-9 600 NE inj.1 poramp. + 1´5 ml50 318000
OGYI-T-6193/01oHuma-Fluoxetin 20 mg kapszula14´1 245TFX6181 120
OGYI-T-6193/02oHuma-Fluoxetin 20 mg kapszula28´2 465TFX1 2302 219
OGYI-T-5785/01Huma-Folacid 5 mg tabl.50´739705170
3877oHumalac A műkönny10 ml52200438
3878oHumalac B műkönny10 ml52200438
3879oHumalac C műkönny10 ml52200438
OGYI-T-6540/02Huma-Levobunolol 0,25% szemcsepp1´10 ml862907760
OGYI-T-6540/03Huma-Levobunolol 0,25% szemcsepp1´15 ml1 071909640
OGYI-T-6540/01Huma-Levobunolol 0,25% szemcsepp1´5 ml705906340
OGYI-T-6541/02Huma-Levobunolol 0,5% szemcsepp1´10 ml1 1437060
OGYI-T-6541/03Huma-Levobunolol 0,5% szemcsepp1´15 ml1 5157050
OGYI-T-6541/01Huma-Levobunolol 0,5% szemcsepp1´5 ml6445800
OGYI-T-5510/01Humalog combipack 1,5 patron2´1,5 ml (Humalog2 768000
+Humulin N)
OGYI-T-5511/01Humalog combipack 3,0 patron2´1,5 ml (Humalog2 768000
+1´3ml Hum.N)
OGYI-T-5505/01*Humalog 100 NE/ml oldat inj.hoz5´1,5 ml4 893000
patronban
OGYI-T-6447/01*Humalog 100 NE/ml oldat inj.hoz5´3 ml9 257000
patronban
OGYI-T-6985/01Humalog 100 NE/ml pen5´3 ml11 741000
OGYI-T-5504/01Humalog 40 NE/ml inj.1´10 ml2 130000
OGYI-T-7233/01oHuma-Loperamide C 2 mg tabl.100´1 450TFX01 305
OGYI-T-4330/01Huma-Metoprol 100 mg tabl.20´5034530
OGYI-T-4329/01Huma-Metoprol 50 mg tabl.20´3882070
OGYI-T-6411/01Huma-Miconazole 400 mg lágy zselatin750503750
hüvelykapszula
3894Humamoxin 125 mg/5 ml por100 ml-hez6642560
szuszpenzióhoz
3896Humamoxin 250 mg kapszula20´6562820
3895Humamoxin 250 mg/5 ml por100 ml-hez7143280
szuszpenzióhoz
3897Humamoxin 500 mg kapszula20´8393520
OGYI-T-4754oHuma-Naprox 250 mg tabl.30´781TFX345559
OGYI-T-4886Huma-Nifedin 10 mg kapszula100´938TFX8440
OGYI-T-6809/01Huma-Oxybutynin 5 mg tabl.30´6863430
OGYI-T-6809/02Huma-Oxybutynin 5 mg tabl.90´1 9369680
OGYI-T-4110Huma-Pindol 10 mg tabl.30´569502850
OGYI-T-4109Huma-Pindol 5 mg tabl.30´4544080
OGYI-T-4367/01oHuma-Pirocam 10 mg kapszula20´710TFX497638
OGYI-T-4368/01oHuma-Pirocam 20 mg kapszula20´668TFX467601
OGYI-T-6509/01Huma-Prazin 1 mg tabl.100´797907170
OGYI-T-6510/01Huma-Prazin 2 mg tabl.100´1 220901 0980
OGYI-T-6511Huma-Prazin 5 mg tabl.100´2 479902 2310
OGYI-T-5128/01oHuma-Profen 200 mg filmtabl.100´733TFX0622
3813/01Huma-Pronol 40 mg tabl.50´4272140
OGYI-T-4269Huma-Purol 100 mg tabl.50´555904990
OGYI-T-4270Huma-Purol 300 mg tabl.50´737906640
OGYI-T-4086Huma-Ranidine 150 mg filmtabl.60´1 736TFX1 1760
OGYI-T-4087Huma-Ranidine 300 mg filmtabl.30´1 736TFX1 1760
OGYI-T-4271Huma-Salmol tabl.30´390501940
OGYI-T-6700Huma-Semide 40 mg tabl.20´3833080
OGYI-T-6701Huma-Semide 80 mg tabl.20´541904860
OGYI-T-4322Huma-Sorbide 10 mg tabl.50´316702220
OGYI-T-4323Huma-Sorbide 30 mg tabl.50´404903630
OGYI-T-4810/01Huma-Spiroton 100 mg tabl.20´8407220
OGYI-T-4809/01Huma-Spiroton 25 mg tabl.20´6385740
OGYI-T-6579Huma-Sundac 150 mg tabl.30´1 423709960
OGYI-T-6580Huma-Sundac 200 mg tabl.30´1 842701 2890
OGYI-T-4393Huma-Thalidone 100 mg tabl.30´7286240
OGYI-T-4392Huma-Thalidone 50 mg tabl.30´625905630
OGYI-T-6916/02Huma-Timolol 0,25% szemcsepp1´5 ml565905080
OGYI-T-6917/02Huma-Timolol 0,5% szemcsepp1´5 ml644905800
OGYI-T-5782/01Huma-Trimel szuszpenzió1´100 ml668503340
OGYI-T-5780Huma-Trimel 400 mg/80 mg tabl.20´588502930
OGYI-T-5781Huma-Trimel 800 mg/160 mg tabl.20´7013510
OGYI-T-5242Humatrope 16 NE (5,33 mg) inj.1 poramp. + 1´8 ml36 264000
OGYI-T-5243/01Humatrope 18 NE (6 mg) patron inj.-hoz1patron+3,15ml45 309000
oldószer fecsk.-ben
OGYI-T-5244/01Humatrope 36 NE (12 mg) patron inj.-hoz1patron+3,15ml89 726000
oldószer fecsk.-ben
OGYI-T-1509/01Humatrope 4 NE (1,33 mg) inj.1 poramp. + 1´2 ml10 764000
oldószer
OGYI-T-5245/01Humatrope 72 NE (24 mg) patron inj.-hoz1patron+3,15ml178 557000
oldószer fecsk.-ben
3857/01Huma-Zolamide 250 mg tabl.20´3903020
K1939Humegon inj.10 poramp. + 10´1 ml20 1019 6000
OGYI-T-5931/01Humulin L 100 NE/ml inj.1´10 ml3 671000
K1786/01*Humulin L 40 NE/ml inj.1´10 ml1 530000
K1776Humulin M1 (10/90) 100 NE/ml patron5´1,5 ml3 165702 2160
OGYI-T-5166Humulin M1 (10/90) 100 NE/ml patron5´3 ml6 191704 3330
K1788Humulin M1 (10/90) 40 NE/ml inj.1´10 ml1 381000
K1777Humulin M2 (20/80) 100 NE/ml patron5´1,5 ml3 165702 2160
OGYI-T-5167/01*Humulin M2 (20/80) 100 NE/ml patron5´3 ml6 806704 7610
K1789/01*Humulin M2 (20/80) 40 NE/ml inj.1´10 ml1 530000
OGYI-T-6992/01Humulin M3 (30/70) Pen 100 NE/ml5´3 ml10 552000
3,0 ml pen
OGYI-T-5928/01Humulin M3 (30/70) 100 NE/ml inj.1´10 ml3 671000
K1778Humulin M3 (30/70) 100 NE/ml patron5´1,5 ml3 165702 2160
OGYI-T-5168/01*Humulin M3 (30/70) 100 NE/ml patron5´3 ml6 806704 7610
K1790/01*Humulin M3 (30/70) 40 NE/ml inj.1´10 ml1 530000
K1779Humulin M4 (40/60) 100 NE/ml patron5´1,5 ml3 165702 2160
OGYI-T-5169Humulin M4 (40/60) 100 NE/ml patron5´3 ml6 191704 3330
K1791/01*Humulin M4 (40/60) 40 NE/ml inj.1´10 ml1 530000
OGYI-T-6991/01Humulin N Pen 100 NE/ml 3,0 ml pen5´3 ml10 552000
OGYI-T-5932/01Humulin N 100 NE/ml inj.1´10 ml3 671000
K1774Humulin N 100 NE/ml patron5´1,5 ml3 165702 2160
OGYI-T-5165/01*Humulin N 100 NE/ml patron5´3 ml6 806704 7610
K1785/01*Humulin N 40 NE/ml inj.1´10 ml1 530000
OGYI-T-6990/01Humulin R Pen 100 NE/ml 3,0 ml pen5´3 ml10 552000
OGYI-T-5933/01Humulin R 100 NE/ml inj.1´10 ml3 671000
K1775Humulin R 100 NE/ml patron5´1,5 ml3 165702 2160
OGYI-T-5164/01*Humulin R 100 NE/ml patron5´3 ml6 806704 7610
K1784/01*Humulin R 40 NE/ml inj.1´10 ml1 530000
OGYI-T-5934/01Humulin U 100 NE/ml inj.1´10 ml3 671000
K1787/01*Humulin U 40 NE/ml inj.1´10 ml1 530000
K1972/01Hyalgan inj.1´2 ml10 749000
OGYI-T-4529/01¨ oHyalgan inj. előretöltött fecskendőben1´2 ml12 059006 030
OGYI-T-6573/02Hycamtin por infúzióhoz1´4 mg138 961000
OGYI-T-6573/01Hycamtin por infúzióhoz5´4 mg686 822000
K1172Hydro-adreson aquosum inj.1 poramp. + 1´2 ml638503190
11596*Hydrocodin tabl.20´563000
3092Hydrocortison mikrokristályos inj.1´5 ml7433290
3093Hydrocortison 1% kenőcs20 g6552720
3093Hydrocortison 1% kenőcs5 g4901930
3094Hydrocortison 2,5% kenőcs20 g7283020
3094Hydrocortison 2,5% kenőcs5 g5762510
3655Hygroton 25 mg tabl.30´4113380
OGYI-T-7294/01Hygroton 25 mg tabl.30´4113460
3572Hygroton 50 mg tabl.30´638905740
OGYI-T-7295/01Hygroton 50 mg tabl.30´638905740
OGYI-T-8970/01HyperHAES infúzió 250 ml10´30 906000
OGYI-T-9041/01Hyperlex 1 mg tabl.30´2 524701 7670
K967Hypertensin 2,5 mg inj.10 poramp. + 10´5 ml5 130000
3126/01Hypothiazid 25 mg tabl.20´4292500
3127/01Hypothiazid 100 mg tabl.20´6274270
OGYI-T-6871/01Hyron 1 mg tabl.28´2 0281 0100
OGYI-T-6874/01Hyron 10 mg tabl.28´5 7002 8270
OGYI-T-6872/01Hyron 2 mg tabl.28´2 3191 1560
OGYI-T-6873/01Hyron 5 mg tabl.28´3 8701 9300
OGYI-T-4842Hytrin 1 mg tabl.9212530
OGYI-T-4843Hytrin 2 mg tabl.28´3 6921 1550
OGYI-T-4844Hytrin 5 mg tabl.28´5 3291 9570
OGYI-T-6976/01Hyzaar 50/12,5 mg filmtabl.28´5 798502 8990
K1281IAL inj.1´2 ml12 385000
OGYI-T-5359/02oIalugen Plus gézpárna10´1 905001 564
OGYI-T-5359/03oIalugen Plus gézpárna30´4 504004 054
OGYI-T-5359/01oIalugen Plus gézpárna1 02600839
OGYI-T-5358oIalugen Plus krém20 g1 303001 173
OGYI-T-5358oIalugen Plus krém60 g2 957002 418
OGYI-T-5259Ibuprofen-Farmacon 200 mg filmtabl.100´331000
OGYI-T-5259Ibuprofen-Farmacon 200 mg filmtabl.50´169000
OGYI-T-5259Ibuprofen-Farmacon 200 mg filmtabl.500´1 551000
OGYI-T-6161Ilomedin 100 mcg inj. infúzióhoz1´1 ml47 040000
OGYI-T-8716/01Ilomedin 20 mcg inj. infúzióhoz5´1 ml50 108000
OGYI-T-6160Ilomedin 50 mcg inj. infúzióhoz1´0,5 ml25 181000
OGYI-T-4998/01Ilosone forte 250 mg/5 ml szuszpenzió100 ml1 151505750
OGYI-T-4997/01Ilosone 125 mg/5 ml szuszpenzió100 ml695503480
K2138/01Imigran inj.2´0,5 ml9 391504 6960
K2139/01Imigran inj. + autoinjektor2´0,5 ml9 928504 9630
K2137/01Imigran 100 mg tabl.4 500502 2500
K2137/02Imigran 100 mg tabl.12 299506 1500
OGYI-T-5410/01Imigran 50 mg tabl.7 167503 5830
OGYI-T-5732/01Immunate Stim plus 1000 NE inj.97 521000
OGYI-T-5730/01Immunate Stim plus 250 NE inj.25 050000
OGYI-T-5731/01Immunate Stim plus 500 NE inj.49 207000
OGYI-T-4688/01Immunine 1200 NE IX. faktor-91 079000
koncentrátum
OGYI-T-4687/01Immunine 600 NE IX. faktor-45 986000
koncentrátum
OGYI-T-1325/01* oImuran 25 mg filmtabl.100´5 742004 019
OGYI-T-665/01* oImuran 50 mg filmtabl.100´7 021004 915
K835Imuran 50 mg inj.1 poramp.3 579000
K628/01Inderal 1 mg/ml inj.10´1 ml5 5443 5290
K569/02Inderal 40 mg tabl.100´7283100
K569/01Inderal 40 mg tabl.50´5591660
3390/01oIndometacinum 25 mg kapszula30´659TFX329330
3391/01oIndometacinum 50 mg végbélkúp10´545TFX272392
3392/01oIndometacinum 100 mg végbélkúp521TFX261392
OGYI-T-7544/01Infergen 9 mikrog oldat inj.hoz5 893000
OGYI-T-7544/03Infergen 9 mikrog oldat inj.hoz12´61 321000
3589Infusamin S5 infúzió10´1000 ml4 628000
3589Infusamin S5 infúzió10´500 ml8 830000
3589Infusamin S5 infúzió100 ml669000
3589Infusamin S5 infúzió1000 ml533000
3589Infusamin S5 infúzió500 ml1 198000
3590Infusamin X5 infúzió10´1000 ml5 127000
3590Infusamin X5 infúzió10´500 ml9 078000
3590Infusamin X5 infúzió100 ml669000
3590Infusamin X5 infúzió1000 ml584000
3590Infusamin X5 infúzió500 ml1 198000
3850Infusamin 10% infúzió500 ml2 024000
OGYI-T-5286/01Inhibace Plus filmtabl.28´3 514702 4600
OGYI-T-1735/01Inhibace 1 mg filmtabl.30´1 171TFX6170
OGYI-T-1736/01Inhibace 2,5 mg filmtabl.28´1 827TFX1 4400
OGYI-T-1737/01Inhibace 5 mg filmtabl.28´3 514TFX2 8790
3873Innogem 300 mg kapszula100´2 6031 1880
OGYI-T-6390/01Innogem 600 mg filmtabl.60´1 3261 1940
K1395/01Instillagel gél 11 ml10´3 9501 8580
K2066/01oInstillagel gél 6 ml10´2 885501 4432 597
OGYI-T-4003/01*Insulin Actrapid HM(ge) Penfill 100 NE/ml5´3 ml6 650704 6550
patron
K1592/01*Insulin Actrapid HM(ge) Penfill 100 NE/ml5´1,5 ml3 425702 3970
patron
K1587/01*Insulin Actrapid HM(ge) 40 NE/ml inj.1´10 ml1 495000
K2102Insulin Actrapid NovoLet 100 NE/ml inj.5´1,5 ml4 528703 1690
OGYI-T-4002/01*Insulin Actrapid NovoLet 100 NE/ml inj.5´3 ml8 549705 9830
K1594/01*Insulin Insulatard HM(ge) Penfill 1005´1,5 ml3 425702 3970
NE/ml patron
K2067/01*Insulin Insulatard HM(ge) Penfill 1005´3 ml6 650704 6530
NE/ml patron
K1590/01*Insulin Insulatard HM(ge) 40 NE/ml inj.1´10 ml1 495000
K2104Insulin Insulatard NovoLet 100 NE/ml inj.5´1,5 ml4 528703 1690
K2358/01*Insulin Insulatard NovoLet 100 NE/ml inj.5´3 ml8 549705 9830
K2069Insulin Mixtard 10 HM(ge) Penfill 1005´1,5 ml3 300702 3100
NE/ml patron
K2070/01*Insulin Mixtard 10 HM(ge) Penfill 1005´3 ml6 650704 6530
NE/ml patron
K2353Insulin Mixtard 10 NovoLet 100 NE/ml5´3 ml8 549705 9830
inj.
K2071Insulin Mixtard 20 HM(ge) Penfill 1005´1,5 ml3 300702 3100
NE/ml patron
K2072/01*Insulin Mixtard 20 HM(ge) Penfill 1005´3 ml6 650704 6530
NE/ml patron
K2354/01*Insulin Mixtard 20 NovoLet 100 NE/ml5´3 ml8 549705 9830
inj.
K1593/01*Insulin Mixtard 30 HM(ge) Penfill 1005´1,5 ml3 425702 3970
NE/ml patron
K2068/01*Insulin Mixtard 30 HM(ge) Penfill 1005´3 ml6 650704 6530
NE/ml patron
K1588/01*Insulin Mixtard 30 HM(ge) 40 NE/ml inj.1´10 ml1 495000
K2103Insulin Mixtard 30 NovoLet 100 NE/ml5´1,5 ml4 528703 1690
inj.
K2355/01*Insulin Mixtard 30 NovoLet 100 NE/ml5´3 ml8 549705 9830
inj.
K2073Insulin Mixtard 40 HM(ge) Penfill 1005´1,5 ml3 300702 3100
NE/ml patron
K2074/01*Insulin Mixtard 40 HM(ge) Penfill 1005´3 ml6 650704 6530
NE/ml patron
K2356/01*Insulin Mixtard 40 NovoLet 100 NE/ml5´3 ml8 549705 9830
inj.
K2075Insulin Mixtard 50 HM(ge) Penfill 1005´1,5 ml3 300702 3100
NE/ml patron
K2076/01*Insulin Mixtard 50 HM(ge) Penfill 1005´3 ml6 650704 6530
NE/ml patron
K2357Insulin Mixtard 50 NovoLet 100 NE/ml5´3 ml8 549705 9830
inj.
K1589/01*Insulin Monotard HM(ge) 40 NE/ml inj.1´10 ml1 495000
K885*Insulin Semilente MC 40 NE/ml inj.1´10 ml1 536000
K1591/01*Insulin Ultratard HM(ge) 40 NE/ml inj.1´10 ml1 495000
K890/01oIntal 20 mg kapszula30´823319575
OGYI-T-7175/01Integrilin 0,75 mg/ml inj. infúzióhoz1´100 ml21 197000
OGYI-T-7176/01Integrilin 2 mg/ml inj.1´10 ml7 353000
K1007Intestibar szuszpenzió300 ml61000
OGYI-T-8694/01Intraglobin CP oldat infúzióhoz 100 ml1´100 ml42 654000
OGYI-T-8692/01Intraglobin CP oldat infúzióhoz 20 ml1´20 ml12 824000
OGYI-T-8695/01Intraglobin CP oldat infúzióhoz 200 ml1´200 ml81 535000
OGYI-T-8693/01Intraglobin CP oldat infúzióhoz 50 ml1´50 ml21 774000
OGYI-T-7709/01Intralipid 10% infúzió műanyag tasakban1´500 ml1 951000
500 ml
OGYI-T-7709/02Intralipid 10% infúzió műanyag tasakban12´500 ml20 824000
500 ml
K450/01Intralipid 10% infúzió üvegben 500 ml1´500 ml1 983000
K450/02Intralipid 10% infúzió üvegben 500 ml12´500 ml21 226000
OGYI-T-7705/03Intralipid 20% infúzió műanyag tasakban10´100 ml10 778000
100 ml
OGYI-T-7710/01Intralipid 20% infúzió műanyag tasakban1´500 ml2 290000
500 ml
OGYI-T-7710/02Intralipid 20% infúzió műanyag tasakban12´500 ml24 804000
500 ml
OGYI-T-7708/01Intralipid 20% infúzió üvegben 100 ml1´100 ml1 176000
OGYI-T-7708/02Intralipid 20% infúzió üvegben 100 ml12´100 ml12 755000
K476/01Intralipid 20% infúzió üvegben 500 ml1´500 ml2 336000
K476/02Intralipid 20% infúzió üvegben 500 ml12´500 ml25 286000
OGYI-T-7704/01Intralipid 30% infúzió 333 ml1´333 ml2 627000
OGYI-T-7704/02Intralipid 30% infúzió 333 ml10´23 744000
OGYI-T-7421/01¨ *Intron A Multi-Dose 18 millió NE inj.s pen1 inj. pen + tartozék27 048000
OGYI-T-7422/01¨ *Intron A Multi-Dose 30 millió NE inj.s pen1 inj. pen + tartozék44 485000
OGYI-T-7423/01¨ *Intron A Multi-Dose 60 millió NE inj.s pen1 inj. pen + tartozék88 078000
OGYI-T-4659/01Intron A 10 millió NE inj. oldószerrel1 poramp.+1 oldósz.15 423000
+1db fecsk.+2db tű
OGYI-T-4657/01*Intron A 3 millió NE inj. oldószerrel1 poramp.+1 oldósz.5 100000
+1db fecsk.+2db tű
OGYI-T-4658/01*Intron A 5 millió NE inj. oldószerrel1 poramp.+1 oldósz.8 158000
+1db fecsk.+2db tű
OGYI-T-8670/01Invanz 1 g por infúzióhoz12 903000
OGYI-T-7392/01Invoril 10 mg tabl.28´7306570
OGYI-T-7393/01Invoril 20 mg tabl.28´1 0049030
OGYI-T-7390/01Invoril 2,5 mg tabl.28´5835250
OGYI-T-7391/01Invoril 5 mg tabl.28´6505850
OGYI-T-7755/01Iomeron 200 röntgen kontrasztanyag1´100 ml8 448000
OGYI-T-7754/01Iomeron 200 röntgen kontrasztanyag1´50 ml4 558000
OGYI-T-7757/01Iomeron 250 röntgen kontrasztanyag1´100 ml9 269000
OGYI-T-7756/01Iomeron 250 röntgen kontrasztanyag1´50 ml4 996000
OGYI-T-7760/01Iomeron 300 röntgen kontrasztanyag1´100 ml10 090000
OGYI-T-7761/01Iomeron 300 röntgen kontrasztanyag1´150 ml14 443000
OGYI-T-7758/01Iomeron 300 röntgen kontrasztanyag1´20 ml3 363000
OGYI-T-7762/01Iomeron 300 röntgen kontrasztanyag1´200 ml18 630000
OGYI-T-7759/01Iomeron 300 röntgen kontrasztanyag1´50 ml5 477000
OGYI-T-7765/01Iomeron 350 röntgen kontrasztanyag1´100 ml11 239000
OGYI-T-7763/01Iomeron 350 röntgen kontrasztanyag1´20 ml3 792000
OGYI-T-7766/01Iomeron 350 röntgen kontrasztanyag1´200 ml20 931000
OGYI-T-7764/01Iomeron 350 röntgen kontrasztanyag1´50 ml6 148000
OGYI-T-7768/01Iomeron 400 röntgen kontrasztanyag1´100 ml11 733000
OGYI-T-7767/01Iomeron 400 röntgen kontrasztanyag1´50 ml6 396000
OGYI-T-5582/01Iopamiro 150 inj.1´100 ml5 380000
OGYI-T-5583/01Iopamiro 150 inj.1´250 ml11 239000
OGYI-T-5581/01Iopamiro 150 inj.1´50 ml3 047000
OGYI-T-1143/01Iopamiro 200 inj. 10 ml5´10 ml6 476000
OGYI-T-5588/01Iopamiro 300 inj.1´100 ml10 090000
OGYI-T-5586/01Iopamiro 300 inj.1´30 ml3 616000
OGYI-T-5587/01Iopamiro 300 inj.1´50 ml5 477000
OGYI-T-1144/01Iopamiro 300 inj. 10 ml5´10 ml7 955000
OGYI-T-5585/01Iopamiro 370 inj.1´100 ml11 239000
OGYI-T-5584/01Iopamiro 370 inj.1´50 ml6 148000
OGYI-T-1145/01Iopamiro 370 inj. 30 ml1´30 ml4 558000
OGYI-T-6824/01oIpaton filmtabl.20´2 583TFX01 292
OGYI-T-4526/02Ipradol inj.25´2 ml403502020
OGYI-T-4526/01Ipradol inj.5´2 ml197501000
OGYI-T-4525Ipradol 0,2 mg inhalációs aeroszol400 adag1 768508840
OGYI-T-4524Ipradol 0,5 mg tabl.100´821504100
OGYI-T-4524Ipradol 0,5 mg tabl.20´213501080
K2192Iruxol Mono kenőcs10 g1 053505260
K2194Iruxol Mono kenőcs30 g2 944501 4720
K2194/01oIruxol mono steril kenőcs30 g2 944501 4722 650
OGYI-T-4703ISDN-AL 10 tabl.100´781705470
OGYI-T-4703ISDN-AL 10 tabl.50´560703920
OGYI-T-4704ISDN-AL 20 retard kapszula100´8197370
OGYI-T-4704/01ISDN-AL 20 retard kapszula50´6865310
OGYI-T-4705ISDN-AL 40 retard kapszula100´1 1241 0110
OGYI-T-4705/01ISDN-AL 40 retard kapszula50´7085670
OGYI-T-4706ISDN-AL 60 retard kapszula100´1 4641 3180
OGYI-T-4706/01ISDN-AL 60 retard kapszula50´8036890
OGYI-T-4707ISDN-AL 80 retard kapszula100´1 9801 7820
OGYI-T-4707/01ISDN-AL 80 retard kapszula50´1 0739660
OGYI-T-4499/01ISDN-Q 20 mg retard kapszula30´4834010
OGYI-T-4500/01ISDN-Q 40 mg retard kapszula30´6595380
OGYI-T-4527ISMN Pharmavit 20 mg tabl.60´8756490
OGYI-T-4528ISMN Pharmavit 40 mg tabl.30´8755580
OGYI-T-4441ISMN Pharmavit 60 mg retard kapszula30´1 4461 2630
OGYI-T-5150ISMN-AL 20 tabl.100´1 0339290
OGYI-T-5150ISMN-AL 20 tabl.60´6495840
OGYI-T-5151ISMN-AL 40 tabl.100´2 0131 8110
OGYI-T-5151ISMN-AL 40 tabl.60´1 2381 1140
K2157/01Iso Mack retard 120 mg kapszula50´2 098901 8880
K2154/01Iso Mack retard 20 mg kapszula50´7984380
K2155/01Iso Mack retard 40 mg kapszula50´9215760
K2156/01Iso Mack retard 60 mg kapszula50´1 1226940
K1490/01Iso Mack spray20 ml1 190901 0710
K1489/01Iso Mack TD spray25 g4 069903 6620
3503Isodex infúzió100 ml288000
3503Isodex infúzió500 ml256000
OGYI-T-5901oIsodex infúzió (infúziós üvegpalackban)500 ml51000459
OGYI-T-5902oIsodex infúzió műanyag flakonban1´500 ml51000459
OGYI-T-5893oIsodex infúzió műanyag zsákban1´1000 ml60400544
OGYI-T-5892oIsodex infúzió műanyag zsákban1´500 ml51000459
OGYI-T-7382/01Isodex infúzió műanyag zsákban400 ml332000
K2150/01Isohes (HES 200/0,5) 6% infúzió250 ml1 547000
K2151/01Isohes (HES 200/0,5) 6% infúzió500 ml2 301000
K2334Isoket 0,1% oldat infúzióhoz1´50 ml1 052000
K2333Isoket 0,1% oldat infúzióhoz10´10 ml3 786000
K2220Isolipan kapszula60´3 503000
OGYI-T-6844/01Isonicid 100 mg tabl.100´724000
2898/01Isonicid 50 mg tabl.200´692000
3687/01Isoprinosine tabl.50´4 286502 1430
OGYI-T-5262Isoptin inj.632000
OGYI-T-4222Isoptin SR 120 mg filmtabl.50´1 8721 3080
OGYI-T-4222/01Isoptin SR 120 mg retard filmtabl.50´1 8721 3110
K2146Isoptin SR 240 mg filmtabl.30´2 2311 5380
K2146/01Isoptin SR 240 mg retard filmtabl.30´2 2311 5410
OGYI-T-5260Isoptin 40 mg filmtabl.50´6324220
OGYI-T-5261Isoptin 80 mg filmtabl.50´9237410
K2009/01Isopto-Cetapred szuszpenziós szemcsepp5 ml603503010
OGYI-T-5313/01Isospan SR 40 mg kapszula30´1 1331 0200
OGYI-T-5314/01Isospan SR 60 mg kapszula30´1 3631 2260
OGYI-T-7751/01Isotrex gél30 g1 991509950
K1905Isovist 240 inj.1´10 ml9 223000
OGYI-T-1906/01Isovist 300 inj.1´10 ml11 013000
K1081Isteropac röntgen kontrasztanyag5´10 ml3 616000
11137Istopirin tabl.10´202000
K647Isuprel 0,2 mg inj.25´1 ml7 689000
OGYI-T-4054Itrop filmtabl.50´5 582000
OGYI-T-4053Itrop inj.5´1 ml4 696000
K775Jodamide 24% infúzió1´250 ml3 420000
K557Jodamide 300 inj.5´20 ml3 616000
K558Jodamide 380 inj.5´20 ml3 910000
K1008Jodamide 420 inj.5´25 ml4 723000
OGYI-T-5342/01oJumex 10 mg tabl.30´2 934TFX1 4672 641
3573/01oJumex 5 mg tabl.50´2 470TFX1 2352 211
K1613Kabikinase 1 500 000 NE inj. iv. infúzióhoz1 poramp.15 525000
K940Kabikinase 250 000 NE inj. iv. infúzióhoz1 poramp.2 524000
OGYI-T-8356/01Kabiven emulzió infúzióhoz 1026 ml4´1026 ml33 835000
OGYI-T-8357/01Kabiven emulzió infúzióhoz 1540 ml4´1540 ml36 023000
OGYI-T-8358/01Kabiven emulzió infúzióhoz 2053 ml2´2053 ml19 348000
OGYI-T-8359/01Kabiven emulzió infúzióhoz 2566 ml2´2566 ml21 708000
OGYI-T-8360/01Kabiven Peripheral emulzió infúzióhoz4´1440 ml33 810000
1440 ml
OGYI-T-8361/01Kabiven Peripheral emulzió infúzióhoz2´1920 ml17 761000
1920 ml
OGYI-T-8362/01Kabiven Peripheral emulzió infúzióhoz2´2400 ml18 814000
2400 ml
OGYI-T-5297Kaldyum 600 mg retard kapszula100´1 1507130
OGYI-T-5297Kaldyum 600 mg retard kapszula50´6864160
OGYI-T-8187/01Kaletra kapszula2´90145 596000
OGYI-T-8186/01Kaletra oldat5´60 ml131 125000
OGYI-T-4137/01Kalium Durules 1 g tabl.30´6445460
K1622/01Kaliumchlorid 7,45% Braun inj.20´20 ml1 856000
OGYI-T-6998/01Kálium-L-malát “Fresenius” 1 mólos10´20 ml2 221000
koncentrátum-infúzióhoz
3580/01Kalium-R tabl.30´592905360
OGYI-T-8552/01Kamiren 1 mg tabl.20´1 038707270
OGYI-T-8552/02Kamiren 1 mg tabl.30´1 544701 0800
OGYI-T-8553/01Kamiren 2 mg tabl.20´1 869701 3080
OGYI-T-8553/02Kamiren 2 mg tabl.30´2 730701 9110
OGYI-T-8554/01Kamiren 4 mg tabl.20´2 457701 7200
OGYI-T-8554/02Kamiren 4 mg tabl.30´3 634702 5440
3016Kefalgin drg.12´4081870
OGYI-T-4841/01Keflex forte 250 mg/5 ml granulátum100 ml-hez1 136505680
szuszpenzióhoz
OGYI-T-4839/01Keflex forte 500 mg kapszula20´1 9698910
OGYI-T-4840/01Keflex 125 mg/5 ml granulátum100 ml-hez749503750
szuszpenzióhoz
OGYI-T-4838/01Keflex 250 mg kapszula20´9424280
OGYI-T-4884Kefzol 1 g por inj.hoz1 poramp.430000
OGYI-T-516/01oKemadrin 5 mg tabl.100´1 382TFX6181 243
K1198Kenalog 40 mg inj.5´1 ml4 1911 9110
OGYI-T-7823/02Kestine 20 mg filmtabl.100´17 430000
OGYI-T-4359/01Ketosteril filmtabl.100´14 122000
K2275oKetotifen L.F.M. 1 mg tabl.30´390195273
K2200/01Klacid Baby 125 mg/5 ml granulátum 60 ml1 924509620
szuszpenzióhoz
OGYI-T-7089/01Klacid Kid 250 mg/5 ml granulátum 70 ml4 228502 1150
szuszpenzióhoz
OGYI-T-4631/01Klacid por i.v. infúzióhoz1 poramp.2 423000
OGYI-T-7047/01Klacid Toddler 250 mg/5 ml granulátum2 417501 2090
40 ml szuszpenzióhoz
OGYI-T-6370/02Klacid UNO retard filmtabl.14´6 970503 4850
OGYI-T-6370/01Klacid UNO retard filmtabl.3 617501 8090
OGYI-T-8437/01Klacid XL retard filmtabl.14´6 970503 4850
K2307/01Klacid 125 mg/5 ml granulátum 100 ml2 408501 2040
szuszpenzióhoz
K2199/01Klacid 250 mg filmtabl.10´2 4111 0180
K2199/02Klacid 250 mg filmtabl.14´2 8781 4270
OGYI-T-8922/01Klacid 250 mg/5 ml granulátum 100 ml70,7 g granulátum5 642502 8210
szuszpenzióhoz100 ml szuszp.-hoz
OGYI-T-5801/01Klacid 500 mg filmtabl.14´5 1322 2760
OGYI-T-5801/02Klacid 500 mg filmtabl.20´6 3073 1540
OGYI-T-8197/01Klamiran 250 mg filmtabl.10´1 957509790
OGYI-T-8197/02Klamiran 250 mg filmtabl.14´2 313501 1570
OGYI-T-8198/01Klamiran 500 mg filmtabl.14´4 1762 0880
OGYI-T-7059/01Klari UNO retard filmtabl.3 617501 8090
OGYI-T-4152/01Klimicin 150 mg kapszula16´1 0414570
OGYI-T-6317/01Klimicin 300 mg kapszula16´1 2416210
OGYI-T-4889Klimicin 300 mg/2 ml inj.10´2 ml5 482000
OGYI-T-4797oKlimonorm drg.21´1 161505811 045
OGYI-T-4797oKlimonorm drg.63´3 277501 6392 949
K1877/01Kliogest filmtabl.28´1 9956100
3278Klion hüvelykúp10´7103230
3277/01Klion tabl.20´726503630
OGYI-T-3678/01Klion 0,5% infúzió10´100 ml14 426000
3678/02Klion 0,5% infúzió100 ml1 674000
3712/01Klion-D 100 hüvelytabl.10´6692920
OGYI-T-5133Klismacort 100 mg rektális kapszula1 824509120
OGYI-T-7398/01Koate DVI 1000 NE inj.1 porüveg + szerelék97 889000
OGYI-T-7396/01Koate DVI 250 NE inj.1 porüveg + szerelék25 141000
OGYI-T-7397/01Koate DVI 500 NE inj.1 porüveg + szerelék49 390000
OGYI-T-4934Koate-HP 500 NE inj.1 poramp. + 1´5 ml35 312000
oldószer
OGYI-T-8410/01Kogenate Bayer 1000 NE inj.216 487000
OGYI-T-8409/01Kogenate Bayer 250 NE inj.54 790000
OGYI-T-8218/01Kogenate Bayer 500 NE inj.1 poramp.+ 1 oldószeramp.108 690000
+szerelék
OGYI-T-5214Kogenate 1000 NE inj.180 553000
OGYI-T-5212Kogenate 250 NE inj.45 807000
OGYI-T-5213Kogenate 500 NE inj.90 722000
OGYI-T-4331/01Konakion MM inj.5´1 ml976706820
OGYI-T-4204/01Konakion MM paediatric 2 mg inj.5´0,2 ml808907280
K454Konakion 10 mg drg.100´2 4821 2080
K454/01Konakion 10 mg rágódrg.100´2 6051 2660
OGYI-T-5830Konyne 80 1000 NE inj.1 poramp. + 186 424000
oldószeramp.
OGYI-T-5829Konyne 80 500 NE inj.1 poramp. + 143 661000
oldószeramp.
K1126Koreberon filmtabl.100´549000
OGYI-T-7197/01Kornam 2 mg tabl.30´2 3751 1880
OGYI-T-7198/01Kornam 5 mg tabl.30´3 9531 9770
OGYI-T-5809/03Kreon 10 000 kapszula100´2 892000
OGYI-T-5809/01* oKreon 10 000 kapszula20´67800610
OGYI-T-5809/02* oKreon 10 000 kapszula50´1 503001 352
OGYI-T-4231/03* oKreon 25 000 kapszula100´8 457007 610
OGYI-T-4231/01* oKreon 25 000 kapszula20´1 913001 722
OGYI-T-4231/02* oKreon 25 000 kapszula50´4 646004 180
K2299Kryptocur oldat2´10 ml32 216000
OGYI-T-5238/01Kybernin P 1000 NE inj.85 185000
OGYI-T-5237/01Kybernin P 500 NE inj.43 038000
OGYI-T-5021/01*Kytril 1 mg filmtabl.10´19 111000
OGYI-T-7364/01Kytril 1 mg/ml inj. infúzióhoz14 718000
OGYI-T-4057/01Kytril 3 mg/3 ml inj. infúzióhoz5´3 ml21 840000
OGYI-T-4146/01Lacipil 2 mg filmtabl.14´876TFX2980
OGYI-T-4146/02Lacipil 2 mg filmtabl.28´1 736TFX5950
OGYI-T-4147/01Lacipil 4 mg filmtabl.14´1 644TFX5950
OGYI-T-4147/02Lacipil 4 mg filmtabl.28´3 174TFX1 1910
K1966Lacrisyn for gonioscopy szemcsepp10 ml441000
K1965/01Lacrisyn szemcsepp10 ml634000
OGYI-T-8220/02oLactase rágótabl.100´4 837004 353
OGYI-T-8220/01oLactase rágótabl.50´3 130002 817
OGYI-T-4399Lactated Ringer’s Injection USP-Baxter1000 ml392000
infúzió
OGYI-T-4398Lactated Ringer’s Injection USP-Baxter500 ml320000
infúzió
K1960/01Laevolac-laktulóz 134 g szirup100 ml31400
K1962/01* oLaevolac-laktulóz 1340 g szirup1000 ml1 75901 583
OGYI-T-4723/01Laevolac-laktulóz 268 g szirup200 ml490000
K1961/01* oLaevolac-laktulóz 670 g szirup500 ml9320839
K2236/01Laevovit D3 cseppek100 ml714000
K2235/01Laevovit D3 cseppek15 ml499000
OGYI-T-4096/01oLamictal 100 mg tabl.30´7 524006 771
OGYI-T-4094/02oLamictal 25 mg tabl.30´2 107001 896
OGYI-T-4094/01oLamictal 25 mg tabl.56´5 663005 097
OGYI-T-4095/01oLamictal 50 mg tabl.30´4 134003 720
K1865/01oLamisil pediatric tabl.14´4 6652 0703 724
K1866/01Lamisil 250 mg tabl.14´8 3542 7840
K1866/02oLamisil 250 mg tabl.28´12 1385 5199 934
OGYI-T-8807/01oLamitrin 100 mg tabl.30´7 192006 473
OGYI-T-8805/01oLamitrin 25 mg tabl.30´2 019001 818
OGYI-T-8806/01oLamitrin 50 mg tabl.30´3 927003 534
OGYI-T-5156/02oLansone kapszula14´4 556TFX2 9303 490
OGYI-T-5156/03oLansone kapszula28´8 342TFX5 8406 979
OGYI-T-5156/01oLansone kapszula2 640TFX1 4651 745
K881Lanvis 40 mg tabl.25´8 274000
K1628Lastet inj.10´5 ml25 346000
K1627*Lastet 100 mg kapszula10´21 950000
K1625*Lastet 25 mg kapszula40´21 950000
K1626*Lastet 50 mg kapszula20´21 950000
K1317/01Laticort kenőcs15 g6592490
K1318/01Laticort krém15 g6592490
K1319/01Laticort oldat20 ml6492720
OGYI-T-6633/02Lecrolyn 20 mg/ml egyadagos szemcsepp100´0,25 ml6 471000
OGYI-T-6631/01Lecrolyn 20 mg/ml szemcsepp1´10 ml688704810
OGYI-T-6632/02Lecrolyn 40 mg/ml szemcsepp1´10 ml1 131707920
OGYI-T-1270/01Legalon Sil inj.4 poramp.58 046000
K1843Legalon 140 kapszula30´1 198000
K1843Legalon 140 kapszula60´2 176000
OGYI-T-8197/01Lekoklar 250 mg filmtabl.10´1 957509790
OGYI-T-8197/02Lekoklar 250 mg filmtabl.14´2 313501 1570
OGYI-T-8198/01Lekoklar 500 mg filmtabl.14´4 1762 0880
OGYI-T-6622/01Lendacin 1 g por inj.-hoz10´20 816000
OGYI-T-6623/01Lendacin 2 g por inj.-hoz18 823000
OGYI-T-4621/02Lentaron depot 250 mg inj.1 poramp. + 1´2 ml18 283000
OGYI-T-4621/01*Lentaron depot 250 mg inj.6 poramp. + 6´2 ml111 810000
3803Lente MC 40 NE/ml insulin inj.1´10 ml1 129000
K825/01*Leponex 100 mg tabl.20´2 424000
K825/02Leponex 100 mg tabl.500´44 468000
K824/01*Leponex 25 mg tabl.50´1 759000
K824Leponex 25 mg tabl.500´11 397000
K823/01Leponex 50 mg inj.50´2 ml16 804000
OGYI-T-8077/03Lercaton filmtabl.28´3 897TFX1 1910
OGYI-T-8273/01Lescol XL 80 mg retard filmtabl.28´7 1906 3680
OGYI-T-8273/02Lescol XL 80 mg retard filmtabl.98´22 93420 6410
OGYI-T-4018/01Lescol 20 mg kapszula28´3 4301 5530
OGYI-T-4019/01Lescol 40 mg kapszula28´4 6443 1060
K1537Letrox 100 tabl.100´7506750
OGYI-T-7546/02Letrox 50 tabl.100´6706030
K2044/01Leucomax 150 mikrog inj.1 poramp. + 1´1 ml12 034000
K2113/01Leucomax 300 mikrog inj.1 poramp. + 1´1 ml23 176000
K2045/01Leucomax 400 mikrog inj.1 poramp. + 1´1 ml30 602000
OGYI-T-8445/01Leucovorin Ca Lachema 20 inj.10´2 ml7 102000
OGYI-T-8446/01Leucovorin Ca Lachema 50 inj.5´5 ml8 266000
K2017Leucovorin Ca 10 mg inj.10 poramp.2 239000
K2018Leucovorin Ca 25 mg inj.10 poramp.8 501000
OGYI-T-5073/01*Leucovorin-Teva 100 mg/10 ml inj.1´10 ml2 979000
OGYI-T-5071*Leucovorin-Teva 15 mg tabl.10´2 246000
OGYI-T-5074/01*Leucovorin-Teva 200 mg/20 ml inj.1´20 ml5 703000
OGYI-T-5075/01*Leucovorin-Teva 300 mg/30 ml inj.1´30 ml8 006000
OGYI-T-5072/01*Leucovorin-Teva 50 mg/5 ml inj.1´5 ml1 114000
OGYI-T-5076/01*Leucovorin-Teva 500 mg/50 ml inj.1´50 ml11 802000
K451Leukeran 5 mg tabl.25´1 274000
OGYI-T-6087Levovist 2,5 g ultrahangos kontrasztanyag1´2,5 g18 050000
OGYI-T-6088Levovist 4 g ultrahangos kontrasztanyag1´4 g26 852000
OGYI-T-6806/01LH-RH Ferring inj.1´1 ml6 241000
OGYI-T-3050/03Lidocain 2%-adrenalin 0,001% inj.10´10 ml1 559000
OGYI-T-3050/01Lidocain 2%-adrenalin 0,001% inj.10´2 ml769000
OGYI-T-3050/02Lidocain 2%-adrenalin 0,001% inj.100´2 ml6 252000
K1188Likacin 500 mg inj.50´2 ml40 270000
OGYI-T-4151Lincil tabl.30´666TFX2840
K842/01oLioresal 10 mg tabl.50´1 2136071 092
K843/01oLioresal 25 mg tabl.50´2 1181 0591 906
OGYI-T-5560/01Lipanor kapszula30´1 7131 4420
3683/01Lipanthyl kapszula50´9478530
3888Lipidil kapszula30´3 1701 4280
OGYI-T-7695/01Lipidil Supra 160 mg MR filmtabl.30´2 5151 4230
OGYI-T-8697/01Lipidil 267 M kapszula30´2 90800
K525Lipiodol Ultra-Fluide5´5 ml4 769000
OGYI-T-6024/01Lipobay 0,1 mg filmtabl.14´3 156000
OGYI-T-6024/02Lipobay 0,1 mg filmtabl.28´6 175000
OGYI-T-6025/01Lipobay 0,2 mg filmtabl.14´3 687000
OGYI-T-6025/02Lipobay 0,2 mg filmtabl.28´7 089000
OGYI-T-6026/01Lipobay 0,3 mg filmtabl.14´3 687000
OGYI-T-6026/02Lipobay 0,3 mg filmtabl.28´7 089000
OGYI-T-7268/01Lipobay 0,4 mg filmtabl.14´3 687000
OGYI-T-7268/02Lipobay 0,4 mg filmtabl.28´7 089000
K1718Lipofundin MCT 10% infúzió250 ml2 052000
OGYI-T-5305Lipofundin MCT 10% infúzió500 ml2 417000
K1719Lipofundin MCT 20% infúzió100 ml1 887000
OGYI-T-5306Lipofundin MCT 20% infúzió250 ml2 373000
OGYI-T-5307Lipofundin MCT 20% infúzió500 ml3 132000
K509Lipofundin 10% infúziós emulzió100 ml937000
K509Lipofundin 10% infúziós emulzió500 ml2 038000
K510Lipofundin 20% infúziós emulzió100 ml1 212000
K510Lipofundin 20% infúziós emulzió500 ml2 499000
K984Lipoic acid drg.100´1 045000
OGYI-T-6907/01Lipovenoes 10% PLR infúzió1´100 ml1 016000
OGYI-T-6908/01Lipovenoes 10% PLR infúzió1´500 ml2 249000
K2281/01Lipovenös 10% infúzió100 ml763000
K2282/01Lipovenös 10% infúzió250 ml1 184000
K2283/01Lipovenös 10% infúzió500 ml1 878000
K2284/01Lipovenös 20% infúzió100 ml1 033000
K2285/01Lipovenös 20% infúzió250 ml1 690000
K2286/01Lipovenös 20% infúzió500 ml2 453000
OGYI-T-8306/01Liprimar 10 mg filmtabl.30´6 8463 4180
OGYI-T-8307/01Liprimar 20 mg filmtabl.30´10 9256 7460
OGYI-T-8308/01Liprimar 40 mg filmtabl.30´12 80011 5200
OGYI-T-8745/01Lisdene 10 mg tabl.30´1 150TFX1 0350
OGYI-T-8746/01Lisdene 20 mg tabl.30´1 682TFX1 5140
OGYI-T-8744/01Lisdene 5 mg tabl.30´774TFX6960
OGYI-T-8247/01Lisinopril-ratiopharm 10 mg tabl.30´1 274TFX1 1470
OGYI-T-8248/01Lisinopril-ratiopharm 20 mg tabl.30´1 865TFX1 6780
OGYI-T-8246/01Lisinopril-ratiopharm 5 mg tabl.30´852TFX7660
OGYI-T-4917/01Lisopress 10 mg tabl.28´1 483TFX1 3350
OGYI-T-4918/01Lisopress 20 mg tabl.28´2 135TFX1 9220
OGYI-T-7409/01Lisopress 2,5 mg tabl.28´701TFX3600
OGYI-T-4916/01Lisopress 5 mg tabl.28´999TFX7200
OGYI-T-1878/01*Litalir kapszula100´7 233000
OGYI-T-4954Liticarb 500 tabl.20´264000
OGYI-T-4072Litium-Karbonat 300 mg tabl.100´610000
OGYI-T-4996/01oLivial tabl.28´4 137502 0683 723
OGYI-T-5336/01Livostin szemcsepp1´4 ml1 5366710
OGYI-T-4123/01Loceryl 0,25% krém20 g1 668508350
OGYI-T-4122/01Loceryl 5% gombaellenes körömlakk oldat2,5 ml4 698502 3490
OGYI-T-8282/01Lochol XL 80 mg retard filmtabl.28´7 1906 3680
OGYI-T-8282/02Lochol XL 80 mg retard filmtabl.98´22 93420 6410
OGYI-T-8211/01Lochol 40 mg kapszula28´4 6443 1060
OGYI-T-5070Locoid Crelo 0,1% emulzió30 ml8053870
OGYI-T-5069Locoid Lipocream 0,1% krém15 g6673150
OGYI-T-5069Locoid Lipocream 0,1% krém30 g8053870
K946Locoid 0,1% kenőcs30 g8174080
K947Locoid 0,1% krém15 g6672490
K947Locoid 0,1% krém30 g8174080
K987Locoid 0,1% oldat30 ml8174030
3661Loderix tabl.20´6883070
K1757*Lodronat inj. infúzióhoz5´10 ml11 951000
K1758*Lodronat kapszula120´43 728000
OGYI-T-6183/01*Lodronat 520 mg filmtabl.60´43 728000
OGYI-T-6762/01Logimax 5/50 retard filmtabl.30´3 516702 4610
K2169/01Lokren 20 mg filmtabl.28´1 1099060
K2202Lomir SRO 5 mg retard kapszula20´2 071TFX8500
OGYI-T-1738/01Lomir 2,5 mg tabl.30´1 577TFX6380
K1212Loniten 10 mg tabl.100´6 445704 5120
K1211Loniten 5 mg tabl.100´3 540702 4780
OGYI-T-4382Lontermin szirup125 ml752503750
OGYI-T-4381Lontermin tabl.20´714503560
OGYI-T-5711/01oLopedium kapszula10´480TFX0240
OGYI-T-5711/02oLopedium kapszula20´545TFX0273
OGYI-T-5711/03oLopedium kapszula50´793TFX0669
OGYI-T-8793/01oLoratadin-ratiopharm 10 mg tabl.20´1 125505631 012
OGYI-T-977/01Lorinden A kenőcs15 g680503390
K978Lorinden T kenőcs15 g659503300
OGYI-T-5613/01oLosec 10 mg kapszula14´2 668TFX1 4651 745
OGYI-T-5613/02oLosec 10 mg kapszula28´5 174TFX2 9303 490
OGYI-T-1644/02oLosec 20 mg kapszula14´5 167TFX2 9303 490
OGYI-T-1644/03oLosec 20 mg kapszula28´9 253TFX5 8606 979
OGYI-T-1644/01oLosec 20 mg kapszula2 843TFX1 4651 745
OGYI-T-5114/01Losec 40 mg por infúzióhoz5 poramp.10 987000
OGYI-T-4507/01Lotensin HCT 10/12,5 mg filmtabl.14´1 8841 1550
OGYI-T-4506/01Lotensin HCT 5/6,25 mg filmtabl.14´1 0486360
OGYI-T-1887/01Lotensin 10 mg filmtabl.28´3 041TFX1 9190
OGYI-T-1888/01Lotensin 20 mg filmtabl.14´2 941TFX1 9190
OGYI-T-1886/01Lotensin 5 mg filmtabl.28´1 741TFX9600
K1418/03L-Thyroxin 100 Henning tabl.100´7927120
K1417/03L-Thyroxin 50 Henning tabl.100´6706030
OGYI-T-8640/01Lucetam 12 g/60 ml infúzió1´60 ml909000
OGYI-T-7098/01Lucetam 1200 mg filmtabl.20´6622980
OGYI-T-7098/02Lucetam 1200 mg filmtabl.60´1 4147080
OGYI-T-7154/02Lucetam 3 g inj.20´15 ml2 9971 4980
OGYI-T-7154/01Lucetam 3 g inj.4´15 ml7123560
OGYI-T-5709/01Lucetam 400 mg filmtabl.60´716503580
OGYI-T-5710/01Lucetam 800 mg filmtabl.30´6422360
OGYI-T-5710/02Lucetam 800 mg filmtabl.90´1 4547210
OGYI-T-6665/01*Lucrin depot 11,25 mg inj.1 poramp. + 1´2 ml102 668000
K2206/01*Lucrin depot 3,75 mg inj.1 poramp. + 1´2 ml36 603000
OGYI-T-5567oLudiomil 10 mg filmtabl.50´748TFX374394
OGYI-T-5568oLudiomil 25 mg filmtabl.30´892TFX346591
K895Ludiomil 25 mg/5 ml inj.10´5 ml1 286000
K894Ludiomil 50 mg filmtabl.30´603503000
K1256oLudiomil 75 mg filmtabl.30´2 276TFX8051 773
K1259Lutrelef 0,8 mg inj.1´1 poramp.+1´10 ml8 319000
K1260Lutrelef 3,2 mg inj.1´1 poramp.+1´10 ml24 273000
OGYI-T-8587/01MabCampath 10 mg/ml koncentrátum3´3 ml375 742000
infúzióhoz
K279/01Macrodex 6% infúzió (0,9%-os NaCl10´500 ml25 203000
oldatban)
K1498oMadopar HBS kapszula100´3 965501 9823 172
OGYI-T-5773/01oMadopar 125 mg oldható tabl.100´3 965501 9823 172
K1157oMadopar 250 mg tabl.100´5 433502 7144 346
OGYI-T-6887/01Maformin 850 mg filmtabl.30´5743400
K1645/05Magnerot tabl.1000´21 957000
K1645/04Magnerot tabl.200´6 325000
OGYI-T-3824/01Magnesium Pharmavit 250 mg pezsgőtabl.20´407000
OGYI-T-4435Magnevist iv. inj.1´10 ml17 163000
OGYI-T-4436Magnevist iv. inj.1´15 ml20 519000
K2124Magnevist iv. inj.1´20 ml23 738000
OGYI-T-6488Magnevist iv. inj. előretöltött1´10 ml17 163000
fecskendőben
OGYI-T-6490Magnevist iv. inj. előretöltött1´20 ml23 738000
fecskendőben
3455Magurlit granulátum100´2 g712000
OGYI-T-8225/01Magytax 100 mg/17 ml inj.1´17 ml122 833000
OGYI-T-8224/01Magytax 30 mg/5 ml inj.1´5 ml37 476000
3823Makrofer pezsgőtabl.20´583704070
OGYI-T-5719/01Maltofer cseppek30 ml1 1537660
OGYI-T-5721/01Maltofer Fol rágótabl.10´7475020
OGYI-T-5721/02Maltofer Fol rágótabl.30´1 9651 3110
OGYI-T-5718/01Maltofer rágótabl.10´7244830
OGYI-T-5718/02Maltofer rágótabl.30´1 8861 2600
OGYI-T-5720/01Maltofer szirup150 ml1 635701 1440
3871Malugel B szuszpenzió250 ml316000
3870Malugel szuszpenzió250 ml280000
K1094/01Mandokef 1 g inj.50 poramp.31 922000
K2290/01Mandokef 2 g inj.1 poramp.1 538000
3517/01Mannisol A infúzió500 ml662000
3518/01Mannisol B infúzió100 ml448000
OGYI-T-7007/01Mannitol 10% “Bieffe” infúzió1´1000 ml681000
OGYI-T-7005/01Mannitol 10% “Bieffe” infúzió1´250 ml584000
OGYI-T-7006/01Mannitol 10% “Bieffe” infúzió1´500 ml634000
OGYI-T-7010/01Mannitol 20% “Bieffe” infúzió1´1000 ml681000
OGYI-T-7008/01Mannitol 20% “Bieffe” infúzió1´250 ml584000
OGYI-T-7009/01Mannitol 20% “Bieffe” infúzió1´500 ml634000
OGYI-T-8845/02oMaorex 150 mg filmtabl.100´6 394503 1975 755
OGYI-T-8845/01oMaorex 150 mg filmtabl.30´2 222501 1111 999
OGYI-T-8846/01oMaorex 300 mg filmtabl.30´4 317502 1593 885
OGYI-T-8846/02oMaorex 300 mg filmtabl.60´7 497503 7486 747
K2291Maprolu 10 filmtabl.100´903504520
K2291Maprolu 10 filmtabl.20´4721780
K2291/01oMaprolu 10 filmtabl.50´667TFX334334
K2292Maprolu 25 filmtabl.100´1 330506660
K2292Maprolu 25 filmtabl.20´6211650
K2292/01oMaprolu 25 filmtabl.50´827TFX414532
K2293Maprolu 50 filmtabl.100´1 6508020
K2293Maprolu 50 filmtabl.20´5362080
K2293/01oMaprolu 50 filmtabl.50´836TFX418752
K2294Maprolu 75 filmtabl.100´2 775501 3880
K2294Maprolu 75 filmtabl.20´8873030
K2294/01oMaprolu 75 filmtabl.50´1 590TFX7951 431
OGYI-T-1282/01Marcain spinal 0,5% heavy inj.5´4 ml4 837000
OGYI-T-6777/01Marcain spinal 0,5% inj.5´4 ml4 837000
OGYI-T-959/01Marcain 0,25% inj.5´20 ml5 273000
OGYI-T-960/01Marcain 0,5% inj.5´20 ml5 273000
OGYI-T-5298* oMaripen extra tabl.10´67150336604
OGYI-T-5298* oMaripen extra tabl.20´80350402723
3394* oMaripen tabl.100´2 326002 094
3394* oMaripen tabl.12´56750284510
3394* oMaripen tabl.24´65250327587
OGYI-T-6781/01Maxalt Rapidisc 10 mg ostya-tabl.4 348502 1750
OGYI-T-6781/02Maxalt Rapidisc 10 mg ostya-tabl.11 857505 9280
OGYI-T-6780/01Maxalt 10 mg tabl.4 348502 1750
OGYI-T-6780/02Maxalt 10 mg tabl.11 857505 9280
OGYI-T-6911/01Maxidex szemkenőcs1´3,5 g751000
OGYI-T-6910/01Maxidex szuszpenziós szemcsepp1´5 ml728906550
OGYI-T-4486Maxilase bacitracine tabl.30´371000
OGYI-T-6111/01Maxipime 1 g inj.1´1 g4 872000
OGYI-T-6112/01Maxipime 2 g inj.1´2 g9 222000
OGYI-T-6110/01Maxipime 500 mg inj.1´500 mg2 511000
K2352/01Medazepam L.F.M. 10 mg tabl.50´313000
OGYI-T-4454/01Medazepam-Q 10 mg tabl.50´369000
K1616/01* oMedrol 100 mg tabl.20´7 000TFX6 1374 336
K1614/01* oMedrol 16 mg tabl.50´1 920TFX1 6861 728
K1615/01* oMedrol 32 mg tabl.20´1 551TFX1 3651 388
K907/02* oMedrol 4 mg tabl.100´961TFX673865
K907/01Medrol 4 mg tabl.30´6182290
OGYI-T-8105/02Meforal 850 filmtabl.60´756705290
K1115/01Mefoxin 1 g inj.1 poramp.1 542000
K1124/01Mefoxin 2 g inj.1 poramp.2 862000
OGYI-T-6416/01*Megace szuszpenzió1´240 ml31 092000
OGYI-T-4945/01*Megace 160 mg tabl.100´53 739000
OGYI-T-8538/02*Megesin 160 mg tabl.100´46 190000
OGYI-T-8538/01*Megesin 160 mg tabl.30´15 992000
OGYI-T-7674/01oMegion 1000 mg im. por inj.hoz2 5221 2612 270
OGYI-T-7676/01Megion 1000 mg iv. por inj.hoz2 057000
OGYI-T-7673/01oMegion 500 mg im. por inj.hoz1 4157081 274
OGYI-T-7675/01Megion 500 mg iv. por inj.hoz1 767000
OGYI-T-7107/03Meglucon 850 mg filmtabl.120´1 363709540
OGYI-T-7107/01Meglucon 850 mg filmtabl.30´575704030
OGYI-T-7107/02Meglucon 850 mg filmtabl.60´825705780
3217oMelipramin inj.10´2 ml693TFX313624
3331Melipramin 10 mg drg.50´4472020
3216oMelipramin 25 mg drg.50´625TFX276563
OGYI-T-9017/01oMelipramin 25 mg filmtabl.50´625TFX276563
3407/01*Melleril 100 mg filmtabl.100´3 639501 8200
3408/01*Melleril 200 mg retard tabl.10´826504140
3406/01*Melleril 25 mg filmtabl.20´6503110
OGYI-T-6392/01Memoril 1200 filmtabl.20´6492420
OGYI-T-6392/02Memoril 1200 filmtabl.60´1 5547340
OGYI-T-6391/01Memoril 800 filmtabl.30´6492360
OGYI-T-6391/02Memoril 800 filmtabl.90´1 4427210
OGYI-T-5594/02Menogon inj.10´1 ml17 8898 6440
OGYI-T-5594/01Menogon inj.5´1 ml9 3904 3730
OGYI-T-5157/03Merckformin 850 mg filmtabl.100´1 2869010
OGYI-T-5157/01Merckformin 850 mg filmtabl.30´5762650
OGYI-T-5157/02Merckformin 850 mg filmtabl.60´7845320
OGYI-T-6505/01Merional 75 NE por inj.hoz1 9318670
OGYI-T-6505/02Merional 75 NE por inj.hoz10´17 2968 6480
1963Meristin végbélkúp392000
OGYI-T-4347Meromycin 200 mg/5 ml granula80 ml-hez994504980
szuszpenzió készítéséhez
OGYI-T-4349Meromycin 25 ml oldat7762850
OGYI-T-4348Meromycin 400 mg/5 ml granula80 ml-hez1 952509760
szuszpenzió készítéséhez
OGYI-T-4346Meromycin 500 mg filmtabl.12´862504320
OGYI-T-4346Meromycin 500 mg filmtabl.20´1 446507230
OGYI-T-4682/01Meronem 1 g i.v. inj.10 poramp.101 308000
OGYI-T-4683/01Meronem 500 mg i.m. inj.1 poramp. + 1´2 ml5 875000
OGYI-T-4681/01Meronem 500 mg i.v. inj.10 poramp.51 100000
OGYI-T-2311/01*M-Eslon 10 mg retard kapszula14´761000
OGYI-T-2311/02*M-Eslon 10 mg retard kapszula20´1 348000
OGYI-T-2314/01*M-Eslon 100 mg retard kapszula14´3 583000
OGYI-T-2314/02*M-Eslon 100 mg retard kapszula20´6 389000
OGYI-T-5966/01*M-Eslon 200 mg retard kapszula20´9 628000
OGYI-T-2312/01*M-Eslon 30 mg retard kapszula14´1 456000
OGYI-T-2312/02*M-Eslon 30 mg retard kapszula20´2 584000
OGYI-T-2313/01*M-Eslon 60 mg retard kapszula14´2 164000
OGYI-T-2313/02*M-Eslon 60 mg retard kapszula20´3 891000
K517/02*Mestinon 60 drg.150´6 140503 0700
K517/01*Mestinon 60 drg.20´727503630
OGYI-T-6460/01oMesulid 100 mg granulátum30´1 936TFX9681 310
OGYI-T-6459/01oMesulid 100 mg tabl.30´1 936TFX9681 310
OGYI-T-7692/01Metadon-EP 20 mg tabl.200´11 524000
OGYI-T-7691/01Metadon-EP 5 mg tabl.200´3 174000
OGYI-T-8209/04Metfogamma 850 filmtabl.120´1 4911 0440
OGYI-T-8209/01Metfogamma 850 filmtabl.30´5033520
OGYI-T-4233Methergin inj.5´1 ml638502840
OGYI-T-6994/01Methor 15 mg kapszula30´1 199000
K2016/01* oMethotrexat Lachema 10 mg tabl.100´5 410TFX04 869
K2024Methotrexat Lachema 1000 mg inj.10 poramp.40 334000
K2014Methotrexat Lachema 1000 mg/20 ml inj.10´20 ml45 605000
K2012Methotrexat Lachema 20 mg inj.10´2 ml2 952000
K2015/01* oMethotrexat Lachema 2,5 mg tabl.100´1 604TFX01 358
K2011Methotrexat Lachema 5 mg/2 ml inj.10´2 ml1 703000
K2013Methotrexat Lachema 50 mg/5 ml inj.10´5 ml4 575000
K2023Methotrexat Lachema 500 mg inj.10 poramp.12 474000
OGYI-T-4985Methotrexat “Lederle” 1000 mg/40 ml inj.6 428000
OGYI-T-4988Methotrexat “Lederle” 5 mg/2 ml inj.615000
OGYI-T-4989Methotrexat “Lederle” 50 mg/2 ml inj.1 836000
OGYI-T-4984Methotrexat “Lederle” 500 mg/20 ml inj.4 065000
OGYI-T-4986Methotrexat “Lederle” 5000 mg/200 ml inj26 801000
OGYI-T-4729/01Methotrexat Teva 100 mg/4 ml inj.1´4 ml728000
OGYI-T-4733/01Methotrexat Teva 1000 mg/10 ml inj.1´10 ml4 854000
OGYI-T-4732/01Methotrexat Teva 1000 mg/40 ml inj.1´40 ml4 576000
OGYI-T-4730/01Methotrexat Teva 200 mg/8 ml inj.1´8 ml1 403000
OGYI-T-4727/01Methotrexat Teva 5 mg/2 ml inj.5´2 ml684000
OGYI-T-4728/02Methotrexat Teva 50 mg/2 ml inj.1´ (üvegfiola)475000
OGYI-T-4728/01Methotrexat Teva 50 mg/2 ml inj.5´2 ml1 994000
OGYI-T-4731/01Methotrexat Teva 500 mg/20 ml inj.1´20 ml1 503000
OGYI-T-4734/01Methotrexat Teva 5000 mg/50 ml inj.1´50 ml20 157000
K1092Methotrexate 5 mg inj.10 poramp.1 185000
K1093Methotrexate 50 mg inj.10 poramp.2 404000
K2161Methotrexat-Ebewe 10 mg inj.10´1 ml2 124000
K1284Methotrexat-Ebewe 1000 mg1´10 ml5 361000
koncentrátum infúzióhoz
K1574Methotrexat-Ebewe 50 mg inj.5´5 ml2 398000
K2162Methotrexat-Ebewe 500 mg inj.5´5 ml12 349000
K1285Methotrexat-Ebewe 5000 mg1´50 ml22 801000
koncentrátum infúzióhoz
OGYI-T-7865/01*Metilprednizolon-Human 1 g por inj.-hoz1´1 g2 912702 0380
OGYI-T-7863/01*Metilprednizolon-Human 125 mg por1´125 mg708704950
inj.-hoz
OGYI-T-7862/01*Metilprednizolon-Human 40 mg por1´40 mg412702880
inj.-hoz
OGYI-T-7862/02*Metilprednizolon-Human 40 mg por5´40 mg1 330709310
inj.-hoz
OGYI-T-7866/01Metilprednizolon-Human 5 g por1´5 g15 225000
infúzióhoz
OGYI-T-7864/01*Metilprednizolon-Human 500 mg por1´500 mg1 646701 1530
inj.-hoz
OGYI-T-4426Metohexal 100 mg tabl.100´1 073909660
OGYI-T-4426Metohexal 100 mg tabl.30´586905270
OGYI-T-4426Metohexal 100 mg tabl.50´687906180
OGYI-T-4425Metohexal 50 mg tabl.100´7046020
OGYI-T-4425Metohexal 50 mg tabl.30´381903140
OGYI-T-4425Metohexal 50 mg tabl.50´512904610
K572Metopiron 250 mg kapszula50´8 629000
OGYI-T-8083/01Metoprolol AL 100 tabl.20´439903950
OGYI-T-8083/02Metoprolol AL 100 tabl.40´609905480
OGYI-T-8082/01Metoprolol AL 50 tabl.30´433902960
OGYI-T-8082/02Metoprolol AL 50 tabl.60´656905190
OGYI-T-8082/03Metoprolol AL 50 tabl.90´697906280
OGYI-T-6292Metoprolol 100 Stada tabl.50´721906490
OGYI-T-6291Metoprolol 50 Stada tabl.50´509904580
OGYI-T-4831Metoprolol-B 100 mg tabl.56´7546780
OGYI-T-4830Metoprolol-B 50 mg tabl.56´5595030
OGYI-T-7161/03Metoprolol-ratiopharm 100 mg tabl.100´1 0749670
OGYI-T-7161/02Metoprolol-ratiopharm 100 mg tabl.50´6425780
OGYI-T-7160/03Metoprolol-ratiopharm 50 mg tabl.100´6345710
OGYI-T-7160/02Metoprolol-ratiopharm 50 mg tabl.50´5264600
OGYI-T-6554Metoprolol-Stada 200 mg tabl.50´2 793902 5140
2962Metothyrin tabl.25´5634870
OGYI-T-7936/04Metrivin 850 mg filmtabl.120´1 4009800
OGYI-T-7936/01Metrivin 850 mg filmtabl.30´6093340
OGYI-T-7936/02Metrivin 850 mg filmtabl.50´7354410
OGYI-T-7936/03Metrivin 850 mg filmtabl.60´8035340
OGYI-T-5725Metrodin HP 150 NE inj.1 poramp.
+ 1 oldószeramp.
9 764000
OGYI-T-5725Metrodin HP 150 NE inj.10 poramp.89 613000
+10 oldószeramp.
OGYI-T-5724Metrodin HP 75 NE inj.1 poramp.5 1891 9140
+ 1 oldószeramp.
K1343Metrodin inj.1 poramp. + 1´1 ml2 6871 1470
OGYI-T-8120/01Metronidazol-Human 0,5% infúzió1´100 ml1 228000
üvegpalackban
OGYI-T-1879/02* oMetypred 16 mg tabl.100´2 866TFX2 5282 580
OGYI-T-1879/01* oMetypred 16 mg tabl.30´1 390TFX1 2311 041
OGYI-T-1153/01* oMetypred 4 mg tabl.100´961TFX673865
K1154* oMetypred 40 mg/ml depot inj.5´2 ml563TFX281506
OGYI-T-1467/01Mevacor 20 mg tabl.28´3 8542 0720
OGYI-T-1512/01Mevacor 40 mg tabl.28´5 9434 2540
K2038Mexalen 1000 mg végbélkúp felnőtteknek293000
K2035Mexalen 125 mg végbélkúp csecsemőknek232000
K2036Mexalen 250 mg végbélkúp kisgyermekeknek232000
K2034Mexalen 500 mg tabl.10´243000
K2034Mexalen 500 mg tabl.20´253000
K2034Mexalen 500 mg tabl.50´369000
K2037Mexalen 500 mg végbélkúp iskolás244000
gyermekeknek
K1964Mexavit pezsgőtabl.10´369000
K1964Mexavit pezsgőtabl.20´659000
K1077Mexitil inj.5´10 ml2 697000
K1078Mexitil 200 mg kapszula100´3 2051 1320
K872/01oMiacalcic 100 NE inj.5´1 ml2 8561 4252 564
K872Miacalcic 100 NE inj.50´1 ml23 37711 6660
K1764Miacalcic 100 orrspray2 ml5 846502 9230
OGYI-T-5269/01oMiacalcic 200 orrspray1´2 ml8 739504 3687 862
OGYI-T-5269/02oMiacalcic 200 orrspray2´2 ml15 488507 74413 939
K1342/01oMiacalcic 50 NE inj.5´1 ml1 8639311 677
K1342Miacalcic 50 NE inj.50´1 ml14 8557 4130
OGYI-T-6217/01oMianserin-Merck 10 mg tabl.90´1 472TFX7361 325
OGYI-T-6218Mianserin-Merck 30 mg tabl.28´1 215506080
OGYI-T-6218/01Mianserin-Merck 30 mg tabl.30´1 275506370
OGYI-T-6219/01oMianserin-Merck 60 mg tabl.30´3 021TFX1 5112 718
OGYI-T-6845/01Micardis 40 mg tabl.28´5 757TFX2 2310
OGYI-T-6846/01Micardis 80 mg tabl.28´7 065TFX3 5330
OGYI-T-6947/01Micetal gél100 g1 888509440
OGYI-T-6945/02Micetal krém15 g773503860
OGYI-T-6945/01Micetal krém30 g1 525507620
OGYI-T-6946/01Micetal oldat30 ml1 496000
OGYI-T-4131Microdox 100 mg kapszula5131190
K1218Micropaque colon por5´800 g11 922000
K1636Micropaque CT szuszpenzió150 ml841000
K1102Micropaque HD oral por20´416 g18 187000
K1128Micropaque szuszpenzió2 liter5 154000
OGYI-T-7450/01oMicroser tabl.50´1 09970770989
K1129/01Microtrast oesophagus paszta800 g3 138000
OGYI-T-8500/01Midazolam Torrex 15 mg/3 ml inj.10´3 ml3 653000
OGYI-T-8501/01Midazolam Torrex 25 mg/5 ml inj.10´5 ml5 934000
OGYI-T-7976/01Midazolam Torrex 50 mg/10 ml inj.10´10 ml10 981000
OGYI-T-7897/01Midazolam-Human 10 mg/10 ml inj.1´10 ml414000
OGYI-T-7899/01Midazolam-Human 10 mg/2 ml inj.10´2 ml2 918000
OGYI-T-7895/01Midazolam-Human 2 mg/2 ml inj.10´2 ml1 604000
OGYI-T-7900/01Midazolam-Human 25 mg/5 ml inj.2´5 ml1 243000
OGYI-T-7898/01Midazolam-Human 5 mg/1 ml inj.10´1 ml1 931000
OGYI-T-7896/01Midazolam-Human 5 mg/5 ml inj.2´5 ml606000
OGYI-T-7901/01Midazolam-Human 50 mg/10 ml inj.1´10 ml1 084000
OGYI-T-5575/01Mikogal 1% krém1´20 g7293400
OGYI-T-6409/01Mikogal 1% oldat921504600
OGYI-T-5363Mikogal 150 mg hüvelykúp8333860
OGYI-T-5364Mikogal 300 mg hüvelykúp8333860
OGYI-T-5365Mikogal 900 mg hüvelykúp8333860
K1596/05Milgamma drg.1000´33 329000
K1596/04Milgamma drg.500´17 868000
K1598/03Milgamma N inj.100´2 ml16 050000
K1598/02Milgamma N inj.25´2 ml5 032000
K1597/05Milgamma N kapszula1000´33 365000
K1597/04Milgamma N kapszula500´17 887000
OGYI-T-3431/01Milurit 100 mg tabl.50´5925030
OGYI-T-4049/01Milurit 300 mg tabl.30´7206010
K2191Minidiab tabl.30´7885180
OGYI-T-5251Minilip 600 mg filmtabl.60´1 4261 1880
OGYI-T-5946/01Minipress 1 mg retard kapszula30´6095260
OGYI-T-5944/01Minipress 1 mg tabl.100´1 063909560
OGYI-T-5947/01Minipress 2 mg retard kapszula30´6665750
OGYI-T-5945/01Minipress 2 mg tabl.100´1 618901 4560
OGYI-T-5948/01Minipress 4 mg retard kapszula30´1 0088740
OGYI-T-5949/01Minipress 6 mg retard kapszula30´1 3841 1930
OGYI-T-7853/01*Minirin orrspray 2,5 ml4 557904 1010
OGYI-T-7854/01*Minirin orrspray 5 ml8 610907 7490
OGYI-T-5643/01*Minirin 0,1 mg tabl.30´6 584000
OGYI-T-5644/01*Minirin 0,2 mg tabl.30´12 243000
OGYI-T-7860/01Minirin 4 mcg/ml inj.10´1 ml12 517000
K603Mintezol szuszpenzió30 ml928000
K2382/03Minulet drg.6´212 874000
OGYI-T-8499/01Miostat intraokuláris oldat12´1,5 ml27 022000
OGYI-T-6955/01¨ oMirapexin 0,125 mg tabl.30´1 81300908
OGYI-T-6956/01¨ oMirapexin 0,25 mg tabl.30´3 561001 805
OGYI-T-6957/01¨ oMirapexin 1 mg tabl.30´12 669007 283
K1146Mistabron oldat6´3 ml226000
OGYI-T-1197/01*Mitomycin C Kyowa 10 mg por inj.-hoz20 738000
OGYI-T-1196/01*Mitomycin C Kyowa 2 mg por inj.-hoz10´8 808000
OGYI-T-5132/01*Mitomycin C Kyowa 20 mg por inj.-hoz7 838000
OGYI-T-5132/02*Mitomycin C Kyowa 20 mg por inj.-hoz35 621000
OGYI-T-6324/01Mivacron 10 mg/5 ml inj.5´5 ml6 490000
OGYI-T-6325Mivacron 20 mg/10 ml inj.5´10 ml12 088000
K1634Mobilisin kenőcs50 g1 047000
OGYI-T-8841/04oMoclopharm 150 mg filmtabl.100´5 950502 9765 355
OGYI-T-8841/01oMoclopharm 150 mg filmtabl.30´1 846509231 661
OGYI-T-8842/02oMoclopharm 300 mg filmtabl.60´6 732503 3666 058
OGYI-T-8925/02oMocrim 150 mg filmtabl.100´6 056503 0285 451
OGYI-T-8925/01oMocrim 150 mg filmtabl.30´2 118501 0591 906
OGYI-T-1350/01*Moditen depo 25 mg/ml inj.5´1 ml2 313000
OGYI-T-4640/03Molsihexal retard tabl.100´1 560901 4040
OGYI-T-4640/01Molsihexal retard tabl.30´744906710
OGYI-T-4640/02Molsihexal retard tabl.60´1 093909840
OGYI-T-4637/03Molsihexal 1 mg tabl.100´823907400
OGYI-T-4637/01Molsihexal 1 mg tabl.30´462904160
OGYI-T-4637/02Molsihexal 1 mg tabl.60´695906260
OGYI-T-4638/03Molsihexal 2 mg tabl.100´925908320
OGYI-T-4638/01Molsihexal 2 mg tabl.30´501904520
OGYI-T-4638/02Molsihexal 2 mg tabl.60´648905820
OGYI-T-4639/03Molsihexal 4 mg tabl.100´1 121901 0090
OGYI-T-4639/01Molsihexal 4 mg tabl.30´555905010
OGYI-T-4639/02Molsihexal 4 mg tabl.60´741906670
K1979Mono Mack Depot 100 mg retard tabl.10´719906480
K1979/01Mono Mack Depot 100 mg retard tabl.14´1 109909980
K1979/02Mono Mack Depot 100 mg retard tabl.20´1 513901 3620
K1979/03Mono Mack Depot 100 mg retard tabl.28´2 141901 9270
K1979Mono Mack Depot 100 mg retard tabl.50´3 330902 9970
OGYI-T-7256/01Mono Mack 20 mg tabl.50´1 128901 0150
OGYI-T-7257/01Mono Mack 40 mg tabl.50´1 863901 6770
OGYI-T-6122/01Monopril 10 mg tabl.28´1 308TFX9600
OGYI-T-6123/01Monopril 20 mg tabl.28´1 895TFX1 7060
OGYI-T-4256Monural 3 g por915504570
12716*Morphinum hydrochloricum 1% inj.10´1 ml820000
12716*Morphinum hydrochloricum 1% inj.50´1 ml2 511000
1079/01*Morphinum hydrochloricum 2%10´1 ml859000
+ atropinum sulfuricum 0,05% inj.
12717/01*Morphinum hydrochloricum 2% inj.10´1 ml931000
12717/02*Morphinum hydrochloricum 2% inj.50´1 ml3 030000
11538*Morphinum hydrochloricum 3% inj.10´1 ml1 004000
11538*Morphinum hydrochloricum 3% inj.50´1 ml3 503000
OGYI-T-7318/01Motidin 20 mg filmtabl.28´888TFX5490
OGYI-T-7319/01Motidin 40 mg filmtabl.14´888TFX5490
K2223Motilium filmtabl.30´714503570
K2223Motilium filmtabl.50´663503310
OGYI-T-6152/01oMovalis 15 mg tabl.20´2 776TFX1 3881 449
OGYI-T-6153/01oMovalis 15 mg végbélkúp960TFX479558
OGYI-T-5957/03MST Continus CR 100 mg granulátum30´14 087000
szuszpenzióhoz
OGYI-T-5954/02MST Continus CR 20 mg granulátum20´5 311000
szuszpenzióhoz
OGYI-T-5954/03MST Continus CR 20 mg granulátum30´5 269000
szuszpenzióhoz
OGYI-T-5958/03MST Continus CR 200 mg granulátum30´28 737000
szuszpenzióhoz
OGYI-T-5955/03MST Continus CR 30 mg granulátum30´5 245000
szuszpenzióhoz
OGYI-T-5956/03MST Continus CR 60 mg granulátum30´9 555000
szuszpenzióhoz
K2187/01*MST Continus 10 mg retard tabl.20´1 321000
K2187/02*MST Continus 10 mg retard tabl.60´3 438000
K2190/01*MST Continus 100 mg retard tabl.20´7 478000
K2190/02*MST Continus 100 mg retard tabl.60´18 678000
K2188/01*MST Continus 30 mg retard tabl.20´2 928000
K2188/02*MST Continus 30 mg retard tabl.60´6 928000
K2189/01*MST Continus 60 mg retard tabl.20´5 055000
K2189/02*MST Continus 60 mg retard tabl.60´12 562000
OGYI-T-6963/01MST UNO 120 mg retard kapszula28´18 964000
OGYI-T-6964/01MST UNO 150 mg retard kapszula28´21 090000
OGYI-T-6965/01MST UNO 200 mg retard kapszula28´28 652000
OGYI-T-6960/01MST UNO 30 mg retard kapszula28´6 916000
OGYI-T-6961/01MST UNO 60 mg retard kapszula28´10 543000
OGYI-T-6962/01MST UNO 90 mg retard kapszula28´14 641000
OGYI-T-4124Mucobene 100 mg granulátum30´3 g435000
OGYI-T-4125Mucobene 200 mg granulátum30´5 g551000
OGYI-T-5692Multibionta N koncentrátum infúzióhoz3´10 ml1 583000
OGYI-T-8433/01MultiHance 10 ml inj.17 596000
OGYI-T-8434/01MultiHance 15 ml inj.23 859000
OGYI-T-8435/01MultiHance 20 ml inj.28 731000
OGYI-T-8432/01MultiHance 5 ml inj.9 939000
OGYI-T-5707Multivitamin forte Bioextra kapszula30´957000
OGYI-T-5707Multivitamin forte Bioextra kapszula60´1 664000
OGYI-T-4317/01Multivitamin 50 éven felülieknek filmtabl.60´812000
OGYI-T-5068Multivitamin 6 Bioextra kapszula20´215000
OGYI-T-5068Multivitamin 6 Bioextra kapszula50´438000
OGYI-T-4654Mustophoran por infúzióhoz1 poramp. + 1´4 ml69 248000
OGYI-T-4020Mycobutin 150 mg kapszula30´26 039000
3483/01Mycosolon kenőcs15 g5862520
OGYI-T-6422/01Mycosyst infúzió1´100 ml4 512000
OGYI-T-6422/02Mycosyst infúzió10´100 ml34 423000
OGYI-T-6420/01oMycosyst 100 mg kapszula28´30 70315 35227 633
OGYI-T-6643/01oMycosyst 150 mg kapszula7 1283 5656 416
OGYI-T-8388/01oMycosyst 200 mg kapszula15 379507 69013 841
OGYI-T-6419/01oMycosyst 50 mg kapszula4 5002 2504 050
OGYI-T-6421/01oMycosyst-Gyno kapszula2 0048761 576
OGYI-T-6421/02oMycosyst-Gyno kapszula3 8741 7473 144
3282/01Mydeton inj.5´1 ml6563010
3412oMydeton 150 mg bélben oldódó drg.30´692TFX461623
OGYI-T-5750/01oMydeton 150 mg filmtabl.30´816TFX554734
3115oMydeton 50 mg drg.30´435TFX268245
OGYI-T-5749/01oMydeton 50 mg filmtabl.30´610TFX373306
K1943Mydriacyl 0,5% szemcsepp15 ml853000
K1944Mydriacyl 1% szemcsepp15 ml1 021000
K608/01Mydrum szemcsepp10 ml741000
3254Myelobromol tabl.10´210000
3291Myoflexin tabl.20´6154010
OGYI-T-559/02*Mytelase 10 mg tabl.100´1 693508460
OGYI-T-559/01*Mytelase 10 mg tabl.50´855504260
OGYI-T-5027Naaxia szemcsepp10 ml1 0035980
OGYI-T-4590/01Naftilong retard kapszula30´1 352506760
OGYI-T-4589/03Naftilong 100 retard kapszula100´2 386501 1930
OGYI-T-4589/01Naftilong 100 retard kapszula30´853504250
OGYI-T-4589/02Naftilong 100 retard kapszula50´1 416507090
OGYI-T-4590/03Naftilong 200 retard kapszula100´2 985501 4930
OGYI-T-4590/02Naftilong 200 retard kapszula50´1 906509530
OGYI-T-4024/01Nalador 500 inj.3 poramp.21 504000
3152Nalorphin inj.5´1 ml21000
OGYI-T-5595/02oNapmel 250 mg tabl.100´2 168TFX1 0851 864
OGYI-T-5595/03Napmel 250 mg tabl.250´5 375000
OGYI-T-5595/01oNapmel 250 mg tabl.30´764TFX343559
OGYI-T-5596/02oNapmel 500 mg tabl.100´3 220TFX1 5022 898
OGYI-T-5596/01oNapmel 500 mg tabl.30´907TFX454817
3686Naprosyn szuszpenzió100 ml6672680
3556Naprosyn tabl.30´8013460
3697oNaprosyn 500 mg végbélkúp10´655TFX276590
OGYI-T-4939/01oNaproxen Natrium-B 275 mg filmtabl.30´775TFX387615
OGYI-T-4940/01oNaproxen Natrium-B 550 mg filmtabl.30´1 146TFX5731 031
OGYI-T-5149Naproxen Pharmavit 500 mg végbélkúp246000
OGYI-T-4913/01oNaproxen-B 250 mg tabl.30´686TFX343559
OGYI-T-4914/01oNaproxen-B 375 mg tabl.30´831TFX414748
OGYI-T-4915/01oNaproxen-B 500 mg tabl.30´907TFX454817
OGYI-T-6841/01Naramig 2,5 mg tabl.3 860501 9300
K1123/01Narcanti inj.10´1 ml10 086000
K593Narcotan250 ml10 039000
OGYI-T-7217/01Naropin 10 mg/ml inj.5´10 ml7 338000
OGYI-T-7218/01Naropin 10 mg/ml inj.5´20 ml12 377000
OGYI-T-7217/01Naropin 100 mg/10 ml (10 mg/ml) inj.5´10 ml7 338000
OGYI-T-7216/01Naropin 150 mg/20 ml (7,5 mg/ml) inj.5´20 ml11 206000
OGYI-T-7219/01Naropin 2,0 mg/ml infúzió5´100 ml18 735000
OGYI-T-7220/01Naropin 2,0 mg/ml infúzió5´200 ml32 886000
OGYI-T-7213/01Naropin 2,0 mg/ml inj.5´10 ml3 660000
OGYI-T-7214/01Naropin 2,0 mg/ml inj.5´20 ml6 799000
OGYI-T-7213/01Naropin 20 mg/10 ml (2 mg/ml) inj.5´10 ml3 660000
OGYI-T-7219/01Naropin 200 mg/100 ml (2 mg/ml) infúzió5´100 ml18 735000
OGYI-T-7218/01Naropin 200 mg/20 ml (10 mg/ml) inj.5´20 ml12 377000
OGYI-T-7214/01Naropin 40 mg/20 ml (2 mg/ml) inj.5´20 ml6 799000
OGYI-T-7220/01Naropin 400 mg/200 ml (2 mg/ml) infúzió5´200 ml32 886000
OGYI-T-7215/01Naropin 7,5 mg/ml inj.5´10 ml6 284000
OGYI-T-7216/01Naropin 7,5 mg/ml inj.5´20 ml11 206000
OGYI-T-7215/01Naropin 75 mg/10 ml (7,5 mg/ml) inj.5´10 ml6 284000
OGYI-T-1901/01Nasan 0,1% orrspray1´10 ml460000
OGYI-T-6057/01oNasonex 0,05% orrspray1´18 g3 569501 7852 498
12668/01*Natrium chloratum 0,9% inj.10´10 ml9114400
12668/02*Natrium chloratum 0,9% inj.100´10 ml6 5273 1080
K1623/01Natrium hydrogencarbonate 8,4%10´20 ml2 103000
koncentrátum infúzióhoz
12624Natrium nitrosum 4% inj.10´1 ml112000
11773Natrium nitrosum 10% inj.10´1 ml105000
OGYI-T-7013/01Natrium-klorid 0,9% “Bieffe” infúzió1´100 ml261000
OGYI-T-7016/01Natrium-klorid 0,9% “Bieffe” infúzió1´1000 ml408000
OGYI-T-7014/01Natrium-klorid 0,9% “Bieffe” infúzió1´250 ml306000
OGYI-T-7012/01Natrium-klorid 0,9% “Bieffe” infúzió1´50 ml249000
OGYI-T-7015/01Natrium-klorid 0,9% “Bieffe” infúzió1´500 ml326000
OGYI-T-7016/03Natrium-klorid 0,9% “Bieffe” infúzió10´1000 ml5 201000
OGYI-T-7016/02Natrium-klorid 0,9% “Bieffe” infúzió12´1000 ml5 201000
OGYI-T-7015/02Natrium-klorid 0,9% “Bieffe” infúzió20´500 ml6 648000
K744*Natulan kapszula50´3 398000
OGYI-T-4721/01Navelbin 10 mg/1 ml inj.10´81 325000
OGYI-T-4722/01Navelbin 50 mg/5 ml inj.10´403 049000
OGYI-T-5997Navoban 2 mg/2 ml inj.13 508000
K2086/01*Navoban 5 mg kapszula19 111000
K2087Navoban 5 mg/5 ml inj.1´5 ml6 220000
K2087/02Navoban 5 mg/5 ml inj.10´5 ml49 066000
OGYI-T-5640Naxidin 100 mg/4 ml inj.1 566000
OGYI-T-5638/01Naxidin 150 mg kapszula56´2 169TFX1 0970
OGYI-T-5639/01Naxidin 300 mg kapszula28´2 169TFX1 0970
OGYI-T-6983/01Naxidin-S 150 mg kapszula28´1 060TFX5490
OGYI-T-6984/01Naxidin-S 300 mg kapszula14´1 060TFX5490
OGYI-T-7665/01Neodolpasse infúzió1´250 ml1 696000
OGYI-T-7665/03Neodolpasse infúzió10´250 ml14 178000
OGYI-T-7665/02Neodolpasse infúzió5´250 ml7 560000
K1177Neo-Gilurytmal filmtabl.100´6 411905 7700
3762oNeo-Panpur filmtabl.30´74900674
OGYI-T-7102/01NeoRecormon 1000 NE inj. előretöltött6´0,3 ml19 290000
fecskendőben
OGYI-T-7105/01¨ *NeoRecormon 10 000 NE inj. előretöltött6´0,6 ml166 268000
fecskendőben
OGYI-T-7103/01NeoRecormon 2000 NE inj. előretöltött6´0,3 ml37 650000
fecskendőben
OGYI-T-7104/01NeoRecormon 5000 NE inj. előretöltött6´0,3 ml92 561000
fecskendőben
OGYI-T-7966/01NeoRecormon 6000 NE inj. előretöltött6´0,3 ml19 226000
fecskendőben
OGYI-T-7967/01¨ *NeoRecormon 60000 NE inj. patronban166 268000
OGYI-T-4469/01oNeotigason 10 mg kapszula30´5 175904 6584 658
OGYI-T-4470/01oNeotigason 25 mg kapszula30´10 527909 4749 474
1318Neotroparin tabl.20´256000
OGYI-T-4171/01Nephrosteril 7% infúzió500 ml3 951000
OGYI-T-4826/01Nephrotect infúzió250 ml2 434000
OGYI-T-4827/01Nephrotect infúzió500 ml3 802000
OGYI-T-4826/02Nephrotect infúzió 250 ml10´22 066000
OGYI-T-4827/02Nephrotect infúzió 500 ml10´34 440000
K772Nepresol 25 mg inj.5 poramp. + 5´2 ml671000
K1159/01Netromycine 150 mg/1,5 ml inj.1´1,5 ml1 407000
K1973/01Netromycine 50 mg/2 ml inj.1´2 ml721000
OGYI-T-1763/01Neupogen 30 millió NE sc./iv. inj.5´1 ml91 988000
OGYI-T-7394/01Neupogen 30 millió NE/0,5 ml inj.5´0,5 ml91 804000
előretöltött fecskendőben
K1762/01Neupogen 48 millió NE sc./iv. inj.5´1,6 ml142 677000
OGYI-T-7395/01Neupogen 48 millió NE/0,5 ml inj.5´0,5 ml158 188000
előretöltött fecskendőben
OGYI-T-4966/02oNeurontin 100 mg kapszula100´4 952004 456
OGYI-T-4966/01oNeurontin 100 mg kapszula20´1 208001 087
OGYI-T-4967/02oNeurontin 300 mg kapszula100´14 4410012 997
OGYI-T-4967/01oNeurontin 300 mg kapszula50´7 836007 053
OGYI-T-4968/02oNeurontin 400 mg kapszula100´18 0260016 224
OGYI-T-4968/01oNeurontin 400 mg kapszula50´9 646008 681
K1863/01* oNeurotop 200 mg tabl.50´901TFX450811
K1479/01oNeurotop 300 mg retard tabl.50´1 719TFX8171 536
K1480/01* oNeurotop 600 mg retard tabl.50´3 051TFX1 5262 746
3359/01Nevigramon kapszula56´1 3826240
OGYI-T-8256/02oNexium 20 mg filmtabl.14´4 688TFX2 9303 490
OGYI-T-8256/03oNexium 20 mg filmtabl.28´8 449TFX5 8606 979
OGYI-T-8256/01oNexium 20 mg filmtabl.2 579TFX1 4651 745
OGYI-T-8257/02oNexium 40 mg filmtabl.14´6 390TFX4 4735 751
OGYI-T-8257/03oNexium 40 mg filmtabl.28´11 418TFX7 99310 276
OGYI-T-8257/01oNexium 40 mg filmtabl.3 171TFX2 2202 854
OGYI-T-6611Nidipin 10 kapszula50´377TFX3390
OGYI-T-5208Nidipin 20 retard filmtabl.50´459TFX4130
OGYI-T-8266/02oNidol 100 mg por tasakban30´1 442TFX7211 298
OGYI-T-8265/02oNidol 100 mg tabl.30´1 442TFX7211 298
OGYI-T-7126/01Nifecard XL 30 mg retard filmtabl.30´2 528TFX1 2760
OGYI-T-7127/01Nifecard XL 60 mg retard filmtabl.30´3 670TFX2 5520
OGYI-T-4575/03Nifedipin AL 20 retard kapszula100´1 710TFX1 5390
OGYI-T-4575/01Nifedipin AL 20 retard kapszula30´633TFX5700
Törzskönyvi számMegnevezésKiszerelésKözf. alapján bruttó
fogy. ár
Bruttó támogatásEü-II tám.
%(Ft)(Ft)
OGYI-T-4575/02Nifedipin AL 20 retard kapszula50´973TFX8760
3779Nifedipin Pharmavit 20 mg retard filmtabl.50´569TFX5120
OGYI-T-3601/01Nilacid tabl.50´542000
OGYI-T-8580/01Nimbex 10 mg/5 ml inj.5´5 ml6 772000
OGYI-T-1884/01Nimotop S filmtabl.100´10 790TFX4250
OGYI-T-1885/01Nimotop S 0,02% infúzió5´50 ml19 134000
K1131Nipride inj. infúzióhoz5 poramp. + 5´2 ml7 053000
OGYI-T-4960Nitradisc 10 mg transzdermális tapasz30´3 3922 1440
OGYI-T-4959Nitradisc 5 mg transzdermális tapasz30´2 8131 7690
OGYI-T-7209/01Nitro Pohl 10 mg/10 ml infúzió10´10 ml4 845000
OGYI-T-5332/01Nitro Pohl 25 mg/25 ml infúzió10´25 ml11 106000
OGYI-T-5331/01Nitro Pohl 5 mg/5 ml infúzió10´5 ml2 419000
OGYI-T-5333/01Nitro Pohl 50 mg/50 ml infúzió1´50 ml2 283000
K1405Nitro 2% kenőcs45 g888706220
OGYI-T-1292/01Nitroderm TTS-10 tapasz30´3 3952 3760
OGYI-T-4692Nitroderm TTS-15 tapasz10´1 637701 1460
OGYI-T-4692Nitroderm TTS-15 tapasz30´4 170702 9190
OGYI-T-1291/01Nitroderm TTS-5 tapasz30´2 8161 9710
OGYI-T-5144/01Nitro-Dur 10 mg/24 h (0,4 mg/h)28´3 6742 2210
transzdermális tapasz
OGYI-T-5143/01Nitro-Dur 5 mg/24 h (0,2 mg/h)28´3 0311 8420
transzdermális tapasz
OGYI-T-5683/01oNitrolingual aeroszol1 tartály (250 adag)9290837
14,2 g
K1179/01Nitrolingual inj. infúzióhoz10´5 ml2 454000
OGYI-T-5754/02Nitrolingual retard kapszula100´1 007909060
OGYI-T-5754/01Nitrolingual retard kapszula60´715906440
3705/01oNitromint aeroszol10 g7790560
OGYI-T-7244/01Nitromint NT 10 tapasz30´3 7602 3800
OGYI-T-7243/01Nitromint NT 5 tapasz30´3 1021 9710
10967oNitromint 0,5 mg tabl.50´47800394
OGYI-T-5840Nitromint 10 tapasz30´3 059702 1410
3648Nitromint 2,6 mg retard tabl.60´751906750
OGYI-T-5839Nitromint 5 tapasz30´2 533701 7720
OGYI-T-6979/01Nitromint 6,5 mg retard tabl.60´909908180
3076/01Nitropenton tabl.50´4622920
OGYI-T-5753/02Nitrosorbon 10 tabl.100´663704630
OGYI-T-5753/01Nitrosorbon 10 tabl.60´483703380
K314Nivalin 0,25% inj.10´1 ml1 668000
K579Nivalin 1% inj.10´1 ml5 908000
K2225Nizoral tabl.10´8103760
K2224Nizoral 2% krém15 g521502590
OGYI-T-6796/01*Nocutil orrspray2,5 ml4 535904 0810
OGYI-T-6796/02*Nocutil orrspray5 ml8 225907 4020
3162/01Noditran végbélkúp10´264000
OGYI-T-5609Nofibal 250 mg retard kapszula30´1 2191 0970
OGYI-T-8962/01oNofung 100 mg kapszula28´29 2495014 62426 324
OGYI-T-8963/01oNofung 150 mg kapszula1 933509671 740
OGYI-T-8963/02oNofung 150 mg kapszula7 096503 5486 386
OGYI-T-8961/01oNofung 50 mg kapszula4 312502 1573 881
K1455/01Nolicin tabl.20´2 637501 3190
K1455/02Nolicin 400 mg filmtabl.50´5 515502 7570
OGYI-T-7133/01Nolicin-S 400 mg filmtabl.10´1 365506820
OGYI-T-6831/01Noliprel forte tabl.30´4 0421 7810
OGYI-T-6830/01Noliprel tabl.30´3 3631 4790
OGYI-T-5011Noodis 33% oldat125 ml1 717508590
K1750/01Nootropil 12 g infúzió60 ml963000
K1753/03Nootropil 1200 mg filmtabl.100´2 9451 2180
K1753Nootropil 1200 mg filmtabl.20´761503810
K1753/02Nootropil 1200 mg filmtabl.60´1 8477370
OGYI-T-7380/01Nootropil 1200 mg granulátum56´2 158506810
OGYI-T-7381/01Nootropil 2400 mg granulátum28´2 158506810
K1749/02Nootropil 3 g inj.20´15 ml3 8651 7940
K1749/01Nootropil 3 g inj.4´15 ml8883620
K1751/01Nootropil 33% oldat125 ml1 801509010
K1752/03Nootropil 800 mg filmtabl.150´2 9451 1920
K1752Nootropil 800 mg filmtabl.30´761503810
K1752/02Nootropil 800 mg filmtabl.90´2 2447140
3453Norcolut tabl.20´6252720
OGYI-T-5001Norcuron inj.50 poramp. + 50´1 ml39 340000
K1953/01Norditropin PenSet 12 NE inj.1 poramp. + 1´2 ml29 617000
K1954/01Norditropin PenSet 24 NE inj.1 poramp. + 1´2 ml58 341000
OGYI-T-7701/01Norditropin SimpleXx 10 mg/1,5 ml inj.1´1,5 ml95 091000
OGYI-T-7702/01Norditropin SimpleXx 15 mg/1,5 ml inj.1´1,5 ml142 374000
OGYI-T-7700/01Norditropin SimpleXx 5 mg/1,5 ml inj.1´1,5 ml48 052000
OGYI-T-8264/01Norfloxacin-ratiopharm 400 mg filmtabl.20´2 3951 1980
OGYI-T-8264/02Norfloxacin-ratiopharm 400 mg filmtabl.50´5 515502 7570
OGYI-T-6829/01Noriplex forte tabl.30´4 0421 7810
OGYI-T-6828/01Noriplex tabl.30´3 3631 4790
OGYI-T-6879/01Normodipine 10 mg tabl.30´4 260TFX2 5520
OGYI-T-6878/01Normodipine 5 mg tabl.30´2 453TFX1 2760
OGYI-T-4223/01Normolyt por10´5,4 g757503780
OGYI-T-4873*Norprolac 150 mikrog tabl.30´13 159000
OGYI-T-4871*Norprolac 25 mikrog/50 mikrog tabl.3´ + 3´1 296000
OGYI-T-4872*Norprolac 75 mikrog tabl.30´7 678000
OGYI-T-1935/01Norvasc 10 mg tabl.30´5 545TFX2 5520
OGYI-T-1934/01Norvasc 5 mg tabl.30´3 194TFX1 2760
OGYI-T-6002Norvir 100 mg kapszula4´84100 691000
OGYI-T-7359/01Norvir 100 mg lágy zselatin kapszula336´131 015000
OGYI-T-6003/01Norvir 80 mg/ml oldat5´90 ml113 039000
OGYI-T-5841/01No-Spa forte inj.5´4 ml7843910
OGYI-T-3233/01No-Spa 40 mg inj.5´2 ml632503170
OGYI-T-3232/01No-Spa 40 mg tabl.20´414000
K1745/01Novantrone 10 mg/5 ml inj.1´5 ml24 321000
K1746/01Novantrone 20 mg/10 ml inj.1´10 ml44 992000
2160Novascabin emulzió70 g437000
K905/01oNoveril 240 mg retard tabl.20´2 253TFX1 0451 261
K905oNoveril 240 mg tabl.20´2 253TFX1 0451 261
K762oNoveril 80 mg drg.20´909TFX424455
OGYI-T-6834/03NovoNorm 2 mg tabl.120´7 700000
OGYI-T-6834/01NovoNorm 2 mg tabl.30´2 072000
OGYI-T-6834/02¨ oNovoNorm 2 mg tabl.90´5 689002 846
OGYI-T-7407/01*NovoRapid Penfill 100 E/ml inj. patronban5´3 ml8 619706 0330
OGYI-T-7406/01NovoRapid 100 E/ml inj.1´10 ml2 255701 5790
OGYI-T-1202/01Novorin 0,05% orrcsepp10 ml284000
OGYI-T-0753/01Novorin 0,1% orrcsepp10 ml338000
OGYI-T-6170/01NovoSeven 120 KIU (2,4 mg) por inj.-hoz1 porüveg+oldószer405 216000
+eszk. készl.
OGYI-T-6171/01NovoSeven 240 KIU (4,8 mg) por inj.-hoz1 porüveg+oldószer809 540000
+eszk. készl.
OGYI-T-6169/01NovoSeven 60 KIU (1,2 mg) por inj.-hoz1 porüveg+oldószer203 053000
+eszk. készl.
OGYI-T-5228/01Nutriflex basal infúzió1000 ml4 011000
OGYI-T-5229/01Nutriflex basal infúzió2000 ml5 609000
OGYI-T-5230/01Nutriflex peri infúzió1000 ml4 170000
OGYI-T-5231/01Nutriflex peri infúzió2000 ml5 702000
OGYI-T-5232/01Nutriflex plus infúzió1000 ml4 504000
OGYI-T-5233/01Nutriflex plus infúzió2000 ml6 308000
OGYI-T-5234/01Nutriflex speciál infúzió1000 ml5 060000
OGYI-T-5235/01Nutriflex speciál infúzió1500 ml6 356000
OGYI-T-9047/01Nutropin Aq 5 mg/ml inj.1´2 ml95 058000
OGYI-T-9047/02Nutropin Aq 5 mg/ml inj.6´2 ml565 880000
OGYI-T-6840/01Octanate 1000 por inj.hoz10 ml89 092000
OGYI-T-6838/01Octanate 250 por inj.hoz5 ml22 942000
OGYI-T-6839/01Octanate 500 por inj.hoz10 ml44 992000
OGYI-T-5140Octonativ-M 1000 NE inj.80 877000
OGYI-T-5138Octonativ-M 250 NE inj.21 812000
OGYI-T-5139Octonativ-M 500 NE inj.42 731000
OGYI-T-8941/01Octostim 1,5 mg/ml orrspray1´2,5 ml75 686000
OGYI-T-6899/02Octostim 15 mikrog/ml inj.10´1 ml41 094000
OGYI-T-6900/02Octostim 30 mikrog/2 ml inj.10´2 ml81 295000
OGYI-T-7631/01Ocubrax szemcsepp1´5 ml1 265000
K1624/01Ocuflur liquifilm szemcsepp1´5 ml1 110707770
OGYI-T-6583Oculotect gél10 g7503740
OGYI-T-7372/02oOesclim 25 transzdermális tapasz1 3236621 191
OGYI-T-7373/02oOesclim 50 transzdermális tapasz1 7648821 588
OGYI-T-8547/01Ofloxacin-B 200 mg filmtabl.10´1 573507860
OGYI-T-8548/01Ofloxacin-B 400 mg filmtabl.10´2 912501 4560
OGYI-T-8549/01Ofloxacin-B-Mono 200 mg filmtabl.548502740
OGYI-T-8549/01Ofloxacin-B-Trio 200 mg filmtabl.548502740
OGYI-T-6923/01Oftalmotrim szemcsepp1´5 ml720503600
K962/01Oftan Idu 0,1% szemcsepp10 ml1 101505480
OGYI-T-6143/03Oftan Timolol 2,5 mg/ml egyadagos180´0,25 ml9 492000
szemcsepp
OGYI-T-5817/01Oftan Timolol 2,5 mg/ml szemcsepp1´5 ml6155510
OGYI-T-6144/03Oftan Timolol 5 mg/ml egyadagos180´0,25 ml9 492000
szemcsepp
OGYI-T-5818/01Oftan Timolol 5 mg/ml szemcsepp1´5 ml6816060
K1448Olbetam kapszula30´2 924702 0480
K2141Olfen-100 rektális kapszula400502000
K2142Olfen-100 SR depo kapszula10´6812390
K1967Olfen-25 filmtabl.30´5302520
K1968Olfen-50 filmtabl.20´5741850
OGYI-T-4443Olfen-50 rektális kapszula10´427502130
K2143Olfen-75 inj.5´2 ml549703840
K2143Olfen-75 inj.50´2 ml2 850701 9950
OGYI-T-1980/02Olicard 40 mg retard kapszula30´1 1711 0540
OGYI-T-1980/03Olicard 40 mg retard kapszula50´1 9301 7370
OGYI-T-1981/02Olicard 60 mg retard kapszula30´1 3981 2580
OGYI-T-1981/03Olicard 60 mg retard kapszula50´2 2552 0300
OGYI-T-8626/01Omegaven emulzió infúzióhoz 100 ml10´100 ml56 238000
OGYI-T-8625/01Omegaven emulzió infúzióhoz 50 ml10´50 ml35 070000
OGYI-T-9014/02oOmeprazol-ratiopharm 20 mg kapszula30´8 058TFX5 6417 252
OGYI-T-5975/01Omnic 0,4 retard kapszula30´6 007503 0040
OGYI-T-2002/01Omnipaque 140 mg I/ml inj. 200 ml6´200 ml51 109000
üvegpalackban
OGYI-T-2001/01Omnipaque 140 mg I/ml inj. 50 ml10´50 ml25 234000
üvegpalackban
OGYI-T-1204/01Omnipaque 180 mg I/ml inj. 10 ml10´10 ml11 410000
üvegpalackban
OGYI-T-5513/01Omnipaque 180 mg I/ml inj. 15 ml10´15 ml13 980000
üvegpalackban
OGYI-T-1205/01Omnipaque 240 mg I/ml inj. 10 ml10´10 ml12 579000
üvegpalackban
OGYI-T-5514/01Omnipaque 240 mg I/ml inj. 20 ml6´20 ml11 198000
üvegpalackban
OGYI-T-5516/01Omnipaque 240 mg I/ml inj. 200 ml6´200 ml89 693000
üvegpalackban
OGYI-T-5515/01Omnipaque 240 mg I/ml inj. 50 ml10´50 ml32 417000
üvegpalackban
K1206Omnipaque 300 mg I/ml inj.1´100 ml8 938000
K1206Omnipaque 300 mg I/ml inj.10´40 ml32 199000
OGYI-T-1206/01Omnipaque 300 mg I/ml inj. 10 ml10´10 ml13 886000
üvegpalackban
OGYI-T-5519/01Omnipaque 300 mg I/ml inj. 100 ml10´100 ml97 902000
üvegpalackban
OGYI-T-5517/01Omnipaque 300 mg I/ml inj. 20 ml6´20 ml14 445000
üvegpalackban
OGYI-T-6755/01Omnipaque 300 mg I/ml inj. 200 ml6´200 ml113 636000
üvegpalackban
OGYI-T-6756/01Omnipaque 300 mg I/ml inj. 50 ml10´50 ml50 709000
műanyag tartályban
OGYI-T-5518/01Omnipaque 300 mg I/ml inj. 50 ml10´50 ml50 709000
üvegpalackban
OGYI-T-8374/01Omnipaque 300 mg I/ml inj. 500 ml6´500 ml273 056000
üvegpalackban
K1207Omnipaque 350 mg I/ml inj.1´100 ml10 194000
K1207Omnipaque 350 mg I/ml inj.10´40 ml35 677000
OGYI-T-5521/01Omnipaque 350 mg I/ml inj. 100 ml10´100 ml109 704000
üvegpalackban
OGYI-T-1207/01Omnipaque 350 mg I/ml inj. 20 ml6´20 ml16 156000
üvegpalackban
OGYI-T-5522/01Omnipaque 350 mg I/ml inj. 200 ml6´200 ml126 744000
üvegpalackban
OGYI-T-6757/01Omnipaque 350 mg I/ml inj. 50 ml10´50 ml57 262000
műanyag tartályban
OGYI-T-5520/01Omnipaque 350 mg I/ml inj. 50 ml10´50 ml57 262000
üvegpalackban
OGYI-T-8375/01Omnipaque 350 mg I/ml inj. 500 ml6´500 ml306 091000
üvegpalackban
OGYI-T-5674/01Omniscan 0,5 mmol/ml inj. 10 ml10´10 ml152 331000
OGYI-T-5655/01Omniscan 0,5 mmol/ml inj. 15 ml10´15 ml210 936000
OGYI-T-5675/01Omniscan 0,5 mmol/ml inj. 20 ml10´20 ml255 504000
OGYI-T-8373/02Omniscan 0,5 mmol/ml inj. 5 ml10´5 ml121 638000
OGYI-T-8512/01*Ondansetron-Z 4 mg filmtabl.15´7 850000
OGYI-T-8513/01*Ondansetron-Z 8 mg filmtabl.15´14 764000
OGYI-T-6341/01Onkotrone 10 mg/5 ml inj.1´5 ml24 149000
OGYI-T-6342/01Onkotrone 20 mg/10 ml inj.1´10 ml46 898000
OGYI-T-6343/01Onkotrone 25 mg/12,5 ml inj.1´12,5 ml71 672000
OGYI-T-6344/01Onkotrone 30 mg/15 ml inj.1´15 ml85 262000
OGYI-T-6733/01Ophthalin 1% inj. előretöltött fecsk.-ben1´0,5 ml9 890000
3691Opticrom szemcsepp10 ml845705910
K1845/01Optiray 160 inj.10´50 ml49 294000
OGYI-T-1846/01Optiray 240 inj.10´50 ml48 902000
OGYI-T-6714/01Optiray 240 inj. előretöltött fecsk.-ben10´50 ml48 902000
OGYI-T-1847/01Optiray 300 inj.10´10 ml15 108000
OGYI-T-1850/01Optiray 300 inj.10´100 ml121 217000
OGYI-T-1848/01Optiray 300 inj.10´20 ml24 724000
OGYI-T-6711/01Optiray 300 inj.10´200 ml224 696000
OGYI-T-1849/01Optiray 300 inj.10´50 ml61 653000
OGYI-T-6710/01Optiray 300 inj.10´75 ml91 444000
OGYI-T-6712/01Optiray 300 inj.5´500 ml270 677000
OGYI-T-6716/01Optiray 300 inj. előretöltött fecsk.-ben10´100 ml121 217000
OGYI-T-6717/01Optiray 300 inj. előretöltött fecsk.-ben10´125 ml141 680000
OGYI-T-6715/01Optiray 300 inj. előretöltött fecsk.-ben10´50 ml61 653000
OGYI-T-1851/01Optiray 320 inj.10´50 ml69 634000
OGYI-T-6719/01Optiray 320 inj. előretöltött fecsk.-ben10´125 ml157 244000
OGYI-T-6718/01Optiray 320 inj. előretöltött fecsk.-ben10´50 ml69 634000
OGYI-T-1853/01Optiray 350 inj.10´100 ml139 259000
OGYI-T-6713/01Optiray 350 inj.10´200 ml258 248000
OGYI-T-1852/01Optiray 350 inj.10´50 ml70 202000
OGYI-T-6720/01Optiray 350 inj. előretöltött fecsk.-ben10´100 ml139 259000
OGYI-T-7247/01Optison szuszpenzió inj.-hoz1´3 ml23 160000
OGYI-T-7247/02Optison szuszpenzió inj.-hoz5´3 ml104 225000
K301Oradexon tabl.20´416903740
K354/02Oradexon 5 mg inj.10´1 ml2 981000
K354/01Oradexon 5 mg inj.100´1 ml25 761000
OGYI-T-4418Orelox 100 mg filmtabl.20´3 684501 8430
K2262oOrfiril 150 mg drg.100´1 2246121 101
K2262Orfiril 150 mg drg.50´7323020
K2263oOrfiril 300 mg drg.100´2 0119831 810
K2263oOrfiril 300 mg drg.50´1 1284881 015
K2265oOrfiril 300 mg retard drg.100´2 8691 4342 582
K2265oOrfiril 300 mg retard drg.50´1 5077241 357
K2264oOrfiril 600 mg drg.100´4 140502 0713 726
K2264/01oOrfiril 600 mg drg.50´2 191501 0961 972
OGYI-T-427/01Orgametril 5 mg tabl.30´692503450
OGYI-T-4504Ortho-Gynest D hüvelykúp1 415000
K2172/02oOrungal 100 mg kapszula15´6 978503 4886 279
K2172/03oOrungal 100 mg kapszula28´11 921505 96010 728
K2172/01oOrungal 100 mg kapszula2 200501 1001 980
OGYI-T-5769/01Osmohes infúzió10´250 ml30 906000
OGYI-T-4210/01Ospamox 1000 mg filmtabl.12´7563560
OGYI-T-4210/02Ospamox 1000 mg filmtabl.16´9644820
OGYI-T-4211Ospamox 125 mg/5 ml granulátum60 ml-hez3761880
szuszpenzióhoz
OGYI-T-4207Ospamox 250 mg kapszula12´4232070
OGYI-T-4212Ospamox 250 mg/5 ml granulátum60 ml-hez5192590
szuszpenzióhoz
OGYI-T-4213Ospamox 375 mg/5 ml granulátum60 ml-hez603503010
szuszpenzióhoz
OGYI-T-4208/01Ospamox 500 mg filmtabl.12´5632680
OGYI-T-4208/02Ospamox 500 mg filmtabl.16´6953380
OGYI-T-4209/01Ospamox 750 mg filmtabl.12´7073120
OGYI-T-4209/02Ospamox 750 mg filmtabl.16´8474240
OGYI-T-4243/01Ospen 1000 filmtabl.12´652503270
OGYI-T-4243/02Ospen 1000 filmtabl.30´1 243506220
OGYI-T-4244/01Ospen 1500 filmtabl.12´826504140
OGYI-T-4244/02Ospen 1500 filmtabl.30´1 847509240
OGYI-T-4370Ospen 400 szirup60 ml636503180
OGYI-T-4242/01Ospen 500 filmtabl.12´447502240
OGYI-T-4242/02Ospen 500 filmtabl.30´753503770
OGYI-T-4371Ospen 750 szirup60 ml728503640
OGYI-T-4254Ospexin 1000 mg filmtabl.12´1 330506660
OGYI-T-4251Ospexin 250 mg kapszula12´583502920
OGYI-T-4253Ospexin 500 mg filmtabl.12´810504050
K573oOspolot 200 mg tabl.50´2 224501 1122 001
OGYI-T-4308Osteochin tabl.50´1 4516840
2264Oticur fülcsepp10 g439000
OGYI-T-3689/01Otosporin fülcsepp10 ml7923610
OGYI-T-5541/01Ovestin hüvelykúp15´9764250
OGYI-T-756/01Ovestin 1 mg tabl.30´903504520
OGYI-T-5539Ovestin 2 mg tabl.30´801504000
OGYI-T-8942/01Ovitrelle 250 mcg por és oldószer1 porüveg
+ 1 oldószeramp.
11 559000
(üvegben és ampullában) inj.-hoz
OGYI-T-8942/03Ovitrelle 250 mcg por és oldószer10 porüveg107 560000
(üvegben és ampullában) inj.-hoz+ 10 oldószeramp.
OGYI-T-8942/02Ovitrelle 250 mcg por és oldószer2 porüveg22 226000
(üvegben és ampullában) inj.-hoz+ 2 oldószeramp.
OGYI-T-8942/04Ovitrelle 250 mcg por és oldószer1 porüveg11 559000
(üvegekben) inj.-hoz+ 1 oldószer üveg
OGYI-T-8942/06Ovitrelle 250 mcg por és oldószer10 porüveg107 560000
(üvegekben) inj.-hoz+ 10 oldószer üveg
OGYI-T-8942/05Ovitrelle 250 mcg por és oldószer2 porüveg22 226000
(üvegekben) inj.-hoz+ 2 oldószer üveg
OGYI-T-6264/01oOxis Turbuhaler 4,5 mikrog/adag1´60 adag5 283004 677
belégzőpor
OGYI-T-6264oOxis Turbuhaler 4,5 mikrog/adag por1´60 adag5 283004 754
inhalációhoz
3486Oxybion por sziruphoz80 ml-hez686503430
OGYI-T-7166/01OxyContin 10 mg retard filmtabl.14´2 582000
OGYI-T-7166/02OxyContin 10 mg retard filmtabl.28´4 773000
OGYI-T-7167/01OxyContin 20 mg retard filmtabl.14´4 887000
OGYI-T-7167/02OxyContin 20 mg retard filmtabl.28´8 838000
OGYI-T-7168/01OxyContin 40 mg retard filmtabl.14´8 696000
OGYI-T-7168/02OxyContin 40 mg retard filmtabl.28´15 766000
OGYI-T-7169/01OxyContin 80 mg retard filmtabl.14´15 317000
OGYI-T-7169/02OxyContin 80 mg retard filmtabl.28´28 397000
OGYI-T-4813/01Pädamin infúzió100 ml1 619000
OGYI-T-4814/01Pädamin infúzió250 ml2 577000
OGYI-T-4813/02Pädamin infúzió 100 ml10´14 633000
3735Pallagicin 10 mg inj.1 poramp. + 1´5 ml3 098000
3665Palpitin kapszula50´728906550
OGYI-T-8114/01Palpitin-PP kapszula50´1 171901 0540
OGYI-T-8331/01*Pamitor 15 mg/1 ml koncentrátum1´1 ml7 228000
infúzióhoz
OGYI-T-8332/01*Pamitor 30 mg/2 ml koncentrátum1´2 ml13 440000
infúzióhoz
OGYI-T-8333/01*Pamitor 60 mg/4 ml koncentrátum1´4 ml25 737000
infúzióhoz
OGYI-T-8334/01*Pamitor 90 mg/6 ml koncentrátum1´6 ml37 782000
infúzióhoz
OGYI-T-1711/04Panadol filmtabl.300´1 107000
OGYI-T-1712/02Panadol Soluble pezsgőtabl.24´369000
OGYI-T-4536/01*Panalgorin tabl.10´390000
OGYI-T-4536/02*Panalgorin tabl.20´454000
OGYI-T-4536/05Panalgorin tabl.400´5 018