97/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet

az egészségügyi ellátási szerződések pályáztatásával és a pályázatok elbírálásával, valamint a vagyoni biztosítékkal kapcsolatos részletes szabályokról

Az egészségügyi szolgáltatókról és az egészségügyi közszolgáltatások szervezéséről szóló 2003. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Eüszt.) 35. §-a (1) bekezdésének b) és e) pontjaiban foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

E rendeletet kell alkalmazni az egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv [Eüszt. 9. § (2) bekezdése] és az egészségügyi szolgáltató között az Eüszt. 14. §-a alapján megkötendő egészségügyi ellátási szerződések (a továbbiakban: szerződés) esetében.

Az egészségügyi ellátási szerződést megelőző pályázati eljárás

2. §

(1) Az egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv a szerződéskötési szándékát pályázati felhívásban a (2)-(4) bekezdésben foglaltak szerint köteles meghirdetni.

(2) A pályázati felhívás tartalmazza

a) a pályázat tárgyának rövid leírását,

b) a szerződés időtartamát,

c) a pályázatok benyújtásának határidejét és helyét,

d) a pályázati kiírás beszerzési helyét és idejét.

(3) A pályázati felhívást - ideértve az újabb szerződés megkötésére irányuló pályázati felhívást is - az Eüszt. 26. § (7) bekezdésében és e rendelet 11. § (2) bekezdésében foglalt kivétellel, a szerződés szerinti egészségügyi közszolgáltatás nyújtásának tervezett kezdő időpontja előtt legalább hat hónappal kell meghirdetni.

(4) A pályázati felhívást az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium hivatalos lapjában és honlapján kell közzétenni.

3. §

(1) Az egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv a pályázati kiírás, illetőleg pályázati dokumentáció tartalmát köteles úgy meghatározni, hogy minden pályázó számára biztosítsa a szükséges információkat a megfelelő színvonalú pályázatok benyújtása érdekében.

(2) A pályázati kiírás tartalmazza

a) az ellátandó egészségügyi közszolgáltatások tételes felsorolását,

b) a közszolgáltatással érintett területi (ágazati) ellátási kötelezettség körét és terjedelmét,

c) az egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv ajánlatát az általa vállalandó kötelezettségekről,

d) tájékoztatást

da) a közszolgáltatás finanszírozási módjáról,

db) a pályázati kiírást megelőző 2 évben a közszolgáltatás teljesítésének szakmai mutatóiról és a közszolgáltatásból befolyt bevételekről,

dc) gyógyintézeti ellátás esetén az Eüszt. 22. § szerint teljesítendő vagyoni biztosíték mértékéről,

e) a pályázat benyújtásához kötelezően mellékelendő dokumentumok megnevezését,

f) a pályázatok benyújtásának határidejét, helyét és példányszámát,

g) a pályázatok felbontásának időpontját és helyét,

h) a pályázatok elbírálásának szempontjaival kapcsolatos tájékoztatást,

i) a pályázati dokumentációért fizetendő díjat vagy a dokumentációhoz való hozzájutás ingyenességét, továbbá

j) mindazt, amit az egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv lényegesnek tart.

(3) A pályázatok benyújtásának határidejét úgy kell meghatározni, hogy az utolsó közzététel időpontja és a benyújtás időpontja között legalább harminc nap legyen.

(4) A pályázati kiírást az egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv ellenszolgáltatás nélkül bocsátja a pályázat iránt érdeklődők rendelkezésére, és megküldi a szakmai kamara területileg illetékes szervének.

4. §

(1) A pályázati dokumentáció tartalmazza a) a közszolgáltatás teljesítéséhez használatba adandó vagy értékesítendő ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök, immateriális javak (a továbbiakban: vagyontárgyak) jegyzékét,

b) a vagyontárgyak műszaki állagleírását,

c) a használatba adandó vagyontárgyak fenntartására, felújítására és pótlására vonatkozó feltételeket,

d) az ellátandó közszolgáltatási feladatokhoz szükséges létszámot,

e) a minőségbiztosítás követelményrendszerét, valamint

f) mindazon további tájékoztatást, amelyet az egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv lényegesnek tart.

(2) A pályázati dokumentációhoz a pályázat iránt érdeklődők - az egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv döntésétől függően - ingyenesen vagy díj ellenében juthatnak hozzá. A fizetendő díj összege nem lehet nagyobb a dokumentáció elkészítésére fordított költségnél.

5. §

(1) Pályázat benyújtására jogosult

a) egyéni egészségügyi vállalkozóként vagy jogi személyiség nélküli szervezetben is ellátható egészségügyi szolgáltatások esetén magánszemély, egyéni egészségügyi vállalkozó, illetőleg egészségügyi szolgáltatóként működő vagy egyéb társas vállalkozás, közhasznú társaság, alapítvány,

b) gyógyintézeti szolgáltatásokra jogi személyiséggel rendelkező nem állami, nem önkormányzati egészségügyi szolgáltató, vagy egyéb jogi személy társas vállalkozás, közhasznú társaság, alapítvány.

(2) A pályázatot írásban kell benyújtani, megjelölve benne a pályázó nevét, székhelyét, képviselője nevét, elérhetőségét, a képviselet jellegét, tartalmát. A pályázathoz mellékelni kell:

a) az egyéni vagy társas vállalkozás, közhasznú társaság vagy alapítvány esetén a létrejöttét igazoló okiratot (egyéni vállalkozó igazolvány, cégbejegyzés, cégjegyzékszám vagy alapító okirat),

b) közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú szervezet esetén a közhasznúsági nyilvántartásba vételről szóló jogerős bírósági végzést,

c) az adó- és a vámhatóság igazolását arról, hogy a pályázónak nincs végrehajtható adó-, vám- vagy társadalombiztosítási tartozása,

d) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy vele szemben nem állnak fenn az Eüszt. 17. § (1) bekezdés a) és c)-e) pontjaiban meghatározott, szerződéskötést kizáró okok,

e) fejlesztési koncepcióját, különös tekintettel

ea) az egészségügyi szolgáltatás fejlesztésére vonatkozó elképzeléseit,

eb) a bevonni szándékolt források körét és felhasználását,

ec) az egészségügyi tevékenységet végzők alkalmazására és szakmai fejlődésük biztosítására vonatkozó terveket,

f) gyógyintézeti közszolgáltatás esetén a pályázó nyilatkozatát az Eüszt. 22. §-ában meghatározott vagyoni biztosíték nyújtásának tervezett módjáról,

g) a pályázati kiírásban szereplő egyéb dokumentumokat.

(3) A pályázathoz mellékelni kell továbbá

a) egészségügyi szolgáltatóként működő pályázó esetén az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ) illetékes szerve által kiadott és a pályázó nevére szóló jogerős működési engedélyt,

b) egyéni egészségügyi vállalkozói engedéllyel nem rendelkező magánszemély esetén a megpályázott egészségügyi közszolgáltatás nyújtásához szükséges szakképzettségét bizonyító okirat hiteles másolatát, valamint hatósági bizonyítványt arról, hogy szerepel az egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásában,

c) nem egészségügyi szolgáltatóként pályázó jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság esetén részletes tervet az egészségügyi közszolgáltatás nyújtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáról,

d) a b)-c) pontban szereplő pályázók kötelezettségvállalását arról, hogy a pályázat megnyerése esetén 8 napon belül benyújtják a működési engedély iránti kérelmet az ÁNTSZ illetékes szervéhez.

A pályázatok értékelése

6. §

(1) A beérkezett pályázatokat a pályázati felhívásban megjelölt időpontban és helyen kell felbontani. A felbontásra valamennyi pályázót, valamint az Eüszt. 15. § (2) bekezdésben megjelölt érintett szerveket (a továbbiakban: véleményező szerv) meg kell hívni.

(2) Az Eüszt. 15. § (2) bekezdésének f) pontjában megjelölt szerveket hirdetmény útján kell meghívni. A hirdetmény közzétételére a 2. § (4) bekezdésében foglaltak irányadók.

(3) A pályázatok felbontásánál az egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv, a pályázók, az értékelő bizottság tagja és a véleményező szerv képviselője lehet jelen.

(4) A pályázatok felbontása során az egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv nyilatkozik az egyes pályázatok érvényességéről, ezt követően az érvényes pályázatokból egyenként ismerteti a pályázók nevét, székhelyét, valamint a pályázatok lényeges tartalmát.

(5) Érvénytelen a pályázat, ha

a) azt a felhívásban meghatározott határidő lejárta után nyújtották be;

b) azt olyan pályázó nyújtotta be, aki nem jogosult az eljárásban részt venni;

c) azt az 5. § (2)-(3) bekezdéseiben meghatározott mellékletek nélkül nyújtották be.

(6) Határidőben benyújtott pályázatnak kell tekinteni azt a postai úton eljuttatott pályázatot, amelyet a postabélyegző tanúsága szerint a határidő utolsó napján adtak fel.

(7) A pályázatok felbontását és ismertetését követően tájékoztatni kell a pályázókat a pályázat eredménye kihirdetésének időpontjáról és helyszínéről.

(8) A pályázatok felbontásáról, ismertetéséről, az érvénytelen pályázatokról az egészségügyi közszolgáltatásért felelős szervnek jegyzőkönyvet kell készítenie.

7. §

(1) Az egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv az érvényes pályázatok egy-egy példányát a pályázat felbontásánál megjelenő véleményező szerv részére átadja, illetőleg a felbontásnál meg nem jelenő véleményező szerv esetében - az Eüszt. 15. § (2) bekezdés f) pontjában megjelölt szerveket kivéve - gondoskodik a pályázatok egy-egy példányának azonnali kikézbesítéséről.

(2) A véleményező szerv a véleményezési jogát az átadástól, illetőleg a kikézbesítéstől számított tizenöt napon belül gyakorolhatja.

8. §

(1) Az egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv a beérkezett érvényes pályázatok elbírálására legalább 5 tagú értékelő bizottságot hoz létre. Az értékelő bizottság tagjai az egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv által kijelölt megfelelő szakértelemmel rendelkező személyek, a szakmai kamara területileg illetékes szervének képviselője, fekvőbeteg-ellátást érintő pályázat esetén a Kórházszövetség képviselője, valamint az ÁNTSZ illetékes szervéhek képviselője. A bizottság tagjai kötelesek írásban nyilatkozni arról, hogy velük szemben nem áll fenn a (2) bekezdés szerinti összeférhetetlenség.

(2) Nem lehet tagja az értékelő bizottságnak az a személy, aki

a) a pályázó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkezik,

b) a pályázó szervezet vezető tisztségviselője,

c) a pályázó szervezettel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, vagy a pályázat kiírását megelőző 3 éven belül ilyen jogviszonyban állt, valamint

d) az a)-c) pont szerinti személy hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pontja].

9. §

(1) Az értékelő bizottság az Eüszt. 15. § (3) bekezdésében foglalt szempontok, illetve a (2)-(4) bekezdésben foglaltak alapján, valamint a határidőben beérkezett vélemények mérlegelésével a pályázatokat rangsorolja, és azt húsz napon belül - részletes indokolással ellátva - döntéshozatal céljából az egészségügyi közszolgáltatásért felelős szervhez terjeszti. Az értékelő bizottság külön listán tünteti fel azokat a pályázókat, akikkel a szakmai feltételek hiányosságai miatt nem javasolja a szerződéskötést.

(2) Az ellátás biztonságát szavatoló tényezők között kiemelten kell figyelembe venni a belső minőségügyi rendszer kialakításával, illetőleg fejlesztésével kapcsolatos pályázati elemeket.

(3) Az ellátás színvonalának emelését szolgáló befektetésekkel összefüggésben elsősorban a befektetés nagyságát, illetőleg a befektetés szakmai és gazdasági hatékonyságát kell figyelembe venni.

(4) Az alkalmazottak továbbfoglalkoztatására vonatkozó kötelezettségvállalás körében előnyben kell részesíteni azt á pályázatot, amely az alkalmazottak legszélesebb körét kívánja továbbfoglalkoztatni, és a továbbfoglalkoztatás tartósságára nézve további biztosítékot nyújt.

(5) Ha a pályázók között olyan magánszemélyek, illetőleg jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok vannak, melyek az adott ellátási területen a pályázat kiírását közvetlenül megelőzően a közszolgáltatásért felelős szerv által működtetett állami vagy önkormányzati egészségügyi szolgáltatók egészségügyi dolgozóiból alakultak, az értékelő bizottság a (2)-(4) bekezdésben szereplő szempontok szerint külön is vizsgálja a pályázatokban vállalt feltételek és kötelezettségek azonosságát. Azonos feltételek és kötelezettségvállalás esetén az értékelő bizottság a rangsorban előre sorolja az egészségügyi dolgozók által benyújtott pályázatot.

10. §

(1) A pályázatok elbírálásáról az egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv az értékelő bizottság előterjesztésétől számított harminc napon belül vagy - testületi szerv esetén - a soron következő testületi ülésén dönt.

(2) A pályázat eredményét nyilvánosan ki kell hirdetni. A kihirdetésre meg kell hívni az érvényes pályázatot benyújtó valamennyi pályázót, valamint a 6. § (1) bekezdésében meghatározott szerveket. Az eredményt közzé kell tenni az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium hivatalos lapjában és honlapján.

11. §

(1) Az egészségügyi ellátási szerződést a nyilvános eredményhirdetésen nyertesnek minősített pályázóval kell megkötni. Ha a pályázó még nem rendelkezik az egészségügyi szolgáltatás végzésére jogosító működési engedéllyel, a szerződés csak a működési engedély jogerőre emelkedésével válik érvényessé.

(2) Ha a pályázó működési engedély iránti kérelmét az ÁNTSZ illetékes szerve jogerősen elutasítja, az értékelő bizottság által a 9. § (1) bekezdése szerint felállított rangsorban soron következő pályázóval kell megkötni az egészségügyi ellátási szerződést. Ha nincs további érvényes pályázat vagy csak olyan pályázó marad, akivel az értékelő bizottság nem javasolja a szerződéskötést, haladéktalanul új pályázatot kell kiírni.

A vagyoni biztosíték

12. §

A vagyoni biztosítékra vonatkozó szerződést legalább három évre kell megkötni. A szerződés hatályát az egészségügyi szolgáltató köteles a lejáratot megelőzően meghosszabbítani, és ennek megtörténtét - legkésőbb a lejáratot megelőzően 60 nappal - a közszolgáltatásért felelős szervnek igazolni. Ha a felek a szerződést nem hosszabbítják meg, az egészségügyi szolgáltatónak legkésőbb a lejáratot megelőzően 60 nappal azt kell igazodnia a közszolgáltatásért felelős szerv részére, hogy más hitelintézettel kötött szerződést. A vagyoni biztosítékra vonatkozó szerződés megkötését, valamint annak folyamatos hatályban tartását a hitelintézettel kötött szerződés tanúsítja.

13. §

(1) Vagyoni biztosítékként csak olyan szerződés vehető figyelembe, amely szerint a vagyoni biztosíték terhére a hitelintézet pénzügyi fedezetet nyújt

a) az egészségügyi szolgáltató adósságállománya rendezésére,

b) az ellátási szerződés felmondása esetén a folyamatos ellátás biztosítására.

(2) Amennyiben a vagyoni biztosíték pénzbeli letét, úgy annak igénybevételéhez a közszolgáltatásért felelős szerv előzetes hozzájárulása szükséges.

(3) A biztosítékformák együttes alkalmazása esetén a vagyoni biztosíték szolgáltatására kötött szerződésekben rendelkezni kell a fizetési kötelezettség feltételeiről.

(4) A vagyoni biztosítékra vonatkozó szerződés akkor felel meg e rendelet rendelkezéseinek, ha

a) tartalmazza azt a kikötést, hogy a hitelintézet a vagyoni biztosíték terhére kizárólag abban az esetben teljesít kifizetést, ha az egészségügyi szolgáltató előzetesen bemutatja a közszolgáltatásért felelős szerv hozzájárulását a felhasználáshoz, és a vagyoni biztosíték terhére teljesített kifizetés időpontját a hitelintézet írásban közli a közszolgáltatásért felelős szervvel, és

b) rendelkezik arról, hogy a szerződésben meghatározott bármely megszűnési feltétel beállásáról a hitelintézet a közszolgáltatásért felelős szervet haladéktalanul írásban tájékoztatja,

c) rendelkezik arról, hogy abban az esetben, ha az egészségügyi szolgáltató nem gondoskodik az adósságállomány vagy a folyamatos ellátás biztosításáról, a hitelintézet az ezekre vonatkozó szükséges intézkedéseket a szolgáltató helyett megteszi a közszolgáltatásért felelős szerv rendelkezése alapján.

14. §

(1) Az egészségügyi szolgáltató köteles minden évben az Eüszt. 24. § (2) bekezdésének b) pontjában előírt éves beszámolójában igazolni a közszolgáltatásért felelős szervnek, hogy rendelkezik az előírt mértékű vagyoni biztosítékkal.

(2) Ha az egészségügyi szolgáltató éves beszámolója alapján megállapítható, hogy az egészségügyi szolgáltató előző évi, egészségbiztosítási finanszírozásból (költségvetési támogatásból) származó bevétele a vagyoni biztosíték mértékének megállapításakor irányadó bevételhez képest 25 százalékkal változott, de a vagyoni biztosíték igénybevételére két éven belül nem került sor, és az egészségügyi szolgáltatónak nincs az Eüszt. 25. §-ában meghatározott adósságállománya, a vagyoni biztosíték mértékét a felek módosíthatják az egészségügyi ellátási szerződésben.

Állami, önkormányzati társasági részesedés értékesítése

15. §

(1) Az Eüszt. 31. § (6) bekezdése szerinti, a tőkeemelés elhatározását tartalmazó felhívásban határidőt kell tűzni az ajánlatok megtételére. A határidőre beérkezett ajánlatokat az állami, önkormányzati társasági részesedés felett a tulajdonosi jogokat gyakorló szerv a saját, továbbá az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium honlapján, - honlappal nem rendelkező önkormányzat az ügyfelek számára nyitva álló hivatali helyiségében is - 15 napra közzéteszi, illetőleg kifüggeszti. Az ajánlatok elbírálására - értékhatártól függetlenül - az Áht. 108. § (1) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

(2) Az Eüszt. 31. § (6) bekezdésében foglalt tulajdonszerzés esetén az azonos feltételek vállalásának megítéléséhez a 9. § (2)-(3) bekezdésben meghatározott szempontokat kell figyelembe venni.

Záró rendelkezés

16. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba. A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a feladatellátási szerződések és a feladatátvállalási szerződések pályáztatásával és a pályázatok elbírálásával kapcsolatos részletes szabályokról szóló 58/2002. (III. 29.) Korm. rendelet.

Dr. Medgyessy Péter s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék