98/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet

a közreműködői szerződésről és a közreműködő által végzett tevékenységről

Az egészségügyi szolgáltatókról és az egészségügyi közszolgáltatások szervezéséről szóló 2003. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Eüszt.) 35. § (1) bekezdése d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §

(1) E rendelet hatálya az egészségügyi közszolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatókra (a továbbiakban: egészségügyi közszolgáltató) és a közreműködői szerződés (Eüszt. 27. §) alapján az egészségügyi közszolgáltató által nyújtott egészségügyi közszolgáltatásokban közreműködő egészségügyi szolgáltatókra (a továbbiakban: közreműködő) terjed ki.

(2) Amennyiben e rendelet eltérő rendelkezést nem tartalmaz, alkalmazása során az Eüszt.-ben foglalt fogalommeghatározásokat kell figyelembe venni.

2. §

(1) Az egészségügyi közszolgáltató - az Eüszt. 27. § (4) bekezdésében meghatározott esetben a közszolgáltatásért felelős szerv előzetes hozzájárulása alapján - a működési engedélyében meghatározott egészségügyi közszolgáltatásokon belül, az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter rendeletében meghatározott szakmai kóddal rendelkező, valamely egészségügyi szakmai főcsoporton belül önállóan engedélyezhető egészségügyi szakma körébe tartozó egészségügyi szolgáltatások ellátására közreműködőt vehet igénybe.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően az egészségügyi szakmákon belüli egyes egészségügyi szolgáltatások ellátására is köthető közreműködői szerződés, amennyiben ezek a működési engedélyben tételesen nevesítésre kerültek, illetve ha az e körbe tartozó egészségügyi szolgáltatások időbeli vagy térbeli elkülönülése ezt indokolja.

(3) A (2) bekezdés rendelkezései szerint a közreműködő jogosult - a működési engedélyében nevesített egészségügyi szakmákhoz kapcsolódó - ügyeleti, gondozási és diagnosztikai feladatokban történő közreműködésre is.

(4) A (2)-(3) bekezdések szerint csak akkor köthető közreműködői szerződés, ha az érintett egészségügyi szakmához tartozó, a közreműködő által nem végzett egészségügyi szolgáltatások ellátása is biztosított, valamint az ellátás egységes folyamata és megfelelő színvonala is megőrizhető.

(5) Közreműködői szerződés önállóan nem engedélyezhető egészségügyi szolgáltatásra azzal az egészségügyi szolgáltatóval köthető, amely rendelkezik az adott egészségügyi szolgáltatást is magában foglaló egészségügyi szakma gyakorlására jogosító működési engedéllyel.

3. §

(1) Az Eüszt. 27. § (3) bekezdésében foglaltakon túl nem köthető közreműködői szerződés

a) azokban az egészségügyi szolgáltatásokban történő közreműködésre, amelyek ellátását külön jogszabály nevesített egészségügyi szolgáltató feladatkörébe utalja,

b) a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 75/A. §-ával összhangban, ha a szerződés megkötésének elsődleges célja az egészségügyi közszolgáltatónál foglalkoztatott munkavállalók jogos érdekeinek védelmét biztosító külön jogszabályok érvényesülésének kizárása, vagy korlátozása.

(2) Az Országos Mentőszolgálat által végzett állami feladatnak minősített mentésre, továbbá az Országos Vérellátó Szolgálat vérkészítmények előállításával kapcsolatos feladataira csak az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter előzetes hozzájárulásával köthető közreműködői szerződés.

(3) Igazságügyi orvosszakértői tevékenység ellátására az igazságügyi szakértőkre vonatkozó külön jogszabályokban foglalt feltételek figyelembevételével köthető közreműködői szerződés.

(4) A fekvőbeteg ellátást nyújtó egészségügyi közszolgáltató diagnosztikai és terápiás szolgáltatásaiban közreműködő tevékenységéhez szükséges gyógyszereket - a betegellátás biztonsága érdekében - az intézeti gyógyszerellátásról szóló külön jogszabály és a gyógyintézet szabályzatának előírásai szerint kell biztosítani.

4. §

(1) Az egészségügyi közszolgáltató a közreműködői szerződés megkötésére irányuló szándékáról a szerződéssel érintett egészségügyi szolgáltatásban részt vevő egészségügyi dolgozóit a (2)-(5) bekezdésben foglaltak szerint tájékoztatja.

(2) A közreműködő igénybevételére vonatkozó ajánlati felhívást az egészségügyi közszolgáltató vezetője készíti el, és írásban átadja a közreműködő bevonásával érintett feladatot ellátó szervezeti egység vezetőjének. Az ajánlati felhívással együtt írásban közölni kell a közreműködői szerződéssel kapcsolatos és az egészségügyi közszolgáltató rendelkezésére álló valamennyi információt, valamint az ajánlati felhívás elfogadásáról szóló nyilatkozattal egyidejűleg benyújtandó szakmai program összeállításának szempontjait.

(3) A közbeszerzési értékhatárt elérő közreműködői szerződés esetén,

a) az ajánlati felhívásnak meg kell felelni a közbeszerzési ajánlatkérés,

b) az elfogadását közlő nyilatkozat(ok)nak, illetve szakmai programnak pedig az érvényes közbeszerzési ajánlattétel tartalmi követelményeinek.

(4) A szervezeti egység vezetője a (2)-(3) bekezdésekben foglaltakról - az egészségügyi tevékenység végzésére irányuló jogviszonyuktól függetlenül - valamennyi, az adott egészségügyi szolgáltatásban közreműködő, az adott feladat ellátásához szükséges szakképesítéssel rendelkező egészségügyi dolgozó részére tájékoztatást ad. Az érintett egészségügyi dolgozók a tájékoztatás megtörténtét az egészségügyi közszolgáltató szabályzatában foglaltak szerint igazolják.

(5) Amennyiben az egészségügyi közszolgáltató több közreműködői szerződést kíván egyidejűleg, illetve 60 napon belül megkötni, a szerződéskötési ajánlatokat a (2)-(4) bekezdésekben foglaltak szerint egyidejűleg valamennyi érintett egészségügyi dolgozóval közölni kell.

5. §

(1) Amennyiben a szerződéskötési ajánlatot a 4. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat (ok) és program benyújtásával az érintett egészségügyi dolgozók elfogadják, úgy a nyilatkozattételre rendelkezésre álló határidő lejártát követő 30 napon belül az egészségügyi közszolgáltató vezetője az egészségügyi dolgozók ajánlatait- a (2) bekezdésben foglaltakat figyelembe véve - elbírálja, és dönt arról, hogy a közszolgáltató mely egészségügyi dolgozóval vagy dolgozói csoporttal köti meg a közreműködői szerződést.

(2) Amennyiben a szerződéskötési ajánlatra az Eüszt. 27. § (6) bekezdése szerint több érintett egészségügyi dolgozó, illetve az érintett egészségügyi dolgozók több csoportja nyilvánítja ki egészségügyi szolgáltatóvá válási szándékát, és nyújt be a 4. § (2) bekezdésének megfelelő elfogadó nyilatkozatot, az egészségügyi közszolgáltató a közreműködőt az alábbi sorrendben választja ki:

a) amennyiben több egészségügyi dolgozó együtt kíván egészségügyi szolgáltatót létesíteni és emellett több különálló egészségügyi dolgozó külön-külön is jelentkezik az ajánlatra, az egészségügyi dolgozók csoportját kell előnyben részesíteni;

b) amennyiben több egészségügyi dolgozói csoport is kíván egészségügyi szolgáltatót létesíteni, azt a csoportot kell előnyben részesíteni,

ba) amely több, a feladatot jelenleg ellátó egészségügyi dolgozó részvételével alakít egészségügyi szolgáltatót,

bb) amely kizárólag a feladatot jelenleg is ellátó egészségügyi dolgozók részvételével jön létre,

bc) a ba)-bb) alpontok alapján, a feltételek egyezősége miatt ki nem választható csoport esetén, amelynek szakmai programját a közszolgáltatást nyújtó gyógyintézet szakmai vezető testülete a szakmai szempontokra, és az intézmény működésének sajátosságaira, egyedi körülményeire tekintettel a legmegfelelőbbnek ítélte;

c) amennyiben több egészségügyi dolgozó is kíván egészségügyi szolgáltatót létesíteni, azt a dolgozót kell előnyben részesíteni,

ca) aki az érintett feladat ellátására jogosító legmagasabb szintű szakképesítéssel rendelkezik, illetve több azonos szakképesítéssel rendelkező dolgozó esetén, aki több, a feladat magasabb szakmai színvonalon történő ellátását lehetővé tevő szakképesítéssel is rendelkezik,

cb) amennyiben a szerződési ajánlatra több, a ca) alpontban foglaltaknak megfelelő egészségügyi dolgozó is jelentkezik, aki az egészségügyi közszolgáltatóval régebben áll munkavégzésre irányuló jogviszonyban,

cc) amennyiben a ca)-eb) alpontok alapján a feltételek egyezősége miatt a megfelelő egészségügyi dolgozó nem választható ki, akinek szakmai programját a közszolgáltatást nyújtó gyógyintézet szakmai vezető testülete a bd) alpontban foglaltakra figyelemmel a legmegfelelőbbnek ítélte.

(3) A szerződéskötésre kiválasztott dolgozók, illetve dolgozói csoportok a kiválasztás tényének közlésétől számított 30 napon belül igazolják, hogy megtették az egészségügyi szolgáltatóvá váláshoz szükséges intézkedéseket. Ezen igazolás hiányában - az (5) bekezdésben foglalt határidőt megelőzően is - a (4) bekezdés szerint kell eljárni.

(4) Amennyiben a 4. § (1) bekezdésben foglalt szerződéskötési ajánlat elfogadásáról és az egészségügyi szolgáltatóvá válási szándékukról az érintett egészségügyi dolgozók a 4. § (3) bekezdés szerinti tájékoztatás megtörténtét követő 30 napon belül, a 4. § (2) bekezdésében meghatározottaknak megfelelő módon, írásban nem nyilatkoznak, az egészségügyi közszolgáltató - ha a közreműködői szerződés tárgya a közbeszerzési értékhatárt nem éri el - a szerződéskötési ajánlatát változatlan feltételekkel szabadon közzéteheti. Ebben az esetben a közreműködőt - a közszolgáltatásért felelős szerv rendelkezéseire figyelemmel - az ajánlatnak megfelelő egészségügyi szolgáltatók közül - közszolgáltatást nyújtó gyógyintézet esetén a szakmai vezető testület értékelése alapján - szabadon választja ki. A közbeszerzési értékhatárt elérő közreműködői szolgáltatások esetén az egészségügyi közszolgáltató a közbeszerzésre vonatkozó rendelkezések szerint jár el, az érintett egészségügyi dolgozóknak korábban tett szerződéskötési ajánlat feltételei szerint.

(5) A (4) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni abban az esetben is, ha az (1) bekezdés szerinti szándéknyilatkozat ellenére a szándéknyilatkozat megtételétől számított 90 napon belül nem jön létre az érintett egészségügyi dolgozók részvételével működő egészségügyi szolgáltató.

6. §

(1) A közreműködői szerződésben rögzíteni kell

a) a szerződés keretében ellátandó egészségügyi szakma vagy az egészségügyi szakmán belüli egészségügyi szolgáltatás(ok) részletes meghatározását,

b) amennyiben a szerződés területi ellátási kötelezettséget is tartalmaz, a területi ellátási kötelezettség pontos megjelölését,

c) a közreműködő, illetve alkalmazottai rendelkezésre állásának, személyes feladat ellátásának előírásait, ideértve a sürgősségi, illetve a katasztrófahelyzetben ellátandó feladatokat is,

d) a szakmai tevékenység eredményének értékelését biztosító szakmai és működési teljesítménymutatókat,

e) az egészségügyi közszolgáltatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló egészségügyi dolgozók továbbfoglalkoztatásával kapcsolatos kérdéseket,

f) az együttműködési feltételeket az egységes betegellátás érdekében és az információs rendszer működtetésében,

g) egyetemi klinika által végzett egészségügyi közszolgáltatásra irányuló közreműködői szerződés esetén a közreműködőnek a klinika gyógyító-megelőző, valamint oktatási, kutatási tevékenységének egységét biztosító együttműködési kötelezettségét, az együttműködés módját,

h) a közreműködő bejelentési kötelezettségét, ha 60 napon túli tartozása keletkezik,

i) az egészségügyi közszolgáltató által végezhető ellenőrzés körét és gyakoriságát,

j) ha az egészségügyi közszolgáltató képzési, szakképzési és továbbképzési tevékenységet is végez, a közreműködő kötelezettségét az ebben való részvétel módjáról és formájáról,

k) a közreműködő kötelezettségét az egészségügyi közszolgáltató működési rendjére vonatkozó szabályzatok alkalmazására,

l) a szerződés felmondásának szabályait, beleértve annak garanciáját, hogy a folyamatos ellátás biztosítása nem szenved sérelmet,

m) a közreműködői szerződésben vállalt egészségügyi szolgáltatásokért fizetendő díj mértékét, és az elszámolás rendjét.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a közreműködői szerződés rendelkezhet

a) a szakmai fejlesztési tervről,

b) a minőségbiztosítással és minőségfejlesztéssel összefüggő kérdésekről,

c) mindazokról a kérdésekről, amelyeket a felek szükségesnek tartanak.

(3) A közreműködői szerződéssel kapcsolatos, e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni.

(4) A közreműködői szerződésben nem szabályozott, de a közreműködés teljesítésével összefüggő vagyonjogi kérdések tekintetében - ideértve különösen az egészségügyi közszolgáltató helyiségei használatának jogcímét és módját - az egészségügyi közszolgáltató és a közreműködő megállapodása, valamint a (3) bekezdés rendelkezése az irányadó.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

Dr. Medgyessy Péter s. k.,

miniszterelnök