99/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet

a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 342. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 23. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A 37/A. és a 37/B. §-okban meghatározott pótlékra jogosító szolgálati beosztások nem minősülnek a Hszt. 85. §-ának (2) bekezdése szerinti csökkentett szolgálatteljesítési időre jogosító szolgálati beosztásnak."

2. §

Az R. 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"24. § A Hszt. 92. §-a (1) bekezdésének a) pontja szerinti pótszabadság az 1. számú melléklet 1-3. pontjaiban, 4. pontjának d) alpontjában és 6-8. pontjaiban meghatározott egészségkárosító kockázatok közötti munkával járó beosztást betöltőt akkor illeti meg, ha a napi szolgálatteljesítési idő több mint 50%-át - az ionizáló sugárzásnak kitett szolgálati beosztásban legalább 3 órát - az egészségkárosító kockázatok között tölti el."

3. §

Az R. 25. §-a a következő új (5) bekezdéssel egészül ki, és a jelenlegi (5) bekezdés számozása (6) bekezdésre változik:

"(5) Az (1) bekezdésben meghatározott feltételtől függetlenül a Hszt. 329. §-a (1) bekezdésének c) pontja szerint kell a szolgálati idejét számolni annak, aki a 37/A. § szerinti pótlékra jogosult."

4. §

Az R. a következő 25/A. §-sal egészül ki:

"25/A. § E rendelet alkalmazásában a Hszt. 92. §-a (1) bekezdésének a) pontja, továbbá a 329. §-a (1) bekezdésének c) pontja szerinti föld alatti létesítménynek az olyan önálló, zárt terű építmény vagy építménynek az a része minősül, amely teljes egészében a földfelszín alatt helyezkedik el, a levegő páratartalmát, összetételét mesterséges úton állítják elő vagy biztosítják, és a munkavégzéshez szükséges fény kizárólag mesterséges megvilágítással biztosítható."

5. §

Az R. 36. és 37. §-a, valamint az azt megelőző alcím helyébe a következő alcím és rendelkezés lép:

"Fokozottan veszélyes beosztás pótléka

36. § A Hszt. 254. §-a (2) bekezdésének a) pontja utolsó előtti gondolatjeles bekezdése, valamint a 322. §-a (1) bekezdésének l) pontja szempontjából az 1. számú melléklet 1-3. és 8. pontjaiban meghatározott egészségkárosító kockázatok közötti munkával járó beosztásban szolgálatot teljesítőt az illetménypótlék havonta akkor illeti meg, ha az egészségkárosító kockázatok között töltött ideje eléri a 23. § (1) bekezdésében meghatározott időtartamot.

37. § A büntetés-végrehajtási szervezetnél a Hszt. 306. §-a szempontjából fokozottan veszélyes beosztást látnak el azok, akik különleges biztonságú körletre vagy különleges biztonságú zárkához, illetve idegenrendészeti őrizetben lévő vagy HIV-pozitív fogva tartottak körletére vannak beosztva."

6. §

Az R. az alábbi alcímmel és 37/A. §-sal egészül ki:

" Veszélyes tűzoltói beosztás pótléka

37/A. § (1) A Hszt. 254. §-a (2) bekezdésének a) pontja szerinti veszélyes tűzoltói beosztás pótlékra havonta az jogosult, aki a katasztrófavédelem állami szerveinél, továbbá a hivatásos önkormányzati tűzoltóságoknál váltásos szolgálati rendben olyan tűzoltó szolgálati beosztást tölt be, amelynek ellátása tűzoltásban, műszaki mentésben való közvetlen (helyszíni) részvétellel együtt jár.

(2) Aki az (1) bekezdés alapján illetménypótlékban részesül, az egyidejűleg a 36. § szerinti fokozottan veszélyes beosztás pótlékra, illetve a 37/B. § szerinti egyéb veszélyességi pótlékra nem jogosult."

7. §

Az R. az alábbi alcímmel és 37/B. §-sal egészül ki:

"Egyéb veszélyességi pótlék

37/B. § A Hszt. 254. §-a (2) bekezdésének c) pontja szempontjából egyéb veszélyességi pótlékra jogosult:

a) a rendőrségi fogdák őrszemélyzete és a fogva tartottakat kísérő szolgálatot ellátók,

b) a határőrségnél idegenrendészeti őrizetben lévő fogva tartottak körletére beosztott,

c) aki a katasztrófavédelem állami szerveinél és a hivatásos önkormányzati tűzoltóságoknál olyan, a 37/A. § alá nem tartozó szolgálatot lát el, amelynek teljesítése az 1. számú melléklet 1-3. és 8. pontjaiban meghatározott egészségkárosító kockázatok vállalásával együtt jár és egyébként nem jogosult a 36. §, valamint a 37/A. § szerinti pótlékra."

8. §

Az R. 41. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: "41. § Készenléti pótlékra jogosult, aki szolgálati vezénylés alapján, szolgálati időn kívül szolgálatképes állapotban az elöljárója rendelkezése szerinti elérhető - szolgálati helyen kívüli - helyen köteles tartózkodni, ahonnan szolgálati feladatra bármikor igénybe vehető. A készenléti pótlékban részesülő éjszakai és délutáni pótlékra nem jogosult. Nem minősül e § alkalmazásában készenlétnek a Hszt. 16. §-ának (1) bekezdése szerinti kötelezettség teljesítése."

9. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti az R. 38. §-a, 42. §-ának (1) bekezdése, 43. §-a, 44. §-a, 47. §-a és a 49. §-a.

(2) A 6. és 7. §-okban meghatározott pótlékot a jogosultság fennállása esetén 2003. január 1-jétől meg kell állapítani és visszamenőlegesen kifizetni. Ha a pótlékra jogosultak 2003. január 1. és e rendelet hatálybalépése közötti időben az R. 36. és 37. §-a alapján pótlékban részesültek, az ezen a címen kifizetett összeget a visszamenőleges kifizetés során be kell számítani.

Dr. Medgyessy Péter s. k.,

miniszterelnök