2004. évi CIV. törvény

a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról[1]

Az önkéntes haderő kialakítása és a honvédelmi intézményrendszer átalakítása érdekében az Országgyűlés mint alkotmánymódosító hatalom a következő törvényt alkotja:

1. § (1) A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény (a továbbiakban: Alkotmány) 19. § (3) bekezdése a következő új n) ponttal egészül ki:

(E jogkörében az Országgyűlés)

"n) külső fegyveres támadás veszélye esetén vagy szövetségi kötelezettség teljesítése érdekében meghatározott időre kihirdeti (meghosszabbítja) a megelőző védelmi helyzetet, és felhatalmazza a Kormányt a szükséges intézkedések megtételére."

(2) Az Alkotmány 19. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A (3) bekezdés j) és n) pontja szerinti döntéshez a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának a szavazata szükséges."

2. § Az Alkotmány 20. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A képviselő nem lehet köztársasági elnök, az Alkotmánybíróság tagja, az állampolgári jogok országgyűlési biztosa, az Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke és számvevője, bíró, ügyész, közigazgatási szerv alkalmazottja - a Kormány tagja és a politikai államtitkár kivételével -, továbbá a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagja. Törvény az összeférhetetlenség egyéb eseteit is megállapíthatja."

3. § (1) Az Alkotmány 35. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány)

"h) irányítja a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek működését;"

(2) Az Alkotmány 35. § (1) bekezdése a következő új m) ponttal egészül ki:

(A Kormány)

"m) a megelőző védelmi helyzet kihirdetésének kezdeményezését követően a közigazgatás, a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek működését érintő törvényektől eltérő intézkedéseket vezethet be; az így bevezetett intézkedések hatálya az Országgyűlés döntéséig, de legfeljebb 60 napig tart, azokról a Kormány a köztársasági elnököt és az Országgyűlés illetékes bizottságait folyamatosan tájékoztatja."

(3) Az Alkotmány 35. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Veszélyhelyzetben és megelőző védelmi helyzetben a Kormány az Országgyűlés felhatalmazása alapján egyes törvények rendelkezéseitől eltérő rendeleteket és intézkedéseket hozhat. A veszélyhelyzetben és a megelőző védelmi helyzetben alkalmazható szabályokról szóló törvény elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges."

4. § (1) Az Alkotmány VIII. fejezetének címe helyébe a következő cím lép:

"A Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek"

(2) Az Alkotmány 40/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"40/A. § (1) A Magyar Honvédség alapvető kötelessége a haza katonai védelme és a nemzetközi szerződésből eredő kollektív védelmi feladatok ellátása.

(2) A Rendőrség alapvető feladata a közbiztonság és a belső rend védelme.

(3) A Határőrség alapvető feladata az államhatár őrzése, rendjének fenntartása.

(4) A Magyar Honvédség feladatairól és a rá vonatkozó részletes szabályokról szóló, továbbá a Rendőrségről, a Határőrségről, valamint a nemzetbiztonsági tevékenységgel összefüggő részletes szabályokról szóló törvények elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges."

5. § Az Alkotmány 40/B. § (4)-(5) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(4) A Magyar Honvédség, a Határőrség, a Rendőrség és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjai nem lehetnek tagjai pártnak, és politikai tevékenységet nem folytathatnak.

(5) A Magyar Honvédség nem hivatásos katonai állományú tagjának és a Határőrség nem hivatásos rendvédelmi állományú tagjának pártban való tevékenységére a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával elfogadott törvény korlátokat állapíthat meg."

6. § (1) Az Alkotmány 70/H. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Rendkívüli állapot idején vagy ha arról megelőző védelmi helyzetben az Országgyűlés a jelenlévő képviselők kétharmadának szavazatával határoz, a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar állampolgár férfiakat - törvényben meghatározottak szerint - hadkötelezettség terheli. Akinek lelkiismereti meggyőződése a katonai szolgálat teljesítésével összeegyeztethetetlen, polgári szolgálatot teljesít."

(2) Az Alkotmány 70/H. §-a a következő új (3) és (4) bekezdésekkel egészül ki, egyben az eredeti (3) bekezdés számozása (5) bekezdésre változik:

"(3) A Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar állampolgárok számára törvény polgári védelmi kötelezettséget és rendkívüli állapot idejére honvédelmi munkakötelezettséget írhat elő.

(4) A természetes személyek, a jogi személyek és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek gazdasági és anyagi szolgáltatás teljesítésére kötelezhetőek."

7. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő második hónap első napján lép hatályba.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az Alkotmány

a) 19. § (3) bekezdés j) pontjában a "dönt a fegyveres erők országon belüli" szövegrész helyébe a "dönt a Magyar Honvédség országon belüli" szöveg, "a fegyveres erők békefenntartásban való" szövegrész helyébe "a Magyar Honvédség békefenntartásban való" szöveg, a "valamint a fegyveres erők külföldi," szövegrész helyébe a "valamint a Magyar Honvédség külföldi," szöveg;

b) 19/B. § (1) bekezdés a) pontjában "a fegyveres erők országon belüli vagy külföldi alkalmazásáról, a fegyveres erők békefenntartásban való részvételéről," szövegrész helyébe "a Magyar Honvédség országon belüli vagy külföldi alkalmazásáról, békefenntartásban való részvételéről," szöveg;

c) 19/C. § (1) bekezdésében, a 28/C. § (5) bekezdés h) pontjában, a 29. § (2) bekezdésében, valamint a 40/B. § (3) bekezdésének első mondatában a "fegyveres erők" szövegrész helyébe a "Magyar Honvédség" szöveg;

d) 40/B. § (2) bekezdésében a "fegyveres erőket" szövegrész helyébe a "Magyar Honvédséget" szöveg;

e) 40/C. § (1) bekezdésében az "engedélyezi a magyar," szövegrész helyébe az "engedélyezi a Magyar Honvédség," szöveg

lép.

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti

a) az Alkotmány 40/B. § (3) bekezdésének második mondata;

b) az Alkotmány módosításáról szóló 1989. évi XXXI. törvény 6. §-ának az Alkotmány 20. § (5) bekezdését megállapító szövegrésze, 22. § (1) bekezdésének az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének h) pontját megállapító szövegrésze, valamint (2) bekezdése, 26. §-ának az Alkotmány VIII. fejezetének címét, 40/A. §-át, 40/B. § (3) és (4) bekezdését, valamint 34. §-ának az Alkotmány 70/H. § (2) bekezdését megállapító szövegrésze;

c) a Magyar Köztársaság Alkotmányának módosításáról szóló 1990. évi XL. törvény 11. § (2) bekezdése;

d) az Alkotmány módosításáról szóló 1993. évi CVII. törvény 1. §-ának az Alkotmány 19/E. § (1) bekezdését megállapító szövegrésze, valamint 2. és 3. §-a;

e) a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról szóló 2000. évi XCI. törvény 5. és 6. §-a.

Mádl Ferenc s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2004. november 8-i ülésnapján fogadta el.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére