11/2004. (II. 28.) ESZCSM rendelet

a magyar Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központ működéséről, feladat-és hatásköréről

A magyar Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központ feladatainak ellátásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 28/2004. (II. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a gyermek-, ifjúság és sportminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. §

(1) A magyar Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központ (a továbbiakban: Központ) az Európai Unió Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelő Központja (a továbbiakban: EMCDDA), illetőleg az EMCDDA-hoz kapcsolódó Kábítószerek és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelő Hálózat (a továbbiakban: REITOX) munkájában ellátja a magyar nemzeti központ adat-, és információgyűjtő, -feldolgozó és -értékelő, illetőleg kapcsolattartó feladatait, valamint információt, adatot szolgáltat különösen a Kormány számára döntéseinek előkészítéséhez, egyéb, a Központ feladatköréhez kapcsolódó szakterületen jelentkező feladatai teljesítéséhez.

(2) A Központ részt vesz az EMCDDA munkatervének kialakításában és ennek megfelelően - megvalósítandó feladatai vonatkozásában - hároméves, illetve éves munkatervet készít.

(3) A Központ a nemzeti kábítószer-helyzetre vonatkozó adatok és információk gyűjtése, átvétele, feldolgozása, elemzése és értékelése körében - az irányadó hatályos jogszabályok keretei között - az EMCDDA munkaterve, ütemterve, előírásai, irányelvei szerint jár el, illetve ellátja a külön jogszabály alapján előírt további nemzeti feladatokat.

(4) A Központ évente javaslatot tesz az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) számára az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programnak (a továbbiakban: OSAP) a Központ feladatkörét érintő szükség szerinti módosítására az adott évet követően alkalmazásra kerülő OSAP előkészítésének külön jogszabály szerinti rendjéhez igazodva.

(5) A Központ (3) bekezdés szerinti feladatainak ellátásához szükséges, az R. 2. §-án alapuló információszolgáltatás részletes szempontjait a miniszter a belügyminiszterrel, a pénzügyminiszterrel, a gyermek-, ifjúsági és sportminiszterrel, valamint az igazságügy-miniszterrel egyetértésben kiadott tájékoztatóban, az Egészségügyi, Szociális és Családügy Minisztérium hivatalos lapjában tesz közzé.

2. §

(1) A Központot igazgató vezeti, akit a miniszter és a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság (a továbbiakban: KKB) elnökének egyetértésével, a KKB által történő meghallgatását követően az országos tisztifőorvos bíz meg igazgatói feladatának ellátásával. Az igazgató felett az egyéb munkáltatói jogokat a Johan Béla Országos Epidemiológiai Központ (a továbbiakban: OEK) főigazgatója gyakorolja. A vezetői megbízás visszavonására a megbízás szabályait kell alkalmazni.

(2) Az (1) bekezdésben nem szabályozott kérdésekben az igazgató, valamint a Központnál foglalkoztatott más munkavállalók jogállására az egészségügyi ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottakra irányadó, külön jogszabályban foglalt rendelkezések az irányadóak.

(3) Az igazgató az egészségügyi igazgatás, illetve a központi közigazgatás bármely szervénél munkavégzésre irányuló további jogviszonyt nem létesíthet, az OEK egészségügyi igazgatási feladatával érintett szervnél szervezett munkavégzés keretében vagy más jogviszony alapján tevékenységet nem végezhet.

(4) Az igazgató köteles haladéktalanul írásban bejelenteni, ha vele szemben jogszabályban meghatározott összeférhetetlenségi ok merül fel. A munkáltatói jogkör gyakorlója írásban köteles felszólítani az igazgatót az összeférhetetlenség megszüntetésére. Amennyiben az igazgató az összeférhetetlenséget a felszólítás kézbesítésétől számított 30 napon belül nem szünteti meg, vezetői megbízását vissza kell vonni.

(5) A Központ szervezeti és működési szabályzatát a miniszter hagyja jóvá.

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet - a 28/2004. (II. 28.) Korm. rendelettel együtt - a Magyar Köztársaság és az Európai Közösség és tagállamai közötti társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban a Kábítószerek és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelő Központjának létrehozásáról szóló - legutoljára az 1651/2003/EK rendelettel módosított - 302/93/EGK rendelettel összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

(3)[1]

Dr. Kökény Mihály s. k.,

egészségügyi, szociális és családügyi miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 4. § 54. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére