12/2004. (III. 30.) IM rendelet

az Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelői Szolgálat egységes iratkezeléséről szóló 18/2003. (VI. 24.) IM rendelet módosításáról

A közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Ltv.) 10. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - az Ltv. 10. §-ának (5) bekezdésében meghatározott kérdésekben a Magyar Országos Levéltár egyetértésével - a minisztériumok és az országos hatáskörű államigazgatási szervek iratkezelési mintaszabályzatáról szóló 40/1998. (III. 6.) Korm. rendeletben foglaltak és a Miniszterelnöki Hivatal előzetes állásfoglalására figyelemmel, a következőket rendelem el:

1. §

A 18/2003. (VI. 24.) IM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a a következő új (3) bekezdéssel egészül ki, és a jelenlegi (3) bekezdés számozása (4) bekezdésre változik:

"(3) A jogi segítségnyújtással kapcsolatos ügyekben e rendeletnek az ügykezelési és az ügyviteli szabályait a VIII. Fejezetben megállapított eltérésekkel kell alkalmazni. A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Jstv.) szerinti jogi segítségnyújtással kapcsolatos ügyek intézésének belső iratkezelési szabályait az Országos Hivatal főigazgatója (a továbbiakban: főigazgató) - az Ltv. 10. §-ának (5) bekezdésében meghatározott kérdésekben a Magyar Országos Levéltár egyetértésével - intézkedésben állapítja meg."

2. §[1]

3. §[2]

4. §

Az R. a következő új VIII. Fejezettel egészül ki, és a jelenlegi VIII. Fejezet számozása IX. Fejezetre változik:

"VIII. Fejezet

AZ ÜGYKEZELÉS ÉS ÜGYINTÉZÉS ELTÉRŐ SZABÁLYAI A JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSSAL KAPCSOLATOS ÜGYEK INTÉZÉSE SORÁN

Ügykezelés

74/A. § A megyei hivatal hetente legalább két munkanapon félfogadást tart az ügyfelek részére.

74/B. § (1) Ha jogszabály a Jstv. hatálya alá tartozó támogatás (a továbbiakban: támogatás) engedélyezése iránti kérelem előterjesztésére, vagy más, jogi segítségnyújtással kapcsolatos nyilatkozat megtételére nyomtatvány kitöltését írja elő, a szóbeli kérelemről, nyilatkozatról jegyzőkönyvet nem kell készíteni, de az ügyfelet tájékoztatni kell a nyomtatvány kitöltésének kötelezettségéről, és azt kérelmére át is kell adni részére.

(2) Ha az iroda a beadvány személyesen történt benyújtásakor hiányt észlel, azonnal felhívja az ügyfelet a hiány pótlására. Ha az ügyfél a hiánypótlásnak nem tesz eleget, de ragaszkodik a beadvány benyújtásához, az (1) bekezdésnek megfelelő beadványt hiányosan is át kell tőle venni.

(3) A jogi segítő a jogi szolgáltatás nyújtásának megkezdéséről elektronikus levélben is értesítheti az Országos Hivatalt. Az elektronikus levél fogadására szolgáló címet az Országos Hivatal a szolgáltatási szerződésben jelöli meg.

74/C. § A támogatás utólagos engedélyezése mellett nyújtott jogi szolgáltatás elvégzéséről szóló igazolást tartalmazó iraton az érkezés időpontját óra, perc pontossággal kell feltüntetni.

Ügyintézés

74/D. § Ha a Jstv. a támogatás engedélyezése iránti kérelem azonnali elintézését írja elő, az azt tartalmazó iratot az érkezést követően - az eljáró ügyintéző kijelölése céljából - haladéktalanul be kell mutatni az ügyelosztásra jogosult vezetőnek, és az ügyfelet tájékoztatni kell arról, hogy a kérelem elbírálása az adott napon belül előreláthatólag milyen időpontra történik meg.

74/E. § Az ügy soron kívüli intézését a megyei hivatal vagy az Országos Hivatal jogi segítségnyújtó feladatokat ellátó szervezeti egységének vezetője rendelheti el.

74/F. § (1) Befejezett a megyei hivatal által intézett ügy, ha

a) a támogatást engedélyező határozat értelmében az ügyfél helyett az állam fizeti meg a jogi segítő díját, és az Igazságügyi Minisztérium a díjat a jogi segítőnek átutalta,

b) a támogatást engedélyező határozat értelmében az állam előlegezi meg a jogi segítő díját, és a megelőlegezett díjat az ügyfél visszatérítette,

c) a jogi segítő vissza nem térített díjának behajtása érdekében lefolytatott eljárás eredményéről az adóhatóság a megyei hivatalt tájékoztatta,

d) az Igazságügyi Minisztérium arról értesítette a megyei hivatalt, hogy az ügyfél a jogi segítő díját nem térítette vissza és az adók módjára történő behajtásnak nincs helye,

e) az ügyfél támogatás engedélyezése iránti kérelmét jogerősen elutasították.

(2) Befejezettként kell kezelni a megyei hivatal által intézett ügyet akkor is, ha a jogi szolgáltatás igénybevételére előírt határidő leteltét követő 60 napon belül a jogi szolgáltatás nyújtásáról szóló igazolás nem érkezett meg a megyei hivatalhoz.

(3) Befejezett az Országos Hivatal által intézett ügy, ha

a) a jogi segítői névjegyzékbe a bejegyzés megtörtént,

b) a jogi segítői névjegyzékbe vétel iránti kérelmet elutasították,

c) a támogatás engedélyezése iránti ügyben hozott határozat elleni fellebbezést elbírálták.

(4) Befejezettként kell kezelni az (1)-(3) bekezdés szerinti ügyet akkor is, ha

a) az eljárás lefolytatása iránti kérelmet (fellebbezést) visszavonták,

b) az ügy áttételéről rendelkeztek.

74/G. § Ha a támogatás engedélyezése iránti ügyben hozott határozat elleni fellebbezés felterjesztésére kerül sor, az iratok felterjesztésére a 48. §-ban foglalt szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

74/H. § A támogatások nyilvántartására (Jstv. 34. §) szolgáló számítógépes rendszer üzemeltetéséről az Országos Hivatal gondoskodik."

5. §

(1) Ez a rendelet 2004. április 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R. 5. §-ának bevezető szövegében az "az Országos Hivatal főigazgatója (a továbbiakban: főigazgató) " szövegrész helyébe az "a főigazgató" szövegrész lép.

Dr. Bárándy Péter s. k.,

igazságügy-miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 12/2006. (III. 23.) IM rendelet 34. § (2) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2006.03.28.

[2] Hatályon kívül helyezte a 12/2006. (III. 23.) IM rendelet 34. § (2) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2006.03.28.