138/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet

a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről szóló 182/1997. (X. 17.) Korm. rendelet módosításáról

1. §

A műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről szóló 182/1997. (X. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) bevezető részének helyébe a következő szöveg lép:

"A Kormány a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről, valamint az Európai Bizottságnak (a továbbiakban: Bizottság) és az Európai Unió többi tagállamának (a továbbiakban: tagállamok) való bejelentéséről a következőket rendeli el:"

2. §

Az R. 1. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § (1) Az ágazati irányításért felelős miniszter (a továbbiakban: kijelölő) a feladat- és hatáskörébe utalt, jogszabályban rögzített vizsgálati, ellenőrzési és tanúsítási tevékenységre - amennyiben jogszabály, vagy nemzetközi megállapodás másképp nem rendelkezik - kizárólag gyártó, importáló és forgalmazó gazdálkodó szervezettől független, hatósági jogosítványokkal nem rendelkező, a Magyar Köztársaságban bejegyzett szervezetet jelölhet ki.

(2) A kijelölés kérelem alapján történik, amelyet a kijelölő által létrehozott bizottsághoz kell benyújtani.

(3) A kijelölésről a bizottság javaslatára - a 3-4. §-okban meghatározott szempontok mérlegelése alapján - a kijelölő dönt."

3. §

Az R. 4. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. § A kijelölést kérő szervezetnek a szervezeti felépítés, általános működés és a szervezeten belüli minőségbiztosítási rendszer tekintetében meg kell felelnie a vizsgáló, az ellenőrző, illetve a tanúsító szervezetekre vonatkozó szabványokban rögzített követelményeknek, valamint az azokban a jogszabályokban, szabványokban vagy egyéb műszaki előírásokban rögzített követelményeknek, amelyek alapján - kijelölés esetén - a szervezet vizsgálni, ellenőrizni vagy tanúsítani fog."

4. §

Az R. 5. § (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kijelölési kérelemhez csatolni kell)

"a) a kijelölési kérelem tárgyát képező tevékenységre vonatkozó minőségirányítási kézikönyvet, és a szolgáltatást igénybe vevők részére hozzáférhető eljárási szabályzatot;"

5. §[1]

6. §

Az R. 7. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. § (1) A kijelölt szervezetet titoktartási kötelezettség terheli minden olyan tény vagy adat tekintetében, amelyről a kijelölés, illetve a bejelentés alapján végzett vizsgálati, ellenőrzési, tanúsítási eljárások során szerzett tudomást.

(2) Ha a kijelölt szervezet a tevékenysége során megállapítja, hogy valamely termék súlyosan és közvetlenül veszélyezteti a fogyasztók életét, egészségét vagy testi épségét, vagy csak meghatározott feltételek teljesítése esetén hozható forgalomba, akkor külön jogszabályban foglaltak szerint tájékoztatja az illetékes piacfelügyeleti és fogyasztóvédelmi feladat- és hatáskört ellátó szervezetet."

7. §

Az R. 8. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. § A kijelölő rendszeresen ellenőrzi, vagy- szakhatóságai közreműködésével - ellenőrizteti a kijelölt szervezetnél a kijelöléshez, illetve a bejelentéshez előírt személyi, tárgyi feltételek meglétét, valamint az eljárási szabályok megtartását."

8. §[2]

9. §

(1) Ez a rendelet az Európai Unióhoz történő csatlakozásról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépése napján lép hatályba; rendelkezéseit alkalmazni kell az R. alapján az e rendelet hatálybalépését megelőzően kijelölt szervezetekre is.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R. 10. §-a és a 12. §-a hatályát veszti.

Dr. Medgyessy Péter s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 247/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2006.12.13.

[2] Hatályon kívül helyezte a 247/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2006.12.13.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére