Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

182/1997. (X. 17.) Korm. rendelet

a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről

A Kormány a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről, valamint az Európai Bizottságnak (a továbbiakban: Bizottság) és az Európai Unió többi tagállamának (a továbbiakban: tagállamok) való bejelentéséről a következőket rendeli el:[1]

1. §[2] (1) Az ágazati irányításért felelős miniszter (a továbbiakban: kijelölő) a feladat- és hatáskörébe utalt, jogszabályban rögzített vizsgálati, ellenőrzési és tanúsítási tevékenységre - amennyiben jogszabály, vagy nemzetközi megállapodás másképp nem rendelkezik - kizárólag gyártó, importáló és forgalmazó gazdálkodó szervezettől független, hatósági jogosítványokkal nem rendelkező, a Magyar Köztársaságban bejegyzett szervezetet jelölhet ki.

(2) A kijelölés kérelem alapján történik, amelyet a kijelölő által létrehozott bizottsághoz kell benyújtani.

(3) A kijelölésről a bizottság javaslatára - a 3-4. §-okban meghatározott szempontok mérlegelése alapján - a kijelölő dönt.

2. § A kijelölés iránti kérelem a vizsgálati, ellenőrzési és tanúsítási tevékenység közül együttesen több tevékenységre is előterjeszthető.

3. § A kijelölt szervezet a kijelölésnek megfelelően a jogszabályokban, illetve az azokhoz kapcsolódó, meghatározott szabványokban vagy egyéb műszaki előírásokban rögzített követelményeknek való megfelelőséget vizsgál, ellenőriz, tanúsít.

4. §[3] A kijelölést kérő szervezetnek a szervezeti felépítés, általános működés és a szervezeten belüli minőségbiztosítási rendszer tekintetében meg kell felelnie a vizsgáló, az ellenőrző, illetve a tanúsító szervezetekre vonatkozó szabványokban rögzített követelményeknek, valamint az azokban a jogszabályokban, szabványokban vagy egyéb műszaki előírásokban rögzített követelményeknek, amelyek alapján - kijelölés esetén - a szervezet vizsgálni, ellenőrizni vagy tanúsítani fog.

5. § (1) A kijelölési kérelemhez csatolni kell

a)[4] a kijelölési kérelem tárgyát képező tevékenységre vonatkozó minőségirányítási kézikönyvet, és a szolgáltatást igénybe vevők részére hozzáférhető eljárási szabályzatot;

b) azoknak a tevékenységeknek a megnevezését, amelyek elvégzését alvállalkozásba kívánja adni, továbbá közölnie kell az alvállalkozó főbb szakmai adatait;

c)[5] a kijelölést kérő ellenőrző és tanúsító szervezetnek egy, a Magyar Köztársaságban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban letelepedett biztosítónál - a tevékenységével okozott kár pénzügyi fedezetére - kötött felelősségbiztosítási szerződés másolatát.

d)[6] a kijelölő által külön jogszabályban meghatározott, a kijelölést kérő 3-4. § szerinti megfelelősége igazolásához szükséges egyéb dokumentumokat.

(2) A kijelölési kérelemhez csatolhatók

a) a kijelölési kérelem tárgyát képező tevékenységre érvényes akkreditálási okirat,

b) azok a dokumentumok, amelyek igazolják, hogy a kijelölést kérő védjegyeztetett tanúsítási vagy jóváhagyási jellel rendelkezik, amelyet a gyártók, forgalmazók alkalmaznak, valamint bizonyítják, hogy a kijelölést kérő a kiadott tanúsítvány és jelhasználati engedély szabályszerű alkalmazását rendszeresen ellenőrzi.

6. §[7] (1) Tanúsítási tevékenységgel nem foglalkozó vizsgáló vagy ellenőrző szervezet - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - akkor jelölhető ki, ha kijelölt tanúsító szervezettel érvényes együttműködési megállapodással rendelkezik. A megállapodás megszűnését követően a kijelölés tárgyát képező tevékenység nem folytatható tovább.

(2) A kérelmező szervezetnek tanúsító szervezettel kötött együttműködési megállapodása nem feltétele a kijelölésnek, ha a kérelem által érintett szakterületre vonatkozó jogszabály szerinti tevékenység használatban lévő műszaki termék megfelelőségének időszakos vagy eseti ellenőrzésére irányul.

(3) Amennyiben jogszabály a megfelelőség-értékelési eljárásban kijelölt szervezet közreműködését írja elő, az adott kijelölési szakterületen vizsgálati és ellenőrzési tevékenységre akkreditált, de ki nem jelölt szervezet sem jogosult arra, hogy a termék jogszabálynak való megfelelőségét igazoló dokumentumot állítson ki.

6/A. §[8] (1) Abban az esetben, ha a kérelem olyan szakterületre vonatkozik, amely a Bizottság és a tagállamok felé bejelentési kötelezettséget előíró európai közösségi irányelvnek megfelelést biztosító jogszabály hatálya alá tartozik, a kijelölő a kijelölést követően a szervezetet a Bizottság által működtetett elektronikus bejelentési (NANDO-INPUT) rendszeren keresztül bejelenti a Bizottságnak és a tagállamoknak.

(2) A bejelentésnek tartalmaznia kell

a) a cég nevét, székhelyét,

b) a cég elérhetőségét (telefon, telefax, e-mail, honlapcím, kapcsolattartó személy neve, elérhetősége),

c) hivatkozást a bejelentés alapját képező közösségi irányelvre,

d) a kijelölés érvényességi idejét (ha az határozott idejű),

e) a közösségi irányelv szerinti termékcsoportokat,

f) a megfelelőség-értékelési eljárásokat, illetve modulokat,

g) a vonatkozó közösségi irányelv megfelelőség-értékeléssel kapcsolatos rendelkezéseire való hivatkozást,

h) azt, hogy a kérelmezett tevékenység végzésére való alkalmasság igazolása milyen szabványok vagy más előírások alapján történt,

i) azt, hogy ki folytatta le a felkészültség értékelésére vonatkozó eljárást,

j) nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a szervezet teljesíti a közösségi irányelvben a kérelmezett szakterületre meghatározott követelményeket.

(3) Az elektronikus bejelentési (NANDO-INPUT) rendszerben való bejelentésnek a Bizottság illetékes szervezete részéről érkező visszaigazolását követően a kijelölő értesíti a kérelmezőt a kijelölés és a bejelentés megtörténtéről. A kijelölt Szervezet ezt követően kezdheti meg a vizsgáló, ellenőrző, illetve tanúsító tevékenységet.

(4) A kijelölő felelős az általa bejelentett szervezetek vonatkozó közösségi szabályozásban meghatározott követelményeknek való megfelelőségéért.

(5) A bejelentési kötelezettséggel nem érintett szakterület esetében a kijelölt szervezet a kijelölést követően kezdheti meg a vizsgáló, ellenőrző, illetve tanúsító tevékenységet.

7. §[9] (1) A kijelölt szervezetet titoktartási kötelezettség terheli minden olyan tény vagy adat tekintetében, amelyről a kijelölés, illetve a bejelentés alapján végzett vizsgálati, ellenőrzési, tanúsítási eljárások során szerzett tudomást.

(2) Ha a kijelölt szervezet a tevékenysége során megállapítja, hogy valamely termék súlyosan és közvetlenül veszélyezteti a fogyasztók életét, egészségét vagy testi épségét, vagy csak meghatározott feltételek teljesítése esetén hozható forgalomba, akkor külön jogszabályban foglaltak szerint tájékoztatja az illetékes piacfelügyeleti és fogyasztóvédelmi feladat- és hatáskört ellátó szervezetet.

8. §[10] A kijelölő rendszeresen ellenőrzi, vagy ellenőrizteti a kijelölt szervezetnél a kijelöléshez, illetve a bejelentéshez előírt személyi, tárgyi feltételek meglétét, valamint az eljárási szabályok megtartását.

8/A. §[11] Bejelentett szervezet esetében a kijelölés megszűnése a bejelentés visszavonását vonja maga után. Erről a kijelölő az elektronikus bejelentési (NANDO-INPUT) rendszeren keresztül értesíti a Bizottságot és a tagállamokat.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 90. napon lép hatályba.

10. §[12]

11. §[13] Felhatalmazást kap a kijelölő, hogy a kijelölés részletes szabályait rendeletben szabályozza.

12. §[14]

Horn Gyula s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 138/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 1. § -a. Hatályos 2004.05.01.

[2] Megállapította a 138/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 2. § -a. Hatályos 2004.05.01.

[3] Megállapította a 138/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 3. § -a. Hatályos 2004.05.01.

[4] Megállapította a 138/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 4. § -a. Hatályos 2004.05.01.

[5] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 121. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[6] Beiktatta a 247/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 1. § - a. Hatályos 2006.12.13.

[7] Megállapította a 247/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 2. § - a. Hatályos 2006.12.13.

[8] Megállapította a 247/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 3. § - a. Hatályos 2006.12.13.

[9] Megállapította a 138/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 6. § -a. Hatályos 2004.05.01.

[10] Módosította a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdése 66. pontja. Hatályos 2009.03.01.

[11] Megállapította a 247/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 4. § - a. Hatályos 2006.12.13.

[12] Hatályon kívül helyezte a 138/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2004.05.01.

[13] Megállapította a 247/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 5. § - a. Hatályos 2006.12.13.

[14] Hatályon kívül helyezte a 138/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2004.05.01.