182/1997. (X. 17.) Korm. rendelet

a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről

A Kormány a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről, valamint az Európai Bizottságnak (a továbbiakban: Bizottság) és az Európai Unió többi tagállamának (a továbbiakban: tagállamok) való bejelentéséről a következőket rendeli el:[1]

1. §[2] (1) Az ágazati irányításért felelős miniszter (a továbbiakban: kijelölő) a feladat- és hatáskörébe utalt, jogszabályban rögzített vizsgálati, ellenőrzési és tanúsítási tevékenységre - amennyiben jogszabály, vagy nemzetközi megállapodás másképp nem rendelkezik - kizárólag gyártó, importáló és forgalmazó gazdálkodó szervezettől független, hatósági jogosítványokkal nem rendelkező, a Magyar Köztársaságban bejegyzett szervezetet jelölhet ki.

(2) A kijelölés kérelem alapján történik, amelyet a kijelölő által létrehozott bizottsághoz kell benyújtani.

(3) A kijelölésről a bizottság javaslatára - a 3-4. §-okban meghatározott szempontok mérlegelése alapján - a kijelölő dönt.

2. § A kijelölés iránti kérelem a vizsgálati, ellenőrzési és tanúsítási tevékenység közül együttesen több tevékenységre is előterjeszthető.

3. § A kijelölt szervezet a kijelölésnek megfelelően a jogszabályokban, illetve az azokhoz kapcsolódó, meghatározott szabványokban vagy egyéb műszaki előírásokban rögzített követelményeknek való megfelelőséget vizsgál, ellenőriz, tanúsít.

4. §[3] A kijelölést kérő szervezetnek a szervezeti felépítés, általános működés és a szervezeten belüli minőségbiztosítási rendszer tekintetében meg kell felelnie a vizsgáló, az ellenőrző, illetve a tanúsító szervezetekre vonatkozó szabványokban rögzített követelményeknek, valamint az azokban a jogszabályokban, szabványokban vagy egyéb műszaki előírásokban rögzített követelményeknek, amelyek alapján - kijelölés esetén - a szervezet vizsgálni, ellenőrizni vagy tanúsítani fog.

5. § (1) A kijelölési kérelemhez csatolni kell

a)[4] a kijelölési kérelem tárgyát képező tevékenységre vonatkozó minőségirányítási kézikönyvet, és a szolgáltatást igénybe vevők részére hozzáférhető eljárási szabályzatot;

b) azoknak a tevékenységeknek a megnevezését, amelyek elvégzését alvállalkozásba kívánja adni, továbbá közölnie kell az alvállalkozó főbb szakmai adatait;

c)[5] a kijelölést kérő ellenőrző és tanúsító szervezetnek egy, a Magyar Köztársaságban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban letelepedett biztosítónál - a tevékenységével okozott kár pénzügyi fedezetére - kötött felelősségbiztosítási szerződés másolatát.

d)[6] a kijelölő által külön jogszabályban meghatározott, a kijelölést kérő 3-4. § szerinti megfelelősége igazolásához szükséges egyéb dokumentumokat.

(2) A kijelölési kérelemhez csatolhatók

a) a kijelölési kérelem tárgyát képező tevékenységre érvényes akkreditálási okirat,

b) azok a dokumentumok, amelyek igazolják, hogy a kijelölést kérő védjegyeztetett tanúsítási vagy jóváhagyási jellel rendelkezik, amelyet a gyártók, forgalmazók alkalmaznak, valamint bizonyítják, hogy a kijelölést kérő a kiadott tanúsítvány és jelhasználati engedély szabályszerű alkalmazását rendszeresen ellenőrzi.

6. §[7] (1) Tanúsítási tevékenységgel nem foglalkozó vizsgáló vagy ellenőrző szervezet - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - akkor jelölhető ki, ha kijelölt tanúsító szervezettel érvényes együttműködési megállapodással rendelkezik. A megállapodás megszűnését követően a kijelölés tárgyát képező tevékenység nem folytatható tovább.

(2) A kérelmező szervezetnek tanúsító szervezettel kötött együttműködési megállapodása nem feltétele a kijelölésnek, ha a kérelem által érintett szakterületre vonatkozó jogszabály szerinti tevékenység használatban lévő műszaki termék megfelelőségének időszakos vagy eseti ellenőrzésére irányul.

(3) Amennyiben jogszabály a megfelelőség-értékelési eljárásban kijelölt szervezet közreműködését írja elő, az adott kijelölési szakterületen vizsgálati és ellenőrzési tevékenységre akkreditált, de ki nem jelölt szervezet sem jogosult arra, hogy a termék jogszabálynak való megfelelőségét igazoló dokumentumot állítson ki.

6/A. §[8] (1) Abban az esetben, ha a kérelem olyan szakterületre vonatkozik, amely a Bizottság és a tagállamok felé bejelentési kötelezettséget előíró európai közösségi irányelvnek megfelelést biztosító jogszabály hatálya alá tartozik, a kijelölő a kijelölést követően a szervezetet a Bizottság által működtetett elektronikus bejelentési (NANDO-INPUT) rendszeren keresztül bejelenti a Bizottságnak és a tagállamoknak.

(2) A bejelentésnek tartalmaznia kell

a) a cég nevét, székhelyét,

b) a cég elérhetőségét (telefon, telefax, e-mail, honlapcím, kapcsolattartó személy neve, elérhetősége),

c) hivatkozást a bejelentés alapját képező közösségi irányelvre,

d) a kijelölés érvényességi idejét (ha az határozott idejű),

e) a közösségi irányelv szerinti termékcsoportokat,

f) a megfelelőség-értékelési eljárásokat, illetve modulokat,

g) a vonatkozó közösségi irányelv megfelelőség-értékeléssel kapcsolatos rendelkezéseire való hivatkozást,

h) azt, hogy a kérelmezett tevékenység végzésére való alkalmasság igazolása milyen szabványok vagy más előírások alapján történt,

i) azt, hogy ki folytatta le a felkészültség értékelésére vonatkozó eljárást,

j) nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a szervezet teljesíti a közösségi irányelvben a kérelmezett szakterületre meghatározott követelményeket.

(3) Az elektronikus bejelentési (NANDO-INPUT) rendszerben való bejelentésnek a Bizottság illetékes szervezete részéről érkező visszaigazolását követően a kijelölő értesíti a kérelmezőt a kijelölés és a bejelentés megtörténtéről. A kijelölt Szervezet ezt követően kezdheti meg a vizsgáló, ellenőrző, illetve tanúsító tevékenységet.

(4) A kijelölő felelős az általa bejelentett szervezetek vonatkozó közösségi szabályozásban meghatározott követelményeknek való megfelelőségéért.

(5) A bejelentési kötelezettséggel nem érintett szakterület esetében a kijelölt szervezet a kijelölést követően kezdheti meg a vizsgáló, ellenőrző, illetve tanúsító tevékenységet.

7. §[9] (1) A kijelölt szervezetet titoktartási kötelezettség terheli minden olyan tény vagy adat tekintetében, amelyről a kijelölés, illetve a bejelentés alapján végzett vizsgálati, ellenőrzési, tanúsítási eljárások során szerzett tudomást.

(2) Ha a kijelölt szervezet a tevékenysége során megállapítja, hogy valamely termék súlyosan és közvetlenül veszélyezteti a fogyasztók életét, egészségét vagy testi épségét, vagy csak meghatározott feltételek teljesítése esetén hozható forgalomba, akkor külön jogszabályban foglaltak szerint tájékoztatja az illetékes piacfelügyeleti és fogyasztóvédelmi feladat- és hatáskört ellátó szervezetet.

8. §[10] A kijelölő rendszeresen ellenőrzi, vagy ellenőrizteti a kijelölt szervezetnél a kijelöléshez, illetve a bejelentéshez előírt személyi, tárgyi feltételek meglétét, valamint az eljárási szabályok megtartását.

8/A. §[11] Bejelentett szervezet esetében a kijelölés megszűnése a bejelentés visszavonását vonja maga után. Erről a kijelölő az elektronikus bejelentési (NANDO-INPUT) rendszeren keresztül értesíti a Bizottságot és a tagállamokat.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 90. napon lép hatályba.

10. §[12]

11. §[13] Felhatalmazást kap a kijelölő, hogy a kijelölés részletes szabályait rendeletben szabályozza.

12. §[14]

Horn Gyula s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 138/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 1. § -a. Hatályos 2004.05.01.

[2] Megállapította a 138/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 2. § -a. Hatályos 2004.05.01.

[3] Megállapította a 138/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 3. § -a. Hatályos 2004.05.01.

[4] Megállapította a 138/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 4. § -a. Hatályos 2004.05.01.

[5] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 121. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[6] Beiktatta a 247/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 1. § - a. Hatályos 2006.12.13.

[7] Megállapította a 247/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 2. § - a. Hatályos 2006.12.13.

[8] Megállapította a 247/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 3. § - a. Hatályos 2006.12.13.

[9] Megállapította a 138/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 6. § -a. Hatályos 2004.05.01.

[10] Módosította a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdése 66. pontja. Hatályos 2009.03.01.

[11] Megállapította a 247/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 4. § - a. Hatályos 2006.12.13.

[12] Hatályon kívül helyezte a 138/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2004.05.01.

[13] Megállapította a 247/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 5. § - a. Hatályos 2006.12.13.

[14] Hatályon kívül helyezte a 138/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2004.05.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére