13/2004. (IV. 24.) IHM rendelet

a hírközlési hatóság postai szolgáltatással és postai közvetítői tevékenységgel kapcsolatos piacfelügyeleti, minőségfelügyeleti és ellenőrzési tevékenységéről

A postáról szóló 2003. évi CI. törvény (a továbbiakban: Pt.) 53. §-a (2) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

elet hatálya kiterjed Magyarország területén[1]

a) a Nemzeti Hírközlési Hatóságra (a továbbiakbanhírközlési hatóság);

b) a postai szolgáltatást nyújtó természetes és jogi személyre, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaságra és egyéb szervezetre (a továbbiakban: postai szolgáltató);

c) a postai közvetítő tevékenységet végző természetes és jogi személyre, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaságra és egyéb szervezetre (a továbbiakban: postai közvetítő); valamint

d) a hírközlési hatóság e rendelet szerinti eljárásaiban igénybevevőként résztvevőre.

2. §

(1) A hírközlési hatóság a postai piac zavartalan és eredményes működése, a postai szolgáltatást ellátók, a postai közvetítő tevékenységet végzők és az igénybevevők érdekeinek érvényesülése, védelme céljából, valamint a tisztességes és hatékony piaci verseny fenntartásának elősegítése érdekében, hatósági jogkörében, hatósági felügyeleti ellenőrzés keretében piacfelügyeleti tevékenységet végez.

(2) A hírközlési hatóság e tevékenysége során más jogszabályban erre feljogosított szervezet, illetve személy közreműködését is igénybe veheti.

3. §

A hírközlési hatóság piacfelügyeleti tevékenysége során figyelemmel kíséri a postai piac működését, az arra vonatkozó jogszabályok megtartását, ezen belül vizsgálja különösen

a) a postai szolgáltatási és egyéb hatósági engedélyekben, határozatokban foglaltak teljesítését;

b) a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiben rögzítettek megfelelő alkalmazását, érvényesülését;

c) a postai szolgáltatók és a postai közvetítő tevékenységet ellátók bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettségének teljesülését;

d) a jogszabályban rögzített, valamint a szolgáltató által vállalt, az általános szerződési feltételeiben nyilvánosságra hozott szolgáltatás-minőségi követelmények teljesülését;

e) a fenntartott postai szolgáltatásokra külön jogszabályban meghatározott árak előírásoknak megfelelő alkalmazását és az egyetemes postai szolgáltatásokra külön jogszabályban meghatározott árképzési elvek érvényesülését;

f) az egyetemes postai szolgáltató azon kötelezettségének teljesülését, amely szerint az egyetemes postai szolgáltatási hálózatához az engedélyes postai szolgáltató számára hozzáférést biztosít, továbbá - ennek igénybevétele esetén - a hálózati hozzáférési szerződés meglétét és annak a Pt. 36. §-ának (3) bekezdésében meghatározott tartalmi elemeit;

g) a postai szolgáltatások ellátásával kapcsolatos panaszokat;

h) a postai berendezések forgalomba hozatalát, üzemeltetését;

i) a fenntartott postai szolgáltatások végzéséhez fűződő kizárólagos jogosultság érvényesülését;

j) a postai jogszabályokban meghatározott egyéb kötelezettségek teljesülését;

k) az egyetemes postai szolgáltatások végzéséhez fűződő jogosultság érvényesülését;

l) a számviteli nyilvántartások elkülönített vezetésére vonatkozó kötelezettségek teljesítését.

4. §

(1) A hírközlési hatóság piacfelügyeleti tevékenységét piacfelügyeleti és ellenőrzési terv alapján végzi.

(2) A hírközlési hatóság az előző év ellenőrzési tapasztalatainak figyelembevételével, a tárgyévet megelőző év december 1-jéig elkészíti az éves piacfelügyeleti tervét, amelyet a Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa (a továbbiakban: Tanács) jóváhagy és ezt követően 15 napon belül a hírközlési hatóság közzétesz az internetes honlapján.

(3) A hírközlési hatóság a jóváhagyott piacfelügyeleti tervet tájékoztatásul megküldi a piacfelügyeleti tevékenység koordinálását ellátó Piacfelügyeleti Tanácsnak.

(4) A terv, az első félév tapasztalatai alapján, a félév végén felülvizsgálható és szükség esetén, a Tanács jóváhagyásával módosítható. A módosított piacfelügyeleti tervet a hírközlési hatóság a jóváhagyásától számított 15 napon belül internetes oldalán közzéteszi.

(5) A hírközlési hatóság a tárgyévet követő év január 31. napjáig beszámolót készít a Tanács részére a piacfelügyeleti tervben foglaltak teljesítéséről és a piacfelügyeleti tevékenység eredményéről, amelyet a Tanács jóváhagyását követő 15 napon belül közzétesz.

(6) A hírközlési hatóság a tárgyévet követő év január 31. napjáig tájékoztatja a Tanácsot a (4) bekezdésben meghatározott beszámoló alapján általa javasolt jogszabály-módosításokról.

(7) A hírközlési hatóság hivatalból vagy kérelemre a piacfelügyeleti és ellenőrzési terven kívül is folytathat piacfelügyeleti tevékenységet.

(8) A hírközlési hatóság a piacfelügyeleti ellenőrzés eredménye alapján a jogszabálysértő postai szolgáltatóval szemben határozatot hoz, intézkedik, vagy eljárást kezdeményez.

(9) A piacfelügyeleti ügyben eljáró köztisztviselő piacfelügyeleti ellenőrzési jogosultságát - a próbavásárlás vagy próbaként történő szolgáltatás-igénybevétel esetének kivételével - az ellenőrzés megkezdésekor szolgálati igazolvánnyal vagy megbízólevéllel igazolja.

5. §[2]

(1) A postai szolgáltatások és a postai közvetítői tevékenység ellátásával kapcsolatos panaszok kivizsgálása céljából a hírközlési hatóság hatósági ellenőrzést folytathat le, illetve annak eredménye alapján piacfelügyeleti eljárást indíthat.

(2) A postai szolgáltató és a postai közvetítő a panasz kivizsgálásához szükséges valamennyi információt, adatot köteles a hírközlési hatóság rendelkezésére bocsátani.

(3) A hírközlési hatóság a panasz alapján hozott döntésében nyilatkozik a postai szolgáltatás vagy a postai közvetítői tevékenység ellátásának megfelelőségéről. Amennyiben a panaszos által kifogásolt postai szolgáltatás vagy postai közvetítői tevékenység nem felelt meg a jogszabályban előírt vagy vállalt feltételeknek, a hírközlési hatóság

a) kötelezi a postai szolgáltatót vagy a postai közvetítőt az eltérés megszüntetésére,

b) kötelezettséget állapít meg a postai szolgáltató vagy a postai közvetítő számára a szolgáltatás minőségére vonatkozóan.

Az a) és b) pontok szerinti intézkedést a hírközlési hatóság együtt vagy külön is alkalmazhatja.

(4) A hírközlési hatóság a panasz kivizsgálása alapján hozott döntését a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben foglaltakon túl a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósággal közli.

6. §

Ha a. hírközlési hatóság a postai szolgáltató minőségi beszámolójából, a felügyeleti vizsgálatok során átadott adatokból vagy a felügyeleti ellenőrzése során megállapítja, hogy a postai szolgáltatás minősége nem éri el a jogszabályban előírt, vagy azt meghaladóan vállalt minőségi követelményszintet, a Pt. 48. §-ában és az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 68. §-ában meghatározott szankciók alkalmazásán túl

a) további, a szolgáltatás minőségére vonatkozó adatokat kérhet be a szolgáltatótól;

b) kötelezheti a postai szolgáltatót arra, hogy a postai szolgáltatás igénybe vevőit tájékoztassa a szolgáltatás minőségére vonatkozó valós értékekről;

c) rendszeres szolgáltatásminőségi vizsgálatokat és ellenőrzéseket írhat elő a postai szolgáltató számára;

d) rendszeres vagy eseti helyszíni ellenőrzést végezhet, vagy végeztethet a postai szolgáltatónál.

Záró rendelkezések

7. §

(1) Ez a rendelet 2004. május 1. napján lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) az Európai Parlament és a Tanács 97/67/EK irányelve (1997. december 15.) a közösségi postai szolgáltatások belső piacának fejlesztésére és a szolgáltatások minőségének javítására vonatkozó közös szabályokról,

b) az Európai Parlament és a Tanács 2002/39/EK irányelve (2002. június 10.) a 97/67/EK irányelvnek a közösségi postai szolgáltatások verseny számára való további megnyitása tekintetében történő módosításáról.

Kovács Kálmán s. k.,

informatikai és hírközlési miniszter

Lábjegyzetek:

[1] A felvezető szöveget módosította a 91/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 41. §-a. Hatályos 2012.01.01.

[2] Megállapította a 46/2009. (IX. 22.) KHEM rendelet 3. §-a. Hatályos 2009.10.01.

Tartalomjegyzék