173/2004. (V. 26.) Korm. rendelet

a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladatés hatásköréről szóló 155/2002. (VII. 9.) Korm. rendelet módosításáról

1. §

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 155/2002. (VII. 9.) Korm. rendelet 1. §-ának (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

[(2) A miniszter]

"e) ellátja és végrehajtja a társadalmi bűnmegelőzéssel összefüggő -jogszabályokban és kormányhatározatokban meghatározott - feladatait."

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

Dr. Medgyessy Péter s. k.,

miniszterelnök