155/2002. (VII. 9.) Korm. rendelet

a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről

A Kormány a környezetvédelmi és vízügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) feladatáról és hatásköréről a következőket rendeli el:

1. §

(1) A miniszter a környezeti elemek és hatótényezők (a továbbiakban együtt: környezet), a természeti, illetőleg a védett természeti terület, illetve érték (a továbbiakban együtt: természet) összehangolt és rendezett védelme, alakítása, fejlesztése és helyreállítása, valamint a vízgazdálkodási tevékenységekkel kapcsolatos állami feladatok ellátása érdekében, a fenntartható fejlődéssel összhangban feladatkörében

a) javaslatot tesz a környezet, a természet védelmének, valamint a vízgazdálkodás országos programjára, a feladatok ellátásához szükséges költségvetési eszközökre, közreműködik a területfejlesztési, vidékfejlesztési és építésügyi országos és más ágazati tervek és programok kidolgozásában;

b) részt vesz a nemzetgazdaság fejlesztését szolgáló átfogó tervek, programok és szabályozórendszer kidolgozásában;

c) figyelemmel kíséri és elemzi a gazdasági és társadalmi folyamatokat, különösen a környezettel, a természettel, a vízgazdálkodással való összefüggéseit;

d) megköti - a külügyminiszterrel egyetértésben - a hatáskörébe tartozó nemzetközi szerződéseket, valamint a nemzetközi szerződésnek nem minősülő megállapodásokat;

e) közreműködik a helyi önkormányzatoknak nyújtandó cél- és címzett támogatásokra vonatkozó javaslatok kidolgozásában és a gazdaságfejlesztés állami pénzügyi eszközeinek a felhasználásában;

f) közreműködik az országos kutatás-fejlesztési, nevelési, oktatási, képzési koncepciók kidolgozásában;

g) szakmai javaslatokat dolgoz ki a PHARE és az ISPA támogatások tekintetében, közreműködik az Európai Uniós támogatások a nemzetközi hitelek és segélyek felhasználásával kapcsolatos feladatok ellátásában;

h) állást foglal a gazdasági szektorok fejlesztési programjainak, szabályozásának kidolgozása során készített és a környezetre hatást gyakorló intézkedést eredményező döntései vizsgálati elemzéséről;

i) ellátja az Európai Megállapodásból eredő, a környezet, a természet védelmével és a vízgazdálkodással kapcsolatos feladatok végrehajtását és integrációs szakmai kapcsolatok szervezését, irányítását;

j) biztosítja a környezeti és vízügyi riasztási, kárelhárítási információs rendszer működtetését.

(2) A miniszter

a) irányító tevékenysége során érvényesíti a Kormánynak a környezet, a természet védelmére és a vízgazdálkodásra kialakított politikáját;

b) a környezet, a természet védelmével és a vízgazdálkodással kapcsolatos feladatai ellátása során közreműködik a Kormány szakterületi, ágazati, így különösen a területfejlesztési, vidékfejlesztési, építésügyi, műemlékvédelmi, mezőgazdasági, erdészeti, egészségügyi, gazdasági, közlekedési, energetikai, idegenforgalmi, oktatási, nevelési politikájának kialakításában;

c) az egyházak vonatkozásában feladatkörében érvényesíti a kormányprogramban foglaltakat, az ebből fakadó kormányzati tevékenységet koordináló Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszterrel együttműködve ellátja az ágazati feladatokat;

d) a határon túli magyarok vonatkozásában tárcája tevékenységében érvényesíti az Alkotmány 6. § (3) bekezdésében, valamint a kormányprogramban meghatározott szempontokat, az ebből fakadó kormányzati tevékenységet koordináló külügyminiszterrel, illetve a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszterrel együttműködve ellátja az ágazati feladatokat.

e)[1] ellátja és végrehajtja a társadalmi bűnmegelőzéssel összefüggő -jogszabályokban és kormányhatározatokban meghatározott - feladatait.

(3) A miniszter szervezi és összehangolja a költségvetési fejezetébe tartozó előirányzatok tervezését, illetőleg kezdeményezi a más ágazati irányítás alá tartozó környezet-, természetvédelmi, valamint vízgazdálkodási célú előirányzatokkal való összehangolását.

2. §

(1) A miniszter látja el - jogszabályban meghatározott körben - a környezet, a természet védelmének és a vízgazdálkodás általános irányítását.

(2) A miniszter az (1) bekezdésben foglaltak érdekében feladatkörében jogi szabályozási (rendeletalkotás), jogalkalmazási (hatósági), felügyeleti, ellenőrzési és szervező, valamint összehangoló tevékenységet végez.

3. §

(1) A miniszter a környezet, a természet védelmével és a vízgazdálkodással kapcsolatos feladatok általános irányítása tekintetében

a) kidolgozza a környezet, a természet védelmére, valamint a vízgazdálkodásra vonatkozó politika átfogó stratégiáját, meghatározza rövid, közép- és hosszú távú céljait. Előterjesztéseket készít a célok elérését biztosító, jogi, műszaki, gazdasági és politikai változtatásokról, szabályozásokról, és részt vesz az ezt szolgáló fejlesztési tervek, programok és eszközök kialakításában;

b) elemzi és értékeli a környezet, a természet állapotát, annak az emberi egészségre gyakorolt hatását, védelmének helyzetét, a környezeti és természeti értékekkel, természeti erőforrásokkal való gazdálkodás folyamatait, a környezet és természet védelmének, szabályozott használatának és tervszerű fejlesztésének tapasztalatait; javaslatot dolgoz ki a tapasztalatok hasznosítására, értékeli azok megvalósulását;

c) összehangolja, illetőleg feladatkörében működteti a környezet és a természet állapotának felmérését és értékelését szolgáló mérő-, megfigyelő-, ellenőrző-, értékelő- és információs rendszert, statisztikai adatszolgáltató rendszereket, valamint irányítja a labortevékenységet;

d) koordinálja a környezeti elemek erőforráskénti igénybevételével és terhelésével kapcsolatos mérési, megfigyelési és adatszolgáltatási tevékenységeket;

e) gondoskodik a környezeti hatásvizsgálat, az egységes szennyezésmegelőzés és ellenőrzés, a környezetvédelmi felülvizsgálat és teljesítményértékelés rendszerének és módszertanának kialakításáról és működtetéséről;

f) figyelemmel kíséri és ösztönzi a környezet védelmét szolgáló berendezések, eszközök, módszerek és eljárások fejlesztését, azok alkalmazását, a környezetkímélő, természetkímélő anyag-, energia- és víztakarékos, hulladékszegény technológiák bevezetését, értékeli az egyes anyagok, termékek és technológiák környezetre, természetre gyakorolt hatását;

g) az állami tulajdon privatizálása során érvényesíti a környezet, a természet védelmét, a vízgazdálkodást biztosító szempontok érvényesítését;

h) ellátja az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programban a környezet, a természet védelmére és a vízgazdálkodásra vonatkozó statisztikai adatgyűjtéssel kapcsolatos feladatokat;

i) gondoskodik a környezet, a természet védelmével, valamint a vízgazdálkodással kapcsolatos nemzetközi adatszolgáltatás teljesítéséről;

j) gondoskodik - a külön jogszabályban meghatározottak szerint - a környezet, a természet védelmével, valamint a vízgazdálkodással kapcsolatos hatósági feladatok ellátásáról;

k) összehangolja és feladatkörében ellátja a Bős-Nagymarosi Vízlépcsőrendszerrel összefüggő megfigyelési adatok gyűjtését és feldolgozását, valamint a vízpótlórendszer üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat.

(2) A miniszter a környezet védelmének szakterületi irányítása körében a környezeti elemek védelme, illetőleg az elemeket veszélyeztető tényezők károsító hatása elleni védelem érdekében

a) a levegőtisztaság-védelem tekintetében

aa) meghatározza - az érintett miniszterekkel együttesen - a helyhez kötött és a mozgó légszennyező források kibocsátási határértékeit (emisszió), valamint a légszennyezettségi (immisszió) határértékeket,

ab) kidolgozza a légszennyezettség továbbterjedésével kapcsolatos vizsgálatok, mérések, elemzések értékelésének rendjét,

ac) meghatározza a védelem szabályait és követelményeit, irányítja a levegőtisztaság-védelmi tevékenységet,

ad) létesíti és működteti a helyhez kötött szennyezőforrások tekintetében a hatósági emisszió mérőhálózatot, valamint a légszennyezettségi, (levegőminőségi) mérőrendszereket (mérőhálózatokat) az érintett miniszterekkel egyetértésben;

b) a felszíni és a felszín alatti vizek mennyiségének és minőségének védelme tekintetében

ba) meghatározza a vizek minősítési rendszerét, kutatásuk, feltárásuk szempontjait,

bb) meghatározza a vizekbe történő beavatkozások feltételeit, s érvényre juttatja azok teljesülését,

bc) meghatározza és érvényre juttatja a vizekre, az azokra ható beavatkozásokra, a beavatkozások hatásaira irányuló adatgyűjtés, -tárolás, -feldolgozás szempontjait, irányítja a vizek környezetvédelmi értékelését,

bd) meghatározza - az érintett miniszterekkel együttesen - a vizeket terhelő kibocsátások és igénybevételek határértékeit, továbbá a vizek állapotára vonatkozó határértékeket,

be) kidolgozza a vizek védelmére irányuló szabályozást és követelményrendszert,

bf) meghatározza a rendkívüli vízszennyezésekkel összefüggő, a vizeket, illetve a környezetet érő károk elhárítási feladatait, irányítja azok végrehajtását, és megállapítja a vízkárok elhárításának környezetvédelmi követelményeit,

bg) figyelemmel kíséri és ösztönzi a vizek minőségének javítására irányuló tevékenységeket,

bh) kidolgozza, irányítja és figyelemmel kíséri a vizeket veszélyeztető, szennyező, károsító tevékenységek szennyezéscsökkentési intézkedési programját,

bi) meghatározza - az érintett miniszterekkel együttesen - a vizek jó állapotának követelményeit,

bj) figyelemmel kíséri a vízigények és a vízkészletek közötti egyensúlyt, felügyeli a vízkészletek elosztását, a vízhasznosítást és a használt vizek elhelyezését;

c) a föld védelme körében a talajvédelem tekintetében

ca) irányítja - a külön jogszabályban meghatározott termőföldvédelem kivételével - a földterületek általános talajvédelmi követelményrendszerének meghatározását,

cb) meghatározza a termőföldnek nem minősülő földterületek talajvédelmi követelményeit, és gondoskodik azok betartásáról,

cc) közreműködik - külön jogszabályban meghatározott módon - a termőföld védelmében,

cd) meghatározza - a földművelésügyi és vidékfejlesztési feladatok ellátásáért felelős miniszterrel közösen - az Országos Talajvédelmi Stratégiát, és gondoskodik az abban meghatározott feladatok teljesítéséről,

ce) közreműködik az Országos Talajvédelmi Információs és Monitoring Rendszer működtetésében, a talajok minőségi állapotváltozásának értékelésében;

d) az ásványvagyon-gazdálkodás körében

da) közreműködik az ásványvagyon gazdálkodási tevékenységek irányításában,

db) irányítja és működteti az ország földtani adatainak nyilvántartási rendszerét,

dc) érvényesíti a környezet, a természet védelmére, valamint a vízgazdálkodásra vonatkozó követelményeket az ásványvagyon-gazdálkodás során,

dd) közreműködik a földtani, valamint az ásványi nyersanyag kutatás és ásványvagyon-kutatás állami irányítási és ellenőrzési feladatainak ellátásában;

e) a zaj- és rezgés elleni védelem körében

ea) meghatározza az emberi környezetre káros, illetve veszélyes zaj- és rezgés-kibocsátási határértékek megállapítási rendjét, a védelem szabályait és követelményeit, irányítja a zaj- és rezgésvédelmi tevékenységet,

eb) meghatározza - az érintett miniszterekkel együttesen - a káros zaj- és rezgéskibocsátó forrásokra vonatkozó kibocsátási (emissziós) határértékeket, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátási határértékek megállapításának, továbbá a mérés és ellenőrzés szabályait,

ec) megállapítja a zaj- és rezgésterhelési (immissziós) határértékeket;

f) a hulladékgazdálkodás körében

fa) meghatározza a hulladékok hasznosításának és ártalmatlanításának szakmai szabályait és környezetvédelmi követelményeit,

fb) irányítja a hulladékok káros környezeti hatásai elleni védelemre irányuló, valamint a hulladékgazdálkodási tevékenységeket,

fc) közreműködik a hulladékkeletkezés megelőzésében, csökkentésében, a hulladékhasznosítás, másodnyersanyag-hasznosítás szervezésében;

g) a környezet radioaktív sugárzás elleni védelme körében közreműködik a környezet radioaktív szennyezés elleni védelmével kapcsolatos követelmények meghatározásában, a védelmi feladatok ellátásában;

h) a környezetbiztonság körében

ha) meghatározza a környezeti elemek szennyezés elleni védelmével összefüggő követelményeket, a környezetet érő károk elhárítására irányuló feladatokat, irányítja, illetve közreműködik azok végrehajtásában,

hb) irányítja a potenciális környezeti veszélyforrások felmérését,

hc) közreműködik a súlyos ipari balesetek elleni védelmi követelmények meghatározásában, végrehajtásuk ellenőrzésében.

(3) A miniszter a természet védelme szakterületi irányítása körében

a) a természet általános védelme tekintetében

aa) megállapítja és a földművelésügyi és vidékfejlesztési feladatok ellátásáért felelős miniszterrel egyetértésben közzéteszi a természeti területek körét, illetve jegyzékét,

ab) meghatározza a természeti értékek védelmével, a természetes és termeszei közeli élőhelyek, továbbá a biológiai sokféleség megőrzésével kapcsolatos alapvető előírásokat,

ac) érvényesíti a természet védelmének általános követelményeit a kormányzati szintű döntésekben, valamint a külön jogszabályban meghatározott hatósági eljárások során;

b) a természetvédelem tekintetében

ba) kialakítja a természetvédelem országos céljait, feladatait és követelményrendszerét,

bb) megállapítja a védelemre érdemes természeti területek és természeti értékek körét, és gondoskodik azok védelem alá helyezéséről,

bc) irányítja a természetvédelmi oltalom alatt álló értékeket, valamint védett természeti területeket veszélyeztető jelenségek okainak feltárásával, károsodásuk megelőzésével és elhárításával, a károsodott értékek helyreállításával, a természeti értékek feltárásával, nyilvántartásával, megőrzésével, fenntartásával, bemutatásával, az ezekre vonatkozó tudatformálással, oktatással és a kutatással összefüggő tevékenységeket,

bd) gondoskodik - törvényben meghatározottak szerint - a védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról, és a vagyonkezelésébe került, illetve kerülő területeken a védettségi szint fenntartásáról;

c) a táj általános védelme tekintetében irányítja a természetvédelmi oltalom alatt nem álló tájak védelmét, az egyedi tájértékek nyilvántartásba vételét és megőrzését;

d) az erdőgazdálkodás és erdővagyon-védelem tekintetében közreműködik az erdőgazdálkodás és erdővagyon-védelem irányításában;

e) az élővilág-védelem tekintetében közreműködik a természetvédelmi szempontból védetté nem nyilvánított természetes növény- és állatvilág [a vadászható, halászható vad- és halfajok, háziasított állatfajok (fajták) és ezek génkészletei] védelmének irányításában.

4. §

A miniszter a vízgazdálkodási feladatok irányítása tekintetében

a) az általános vízgazdálkodási feladatok körében irányítja:

aa) az országos és regionális vízgyűjtő-gazdálkodási koncepciók és tervek készítését,

ab) a nemzeti tervek, programok végrehajtását (így különösen ivóvízbázis-védelem, ivóvízminőség javítás, szennyvízelvezetés és -tisztítás, felszíni és felszín alatti vízkészletek védelme, Balaton Vízgazdálkodás Fejlesztési program, Kis-Balaton Vízvédelmi Program, Holtág-rehabilitációs Program),

ac) az önkormányzati vízgazdálkodási feladatok szabályozását, felügyeletét (víziközmű-szolgáltatás, beruházások szakmai felügyelete, finanszírozás koordinálása);

ad) az állami tulajdonhoz kapcsolódó tulajdonosi jogok gyakorlását, a közcélú vízilétesítmények üzemeltetését, fenntartását, fejlesztését, a koncessziós működtetést,

ae) a nemzetközi egyezményekben, szervezetekben a vízgazdálkodás szakmai képviseletének ellátását, a Kormány felhatalmazása alapján jóváhagyja a szomszédos államokkal kötött vízügyi szerződések végrehajtására működő közös határvízi bizottságok ülésszakainak jegyzőkönyveit és a vonatkozó szerződés keretei között hozott határozatait,

af) a vízimunkák és vízilétesítmények műszaki tervezésével, kivitelezésével, továbbá üzemeltetésével összefüggő szabályozási feladatok ellátását;

b) a vízhasznosítás keretében

ba) irányítja a vízellátás, víziközművek, víztermelésszolgáltatás, víziközműfejlesztés, valamint a szennyvízelvezetés (csatornázás) és szennyvíztisztítás, szennyvízelhelyezés feladatait,

bb) közreműködik a vízerő-hasznosításban,

bc) irányítja a regionális vízmű társaságok tulajdonosi és szakmai felügyeletét,

bd) irányítja a vízi utak kitűzését és azok fenntartását, továbbá

be) díjakat állapít meg, és az állami víziközművek tekintetében gyakorolja a hatósági ármegállapító jogkört;

c) a vizek kártétele elleni védelem keretében irányítja

ca) az árvízmentesítést (árvízvédelmet) és a belvízmentesítést,

cb) folyógazdálkodást és tószabályozást,

cc) a vízrendezést;

d) irányítja a térségi vízszétosztást;

e) a vízkárelhárítást (védekezés) keretében

ea) irányítja az ár- és belvízvédekezést, valamint a helyi vízkárelhárítást,

eb) ellátja a határvízi bizottságok koordinációját;

f) szakmai segítséget nyújt az önkormányzatok vízgazdálkodási feladatainak végrehajtásához;

g) megállapítja a víziközmű-társulatokkal kapcsolatos szabályokat, közreműködik a vízi társulatok működési szabályainak kialakításában és szakmai felügyeletében;

h) kezeli és működteti a kincstári vagyoni körbe és vagyonkezelésébe tartozó felszíni vizeket és közcélú vízilétesítményeket, koncessziós szerződéseket köt;

i) közreműködik a - melioráció, az öntözés és a halgazdálkodás kivételével - mezőgazdasági vízhasznosítással és vízkárelhárítással kapcsolatos kormányzati feladataiban, ideértve a forgalomképes állami tulajdonú vizek és vízilétesítmények mezőgazdasági vízszolgáltatási és vízkárelhárítási célú fejlesztésének, üzemeltetésének, fenntartásának szervezését, irányítását;

j) irányítja a forgalomképes állami tulajdonú vízilétesítmények üzemeltetésével összefüggésben a belvízkárelhárítást;

k) közreműködik az árterületek ésszerű földhasználatában.

5. §

(1) A miniszter közreműködik a területfejlesztés, a vidékfejlesztés az építésügy és a műemlékvédelem szakterületi irányításában.

(2) A 3. § (2) bekezdés b)-d) és f), g), a 3. § (3) bekezdés d)-e) pontjaiban, valamint e § (1) bekezdésében foglalt feladatainak ellátása érdekében a miniszter

a) érvényesíti a környezet, a természet védelmére, valamint a vízgazdálkodásra vonatkozó követelményeket a szabályozásban;

b) a külön jogszabályokban meghatározottak szerint szakhatóságként működik közre az egyes hatósági eljárásokban;

c) a környezet, a természet védelmét, valamint a vízgazdálkodást szolgáló érdekből szabályozási, hatósági, felügyeleti intézkedéseket kezdeményez.

6. §

A miniszter a 3-4. §-ban foglalt feladatainak ellátása érdekében

a) meghatározza az általa irányított tevékenységek nemzetközi kapcsolatainak fő irányait, irányítja a nemzetközi együttműködést, szervezi és értékeli a külföldi tapasztalatok hasznosítását és megvalósulását;

b) kialakítja az irányított szakterületek kutatási és műszaki fejlesztési irányelveit, a feladatkörébe tartozó kutatás- és műszaki fejlesztés fő irányait, koordinálja - a kutatás-fejlesztés irányításának általános rendszeréhez igazodóan - az országos állami kutatási és műszaki fejlesztési feladatok végrehajtását;

c) gyakorolja a szakképzésről szóló törvényben meghatározott, az ágazatába tartozó szakképesítések tekintetében a szakképesítésért felelős miniszter jogkörét, ellátja a szakirányába tartozó, felsőoktatást érintő - külön jogszabály által meghatározott - állami feladatokat, és segíti a szakirányába tartozó felsőoktatási intézmények oktató, kutató munkáját, továbbá - az oktatási miniszterrel együttműködésben - ellátja a fenntartható fejlődés biztosítása érdekében a környezettudatos nevelés és az iskolarendszeren kívüli környezeti nevelés feladatait;

d) gyakorolja - a külön törvényben foglaltak szerint - a környezeti nevelés állami feladataival kapcsolatos hatáskörét;

e) ellátja a hatáskörébe tartozó területekkel összefüggő minőségvédelmi, minőségszabályozási, szabványosítási és hatósági minőség-ellenőrzési feladatokat, közreműködik nemzeti szabvány kidolgozásában, továbbá a nemzetközi és az európai kötelezettségeken alapuló, a nemzeti szabványosítással és az akkreditálással összefüggő jogalkotói munkában.

7. §

A miniszter ellátja és irányítja az alárendelt, az irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek és feladatkörébe tartozó szakágazatok védelmi felkészítésével kapcsolatos tevékenységét. Ennek keretében

a) a honvédelmi feladatainak ellátására koncepciót készít, és azt folyamatosan karbantartja, továbbá a feladatok ellátásához szükséges pénzügyi fedezetet - fejezeti költségvetésben - elkülönítetten kezeli;

b) felügyeletet gyakorol az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke által fenntartott és működtetett - az ország védelmi igényeinek megfelelő - radiometeorológiai rendszer felett;

c) szervezi a környezet minősített időszaki radiológiai, biológiai és vegyi ellenőrzését;

d) részt vesz - az érdekelt miniszterekkel együttműködve - a védelmi célú területfejlesztéssel összefüggő szakfeladatok ellátásában;

e) a kihirdetett rendkívüli állapot, továbbá szükségállapot időszakában fokozottan érvényesíti a környezetvédelmi rendszabályokat, szervezi a természeti (beleértve a védett természeti) értékek és területek védelmét.

8. §

(1) A miniszter határozza meg a környezet, a természet védelme, valamint a vízgazdálkodás tekintetében a hatósági engedélyezésre, kötelezésre és ellenőrzésre vonatkozó szakmai szabályokat.

(2) A miniszter - külön jogszabályok rendelkezései szerint - a környezet védelmével kapcsolatos feladatainak ellátása során közreműködik az egészségügyi feladatok ellátásáért felelős miniszter környezet-egészségügyi, valamint a földművelésügyi és vidékfejlesztési feladatok ellátásáért felelős miniszter agrár-környezetvédelmi programmal kapcsolatos feladatainak ellátásában.

(3) A miniszter a külön jogszabályban meghatározott gazdálkodó szervezetek tekintetében gyakorolja az alapítói, valamint tulajdonosi jogokat, továbbá gondoskodik a felügyelete alatt álló szervek vagyonkezelésébe tartozó kincstári vagyon kezeléséről, fenntartásáról és védelméről.

9. §[2]

A miniszter feladatait a minisztérium hivatali szervezete, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség, a Vízügyi Központ és Közgyűjtemények, az Országos Meteorológiai Szolgálat, a területi szervek, valamint a külön jogszabályok alapján a minisztérium költségvetési alapokmánya szerint irányítása alá tartozó szervek tevékenysége útján látja el.

10. §

A minisztert az ágazatközi koordinációs feladatainak ellátása során - a külön jogszabály szerint létrehozott - Országos Környezetvédelmi Tanács, valamint a vízgazdálkodási tanácsok, illetve a miniszter által létrehozott érdekegyeztető fórumok segítik.

11. §

A miniszter

a) dönt a rendelkezésére álló központi források (így különösen a fejezeti pénzeszközök, fejezeti kezelésű célelőirányzatok) elosztásáról, támogatások odaítéléséről, és ellenőrzi azok felhasználását;

b) intézményeket hozhat létre és szüntethet meg;

c) ellátja a jogszabályok alapján rá háruló egyéb feladatokat.

12. §

A miniszter szervezetirányító jogköre kiterjed

a) az alárendelt intézetekre és egyéb központi költségvetési szervekre;

b) központi alárendeltségében működő területi államigazgatási és egyéb költségvetési szervekre.

13. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, egyidejűleg a környezetvédelmi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 158/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet a hatályát veszti.

Dr. Medgyessy Péter s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Beiktatta a 173/2004. (V. 26.) Korm. rendelet 1. § -a. Hatályos 2004.05.31.

[2] Megállapította a 276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet 27. § -a. Hatályos 2006.01.01.