175/2004. (V. 26.) Korm. rendelet

az oktatási miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet módosításáról

1. §

Az oktatási miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet 6. §-ának (2) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:

[Az oktatási miniszter]

"k) ellátja és végrehajtja a társadalmi bűnmegelőzéssel összefüggő -jogszabályokban és kormányhatározatokban meghatározott - feladatait."

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

Dr. Medgyessy Péter s. k.,

miniszterelnök