162/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet

az oktatási miniszter feladat- és hatásköréről

1. § (1) Az oktatási miniszter feladata, hogy elősegítse az alkotmányos jogok és kötelességek oktatásban való érvényesülését, az emberi erőforrások fejlesztését, így különösen

a) a tankötelezettség teljesülését,

b) a tanszabadság és a tanítás szabadságának érvényesülését,

c) a tudományos élet szabadságának megvalósulását,

d) valamely foglalkozás, tevékenység gyakorlásához szükséges szakképesítés megszerzését, szakmai tevékenység gyakorlásához szükséges ismeretek elsajátítását,

e) a nemzeti és etnikai kisebbségekhez tartozók anyanyelvű oktatáshoz való jogának biztosítását,

f) az ifjúság megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételek megteremtését,

g) az oktatás terén a lelkiismereti és vallásszabadság megvalósulását.

(2)[1] Az oktatási miniszter feladata az oktatási ágazat vezetése és irányítása. Az oktatási miniszter feladat- és hatásköre - jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában - kiterjed az iskolai rendszerű oktatás irányítására, beleértve a közoktatást, a felsőoktatást, a szakképzést és a felnőttoktatást. Az oktatási miniszter közreműködik a Kormány tudomány-, technológia- és innováció-politikájának ellátásában, így különösen:

a) képviseli a kutatás-fejlesztéssel, technológiai innovációval kapcsolatos ágazati érdekeket a Kormány, valamint - a Kormány döntése szerint - az Országgyűlés előtt;

b) gondoskodik - a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal bevonásával - a kutatás-fejlesztésre, illetve a technológiai innovációra vonatkozó jogszabályok előkészítéséről.

(3) Az oktatáspolitikai célok érvényesülése érdekében hosszú és középtávú fejlesztési tervet dolgoz ki.

(4)[2] Az oktatási miniszter a gazdasági és közlekedési miniszterrel együttműködve - a Magyar Tudományos Akadémia elnöke közreműködésével - részt vesz a tudománypolitika, valamint a kutatási, fejlesztési és innovációs tervek kidolgozásában.

(5)[3] Az oktatási miniszter közreműködik a fiatalok és a felnőttek pályaorientációját segítő intézményrendszer kialakításában és működtetésében.

(6)[4] Az oktatási miniszter együttműködik a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszterrel a fiatalok munkaerőpiacra történő belépésének elősegítését szolgáló fejlesztési koncepció kidolgozásában.

2. § Az oktatási miniszter a közoktatás tekintetében

a) kidolgozza a közoktatás tartalmi szabályozásának kereteit, szabályozza a közreműködő intézményrendszer működését, gondoskodik a feladatellátás minőségbiztosításáról,

b)[5] működteti a közoktatás országos mérési, értékelési feladatokat ellátó minőségbiztosítási rendszerét, az oktatási és a diák információs rendszert,

c) országos és térségi szakmai ellenőrzést, pedagógiai-szakmai mérést, átvilágítást rendel el,

d) létrehozza, működteti az országos vizsgarendszert,

e) vizsgálja és elemzi a közoktatás rendszerének működését, javaslatokat dolgoz ki a rendszer működésével kapcsolatos szakmai, gazdasági, pénzügyi kérdésekben,

f) közreműködik a nem állami közoktatási intézmények költségvetési támogatásával összefüggő feladatokban.

3. § (1)[6] Az oktatási miniszter a szakképzés tekintetében

a) előkészíti a szakképzés tartalmi szabályozásának kereteit, szabályozza a közreműködő intézményrendszer működését, gondoskodik a feladatellátás minőségbiztosításáról,

b) felelős az Országos Képzési Jegyzék kiadásáért; a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter közreműködik az Országos Képzési Jegyzék kiadásra történő előkészítésében,

c) meghatározza a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeit,

d) meghatározza a szakmai vizsgáztatás általános szabályait és eljárási rendjét,

e) gondozza a szakképzésről szóló törvényt, fenntartja és felügyeli a Nemzeti Szakképzési Intézetet.

(2)[7] Dönt a Munkaerőpiaci Alap fejlesztési és képzési alaprészének belső felosztásáról a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszterrel egyetértésben. A szakképzési hozzájárulásról és a képzési rendszer fejlesztésének támogatásáról szóló törvény alapján ellátja a ráruházott feladatokat, és rendelkezik a Munkaerőpiaci Alap fejlesztési és képzési alaprészének az iskolai rendszerű oktatást szolgáló erőirányzatainak felhasználásáról.

(3)[8] A szakképzés keretében

a) hazai és nemzetközi források felhasználásával fejlesztési programokat kezdeményez és valósít meg a szakképzési rendszerben,

b) ellátja az Országos Képzési Jegyzék alapján hatáskörébe tartozó szakképesítések tekintetében a szakképesítésért felelős miniszter feladatait,

c)[9]

(4)[10] Az oktatási miniszter a 3. § (1) bekezdés a)-d) pontjában foglalt feladatait a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszterrel, valamint a szakképesítésért felelős miniszterrel egyetértésben, a (3) bekezdés a) pontjában foglalt feladatait pedig a szakképesítésért felelős miniszterrel együttműködve látja el.

3/A. §[11]

4. § (1)[12] Az oktatási miniszter a felsőoktatás tekintetében

a) ellátja - a katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények kivételével - az állami fenntartású felsőoktatási intézmények fenntartói feladatait, és gyakorolja annak jogait;

b) részt vesz a felsőoktatási politika és felsőoktatási fejlesztés állami döntéseinek előkészítésében; előterjeszt, illetőleg dönt a törvény által meghatározott feladatokban;

c) javaslatot tesz a Kormány részére az államilag támogatott képzésbe felvehető hallgatói létszám megállapítására, annak képzési területek, a képzési munkarendek és a képzési szintek közötti felosztására; dönt az államilag támogatott mester- és doktori képzésre, valamint szakirányú továbbképzésre felvehető hallgatói létszám intézmények közötti elosztásáról;

d) a felsőoktatási törvény előírásai alapján támogatási megállapodást köt az egyházi felsőoktatási intézményekben nem hitéleti képzésre felvehető hallgatói létszámról és a diákotthonokba felvehető államilag támogatott hallgatók számáról;

e) ellátja a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság, a Felsőoktatási és Tudományos Tanács törvényességi felügyeletét; törvényességi ellenőrzést lát el a nem állami felsőoktatási intézmények fenntartóinak fenntartói tevékenysége és a Magyarországon működő külföldi felsőoktatási intézmények felett;

f) működteti a felsőoktatás információs rendszerét, a hallgatók pályakövetési rendszerét, az Országos Felsőoktatási Információs Központot, a Felsőoktatási Regisztrációs Központot, az Oktatásügyi Közvetítőszolgálatot;

g) az állami felsőoktatási intézményekben - katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények kivételével - felügyeleti jogköréből adódóan ellenőrzi az intézmények gazdálkodását, a nem állami felsőoktatási intézményekben az állam által rendelkezésre bocsátott eszközök felhasználásának hatékonyságát és jogszerűségét, javaslatot tesz a szükséges intézkedésekre;

h) hazai és nemzetközi források felhasználásával oktatási és kutatási fejlesztési programokat kezdeményez és valósít meg a felsőoktatásban;

i) gyakorolja - a megbízás és felmentés, továbbá a katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények kivételével - az állami felsőoktatási intézmények rektorai tekintetében a munkáltatói jogkört, továbbá a felsőoktatási törvényben előírt egyetértési, javaslattételi, véleményezési, illetőleg előterjesztői jogköröket, és intézkedik a felsőoktatási intézmények vonatkozásában az őt megillető egyéb állami hatáskörben;

j) ágazati irányító jogkörében, továbbá a vonatkozó jogszabályok rendelkezései által meghatározott körben általános iránymutatást, illetve - a Felsőoktatási Regisztrációs Központ által lefolytatott első fokú hatósági eljárások kivételével - utasítást adhat a Felsőoktatási Regisztrációs Központ számára feladatellátásra, intézkedés meghozatalára (a továbbiakban e pont alkalmazásában: intézkedés), az intézkedés módjára, tartalmára; az intézkedés megtételét, kiadását előzetes jóváhagyáshoz kötheti; a kiadott intézkedést megsemmisítheti, illetve megváltoztathatja; gyakorolja a felettes szerv jogosítványait a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben meghatározottak szerint;

k) irányítja az oktatási ágazat tudománypolitikáját és annak megvalósítását, meghatározza az ágazati minőségpolitikát.

(2)[13] Az oktatási miniszter az Európai Felsőoktatási Térség kialakításában és a Bolognai Nyilatkozatban vállalt feladatok megvalósítása érdekében tanácsadó testületként Nemzeti Bologna Bizottságot működtet.

4/A. §[14]

5. § Az oktatási miniszter a nemzetközi ügyek tekintetében

a) meghatározza - a külpolitikai célokkal összhangban, a külügyminiszterrel együttműködve - a nemzetközi oktatási kapcsolatokat,

b) előkészíti az állam- és kormányközi oktatási és tudományos egyezményeket, megszervezi az egyezményekből az oktatási ágazatra háruló feladatok végrehajtását, előkészíti - a külügyminiszterrel és az érdekelt miniszterekkel együttműködve - és megköti a munkaterveket, és gondoskodik a végrehajtásukról,

c)[15] a külügyminiszterrel és a nemzeti kulturális örökség miniszterével együttműködve ellátja - az államközi egyezményekben foglaltak szerint - a Magyar Köztársaság területén kívül élő magyarság oktatásával kapcsolatos állami feladatokat,

d) nemzetközi megállapodásokat készít elő és köt az iskolai bizonyítványok, oklevelek, tudományos fokozatok és - törvény eltérő rendelkezésének hiányában - szakképesítések egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről,

e)[16] az érintett miniszterekkel együttműködve ellátja az ösztöndíjasok külföldre küldésével, illetőleg Magyarországon való fogadásával összefüggő feladatokat,

f)[17]

g) a nemzeti kulturális örökség miniszterével együttműködve irányítja a külföldi magyar kulturális intézetek köz- és felsőoktatással, szakképzéssel, tudományos tevékenységével összefüggő feladatait, egyetértési jogot gyakorol az intézetek vezetőinek kinevezésével és felmentésével, valamint munkaterveik jóváhagyásával kapcsolatban,

h) felelős saját feladat- és hatáskörében az európai integrációból eredő oktatási, tudományos és tudománypolitikai feladatok végrehajtásáért és az integrációs szakmai kapcsolatok szervezéséért, irányításáért,

i) koordinálja a nemzetközi oktatási és tudományos szervezetekben való magyar részvétellel kapcsolatos kormányfeladatokat,

j) ellátja a Magyar UNESCO Bizottság Titkársága felügyeletét.

k)[18] az érintett miniszterekkel együttműködve részt vesz a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programjának kidolgozásában, az ezzel foglalkozó hatóság létrehozásában, valamint az emberi erőforrás fejlesztéssel kapcsolatos előkészítő tevékenységben és az Európai Szociális Alap fogadására történő szakmapolitikai felkészülésben, e feladatainak ellátásához munkacsoportot működtet.

6. § (1) Az oktatási miniszter feladatai ellátása érdekében

a) közreműködik az ágazati irányítási körébe tartozó feladatok megvalósulásához szükséges feltételek biztosítására vonatkozó javaslatok kidolgozásában,

b)[19] közreműködik a regionális humánpolitikai kérdéseket érintő fejlesztési koncepciók kialakításában, gondoskodik arról, hogy a tervezés és programkészítés során a területfejlesztési programok foglalkozzanak a humán erőforrások fejlesztésével, a képzés és oktatás szempontjaival,

c) dönt a hatáskörébe utalt pénzeszközök felhasználásáról,

d) kidolgozza és érvényesíti a kormányzati bérpolitika ágazati szempontjait,

e) intézményeket létesít és tart fenn,

f) közreműködik az országos érdekegyeztetés kormányzati feladatainak ellátásában, továbbá az érintett érdekképviseletek bevonásával konzultatív érdekegyeztető fórumokat működtet, együttműködik a szakmailag felügyelt intézményhálózat fenntartóival,

g) kezdeményezi, elősegíti és koordinálja az irányítása alá tartozó intézmények kutatási tevékenységét,

h) meghatározza az ágazati képesítési feltételeket és a pályázati rendszert.

i)[20]

(2) Az oktatási miniszter

a) jogszabályokban meghatározottak szerint dönt a hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyekben,

b) ellátja a nemzeti és etnikai kisebbségek anyanyelvű oktatásával kapcsolatos állami feladatok központi irányítását,

c) közreműködik a Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek, valamint az anyaországok közötti oktatási kapcsolatok fenntartásában,

d) feladatai ellátása során kapcsolatot tart a magyarországi egyházakkal és vallási felekezetekkel,

e) ellátja a menekültek közoktatásban és felsőoktatásban való részvételével, felzárkóztatásával és magyar-nyelv oktatásával kapcsolatos feladatokat,

f) szabályozza az ágazati biztonsági és védelmi (munka-, tűz-, vagyon-, polgári és honvédelmi) feladatokat, valamint gondoskodik az ellenőrzési szakfeladatok végrehajtásáról,

g) gondoskodik - a statisztikáról szóló törvényben meghatározottak szerint - a feladat- és hatáskörével kapcsolatos statisztikai információrendszer kialakításáról, működtetéséről és fejlesztéséről,

h)[21] az egyházak vonatkozásában tárcája tevékenységében érvényesíti a kormányprogramban foglaltakat, az ebből fakadó kormányzati tevékenységet koordináló (felügyelő) miniszterrel együttműködve ellátja az ágazati feladatokat,

i)[22] a határon túli magyarok vonatkozásában tárcája tevékenységében érvényesíti az Alkotmány 6. § (3) bekezdésében, valamint a kormányprogramban meghatározott szempontokat, az ebből fakadó kormányzati tevékenységet koordináló (felügyelő) miniszterrel, illetve a Határon Túli Magyarok Hivatalának elnökével együttműködve ellátja az ágazati feladatokat,

j)[23] - gyakorolja az alapítót, illetőleg a felügyeleti szervet megillető jogosítványokat az Oktatási Minisztérium által alapított, illetőleg felügyelt költségvetési szervek tekintetében,

- gyakorolja a tulajdonosi jogokat az Oktatási Minisztérium közhasznú társaságai tekintetében, továbbá közreműködik a Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum, Oktatási és Üdültetési Kht. tulajdonosi jogainak gyakorlásában,

- az alapító okiratban meghatározottak szerint ellátja az alapító képviseletét és gyakorolja az alapítót megillető jogokat és kötelezettségeket a kormányzati felelősségi körébe tartozó közalapítványok tekintetében.

k)[24] ellátja és végrehajtja a társadalmi bűnmegelőzéssel összefüggő -jogszabályokban és kormányhatározatokban meghatározott - feladatait.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. Egyidejűleg hatályát veszti:

a) a művelődési és közoktatási miniszter feladat- és hatásköréről szóló 47/1990. (IX. 15.) Korm. rendelet , valamint az azt módosító 127/1994. (IX. 15.) Korm. rendelet , a 272/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet , a 168/1991. (XII. 26.) Korm. rendelet és a 137/1991. (X. 29.) Korm. rendelet ,

b) a szerzői és a szomszédos jogok közös kezeléséről szóló 146/1996. (IX. 19.) Korm. rendelet 17. §-a,

c)[25]

d) a Magyar Ösztöndíj Bizottságról szóló 151/1991. (XII. 4.) Korm. rendelet 8. §-ából az "a művelődési és közoktatási miniszter feladat- és hatásköréről szóló 47/1990. (IX. 15.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése" szövegrész, és

e) a Magyar Közvéleménykutató Intézet jogutód nélküli megszüntetéséről és a dolgozók munkaügyi helyzetének rendezéséről szóló 121/1991. (IX. 15.) Korm. rendelet 4. §-ának (1) bekezdéséből az "A művelődési és közoktatási miniszter feladat- és hatásköréről szóló 47/1990. (IX. 15.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése" szövegrész.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 216/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet 11. § b) pontja. Hatályos 2004.01.01.

[2] Megállapította a 199/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 2. § -a. Hatályos 2005.09.30.

[3] A 162/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet 1. § 5. bekezdését a 104/2000. (VI. 28.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be

[4] Beiktatta a 151/2002. (VII. 2.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2002.07.05.

[5] Megállapította a 151/2002. (VII. 2.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2002.07.05.

[6] Megállapította a 151/2002. (VII. 2.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2002.07.05.

[7] Megállapította a 151/2002. (VII. 2.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2002.07.05.

[8] A 162/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet 7. § 3-4. bekezdése a 104/2000. (VI. 28.) Korm. rendelet 2. §-ának megfelelően módosított szöveg

[9] Hatályon kívül helyezte a 151/2002. (VII. 2.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatálytalan 2002.07.05.

[10] Megállapította a 151/2002. (VII. 2.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2002.07.05.

[11] Hatályon kívül helyezte a 151/2002. (VII. 2.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatálytalan 2002.07.05.

[12] Megállapította az 51/2006. (III. 14.) Korm. rendelet 29. § -a. Hatályos 2006.04.01.

[13] Beiktatta a 252/2004. (VIII. 30.) Korm. rendelet 13. § (13) bekezdése. Hatályos 2004.09.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 216/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet 11. § a) pontja. Hatálytalan 2004.01.01.

[15] Megállapította a 291/2004. (X. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2005.01.01.

[16] Megállapította a 291/2004. (X. 28.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2005.01.01.

[17] Hatályon kívül helyezte a 291/2004. (X. 28.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2005.01.01.

[18] Beiktatta a 151/2002. (VII. 2.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2002.07.05.

[19] A 162/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet 6. § 1. bekezdésének b) pontja a 227/1999. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. § 1. bekezdésének megfelelően módosított szöveg

[20] Hatályon kívül helyezte a 212/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet 4. § a) pontja. Hatálytalan 2004.01.01.

[21] Megállapította a 151/2002. (VII. 2.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2002.07.05.

[22] Megállapította a 151/2002. (VII. 2.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2002.07.05.

[23] Beiktatta a 151/2002. (VII. 2.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2002.07.05.

[24] Beiktatta a 175/2004. (V. 26.) Korm. rendelet 1. § -a. Hatályos 2004.05.31.

[25] A 162/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet 7. § c) pontját a 11/2000. (II. 8.) Korm. rendelet 13. § 1. bekezdése hatályon kívül helyezte