186/2004. (VI. 8.) Korm. rendelet

a külügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 152/1994. (XI. 7.) Korm. rendelet módosításáról

1. §

A külügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 152/1994. (XI. 17.) Korm. rendelet 22. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"22. § (1) A miniszter ellátja és végrehajtja a társadalmi bűnmegelőzéssel összefüggő - jogszabályokban és kormányhatározatokban meghatározott - feladatait.

(2) A miniszter ellátja a más jogszabályok által feladat-és hatáskörébe utalt feladatokat, előkészíti, illetve kiadja a szabályozási felelősségi körébe tartozó jogszabályokat."

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

Dr. Medgyessy Péter s. k.,

miniszterelnök