187/2004. (VI. 8.) Korm. rendelet

az informatikai és hírközlési miniszter feladatés hatásköréről szóló 141/2002. (VI. 28.) Korm. rendelet módosításáról

1. §

Az informatikai és hírközlési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 141/2002. (VI. 28.) Korm. rendelet 8. §-a a következő d) ponttal egészül ki, az eredeti d) pont számozása e) pontra módosul:

[A miniszter]

"d) ellátja és végrehajtja a társadalmi bűnmegelőzéssel kapcsolatos - jogszabályokban és kormányhatározatokban meghatározott - feladatokat;"

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Dr. Medgyessy Péter s. k.,

miniszterelnök