141/2002. (VI. 28.) Korm. rendelet

az informatikai és hírközlési miniszter feladat- és hatásköréről

A Kormány a tudásalapú információs társadalom fejlődése érdekében a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2002. évi XI. törvény 2. §-ának k) pontja, továbbá a hírközlésről szóló 2001. évi XL. törvény (a továbbiakban: Hkt.) alapján az informatikai és hírközlési miniszter (a továbbiakban: miniszter) feladat- és hatáskörét -a miniszternek a Hkt. 68. és 69. §-ában meghatározott feladataira figyelemmel -az alábbiakban állapítja meg:

Általános rendelkezések

1. §

(1) A miniszter feladata

a)[1] az információs társadalommal, valamint az űrtevékenységgel összefüggő egységes és átfogó kormányzati stratégia kidolgozása,

b) a területéhez tartozó hazai és nemzetközi szakmai tevékenység koordinálása és felügyelete.

(2) A miniszter

a) gondoskodik arról, hogy Magyarországon az állampolgárok számára gyakorolhatóvá váljon az információhoz jutásnak és az információ közlésének, valamint a másokkal való kommunikációnak az alapvető emberi joga; gondoskodik arról, hogy a kor színvonalának megfelelő tájékoztatással és eszközök, lehetőségek biztosításával felkészítse a társadalmat, az állampolgárokat és a gazdasági élet szereplőit az új eszközök és módszerek alkalmazására a mindennapi életben, a kommunikációban, a gazdaságban, az oktatásban, az egészségügyben, a közlekedésben, a közszolgáltatásban és a közigazgatásban, és megvalósuljon a tudásalapú információs társadalom,

b) a fenti feladatok ellátására bizottságokat és testületeket működtet,

c) feladata ellátása érdekében intézményeket hozhat létre, és szüntethet meg, irányítja a létrehozott intézményeket.

(3)[2]

(4) A miniszter ellátja

a)[3]

b) a hírközlési (postai és távközlési) tevékenységekkel kapcsolatos állami feladatokat.

(5)[4]

(6)[5]

2. §

A miniszter által vezetett minisztérium kormányzati informatikához kapcsolódó feladatoknak [1. § (3) bek.] a kivételével -jogutódja a Miniszterelnöki Hivatal Informatikai Kormánybiztosságának.

3. §

(1) A miniszter a gazdasági élet szereplőinek és a felhasználók érdekképviseleti szerveinek, továbbá a közigazgatási szerveknek a véleményét kikérve dolgozza ki és terjeszti a Kormány elé az információs társadalommal összefüggő egységes kormányzati stratégiát és az annak megvalósítására vonatkozó intézkedési tervet, valamint valamennyi, az ágazatot érintő szabályozást, egyidejűleg gondoskodik a civil társadalom szereplőinek tájékoztatásáról, véleményük, javaslataik megismeréséről.

(2) A miniszter az érdekelt miniszterek bevonásával alakítja ki és terjeszti a Kormány elé az információs társadalom és a hírközlés fejlődését elősegítő koncepciókra, struktúrafejlesztési elképzelésekre, valamint ezek megvalósítási módjára vonatkozó javaslatait, és szervezi végrehajtásukat.

A miniszter információs társadalommal összefüggő kiemelt feladatai

4. §

(1) A miniszter az informatika és a hírközlés tekintetében -a külön jogszabályok és e rendelet alapján -az érintett miniszterekkel együttműködve, önállóan intézkedik (kidolgozza, gondoskodik a bevezetésről és a végrehajtás ellenőrzéséről)

a) a közigazgatási szervek tevékenységének átláthatóvá tétele érdekében az elektronikus kormányzás kiépítésével, így -az 1. § (3) bekezdésében meghatározott kivételekkel -a központi, valamint a helyi közigazgatás elektronikus fejlesztésével, megvalósításával és elterjesztésével kapcsolatos jogszabályok kiadásáról,

b) az elektronikus ügyintézés szabványosításáról, a közigazgatási szervek tekintetében a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszterrel folytatott egyeztetés alapján,

c)[6]

d) az információs technológiákkal szemben fellépő veszélyek elleni védekezésre alkalmas biztonsági szabványok, rendszerek kialakításáról, alkalmazásáról, elterjesztéséről,

e) állami támogatásból, közpénzből, illetve az elektronikus közbeszerzés útján beszerzett eszközök, szolgáltatások szakmai, minőségi, szabványosítási követelményeinek meghatározásáról,

f) a bírósági ügyintézés elektronikus útjának kialakításáról és elterjesztéséről,

g) az elektronikus úton terjesztett közérdekű adatok társadalmi elérhetőségének és felhasználásának szabályozásáról.

(2) A miniszter együttműködik az elektronikus demokrácia fejlesztése érdekében a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszterrel, valamint a többi érdekelt miniszterrel, továbbá a Központi Statisztikai Hivatal elnökével

a) az információs társadalommal kapcsolatos kormányzati tájékoztatási politika kialakításában,

b) az állampolgárok széles körű tájékoztatásában,

c) az állampolgárok döntéshozatali mechanizmusba történő bevonásának lehetővé tételében,

d) az állampolgári jogok elektronikus úton történő gyakorlásának lehetővé tételében.

(3) A miniszter intézkedik az európai jogharmonizáció követelményeire is figyelemmel az információs társadalommal kapcsolatos jogalkotási feladatokról, különös tekintettel az önszabályozásnak teret adó állami szabályozás követelményeire.

(4) A miniszter elősegíti az információs társadalom feltételeinek megteremtése érdekében az állampolgárok mind szélesebb rétegeinek az információs társadalomba való integrálódása biztosítását, ennek keretében gondoskodik

a) az Internet-elérés, a digitális média elterjedésének biztosításáról,

b) a hazai Internetes és digitális tartalom növelésének biztosításáról,

c) a települések Internethez való kapcsolódásának terjesztéséről és széles körű elérhetőségéről,

d) a digitális írástudás elterjedéséről,

e) a digitális szakadék szélesedésének megállításáról,

f) a nemzeti kulturális örökség digitális megőrzésének módjáról, eszközeiről, módszereiről és informatikai szakmai tartalmának meghatározásáról, együttműködve a nemzeti kulturális örökség miniszterével,

g) a digitális szöveg- és képpublikálás, hang- és mozgóképsugárzás szakmai és jogi feltételeiről, együttműködve a nemzeti kulturális örökség miniszterével,

h) a gazdaság szereplői és a civil szféra közötti -az információs társadalomba való integrálódás érdekében szükséges -együttműködés fejlesztéséről, a partneri kapcsolat kialakításáról,

i) az állami szolgáltatások színvonalának és széles körű elérhetőségének javításáról az információs eszközök segítségével (együttműködve a -külön jogszabályok alapján -Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszterrel és a többi érdekelt miniszterrel),

j) az államhatalmi és a kormányzati szervek közötti együttműködés fejlesztéséről.

(5) A miniszter intézkedik (kidolgozza, gondoskodik a bevezetésről és a végrehajtás ellenőrzéséről) az e-gazdaság feltételeinek megteremtésével a nemzetgazdaság különböző ágazataiban a magyar gazdaság versenyképességének fokozása érdekében

a) az információs technológiák elterjesztéséről,

b) a szükséges információs adatbázisok szabványosításáról és kialakításáról,

c) a magyar nyelvű digitális szolgáltatások fejlesztéséről,

d) az elektronikus kereskedelem elterjesztésének módozatairól,

e) a fogyasztói bizalom növeléséről,

f) az informatikai, a hírközlési és a hozzájuk kapcsolódó -beleértve a postai -szolgáltatások folyamatos bővülését és hatékony működését elősegítő kezdeményezésekről,

g) a piaci liberalizálást elősegítő kormányzati tevékenységekről,

h) a hazai kis- és középvállalkozások e-gazdaság keretei közötti helytállását lehetővé tevő támogatási formákról,

i) a magyar gazdaság nemzetközi e-gazdasághoz való csatlakozásának elősegítéséről,

j) az elektronikus közbeszerzés feltételrendszerének kidolgozásáról,

k)[7]

5. §

(1) A miniszter az információs társadalommal kapcsolatos feladatok területén

a) kidolgozza a Kormány átfogó információs társadalom politikájának alapelveit,

b) kidolgozza az információs társadalommal kapcsolatos jogszabályokat, a gazdaság és a civil szféra szereplőinek önszabályozását elősegítő állami keretszabályozást, a bíróságon kívüli alternatív vitarendezési eljárások szabályait és fórumrendszerét,

c) közreműködik és felügyeli az információs társadalom megvalósulásához szükséges kormányzati feladatok stratégiájának megvalósulását,

d) közreműködik az információs társadalom fejlesztésével összefüggő pénzeszközök felhasználása szabályainak kialakításában,

e) képviseli az államot -az információs társadalommal összefüggő kérdésekben -a nemzetközi és hazai szervezetekkel való kapcsolattartásban.

(2)[8] Az (1) bekezdés e) pontja alapján az állam a miniszter útján együttműködik az Európai Unió tagállamaival az elektronikus kereskedelemmel összefüggő jogszabályok végrehajtásában (kapcsolattartó szerv). Az együttműködés keretében a miniszter

a) tájékoztatja az Európai Uniót, illetve a tagállamok kapcsolattartó szerveit a kapcsolattartáshoz szükséges adatokról,

b) az Európai Unió, illetve a tagállamok kérésére az elektronikus kereskedelmi tárgyú jogszabályok végrehajtásáról - elektronikus úton - tájékoztatást nyújt,

c) kétévente tájékoztatja az Európai Unió Bizottságát az elektronikus kereskedelmi jogszabályok alkalmazását érintő legfontosabb bírósági és egyéb vitarendezési eljárásban hozott határozatokról.

(3)[9] A miniszter - az érintett szolgáltatói és fogyasztói érdekképviseleti szervezetek bevonásával - gondoskodik olyan, elektronikus úton is elérhető ügyfélszolgálat létrehozásáról és fenntartásáról, amelyen keresztül tájékoztatja a szolgáltatókat és a szolgáltatást igénybe vevőket

a) az elektronikus úton kötött szerződésekkel összefüggő jogokról és kötelezettségekről, valamint a vitarendezési eljárásokról,

b) azon közigazgatási, egyéb állami és társadalmi szervezetek adatairól, amelyektől további tájékoztatás vagy gyakorlati segítségnyújtás kérhető.

(4)[10] Az információs társadalmat érintő, illetve a hírközlési vagy informatikai tárgyú rendeletek kiadásához a miniszter egyetértését meg kell szerezni.

(5)[11] A miniszter együttműködik a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszterrel a központi közigazgatási szervek stratégiai jelentőségű informatikai beruházásának Kormányhoz történő előterjesztésében, továbbá előterjesztést készít a szükséges kormányzati intézkedésekre.

A miniszter informatikával, hírközléssel és az űrkutatás irányításával kapcsolatos kiemelt feladatai[12]

6. §

(1) A miniszter az informatika és a hírközlés területén

a) ellátja

aa) az Európai Unióhoz való csatlakozással összefüggő feladatokat, valamint az informatikai és hírközlési tárgyú két- és sokoldalú nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos, továbbá az európai integrációból adódó program-előkészítési és harmonizációs feladatokat,

ab) az érdekelt miniszter közreműködésével a két- és sokoldalú nemzetközi gazdasági, tudományos és környezetvédelmi, valamint műszaki-fejlesztési együttműködésből adódó feladatokat,

ac) a hatáskörébe tartozó minőségvédelmi, minőségszabályozási, szabványosítási és hatósági minőség-ellenőrzési feladatokat,

ad) a hírközlési szolgáltatás hatósági áraival kapcsolatos ármegállapítási feladatokat, külön jogszabály szerint, a pénzügyminiszterrel egyetértésben;

b) feladatkörében dönt az informatikai és hírközlési célú támogatások odaítéléséről, és ellenőrzi azok felhasználását;

c) feladatkörében dönt az informatikai és hírközlési célelőirányzat felhasználásáról;

d) irányítja az -informatikai és hírközlési tárgyú, minisztériumok közötti -nemzetközi szerződésnek nem minősülő tárcaközi egyezmények kidolgozását;

e) ellátja az informatikai és hírközlési ágazatok nemzetközi hitelekből és segélyekből történő részesítésével összefüggő feladatokat;

f) irányítja

fa) az ágazatával összefüggő nemzetközi gazdasági kapcsolatok kialakítását, fejlesztését,

fb) az informatikai és hírközlési tárgyú nemzeti szabvány kidolgozását,

fc) a nemzetközi és az európai kötelezettségeken alapuló, a nemzeti szabványosítással és az akkreditálással összefüggő jogalkotói és megvalósítási munkákat;

g) képviseli -külön felhatalmazás alapján -a Kormányt a nemzetközi szervezetekben;

h) közreműködik -a tulajdonosi irányítása alatt nem lévő, de az ágazathoz tartozó -állami tulajdonú vállalatok irányításában;

i) ellátja az informatikai és a hírközlés szabályozásából adódó feladatokat;

j) dönt a hatáskörébe tartozó feladatok ellátásához szükséges pályázatok kiírásáról és elbírálásáról;

k) gondoskodik az ország területének egyetemes szolgáltatással történő lefedettségéről;

l) kezdeményezi a Hírközlési Felügyelet irányítása érdekében szükséges kormánydöntéseket.

(2) A miniszter

a) felügyeli a Hírközlési Felügyelet tevékenységét és erről a Kormányt tájékoztatja,

b) javaslatot tesz a Hírközlési Felügyelet vezetőjének személyére, gyakorolja felette a munkáltatói jogokat, ide nem értve a kinevezés és felmentés jogát,

c) javaslatot tesz a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács elnökének és a Kormány által delegált tagjainak a személyére, kinevezésük a miniszter javaslata alapján történik.

(3) A miniszter a technológiai fejlesztések elősegítése érdekében

a) meghatározza

aa) az informatikai biztonság jogszabályi, technológiai követelményeit, együttműködve az érintett miniszterekkel,

ab) az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokkal kapcsolatos elektronikus iratkezelés és -a nemzeti kulturális örökség miniszterével együttműködve -a digitális archiválás szabályait,

ac) az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás alapját képező tevékenység elektronikus úton való végzése miatt szükséges egyéb előírásokat;

b) kezdeményezi új technológiai eljárásoknak és megoldásoknak a kormányzati munkában és a gazdaságban történő meghonosítását;

c) gondoskodik a hatáskörébe tartozó informatikai célfeladatok költségvetésének tervezésével, végrehajtásával és a beszámolással kapcsolatos feladatok ellátásáról;

d) koordinálja

da) és felügyeli a hatásköréhez kapcsolódó nemzetközi vonatkozású hazai szakmai tevékenységeket,

db) a tervezett döntések információs társadalomra gyakorolt hatásának felmérésére szolgáló előzetes hatásvizsgálatokat;

e) monitoring rendszert működtet az információs társadalom fejlődésének nyomon követése érdekében, s ennek eredményeiről rendszeresen tájékoztatja a Kormányt, továbbá információs központot alakít ki és működtet a tájékoztatás hatékony biztosítására és az információs társadalom kiépítésének segítése céljából.

(4)[13]

(5)[14]

6/A. §[15]

6/B. §[16]

A miniszter az űrkutatás irányítása területén a) ellátja az űrkutatási tárgyú két- és sokoldalú nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos, továbbá az európai integrációból adódó űrkutatási és űrpolitikai program-előkészítési és harmonizációs feladatokat, külön felhatalmazás alapján képviseli a Kormányt a nemzetközi szervezetekben,

b) kidolgozza az űrkutatási főirányokat és programokat,

c) ellátja a szabályozásból és a szabványosításból adódó feladatokat,

d) a feladatok ellátásához szükséges pályázati rendszert hoz létre és működtet,

e) kinevezi és felmenti a Magyar Űrkutatási Iroda igazgatóját,

f) biztosítja az Űrkutatási Tudományos Tanács működésének feltételeit.

7. §

A miniszter

a) megállapítja az informatikai és a hírközlési tevékenységek (ideértve a polgári frekvenciagazdálkodással kapcsolatos szabályozási, egyedi döntési feladatokat is), szolgáltatások jogi, szakmai, személyi és műszaki feltételeit, illetőleg kezdeményezi azok meghatározását;

b) kialakítja a hatósági engedélyezési, ellenőrzési és kötelezési eljárások rendszerét és szabályait; megállapítja -a pénzügyminiszterrel egyetértésben -a hatósági eljárások díjait, valamint a bírság jellegű díjakat;

c) hatósági feladatai tekintetében

ca) ellátja a hatáskörébe utalt hatósági engedélyezési, felülvizsgálati és ellenőrzési feladatokat,

cb) ellátja -az érintett miniszterekkel együttműködve -az informatikai szolgáltatás és a hírközlés folyamatosságának rendkívüli helyzetben történő biztosításával kapcsolatos állami feladatokat,

cc) irányítja és ellenőrzi a minisztérium felügyelete alatt működő informatikai és hírközlési hatósági és egyéb szervezetek tevékenységét,

cd) irányítja és ellenőrzi az ágazati hatósági árképzési feladatokat,

ce) megteszi a rendkívüli, az azonnali beavatkozást igénylő esetekben a szükséges egyedi intézkedéseket;

d) gyakorolja külön jogszabály alapján

da) a korlátos erőforrásokkal kapcsolatos tulajdonosi jogokat, megköti a külön törvényben meghatározott szerződéseket,

db) az állam részesedésével működő egyes gazdasági társaságok tekintetében a tulajdonosi jogokat;

e) irányítja az alárendelt központi költségvetési szerveket és a központi alárendeltségében működő területi államigazgatási és egyéb költségvetési szerveket;

f) intézményeket hozhat létre és szüntethet meg, irányítja a létrehozott intézményeket;

g) biztosítja a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács működésének feltételeit;

h) támogatja a Távközlési Érdekegyeztető Fórum, az Informatikai Érdekegyeztető Fórum, a Magyar Nemzeti Hőst és más ágazati érdekegyeztető és civil szervezetek működését.

8. §

A miniszter

a) meghatározza a minősített helyzetek ágazati feladatait, és gondoskodik végrehajtásukról. Ennek keretében

aa) irányítja az ágazati feladatkörébe, illetve a felügyeleti hatáskörébe tartozó szervek védelmi felkészülését, és meghatározza tevékenységük szakmai követelményeit,

ab) ellátja az ágazati rendeltetésű védelmi tartalékok képzését és kezelését,

ac) tervezi az ágazati védelmi feladatok ellátásához szükséges költségeket;

b) gondoskodik -a statisztikáról szóló törvényben meghatározottak szerint -a tevékenységi körébe tartozó feladatokkal összefüggő statisztikai információrendszer kialakításáról, működtetéséről és fejlesztéséről;

c) gyakorolja a szakképzésről szóló törvényben meghatározott -a szakképesítésért felelős -miniszter jogkörét, segíti a szakirányába tartozó felsőoktatási intézmények oktató munkáját;

d)[17] ellátja és végrehajtja a társadalmi bűnmegelőzéssel kapcsolatos - jogszabályokban és kormányhatározatokban meghatározott - feladatokat;

e)[18] ellátja a külön jogszabályok által feladat- és hatáskörébe utalt egyéb feladatokat.

9. §

A miniszter a hatáskörébe tartozó feladatok ellátása során

a) együttműködik az érintett miniszterekkel, az országos hatáskörű szervek vezetőivel, valamint a külön törvényben meghatározott módon a Magyar Nemzeti Bank elnökével, továbbá az illetékes gazdasági, szakmai kamarákkal, más köztestületekkel, társadalmi szervezetekkel, érdekképviseleti szervekkel;

b) az egyházak vonatkozásában tárcája tevékenységében érvényesíti a kormányprogramban foglaltakat, a Miniszterelnöki Hivatal illetékes politikai államtitkárával együttműködve;

c) a határon túli magyarok vonatkozásában tárcája tevékenységében érvényesíti az Alkotmány 6. § (3) bekezdésében, valamint a kormányprogramban foglaltakat a külügyminiszterrel, illetve a Határon Túli Magyarok Hivatala elnökével együttműködve.

Hatálybalépés

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, egyidejűleg az információs társadalom megvalósításával összefüggő feladatokról, az informatikai kormánybiztos feladat- és hatásköréről szóló, módosított 100/2000. (VI. 23.) Korm. rendelet a hatályát veszti.

Dr. Medgyessy Péter s. k.,

miniszterelnök

Függelék a 141/2002. (VI. 28.) Korm. rendelethez[19]

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 300/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. § -a. Hatályos 2005.12.31.

[2] Hatályon kívül helyezte a 144/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 144/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 144/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 144/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 107/2003. (VII. 18.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2003.07.21.

[7] Hatályon kívül helyezte a 300/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2005.12.31.

[8] Beiktatta a 156/2003. (X. 1.) Korm. rendelet 1. § -a. Hatályos a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától.

[9] Beiktatta a 156/2003. (X. 1.) Korm. rendelet 1. § -a. Hatályos 2004.01.01.

[10] Számozását módosította a 156/2003. (X. 1.) Korm. rendelet 1. § -a. Hatályos 2004.01.01.

[11] Számozását módosította a 156/2003. (X. 1.) Korm. rendelet 1. § -a. Hatályos 2004.01.01.

[12] Megállapította a 300/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos 2005.12.31.

[13] Hatályon kívül helyezte a 144/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 144/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 144/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[16] Beiktatta a 300/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2005.12.31.

[17] Beiktatta a 187/2004. (VI. 8.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2004.06.16.

[18] Számozását módosította a 187/2004. (VI. 8.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2004.06.16.

[19] Hatályon kívül helyezte a 144/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

Tartalomjegyzék